Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. rne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke... 3 Sag nr. 3: Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 7 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg... 9 Sag nr. 7: Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Sag nr. 9: med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om, at en virksomhed straks skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden 1

2 direkte auditiv eller visuel kontakt tilbage til Arbejdstilsynet, da det var uklart, om de ansatte arbejdede alene. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos psykiatrisk afdeling på et hospital, som er en retspsykiatrisk døgnfunktion, som betyder, at de ansatte i afdelingen modtager patienter, der under fængselsophold vurderes at have en psykisk lidelse. Arbejdstilsynet fik oplyst, at patienterne på afdelingen kan lide af svære psykiske lidelser og/eller have udadreagerende adfærd. Arbejdstilsynet fik af medarbejderne oplyst, at der gennem arbejdsdagen forekommer perioder, hvor de arbejder alene uden mulighed for, at kollegaer kan se eller høre dem. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt på afdelingen. Virksomheden klagede over påbuddet, og ledelsen oplyste i klagen og har under klagesagens behandling anført, at der ikke foregår alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt. Der vil altid som minimum være auditiv kontakt til kollegaer. I de situationer, hvor en medarbejder går i rygebur med patienter og ved vagtskifte, vil der altid være auditiv kontakt til en eller flere andre medarbejdere. Der vil desuden altid være flere medarbejdere om medicingivning og servering af frokost og aftensmad. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Det fremgår af 11, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrette- 2

3 lægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt på den psykiatriske afdeling, da nævnet fandt det uklart, om de ansatte på den psykiatriske afdeling arbejder alene. Nævnet lagde vægt på, at ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten har anført, at der ikke foregår alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt. Der vil altid som minimum være auditiv kontakt til kollegaer. Nævnet lagde desuden vægt på, at ledelsen har oplyst, at de ansatte og afdelingssygeplejersken på tilsynstidspunktet har besvaret de fra Arbejdstilsynet stillede spørgsmål ud fra den forståelse, at Arbejdstilsynet spurgte ind til situationer, hvor der ikke var både auditiv og visuel kontakt. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke, hvor en ansat kom til skade, da en patient reagerede voldsomt, da patienten skulle bæltefikseres, da de i strid med den givne instruks gik ind til patienten, før politiet ankom. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en psykiatrisk afdeling på et hospital, hvor der var sket en arbejdsulykke, da en ansat var kommet til skade i forbindelse med magtanvendelse på en patient på et lukket afsnit. Arbejdstilsynet fik oplyst, at der på ulykkestidspunktet på det lukkede afsnit var blevet indlagt en patient, som havde det rigtig dårligt. Patienten var kendt for til tider at have en udadreagerende adfærd. Senere hørte de ansatte savelignende lyde fra patientens stue og blev bange for, at patienten var ved at udarbejde skarpe våbenlignende genstande. De ansatte ringede til politiet, som de er instrueret i, og ventede først udenfor døren. På et tidspunkt følte tre af de ansatte, at de blev nødt til at se, hvad der foregik på stuen, hvorefter de bankede på og gik ind, inden politiet var ankommet. Dette på trods af instruktion om ikke at gå ind til en patient, når politiet var blevet tilkaldt. Det viste sig, at patienten var på vej i bad, og han blev voldsomt provokeret og ophidset over at blive forstyrret. Han reagerede verbalt mod personalet og gik efter dem. De forsøgte at få ham til ro uden held, og til sidst vurderedes det, at han skulle bæltefikseres for at falde til ro. 3

4 Under bæltefikseringen sparkede patienten og slog om sig. Under dette optrin rammes en ansat, som kom til skade. Arbejdstilsynet fik oplyst, at de ansatte efterfølgende fik de-briefing, og det blev italesat og indskærpet overfor hele personalegruppen, at instruksen er, at man venter på politiet, inden man går ind, når man efter vurdering har ringet til dem. Arbejdstilsynet udleverede en besøgsrapport, hvor der blev sat kryds i det felt, der angiver at Arbejdstilsynet ikke har konstateret forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere. Arbejdstilsynet udarbejdede et internt notat, hvor det fremgik, at der er enighed om ikke at reagere på denne ulykke, da instruks og beredskab var til stede på ulykkestidspunktet, men skadeslidte og 2 kollegaer handlede på egen hånd, da de af uvisse årsager følte, de måtte vide, hvad der foregik, og derfor ikke ventede til politiet ankom, trods det at de havde risikovurderet, det var nødvendigt at ringe efter netop politiet. Arbejdstilsynet sendte et brev til virksomheden vedrørende ulykkesundersøgelse, hvor det fremgik, at Arbejdstilsynet ikke har givet nogle reaktioner i forbindelse med ulykkesundersøgelsen, men sagen er nu efter fast praksis overgivet til juridisk vurdering. Arbejdstilsynet fik fra politiet senere fremsendt de optagede politirapporter i forbindelse med hændelsen og oplyste telefonisk virksomheden om, at Arbejdstilsynet efter at have modtaget en politirapporten har vurderet, at forebyggelsen af de ansattes udsættelse for vold i forbindelse med hændelsen ikke var tilstrækkelig. Arbejdstilsynet traf herefter den afgørelse, der hedder uden påbud, der betyder, at virksomheden ikke har overholdt Arbejdsmiljøloven på ulykkestidspunktet. Virksomheden klagede over afgørelsen og henviste blandt andet til Arbejdstilsynets ændrede vurdering af sagen. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de 4

5 fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden påbud, således at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for ulykken, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at arbejdet på den psykiatriske afdeling på ulykkestidspunktet ikke var udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da de ansatte gik ind til en patient med udad reagerende adfærd, før politiet ankom. Flertallet lagde vægt på, at tre ansatte, trods instruks om ikke at gå ind til en patient, når politiet er tilkaldt, valgte at gå ind til patienten for at se, hvad der foregik på stuen, og at patienten reagerede så voldsomt, at han skulle bæltefikseres, hvilket resulterede i at en ansat kom til skade. Flertallet lagde desuden vægt på, at virksomheden har oplyst, at der på ulykkestidspunktet var instrukser og vejledning om, at de ansatte ikke må gå ind til en patient, når politiet er tilkaldt, samt at der efter ulykken er italesat og indskærpet overfor alle de ansatte, at instruksen er, at man venter på politiet, inden man går ind, når der efter en lægefaglig vurdering er ringet efter politiet. Flertallet af nævnets medlemmer bemærkede til klagen, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse. En klage herover skal rettes til Direktøren for Arbejdstilsynet og herefter til Beskæftigelsesministeriet. Flertallet bemærkede desuden, at Arbejdstilsynet har foretaget en tilstrækkelig høring af virksomheden forud for Arbejdstilsynets afgørelse, idet Arbejdstilsynet efter at have modtaget en politirapport oplyste, at det påtænkes at afgive afgørelse uden påbud, da forebyggelsen af de ansattes udsættelse for vold ikke var tilstrækkelig. Arbejdstilsynet havde desuden sendt en høring over sagens faktiske oplysninger samt et udkast til afgørelsen til virksomheden. Flertallet bemærkede, at det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiver har ansvaret for, at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgiver skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnets afgørelse blev truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer vurderer, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at der var andre væsentlige oplysninger til sagen, end dem, der forelå på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, hvorfor Arbejdstilsynets påbud bør ophæves (j.nr ). Sag nr. 3: Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på dispensation fra kravet om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved brug af et produkt med 5

6 MAL-kode 5-5 tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til, om der foreligger særlige forhold, der kan tillade afvigelser fra reglerne, og om en sådan afvigelse fra reglerne vil være rimelig og fuldt forsvarlig. En virksomhed sendte en ansøgning om dispensation fra kravene om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med et produkt, der har en MAL-kode på 5-5, der er det højeste kodenumre, der kan tildeles et produkt. Virksomheden ønskede at anvende motordrevet filtrerende åndedrætsværn med filtre af typen ABE1 (organiske gasser, uorganiske gasser og sure gasser) i stedet for friskluftforsynet åndedrætsværn. Virksomheden oplyste blandt andet, at der males i en malerkabine, hvor der males emner svarende til et areal på cirka 3 m 2, som lægges på som en form for spartel-produkt. Det tager ½ time at lægge produktet på emnet, og der er fem personer, som arbejder med produktet. De fem personer er opdelt i to hold á to personer og til sidst en person, som retter til. Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på dispensation for brug af luftforsynet åndedrætsværn, og virksomheden klagede over afgørelsen. Regler Det fremgår af 48, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 13, i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter, at ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til bekendtgørelsen. I forbindelse med klargøring og afslutning af arbejdet, skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag, til imødegåelse af sundhedsfare fra støv- og afbrændingsprodukter. Det fremgår af 22, i samme bekendtgørelse, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Det fremgår af bilag 7, skema VII.5, i samme bekendtgørelse, at der for for- og efterbehandling med et produkt med MAL kode 5-5 skal anvendes åndedrætsværn i form af luftforsynet helmaske. Det fremgår af 5, stk. 3, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, at arbejde med de i bilag III nævnte stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med de særlige krav i bilagene. 6

7 Det fremgår af bilag III, punkt 3.1, i samme bekendtgørelse, at der altid skal træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til det kodenummer, der er fastsat efter de gældende regler herom. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med afslag, idet sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes afgørelse, idet Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til, hvorvidt der foreligger særlige forhold, der tillader afvigelser fra reglerne om kodenummererede produkter, samt hvorvidt en sådan afvigelse fra reglerne er rimelig og fuldt forsvarlig. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i afgørelsen havde henvist til reglen om dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter, hvor det fremgår, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet alene havde henvist til reglerne om kodenummererede produkter, hvor det fremgår, at der ved arbejde med produkterne mindst skal træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilag til reglerne, hvor det fremgår, at der altid skal træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til det kodenummer, der er fastsat efter de gældende regler herom. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der mangler oplysninger om, hvorvidt der foreligger særlige forhold ved spartelpåføring af produkter indeholdende isocyanat ved arbejdet med overfladebehandlingen, som tillader dispensation fra reglerne. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning forsvarligt, idet en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2, hvorved den ansatte arbejdede i en knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads og konstaterede, at en af en virksomheds ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2. Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling. 7

8 Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om straks at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning på byggepladsen. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling. Nævnet lagde ydermere vægt på, at der er tale om langvarigt knæliggende arbejde, idet virksomheden i klagen havde oplyst, at de ansatte lagde op til 24 klinker ad gangen, hvorefter de flyttede sig og rengjorde området, og at det var oplyst, at det knæliggende arbejde varede i henholdsvis cirka 10 minutter, cirka minutter eller cirka 20 minutter. Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for de ansatte. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod ulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i eltavler under spænding, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, da der ved åbning af en låge i en el-tavle blev anvendt en u-isoleret nøgle (UMBRACO). 8

9 Arbejdstilsynet konstaterede i forbindelse med en undersøgelse af en ulykke, hvor en ansat fik forbrændinger på hånden ved en kortslutning i en el-tavle, at en ansat havde anvendt en u - isoleret nøgle (UMBRACO) ved åbning af el-tavlen. Arbejdstilsynet vurderede, at nøglen på grund af nøglens længde kunne komme forbi låsepalen, hvorved den u-isolerede nøgle kunne komme i kontakt med toppen af en sikring og stel på lågen samtidigt. Herved var der opstået en stel/jord-fase kortslutning, idet den u- isolerede nøgle består af et ledende materiale. Arbejdstilsynet afgav påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod elulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i el-tavler under spændig. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod ulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i el-tavler under spænding, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Nævnet lagde vægt på, at der ved åbning af låge i tavle blev anvendt en u-isoleret nøgle (UMBRACO) på 8 cm, der på grund af værktøjets længde kunne komme forbi låsepallen og forårsage en kortslutning. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at den pågældende låge og området ved tavlen var stærkt tilsodet. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks blev påbudt at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning under arbejde på en gitterrist i et anlæg, idet gitterristen var lavet af glasfiber og derfor ikke var egnet til færdsel grundet gennemstyrtningsfaren. Ved tilsynsbesøg undersøgte Arbejdstilsynet en arbejdsulykke, hvor en ansat under arbejde i et anlæg på en rist var faldet gennem risten og 3, 5 meter ned og var kommet til skade. Arbejdstilsynet afgav et påbud om, at virksomheden straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejdet i anlægget. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 9

10 Det fremgår af 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres 1) at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende, 2) at fare for eksplosion, brand, forgiftning og kvælning m.v. er effektivt forebygget. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks påbydes at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning under arbejde i anlægget. Nævnet lagde vægt på, at det er oplyst, at gitterristen var lavet af glasfiber og ikke egnet til færdsel grundet gennemstyrtningsfaren. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 7: Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afslag på anmodning om forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på et personaletoilet samt påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende kulde begge i en børnehave, idet kommunens anmodning om fristforlængelse bundede i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan i sig selv ikke udløse en fristforlængelse. Arbejdstilsynet var i februar 2014 på tilsynsbesøg i en børnehave og traf afgørelse med påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på personaletoilettet samt påbud om at sikre kontoret mod udefrakommende kulde. Der blev ved afgørelsen givet en frist for at efterkomme påbuddet til den 1. juli Den 2. juli 2014 anmodede kommunen om fristforlængelse med den begrundelse, at der var indhentet tilbud på udførelse af ny central ventilation og udskiftning af vinduer og døre i samarbejde med rådgiver, men at arbejdet ikke var sat i gang, da der blev overvejet en anden løsning med at flytte hele børnehaven over i andre bedre lokaler på skolen. Kommunen ønskede derfor fristforlængelse til den 1. november 2014, hvilket Arbejdstilsynet imødekom med en fristforlængelse. Kommunen anmodede igen den 23. oktober 2014 om yderligere fristforlængelse til den 1. maj Begrundelsen for anmodningen var den samme som angivet i den tidligere anmodning, hvilket Arbejdstilsynet imødekom med en fristforlængelse. Arbejdstilsynet modtog den 29. april 2015 endnu en anmodning om udsættelse af fristen. 10

11 I ansøgningen blev det anført, at det politiske udvalg i kommunen havde besluttet, at børnehaven skulle overflyttes til en skole i marts Kommunen anmodede derfor om udsættelse af fristen til den 1. maj 2016, hvilket Arbejdstilsynet gav afslag på. Kommunen klagede over afgørelsen. Regler Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på anmodning om forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på personaletoilet samt påbud om at sikre kontoret mod udefrakommende kulde begge i børnehaven. Nævnet lagde vægt på, at kommunens anmodning om fristforlængelse bunder i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan i sig selv ikke udløse en fristforlængelse. Nævnet lagde desuden vægt på, at anmodningen om fristforlængelse alene drejer sig om påbud om temperaturer på et personaletoilet, hvor temperaturen på tilsynstidspunktet i februar 2014 var 15 grader. Anmodningen om fristforlængelse drejer sig desuden om et påbud om at sikre børnehavens kontor mod udefrakommende kulde begrundet i, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg kunne mærke en svag luftstrøm fra vinduerne, og at de ansatte oplyste om trækgener, når vinden står på vinduerne. Nævnet udtalte at nævnet har forståelse for kommunens situation i forhold til beslutningsprocessen om at fraflytte den nuværende institution, men nævnet finder ikke, at der i forhold til påbuddenes karakter og omfang, ses forhold, som i øvrigt kan give grundlag for en fristforlængelse. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke fandt, at der konkret kan imødekommes yderligere fristforlængelse, hvorved der allerede er gået en lang periode, hvor forholdene for de ansatte ikke har været sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet lagde desuden vægt på, at kommunen hverken har foretaget midlertidige eller blivende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Nævnet bemærkede til klagen, at kommunen har haft mere end 12 måneder til at efterkomme påbuddene, hvorved der allerede er gået en lang periode, hvor forholdene for de ansatte ikke har været sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet bemærkede i øvrigt, at påbuddenes karakter og begrænsede omfang ikke konkret i sig selv burde give anledning til en længere frist, og at kommunen kunne have foretaget midlertidige eller blivende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de konkret konstatere- 11

12 de arbejdsmiljøproblemer. n er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da arbejdet på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed og afholdt gruppeinterviews med medarbejdere fra en afdeling, og det blev herved oplyst, at der var en meget ringe forventningsafstemning af, hvilket ansvar man som medarbejder har, hvilket tidsforbrug man forventes at have, hvilken rolle man skal varetage i projektarbejdet, og hvilken personaleleder man skal referere til, når man flyttes mellem projekter. Det blev oplyst, at der ofte er en meget ringe forventningsafstemning mellem personaleleder og den medarbejder, der flyttes mellem projekter i forhold til, hvilket ansvar medarbejderen får overdraget i det nye projekt, samt på hvilket niveau medarbejderen indgår i projektet. Der blev oplyst flere eksempler på, at specialister skal deltage med 50% af deres tid i et projekt, mens de skal deltage 50% i et andet projekt, men hvor det imidlertid viser sig, at opgaverne i begge projekter svarer til 80% af arbejdstiden, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder har opgaver, der svarer til 160%. Det efterlader den enkelte medarbejder med en vanskelig prioritering mellem opgaverne. Ledelsen oplyste, at ledelsen er opmærksom på, at der over en længere periode i afdelingen har været problemer med arbejdsmængden og ledelsesmæssig støtte. Det blev oplyst, at der over det seneste år har været flere stresssygemeldte specialister og projektledere. Det blev oplyst, at der det seneste år har været 6 stresssygemeldinger ud af ca. 45 medarbejdere i afdelingen, og at der denne dag var to sygemeldte med stress. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere i afdelingen planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 12

13 Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at arbejdet for specialister og projektledere i virksomhedens afdeling på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg afholdt gruppeinterviews med medarbejdere fra afdelingen, og at blev oplyst ved samtalerne, at der er en meget ringe forventningsafstemning af, hvilket ansvar man som medarbejder har, hvilket tidsforbrug man forventes at have, hvilken rolle man skal varetage i projektarbejdet, og hvilken personaleleder man skal referere til, når man flyttes mellem projekter. Der er ofte en meget ringe forventningsafstemning mellem personaleleder og den medarbejder, der flyttes mellem projekter i forhold til, hvilket ansvar medarbejderen får overdraget i det nye projekt, samt på hvilket niveau medarbejderen indgår i projektet. Der er flere eksempler på, at specialister skal deltage med 50 % af deres tid i et projekt, mens de skal deltage 50% i et andet projekt, men hvor det imidlertid viser sig, at opgaverne i begge projekter svarer til 80% af arbejdstiden, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder har opgaver, der svarer til 160%. Det efterlader den enkelte medarbejder med en vanskelig prioritering mellem opgaverne. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg afholdt samtaler med ledelsen i afdelingen, og at det i den forbindelse blev oplyst, at ledelsen er opmærksom på, at der over en længere periode har været problemer med arbejdsmængden og ledelsesmæssig støtte. n er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer fandt, at virksomheden på afgørelsestidspunktet havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger 13

14 til at sikre, at arbejdet for specialister og projektledere er planlagt, tilrettelagt og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorfor mindretallet fandt, at virksomheden skulle have haft en afgørelse uden påbud (J.nr ). Sag nr. 9: med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et afslag på en virksomheds forslag til at efterkomme et påbud om brug af effektiv procesventilation i et stensliberum tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynets afslag ikke var konkret begrundet i forhold til virksomhedens forslag om at sikre kursister mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger ved brug af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet foretog et tilsynsbesøg på en aftenskole og konstaterede, at der blev afholdt kursus i stenslibning med ansat lærer og et antal kursister, og at der i stensliberummet var store mængder af kvartsstøv hidrørende fra slibningen af sten. Arbejdstilsynet traf på den baggrund en afgørelse med påbud om, at aftenskolen skulle sikre effektiv procesventilation i stensliberummet, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Påbuddet blev givet efter reglerne om ventilation i bekendtgørelsen om arbejdsstedets indretning, da der var en ansat lærer på stedet. Påbuddet blev desuden givet efter reglen om unødig påvirkning af stoffer og materialer i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, da kursisterne efter Arbejdstilsynets vurdering var dækket af arbejdsmiljølovens udvidede område. Virksomheden klagede ikke over de to afgivne påbud. Virksomheden sendte en mail til Arbejdstilsynet, hvor aftenskolen foreslog at lave en ordning for at stenkursisterne kunne fortsætte. Forslaget indeholdt blandt andet forslag om, at kursisterne anvender personlige værnemidler, og at det var forudsat, at læreren ikke kommer i lokalet, hvor der slibes sten. Arbejdstilsynet svarede på dette spørgsmål i en form, som både Arbejdstilsynet og nævnet vurderede var en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven, og som nævnet kunne behandle. I afgørelsen vurderede Arbejdstilsynet, at det ikke i tilstrækkelig grad kan sikre kursisterne mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger under slibning af sten i sliberummene. Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Aftenskolen klagede over denne afgørelse. Regler 14

15 Det fremgår af 2, stk. 3, i arbejdsmiljøloven, at lovens 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder og lovens kapitel 8 om stoffer og materialer også omfatter arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 39, i samme lov, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført. Herunder om sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sundhedsfare ved støv. Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at bekendtgørelsen endvidere gælder for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper(jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet). 1. Forhindring af risici. 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds-og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på forslag til at efterkomme påbud om brug af effektiv procesventilation i stensliberum, idet sagen ikke var er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse, idet Arbejdstilsynets afslag ikke 15

16 var konkret begrundet i forhold til virksomhedens forslag til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet om virksomhedens forslag alene har anført, at de fremsendte oplysninger ikke i tilstrækkelig grad kan sikre kursisterne mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger under slibning af sten i sliberummet, og at brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdstilsynet har derved ikke konkret taget stilling til, om virksomhedens forslag er en egnet løsning på det arbejdsmiljøproblem, der er givet påbud om i forhold til kursisterne, men alene har henvist til de generelle forebyggelsesprincipper nævnt i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at Arbejdstilsynets angivelse af, at kursisternes brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, ikke er omfattet af reglerne i bilag 1, til bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Bilaget er alene gældende for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. n blev truffet af et enigt nævn (J.nr , og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent / Souschef Erik Pohl, direkte tlf

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Nyhedsbrev nr. 3/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Nyhedsbrev nr. 11/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2015

Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2015 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2015 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården Socialforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Nyhedsbrev nr. 9/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Nyhedsbrevet omtaler Arbejdsmiljøklagenævnets mere principielle afgørelser, og der orienteres om nyt vedrørende Arbejdsmiljøklagenævnet,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse 1)

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse 1) BEK nr 1234 af 29/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20185000114 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet Randers C

Randers Kommune Laksetorvet Randers C Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 19. april 2016 i forlængelse af tilsynsbesøget den 4. april 2016. På besøget hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1, 1.,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Nyhedsbrev nr. 6/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 4/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2018. Nyhedsbrev nr. 1/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere