FERIEVEJLEDNING for friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERIEVEJLEDNING for friskoler"

Transkript

1 FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni

2 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie... 3 Ferie med feriepenge... 4 Ferie med løn... 4 Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%)... 5 Afvikling af særlige feriedage... 6 Særlige feriedage ved fratræden... 6 Tjenestemandpension... 7 Erstatningsferie... 7 Pensionering... 8 Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse... 8 Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret... 8 Feriepengeberegningsgrundlaget... 8 Udbetaling af alle optjente feriedage... 9 Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret... 9 Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret... 9 Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage UDBETALING AF LØN I FERIEN (JULI-AUGUST MÅNED) Arbejdstidsopgørelse Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Feriedifference FRADRAG VEDR. MANGLENDE BESKÆFTIGELSE I OPTJENINGSÅRET Delvis optjening af ret til ferie med løn Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Ingen optjening af ret til ferie med løn FERIEPENGE VED FRATRÆDEN Fratræden før afvikling af ferie Fratræden efter delvis afvikling af ferie Fratræden den 31. juli Fratræden efter afvikling af ferie UDBETALING AF SÆRLIGE FERIEDAGE VED FRATRÆDEN Fratræden i perioden efter 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Fratræden i perioden efter 1. maj eller 1. august til 31. december TILTRÆDEN DEN 1. AUGUST REGNEARK: INDEX:

3 Ferie og særlige feriedage Ferieloven Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Der er ikke lov om særlige feriedage det er aftalestof. Det vil sige, at det enten følger af en overenskomst, eller at det er aftalt og indskrevet i ansættelsesbrevet. (Tidligere og i andre sammenhænge benyttedes og benyttes begreberne feriefridage og den 6. ferieuge. Disse begreber dækker i et vist omfang over det samme fænomen som særlige feriedage.) Alle har krav på 25 feriedage i et ferieår. Men har man ikke optjent ret til løn for hele ferien eller optjent feriepenge til hele ferien, kan arbejdstageren efter indhentet aftale med sin arbejdsgiver afstå fra at benytte denne ret helt eller delvist. Det forudsætter naturligvis, at arbejdstager og arbejdsgiver har en fælles interesse i, at der arbejdes, dvs. at der er relevant arbejde at udføre. En allerede indgået aftale om afvikling af ferie (fx ved ferielukning) skal selvfølgelig respekteres, hvis ikke begge parter er enige om andet. Dette kan medføre lønfradrag i ferien. Særligt for nyuddannede kan det være et problem at være tvunget på ferie uden indtægt. Sådanne personer kan evt. hæve understøttelse ved at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved henvendelse til jobcenteret. Ferieaftalen Ferieloven er i staten udvidet med Ferieaftalen. Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af Ferieaftalen. Hvis skolen har indgået overenskomst med BUPL vedr. det pædagogiske personale, er disse også omfattet af Ferieaftalen og har ret til særlige feriedage. Herudover kan skolen ved aftale (ansættelsesbrevet) udvide medarbejderstaben, for hvilken Ferieaftalen gælder. Optjening af ferie (og særlige feriedage) Ferie (og særlige feriedage) optjenes i et kalenderår, januar til december, kaldet optjeningsåret. Afvikling af feriedagene sker i almindelighed i det følgende ferieår, maj til april. For de særlige feriedage for lærere, ledere og børnehaveklasseledere sker afvikling i det følgende skoleår, august til juli. Der optjenes 25 feriedage ved beskæftigelse i hele optjeningsåret (og 5 særlige feriedage). Ved beskæftigelse i en mindre del af året optjenes feriedagene forholdsmæssigt. 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse (og 0,42 særlige feriedage pr. måneds ansættelse). Der beregnes forholdsmæssigt for perioder mindre end en måned. Som beskæftigelse medregnes alle arbejdsperioder, ferier og fridage samt fravær pga. sygdom, barsel samt de første 6 måneders orlov til børnepasning, forældreorlov, forlænget barselsorlov samt visse former for tjenestefrihed uden løn (ved orlov til uddannelse uden løn kan perioden forlænges til 1 år). Afvikling af ferie Et ferieår går fra 1. maj til 30 april. Alle har ret til 25 dages ferie i et ferieår, uanset om man har ret til løn i ferien, eller om man har feriepenge på FerieKonto, som kan komme til udbetaling under ferieafviklingen, eller evt. slet ingen indtægt har i ferien. Normalt afvikles ferien delt i en samlet hovedferie på tre uger i sommerhalvåret og en restferie på 2 uger, som ikke behøver at være samlet, i vinterhalvåret. Holder en institution ferielukket, kan den ansatte pålægges pligt til samlet ferieafvikling. Ansatte 3

4 under overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere har overenskomstmæssig pligt til at afvikle al ferien i en sammenhængende periode i elevernes sommerferie. Skolen kan dog lægge en anden ferieplan, der skal meddeles inden udgangen af marts. Iflg. Ferieloven kan ferie afvikles på to forskellige måder: 1. Ferie med løn 2. Ferie med feriepenge Det fastansatte lærerpersonale (og det pædagogiske personale, hvis skolen har tegnet overenskomst med BUPL) afvikler ferie med løn. Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler ferie med feriepenge. For alle andre er det et aftalespørgsmål, som skal fremgå af ansættelsesbrevet. I almindelighed afvikler funktionærer (dvs. ansatte, der er omfattet af Funktionærloven) ferie med løn. Ved fratræden beregnes altid feriepenge (og penge vedr. særlige feriedage) for al ikke afviklet ferie. Feriepengebeløbet indsættes efter fradrag af skat på FerieKonto, mens evt. beløb for særlige feriedage udbetales den ansatte (efter skattefradrag). Efter aftale med den ansatte kan betaling for særlige feriedage overføres til ny arbejdsgiver. Ferie med feriepenge Feriepenge, der udgør 12,5% af hver måneds ferieberettiget løn indsættes efter hver lønudbetaling (eller hvert kvartal) på FerieKonto. Feriepengene kan hæves fra Ferie- Konto mod dokumentation fra den aktuelle arbejdsgiver om, at man holder ferie. Under afviklingen af ferie med feriepenge oppebærer man ikke løn og pension. Ferie med løn Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere har pligt til at afvikle alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferie. Fra skoleåret 2007/08 er ferien for lærere, ledere og bhkl.ledere lagt med de første 5 arbejdsdage i august og de sidste 20 arbejdsdage i juli, medmindre skolen inden udgangen af marts har planlagt en anden ferieafviklingsplan. Hvis den ansatte har været ansat hele optjeningsåret (dvs. fra 1. jan. året forud), og der ikke er sket ændringer i beskæftigelsesgraden, skal vedkommende som udgangspunkt have det samme i løn og pension under ferien som sædvanligt. Hvis den ansatte ikke har været ansat hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis beskæftigelsesgraden er steget, men positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. For andre ansatte end lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk personale på skoler, der har indgået overenskomst med BUPL, skal der dog kun beregnes feriedifference, hvis forskellen i beskæftigelsesgrad udgør mindst 20 procent. Fx vil en ændring fra 50% til 60% netop udgøre en ændring på 20%. 4

5 Fradrag pga. manglende beskæftigelse i optjeningsåret beregnes af alle fast påregnelige løndele og pension i Lærernes Pension. Fast påregnelige løndele mv. kan ses ud af flg. skema: Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%) Hvis man afvikler ferie med løn, har man ret til særlig feriegodtgørelse, som er et ikke ferieberettiget skattepligtigt beløb, der normalt udbetales med maj-månedslønnen. Man har dog ikke krav på feriegodtgørelsen før den måned, man begynder ferieafviklingen, hvilket normalt vil sige juli måned. Det er altså en forudsætning, at ferien afvikles med løn. (Hvis den ansatte alligevel fratræder, inden al ferie er afviklet, og der allerede er udbetalt særlig feriegodtgørelse, modregnes den særlige feriegodtgørelse ved beregningen af feriepenge ved fratræden for den del af ferien, der ikke er afviklet. Modregningen foretages i indbetalingen til FerieKonto.) 5

6 Ferietillægget beregnes som 1,5% af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret herunder løn i ferien. Pensionstillægget, ved medlemskab af Lærernes Pension, svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til pensionskassen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for ferietillæg. Normalt vil man kunne se beregningsgrundlaget i lønsedlen for december under betegnelsen ferieberettiget løn. (Det forudsætter, at løn udbetalt under ferie er medtaget som ferieberettiget løn.) Feriepenge og særlige feriedage beregnes ikke af det samme beregningsgrundlag som ferietillægget! Se herom i afsnittet om feriepengeberegningsgrundlaget. Afvikling af særlige feriedage Afvikling af særlige feriedage sker i ferieåret, der begynder 1. maj efter kalenderåret, hvor feriedagene er optjent, og går til 30. april i det følgende kalenderår. Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere og pædagogisk personale på skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, afvikler dog særlige feriedage i skoleåret, der følger det kalenderår, hvor feriedagene er optjent. Skoleåret begynder den 1. august og løber til 31. juli det følgende år. De særlige feriedage skal (fra og med skoleåret 2007/08) indarbejdes i arbejdstiden. Der kan dog indgås aftale mellem den enkelte lærer (leder og bhkl.leder) og skolen om, at en eller flere særlige feriedage skal udbetales, når skoleåret er slut. Hvis de særlige feriedage skal indarbejdes i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren planlægge dem afviklet på særlige dage eller som generel nedsættelse af den øvrige arbejdstid. For lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) sker dette fra og med skoleåret 2005/06 med 5,4 timer pr. dag gange beskæftigelsesgraden. Disse timer vil skulle fremgå af aktivitetsplanen. Arbejdsgiveren kan også give mulighed for, at medarbejderen holder en eller flere af de særlige feriedage på dage, der i forvejen er planlagt med arbejde. For en lærer vil det som regel dreje sig om skoledage, og disse arbejdstimer er i forvejen indeholdt i aktivitetsplanen som skoletid og skal altså ikke medtælles særskilt. Hvis en lærer ikke har benyttet sin individuelt aftalte ret til at afvikle særlige feriedage på skoledage, kan arbejdsgiveren efter 1. januar i afviklingsferieåret med en måneds varsel bestemme, hvornår afviklingen skal finde sted. Ikke afviklede særlige feriedage kan enten udbetales pr. 31. juli, eller de kan aftales overført til næste skoleår. Særlige feriedage ved fratræden Hvis de særlige feriedage afvikles på særlige skolefri dage, skal det naturligvis fremgå af pågældendes arbejdskalender. Det er hermed nemt at konstatere antallet af afviklede særlige feriedage ved eventuel fratræden. Afvikling på skoledage holder skolens administration også rede på. Men hvis alle eller nogle af timerne er til generel nedsættelse af arbejdstiden, bliver afviklingen spredt ud over alle skoleårets arbejdsdage med en forholdsmæssig del på hver. Ved fratræden må man altså beregne antallet af afviklede særlige feriedagstimer (periodisering), for at konstatere, hvor mange særlige feriedagstimer, der skal udbetales. Da lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) har variabel årsnorm, idet man tager hensyn til antallet af konkrete søgnehelligdage i skoleåret, er der også et variabelt antal arbejdsdage i de enkelte skoleår. 6

7 Fra og med sommeren 2008 afsluttes hvert skoleår med 20 feriedage, og det nye skoleår begynder med afvikling af 5 feriedage. Ved periodisering i forbindelse med fratræden skal man optælle antallet af arbejdsdage fra skoleårets begyndelse (1. august) til fratrædelsestidspunktet. Man optæller alle mandage til fredage, der ikke er feriedage eller søgnehelligdage. (Husk de 5 første dage af august er normalt feriedage!) Antallet af arbejdsdagene i perioden divideres med skoleårets normerede antal arbejdsdage. Denne brøkdel ganges med antallet af særlige feriedagstimer, som er til generel nedsættelse af arbejdstiden, for at konstatere antallet af afviklede timer i denne kategori. Periodisering vil også være aktuelt, hvis en medarbejder tiltræder i løbet af skoleåret, eller hvis en deltidsansat får væsentlig ændring af arbejdstiden for en længere periode. Særlige feriedage påvirker ikke disse tilfælde. Andre medarbejdere kan have flere aftalte søgnehelligdage end lærerpersonalet. Ferien vil for disse medarbejdere ofte ligge på andre tidspunkter end lærernes, der jo ligger med alle 5 uger samlet i elevernes sommerferieperiode. Tjenestemandspension Pensionstilsvar til Efterlønskassen og P25 berøres ikke af lønfradrag og feriedifference. (I virkeligheden er indbetaling vedr. tjenestemandspension at betragte som tilbagebetaling af for meget udbetalt statstilskud, som ikke har noget med løn at gøre.) Erstatningsferie Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Er man på barsel i ferien, er man berettiget til erstatningsferie af samme længde, som man er forhindret i at holde ferie. Det samme gælder ved langtidssygdom, hvor sygefraværet er indledt før ferien. Ændringer i ferieloven Fra 1. maj 2012 får ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge under ferien. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Statens ferieaftale gav herudover mulighed for, at 7

8 arbejdsgiveren i særlige tilfælde kunne suspendere ferien, hvis den ansatte blev syg under ferien. Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage. Hvis der ikke er optjent fuld ferie, nedsættes såvel de 4 uger som de 5 dage forholdsmæssigt. Sygemelding under ferie Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og skal fremvise lægelig dokumentation. Den ansatte skal selv afholde udgiften hertil. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindring), overføres til det følgende ferieår, eller den kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien. Er man på orlov, kan orloven suspenderes i ferien, eller man kan vente med at afholde ferien til senere. Pensionering En lærer, der fratræder for at gå på pension, og som ikke har afviklet al sin ferie, skal have beregnet feriepenge 12,5 % ligesom enhver anden fratrædende (ferielovens regler). Hvis man forlader arbejdsmarkedet skal feriepengene udbetales direkte til den fratrædende (gælder også ved adresseændring til udlandet, herunder Grønland). Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret Har en ansat aftalt at få alle sine særlige feriedage eller nogle af dem udbetalt, sker dette i forbindelse med et skoleårs udløb (31. juli), dog er det ferieårets udløb for øvrige ansatte, dvs. 30. april. De særlige feriedage, der skal udbetales den 31. juli 2013 (eller 30. april 2013) er optjent i kalenderåret 2011 og de særlige feriedage, der skal udbetales 31. juli 2014 (eller 30. april 2014) er optjent i kalenderåret Har en ansat pga. en feriehindring været forhindret i at afvikle sin ferie rettidigt, dvs. indenfor ferieåret, udbetales en godtgørelse svarende til den løn, den ansatte ville have fået udbetalt under afvikling af ferien. Feriepengeberegningsgrundlaget Beregningsgrundlaget for udbetaling af særlige feriedage er det samme som grundlaget for beregning af feriepenge (ved fratræden). Beregningsgrundlaget er derimod ikke det samme, som benyttes ved beregning af det særlige ferietillæg på 1,5%! Som udgangspunkt benyttes ferieberettiget løn for året, som den fremgår af december-lønsedlen. (Det forudsætter, at løn under afvikling af ferie er kodet som ferieberettiget løn.) Hertil lægges pensionstillægget (svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til Lærernes Pension) og den ansattes bidrag til ATP, hvis ikke denne allerede er indeholdt. Da løn under ferien i dette tilfælde er fejlagtigt kodet som ferieberettiget løn, skal denne fradrages, dvs. alle fast påregnelige løndele i ferien herunder faste nylønsdele (udligning-, funktions- og kvalifikationstillæg), undervisningstillæg, ulempeydelser samt pensionstillæg mv. udbetalt under ferie. Skematisk kan det stilles således op: 8

9 Ferieberettiget løn for året + årets pensionstillæg (og lønmodtagerbidrag til ATP) 5 ugers løn under afvikl. af ferie (normalt juli - august) 5 ugers pensionstillæg (og ATP) (samme periode som ovenfor) = Feriepengeberegningsgrundlaget 5 ugers løn i sommerferien er 4 uger af juli måneds faste løn samt 1 uge af august måneds faste løn. De fire uger i juli udgør 4 x 12 / 52 af juli måneds faste løn, og den ene uge af august udgør 12 / 52 af den fast påregnelige månedsløn i august. (I alt svarende til ca. 5/52 af hele årets løn.) Beregning af 5 ugers fradrag af pensionstillægget behandles på tilsvarende måde. Hvis den berørte ferie med løn har været afholdt på et andet tidspunkt end de 5 uger i elevernes sommerferie, skal man benytte den eller de løntabeller (lønsedler), der var aktuelle på ferieafviklingstidspunktet ved beregningen af fradraget. TIP: Det vil være en god ide at opgøre feriepengeberegningsgrundlaget for samtlige medarbejdere ved hvert årsskifte og fx arkivere beregningen i enhvers personalemappe. Ved senere beregning af feriepenge og udbetaling af særlige feriedage undgår man at skulle indtil flere år tilbage i lønberegningerne. Udbetaling af alle optjente feriedage Hvis alle 5 særlige feriedage skal udbetales, beregnes 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Hvis alle 25 feriedage skal udbetales, beregnes 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret Har man været beskæftiget hele optjeningsåret og en eller flere feriedage har været afviklet i arbejdstiden, foretages et fradrag i de 2,5% henholdsvis 12,5% med 0,5% pr. afviklet dag. Eksempel: Hvis der således har været afviklet 1 særlig feriedag, udbetales 2,0% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eksempel: Hvis man skal udbetale feriepenge pga. en feriehindring for fx 6 dages ferie (svarer til at der er afviklet 19 dages ferie med løn) udbetales 6 x 0,5% = 3% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eller (12,5 19 x 0,5)% = (12,5 9,5)% = 3%. Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret Har man ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, og en eller flere dage har været afviklet i arbejdstiden, er beregningen lidt mere kompliceret. Først foretages en beregning af antallet af optjente særlige feriedage eller almindelige feriedage, hvis der er tale om udbetaling af feriepenge pga. en feriehindring. Eksempel: Har en ansat fx været beskæftiget i 5 måneder i optjeningsåret (ansat pr. 1. august), har vedkommende optjent 5 x 0,42 særlige feriedage = 2,10 dage og 5 x 2,08 alm. feriedage = 10,40 feriedage. Værdien af de 2,10 særlige feriedage beregnes som 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. Denne værdi divideres med 2,10 for at finde, hvor meget én særlig feriedag 9

10 beløber sig til. (Værdien af én særlig feriedag er den samme som værdien af én alm. feriedag. Det kan efterprøves ved at foretage flg. regnestykke: feriepengeberegningsgrundlaget gange 12,5% divideret med 10,4.) Når man har værdien af én særlig eller alm. feriedag, er det en simpel sag at udregne beløbet for udbetaling af et hvilket som helst antal restferiedage. Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage Nyansatte, der ikke har afviklet hele sin ferie, og som ønsker at afvikle ferie med feriepenge, der står på FerieKonto eller med feriedagpenge fra sin A-kasse eller helt uden penge, skal have foretaget et lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn under det aktuelle ansættelsesforhold. Fremover vil de fleste lærere ved stillingsskifte pr. 1. august ikke have afviklet alle feriedage i det tidligere ansættelsesforhold. Der vil altså ofte være et beløb på FerieKonto. (Har en ansat fået bevilget tjenestefrihed uden løn for enkelte dage, skal der på tilsvarende måde foretages et lønfradrag.) Ansatte, der løbende får indsat feriepenge på FerieKonto, skal også rutinemæssigt have foretaget et lønfradrag under afvikling af ferie. Iflg. Ferieloven beregnes fradraget for en sådan feriedag (eller tjenestefri dag uden løn) som 4,8% af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen, dvs. lærere, ledere og bhkl.ledere og pædagoger i skoler med BUPL-overenskomst samt andre, der kontraktmæssigt er omfattet af samme regel, udgør fradraget 4,62%. Den faste månedsløn vil i almindelighed sige basisløn og pension plus decentrale løndele ( ny løn ), herunder udligningstillæg. For øvrige ansatte kan det være skalatrinsløn og evt. pension. (De 4,8% eller 4,62% er en tilnærmet værdi svarende til den andel, som 1 arbejdsdag udgør af en måneds gennemsnitlige antal arbejdsdage, som i virkeligheden er forskellig fra måned til måned, og som også afhænger af antallet af aftalte søgnehelligdage. Fradragsberegningsmetoden har den fordel, at den er simpel at beregne og rimeligt nem at gennemskue.) Udbetaling af løn i ferien (juli-august måned) Arbejdstidsopgørelse Inden endelig beregning af løn i ferien kan foretages, skal alle, der er ansat på en årsnorm med opgørelse hver den 31. juli (det gælder bl.a. lærere og børnehaveklasseledere), have opgjort deres arbejdstid for det forløbne skoleår. Deltidsansatte får ved merarbejde i årets løb beregnet en endelig beskæftigelsesgrad, foruden at timerne selvfølgelig udbetales eller overføres efter gældende regler. Hvis beskæftigelsesgraden på udbetalingstidspunktet ikke er den samme, som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret, skal der beregnes en feriedifference, som kan være enten positiv eller negativ, som omtalt i indledningen. Beskæftigelsesgraden for fuldtidsansatte regnes i forbindelse med feriedifference (og fradrag for manglende beskæftigelsesperiode i optjeningsåret) til 100% uanset evt. overtid, herunder løbende overtid iflg. aktivitetsplan. (Ved plustidsansættelse regnes dog med plustidsbeskæftigelsesgraden.) 10

11 Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret skal som nævnt beregnes. Som regel har man den samme beskæftigelsesgrad i et helt skoleår ad gangen, evt. efter omregning pga. merarbejde. Hvis dette er tilfældet, beregnes gennemsnittet som 7/12 af beskæftigelsesgraden for det forrige skoleår (jan juli) og 5/12 af det forløbne skoleår (aug dec). (Beskæftigelsesgraden for det foregående skoleår er den endelige, dvs. efter foretagen årsopgørelse.) Har der været tale om ændret beskæftigelsesgrad for andre perioder (forudsætter ændret aktivitetsplan, delaktivitetsplan, og evt. ændret ansættelsesbrev) beregnes gennemsnittet forholdsmæssigt, idet også dele af måneder regnes konkret ud fra antallet af kalenderdage (i februar 28 eller 29 dage). Feriedifference Husk, at der ikke skal beregnes feriedifference for øvrige ansatte, medmindre forskellen i beskæftigelsesgrad er mindst 20 procent! Feriedifferencen for ferien i juli måned 2013 beregnes på flg. måde: (gnsn. BG i 2012 BG i ) ) x månedsløn 2) x 20 3) x 4,62% Feriedifferencen for ferien i august måned 2013: (gnsn. BG i 2012 BG i 2013) x månedsløn x 5 4) x 4,62% 1) Beskæftigelsesgraden i 2013 er den, der gælder på udbetalingstidspunktet iflg. aktivitetsplan. 2) månedslønnen indeholder de fuldtidsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden 3) Forudsætter at der er optjent mindst 20 feriedage 4) Forudsætter at der er optjent mindst 25 feriedage Eksempel 1, feriedifference for lærer, der har været ansat hele 2012: Lærer med gennemsnitlig beskæftigelse i 2012 på 0,7790. På ferietidspunktet (sommeren 2013) er der fuld beskæftigelse. De månedsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden er i dette eksempel: ,91 kr. Feriedifference i juli (0,7790 1,0000) x ,91 x 20 x 4,62% ,72 BG-afhængig fuldtidsløn i august fx: ,91 kr. (kunne være anderledes end i juli!) Feriedifference i august (0,7790 1,0000) x ,91 x 5 x 4,62% ,93 Fradrag vedr. manglende beskæftigelse i optjeningsåret Har en ansat med ret til ferie med løn ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, skal der for den del af ferien, der ikke er optjent ret til, ske lønfradrag i alle fast påregnelige løndele og pension. For lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere med pligt til at holde 5 ugers (25 dage) samlet ferie i elevernes sommerferieperiode foretages dette fradrag i julimånedslønnen og evt. i augustlønnen (De 20 dage vedrører juli og fem dage vedrører august 2013.) Fradraget pr. dag udgør 4,62% af den fast påregnelige månedsløn for ansatte omfattet af Ferieaftalen i staten. På tilsvarende måde foretages et fradrag i pensionen (dog ikke tjenestemandspension). Ved afvikling af ferie uden ferieret foretages for ansatte, der kun er omfattet af Ferieloven, et lønfradrag på 4,8% pr. dags ferie af den normale måneds fast påregnelige løndele og pension. 11

12 Delvis optjening af ret til ferie med løn Eksempel 2, fradrag i juli 2010 for lærer ansat 1. august 2012: Månedsløn *) for juli ,68 Pension *) for juli ,70 Der er optjent ret til afvikling af ferie med løn for 5 x 2,08 dage = 10,4 dage. I juli 13 er der planlagt 20 feriedage, der skal altså foretages fradrag for (20 10,4) dage = 9,6 dage. Fradrag i juli-løn: 9,6 x 4,62% x ,68 = ,83 Fradrag i juli-pension: 9,6 x 4,62% x 5.116,53 = ,07 *) Månedsløn skal omfatte alle fast påregnelige løndele, og pensionsindbetaling omfatter alle pensionsgivende løndele herunder uv.tillæg (se side 5). Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Eksempel 3, bhkl.leder ansat i 2012 med ændret beskæftigelsesgrad i 2012: Bhkl.leder ansat d. 12/ med beskæftigelsesgrad: 78,86%. I hele skoleåret 2012/13 er beskæftigelsesgraden: 66,14%. Der er optjent ret til ferie med løn i 9 20 / 31 måned a 2,08 dage = 20,06 dage. Det betyder, at der ikke skal foretages fradrag i juli, men fradrag for 4,96 dage i august. Normal månedsløn (juli 2012): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,08 Genn. BG *) i 2012: (0,7886 x 4 20 / ,6614 x 5) / 9 20 / 31 = 0,7227 BG-afhængig fuldtidsløn i juli: ,75 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 20 x ,75 = ,31 *) Hvis beskæftigelsesgraden er over 100% reduceres den ved beregning af ferieløn til 100%! Normal månedsløn (aug. 2013): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,18 Der fradrages for manglende optjening for 4,96 dage og feriedifference for 0,4 feriedag. 4,96 x 4,62% x ,18 = ,41 BG-afhængig fuldtidsløn i august: ,67 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 0,4 x ,67 = ,26 Vedr. pension til Lærernes Pension foretages de samme regnestykker, blot indsættes normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! Ingen optjening af ret til ferie med løn Eksempel 4, lærer ansat i 2013: Lærer ansat i 2013 med beskæftigelsesgrad: 80% (pr. 1/7-13) Fast påregnelig månedsløn både i juli og august 2013: ,01 Der fradrages for hele ferien, 5 uger = 20 feriedage i juli og 5 feriedage i august (svarende til 12 mdr. optjening): Fradrag i juli-løn: 20 x 4,62% x , ,33 Fradrag i august-løn: 5 x 4,62% x , ,83 12

13 Til Lærernes Pension fradrages ligeledes 12 x 5 / 52 af egetbidrag og arbejdsgiverbidrag af alle pensionsdele! Feriepenge ved fratræden Når en medarbejder fratræder, skal feriepenge for den tilgodehavende ferie indbetales til FerieKonto. Hvis den fratrædende afvikler ferie umiddelbart efter sin fratræden, skal feriepengene ikke længere over FerieKonto, men skal udbetales direkte (iflg. seneste ændring af Ferieloven april 2011). For at kunne konstatere, om en fratrædende medarbejder har ferie til gode, er det vigtigt, at alle ferieperioder har været aftalt skriftligt. Det er normalt ikke problematisk at konstatere for lærere, der afvikler alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferieperiode. Det er derimod uværdigt at strides om, hvorvidt nogle arbejdsfrie perioder var ferie eller fx afspadsering for fx en fratrædende pedel eller sekretær. A: Fratræden før afvikling af ferie Fratræder en medarbejder i perioden efter 1. januar til feriens begyndelse (den 4. juli 2013), indbetales feriepenge for perioden fra 1. januar til fratrædelsen vedr. ferieåret, der begynder 1. maj næste kalenderår (2013). Da der ikke er afviklet ferie optjent sidste kalenderår, skal der også indbetales feriepenge for dette år til afvikling i ferieåret, der begynder 1. maj i fratrædelsesåret (2013). Feriepengene udgør 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget (se dette) og indbetales til FerieKonto efter foretaget skattetræk senest den 10. i måneden efter fratrædelsen. Feriepengene skal ikke længere over FerieKonto, hvis den fratrædende går direkte til ferie! 13

14 B: Fratræden efter delvis afvikling af ferie Feriepenge 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for fratrædelsesåret beregnes og indsættes på FerieKonto til afvikling næste ferieår. De resterende antal feriedage optjent i sidste kalenderår opgøres og oplyses til FerieKonto, og der indsættes feriepenge for de feriedage, der ikke er afviklet. Hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen skal de udbetales direkte til den fratrædende. Har den fratrædende været beskæftiget hele det sidste kalenderår, indsættes eller udbetales 0,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for sidste år for hver resterende feriedag. Har den fratrædende ikke været beskæftiget på skolen hele det sidste kalenderår, må værdien af en feriedag først beregnes. Proceduren kan beskrives på følgende måde: Antallet af optjente feriedage opgøres *) : x dage 2. 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende feriedage ganges med z kr. *) 2,08 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. Beløbet indsættes efter skattetræk på FerieKonto. Fratræden den 31. juli 2013 Eksempel Lærer med fuld ferieret optjent i kalenderåret 2012 fratræder den 31. juli Ved fratrædelsen er der afviklet 20 feriedage. Dvs. at der skal indbetales feriepenge til Ferie- Konto eller udbetales den fratrædende, hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen, for de resterende 5 dage svarende til 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for (Hvis der allerede er udbetalt særlig ferietillæg, fx i forbindelse med maj-lønnen, foretages en delvis modregning af dette beløb i beløbet til FerieKonto svarende til 5 / 25 af det udbetalte særlige ferietillæg.) Optjent ferie i fratrædelsesåret skal også opgøres og indbetales til FerieKonto. Se senere om særlige feriedage. C: Fratræden efter afvikling af ferie, men før 1. januar En lærer, der fratræder efter afholdelse af ferie (dvs. efter 7. august 2013) og dermed har fået udbetalt løn i ferien (og særlig feriegodtgørelse), er berettiget til 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget optjent i fratrædelsesåret. Beløbet indsættes på FerieKonto senest den 10. i måneden efter fratrædelsen og kan komme til udbetaling efter 1. maj næste kalenderår. Udbetaling af særlige feriedage ved fratræden Der skal udbetales særlige feriedage, hvis medarbejderen har ret til sådanne. Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere har ret til særlige feriedage og pædagogisk personale, hvis skolen har tegnet overenskomst med BUPL. Andre ansatte kan have ret til særlige feriedage; det skal i så fald fremgå af ansættelsesbrevet. Beløb vedrørende særlige feriedage udbetales direkte til den fratrædende efter skattetræk, eller de kan efter aftale med den fratrædende overføres til ny arbejdsgiver. Fratræden i perioden efter 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Såfremt en lærer, (skole)leder eller børnehaveklasseleder og pædagogisk personale på skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, fratræder i perioden efter 1. januar

15 til skoleårets slutning samt ansatte, der i øvrigt har ret til særlige feriedage, fratræder i perioden frem til 1. maj, skal vedkommende have udbetalt særlige feriedage vedrørende indeværende kalenderår, sidste kalenderår og måske helt eller delvist forrige kalenderår, altså i alt 3 år! De særlige feriedage optjent i indeværende og sidste kalenderår udbetales med 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget efter skattetræk direkte til den fratrædende. Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, og som ikke er blevet afviklet, skal udbetales. Hvis den fratrædende har været beskæftiget hele det forrige kalenderår, altså kalenderåret 2 år før fratrædelsesåret, udbetales for hver resterende særlig feriedag 0,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for det pågældende optjeningsår efter skattetræk. Har den fratrædende ikke været beskæftiget hele det forrige kalenderår opgøres først værdien af en særlig feriedag for det pågældende optjeningsår. Proceduren kan beskrives på følgende måde: 1. Antallet af optjente særlige feriedage opgøres *) : x dage 2. 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr særlig feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende særlige feriedage ganges med z kr. *) 0,42 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. Fratræden i perioden efter 1. maj eller 1. august til 31. december For lærere, (skole)ledere, børnehaveklasseledere og pædagogisk personale i skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, gælder datoen 1. august, fordi disse medarbejdere afvikler særlige feriedage i skoleåret, mens datoen 1. maj gælder eventuelle andre, der afvikler særlige feriedage i ferieåret. Særlige feriedage optjent i fratrædelsesåret skal udbetales med 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget direkte til den fratrædende efter skattetræk. Særlige feriedage optjent året før fratrædelsesåret kan være helt eller delvist afviklede eller eventuelt slet ikke afviklet. De ikke afviklede særlige feriedage skal udbetales. Proceduren er beskrevet i ovenstående afsnit, idet der skelnes mellem, om den fratrædende har været beskæftiget på skolen hele det pågældende optjeningsår eller ej. Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, vil være enten afviklet eller udbetalt. Tiltræden den 1. august 2013 Lærere, der tiltræder den 1. august 2013, har pligt til at afvikle 5 feriedage i begyndelsen af august. Da de af gode grunde ikke kan have optjent ret til feriedage i indeværende ferieår, skal de have foretaget et fradrag i august måneds løn på 5 x 4,62% af den ellers fast påregnelige månedsløn. De har evt. mulighed for at få udbetalt feriepenge fra FerieKonto indbetalt af tidligere arbejdsgiver. Hvis den tiltrædende ikke har penge på FerieKonto eller har ret til feriedagpenge, kan man muligvis melde sig til kommunens jobcenter og få dagpenge, hvis man altså er dagpengeberettiget. Der kan også være mulighed for, at læreren, efter aftale med skolens ledelse, arbejder disse dage og dermed ikke afvikler ferie. I så fald skal der 15

16 ikke foretages lønfradrag og den ansatte kan så heller ikke hæve evt. feriepenge (se afsnittet om Ferieloven side 3). Regneark: På Dansk Friskoleforenings hjemmeside ligger bl.m.a. et Excel-regneark, der kan hjælpe med udregning af ferieløn og feriedifference. Ferielønsregnearket (FERIElon13.xls) kan downloades fra Dansk Friskoleforenings hjemmeside: Kig under administration og skriv fx ferie i søgefeltet. April 2013, Ole Mikkelsen FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg 16

17 INDEX A aftale om afvikling af ferie, 3 aktivitetsplan, 6, 10, 11 ansættelsesbrev, 10, 11 arbejdskalender, 6 arbejdstidsopgørelse, 10 B barsels- og adoptionsorlov, 7 basisløn, 5, 10 beskæftigelse, 3 D delaktivitetsplan, 11 den 6. ferieuge, 3 E Efterlønskassen, 7 erstatningsferie, 7 Excel, 16 F fast påregnelig løn, 5 ferie med feriepenge, 4 ferie med løn, 4 Ferieaftalen, 3 ferieår, 3, 7, 13 ferieberettiget løn, 6, 8 feriedagpenge, 10 feriedifference, 4, 10, 11 feriefridage, 3 feriehindring, 8, 9 FerieKonto, 4, 10, 13, 14 Ferieloven, 3 ferielukket, 3 feriepenge, 4, 6, 13, 14 feriepengeberegningsgrundlag, 6, 9, 10, 13, 14 ferietillæg, 5, 6, 8 fratræden, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15 fuldtidsansatte, 10 Funktionærloven, 4 G generel nedsættelse af arbejdstiden, 6 gennemsnitlige beskæftigelsesgrad, 4, 10, 11 Grønland, 8 H hovedferie, 3 L langtidssygdom, 7 lønfradrag, 3, 4, 5, 7, 10, 11 lønfradrag for enkelte dage, 10 M merarbejde, 10, 11 N nyansatte, 10 nyuddannede, 3 O optjening af ferie, 3 optjeningsår, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 P P25, 7 pensionering, 8 pensionstillæg, 6, 8, 9 pensionstilsvar, 7 periodisering, 6, 7 personalemappe, 9 R restferie, 3 S skalatrinsløn, 10 skoledage, 6 skoletid, 6 skoleår, 3, 6, 10, 11, 12, 14 suspension af orlov, 8 særlig feriegodtgørelse, 5, 14 særlige feriedage, 3, 4, 6, 8, 9, 14 søgnehelligdage, 6, 7, 10 T timelønnede, 4 tjenestefri dag, 10 tjenestefrihed uden løn, 10 tjenestemandspension, 7 V vikarer, 4 Ø øvrige ansatte, 10, 11 Å årsnorm, 6, 10 K kalenderår, 3, 6, 13, 14, 15 krav på ferie, 3 17

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage Friskolernes Hus 2019 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2016 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Oversigt over de forskellige personalegruppers ferieregler 4 Optjening af ferie 5 Afvikling af ferie 5 Feriepenge

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

13 konkrete forslag til en bedre ferielov

13 konkrete forslag til en bedre ferielov 13 konkrete forslag til en bedre ferielov 2 13 konkrete forslag til en bedre ferielov Indhold: Samtidighedsferie 4 Ingen bunden ferieperiode 5 Mulighed for at yde særligt ferietillæg i form af løntillæg

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Nye ferieregler - 1. september 2020

Nye ferieregler - 1. september 2020 Nye ferieregler - 1. september 2020 4 skarpe Retten til ferie bliver der ikke lavet om på Ingen får færre feriedage end de havde før Reglerne om 6. ferieuge/feriefridage fortsætter stort set uændret Fortsat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 1. Ny ferielov 1. september 2020 1. Ny ferielov fra d. 1. september 2020 - denne video 2. Overgangsordningen

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

5.4 Varsling og afholdelse af ferie

5.4 Varsling og afholdelse af ferie HR Jura Forlaget Andersen 5.4 Varsling og afholdelse af ferie Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som handler om reglerne for afholdelse af ferie

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR KL s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår 2015 Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15.

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72

Læs mere