Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne"

Transkript

1 Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning Hvem er omfattet...3 Kapitel 2. Arbejdstid og -planlægning Turnus Turlister Fridage...4 Kapitel 3. Ændring af turliste Inddragelse af fridage Vederlag for ekstraordinær tilkaldelse Ubekvem arbejdstid (UA) Rejsetid Arbejdstid og udgifter ved tjenesterejser/kurser Rådighedstjeneste Overarbejde/merarbejde og overarbejds-/merarbejdsbetaling...6 Kapitel 4. Arbejdstidsbestemte ydelser Natpenge Godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, Grundlovsdag og juleaftensdag...7 Kapitel 5. Øvrige bestemmelser Hviletid og fridøgn Kompensation for ændring af tjeneste Lokalaftaler...9 Kapitel 6. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse...9 Protokollat nr. 1 Supplerende arbejdsregler for lokomotivførere beskæftiget med togfremføring Højeste arbejdstid Daglig arbejdstid Ordinær tjeneste Hviletid og maksimumtjeneste Fridage Pauser Rådighedstjeneste Lokale aftaler Ikrafttræden og opsigelse Protokollat nr. 2 Aftale om kompensation til kørelærere i forbindelse med forberedelses- og afslutningstjeneste...13

3 Side 3 Kapitel 1. Afgrænsning 1. Hvem er omfattet Arbejdstidsaftalen omfatter 1. tjenestemandslignende ansatte og 2. overenskomstansatte ved lokalbanerne inden for KL s forhandlingsområde. Kapitel 2. Arbejdstid og -planlægning 2. Turnus Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om ugen. deltidsansatte i turnus reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Stk. 3 Arbejdstiden beregnes for en periode på ikke mindre end 4 uger, medmindre andet er aftalt. Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage og eventuelle søgnehelligdage. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdspladsen. Stk. 4 Når der opstilles nye ture og ny turnus, skal de udarbejdede forslag gives til tillidsrepræsentanterne for de forhandlingsberettigede organisationer. Det samme gælder ændringer, idet disse dog om nødvendigt kan iværksættes straks. Snarest muligt og senest 14 hverdage efter, at forslagene er modtaget, fremsætter tillidsrepræsentanterne eventuelle ønsker fra de ansatte, hvorefter der optages forhandling om forslagene. Hvis der ikke kan opnås enighed om forslagene, forelægges sagen med oplysning om de indtagne standpunkter for banens direktør, der træffer afgørelse efter samråd med pågældende arbejdssted og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Bemærkning: Ture er dagsplan med angivelse af møde- og sluttid og arbejdsopgaver. Turnus er plan over ture og fridage mv. for en periode på ikke under 4 uger (fast tur). Turliste er turnussen for en kalendermåned, hvor der er angiver ferie, afspadsering mv.

4 Side 4 3. Turlister Stk.1 Turlisten, som udarbejdes for 1 kalendermåned ad gangen, angiver ture, fridøgn, ferie, søgnehelligdagsfrihed, afspadsering, kursus, uddannelse mv. Under afholdelse af ferie indregnes ferien i arbejdstiden med det antal timer, der fremgår af turlisten. Stk. 3 Turlisten skal være bekendtgjort for de ansatte senest den 25. i måneden forud for dens ikrafttræden. 4. Fridage Bemærkning: Ifølge aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, 6, stk. 2, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode, medmindre andet er aftalt. Der gives normalt 2 sammenhængende fridage pr. uge. I de måneder, hvor der forekommer helligdage (Grundlovsdag undtaget) uden for søndage, forhøjes antallet af fridage tilsvarende for de ansatte, der ikke i forvejen altid har fri på disse dage. Der må højst være 10 arbejdsdage mellem fridagene. En fridag skal have en varighed på mindst 40 timer, dog mindst 36 timer, hvis fridagen indeholder et kalenderdøgn. Ved 2 sammenhængende fridage, skal varigheden være mindst 64 timer, dog mindst 56 timer, hvis fridagene indeholder 2 kalenderdøgn. Den ansatte har krav på 26 fridage pr. kvartal. Bemærkning: Aftale om afvigelse fra arbejdsmiljølovens regler om fridøgn er hjemlet i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hviletid og fridøgn 20 ff. Den ansatte skal så vidt muligt have mindst 22 fridage på søn- og helligdage i hvert kalenderår. Hvis den ansatte ikke i løbet af kalenderåret får denne helligdagsfrihed, ydes der ham i det følgende ferieår at antal særlige feriedage, således at der for hver mistet helligdagsfrihed til og med 7 fridage ydes ½ feriedag med afrunding opad til hel feriedag, og for hver yderligere mistet helligdagsfrihed ydes 1 feriedag.

5 Side 5 Kapitel 3. Ændring af turliste 5. Inddragelse af fridage Hvis en fridag, som er fastlagt i turnussen eller i turlisten, undtagelsesvis må inddrages, eller den ansatte ikke har fået tildelt det fastsatte antal fridage for kvartalet, ydes erstatningsfridage med tillæg af frihed på 50% af den tjeneste, der blev præsteret på den inddragne fridag. Tillægget afrundes opad til hele timer. Erstatningsfridage skal varsles med mindst 72 timer. Stk. 3 Hvis der ikke kan afholdes erstatningsfridage inden for den følgende kalendermåned, ydes overarbejdsbetaling, dog mindst for 6 timers tjeneste pr. inddraget fridag. Hvis den mistede fridag var beliggende på en af de 4 påskehelligdage, de 2 pinsehelligdage eller de 2 julehelligdage, og erstatningsfridagen ikke har kunnet afholdes inden for den følgende kalendermåned, ydes kontant vederlag forhøjet med 50%, jf Vederlag for ekstraordinær tilkaldelse Ved tilkald på tjenestedage uden for den arbejdstid, der er fastlagt i arbejdsplanen, ydes et vederlag svarende til overarbejdsbetaling med tillæg af 100 % for den første arbejdstime og almindelig overarbejdsbetaling for de følgende arbejdstimer med afrunding opad til nærmeste halve time, dog mindst for 5 timer ved første tilkald og 3 timer for evt. senere tilkald. Ved tilkald på fridage forholdes som efter 5, inddragelse af fridage. 7. Ubekvem arbejdstid (UA) hver fulde 37 timers tjeneste, der ifølge ordre eller efter turlisten udføres i tiden kl , ydes der 3 timers frihed. I beregningen indgår tillige tjeneste, der udføres i tiden kl som led i tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl. 17. Den indtjente frihed afvikles efterhånden, som den er indtjent, i det omfang det er muligt, ved tildeling af ekstra fridage, jf. 4. Bemærkning: UA-tid både optjenes og afvikles under sygefravær. Stk. 3 Regnskabet over indtjent frihed opgøres en gang årligt for perioden 1. oktober 30. september og afvikles inden 31. marts året efter opgørelsen. Hvis afvikling ikke har fundet sted, ydes et vederlag for de resterende timer efter satserne for overarbejde på udbetalingstidspunktet.

6 Side 6 I stedet for at blive afspadseret, kan UA-tid efter lokal aftale afregnes ved at yde et tillæg til timelønnen på 3/37 pr. times arbejde i aften-/natperioden Stk. 4 Optjening af UA-tid gælder alene for ansatte aflønnet under løntrin 49, hvis arbejdstid er kontrollabel. 8. Rejsetid Ved arbejde uden for det faste tjenestested medregnes rejsetiden til og fra det midlertidige arbejdssted som arbejdstid. Ved deltagelse i bevilgede/pålagte kurser medregnes rejsetid til og fra det pågældende kursussted i arbejdstiden. 9. Arbejdstid og udgifter ved tjenesterejser/kurser En undervisningsdag på et bevilget kursus medregnes i arbejdstiden med 7,4 time. Der ydes time/dagpenge efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd. 10. Rådighedstjeneste Ved rådighedstjeneste i hjemmet medregnes 1/3 af rådighedstjenesten som arbejdstid. Ved rådighedstjeneste på tjenestestedet, medregnes 3/4 af tiden som arbejdstid. Hvis der udføres egentligt arbejde under rådighedstjenesten, medregnes tiden i arbejdstiden. 11. Overarbejde/merarbejde og overarbejds-/merarbejdsbetaling Ansatte aflønnet på løntrin 49 eller tilsvarende niveau kr. (31/ niveau) og derover er ikke omfattet af overarbejdsreglerne, medmindre andet er aftalt. Ansatte aflønnet under løntrin 49 er omfattet af overarbejdsreglerne, medmindre deres arbejdstid ikke er kontrollabel, dvs., at den ansatte i vidt omfang selv afgør arbejdstidens placering på ugedage og klokkeslæt. Alle ansatte, der er omfattet af en vagtplan går i tur er omfattet af overarbejdsreglerne. Ansatte omfattet af en flekstidsaftale er i udgangspunktet omfattet af overarbejdsreglerne. Stk. 3 Overarbejde er arbejde, der er pålagt fuldtidsansatte aflønnet under løntrin 49 med kontrollabel arbejdstid ud over det gældende arbejdstimetal i turlisten.

7 Side 7 Stk. 4 Overarbejde afspadseres i den følgende kalendermåned med tillæg af 50 %. Overarbejde afspadseres fortrinsvis som hele fridage, der varsles afholdt som erstatningsfridage efter 4. Hvis overarbejdet ikke har kunnet afspadseres inden for dette tidsrum, ydes timeløn + 50%. Timelønnen udregnes som 1/1924 af årsbruttolønnen inkl. fast påregnelige tillæg. Stk. 5 Merarbejde for deltidsansatte er arbejdstid op til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte og godtgøres med timeløn Arbejde herudover betragtes som overarbejde, som godtgøres efter stk. 4. Kapitel 4. Arbejdstidsbestemte ydelser 12. Natpenge tjeneste i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 ydes 18,59 kr. (31/ niveau) pr. time (natpenge). rådighedstjeneste på tjenestestedet, hvor soverum ikke er stillet til rådighed, ydes natpenge med halvdelen af dette beløb. rådighedstjeneste i hjemmet ydes ikke natpenge. Natpengene beregnes pr. påbegyndt halve time. 13. Godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, Grundlovsdag og juleaftensdag Til ansatte under Dansk Jernbaneforbunds forhandlingsområde, der efter ordre eller efter godkendt turliste udfører tjeneste på 1. lørdage efter kl søn- og helligdage kl grundlovsdag efter kl juleaftensdag efter kl. 14 ydes pr. time 40,22 kr. (31/ niveau) pr. påbegyndt ½ time (weekend- og helligdagstillæg) Til ansatte på HK Trafik & Jernbanes forhandlingsområde, der efter ordre eller efter godkendt turliste udfører tjeneste på 1. lørdage efter kl. 14 ydes pr. time 28,49 kr. (31/ niveau) [O.08](med virkning fra 1. april ,89 kr. (31/ niveau)[O.08] pr. påbegyndt ½ time (lørdagstillæg), 2. søn- og helligdage kl , grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes pr. time 40,89 kr. (31/ niveau) pr. påbegyndt ½ time (søn- og helligdagstillæg), 3. mandage samt hverdage efter søgnehelligdage kl ydes pr. time 28,49 kr. (31/ niveau) [O.08](med virkning fra 1. april ,89 kr. (31/ niveau)[o.08] pr. påbegyndt ½ time (mandagstillæg mv.).

8 Side 8 Stk. 3 Hvis den ansatte arbejder på lørdage før kl. 14 som led i turlisten, hvoraf mindst halvdelen udføres efter kl. 14, ydes weekendtillæg/lørdagstillæg for hele tjenesten. Stk. 4 Hvis den ansatte arbejder mandage eller hverdage efter søgnehelligdage inden kl. 06 som led i turlisten, der påbegyndes søndag mv. kl. 24 eller tidligere, ydes der weekendtillæg/mandagstillæg for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl. 06. Stk. 5 rådighedstjeneste i hjemmet ydes ingen godtgørelse. Stk. 6 det kørende personale beregnes godtgørelserne fra tidspunktet for tjenestens tiltrædelse på hjemstedet til tidspunktet for tjenestens fratrædelse på hjemstedet. Opgørelse af timerne foretages for den enkelte tjenestetur. Under udstationering ydes godtgørelsen for den tid, der medregnes som arbejdstid. I øvrigt betragtes udstationeringsstedet i henseende til beregning af godtgørelsen som hjemstedet. Kapitel 5. Øvrige bestemmelser 14. Hviletid og fridøgn Hviletiden mellem to døgns hovedarbejder udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan dog undtagelsesvis af hensyn til omskiftning i tjenesten, f.eks. i forbindelse med fridagstildeling, nedsættes til 8 timer. Sådan forkortet hviletid kan bringes i anvendelse én gang om ugen og vil ikke kunne anvendes i direkte tilslutning til tjenester, der påbegyndes og/eller afsluttes i tidsrummet efter kl og før kl Stk.2 Bestemmelserne indeholder i et vist omfang afvigelser fra arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn. Aftale om sådan fravigelse er hjemlet i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af den 23. maj 2002 om hviletid og fridøgn 19 ff. Togpersonalets rådighedstjeneste i hjemmet begynder, hvis anden underretning ikke foreligger, først 11 timer efter den foregående tjenesteturs ophør. Rådighedstjenesten ender, så snart den ansatte er underrettet om ny tur eller har modtaget meddelelse om, at han i et nærmere opgivet tidsrum fritages for pligten til at opholde sig hjemme. 15. Kompensation for ændring af tjeneste Ændres en tjeneste med færre end 72 timer før tjenestens begyndelse kompenseres med 50% tillæg for de timer, der falder på andre tidspunkter end den hidtidige tjeneste. Ekstra timer ud over den i turen fastsatte ydes som overtid ud over norm pr. dag ved varsel under 72 timer.

9 Side 9 Ændres en tjeneste med mere end 72 timer, kan evt. mertid kompenseres ved reduktion af timer på en anden vagt i den pågældende måned. 16. Lokalaftaler Aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokale aftaler inden for de rammer, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen mv., Lokale aftaler indgås mellem den enkelte banes ledelse og tillidsrepræsentanten for den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Kapitel 6. Ikrafttræden og opsigelse 17. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen gælder fra 1. april Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. Hver af parterne kan opsige aftalen selvstændigt. København, den KL Dansk Jernbaneforbund HK/Kommunal HK Trafik & Jernbane

10 Side 10 Protokollat nr. 1 Supplerende arbejdsregler for lokomotivførere beskæftiget med togfremføring Hvis dette protokollat ikke er fyldestgørende, gælder de generelle regler i arbejdstidsaftalen. Protokollatet gælder kun for de dage, hvor lokomotivføreren er beskæftiget med togfremføring. 1. Højeste arbejdstid Arbejdstiden er fastsat i den bekendtgjorte tjenesteliste for lokomotivførere, der kører i fast aftalt tur. Arbejde herudover er overarbejde. 2. Daglig arbejdstid Den enkelte tjenestes varighed beregnes med mindst 6 timer. Som personlig tid og spadseretid beregnes 12 minutter ved tjenestens start. Til tjenestens afslutning beregnes normalt 10 minutter. Teknisk tid aftales lokalt under hensyntagen til de pålagte opgaver og disses varighed. Hvor spadseretid udgør over 4 minutter, aftales yderligere tid lokalt. UA-tid kan indregnes i de faste ture. Tilfældig forlængelse af den ordinære tjeneste (forsinkelser) betragtes som overarbejde, hvis disse udgør mere end 5 minutter pr. tjeneste. 3. Ordinær tjeneste Ved ordinær tjeneste forstås: 1. lokomotivførere i fast tur: de i turen gældende tjenester. 2. lokomotivførere i reserven: den forud tilrettelagte tjeneste den enkelte dag. Hvis den ordinære tjeneste forlænges ud over de nævnte 5 minutter, opgøres overarbejdet på den enkelte dag og skrives på månedsopgørelsen. Overarbejde afrundes til nærmeste ½ time. I de tilfælde hvor der beregnes overtid, skal dette fremgå af tograpport eller lignende. Den samlede tjenestetid er summen af de ordinære tjenester i måneden. Lokomotivførere i reserven skal hver måned opgøre den samlede tjenestetid i forhold til den beregnede højeste arbejdstid. Lokomotivførere i fast tur foretager ikke opgørelse. Den højeste arbejdstid er antallet af arbejdsdag * 7,4 time (dagsnorm). Hvis den samlede arbejdstid overskrider højeste arbejdstid, beregnes overarbejde i den aktuelle måned som forskellen oprundet til nærmeste ½ time. Opgjort overarbejde som følge af den ordinære tjeneste på den enkelte dag holdes uden for denne beregning.

11 Side 11 Alt overarbejde beregnes med et tillæg på 50 %. Ved forsinkelser i forbindelse med fremføring af tog er hovedreglen, at lokomotivføreren fører sit tog hjem til eget depot under hensyntagen til sikkerhedsmæssige forhold. 4. Hviletid og maksimumtjeneste Det skal iagttages, at hviletiden på egen station mellem to tjenester udgør mindst 11 timer. Togforsinkelser har ingen indflydelse på den planlagte overgang mellem tjenester. Tjenesten i eller ved fremførelse af tog må ikke vare over 9½ timer inkl. forberedelse og afslutningstjeneste. Hvis den del af tjenesten falder mellem kl og kl , må tjenesten ikke vare over 8 timer. Der må pr. måned højest tilrettelægges med 9 tjenester, heraf 2 på hinanden følgende, mellem kl og kl Der må ikke tilrettelægges med over 50 nattimer (22-06) i den enkelte måned. 5. Fridage Af de 52 årlige fridage skal mindst 26 tildeles som weekend-frihed. Definitionen på en weekend- frihed er en dobbelt fridag, hvori indgår en lørdag eller en søn- og helligdag. Reservepersonalet skal tildeles mindst 6 dobbelte fridag i det enkelte kvartal. Mindst 5 af disse skal være weekend-friheder. Der må højst planlægges 7 arbejdsdage mellem 2 fridage. 6. Pauser Der må maksimalt udføres 5 timers tjeneste uden pause. Ved pauser forstås én stor pause på mindst 30 minutter eller op til 3 mindre pauser, der skal udgøre alt 45 minutter. Pausetiden i tjenester på op til 6 timer skal være minimum 30 minutter, der kan deles i 2 pauser. En pause kan beregnes fra togets planmæssige ankomst til togets planmæssige afgang. Pauser under 5 minutter medregnes ikke. Der kan ikke planlægges arbejde i planlagte pauser. Under pauser har lokomotivføreren fortsat ansvaret for trækkraften, hvis denne forlades, og der ikke har fundet afløsning sted. På steder, hvor der holdes pauser, skal der være adgang til spisefaciliteter, toilet og håndvask. 7. Rådighedstjeneste Rådighedstjeneste på tjenestestedet medregnes fuldt ud i arbejdstiden. Tjenesterne tilrettelægges efter regler for øvrige tjenester. Der kan indlægges rådighedstjeneste i hjemmet, der dækker hele tjenestedøgnet. Sådanne rådighedstjenester beregnes med dagsnormen (7,4 time).

12 Side 12 Tilkaldes rådighedsvagten til tjeneste, beregnes tjenesten med 1/3 af rådighedstiden plus tjenesteturens tid. Strækker tjenesten sig efter kl , beregnes der overtid for tiden efter kl Beregnet overtid kan udbetales. Varsles rådighedsvagten tjeneste inden sidste tjeneste før rådighedsdagen, beregnes kun den effektive tjeneste, 8. Lokale aftaler Hvis der af lokale hensyn til fornuftig planlægning opnås enighed om mindre afvigelser fra denne aftale, udformes disse skriftligt og underskrives af banen og tillidsrepræsentanten. 9. Ikrafttræden og opsigelse Protokollatet har virkning fra 1. april Protokollatet kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. København, den KL Dansk Jernbaneforbund

13 Side 13 Protokollat nr. 2 Aftale om kompensation til kørelærere i forbindelse med forberedelses- og afslutningstjeneste Ved forberedelses- og/eller afslutningstjeneste ydes en kompensation på 15 minutter for forberedelse og 15 minutter ved afslutningstjeneste. Kompensation gives kun til lokomotivførerkørelærere, som har elev med til indøvelseskørsel på lokomotiver/motorvogne, og kun i de tilfælde hvor det fremgår af tjenestelisterne, at der skal foretages forberedelses- og afslutningstjeneste på trækkraftenheder. Hvis eleven er rekrutteret fra håndværkergruppen på Lokalbanens værksted, og at man derved må formode, at vedkommende er i besiddelse af et forudgående kendskab til forberedelses- og afslutningstjeneste på lokomotiverne/motorvognene, kan den pågældende lokomotivførerkørelærer ikke få kompensation i forbindelse med forberedelsesog afslutningstjeneste. Optjent kompensation opspares til frihed, som tildeles af tjenestefordeleren. Ydes der kompensation, har denne ikke indflydelse på turens tjenestetid (dagsnorm). København, den KL Dansk Jernbaneforbund

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

O.15 38/2015 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

O.15 38/2015 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side O.15 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Hvad siger reglerne? Hvordan gør vi her? Er vores

Hvad siger reglerne? Hvordan gør vi her? Er vores 10. august 2018 Arbejdstidsopgørelse 2018: Tjek tiden Hvad siger reglerne? Hvordan gør vi her? Er vores opgørelser i orden? Arbejdstiden Fuld tid for en lærer svarer til en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokollat vedrørende Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokoliat Generelle bemærkninger i fra 1. april 2015. organisatiansaftale for kontorfunktionærer,

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Indhold Mødeplan, tjenesteliste eller rulleplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Normtimer og normperiode... 3

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 3 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra 01.04.2016 Præsentation og forventninger Hvem er vi? Hvilke forventninger har I til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvilke aftaler gælder? Arbejdsmiljøloven

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Hvad giver anledning til spørgsmål? 1. aftalen generelt 2. Ansættelsesbreve 3. Løn og rådighedstillæg 4. Arbejdstid

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere