juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning"

Transkript

1 juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

2 Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013)

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FERIELOV OG FERIEAFTALE 4 Ferieloven 4 Ferieaftalen 4 Optjening af ferie (og særlige feriedage) 4 Afvikling af ferie (og særlige feriedage) 5 Ferie med løn og særlig feriegodtgørelse 6 Fast påregnelige løndele mv. kan ses ud af flg. Skema 7 Engangsløndele 7 Særlig feriegodtgørelse (eller ferietillæg) 8 Ferie med feriegodtgørelse på 12 % 8 Ferie med feriegodtgørelse på 12,5 % (feriepenge) 9 Ferie og frihed uden løn 10 Afvikling af særlige feriedage 11 Erstatningsferie 11 Regler ved pensionering 12 BEREGNINGER 13 Ved løbende beskæftigelse 13 Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret 13 Feriegodtgørelsesgrundlag 13 Ved manglende beskæftigelse 14 Nyansættelse 14 Ændret beskæftigelsesgrad 15 Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad 17 Ved fratræden 17 Fratræden før afvikling af ferie 18 Fratræden efter delvis afvikling af ferie 18 Fratræden efter afvikling af ferie 19 Særlige feriedage 19 Fratræden i perioden fra 1. januar indtil 30. april eller 31. juli 19 Fratræden i perioden fra 1. maj eller 1. august til 31. december 20 3

4 FERIELOV OG FERIEAFTALE Ferielov Ferieloven Ferieloven er gældende for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Ifølge ferieloven har alle krav på 25 feriedage i et ferieår (1. maj til 30. april). Men har man ikke optjent ret til løn for hele ferien eller optjent feriepenge til hele ferien, kan arbejdstageren efter indhentet aftale med sin arbejdsgiver afstå fra at benytte denne ret helt eller delvist. Det forudsætter naturligvis, at arbejdstager og arbejdsgiver har en fælles interesse i, at der arbejdes, dvs. at der er relevant arbejde at udføre. En allerede indgået aftale om afvikling af ferie (fx ved ferielukning) skal selvfølgelig respekteres, hvis ikke begge parter er enige om andet. Dette kan medføre lønfradrag i ferien. Særligt for nyuddannede kan det være et problem at være tvunget på ferie uden indtægt. Sådanne personer kan evt. hæve understøttelse ved henvendelse til jobcenteret og ved at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ferieaftale Ferieaftalen Ferieaftalen giver indenfor statens område nogle bedre vilkår end ferieloven på visse felter, eksempelvis særlige feriedage, særlig feriegodtgørelse etc. Lærere og ledere i efterskolen er via deres overenskomst automatisk omfattet af ferieaftalen, men andre ansatte (TAP) kan også blive omfattet af ferieaftalen ved aftale (ansættelsesbrevet). Optjeningsår Ferieår Optjening af ferie (og særlige feriedage) Ferie (og særlige feriedage) optjenes i et kalenderår, januar til december, kaldet optjeningsåret. Afvikling af feriedagene sker i almindelighed i det følgende ferieår, maj til april. For de særlige feriedage ifølge ferieaftalen sker afvikling for lærere og ledere på efterskoler i det følgende skoleår, august til juli. Der optjenes 25 feriedage ved beskæftigelse i hele optjeningsåret (og 5 særlige feriedage). Ved beskæftigelse i en mindre del af året optjenes feriedagene forholdsmæssigt, 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse (og 0,42 særlige feriedage pr. måneds ansættelse). Der beregnes forholdsmæssigt for perioder mindre end en måned. Tjenestefrihed uden løn Som beskæftigelse medregnes alle arbejdsperioder, ferier og fridage samt fravær pga. sygdom, barsel samt de første 6 måneders orlov til børnepasning, forældreorlov og forlænget barselsorlov. Herudover åbner ferieaftalen for, at visse former for tjenestefrihed uden løn i 6 mdr. (ved orlov til uddannelse uden løn kan perioden forlænges til 1 år) også medregnes som beskæftigelse. Bemærk at øvrige ansatte (TAP) også kan være omfattet af reglerne i, hvis det fremgår af ansættelsesbrevet. 4

5 FERIELOV OG FERIEAFTALE Ferieplacering Afvikling af ferie (og særlige feriedage) Et ferieår går fra 1. maj til 30. april. Alle har ret til 25 dages ferie i et ferieår, uanset om man har ret til løn i ferien, eller om man har feriegodtgørelse på FerieKonto, som kan komme til udbetaling under ferieafviklingen, eller om man evt. slet ingen indtægt har i ferien. Normalt afvikles ferien på det almindelige arbejdsmarked i en samlet hovedferie på 3 uger i sommerhalvåret og en restferie på 2 uger, som ikke behøver at være samlet, i vinterhalvåret. Alternativ ferieplan Holder en institution ferielukket, kan den ansatte (TAP) pålægges pligt til samlet ferieafvikling. Ansatte under overenskomsten for lærere og ledere i efterskolen har en pligt til at afvikle al ferien i en sammenhængende periode i elevernes sommerferie. Skolen kan dog vælge at lægge en anden ferieplan, der i så fald skal meddeles de ansatte inden udgangen af marts. Ferie afvikles på 2 måder Iflg. ferieloven kan ferie afvikles på to forskellige måder: 1. Ferie med løn 2. Ferie med feriegodtgørelse De fastansatte lærere og ledere afvikler ferie med løn. Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler ferie med feriegodtgørelse. For alle andre er det et aftalespørgsmål, som skal fremgå af ansættelsesbrevet. I almindelighed afvikler funktionærer (dvs. ansatte, der er omfattet af Funktionærloven) ferie med løn. Ved fratræden beregnes altid feriegodtgørelse (og kontant godtgørelse vedr. særlige feriedage) for al ikke afviklet ferie. Feriegodtgørelsesbeløbet indsættes efter fradrag af skat på FerieKonto, mens evt. beløb for særlige feriedage udbetales den ansatte (efter skattefradrag). Efter aftale med den ansatte kan betaling for særlige feriedage overføres til ny arbejdsgiver. 5

6 FERIELOV OG FERIEAFTALE Ferie med løn og særlig feriegodtgørelse Lærere og ledere i efterskolen har pligt til at afvikle alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferie. Fra skoleåret 2007/08 er ferien for lærere og ledere lagt med de første 5 arbejdsdage i august og de sidste 20 arbejdsdage i juli, medmindre skolen inden udgangen af marts har planlagt en anden ferieafvikling. Lønfradrag Hvis den ansatte har været ansat hele optjeningsåret (dvs. fra 1. januar året forud), og der ikke er sket ændringer i beskæftigelsesgraden, skal vedkommende som udgangspunkt have det samme i løn og pension under ferien som sædvanligt. Feriedifference Hvis den ansatte ikke har været ansat hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis beskæftigelsesgraden er steget -men positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. Fradrag pga. manglende beskæftigelse i optjeningsåret beregnes af alle fast påregnelige løndele og pension i Lærernes Pension. 6

7 FERIELOV OG FERIEAFTALE Fast påregnelige løndele Fast påregnelige løndele mv. kan ses ud af flg. Skema Fast påregnelige løndele Pensions-givende Bemærkninger Basisløn X Basistrin 1-3 Områdetillæg 0 Kun stedtillægsområde 3-6 Udligningstillæg X Beregnet ved overgang fra skalatrins-løn til basisløn aug Kvalifikationstillæg X 1 Varig eller midlertidig decentralt aftalt løndel Funktionstillæg X 1 Varig eller midlertidig decentralt aftalt løndel Undervisningstillæg 0 Centralt fastsat funktionstillæg der ydes fra 640 undervisningstimer pr. år og opefter Kostskoletillæg (X) 2 Centralt fastsat funktionstillæg som ydes for arbejde på ubekvemme tidspunkter Garantitillæg X Udfylder gabet op til garantilønnen for ansatte med 12 års anciennitet OK 08-tillæg 0 3 Særligt tillæg givet 1. april 2009 Gruppeliv 0 Obligatorisk forsikringsordning hvor skolen betaler præmien Souscheftillæg X Pensionsgivende uanset pensionsform 1) Tillæggene er ikke automatisk pensionsgivende for lærere med tjenestemandslignende pension, men kan dog aftales supplerende pensionsgivende. 2) Kostskoletillægget er kun pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning. 3) For lærere, der opnår 12 års anciennitet efter 1. april 2009, vil et evt. OK 08-tillæg, der beregnes på dette tidspunkt, være pensionsgivende. Engangsløndele Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned. Eksempler herpå kan være: Resultatlønstillæg Km-godtgørelse Time- dagpenge Godtgørelse for ekstra tjeneste Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag. 7

8 FERIELOV OG FERIEAFTALE Særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse (eller ferietillæg) Hvis man afvikler ferie med løn efter læreroverenskomsten, har man ret til særlig feriegodtgørelse, som er et ikke ferieberettiget skattepligtigt beløb, der normalt udbetales med maj-månedslønnen. Man har dog ikke krav på feriegodtgørelsen før den måned, man begynder ferie- afviklingen, hvilket normalt vil sige juli måned. Det er altså en forudsætning for at erhverve retten til den særlige feriegodtgørelse, at ferien afholdes med løn. Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5 % af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret herunder løn under ferie. Bemærk at egetbidraget på 1/3 af pensionstillægget ved medlemsskab af Lærernes Pension ikke indgår i beregningsgrundlaget for særlig feriegodtgørelse. Normalt vil beregningsgrundlaget fremgå af lønsedlen for december under betegnelsen ferieberettiget løn. (Det forudsætter dog, at løn under ferie er medtaget som ferieberettiget løn). Bemærk! Bemærk endvidere at almindelig feriegodtgørelse (feriepenge) og godtgørelse for særlige feriedage ikke beregnes af det samme grundlag som den særlige feriegodtgørelse. Se afsnittet Feriegodtgørelsesgrundlag. Ferietillæg Såfremt det ikke fremgår af ansættelsesbrevet for TAP ansatte, at man er omfattet af statens ferieaftale, gælder ferielovens regler om et ferietillæg på 1 %, der i øvrigt opgøres som ovenfor, anført under særlig feriegodtgørelse. Fratræden Hvis en ansat fratræder, inden al ferie med løn er afviklet, og et af ovennævnte tillæg er udbetalt i sin helhed, modregnes den del af tillægget, som vedrører den del af ferien, som endnu ikke er afviklet. Modregningen sker i indbetalingen af feriegodtgørelse på 12,5 % til FerieKonto. 12 % feriegodtgørelse Ferie med feriegodtgørelse på 12 % Alle medarbejdere, der opfylder betingelserne for at få løn under ferie, kan i stedet for løn + særlig feriegodtgørelse vælge at få feriegodtgørelse på 12 %. Medarbejderen skal i givet fald meddele skolen dette før optjeningsårets begyndelse, altså før 1. januar. Valget er bindende for det pågældende optjeningsår. Baggrunden for et sådant valg kan være, at medarbejderen forventer en uregelmæssig optjening f.eks. meget overtid eller en periode med et 8

9 FERIELOV OG FERIEAFTALE større funktions-/konstitueringstillæg, der ikke indgår i beregningen af løn under ferie. Altså en forventning om, at feriegodtgørelse på 12 % vil udgøre et større beløb end løn under ferie + særlig feriegodtgørelse/ ferietillæg. Bemærk! Det er yderst sjældent at denne ordning finder anvendelse i efterskolen, bl.a. på grund af den krævede tidlige stillingtagen. Bemærk at en plustidsaftale også medfører den højere løn under afholdelse af ferie med løn. Beregningsgrundlag Feriegodtgørelsen på 12 % beregnes af: a) Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret b) Medarbejderens eget bidrag til forsikringsmæssige pensionsordninger c) Arbejdsmarkedsbidrag d) Medarbejderens eget bidrag til ATP e) Løn under afholdelse af særlige feriedage f) Kontant godtgørelse for særlige feriedage, der er udbetalt i optjeningsåret I beregningsgrundlaget indgår ikke: a) Arbejdsgiverens pensionsbidrag b) Løn under ferie c) Udbetalt feriegodtgørelse også uden at ferie er holdt d) Udbetalt særlig feriegodtgørelse/ferietillæg Feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto når optjeningsåret er afsluttet. Når ferien afholdes, fradrages 7,4/1924 af årslønnen inkl. Pensionsbidrag pr. feriedag. 12,5 % feriegodtgørelse Ferie med feriegodtgørelse på 12,5 % (feriepenge) Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler altid ferie med feriegodtgørelse. Denne feriegodtgørelse beregnes månedsvis og indrapporteres til E-indkomst. Indbetalingen af de rapporterede beløb sker kvartalsvis. Fratræden Ved fratræden beregnes altid feriegodtgørelse for al ikke afviklet ferie for alle. Feriegodtgørelsesbeløbet indsættes på FerieKonto efter fradrag af skat. Ved fratræden beregnes ligeledes godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage. Beløbet udbetales til den ansatte efter skattefradrag. Efter aftale med den ansatte kan beløbet dog også overføres til en ny arbejdsgiver. 9

10 FERIELOV OG FERIEAFTALE Beregningsgrundlag Feriegodtgørelsen på 12,5 % beregnes af: a) Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret b) Medarbejderens eget bidrag til forsikringsmæssige pensionsordninger c) Arbejdsmarkedsbidrag d) Medarbejderens eget bidrag til ATP e) Løn under afholdelse af særlige feriedage f) Kontant godtgørelse for særlige feriedage, der er udbetalt før fratrædelsestidspunktet I beregningsgrundlaget indgår ikke: a) Arbejdsgiverens pensionsbidrag b) Løn under ferie c) Udbetalt feriegodtgørelse også uden at ferie er holdt d) Udbetalt særlig feriegodtgørelse/ferietillæg e) Kontant godtgørelse for særlige feriedage, der udbetales i forbindelse med fratrædelsen Feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto i tilslutning til, at den sidste løn udbetales. Der vil ofte blive tale om indbetalinger, som dækker flere optjeningsår. Nyansatte Ferie og frihed uden løn En nyansat, der ikke har afviklet hele sin ferie på den tidligere arbejdsplads, og som ønsker at afvikle ferie med den feriegodtgørelse, der står på FerieKonto eller med feriedagpenge fra sin A-kasse eller helt uden penge, skal have foretaget et lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn under det aktuelle ansættelsesforhold. De fleste lærere skifter stilling pr. 1. august og har således ofte ikke afviklet alle feriedage i det tidligere ansættelsesforhold. De vil således normalt have et beløb stående på FerieKonto. Skift 1. august En ansat kan også have fået bevilget tjenestefrihed uden løn for enkelte dage. I denne situation skal der også foretages tilsvarende lønfradrag. Tjenestefrihed uden løn Lønfradrag Iflg. Ferieloven beregnes fradraget for en sådan feriedag (eller tjenestefri dag uden løn) som 4,8 % af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen, dvs. lærere, ledere og TAP-ansatte, der kontraktmæssigt er omfattet af samme regel, udgør fradraget 4,62 %. De 4,8 % eller 4,62 % er tilnærmede værdier svarende til den andel, som 1 arbejdsdag udgør af en måneds gennemsnitlige antal arbejdsdage. I virkeligheden er denne andel forskellig fra måned til måned på grund af månedernes forskellige længde og søgnehelligdagenes forskellige indregning. Beregning Beregning af efterskolens normale fradragsprocent: 7,4/1924 x 12 x 100 = 4,62 %. 10

11 FERIELOV OG FERIEAFTALE Afvikling Afvikling af særlige feriedage Afvikling af særlige feriedage sker i ferieåret, der begynder 1. maj efter det kalenderår, hvor feriedagene er optjent, og går til 30. april i det følgende kalenderår. Lærere og ledere afvikler dog særlige feriedage i skoleåret, der følger det kalenderår, hvor feriedagene er optjent. Skoleåret begynder den 1. august og løber til 31. juli det følgende år. De særlige feriedage indarbejdes som hovedregel i arbejdstiden. Der kan dog indgås aftale mellem den enkelte lærer/leder og skolen om, at en eller flere særlige feriedage skal udbetales, når skoleåret er slut. Hvis de særlige feriedage skal indarbejdes i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren planlægge dem afviklet på særlige dage eller som generel nedsættelse af den samlede arbejdstid. Indregning i arbejdstiden For lærere og ledere skal indregningen ske i skoletiden med 5,4 timer pr. dag gange en eventuel afvigende beskæftigelsesgrad. Disse timer vil skulle fremgå af tjenesteplanen. Arbejdsgiveren kan også give mulighed for, at medarbejderen holder en eller flere af de særlige feriedage på dage, der i forvejen er planlagt med arbejde. Afvikling som enkeltdage Hvis en lærer ikke har benyttet sin individuelt aftalte ret til at afvikle særlige feriedage på skoledage, kan arbejdsgiveren efter 1. januar i afviklingsferieåret med en måneds varsel bestemme, hvornår afviklingen skal finde sted. Ikke afviklede særlige ferie-dage kan enten udbetales pr. 31. juli, eller de kan aftales over-ført til det efterfølgende skoleår. Fratræden I forbindelse med en ansats fratræden skal det opgøres, hvorvidt der resterer ikke-afviklede særlige feriedage. Ved afholdelse som enkeltdage er optællingen simpel. Hvis derimod alle eller nogle af dagene er indregnede i tjenesteti-den, skal der foretages en forholdsmæssig beregning af, hvor mange af de særlige feriedagstimer, der er afviklet i forløbne ar-bejdstid og hvor mange, der resterer til udbetaling ved fratræden. Feriehindringer Erstatningsferie Der er i Feriebekendtgørelsens 24 opremset en masse former for feriehindringer. Denne vejledning vil ikke komme ind på dem alle, men blot beskæftige sig med de mest almindelige hindringer for ferieafholdelse, nemlig sygdom, barsel og adoption. Barsel og adoption Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Er man på barsel i ferien, er man berettiget til erstatningsferie af samme længde, som man er forhindret i at holde. 11

12 FERIELOV OG FERIEAFTALE Langtidssygdom Det samme gælder ved langtidssygdom, hvor sygefraværet er indledt før ferien. Anden sygdom Bliver man så syg i ferien, at man ikke med rimelighed kan holde ferie, kan man være berettiget til erstatningsferie. Se Ferieaftalen 14. Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie pga. sygdom, indtruffet samtidig med eller efter feriens begyndelse, træffes af skolens bestyrelse; men kan mod erlæggelse af et gebyr forelægges Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager til vurdering af de angivne omstændigheder. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindringer), overføres til det følgende ferieår, eller den kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien. Regler ved pensionering Enhver ansat, der fratræder sin stilling for at gå på pension, og som ikke har afviklet al sin ferie, skal have beregnet feriegodtgørelse på 12,5 % og udbetalt godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage, ligesom ved enhver anden fratræden. Hvis man forlader arbejdsmarkedet, skal hele feriegodtgørelsen udbetales direkte til den fratrædende. 12

13 BEREGNINGER Ved løbende beskæftigelse Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret Har en ansat aftalt at få alle sine særlige feriedage eller nogle af dem udbetalt, sker dette for læreres og lederes vedkommende i forbindelse med et skoleårs udløb (31. juli). For øvrige ansatte er det dog ferieårets udløb, dvs. 30. april. De særlige feriedage, der skal udbetales 31. juli 2013 (eller 30. april 2013) er optjent i kalenderåret 2011 og de særlige feriedage, der skal udbetales 31. juli 2014 (eller 30. april 2014) er optjent i kalenderåret Ved udbetaling af 5 særlige feriedage, beregnes 2,5 % af feriegodtgørelsesgrundlaget. Dette gælder også, hvis man har været deltidsansat. Såfremt nogle af de særlige feriedage er blevet afviklet, reduceres udbetalingsprocenten med 0,5 % pr. afviklet dag. Eksempel: Der er afviklet 1 særlig feriedag i løbet af afviklingsåret, derfor bliver udbetalingen kun 2,0 % af feriegodtgørelsesgrundlaget. Feriegodtgørelsesgrundlag Beregningsgrundlaget for udbetaling af særlige feriedage er det samme som grundlaget for beregning af feriegodtgørelse på 12,5 % (ved fratræden). Beregninger Beregningsgrundlaget er derimod ikke det samme, som benyttes ved beregning af den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % (se afsnit-tet Særlig feriegodtgørelse (eller ferietillæg)). Som udgangspunkt for beregning af det almindelige feriegodtgørelsesgrundlag benyttes ferieberettiget løn for året, som den fremgår af december-lønsedlen. (Det forudsætter dog, at løn under afvikling af ferie er kodet som ferieberettiget løn.) Hertil lægges så pensionstillægget (svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til Lærernes Pension) og den ansattes bidrag til ATP, hvis ikke denne allerede er indeholdt. Da løn under ferien til dette brug fejlagtigt er kodet som ferieberettiget løn, skal denne fradrages, dvs. alle fast påregnelige løndele i ferien, herunder faste nylønsdele (udlignings-, funktions- og kvalifikationstillæg), undervisningstillæg, ulempeydelser samt pensionstillæg mv. udbetalt under ferie. 13

14 BEREGNINGER Skematisk kan det stilles således op: Ferieberettiget løn for året i henhold til lønsedlen + årets pensionstillæg (og lønmodtagerbidrag til ATP) 5 ugers løn under afvikling af ferie (normalt juli august) 5 ugers pensionstillæg (og ATP) (normalt juli august) = Feriegodtgørelsesgrundlaget (feriepengegrundlaget) De 5 ugers løn i sommerferien udgøres af 4 uger af juli måneds faste løn samt 1 uge af august måneds faste løn. Beregninger 4 uger i juli udgør: Juli måneds faste løn x 12 / 52 x 4. 1 uge i august udgør: August måneds faste løn x 12 / 52 x 1. Beregningen af de 5 ugers pensionstillæg foretages på tilsvarende måde. Såfremt den berørte ferie med løn har været afholdt på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret end de 5 uger i elevernes sommerfe-rie, skal den lønseddel, som var gældende på tidspunktet for af-holdelsen, danne grundlag for beregningen af fradraget. Bemærk! Det vil være en god idé, ved årsskiftet at sikre sig en opsummering af den ferieberettigede løn som 2 beløb, nemlig som beregningsgrundlag for henholdsvis den særlige feriegodtgørelse i forbindelse med afholdelse af ferie med løn og den almindelige feriegodtgørelse i tilfælde af senere fratræden. Ved manglende beskæftigelse Den manglende beskæftigelse i optjeningsåret kan forekomme i forskellige situationer: Ved ansættelse i løbet af optjeningsåret Ved at være deltidsansat Ved at ændre beskæftigelsesgrad Ved fratræden i løbet af optjeningsåret Nyansættelse Alle, som er nyansatte i løbet af optjeningsåret, vil ikke have op-tjent ret til ferie med løn i fuldt omfang (2,08 feriedag pr. måneds ansættelse). Hvis sådanne ansatte ønsker at afholde delvis ferie med feriepenge, som står på FerieKonto eller med feriedagpenge fra A-kassen eller helt uden penge, skal de have foretaget et lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn i det aktuelle ansættelsesforhold. 14

15 BEREGNINGER Bemærk! Ifølge de normale regler for afvikling af ferie vil lærere ved stil-lingsskifte pr. 1. august normalt mangle at afholde 5 feriedage i det tidligere ansættelsesforhold. Derfor skal der foretages et fra-drag i augustlønnen herfor. Fradrag pr. dag Fradrag, som foretages hos personale, der er omfattet af Ferieaftalen, sker med 4,62 % af den faste månedsløn pr. feriedag. Dette vil være gældende for alle under læreroverenskomsten samt alle andre, der i henhold til deres kontrakt er omfattet af Ferieaftalens regler. Hvis ferieaftalen ikke er gældende, så skal det bemærkes, at Ferieloven opererer med et fradrag på 4,8 % af den faste månedsløn pr. feriedag. Beregninger Fradraget for en uges ferie i august beregnes som: August måneds løn x (5 x 4,62 %) = august måneds løn x 23,1 %. Fradrag i efterfølgende års sommerferie, hvis ansættelsen er sket pr. 1. august: Optjening : 5 mdr. x 2,08 feriedag = 10,4 feriedage. Der afholdes 25 dages sommerferie, men optjeningen udgør kun 10,4 feriedage, hvorfor der skal ske et fradrag på 14,6 feriedage. Fradraget beregnes med 9,6 dage (9,6 x 4,62 %) i juli og 5 dage (5 x 4,62 %) i august: Fradraget i juli: Juli måneds løn x 44,35 %. Fradraget i august: August måneds løn x 23,1 %. Bemærk! Der foretages i denne forbindelse automatisk en tilsvarende reduktion i pensionsindbetalingen, da den er knyttet op på lønnens størrelse. Dog skal der ikke reduceres i indbetalingen til Efterlønskassen i denne sammenhæng. Deltidsansatte lærere Ændret beskæftigelsesgrad Deltidsansatte får beregnet en beskæftigelsesgrad, hvilket som regel ikke volder større problemer. Men deltidsansatte lærere kan godt ansættes til én beskæftigelsesgrad, og når skoleåret så er gået, kan man konstatere en anden egentlig beskæftigelsesgrad, da vedkommende måske har fået tildelt noget uforudset vikar-arbejde eller lign. Det er heller ikke unormalt, at der kan ændres på beskæftigelsesgraden mellem to skoleår. 15

16 BEREGNINGER Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad Når talen er om ferieoptjening/-afholdelse, har vi brug for at ope-rere med en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad. Som regel har man den samme beskæftigelsesgrad i et helt skole-år ad gangen, evt. efter omregning pga. merarbejde. Hvis dette er tilfældet, beregnes gennemsnittet som 7/12 af beskæftigelsesgraden for forrige skoleår (jan-jul) og 5/12 af det forløbne skoleår (aug-dec), da vi i denne sammenhæng skal bruge beskæftigelsesgraden i optjeningsåret. Feriedifference Hvis beskæftigelsesgraden (BG) på ferietidspunktet ikke er den samme som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optje-ningsåret, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis beskæftigelsesgraden er steget - og positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. Feriedifferencen er det beløb, som enten trækkes eller yderligere udbetales i forbindelse med lønudbetalingen i tilknytning til ferieafholdelsen. Øvrige deltidsansatte For øvrige deltidsansatte skal der først udregnes en feriedifferen-ce, såfremt forskellen i beskæftigelsesgrad udgør mindst 20 %, fx ved en stigning fra 50 % til 60 %. Beregninger Feriedifferencen for ferien i juli måned: (BG i optjeningsåret BG i ferieåret) x juli måneds løn x 20 x 4,62 %. Feriedifferencen for ferien i august måned: (BG i optjeningsåret BG i ferieåret) x august måneds løn x 5 x 4,62 %. Forudsætningen for disse beregninger er, at der er tale om en løbende ansættelse, hvor der er blevet optjent 25 feriedage. Eksempel: En lærer har i optjeningsåret haft en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad på 0,8833 (80 % i 7 mdr. og 100 % i 5 mdr.) På ferietidspunktet er han i fuld beskæftigelse, BG = 1,0000. Feriedifference i juli: (0,8833 1,0000) x ,61 x 20 x 4,62% = ,00. Feriedifference i august: (0,8833 1,0000) x ,61 x 5 x 4,62% = - 784,00. 16

17 BEREGNINGER Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Der kan også forekomme de tilfælde, hvor en lærer ikke har været ansat hele optjeningsåret og samtidig er deltidsansat med forandrede beskæftigelsesgrader. Eksempel: En lærer er blevet ansat den 12/3 og arbejder resten af det skoleår med en beskæftigelsesgrad på 78,86 %. Hele det efterfølgende skoleår er beskæftigelsesgraden 66,14 %. Ferieoptjeningen med løn er: 920/31 måned a 2,08 dage = 20,06 dg. Ved ferieafholdelsen skal der så ikke laves fradrag i lønnen for juli måned, men derimod fradrages 4,94 dage i august-lønnen. Den normale månedsløn i juli måned (66,14 %) incl. alle fast påregnelige løndele udgør: ,24 kr. Gennemsnitlig BG i optjeningsåret: (0,7886 x 420/31 + 0,6614 x 5) / 920/31 = 0,7227. En fuldtids løn for juli udgør: ,61 kr. Feriedifferencen i juli beregnes: (0,7227-0,6614) x 4,62 % x 20 x ,61 = ,27. Juli udbetaling: , ,27 = ,51 kr. Den normale månedsløn i august måned (66,14 %) incl. alle fast påregnelige løndele udgør: ,24 kr. Der fradrages løn for manglende optjening for 4,96 dage og beregnes feriedifference for 0,4 feriedag. Manglende optjening: 4,96 x 4,62 % x ,24 = ,79. En fuldtids løn for august udgør: ,61 kr. Feriedifferencen i august beregnes: (0,7227-0,6614) x 4,62 % x 0,4 x ,61 = + 32,95. August udbetaling: , , ,95 = ,40 kr. Feriegodtgørelse Ved fratræden Når en medarbejder fratræder, skal feriegodtgørelse (feriepenge) for den tilgodehavende ferie indbetales til FerieKonto. Hvis den fratrædende afvikler ferie umiddelbart efter sin fratræden, skal feriepengene ikke længere over FerieKonto, men skal udbetales direkte. For at kunne konstatere, om en fratrædende medarbejder har ferie til gode, er det vigtigt, at alle ferieperioder har været aftalt skriftligt. Det er normalt ikke problematisk at konstatere for lærere, der afvikler alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferieperiode. Det kan der- 17

18 BEREGNINGER imod vise sig at være af større vanskelighed for TAP-ansatte, hvor der måske ikke har været klarhed over, hvad der har været ferie, og hvad der har været afspadsering af overtid. Fratræden kan finde sted på 3 beregningsmæssigt forskellige tidspunkter: 1/1 1/7 1/8 31/12 Før ferien I ferien Efter ferien Før ferien Fratræden før afvikling af ferie Fratræder en medarbejder i perioden mellem 1. januar og feriens begyndelse (4. juli 2013), indbetales feriegodtgørelse (feriepenge) for perioden fra 1. januar til fratrædelsen vedr. ferieåret, der begynder 1. maj næste kalenderår (2014). Da der ikke er afviklet ferie optjent sidste kalenderår (2012), skal der også indbetales feriegodtgørelse for dette år til afvikling i ferieåret, der begynder 1. maj i fratrædelsesåret (2013). Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget (se s. 15) og indbetales til FerieKonto efter foretaget skattetræk senest den 10. i måneden efter fratrædelsen. Feriegodtgørelsen skal ikke længere over FerieKonto, hvis den fratrædende går direkte til ferie! I ferien Fratræden efter delvis afvikling af ferie Feriegodtgørelse (feriepenge) 12,5 % af feriepengeberegnings-grundlaget for fratrædelsesåret beregnes og indsættes på Ferie-Konto til udbetaling næste ferieår. De resterende antal feriedage optjent i sidste kalenderår opgøres og oplyses til FerieKonto, og der indsættes feriegodtgørelse for de feriedage, der ikke er afviklet. Hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen skal de udbetales direkte til den fratrædende. Ved et helt års optjening Har den fratrædende været beskæftiget hele det sidste kalenderår, indsættes eller udbetales 0,5% af feriepengeberegnings-grundlaget for sidste år for hver resterende feriedag. Ved en del af et års optjening Har den fratrædende ikke været beskæftiget på skolen hele det sidste kalenderår, må værdien af en feriedag først beregnes. Proceduren kan beskrives på følgende måde: Beregning 1. Antallet af optjente feriedage opgøres*): x dage 2. 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende feriedage ganges med z kr. *) 2,08 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. 18

19 BEREGNINGER Beløbet indsættes efter skattetræk på FerieKonto. Eksempel på fratræden 31. juli 2013: Lærer med fuld ferieret optjent i kalenderåret 2012 fratræder 31. juli Ved fratrædelsen er der afviklet 20 feriedage. Dvs. at der skal indbetales feriegodtgørelse (feriepenge) til FerieKonto eller udbetales den fratrædende, hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen, for de resterende 5 dage svarende til 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for (Hvis der allerede er udbetalt særligt ferietillæg, fx i forbindelse med maj-lønnen, foretages en delvis modregning af dette beløb i beløbet til FerieKonto svarende til 5 / 25 af det udbetalte særlige ferietillæg.) Optjent ferie i fratrædelsesåret skal også opgøres og indbetales til FerieKonto. Efter ferien Fratræden efter afvikling af ferie En lærer, der fratræder efter afholdelse af ferie (dvs. efter 7. august 2013) og dermed har fået udbetalt løn i ferien (og særlig feriegodtgørelse), er berettiget til 12,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget optjent i fratrædelsesåret. Beløbet indsættes på FerieKonto senest den 10. i måneden efter fratrædelsen og kan komme til udbetaling efter 1. maj næste kalenderår. Særlige feriedage Særlige feriedage Der skal udbetales særlige feriedage, hvis medarbejderen har ret til sådanne. Lærere, afdelingsledere, viceforstandere og forstandere har ret til særlige feriedage. Andre ansatte kan have ret til særlige feriedage; det skal i så fald fremgå af ansættelsesbrevet. Beløb vedrørende særlige feriedage udbetales direkte til den fratrædende efter skattetræk, eller de kan efter aftale med den fratrædende overføres til ny arbejdsgiver. Før ferieårets eller skoleårets slutning Fratræden i perioden fra 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Såfremt en lærer eller skoleleder fratræder i perioden efter 1. januar til skoleårets slutning (31. juli) eller andre ansatte, der i øvrigt har ret til særlige feriedage, fratræder i perioden frem til 1. maj, skal vedkommende have udbetalt særlige feriedage vedrørende indeværende kalenderår, fra sidste kalenderår og måske helt eller delvist fra forrige kalenderår også. Således kan i alt 3 år komme i spil i denne sammenhæng! De særlige feriedage optjent i indeværende og sidste kalenderår udbetales med 2,5 % af feriepengeberegningsgrundaget i de respektive optjeningsår efter skattetræk direkte til den fratrædende. 19

20 BEREGNINGER Hele forrige år Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, og som ikke er blevet afviklet, skal også udbetales. Ikke hele forrige år Hvis den fratrædende har været beskæftiget hele det forrige kalenderår, altså kalenderåret 2 år før fratrædelsesåret, udbe-tales for hver resterende særlig feriedag 0,5 % af feriepengebe-regningsgrundlaget for det pågældende optjeningsår efter skattetræk. Har den fratrædende ikke været beskæftiget hele det forrige kalenderår, opgøres først værdien af en særlig feriedag for det pågældende optjeningsår. Proceduren kan beskrives på følgende måde: Beregning 1. Antallet af optjente særlige feriedage opgøres*): x dage 2. 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr særlig feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende særlige feriedage ganges med z kr. *) 0,42 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. Efter ferieårets eller skoleårets slutning Fratræden i perioden fra 1. maj eller 1. august til 31. december For lærere eller skoleledere gælder datoen 1. august, fordi disse medarbejdere afvikler særlige feriedage i skoleåret, mens datoen 1. maj gælder eventuelle andre, der afvikler særlige feriedage i ferieåret. Særlige feriedage optjent i fratrædelsesåret skal udbetales med 2,5 % af feriepengeberegningsgrundlaget direkte til den fratrædende efter skattetræk. Særlige feriedage optjent året før fratrædelsesåret kan være helt eller delvist afviklede eller eventuelt slet ikke afviklet. De ikke afviklede særlige feriedage skal udbetales. Proceduren er beskrevet i ovenstående afsnit, idet der skelnes mellem, om den fratrædende har været beskæftiget på skolen hele det pågældende optjeningsår eller ej. Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, vil på dette tidspunkt være enten afviklet eller udbetalt. 20

21

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage Friskolernes Hus 2019 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2016 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Oversigt over de forskellige personalegruppers ferieregler 4 Optjening af ferie 5 Afvikling af ferie 5 Feriepenge

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

13 konkrete forslag til en bedre ferielov

13 konkrete forslag til en bedre ferielov 13 konkrete forslag til en bedre ferielov 2 13 konkrete forslag til en bedre ferielov Indhold: Samtidighedsferie 4 Ingen bunden ferieperiode 5 Mulighed for at yde særligt ferietillæg i form af løntillæg

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR KL s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår 2015 Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. Ny ferielov Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf Forskudt ferie 2 Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1 Samtidighedsferie - Overblik 3 Grundlæggende

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Nye ferieregler - 1. september 2020

Nye ferieregler - 1. september 2020 Nye ferieregler - 1. september 2020 4 skarpe Retten til ferie bliver der ikke lavet om på Ingen får færre feriedage end de havde før Reglerne om 6. ferieuge/feriefridage fortsætter stort set uændret Fortsat

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere