Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte"

Transkript

1 Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere, tekniske serviceledere, badeassistenter samt idrætsassistenter. Service, - handels-, salgs- og kontorarbejde samt fitnessinstruktører. Service indenfor 3Fs organisationsområde er omfattet af overenskomst med 3F. Stk. 2. Medarbejdere, der har ledende stiiiinger og som i kraft heraf har ansættelses- og afskedigeisesbemyndigeise er ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 3. Nærværende overenskomst dækker WWHs datterselskabers nuværende og fremtidige aktiviteter indenfor ovennævnte overenskomstområder i Danmark. 2 Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren skal ved ansættelse af medarbejdere handle i overensstemmelse med Lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesbeviser skal minimum indeholde bestemmelserne i henhold til lov om ansættelsesbeviser. Spørgsmål om ansættelsesbeviser kan behandles efter hovedaftalens bestemmelser. Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Ved månedslønnede forstås ansatte som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse 3 Overgangsbestemmelse Ved overgang til denne overenskomst kan forringelse af den enkeltes løn- og ansættelsesforhold ikke finde sted.

2 4 Løn A: Fitnessinstruktører som specifikt er ansat til denne jobfunktion følger lønnen i overenskomsten for fitnessinstruktører mellem Dansk Erhverv/Fitness World og HK Privat B: Øvrige faggrupper følger nedenstående lønbestemmelser: Minimallønnen udgør: a)for medarbejdere uden relevant faglig uddannelse udgør startlønnen det til enhver tid gældende skalaløntrin 15. jf. FF/KL aftalen. Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt. b)for medarbejdere med relevant faglig uddannelse udgør startlønnen det til enhver tid gældende skalaløntrin 20. jf. FF/KL aftalen. Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt. Anciennitetstillæo: Efter 1 års anciennitet på virksomheden får medarbejderen et anciennitetstillæg på 2 løntrin jf. de til enhver tid gældende skalaløntrin i FF/KL aftalen. Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt. Efter 4 års anciennitet på virksomheden får medarbejderen et anciennitetstillæg på yderligere 4 løntrin jf. de til enhver tid gældende skalaløntrin i FF/KL aftalen. Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt. a) Vurdering og eventuel regulering af lønforhold, herunder løn for funktioner og kvalifikationer, sker mindst en gang om året. Lønregulering aftales, efter en forudgående drøftelse med den stedlige tillidsrepræsentant, i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. b) Tillidsrepræsentanterne orienteres løbende om nyansættelser og ansættelsesvilkår. Alle lønaftaler fremlægges i anonymiseret form til orientering og drøftelse på et årligt møde mellem tillidsrepræsentanter, forbund og holdingselskabet, hvor relevante udviklingsmæssige forhold for medarbejderne og virksomheden ligeledes drøftes. Se i øvrigt 16. c) Lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, fleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuelt uddannelse. såfremt fastsættelsen af lønnen for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen, kan hver af parterne begære en forhandling under medvirken af organisationerne og WWFI. d) Der kan indføres lønsystemer med henblik på styrkelse af virksomhedens konkurrence og udvikling samt medarbejderens udvikling. e) Parterne har, i tilfælde hvor misforhold på området som helhed taget skønnes at være til stede, påtaleret i henhold til de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandlingen af faglig strid.

3 f) Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i litra c. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. g) Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til Ligelønslovens principper. h) Lønnen er bagudbetalt og skal senest være til rådighed på sidste bankdag i måneden. 5 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter 6 Pension a. For arbejde præsteret på hverdage i tidrummet mellem kl. 17:00 og 06:00 betales- pr. time kr.- 31,10. b. For arbejde på lørdage kl. 11:00-17:00 betales pr. præsteret time kr.- 31,10. Fra arbejde på lørdage fra kl. 17:00 til mandage kl. 06:00 og på søgne- og helligdage betales pr. præsteret time -57,33. c. For arbejde præsteret på alle ugens 7 dage efter kl. 17:00, betales som kompensation for arbejde på 2. og 3 skifte, yderligere et tillæg svarende til 8,11 procent af den enkeltes timeløn. d. Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid på hverdage betales med kr. 31,29 pr. time, dog minimum for 4 timer. e. Rådighedsvagt på søgnehelligdage og i weekender betales med kr. 37,33 pr. time, dog minimum for 4 timer. f. Beløbene reguleres procentvis i overensstemmelse med reguleringer i FF/KL aftalen, medmindre parterne aftaler andet. g. Ved tilkald til udførelse af arbejde i forbindelse med rådighedsvagt ydes der løn, inklusiv de for tidspunktet gældende tillæg i minimum 4 timer jf. 7, litra e h. Alle tillæg beregnes pr. påbegyndt time. i. Udført arbejde i rådighedsvagt betragtes som overarbejde efter bestemmelserne i 9 Det samlede pensionsbidrag udgør 12 pet. af den personlige løn. Fleraf udgør arbejdsgiverbidraget 2/3 og 1/3 betales af medarbejderen. Flerudover indføres en sundhedsordning på op til 400 kr. pr. år pr. medarbejder, som betales af arbejdsgiver. Det påhviler virksomheden at indbetale pensionsbidraget. Alle medarbejdere er omfattet af pensionsordningen, når følgende betingelser er opfyldt: a) Medarbejderen er fyldt 20 år b) Medarbejderen skal have været ansat i 3 måneder. c) Medarbejderen må ikke være fyldt det antal år der udgør den personlige pensionsalder. For medarbejdere over den personlige pensionsalder tillægges pensionsbidraget medarbejderens løn. Pensionsordningen oprettes efter 3 måneders ansættelse. Der ses bort fra anciennitetskravet i det tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er baseret på en kollektiv pensions aftale.

4 Hvis arbejdsgiveren ikke er underrettet behørigt herom I tide, er arbejdsgiveren ikke forpiigtet tii at dække pensionsbidrag med tiibagevirkende kraft. Pensionsbidraget for FOAs overenskomstområde indbetales tii PEN-SAM-LIV, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum Pensionsbidrag for HKs overenskomstområder indbetales tii Pension Danmark Langeiinie Alle København 0 7 Arbejdstid. a) Den effektive gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 37 timer for fuldtidsansatte. b) Arbejdstiden fastlægges lokalt på virksomheden efter drøftelse med tillidsrepræsentanten og under hensyn til medarbejderens og virksomhedens tarv. c) Arbejdsplanen skal være kendt mindst 4 uger forud. I særlige tilfælde kan arbejdstidens placering ændres med 1 uges varsel. d) Der vagtplaneres minimum 5 friweekender pr. kvartal. e) Arbejdstiden kan for såvel fuldtids- som deltidsansatte tilrettelægges med varierende ugentlige arbejdstider indenfor en aftalt normperiode på højst 26 uger. Alle timer indtil gennemsnitlig 37 timer pr. uge betales for såvel fuldtids-og deltidsansatte med almindelig løn. Den planlagte gennemsnitlige arbejdstid må i normperioden ikke overstige 37 timer pr. uge. Den daglige arbejdstid må i arbejdsplanen ikke tilrettelægges med mindre end 4 timer og mere end 13 timer samlet indenfor et arbejdsdøgn. Tilfældig forskydning af arbejdstiden på lukkevagt med indtil plus/minus 30 min. betragtes ikke som overarbejde men indgår i beregning af arbejdstiden og afvikles i normperioden f) EU direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden gælder. g) Medarbejderne skal have en samlet ikke betalt pause på mindst 1/2 time pr. dag, medmindre andet er aftalt lokalt. Pauserne planlægges så tæt på de normale spisetider som muligt. h) Medarbejderen har ret til frihed eller afspadsering svarende til præsteret arbejdstid (time for time) på 1. maj og grundlovsdag. Dog maksimalt 4 timer pr. dag. Arbejde på helligdage godtgøres med nedskrivning af den planlagte arbejdstid i normperioden med det præsterede antal arbejdstimer. Den 24. og 31. december kan arbejde kun planlægges indtil kl. 16. i) Der kan jf. kapitel 2 ansættes løst ansat personale. Antallet af løst ansatte bør begrænses mest muligt. Det tilstræbes i størst mulig omfang at den af ledelsen besluttede åbningstid og serviceniveau kan betjenes af fast ansat personale.

5 8 Søgne- og helligdage Følgende dage regnes som søgne- og helligdage: 1. og 2. Juledag, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag samt Pinsedag og 2. Pinsedag 9 Overarbejde Overarbejde skal begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. Overarbejde er arbejde udover den i arbejdsplanen fastlagte daglige arbejdstid for den enkelte dag i henhold til 7 litra a og e. For deltidsbeskæftiget personale er arbejde op til 37 timer i den enkelte uge merarbejde og betales med almindelig timeløn. Overarbejdsbetaling ydes når arbejdet er udført efter pålæg fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før ved arbejdstidens ophør. For varslet overarbejde, hvor ingen del kommer til udførelse, betales 1 timeløn + 50 pet. a) Overarbejde betales med timeløn 4-50 pet. for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør på hverdage og arbejdslørdage. For alt andet overarbejde betales almindelig timeløn med tillæg på 100 pet. Overarbejde, der udføres mellem kl. 24:00 og kl. 06:00, betales dog altid med timeløn plus 100 pet. Overarbejde oprundes til halve timer pr. dag. b) Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget 100 pet. c) Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160,33. d) Der betales ikke forskudttidstillæg i henhold til overenskomstens 5 for timer der honoreres med overarbejde e) Timerne skal fortrinsvis afspadseres, således at 50 procents timer afspadseres med 1,5 time, og 100 procents timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. f) Fritidens placering aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse, med mindre andet aftales. 10 Opsigelse De i Funktionærlovens 2 anførte opsigelsesvarsler gælder for personale omfattet af denne overenskomst - kapitel 1.

6 11 Fravær ved sygdom og barsel 1. Sygefravær Personale omfattet af denne overenskomst - kapitel 1 - er berettiget til fuld løn under sygdom i overensstemmelse med Funktionærlovens Barnets første sygedag a) Medarbejdere, med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til frihed med løn, når friheden er nødvendig af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn/børn under 14 år. b) Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation - f.eks. i form af en tro og love erklæring. 3. Børns sygdom/hospitalsindlæggelse a) Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 6 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. b) Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode. c) Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. d) Der ydes fuld løn, som løn under sygdom. e) såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. f) Ovenstående begrænser ikke medarbejdernes rettigheder i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. 4. Barsel (graviditet, adoption og orlov) a) For retten til fravær henvises til gældende lovgivning. For retten til betaling under dette fravær gælder følgende: b) Virksomheden betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn fra 4 uger før modtagelsen af barnet og indtil 14 uger efter modtagelsen, i det omfang der i henhold til barselslovens 8 er ret til fravær i perioden. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

7 Under sannme betingelser betales der i Indtil 2 uger løn under "fædreorlov". Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats, såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. c) Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder eller adoptant ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 145 kr. pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats, såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov kan tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Orlovsoerioden Graviditetsorlov: Barselsorlov: Fædreorlov: Forældreorlov fra uge 15 til uge 25: Lønforpliqtelse: 4 uger med fuld løn 14 uger med fuld løn 2 uger med fuld løn 13 uger med fuld løn, dog maks. kr. 145,00 pr. time. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. d) Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Det samlede pensionsbidrag udgør kr ,00. Heraf udgør virksomhedens bidrag kr ,00 og medarbejderens bidrag kr. 680,00. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 12 Ferie 1) Ferieloven er gældende. Ferien kan aftales afviklet som 185 timer. 1 feriedag beregnes som 7,4 timer. For deltidsansatte forholdsmæssigt.

8 2) Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt f.eks. ved fremlæggelse af ferielister. 3) Medarbejder og virksomhed kan aftale, at en medarbejder kan overføre 1 ferieuge til det efterfølgende ferieår. Ønske om dette skal meddeles inden ferieårets udløb. Overført ferie kan ikke indgå i opsigelsesperioden og udbetales i forbindelse med fratræden. 4) Der tilkommer medarbejderen et forhøjet ferietillæg på 2 % (ferielovens tillæg på 1 % er indeholdt heri). Ved fratrædelse udbetales den del af ferietillægget, der overstiger det til enhver tid gældende ferietillæg i ferieloven, til medarbejderen separat fra feriegodtgørelse ved fratrædelse. 13 Feriefridage 1) Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage. 2) Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. 1 feriefridag beregnes som 7,4 timer. For deltidsansatte forholdsmæssigt. 3) Feriefridagene betales som ved sygdom. 4) Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 5) Holdes feriefridagene undtagelsesvis ikke inden ferieårets udløb, udbetales der sammen med april lønnen kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. 6) Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor. 7) Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. 8) Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode og kompensation herfor udbetales ved fratræden. 14 Seniorordning Virksomheden og tillidsrepræsentanten kan ved skriftlig lokalaftale åbne for, at virksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter følgende retningslinjer; a) Medarbejderen og virksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger selv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov den konkrete udformning af arbejdstidsreduktionen i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.

9 b) Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. c) Medarbejderen kan i forbindelse med en sådan arbejdstldsreduktlon vælge at konvertere løbende pensionsopsparing i form af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, så de kan anvendes til finansiering af lønnedgang som følge af arbejdstidsreduktlonen. Konverteringen ændrer Ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden, herunder er parterne enige om, at de konverterede midler Ikke er feriepengeberettiget. Der kan ske ændringer I den fastsatte konvertering ved aftale mellem medarbejderen og virksomheden. Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke afholdte feriefridage. Medarbejderen kan inden 3 uger efter ferieårets udløb anmode om, at Ikke afholdte feriefridage hensættes til opsparing i stedet for udbetaling. Værdlen heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning. 15 Tillidsrepræsentantregler Stk. 1. Generelle bemærkninger. a) Det er vigtigt, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og tillidsrepræsentanten er en nøgleperson I dette samarbejde. b) Tillidsrepræsentanten har historisk været de ansattes talerør, men i takt med udviklingen i ansvarsopgaver, arbejdsopgaver og nye organisationsformer er kravene til tillidsrepræsentanterne ændret, og tillidsrepræsentanten vil i fremtiden i højere grad være dialog- og sparringspartner for virksomheden. c) såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen forpligter sig til at arbejde for et samarbejde præget af gensidig åbenhed og tillid. d) Tillidsrepræsentanten indgår aftaler med ledelsen på vegne af medarbejderne omfattet af denne overenskomst. e) Samarbejdet evalueres årligt I en statussamtale mellem tillidsrepræsentant og en af selskaberne udpeget ledelsesrepræsentant. Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentant a) Hvis der er mindre end 20 ansatte vælges én tillidsrepræsentant på hver af de under overenskomsten hørende anlæg. Tillidsrepræsentanten repræsenterer alle de faggrupper der er omfattet af denne overenskomst. På anlæg med mere end 20 ansatte kan der vælges en tillidsrepræsentant for hver faggruppe med 6 ansatte. Tillidsrepræsentanten vælges blandt og af de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat i mindst Vi år I den pågældende virksomhed. b) Der kan for hvert geografiske område vælges en fælles tillidsrepræsentant dækkende flere faggrupper såfremt der er enighed om dette.

10 c) Beskyttelse af tillidsrepræsentanten indtræder, nar valget er kommet til ledelsens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af FOA, HK Privat, 3F og virksomheden. d) Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. e) Eventuel indsigelse fra ledelsens side mod det foretagne valg skal være FOA, HK Privat og 3F i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. f) Parterne er enige om, at flest mulige stemmeberettigede bør deltage i valg af tillidsrepræsentant. g) Ved sin godkendelse garanterer FOA, 3F og HK Privat at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. Stk. 3. Tillidsrepræsentantens opgaver a) Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation som over for ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. b) Nar en sag kun vedrører en enkelt eller enkelte medarbejderes personlige anliggender, bør disse løses direkte med ledelsen. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, forelægge klager eller henstillinger for ledelsen. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. c) Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for dennes arbejde. Såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med ledelsen. d) Efter aftale med ledelsen skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser. e) Parterne anbefaler, at en nyvalgt tillidsrepræsentant, som ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. f) Tillidsrepræsentanten må ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin lønudvikling. Stk. 4. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Der skal foreligge tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant. En påtænkt afskedigelse skal først forhandles med det fagforbund, som den pågældende tillidsrepræsentant selv er medlem af. Dette pågældende fagforbund kan kommunikere og indhente accept fra de øvrige fagforbund i det omfang fagforbundene finder det nødvendigt. Ved afskedigelse har tillidsrepræsentanten krav på normalt opsigelsesvarsel + 3 måneder. 10

11 16 Samarbejde om overenskomsten For at sikre det gode samarbejde og for at tage tvivlspørgsmål i opløbet, kan forbundene efter aftale med ledelsen mindst én gang årligt aflægge besøg på virksomheden og i den anledning tilbyde de ansatte en gennemgang af deres løn- og ansættelsesvilkår. Ledelsen sikrer forbundenes adgang og distribuerer invitationerne til at mødes med forbundene. Besøget planlægges så det ikke forstyrrer arbejdets udførelse. 17 Hovedaftale og Samarbejdsaftale Hovedaftalen og Samarbejdsaftalen mellem LO og DA er gældende. 18 Samarbejds- og Uddannelsesfond Arbejdsgiveren indbetaler det til enhver tid mellem parterne aftalte beløb til LO/DA samarbejds-og uddannelsesfonden, pt. 42 øre pr. præsteret arbejdstime. Kapitel 2 - Løst ansatte Ved løst ansat personale forstås ansatte som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer eller er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse. 19. Personafgrænsning. "Løst ansatte" betegner ansatte, som ikke indgår i faste vagter. Der kan anvendes løst ansatte til enkeltstående, simple og kortvarige arbejdsopgaver og til opfyldelse af arbejdsopgaver i særlige spidsbelastningssituationer. Stk. 1. Antallet af løst ansatte skal begrænses mest muligt. Det tilstræbes i størst mulig omfang at den af ledelsen besluttede åbningstid og service kan udføres af fast ansat personale jf. 7, litra j. Antallet af løst ansatte drøftes på det årlige møde i henhold til 4 litra b. Stk. 2. Løst ansatte kan alene udføre arbejde og besætte vagter som ikke efter tilbud til fastansatte, kan besættes i vagtplanen jf. 7 Stk. 3. Løst ansatte kan i reglen udføre arbejde i op til 60 timer pr. kalendermåned. Stk. 4. Løst ansatte aflønnes med en fast timebetaling på kr i- pension i overensstemmelse med 6. Beløbene reguleres procentvis i overensstemmelse med reguleringer i FF/KL aftalen, medmindre parterne aftaler andet. Stk. 5. Løst ansatte skal have udleveret et ansættelsesbevis i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven, jf. 2, hvori den normale ugentlige arbejdstid skal angives som "O" og en beskrivelse af deres tilknytning som "løst ansatte" skal fremgå. Det skal herunder også fremgå af ansættelsesbeviserne, at løst ansatte ikke er forpligtede til at tage eller acceptere tilbud om vagter. Stk. 6. Efter ovenstående regler kan der ligeledes ansættes ungarbejdere under 18 år i maksimum 20 timer pr. måned: Ungarbejdere aflønnes med en fast timebetaling på kr. 75,50. 11

12 Beløbene reguleres procentvis I overensstemmelse med reguleringer I FF/KL aftalen, medmindre parterne aftaler andet. 20. Elever Ved Indgåelse af uddannelsesaftaler henvises til elevbestemmelserne på de i 1. stk. 1. nævnte overenskomstområder. Ikrafttræden og opsigelse 21. Ikrafttræden og opsigelse. Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra den 1. september Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 28. februar, dog tidligst til den 28. februar Opsigelsen skal ske skriftligt. Stk. 3. Indtil der Indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter de aftaler, der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. Selvom overenskomsten er opsagt, løber den videre indtil en ny overenskomst er Indgået eller arbejdsstandsning er iværksat. Stk. 4. Overenskomsten indgås under forbehold for godkendelse i de respektive forbunds kompetente organer. Eventuelle indsigelser skal være WWH skriftligt i hænde inden udgangen af september 2015, idet overenskomsten ellers betragtes som endeligt indgået. For HK Privat: Dato: For FOA - Fag og Arbejde: Dato: Reiner Burgw^ld A Holding ApS, Anders Skak, Admmistrerende direktør 12

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk.

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk IT LANDSOVERENSKOMST Arbejdsgiver TrykBureauet A/S Børsen 1217 København K Telefon 3374

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet Overenskomst - HK/PRIVAT 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL (OBS sidetalshenvisning er iht. den trykte version) Indhold: 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens område... 3 2 - Ansættelse... 3 3 - Opsigelsesregler... 3 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere