Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse"

Transkript

1 Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1

2 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT FOR SKOLEN Praktiske oplysninger... 5 Undervisningssted... 5 Medarbejdere... 5 Undervisere på uddannelserne Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 5 Undervisningen... 5 Pædagogiske mål og principper Overordnet bedømmelsesplan... 7 Karakterer... 7 Terminskarakter (Offentlig administration og Administration)... 7 Specialefagskarakterer... 7 Vurderingsgrundlag... 8 Karakterskala... 8 Klagevejledning Overordnet vurdering af elevernes kompetencer... 9 Generelt... 9 Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan... 9 Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen... 9 Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: Eksamensregler... 9 Generelt om eksamen UDDANNELSEN Praktiske oplysninger Adresser Medarbejdere Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddannelserne Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Planlægningsprincipper for undervisningen Organisering af undervisningen Undervisningsdifferentiering Elevindflydelse Lærerrolle og elevstyring Tilpasset undervisning Gæsteundervisere Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Undervisningen i hovedforløbet Offentlig administration Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde

3 2.6 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse af personlige kompetencer Afsluttende bedømmelse Fagprøve Fagprøven

4 Velkommen til det merkantile hovedforløb kontor med specialer på Svendborg Erhvervsskole EUD/EUX Business Velkommen til specialerne - Offentlig administration Kontorspecialerne er en erhvervsfaglig vekseluddannelse, som består af en teoretisk del og en praktisk del. Den færdiguddannede står derfor med en faglig, såvel teoretisk som praktisk, uddannelse på et højt niveau, med gode karrieremuligheder. Det er derfor vigtigt, at uddannelsen både teoretisk og praktisk hele tiden udvikler sig i takt med ændrede forudsætninger i erhvervslivet. Det betyder, at International Business College i samspil med virksomhederne og netværksskoler sikrer: - at udviklingen af de erhvervsfaglige, de generelt faglige og de personlige kvalifikationer styrkes - at der skabes helhed i uddannelsen mellem virksomhed og skole, inden for de enkelte elementer i skoleundervisningen og praktikuddannelsen, - at erhvervsuddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor eleven dokumenterer, at erhvervsuddannelsens mål er nået. I det følgende er uddannelsesforløbet beskrevet primært set fra den teoretiske del af ud-dannelsen. Med ønsket om god lærelyst. Inge Drost Konsulent/koordinator 4

5 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Undervisningssted Undervisningen foregår med udgangspunkt på en af vore 2 lokationer Svendborg Erhvervsskole Ryttervej Svendborg eller Svendborg Erhvervsskole Skovsbovej Svendborg Medarbejdere Svendborg Erhvervsskole Koordinator Inge Drost - tlf Sekretær Trine Egmose Eggert tlf Offentlig administration Undervisere på uddannelserne Koordinator Inge Drost - tlf Handelsoverlærer Anne Fugl tlf Herudover har vi aftaler om undervisning med en række kompetente erhvervsfolk inden for de enkelte uddannelser. Alle undervisere er såvel teoretisk som erhvervserfaringsmæssigt på et højt niveau. De enkelte undervisere planlægger og gennemfører selvstændigt undervisningen på baggrund af gældende bekendtgørelser og skolens værdigrundlag. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På hovedforløbet kontor med specialer sætter vi den enkelte elev og elevens læring i centrum. Vi møder eleven med tydelighed, nærvær og respekt. Vi tager afsæt i at eleverne er sociale og ansvarlige, og at de har et personligt udviklingspotentiale. Svendborg Erhvervsskole stiller derfor krav til eleven om tilstedeværelse, forberedelse til undervisningen og involvering i undervisningen. Vi påtager os det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer, at eleven kan udvikle sig både fagligt, personligt og socialt. Undervisningen Den traditionelle lærerstyrede undervisningsform har ikke samme vægt som før. Alle fag og temaer varieres, sådan at de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, hvormed eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. 5

6 Det er vigtigt, at eleverne forholder sig til dette, så de forstår, at de har fået overdraget et større ansvar for egen læring. Undervisningen foregår på en helhedsorienteret måde og omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Vi ønsker dermed at styrke elevens mulighed for at udvikle såvel faglige som generelle kvalifikationer. Underviseren forsøger i sin tilrettelæggelse af læringsprocessens at aktivere den enkelte elev og gøre denne medansvarlig i hele læringsforløbet. Målet med denne proces er bl.a. at styrke elevens udvikling af personlige kvalifikationer. Pædagogiske mål og principper Svendborg Erhvervsskole har opstillet følgende mål og rammer for skoleopholdene: - e sammenhæng mellem praktik og skole. - - tormæssige skel. - stillingtagen og aktivitet samt helhedstænkning og samarbejde. I undervisningen anvendes en række forskellige pædagogiske principper for at udfylde de ovennævnte mål og for at sikre t spændende og afvekslende undervisningsforløb: - Faglig og teoretisk orientering og fordybelse veksler med praktisk opgaveløsning og anden elevaktivitet. - Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt. - Der arbejdes både med bearbejdet faglitteratur og autentisk materiale. - Elevernes læringsstile indgår i planlægningen, bl.a. via personlighedstest og CL (Cooperative Learning). - Rollespil, projekter, cases o. lign. medvirker til at levendegøre og eksemplificere den indlærte teori. - Informationsteknologi indgår både som færdigheder i sig selv og som værktøjer i naturlige sammenhænge fra virkeligheden - En væsentlig del af skolearbejdet inddrager problemstillinger fra virkeligheden, fra den private sektor såvel som den offentlige sektor. - Skolen tilstræber at der er pc til rådighed i tilstrækkeligt omfang - Fast lærerteam med teoretisk og praktisk baggrund i branchen. - I de bundne specialefag 30 lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. - Herudover tilbydes påbygningsfag som en overbygning på specialefagene. Fx 1 uges påbygningsfag gennemføres sammen med 3 ugers bundne specialefag. - I de valgfrie specialefag 30 lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. - Hjemmeopgaver (mellem skoleopholdene) vil i visse tilfælde blive anvendt for bl.a. at sikre, at eleven kan inddrage viden om sit praktiksted i undervisningen. 6

7 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Vejledende (terminskarakter) og afsluttende (standpunktskarakter). Der gives karakter efter hvert skoleophold, og der gives karakter ved fagprøven. Formålet med karakter efter hvert skoleophold er at hjælpe og vejlede eleven og arbejdsgiver, samt at evaluere undervisningens indhold og metoder. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: - Klarlægge elevens viden om eget niveau - Udpege områder, som kræver forstærket indsats - Informere praktiksted og skolesystem - Inspirere eleven til yderlig læring Efter afslutningen af de obligatoriske fag og efter hvert valgfag udsteder skoler en karaktermeddelelse, der indeholder oplysning om de: - Karakterer, der indgår i skolebeviset Meddelelsen oplyses via skriftlig meddelelse til elev og arbejdsgiver. For samlet at bestå skoleopholdene inden for kontorspecialerne skal eleven: - bestå sin fagprøve med karakteren 02 som minimum samt - opnå et gennemsnit på minimum 02 i specialefagene som indgår i uddannelsen. Karakterer I forbindelse med karaktergivningen på uddannelsen opereresder med flere former for karakterer, terminskarakterer og endelige specialefagskarakterer (begge angives ved hjælp af 7- trinsskalaen). Skolen har til hensigt, at elev og praktiksted får karakteren tilsendt senest 3 uger efter skoleopholdets afslutning. Terminskarakter (offentlig administration) I forbindelse med det enkelte skoleophold, hvor der kun er undervist i dele af et specialefag gives en terminskarakter. Denne karakter har til formål at give elev/praktiksted en umiddelbar vurdering af elevens faglige standpunkt i forbindelse med det netop afsluttede skoleophold. Terminskarakterer anvendes yderligere i forbindelse med visse opgaver og test i de enkelte specialefag på skoleperioderne. Terminskaraktererne skal give eleven et umiddelbart indtryk indtryk af sin præstation og sit udgangspunkt samt danne grundlag for de endelige specialefagskarakterer. Specialefagskarakterer Specialefagskarakterer gives efter afslutningen af specialefaget. De endelige specialefagskarakterer gives på baggrund af elevens præstationer på de enkelte skoleophold, herunder i tests, projekter og afleveringsopgaver. 7

8 Ved karaktergivningen i specialefagene tages der yderligere hensyn til elevens faglige progression i forbindelse med den samlede uddannelse for herigennem at sikre, at de endelige specialefagskarakterer er udtryk for elevens reelle standpunkt på det tidspunkt, hvor uddannelsen afsluttes. Vurderingsgrundlag Ved afgivelse af karakteren lægges der vægt på følgende: - Elevens evne til selvstændigt at opstille faglige mål og ønsker i forbindelse med lærings-forløbet - Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten individuelt eller i gruppe - Elevens evne til at anvende faglig viden i forhold til løsning af case-baserede opgaver såvel individuelt som i gruppe - Elevens evne til at analysere og fortolke i forhold til almene faglige problemstillinger i undervisningen - Elevens deltagelse i dialog og diskussioner i forbindelse med undervisningen - Elevens faglige paratviden - Elevens personlige og generelle kompetencer før, under og efter hvert enkelt skoleophold Ved vurderingen kan der i undervisningen (ud over den almindelige dialog) inddrages tests, projekter, cases og opgaver såvel individuelt som i grupper. Karakterskala Karakterer for såvel den kompetencegivende uddannelse, hovedforløbene samt fagprøven gives efter 7-trinsskalaen jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/ : For den fremragende præstation 10: For den fortrinlige præstation 7: For den gode præstation 4: For den jævne præstation 02: For den tilstrækkelige præstation 00: For den utilstrækkelige præstation -3: For den ringe præstation Elevens præstationer og standpunkter skal bedømmes udelukkende ud fra faglige, generelle og personlige krav. Der må fra undervisers, eksaminators og censors side ikke tilstræbes nogen bestemt normalfordeling af karaktererne. Klagevejledning Hvis en elev ønsker at klage over en given karakter, skal der skriftlig rettes henvendelse til skolen senest 2 uger efter modtagelsen af karakteren. Af klagen skal det fremgå, hvilken fagkarakter, der klages over samt en klagebegrundelse. Sædvanligvis kan eleven ikke klage over karakteren i forbindelse med skoleophold. Det er derimod muligt at kunne klage over sin karakter i forbindelse med fagprøveeksamen. Klagen sendes til Svendborg Erhvervsskole, EUD/EUX Business att. uddannelseschef Kurt Boye Rasmussen, Ryttervej 65, 5700 Svendborg 8

9 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer Svendborg Erhvervsskole bruger følgende kriterier, når vi skal vurdere elevernes kompetencer og forudsætninger i forbindelse med elevens personlige uddannelsesplan. Generelt I forbindelse med elevernes start på hovedforløbet foretager vi en indledende og løbende vurdering. - Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vi oplever dog, når en elev er startet på hovedforløbet inden for kontoruddannelse med specialer, at det er yderst sjældent, at eleven ikke er i stand til at gennemføre. - Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. - Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan - Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. - Ikke formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med tidligere job og beskæftigelse i foreningsliv. - Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre ud-dannelsen. - Stiller uddannelsen for store boglige krav til eleven? - Er eleven flytbar i forbindelse med skoleskift? - Er sprogkundskaberne gode nok? Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: - Specialpædagogisk støtte - Længere tid - Tilvalg af faglig/almen karakter - Brug af øvrige støttemuligheder. - Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som fx valg af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning. 1.5 Eksamensregler Om eksamensregler for fagprøve og den afsluttende prøve henvises til det enkelte speciale. Generelt om eksamen Som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb skal eleven udarbejde en fagprøve inden for uddannelsens sidste 6 måneder. For at bestå fagprøven/den afsluttende prøve skal eleven som minimum opnå karakteren 02. 9

10 Fagprøven er den afsluttende prøve for de fleste af uddannelserne. Den tager sit udgangspunkt i en arbejdsopgave i virksomheden, som skal planlægges, gennemføres og efterfølgende dokumenteres ved en fagprøverapport. 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Adresser Se side 5 Medarbejdere Øverst ansvarlig for EUD-uddannelserne er direktør Allan Kruse Ansvarlig for hovedforløb på EUD/EUX Business er uddannelseschef Kurt Boye Rasmussen Ansvarlig for hovedforløb på kontorområdet er Konsulent/koordinator Inge Drost Til kontoruddannelse med specialer er tilknyttet sekretær: - Trine Egmose Eggert Hovedforløbets medarbejdere træffes på skolens adresse eller på tlf eller på Direkte numre ses af dokumentet - 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger side 5. Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddan-nelserne Offentlig administration Inge Drost, Anne Fugl Inden for de nævnte specialer er der tilknyttet et underviserteam. Underviserne har både en faglig og en praktisk baggrund inden for de nævnte specialer. Desuden har de en teoretisk samt pædagogisk uddannelse inden for forskellige felter. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Svendborg Erhvervsskole vil sikre så effektiv en læring som muligt. Vi benytter derfor pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Vi sikrer dette ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at: - Eleven skal opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens forskellige skoleperioder, mellem virksomhed og skoleperioder og mellem skoleperioder og valgfag. - Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at han/hun har brug for både teoretisk viden og praktiske færdigheder for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde. - Undervisningen tilrettelægges endvidere på en sådan måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejdsprocesser. 10

11 - De personlige kvalifikationer trænes og udvikles. Underviseren er opmærksom på at tilrettelægge undervisningen, således at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så optimalt som muligt. Dette kendetegnes af den induktive differentierede undervisningsform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver. For at leve op til disse intentioner arbejdes der med at skabe et undervisningsmiljø og en kvalitet, der understøtter dette. Planlægningsprincipper for undervisningen Det bærende princip i undervisningen er, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen bæres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. - Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. - Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. - Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed. Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med branchen, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til arbejdsmarkedets krav og udvikling. Organisering af undervisningen Undervisningen på Kontoruddannelse med specialer organiseres under tre former: - Forløb, hvor flere kompetencer inddrages i de forskellige undervisningsforløb - Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med uddannelsens kompetencer målrettet det specifikke arbejdsområde - Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv formulerer sin fagprøve Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges inden for de faglige rammer, der ligger til grund for uddannelsens speciale. De forskellige måder der differentieres på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel - Tiden der er til rådighed for opgaveløsningen - Opgavemængden og opgavetypen 11

12 - Arbejdsmetoder og hjælpemidler Undervisningen er således tilrettelagt, at skolen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev, og at undervisning og indhold er så fleksibelt opbygget som muligt. Derudover er det integreret i undervisningen og i fagene, at der er indbygget en faglig og personlig progression for den enkelte elev. Elevindflydelse Underviserne på Kontoruddannelserne sikrer elevens indflydelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme og vedligeholde sin uddannelsesplan sammen med kontaktlæreren. Lærerrolle og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: - Som underviser hvor han/hun er formidler af et veldefineret emne - Som kontaktlærer der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan - Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være meget aktiv. Tilpasset undervisning - Undervisningen tager højde for de forskellige læringsstile - Eleverne lærer af og med hinanden (Synlig læring) (Cooperative Learning) Tilpasningen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. De for-skellige måder der tilpasses på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. I andre situationer kan tilpasningen blive målrettet til den enkelte elev ved for eksempel: - Ændre tiden der er til rådighed for gennemgang af emnet og opgaveløsning - Opgavemængden og opgavetypen - Arbejdsmetoder og hjælpemidler Gæsteundervisere Såfremt Svendborg Erhvervsskole vurderer, at det er en fordel for undervisningen, inviteres gæsteundervisere til at undervise i specielle områder Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. Se i øvrigt 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer side 8 og 9. 12

13 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling. Det specifikke indhold i specialerne og læringsaktiviteterne er indsat som selvstændige dokumenter på hovedforløbets hjemmeside under det enkelte speciale. Fx på specialet Offentlig administration - Lokal Uddannelsesplan læringsaktiviteter offentlig administration. Undervisningen på hovedforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisnær, sådan at den daglige undervisning understøtter og supplerer den praktiske læring som er beskrevet i elevens uddannelsesplan i virksomheden. Offentlig administration Dette hovedforløb er karakteriseret at et bundet forløb og valgfrie specialfag. Der er en til flere gennemgående underviser, men da indholdet i forløbet er meget varieret er der også flere undervisere med forskellige kompetencer tilknyttet forløbet. Det bundne specialefag og de valgfrie specialefag afholdes som 1 x 4 uger og 2 x 5 uger. Fagprøven afholdes over 1 uge. Undervisningens organisering Fagene i skoleperioderne er organiseret i fag/læringsaktiviteter. Hver aktivitet er en selv-stændig enhed og elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. Se evt. Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning På specialerne er der såvel bundne som valgfrie specialefag. Valgfagene etableres i et samarbejde mellem elev/skole og arbejdsgiver. Eleven vælger de fag, der er relevante for pågældendes arbejdssted og eller faglige/personlige udvikling. Skolen tilbyder erhvervsrettet påbygning for specialet. I tilknytning til nogle af de bundne skoleophold tilbydes erhvervsrettet påbygning parallelt, som en overbygning til de elever og arbejdsgivere, der måtte ønske dette. Dvs. at skolen i et samarbejde med specialernes netværk blandt elevernes arbejdsgivere har valgt nogle valgfrie specialefag, der kan supplere de bundne specialefag. Dette betyder, at skoledagen evt. kan forlænges frem til kl Herudover indgår der en række hjemmeopgaver både i forbindelse med skoleopholdet, men også i perioden mellem de bundne skoleophold. Fx vil et påbygningsfag på en uge fordeles parallelt hen over 2-3 ugers bunden skoleophold. Der kan ske integrering mellem påbygning og bundne specialefag. Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Hver uge på et hovedforløb såvel det bundne som det valgfrie udgør 25 / 30 timers undervisningstid på skolen. Herudover er der skemalagt projektopgaver nogle som arbejd selv opgaver og andre med konsulent. Der er hjemmearbejde svarende til en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer i form af tilegnelse af teoretisk stof bøger, artikler og diverse materialer udarbejdelse af opgaver og afslutning af opgaver, diverse mindre undersøgelser og forberedelse til fx oplæg på skolen. 13

14 Hvis der er overbygning med Erhvervsrettet påbygning udgør undervisningstiden gennemsnitlig 35 timer pr. uge + diverse forberedelse m.v. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen med hjemmeopgaver ligesom skolen stiller lokaler og it-udstyr til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af fagprøven. 2.6 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: - Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer - Bedømmelse af elevens personlige kompetencer - Bedømmelse af faglige og almene kompetencer Underviserne gennemfører både en løbende og en afsluttende evaluering. Den løbende evaluering er mundtlig, hvorimod den afsluttende (for hver skoleperiode) er skriftlig. Under denne evaluering drøfter elev og underviser forløb, metoder og udbytte af under-visningen. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleverne og give grundlag for at evaluere undervisningens metode og indhold. Efter hver skoleperiode eller valgfag gives en karakter. På specialet offentlig administration gives en vejledende karakter indtil det sammenhængende fag er afsluttet. Først her gives en afsluttede karakter. Bedømmelse af personlige kompetencer Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen mellem elev og lærer. Udvalgte personlige kompetencer med særlig relevans for de enkelte specialer indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget. Afsluttende bedømmelse Efter hver skoleperiode får eleven en bedømmelse i form af en karakter samt en bedømmelse på indsats og personlige kompetencer. Når et delforløb af et hovedforløb afsluttes, får eleven en vejledende karakter. Underviseren vurderer her elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Endelig karakter for hovedforløbets forskellige fag. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen Karakter for fagprøven. Her vurderer underviser og censor både den skriftlige rapports kvalitet og den mundtlige fremstilling under eksamen. 14

15 2.7 Fagprøve Fagprøven Som afslutning på et hovedforløb (inden for det sidste halve år af uddannelsen) skal eleven udarbejde en fagprøve, der vedrører en aktivitet i et afgrænset arbejdsområde i elevens fra elevens praktikplads. I rapporten og ved eksamen skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele og/eller dele af uddannelsen. Som grundlag for fagprøven udarbejder eleven en problemformulering, der skal godkendes af både skole og arbejdsgiver. På skolen er der tilknyttet en vejleder. Fagprøven er et skriftlig projekt samt en mundtlig eksamination. Til eksamen måles eleven både på de faglige, generelle og personlige kvalifikationer, der er erhvervet i skoleforløbet og i praktikforløbet. Fagprøven har til formål, at eleven kan vise de kvalifikationer og kompetencer, der er erhvervet inden for uddannelsen. Projektrapporten skal indeholde og vise, at eleven kan: - formulere en idé - fastsætte mål - udarbejde en problemformulering - planlægge forløbet - gennemføre det valgte projekt - evaluere/vurdere egen indsats Når rapporten er afleveret holdes en mundtlig eksamen, hvori den skriftlige rapport indgår. Eleven skal opnå karakteren 02 for at have bestået sin fagprøve. Det er muligt for den oplæringsansvarlige til at overvære eksaminationen. Herved får praktikstedet mulighed for at følge eleven til dørs i uddannelsen. Eleverne kan skrive fag-prøven enten individuelt eller i grupper. Alle elever skal dog til en individuel eksamen. Hvis rapporten udarbejdes i en gruppe skal det klart fremgå af fagprøven, hvem der er ansvarlig for hvilket afsnit i opgaven. Selve eksaminationen vil finde sted 2 3 uger efter det endelige projekt er afleveret. Bedømmelsen foretages af underviser (vejleder) og censor. Censor vil typisk være en en oplæringsansvarlig fra det speciale, der eksamineres indenfor. Censor må ikke have personligt kendskab til eleven. Svendborg Erhvervsskole gør en stor indsats for at finde censorer fra virksomheder. Censorerne, der skal godkendes af Svendborg Erhvervsskole s lokale uddannelsesudvalg, og censor skal have kendskab til hele uddannelsesforløbet og skal være godt bekendt med evaluerings-proceduren, der gælder for fagprøven. Censorerne får udleveret censorvejledning. 15

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB... 4 HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Elektrikeruddannelse Installationsteknik Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Generel information om skolen EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk

Læs mere

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa Lokal uddannelsesplan Sundhedsservicesekretæruddannelsen IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa November 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Hovedforløb Praktikcenter Ruth Konnerup-Møller (RKM - HSS) 2015-2016 Indhold 1 Generel for skolen... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag...

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer November 2010 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Pædagogiske principper på Tech College Aalborg

Pædagogiske principper på Tech College Aalborg Pædagogiske principper på Tech College Aalborg Introduktion og formål Den nye erhvervsuddannelsesreform er en pædagogisk reform, som retter sig mod erhvervsskolens kerneydelse, undervisningen. Reformens

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

C-niveau Elevmanual. Følgende elevmanual tager udgangspunkt i model 3, men vil med justeringer også kunne anvendes i model 1 og 2.

C-niveau Elevmanual. Følgende elevmanual tager udgangspunkt i model 3, men vil med justeringer også kunne anvendes i model 1 og 2. C-niveau Elevmanual Følgende elevmanual tager udgangspunkt i model 3, men vil med justeringer også kunne anvendes i model 1 og 2. Forudsætninger og uddannelsestid: På C-niveauet i engelsk på xkøbing erhvervsskole

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere