FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre for de relevante fællesskabsretlige og nationale bestemmelser. 1. De præjudicielle spørgsmål, Arbeitsgericht Regensburg har forelagt, vedrører fortolkningen af visse bestemmelser i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår ' (herefter benævnt»direktivet«). Med spørgsmålene ønsker den nationale retsinstans navnlig oplyst, om det i henhold til direktivet er foreneligt med princippet om ligebehandling, såfremt nationale bestemmelser om forbud mod, at gravide kvinder arbejder om natten, indebærer, at en ansættelseskontrakt, som er indgået mellem en arbejdsgiver og en gravid arbejdstager, som begge var uvidende om graviditeten, da kontrakten blev indgået, erklæres ugyldig eller kan opsiges. Originalsprog: italiensk. 1 EFT L 39, s. 40. Direktivets artikel 2, stk. 1, bestemmer, at»princippet om ligebehandling... indebærer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn, hverken direkte eller indirekte under henvisning særlig til ægteskabelig eller familiemæssig stilling«. Anvendelsen af dette princip vedrører navnlig»adgangsvilkår, herunder udvælgelseskriterier, til stillinger og funktioner«(artikel 3, stk. 1) samt»arbejdsvilkår herunder afskedigelsesvilkår«(artikel 5, stk. 1). Endelig skal jeg nævne, at det i direktivets artikel 2, stk. 3, præciseres, at direktivet»ikke [er] til hinder for bestemmelser vedrørende beskyttelse af kvinder, særlig i forbindelse med graviditet og moderskab«. Blandt de relevante tyske bestemmelser skal jeg først og fremmest nævne 8, stk. 1, i Mutterschutzgesetz (lov om beskyttelse af mødre), som bestemmer, at»gravide kvinder... må ikke arbejde om natten mellem kl. 20 og kl. 6...«. I sagen her er det også relevant at omtale 119 i den tyske civillovbog, der bestemmer:»den, som ved afgivelsen af en viljeserklæring befandt sig i en vildfarelse med hensyn til dennes indhold..., kan I

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT TESAURO SAG C-421/92 anfægte erklæringen, såfremt det ma antages, at han ikke ville have afgivet erklæringen, hvis han havde været vidende om de faktiske omstændigheder og havde udvist almindelig agtpågivenhed«(stk. 1), og»som vildfarelse med hensyn til viljeserklæringens indhold anses også en vildfarelse med hensyn til sådanne forudsætninger ved personen..., som i omsætningen anses for væsentlige«(stk. 2). Endelig hedder det i 134, at»en retshandel, der er i strid med et lovfæstet forbud, er ugyldig, medmindre andet følger af loven«. 3. Jeg vil herefter gå over til de faktiske omstændigheder. Den 23. marts 1992 blev G. Habermann, der er eksamineret sygehjælper inden for ældreforsorgen, af Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Niederbayern/ Oberpfalz (herefter benævnt»arbeiterwohlfahrt«) ansat som nattevagt på et plejehjem. Ansættelseskontrakten, hvorefter hun udelukkende skulle arbejde om natten, fik virkning fra den 1. april. Af en lægeattest af 29. maj 1992 fremgik det, at G. Habermann, som havde været fraværende på grund af sygdom fra den 29. april, var gravid. Den nationale retsinstans havde fastslået, at graviditeten måtte antages at være indtrådt den 11. marts 1992, dvs. tolv dage inden ansættelseskontrakten blev underskrevet. juni 1992, at den ansættelseskontrakt, der var indgået den 23. marts 1992, var ugyldig. 4. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at der i tysk retspraksis og litteratur er enighed om, at en overtrædelse af forbuddet mod natarbejde medfører, at kontrakten er ugyldig, jf. 134 i den tyske civillovbog, medmindre der findes særlige undtagelsesbestemmelser. I kendelsen er det desuden bemærket, at ovennævnte skrivelse af 4. juni 1992 også kan fortolkes som en opsigelse af ansættelseskontrakten, idet arbejdsgiveren i henhold til 119, stk. 2, i den tyske civillovbog kan anfægte den med den retsvirkning, at den bringes til ophør, på grund af sin vildfarelse med hensyn til graviditeten på det tidspunkt, da kontrakten blev indgået, dvs. en vildfarelse med hensyn til en væsentlig forudsætning vedrørende medkontrahenten. Med henvisning til 8, stk. 1, i Mutterschutzgesetz, hvorefter gravide kvinder ikke må arbejde om natten, meddelte Arbeiterwohlfahrt G. Habermann ved skrivelse af 4. Den nationale retsinstans nærede tvivl om, hvorvidt retspraksis, hvorefter forbuddet mod natarbejde for gravide kvinder medfører, at ansættelseskontrakten er ugyldig eller i hvert fald kan opsiges, er forenelig med ligebehandlingsprincippet, således som det er fastsat i EF-direktivet, og indgav derfor en præjudiciel anmodning til Domstolen. I -1660

3 5. Nærmere bestemt ønskede den nationale retsinstans oplyst følgende:» 1) Skal principperne i Domstolens dom af 8. november 1990 i sag C-177/88 vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 (EFT L 39, s. 40) og ligebehandlingsprincippet i artikel 2, stk. 1, i direktiv 76/207 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår fortolkes således, at en ansættelseskontrakt, der er indgået mellem en arbejdsgiver og en gravid arbejdstager under omstændigheder, hvor begge kontraherende parter har været uvidende om svangerskabet, ikke er ugyldig på grund af det som følge af svangerskabet gældende forbud mod beskæftigelse (natarbejde)? 2) Er det navnlig i strid med ligebehandlingsprincippet i artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 76/207 b) såfremt arbejdsgiveren på grund af sin vildfarelse med hensyn til, at arbejdstageren var gravid ved indgåelsen af ansættelseskontrakten, kan anfægte kontrakten og dermed bringe ansættelsesforholdet til ophør?«som det umiddelbart fremgår af spørgsmålene, kræver de ikke to særskilte svar, idet det første spørgsmål er generelt formuleret, mens det andet nærmere uddyber det første. Efter min opfattelse er det derfor tilstrækkeligt at behandle det andet spørgsmål, da det rejser det problem, om det er foreneligt med ligebehandlingsprincippet, at en ansættelseskontrakt (som indgås med en gravid kvinde, som på tidspunktet for kontraktens afslutning ikke var vidende om graviditeten), er ugyldig, jf. 134 i den tyske civillovbog [spørgsmål 2 a)], eller at arbejdsgiveren i medfør af lovens 119 kan anfægte kontrakten og dermed bringe ansættelsesforholdet til ophør [spørgsmål 2 b)]. a) såfremt den med den gravide arbejdstager indgåede ansættelseskontrakt antages at være ugyldig som følge af tilsidesættelse af det forbud mod beskæftigelse (natarbejde), der med henblik på beskyttelse af gravide arbejdstagere er gældende under graviditeten, eller 6. Jeg må dog først opholde mig ved et principielt spørgsmål, som Arbeiterwohlfahrt har rejst, idet det gøres gældende, at afgørelsen af tvisten i hovedsagen ikke kan afhænge af direktiv 76/207, idet der er tale om en tvist mellem to private parter, og Domstolen endnu ikke har fastslået, at direktiver har direkte virkning i retsforhold mellem private parter. I-1661

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT TESAURO SAG C-421/92 Da muligheden for at gøre gældende, at ansættelseskontrakten i et tilfælde som det foreliggende er ugyldig, som allerede nævnt afhænger af, hvorledes de øverste tyske domstole har fortolket (også) de tyske gennemførelsesbestemmelser til direktiv 76/207 (der så vidt jeg kan se er korrekt gennemført), er det efter min opfattelse ikke korrekt at fremstille problemet som et spørgsmål om direktivets»horisontale virkning«. I et tilfælde som det foreliggende opstår der derfor ikke spørgsmål om det pågældende direktivs»horisontale«virkning, idet den nationale retsinstans ved anvendelsen af de relevante nationale retsforskrifter, navnlig 8 i Mutterschutzgesetz, er forpligtet til at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål. Det må i den forbindelse fremhæves, at i den foreliggende sag skal den nationale retsinstans afgøre, om kvinder i henhold til ligebehandlingsprincippet, således som det er fastsat i direktiv 76/207, og dermed også i de nationale bestemmelser, der er udstedt til dets gennemførelse, har ret til at beholde deres arbejde. Som Domstolen allerede for længe siden fastslog, kan i et sådant tilfælde»en fortolkning af et direktiv, uanset dettes virkninger, være nyttig for den nationale ret..., for at retten kan sikre en fortolkning og en anvendelse af den lov, der er vedtaget til direktivets gennemførelse i overensstemmelse med fællesskabsrettens krav«2. 7. Jeg vil herefter gå over til at behandle de præjudicielle spørgsmål. Den nationale retsinstans har påpeget, hvordan den omstændighed, at en ansættelseskontrakt med en gravid arbejdstager antages at være ugyldig på grund af, at hun under svangerskabet ikke kan udføre den arbejdsydelse, hun efter kontrakten er forpligtet til, kan medføre, at kvinder på grund af deres køn hindres i at få adgang til bestemte arbejdspladser, fordi den omstændighed, at hun (måske endda uden at vide det) er gravid ved indgåelsen af kontrakten, medfører, at den bliver ugyldig. På grund af graviditet afskæres kvinder følgelig fra at få adgang til nærmere angivne stillinger, også selv om arbejdsydelsen, kun midlertidigt, ikke kan udføres. Hertil kommer, således som Domstolen har præciseret, at ved anvendelsen af nationale retsforskrifter»er den nationale domstol forpligtet til... at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det med direktivet tilsigtede resultat, og således handle i overensstemmelse med traktatens artikel 189, stk. 3«3. 2 Dom af , sag 111/75, Mazzalai, Sml. s. 657, pramis Dom af , sag C-106/89, Marlcasing, Sml. I, s. 4135, præmis 8. Set på den måde svarer en ugyldighedserklæring, i det omfang den har retsvirkninger ex tune og følgelig har den samme virkning, som hvis der ikke var indgået nogen kontrakt, til, at hun nægtes ansættelse. Det forhold, at kontrakten bringes til ophør på grund af vildfarelsen med hensyn til graviditeten, hvorved ansættelsesforholdet bringes til ophør med virkninger ex nunc, måtte derimod sidestilles med en afskedigelse. I -1662

5 8. Det er selvfølgelig rigtigt, at helt bortset fra den formelle retlige kvalificering sker der i begge tilfælde det, at den berørte kvinde mister sit job. Som den nationale retsinstans har anmodet om, må spørgsmålet for mig at se imidlertid undersøges nærmere med hensyn til begge ovennævnte muligheder. grundlæggende mangel ved ansættelsesforholdet. For så vidt angår det tilfælde, at kvinden nægtes ansættelse, er den relevante bestemmelse direktivets artikel 3, stk. 1, som knæsætter princippet om ligebehandling for så vidt angår adgangsvilkår, herunder udvælgelseskriterier. I dommen i Dekkersagen, som den nationale retsinstans har omtalt i det første spørgsmål, fastslog Domstolen med hensyn til fortolkningen af bestemmelsen, at»kun kvinder kan nægtes ansættelse på grund af graviditet, hvorfor en sådan nægtelse [af ansættelse] er direkte forskelsbehandling på grundlag af køn«4, der som sådan er uforenelig med direktivet. Graviditet må således ikke tages i betragtning som begrundelse for at nægte ansættelse, og det åbenbart uanset hvilken form for beskæftigelse der er tale om. 9. Den foreliggende sag adskiller sig imidlertid fra Dekker-sagen, i det mindste ved første øjekast, idet nægtelse af ansættelse ikke er en direkte og umiddelbar følge af graviditeten, men af det forbud mod, at gravide kvinder arbejder om natten, som skyldes graviditeten. Følgelig ville den manglende overholdelse af forbuddet mod natarbejde føre til en 4 Dom af , sag C-177/88, Dekker, Snil. I, s. 3941, præmis 12. Da en fortsættelse af natarbejdet ville indebære en overtrtædelse af en straffebestemmelse, er det under sagen gjort gældende, at der i så fald ikke er tale om direkte forskelsbehandling på grundlag af køn, idet medlemsstaterne i henhold til direktivets artikel 2, stk. 3, endog kan udstede eller opretholde bestemmelser vedrørende beskyttelse af kvinder i forbindelse med»graviditet og moderskab«. 10. I den forbindelse må det imidlertid understreges, at spørgsmålet om, hvorvidt de tyske bestemmelser om forbud mod, at gravide kvinder arbejder om natten, er lovligt i forhold til direktivets artikel 2, stk. 3, ikke er omtvistet. Der er nemlig tale om regler, der sikrer kvindelige arbejdstagere, der er i en sådan situation, en særlig beskyttelse, og reglerne er derfor utvivlsomt omfattet af direktivets undtagelsesbestemmelser. I denne sag må man imidlertid rejse det spørgsmål, om den pågældende undtagelse kan anvendes på den måde, at en ansættelseskontrakt, der er indgået med en gravid arbejdstager, lovligt kan erklæres ugyldig eller bringes til ophør. Det er dette principielle spørgsmål, sagen drejer sig om. I -1663

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT TESAURO SAG C-421/ Jeg skal i den forbindelse først bemærke, at som Domstolen har understreget 5, er det kvindens særlige situation under graviditeten og umiddelbart efter fødslen, som særligt beskyttes og således eventuelt kan føre til en ulige behandling. Rigtigt betragtet kan bestemmelser, som udstedes i henhold til direktivets artikel 2, stk. 3, ikke eller i hvert fald ikke med rette betegnes som undtagelser fra ligebehandlingsprincippet, da de snarere har til formål at sikre, at ligebehandlingsprincippet materielt er effektivt, idet der herved kan fastsættes bestemmelser om»ulige behandling«, der er nødvendige til princippets gennemførelse. Alt i alt er der tale om tilfælde, hvor det med henblik på beskyttelse af kvindelige arbejdstagere er lovligt eller påbudt at bringe en anden behandling i anvendelse med henblik på at tilvejebringe en materiel ligebehandling og ikke en formel, som tværtimod ville være det modsatte af ligebehandling. Da dette utvivlsomt er det egentlige formål med bestemmelsen, må man efter min opfattelse i det mindste principielt udelukke, at man for at tage hensyn til graviditet, dvs. for at beskytte kvinder, kan anvende sådanne former for»forskelsbehandling«, at de udelukkes fra arbejdsmarkedet. Hvis man skulle nå frem til et sådant resultat, er det klart, at man ville gå helt imod formålet med direktivet (som er at sikre ligebehandling mænd/kvinder) og formålet med undtagelsesbestemmelsen (som er at lovliggøre en ulige behandling af gravide kvinder for at beskytte kvinder i denne særlige situation). Materiel ligebehandling mænd/kvinder i arbejdsforhold forudsætter således, at en begivenhed, som pr. definition kun rammer kvinder, ikke må tages i betragtning, heller ikke med hensyn til adgangen til arbejde. Lad mig endnu engang nævne, at det ville være paradoksalt, såfremt anerkendelsen af den sociale funktion omkring graviditeten og den dermed forbundne beskyttelse af gravide kvinder førte til, at de blev udelukket fra arbejdsmarkedet. 12. Ovennævnte bemærkninger indebærer efter min opfattelse, at forbuddet mod natarbejde, som i sig selv er lovligt, ikke kan anvendes på en sådan måde, at det påvirker gyldigheden af en ansættelseskontrakt vedrørende natarbejde, der er indgået med en gravid kvinde, men kun som et forbud mod faktisk at udføre arbejde om natten 6. Den omstændighed, at der midlertidigt ikke kan udføres natarbejde, hvilket er en følge af den særlige beskyttelse af gravide kvinder, kan med andre ord ikke begrunde, at de nægtes ansættelse, og kan ikke bevirke, at ansættelsesforholdet ikke er gyldigt indgået. Sammenfattende er forholdet således det, at ligebehandlingsprincippet, således som det er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1, er til hinder for, at graviditet kan fremføres som begrundelse for at nægte en person ansættelse, også til udførelse af natarbejde. Dette indebærer også, at kendskab til dette 5 Dom af , sag 184/83, Hofmann, Sæl. s. 3047, præmis Den nationale bestemmelse indeholder i øvrigt et forbud mod at lade gravide kvinder arbejde om natten, men ikke mod at ansætte dem. I

7 forhold på det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet etableres, ikke må tillægges betydning, og at det således heller ikke kan antages at være lovligt at opsige en indgået ansættelseskontrakt, såfremt den ansatte ikke havde kendskab til graviditeten. Opsigelse af en ansættelseskontrakt alene på grund af, at arbejdstageren er gravid, må i det mindste principielt være direkte forskelsbehandling på grundlag af køn; dette er særlig klart i den foreliggende sag. Jeg skal i den forbindelse blot nævne, at den omstændighed, at kontrakten kan opsiges på grund af vildfarelsen med hensyn til en forudsætning vedrørende medkontrahenten, der er væsentlig, og denne forudsætning netop er graviditet, nødvendigvis forudsætter, at kun kvinder kan befinde sig i en sådan situation 8. Som den forelæggende retsinstans har fremhævet, er det efter den tyske lov om beskyttelse af mødre udelukket at afskedige arbejdstagere på grund af graviditet ( 9). 13. Med hensyn til muligheden for at bringe ansættelseskontrakten til ophør må også bestemmelsen i direktivets artikel 5, stk. 1, hvorefter der ikke må finde forskelsbehandling sted på grundlag af køn for så vidt angår afskedigelsesvilkår, tages i betragtning. I den forbindelse kan jeg blot nævne, at Domstolen i dommen i Hertz-sagen præciserede, at»afskedigelse af en kvinde på grund af graviditet er direkte forskelsbehandling på grundlag af køn; [og at] det samme er tilfældet, såfremt en kvinde nægtes ansættelse på grund af graviditet«7. Også afskedigelse på grund af arbejdstagerens graviditet var således ifølge Domstolen direkte forskelsbehandling på grundlag af køn og dermed uforenelig med direktivet. 14. Også Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer 9, er relevant i denne forbindelse. Det hedder således heri, at en gravid kvinde, som udfører natarbejde, skal have mulighed for at gå over til dagarbejde eller blive fritaget for arbejde (artikel 7), og at dette under ingen omstændigheder kan medføre, at hun afskediges (artikel 10). 7 Dom af , sag C-179/88, Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund, Sml. I, s. 3979, præmis 13. Selv om direktivet endnu ikke er trådt i kraft (de nødvendige nationale bestemmelser skal være sat i kraft senest i oktober 1994), bekræfter ovennævnte bestemmelser den fortolkning, jeg netop har anlagt af direktivets artikel 5, stk. 1, nemlig at en ansættelseskontrakt ikke kan erklæres ugyldig på grund af den ansattes graviditet, uanset om der findes et lovfæstet forbud mod natarbejde. 8 Det må i den forbindelse også nævnes, at Bundesarbeitsgericht netop med henvisning til ovennævnte dom i Hcrtzsagen antog, idet den herved ikke fulgte sin tidligere praksis, at en arbejdsgiver ikke kan opsige en ansættelseskontrakt, der er indgået med en gravid Kvinde, under påberåbelse af 119, stk. 2, i den tyske civillovbog, og således gore gældende, at lian forsætligt er blevet vildledt med hensyn til graviditeten (dom af , 2 AZR 227/92). 9 EFT L 348, s. 1. I -1665

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT TESAURO - SAG C-421/ Under sagen her er det også gjort gældende, at den omstændighed, at ansættelseskontrakten erklæres ugyldig eller den ansatte afskediges, ikke i et tilfælde som det foreliggende kan antages at være direkte forskelsbehandling på grundlag af køn, idet begrundelsen skyldes et forhold (et lovfæstet forbud mod en nærmere angiven form for beskæftigelse), som har de samme følger for en mandlig arbejdstager, som måtte være i samme situation. 16. Der er endvidere næppe grund til at understrege, at der som begrundelse for den konstaterede forskelsbehandling heller ikke kan henvises til det økonomiske tab, en arbejdsgiver lider som følge af, at han beskæftiger en person, der er fraværende under hele graviditeten, selv om det må indrømmes, at opretholdelsen af ansættelsesforholdet i en situation som den foreliggende medfører forøgede økonomiske byrder, som især kan være belastende for mindre virksomheder. Lad mig med det samme nævne, at dette synspunkt efter min opfattelse er helt irrelevant, og at der for mig at se heller ikke med føje kan henvises til dommen i Hertzsagen 10, hvor Domstolen fastslog, at afskedigelse af en kvinde på grund af hyppigt sygefravær uanset om fraværet er forårsaget af graviditet eller fødsel ikke er direkte forskelsbehandling på grundlag af køn, såfremt fraværet ligger efter barselsorlovens udløb, og det på samme vilkår medfører, at også mandlige arbejdstagere afskediges. I så fald var de samme vilkår (et vist fravær i en bestemt periode) gældende for arbejdstagere af begge køn. I sagen her skyldes ansættelsesforholdets ophør imidlertid en omstændighed (graviditet), som jo kun kan komme i betragtning for kvinder. Domstolen, som allerede har udtalt sig om dette synspunkt i dommen i Dekker-sagen, har således fastslået, at»når ansættelse nægtes på grund af de økonomiske konsekvenser af fravær på grund af graviditet, må dette anses for hovedsagelig at bero på graviditeten. En sådan forskelsbehandling kan ikke begrundes med det økonomiske tab, arbejdsgiveren lider ved at ansætte en gravid kvinde under hendes barselorlov«n. Disse synspunkter må også finde anvendelse i sagen her, eftersom den omstændighed, at de økonomiske byrder er større, når fraværsperioden er længere, i denne forbindelse er uden betydning. 17. Endelig mener jeg heller ikke, at der kan tages hensyn til det argument, Arbeiterwohlfahrt har fremført, og hvorefter den løsning, jeg her er nået frem til, kunne føre til misbrug fra kvindernes side. Det siger sig selv, at man end ikke kan tale om misbrug, når det 10 Ovennævnte dom af , navnlig præmis Ovennævnte dom af , præmis 12. I -1666

9 anerkendes, at gravide kvinder ikke på grund af den omstændighed alene mister retten til at blive ansat og til at bevare deres arbejde. Selv om man i øvrigt tænker sig, at en kvinde kunne»planlægge«at føde et barn ud fra muligheden af natarbejde, ville hun også kunne planlægge på en sådan måde, at hun først blev gravid efter at have underskrevet kontrakten; herved ville hun undgå de problemer, G. Habermann havde. Det er næppe nødvendigt at gøre opmærksom på, at det ville have været tilstrækkeligt, at graviditeten var indtrådt ikke den 11., men den 24. marts, dvs. dagen efter kontraktens underskrivelse, for at der ikke kunne opstå nogen tvivl. Alt i alt tror jeg dog ikke, at det retlige problem, vi her står over for, kan løses ud fra en eventuel og lidet sandsynlig mulighed for misbrug. 18. På baggrund af ovennævnte bemærkninger skal jeg foreslå, at de spørgsmål, Arbeitsgericht Regensburg har forelagt, besvares således:» 1. Artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i direktiv 76/207/EØF er til hinder for en fortolkning af en national retsforskrift, hvorefter en ansættelseskontrakt indgået med en gravid kvinde erklæres ugyldig, når en sådan ugyldighed alene er en følge af det forbud mod at udføre natarbejde, der er indført med henblik på at beskytte gravide kvinder. 2. Artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 76/207/EØF skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en ansættelseskontrakt, der er indgået med en gravid kvinde, opsiges på grund af vildfarelsen med hensyn til hendes graviditet.«i-1667

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* I sag C-400/95, angående en anmodning, som Sø- og Handelsretten i København i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO COLOMER SAG C-66/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER fremsat den 10. juli 1997 * 1. Sø- og Handelsretten har i medfør

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1 Sag C-441/14 Dansk Industri (DI), som mandatar for Ajos A/S, mod Boet efter Karsten Eigil Rasmussen (anmodning om præjudiciel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 Sag 308/2012 (1. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * SCHMIDT DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-392/92, angående en anmodning, som Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2011 27-05-2011 Sag.nr.: 08/1909 Sagsbehandler Ulla Fehrenkamp

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2).

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Arbejdsmarkedsudvalget (L 221 - bilag 21) (Offentligt) Ved Stranden 8

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. MANCINI SAG 307/84 lige stillinger som sygeplejerske på disse hospitaler, og at de pågældende efter ansættelsen er omfattet af en ordning, som, bortset fra adgangen til stillinger,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 21. APRIL 2016 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 2/2016 Hermed udsendes Nielsen Nøragers ansættelsesretlige nyhedsbrev med fokus på EU- Domstolens dom i Ajos -sagen DOMSTOLENS DOM I AJOS SAGEN SAG C-441/14

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF. af 19. oktober 1992

( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF. af 19. oktober 1992 28. 11. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 348/ 1 II ( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 *

DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 * DOM AF 8. 11. 1990 SAG C-177/88 DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 * I sag C-177/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * TELLERUP / DADDY'S DANCE HALL DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * I sag 324/86, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 * MERINO GÓMEZ DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 * I sag C-342/01, angående en anmodning, som Juzgado de lo Social n 33 de Madrid (Spanien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * 1. Det præjudicielle spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen af Østre Landsret, København, i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere