Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo... 4 Tidsfrister for bekæmpelse... 5 Tilsyn med og påbud om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo... 5 Metoder til bekæmpelse... 6 Manuelle og mekaniske metoder... 6 Rodstikning / opgravning... 6 Slåning... 6 Skærmafkapning... 7 Afgræsning... 7 Kemisk bekæmpelse... 7 Andre bekæmpelsesmetoder... 8 Evaluering... 8 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2

3 Indledning Kæmpe-bjørneklo er kendt for sine flotte blomsterskærme, og er da også blevet anvendt som prydplante i mange haver og parker, efter at den i 1800-tallet blev indført i landet fra Kaukasus. Dog er spredningen af Kæmpe-bjørneklo inden for de sidste årtier blevet så voldsom, at planten for alvor har etableret sig og blevet en trussel i den danske natur. Plantens spredning til naturområder og åbne arealer er blevet et stigende problem, idet den er så aggressiv, at den fortrænger den oprindelige vegetation og dermed levesteder for mange insekter og dyr. Dertil kommer, at plantens saft er giftig og kan give et voldsomt udslæt på mennesker, der kommer i kontakt med planten, og udbredelse af kæmpe-bjørneklo i rekreative områder medfører, at disse områder bliver utilgængelige for mennesker. Kæmpe-bjørneklo findes stort set på alle naturtyper. Især ses den langs vandløb og veje, ved søer og moser samt på skrænter og gamle pladser for haveaffald. Den naturlige spredning er særlig effektiv langs vandløb, hvor frø kan transporteres flere kilometer med strømmen. Invasion af bjørneklo langs vandløb kan endvidere resultere i, at brinkerne bliver mere udsat for erosion i vinterhalvåret, da bjørneklo visner ned efter blomstring, og den oprindelige vegetation er udkonkurreret og jorden står derfor bar. Kæmpe-bjørneklo har i mange år været bekæmpet på de fleste offentlige arealer i Lemvig Kommune, dog uden at planten helt er udryddet, og der er stadig problemer med udbredelsen af planten bl.a. fordi ikke alle private grundejere bekæmper planten på deres jord. Da hver plante sætter mange tusinde frø - der kan overleve op til 10 år i jorden - har den hurtigt bredt sig fra disse områder til omkringliggende arealer og langs vandløb. Det er derfor nødvendigt at igangsætte en koordineret og kontinuerlig bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo eller i det mindste forsøge at kontrollere udbredelsen. Hvis vi ikke får plantens spredning under kontrol, vil mange af kommunens naturområder miste deres værdi for de, som bor og færdes i områderne. En vedtaget offentliggjort indsatsplan forpligter både offentlige og private grundejere til at bekæmpe bjørneklo på dens voksesteder, og hvis alle har en målrettet indsats, kan det forhåbentligt lykkes at få kontrol over planten i løbet af en kortere årrække. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 3

4 Generelt om kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo blev indført i Europa som prydplante i midten af 1800-tallet. Planten kan blive 3-4 meter høj og er blandt de største urter i Europa og op gennem 1900-tallet, har den koloniseret store områder og efterhånden fortrængt den oprindelige vegetation mange steder. Planten indeholder en giftig plantesaft, som kan være sundhedsskadelig for mennesker at komme i berøring med. Bjørnekloplanten spirer frem allerede i marts eller april måned og kan leve i flere år, inden den dør efter første frøspredning. En stor plante kan sætte ca frø, som kan overleve i op til 10 år, og hvis der ikke sættes ind i tide, kan bestanden hurtig vokse sig stor. Frøene spredes på mange måder hos kæmpe-bjørneklo - nogle naturligt, andre betinget af mennesket. Da planten ofte vokser langs vandløb, flyder frøene i stort antal over lange afstande til nye lokaliteter. Mange af menneskets aktiviteter fremmer endvidere spredningen af bjørneklo og alt i alt, kan det konstateres, at kæmpe-bjørneklo har en særdeles god tilpasningsevne til den danske natur. Det er derfor vigtigt at man på lokal plan gør en fælles aktiv indsats for at standse plantens udbredelse, så den ikke forårsager en tilbagegang af artsdiversiteten og skaber ændringer i de lokale økosystemer. Formål Formålet med indsatsplanen er at udrydde kæmpe-bjørneklo i Lemvig Kommune. Det betyder, at ingen kæmpe-bjørneklo i kommunen på noget tidspunkt må sprede frø, og alle planter skal på sigt udryddes. Indsatsområde Denne indsatsplan gælder for hele Lemvig Kommune - både offentlige og private arealer. Hermed er alle Kommunens grundejere forpligtiget til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Det er vigtigt, at planten bekæmpes på steder med mange planter, men det er også vigtigt, at bekæmpe den enkeltstående plante, da den meget hurtigt vil kunne blive til mange planter. Indsatsplanen gælder i perioden 2011 til 2020 og evalueres efter de første 5 år. Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo I henhold til "bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo", kan kommuner med en vedtaget og of- Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 4

5 fentliggjort indsatsplan, pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen. Hvis påbudet ikke efterkommes, kan kommunen foretage bekæmpelsen, og ejeren kan straffes med bøde. I henhold til Vejledning om krydsoverensstemmelse, er bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo også omfattet af reglerne for krydsoverensstemmelse (KO) - krav Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i Lov om drift af landbrugsjorder jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 og efterfølgende Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af bjørneklo. Hvis lovgrundlaget for indsatsplanen ændres, kan planen til enhver tid justeres. Tidsfrister for bekæmpelse Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson. Valg af bekæmpelsesmetode afhænger af bestandens størrelse (se senere). Bekæmpelse er foretaget effektivt, når ingen planter af kæmpebjørneklo får mulighed for at udvikle og sprede frø det pågældende år. Der er derfor fastsat følgende minimumsfrister for bekæmpelse: 1. bekæmpelse inden 1. juni 2. bekæmpelse inden 15. august Tilsyn med og påbud om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune har til enhver tid, mod forevisning af behørig legitimation, adgang til arealer omfattet af indsatsplanen. Efter første bekæmpelse kan Lemvig Kommune føre tilsyn én til flere gange i vækstsæsonen for at sikre, at der ikke er planter, der sætter frø. Hvis bekæmpelsen ikke foretages, kan Lemvig Kommune udstede et påbud om, at bekæmpelsen skal foretages inden for 14 dage fra påbudets modtagelse. Efterkommes påbudet ikke kan kommunen, efter skriftlig orientering til grundejer, foretage bekæmpelsen. Manglende efterkommelse af påbud kan straffes med bøde. Bødestørrelsen forventes at svare til ejerens sparede udgifter til bekæmpelse, dog mindst kr. ifølge Plantedirektoratets vejledning om bødeudmålingsprincipper. Påbud vil kunne påklages til Plantedirektoratet af de berørte parter. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 5

6 Metoder til bekæmpelse Når der skal vælges en bekæmpelsesmetode, er valget ofte betinget af flere parametre. Det er derfor nødvendigt først at få et overblik over, hvor stort et areal planten dækker, hvor tæt planterne står, samt hvilke adgangsforhold der er til området. Der findes to overordnede måder til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Den ene er ved at afbryde energiproduktionen, hvilket typisk gøres ved slåning eller græsning, hvorved planten udpines og går ud efter gentagne behandlinger. En anden metode er at standse næringsstoftransporten mellem roden og de grønne dele, hvilket sker ved rodstikning. Her dør planten således allerede ved det første indgreb. Hvilken metode der er bedst at anvende, skønnes på stedet i hvert tilfælde, og på visse arealer vil en kombination af flere metoder være mest effektiv. For at få mest muligt ud af indsatsen bør bekæmpelsen startes tidligt i vækstsæsonen og fortsætte i adskillige år, ind til frøbanken er udtømt og rødderne er døde. Manuelle og mekaniske metoder Rodstikning / opgravning Om foråret kan planterne graves op eller rodstikkes. Da opgravning kan være hårdt arbejde, kan dette med fordel erstattes af rodstikning. Rodstikning sker ved at overskære roden lige under vækstpunktet og helst med en spade med skrå æg. Det anbefales, at roden hugges over mindst 10 cm under jordoverfladen. De afskårne dele trækkes op af jorden og efterlades til udtørring. Dette er en effektiv bekæmpelsesmetode, men den er til gengæld også meget arbejdskrævende og økonomisk tung. Metoden anbefales derfor kun til arealer med mindre bestande på maks. 200 planter. Slåning Kæmpe-bjørneklo kan ikke tåle at blive slået og findes derfor ikke i græsplæner eller naturområder som afgræsses. Den jævnlige slåning eller græsning holder vegetationen lav og tæt, og derfor indvandre bjørneklo ikke. Bjørneklo kan endvidere slås med le eller maskinelt, hvilket dog kræver en tilbagevendende indsats, da frø i jorden producerer nye planter i op mod en halv snes år. Planterne slås, når de er ca. en halv meter høje, og skal gentages igen samme år, idet rødderne kan sætte sideskud, der senere på året vil kunne producere frø. Når man har slået en plante nogle gange, forhindres at der opbygges næring i plantens rødder og planten "udsultes" for til sidst at dø. Man kan også vente med slåningen, til planten er lige ved at blomstre. Så har de brugt så meget energi på at vokse sig store, at de ofte vil dø, når de fældes. Problemet med denne metode er, at frøene kan ligge og eftermodne på den fældede plante. Skærme bør derfor indsamles og de- Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 6

7 strueres og de fældede planter bør efter kort tid efterses for nye blomsterskærme. Slåning bør under alle omstændigheder følges op med rodstikning eller endnu en slåning, indtil der ikke længere er bjørneklo på arealet. Skærmafkapning Hvis man vil forebygge frøspredning, gøres dette ved skærmkapning. Dette forhindrer dog sjældent frøproduktion pga. plantens store evne til genvækst. Der hvor blomsterstanden er blevet fjernet, dannes der let en ny blomst med leveog spiredygtige frø. Tidspunktet for afkapningen er afgørende for metodens succes. Den må hverken være for tidlig eller for sent i blomstringsperioden. Metoden er således mest effektiv, når hovedskærmen begynder at blomstre. Skærmene skal efterfølgende samles ind og destrueres ved afbrænding. Denne metode kan ikke anbefales på lige fod med slåning og bør kun anvendes i kombination med andre bekæmpelsesmetoder, eller på arealer, hvor der tidligere i sæsonen ikke er foretaget bekæmpelse. Afgræsning Græsning er et effekt bekæmpelsesmiddel mod kæmpe-bjørneklo, og svarer i effekt til slåning. Dyrene fjerner de overjordiske plantedele, hvorved fotosyntesen hæmmes og den næring der er oplagret i roden tømmes. Det er mest effektivt og bedst for dyrene at sætte dem på græs så tidligt på året som muligt, inden planterne har vokset sig for store. Får er meget glade for bjørneklo, og de gotlandske pelsfår, som ofte bruges til naturplejeprojekter, kan vælte store planter for at æde dem før noget andet. Heste og kvæg spiser også gerne bjørneklo, men de skal sættes til at græsse, inden planterne bliver alt for store. Græs- Græsningstrykket tilpasses arealet, plantetætheden og vækstsæsonen. De fleste planter dør efter at have været udsat for græsning igennem en sæson. Kemisk bekæmpelse Den kemiske bekæmpelse er den billigste og mest effektive løsning til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Planten reagerer følsomt over for herbicider som glyphosat - det virksomme stof i f.eks. Round Up. Ved anvendelse af pesticider bør man kun påføre pesticidet direkte på planterne enten ved pensling eller med håndholdt sprøjte. De øvrige planter Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 7

8 får herved mulighed for at dække jorden, og det bliver vanskeligere for bjørneklos frø at spire og for kimplanterne at etablere sig. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo med herbicider skal påbegyndes allerede, når planten er på kimbladsstadiet i marts / april måned og evt. med en genbehandling senere på vækstsæsonen. Den kemiske bekæmpelse kan med fordel anvendes i kombination med andre bekæmpelsesmetoder, såsom slåning. Desværre er kemisk bekæmpelse af ukrudt en løsning, som har nogle uheldige konsekvenser for miljøet og naturen. Den overordnede målsætning i EU er da også at reducere forbruget af pesticider og beskytte grundvandet mod forurenende kilder som bl.a. herbicider. Ved brug af kemisk bekæmpelse skal man være opmærksom på følgende: Vær opmærksom på afstandskrav til vandløb og søer - se etiketten på det anvendte sprøjtemiddel. Inden for 2 meter bræmmen bør der anvendes sprøjtemidler, der pensles på planten, f.eks. "weed-wiper" Som udgangspunkt må der ikke anvendes pesticider på arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3, Natura 2000 områder m.m. Dispensation kan søges hos Lemvig Kommune. På økologiske bedrifter og konventionelle arealer med tilsagn om miljøbetinget tilskud må der ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler. Hvis der foreligger en MVJ-aftale, vil det i nogle tilfælde ikke være tilladt at anvende sprøjtemidler. Dispensation kan søges hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ifølge mange aftaler skal der også søges dispensation til slåning i perioden 1. maj til 20. juni. Brugen af sprøjtemidler bør som hovedregel undgås i en afstand af 300 m fra drikkevandsboringer. Inden for en radius af 10 m omkring drikkevandsboringer, må der ikke anvendes sprøjtemidler Andre bekæmpelsesmetoder Brugen af flydende nitrogen til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo har været testet og har vist sig at være effektiv. Det flydende kvælstof har en temperatur på minus 20 C og forårsager alvorlige vævskader på planten. Påføringsteknikken er dog stadig under udvikling, hvorfor metoden endnu ikke kan anbefales. Derudover findes en række andre ikke-godkendte metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Evaluering Indsatsplanen er gældende for perioden 2011 til Efter de første 5 år evalueres indsatsplanen eventuelt af Lemvig Kommunalbestyrelse for at vurdere, om den gældende indsatsplan har haft tilstrækkelig effekt på bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 8

9 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 9

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lemvig Kommune Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lemvig Kommune Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lemvig Kommune 2017-2022 Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpebjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Forfatter: Jakob Martin Pedersen Oprettet den 6. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-4378 Sags nr. 480-2016-549 Indhold Indledning... 2 Baggrund...

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Dokumenttitel: Gribskov Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Dokumenttitel: Gribskov Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Offentliggørelser og høringsportal» Afgørelser og høringer på naturområdet» Afgørelser Placering: på naturområdet 2012» Evt. sorteringsnøgle: 151 Dokumenttitel: Gribskov Kommunes indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

Indsatsplan - forslag

Indsatsplan - forslag Indsatsplan - forslag Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Revideret 2019 Forfatter: Sandra Arvidson Oprettet den 18. januar 2019 Dokument nr. 480-2018-281696 Sags nr. 480-2018-23586 Indhold

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [ ]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [ ] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Holbæk Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Holbæk Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Holbæk Kommune 2018-2028 Indledning Kæmpebjørneklo skal bekæmpes, fordi det er en invasiv art, der med sin store højde og brede blade fortrænger de fleste

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Langeland Kommune INDSATSPLAN

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Langeland Kommune INDSATSPLAN Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Langeland Kommune INDSATSPLAN Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Langeland Kommune Vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde 18. februar 2019 Indsatsplanen

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSPLAN

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FORSLAG TIL INDSATSPLAN Forslag i høring i perioden 30. oktober 2018-27. december 2018 I høringsperioden kan indsigelser indsendes på mail teknik.miljoe@langelandkommune.dk eller til Teknik og Miljø Fredensvej

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune Forslag til indsatsplan 2018 Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune FORSLAG TIL INDSATSPLAN 2018 Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3.

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3. Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven.... 3 2. Botanik... 4 3. Biologiske

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag Indsatsområde, ikrafttrædelse og varighed Målsætning Bekæmpelsespligt...

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag Indsatsområde, ikrafttrædelse og varighed Målsætning Bekæmpelsespligt... Forord Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) tilhører den gruppe af planter, der betegnes som værende invasive. Denne type af planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed, fordi

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for Vejle Kommune, vedtaget oktober 2012 1 Baggrund Kæmpebjørneklo har i de seneste årtier bredt sig og er blevet et stort problem i vores natur og rekreative områder.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Samsø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Naturafdelingen, september 2017 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indhold En koordineret og vedholdende indsats...3 Indsatsplan i

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Revideret indsatsplan for bekæmpelse af. Kæmpebjørneklo

Revideret indsatsplan for bekæmpelse af. Kæmpebjørneklo Revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo Fredericia Kommune 2018 Indledning I 2010 vedtog Fredericia Kommune en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, der udløber i 2020. Miljøministeren

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune

af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune 2018-2028 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune 2018-2028 Udarbejdet af: Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø,

Læs mere

Teknik og Miljø. Indsatsplan. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Indsatsplan. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Indsatsplanens udbredelse og opdeling... 4 Beskrivelse af Kæmpe-Bjørneklo... 5 Vejledning i Bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2009-2019 Foto: Kæmpe Bjørneklo, Marianne Lindhardt 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Bjørnekloens biologi

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Halsnæs Kommune. Maj Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Halsnæs Kommune. Maj Oplev det rå og autentiske Halsnæs Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Halsnæs Kommune Maj 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Bekæmpelsesfrister... 3 Kontrol og påbud... 3 Kæmpebjørneklo

Læs mere

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Natur og Landskab April 2013 Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart,

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019 Indhold Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3 Baggrund 3 Indsatsplanen 4 Indsatsområde 4 Bekæmpelsesfrist og håndhævelse 4 Kend

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019 Indhold Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3 Baggrund 3 Indsatsplanen 4 Indsatsområde 4 Bekæmpelsesfrist og håndhævelse 4

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

Hvad vil du fjerne ukrudtet med, når du bagefter skal drikke vandet?

Hvad vil du fjerne ukrudtet med, når du bagefter skal drikke vandet? Hæng mig op ved haveredskaberne Når du bruger sprøjtemidler i din have, er den smule, du bruger, en lille del af en svimlende mængde. For i Danmark bruger vi tilsammen over 116 tons sprøjtegift om året

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune 2018-2020 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Bækkerenden og Hulhøjrenden. med opland

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Bækkerenden og Hulhøjrenden. med opland Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2006-2016 Bækkerenden og Hulhøjrenden med opland Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i oplandet til Bækkerenden og Hulhøjrenden Titel: Indsatsplan

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af Banedanmark invasive arter Teknisk Drift Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk Forfatter: Henriette Andersen Mail:

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Forårsvandring. Loppemarked på fællesarealet?

Forårsvandring. Loppemarked på fællesarealet? Forårsvandring Som led i vores målsætning om at bevare og forbedre Frugthaven som rekreativt område har Bestyrelsen besluttet at gennemføre en "forårsvandring". Det skete Grundlovsdag, lørdag den 5.juni

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Forårsplanter i skoven

Forårsplanter i skoven Titel: Forårsplanter i skoven Fag: Natur/teknik Klassetrin: 0. 3. klasse Beskrivelse: Tag ud i det tidlige forår og find nogle af forårsskovens planter. Tid: 4 lektioner Årstid: april Kilde: www.skoven-i-skolen.dk

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Norddjurs Kommune 2014-2024 Kæmpebjørneklo

Læs mere

Regulativ for afbrænding af haveaffald m.m. Faxe Kommune. Vedtaget af Faxe Byråd 15.12.2011

Regulativ for afbrænding af haveaffald m.m. Faxe Kommune. Vedtaget af Faxe Byråd 15.12.2011 Regulativ for afbrænding af haveaffald m.m. Faxe Kommune Vedtaget af Faxe Byråd 15.12.2011 Faxe Kommunes regulativ for afbrænding 1. Ordning for afbrænding af haveaffald og bål m.v. Hovedregel: Afbrænding

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Version 1.1. Senest ændret april 2018 Vedtaget maj 2017 af:

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

Giftfri skadedyrsbekæmpelse

Giftfri skadedyrsbekæmpelse Giftfri skadedyrsbekæmpelse TEKNIK OG MILJØ Mange forskellige slags grønsager og blomster på et lille areal forvirrer insekterne og reducerer dermed deres angreb på grønsagerne. Lykken er en giftfri have

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Udgivet maj 2017 af: Hedensted Kommune www.hedensted.dk 2 Indhold

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse

Indsatsplan for bekæmpelse Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Natur og Landskab november 2018 Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Sådan bekæmpes de store pileurter

Sådan bekæmpes de store pileurter Sådan bekæmpes de store pileurter Pileurt en meget modstandsdygtig plante, som kan skyde op igennem bygningsfundamenter Introduktion Kæmpepileurt, japanpileurt og hybriden imellem de to kaldes samlet de

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere