HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2019"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2019 Sag 204/2018 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 26. maj 2017 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 21. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Kurt Rasmussen, Jens Kruse Mikkelsen og Anne Louise Bormann. Påstande Appellanten, boet efter A (død den 1. januar 2019) har nedlagt påstand om, at indstævnte, Ankenævnet for Patienterstatningen, skal anerkende, at hun blev påført en erstatningsberettigende skade som følge af forsinket diagnosticering og behandling af lungekræft fra december 2006 og frem til faktisk diagnosticering i oktober Boet har subsidiært nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens dom. Ankenævnet for Patienterstatningen har nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens dom, subsidiært stadfæstelse af byrettens dom. Anbringender

2 - 2 - Boet efter A har supplerende anført navnlig, at det oversete rundinfiltrat ved røntgenundersøgelsen i 2008 og den manglende udredning for lungekræft var en fejl, jf. Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 10 og E. Da infiltratet ifølge de dagældende retningslinjer uden undtagelse skulle have ført til, at A var blevet henvist til udredning, var der tale om en klar og formentlig grov fejl, som er erstatningspådragende efter de almindelige erstatningsregler. Der er tvivl, om der var årsagssammenhæng mellem fejlen og udviklingen af uhelbredelig lungekræft, idet rundinfiltratet kan have været begyndende lungekræft, jf. Retslægerådets besvarelse af spørgsmål B og D. Da fejlen imidlertid gør det umuligt for boet at føre bevis for, hvad infiltratet repræsenterede, er det rimeligt at lade tvivlen komme boet til gode. Det må dermed med bevislettelse anses for overvejende sandsynligt, at A senest i 2008 ville have fået påvist begyndende lungekræft, og at hun ville være blevet sat i behandling. Det må anses for mest sandsynligt, at As sygdom i 2008 ville have været i stadium 1A, hvor 5-årsoverlevelsen ifølge Dansk Lunge Cancer Gruppes referenceprogram for lungecancer (2001) er på 75 % efter komplet kirurgisk resektion. Det må derfor i hvert fald med bevislempelse anses for overvejende sandsynligt, at den begåede fejl var årsag til, at hun blev diagnosticeret med uhelbredelig kræft, eller at fejlen i hvert fald var årsag til en væsentlig prognoseforringelse. Selv hvis det havde været afklaret, at A i 2008 ikke havde begyndende lungekræft, ville hun være blevet fulgt tæt med kontroller. Da tumoren var samme sted som rundinfiltratet, må det derfor anses for overvejende sandsynligt, at lungekræften også ville være blevet diagnosticeret og behandlet langt tidligere, end tilfældet var. Det er en fejl, at sagens værdi for byret og landsret blev skønnet til kr. Sagens værdi er rettelig kr., som udgør det beløb, som boet efter A må forventes at blive tilkendt i godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Ankenævnet for Patienterstatningen har supplerende anført navnlig, at det er overvejende sandsynligt, at yderligere udredning i forbindelse med røntgenundersøgelsen i januar 2008 ikke havde ført til diagnosticering af lungekræft hos A. Der er ikke dokumentation for, at hun

3 - 3 - allerede i januar 2008 led af kræft, jf. Retslægerådets besvarelse af spørgsmål B, C og D, og diagnosen kunne derfor selvsagt ikke være blevet stillet på dette tidspunkt. Der er hverken i Retslægerådets udtalelse eller i sagens øvrige lægelige vurderinger støtte for at antage, at A ville være blevet fulgt tæt med kontroller, hvis hun var blevet undersøgt yderligere i forbindelse med røntgenundersøgelsen i 2008, eller at det var sandsynligt, at kræften med et sådant forløb ville være blevet diagnosticeret og behandlet langt tidligere, end tilfældet var. Generelle retningslinjer udgør ikke i sig selv bevis for, at en udredning i 2008 ville have ført til yderligere. Selv hvis det er tilstrækkeligt godtgjort, at lungekræften ville være blevet diagnosticeret i forbindelse med yderligere udredning i 2008, er det ikke sandsynliggjort, at en tidligere diagnose ville have haft betydning for kræftlidelsens karakter eller behandlingsforløbet. Retslægerådet har således ikke kunnet angive, hvordan en tidligere diagnosticering kunne have påvirket udviklingen og behandlingsmulighederne af kræftsygdommen, jf. besvarelsen af spørgsmål F. Det er overvejende sandsynligt, at As kræftlidelse blev uhelbredelig på grund af hendes grundlidelse, og der er herefter ikke tvivl om årsagssammenhængen, hvorfor bevislempelse er uden betydning. Selv hvis det er sandsynliggjort, men dog ikke overvejende sandsynliggjort, at en erfaren specialist ville have stillet kræftdiagnosen tidligere, og at dette kan have haft betydning for lidelsen eller behandlingsforløbet, er der ikke holdepunkter for at antage, at der var tale om en klar fejl, der er ansvarspådragende. Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 5, 6, 11 og 13 understøtter, at Lunge- og Allergiklinikken levede op til, hvorledes en erfaren specialist ville have handlet, eller at der i hvert fald ikke kan være tale om en klar fejl. Der er dermed også af den grund ikke grundlag for bevislempelse. Højesterets begrundelse og resultat A fik i oktober 2012 konstateret lungekræft med spredning til brystskillevæggen. Denne sag angår, om hun er blevet påført en patientskade som følge af, at lungekræften ikke blev diagnosticeret på et tidligere tidspunkt.

4 - 4 - På baggrund af Retslægerådets svar på spørgsmål 6, 13 og E finder Højesteret det ikke godtgjort, at der er begået fejl ved behandlingen af A forud for røntgenundersøgelsen i januar 2008 på Hørsholm Sygehus. Fire dommere Hanne Schmidt, Kurt Rasmussen, Jens Kruse Mikkelsen og Anne Louise Bormann udtaler herefter: Retslægerådet har i svaret på spørgsmål 5 oplyst, at der på røntgenbilledet optaget den 18. januar 2008 på Hørsholm Sygehus kan konstateres et svagttegnet ca. 1 cm stort rundinfiltrat på As ene lunge. Af svaret på spørgsmål 10 og 11 fremgår, at der var tale om en radiologisk fejl, idet rundinfiltratet burde have ledt til yderligere udredning med CT eller bronkoskopi. Vi finder, at der herved klart er begået en fejl, som er ansvarspådragende. Spørgsmålet er herefter, om denne fejl er årsag til, at diagnosticeringen af lungekræften blev forsinket, og i givet fald om denne forsinkelse var årsag til, at As lungekræft blev uhelbredelig, eller om forsinkelsen i øvrigt har medført en erstatningsberettigende skade. Efter 20, stk. 1, nr. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er det en betingelse for erstatning, at skaden med overvejende sandsynlighed kunne være undgået, hvis patienten var blevet behandlet anderledes. Som anført i Højesterets dom af 12. januar 2011 (UfR ) er det skadelidte, der skal bevise, at der foreligger årsagsforbindelse mellem fejlen og skaden. Kravene til bevis kan efter forarbejderne i tvivlsomme tilfælde lempes, hvis der klart er begået en fejl, der er ansvarspådragende efter almindelige erstatningsretlige regler, og som kan have forårsaget skaden. I sådanne tilfælde kan tvivl om årsagsforholdene således komme skadelidte til gode. Må det imidlertid efter bevisførelsen anses for usandsynligt, at behandlingen er årsag til skaden, foreligger der ikke en erstatningsberettigende patientskade. Det fremgår af Retslægerådets svar på spørgsmål B, at rundinfiltratet på røntgenundersøgelsen i 2008 ikke med mere end 50 % sandsynlighed var udtryk for lungekræft på det tidspunkt. Det anføres også, at det er påfaldende, at kræftsvulsten udviklede sig i samme område som rundinfiltratet. Af besvarelsen af spørgsmål D fremgår, at As arv, rygning og alder samt det

5 - 5 - forhold, at infiltratet var uregelmæssigt afgrænset, taler for kræft, mens det taler imod, at tilsvarende fortætninger kan ses ved f.eks. KOL. Vi lægger på baggrund af Retslægerådets udtalelse til grund, at der var en vis, større, men ikke overvejende, sandsynlighed for, at A allerede i januar 2008 havde begyndende lungekræft, og at dette ville være blevet konstateret, hvis hun dengang var blevet udredt. Vi finder på den anførte baggrund og under hensyn til, at den manglende udredning i 2008 er årsag til, at det ikke kan afgøres, om kræften allerede var til stede i 2008 at den tvivl, der består med hensyn til årsagssammenhængen skal komme A til gode. Vi finder det herefter tilstrækkeligt sandsynliggjort, at A, hvis den ansvarspådragende fejl ikke var blevet begået, allerede i 2008 havde fået diagnosticeret begyndende lungekræft. Spørgsmålet er herefter, om den forsinkede diagnose har medført, at hendes lungekræft blev uhelbredelig eller i øvrigt har påført hende en erstatningsberettigende skade. Ankenævnet for Patienterstatningen har ikke taget stilling til dette spørgsmål, Retslægerådet har ikke udtalt sig herom, og der er ikke i sagens oplysninger i øvrigt tilstrækkeligt grundlag for, at vi kan afgøre dette spørgsmål. Vi finder derfor, at sagen i overensstemmelse med parternes subsidiære påstande skal hjemvises til patientskademyndighederne. Vi stemmer med denne begrundelse for at stadfæste byrettens dom. Dommer Poul Dahl Jensen udtaler: Som anført af flertallet er det svagttegnede rundinfiltrat, der ses på røntgenbilledet fra januar 2008, ifølge Retslægerådets svar på spørgsmål B ikke med mere end 50 % sandsynlighed udtryk for lungekræft på det tidspunkt. På den baggrund kan det ikke lægges til grund som bevist, at A led af (begyndende) lungekræft i januar Det kan derfor heller ikke lægges til grund, at en yderligere udredning på baggrund af rundinfiltratet ville have givet grundlag for at stille den pågældende diagnose. Det bemærkes herved, at der efter min opfattelse ikke er grundlag for at lempe på kravene til

6 - 6 - bevis for As helbredstilstand på daværende tidspunkt, herunder om hun allerede dengang led af lungekræft. Jeg stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter byrettens dom, således at sagen hjemvises til patientskademyndighederne. Sagsomkostninger for byret og landsret fastsættes til dækning af advokatudgift med kr., af retsafgift med kr. og af udgift til lægejournaler med 400 kr., i alt kr. Sagsomkostninger for Højesteret fastsættes efter det nu oplyste om sagens værdi til dækning af advokatudgift med kr. og til dækning af den retsafgift, som skulle være betalt, hvis der ikke var givet fri proces, jf. retsplejelovens 332, med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for byret og landsret skal Ankenævnet for Patienterstatningen betale kr. til boet efter A. I sagsomkostninger for Højesteret skal Ankenævnet for Patienterstatningen betale kr. til statskassen. Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

Retten i Helsingør DOM. Afsagt den 26. maj 2017 i sag nr. BS 1D-1179/2014: mod. Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej Frederiksberg

Retten i Helsingør DOM. Afsagt den 26. maj 2017 i sag nr. BS 1D-1179/2014: mod. Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej Frederiksberg Retten i Helsingør DOM Afsagt den 26. maj 2017 i sag nr. BS 1D-1179/2014: A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. juni 2018 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Finn Morten Andersen og Jesper Jarnit (kst.)). 17. afd. nr. B-1247-17: Ankenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt mandag den 20. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 16. marts 2018.

HØJESTERETS DOM. afsagt mandag den 20. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 16. marts 2018. HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. maj 2019 Sag BS 36187/2018 HJR (2. afdeling) Boet efter A ved B (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (advokat Sanne H. Christensen)

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. maj 2016 i sag nr. BS L-1677/2014: og A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B2854009 - HMD UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 28. februar 2018 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Morten Juul Nielsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. december 2016 Sag 190/2016 Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) mod A (advokat Søren Kroer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 61/2017 A (advokat Karsten Høj) mod Region Hovedstaden (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 Sag 202/2017 (2. afdeling) Ankenævnet for Patienterstatningen (advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Martin Laursen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018 Sag 133/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Bjørn Christensen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 6. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 Sag 74/2017 (1. afdeling) Josefine Breinholdt Andersen (advokat Lars Langkjær, beskikket) mod Frederiksberg Boligfond (advokat Anne Louise Husen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018 Sag 78/2017 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Jesper Petersen (advokat Lennart Fogh) mod Bilhuset Laursen A/S (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018 Sag 50/2018 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Ankestyrelsen (advokat Inge Houe) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. maj 2017 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Peter Mørk Thomsen, Carsten Kristian Vollmer og Peter Mortensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. maj 2017 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Peter Mørk Thomsen, Carsten Kristian Vollmer og Peter Mortensen (kst.)). D O M Afsagt den 19. maj 2017 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Peter Mørk Thomsen, Carsten Kristian Vollmer og Peter Mortensen (kst.)). 5. afd. nr. B-959-16: A (advokat Søren Kroer, besk.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010 Sag 83/2008 (2. afdeling) A (advokat K.L. Németh) mod advokat B (advokat Morten Erritzøe Christensen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

D O M. har desuden påstået, at Ankenævnet for Patienterstatningen skal anerkende, at det varige men som følge af patientskaden udgør 30 %.

D O M. har desuden påstået, at Ankenævnet for Patienterstatningen skal anerkende, at det varige men som følge af patientskaden udgør 30 %. D O M afsagt den 12. april 2018 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Lisbeth Kjærgaard og Anne Hedegaard Toft (kst.)) i ankesag V.L. B 0262 15 A (advokat Rikke Lenette Omme, Esbjerg)

Læs mere

afsagt tirsdag den 16. oktober 2018

afsagt tirsdag den 16. oktober 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 16. oktober 2018 Sag BS-8151/2018-HJR (1. afdeling) Patientdataforeningen (advokat Eigil Lego Andersen) mod Region Syddanmark (advokat Kim Trenskow) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 Sag 130/2016 A (advokat Tue Askeland, beskikket) mod Kurator i X ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) og Sag 131/2016 A (advokat Tue Askeland,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. marts 2018 Sag 112/2017 (1. afdeling) Dansk Folkeparti Landsorganisationen (advokat Martin Gräs Lind) mod Aladdin Bouhania, Andres Felipe Valderrama Pineda, Dounia

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018 Sag 137/2017 (1. afdeling) A (advokat René Bjerre) mod Skatteministeriet (advokat Sune Riisgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

DOM. Retten på Frederiksberg. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen

DOM. Retten på Frederiksberg. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 31. januar 2014 i sag nr. BS H-1437/2008: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. sal 61 København K Denne dom indeholder ikke en fuldstændig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 Sag 14/2017 A (advokat Jan Presfeldt) mod B (advokat Mathias Steinø) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 4. afdeling den 31.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 Sag 231/2015 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 Sag 139/2017 Frese A/S (advokat Thea Præstmark) mod FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018 Sag 142/2017 (2. afdeling) Salar Ahmad Shareef, Rikke Munk, Jutta Rasmussen, Gitte Fischer, Hanne Smidt Møller Kjærgaard, Jon Silberg, Susanne Syberg, Susanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 140/2014 (1. afdeling) A (advokat Michael Christiani Havemann, beskikket) mod AIG Europe Dansk Filial af AIG Europe Limited United Kingdom (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018 Sag 49/2018 (2. afdeling) A og B (advokat Elin L. Andersen) mod advokat C (advokat Jan Allan Svendsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Sagens økonomiske værdi er kr., svarende til den mengodtgørelse, var blevet tilkendt ved Patienterstatningens afgørelse.

Sagens økonomiske værdi er kr., svarende til den mengodtgørelse, var blevet tilkendt ved Patienterstatningens afgørelse. Udskrift af dombogen DOM afsagt den 31. oktober 2017 i sag nr. BS 150-671/2015: Boet efter (advokat mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth ved advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. juni 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. juni 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. juni 2018 Sag 134/2017 (1. afdeling) Gudrun Jensen og Poul Bækgaard Jensen (advokat Jes Andersen, beskikket for begge) mod Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen har nedlagt påstand om frifindelse.

Ankenævnet for Patienterstatningen har nedlagt påstand om frifindelse. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. februar 2018 i sag nr. BS 8-228/2016: A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Indledning Denne sag er anlagt ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst. D O M afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.)) i ankesag V.L. B 0756 16 A (advokatfuldmægtig Ida Grelk, Aarhus)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 Sag 253/2017 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Henrik Juel Halberg)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 Sag 144/2016 A og B (advokat Jakob Fastrup) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Jens Erik Pedersen) I tidligere instanser er truffet afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018 Sag BS 9506/2018 HJR (2. afdeling) Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod X ApS (advokat René Offersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Afsagt den 26. oktober 2017 i sag nr. BS 44-54/2016: Boet efter

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Afsagt den 26. oktober 2017 i sag nr. BS 44-54/2016: Boet efter Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. oktober 2017 i sag nr. BS 44-54/2016: Boet efter A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensgade 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21 august 2014 i sag nr. BS D-1434/20 12: A mod Patientskadeankenævnet Patientombuddet 15 2000 Frederiksberg og den 2012, har sagsøgeren, A Patientskadeankenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere