Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune"

Transkript

1 Center for Undervisning Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Dato Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Dette notat indeholder flg. afsnit: Analyse af tal fra kvalitetsrapporterne Vedr. Uni-C-opgørelse over planlagte, gennemførte og aflyste timer 2010 De lovgivningsmæssige rammer Konklusion Bilag 1: Talmateriale fra kvalitetsrapporterne Bilag 2: Vedr. skolernes principper for vikardækning og retningslinjer for aflysning af timer Bilag 3 separat dokument: Rapport fra Uni-C, marts 2011: Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010 Analyse af tal fra kvalitetsrapporterne Vikarbehov i procent af det samlede antal planlagte timer Som det fremgår af tabellerne i bilag 1, kan det af antallet af skoler ses, at der er implementeret en ny skolestruktur i den pågældende periode. Det er derfor ikke muligt ud fra tallene alene at sammenholde tallene direkte i perioden fra 2010/ /13 for at vurdere forskelle i vikarbehovet. Ser man på vikarbehov i procent af planlagte timer (de lysegrønne rækker) ses for alle tre år en stor forskel på skolernes vikarbehov. Årsagen til dette kan ikke læses ud af tallene. Ved at gruppere de tidligere selvstændige skoler under henholdsvis Midt-, Vest- og Østskolen fås flg. vikarbehov i procent af de samlede planlagte timer: Tabellen viser flg. MIDT VEST ØST FAXE 2010/ ,5 10,4 19,6 13,1 2011/ ,4 12,4 11,4 12,1 2012/2013 9,4 9,8 16,2 11,5 Det samlede vikarbehov for Faxe Kommune er faldende gennem de sidst tre skoleår (de lysegrønne felter). Østskolen har i skoleårene 2010/11 og 2012/13 et ekstra højt vikarbehov (de røde felter). Årsagen til dette kan ikke læses ud af tallene. Aflyste timer i procent af det samlede antal planlagte timer. En aflyst timer defineres her som en time, hvor eleverne er sendt hjem. Nedenstående tal er beregninger på tal hentet fra kvalitetsrapporterne. 1 af 9

2 Ved at gruppere de tidligere selvstændige skoler under henholdsvis Midt-, Vest- og Østskolen fås flg. aflyste timer i procent af det samlede antal planlagte timer: MIDT VEST ØST FAXE 2010/2011 0,4 0,5 1,6 0,8 2011/2012 0,4 0,4 0,8 0,6 2012/2013 0,04 0,2 1,0 0,4 Tabellen viser flg.: Antallet af aflyste timer for Faxe Kommune som helhed har været faldende gennem de sidste tre år. Østskolen har i alle årene aflyste væsentligt flere timer end både Midtskolen og Vestskolen. Årsagen til dette kan ikke læses ud af tallene. Vedr. Uni-C-opgørelse over planlagte, gennemførte og aflyste timer i 2010 Uni-C har i efteråret 2010 foretaget en undersøgelse antallet af planlagte, gennemførte og aflyste timer i skolerne i Danmark. Undersøgelsen er gennemført over 4 uger fra 1/11 26/ Uni-C har derefter analyseret og perspektiveret de indhentede oplysninger (citat fra rapporten) for disse 4 uger. I flg. Uni-C s opgørelse læses på landsplan 90,7 % af timerne efter planen (Uni-C rapport side 7). I flg. samme opgørelse læses 90,0 % af timerne i Faxe Kommune (Uni-C rapport side 47). Ovenstående tabel er fra side 11 i Uni-C s rapport. Den skal læses således, at 49 skoler har afholdt under 80 % af timerne efter planen. Den fortæller også, at størstedelen af skolerne afholder et sted mellem 85 og 95 % af timerne efter planen. Se i øvrigt bilag 3. 2 af 9

3 De lovgivningsmæssige rammer Der er ikke i lovgivningen beskrevet noget om vikardækning af undervisningstimer i forbindelse med læreres fravær, da dette er at betragte som nødforanstaltninger. Det er skolelederens ansvar at ansætte personale, der er kvalificeret til at løse undervisningsopgaverne. Desuden er skolelederen forpligtet på, at elevernes minimumstimetal overholdes. I dette krydsfelt kan det i perioder med stort lærerfravær være en udfordring at opfylde begge krav. Derfor har skolebestyrelserne kompetence til at udarbejde principper for, hvordan sådanne situationer skal håndteres. Eneste lovgivningsmæssige forordning vedrører tilsynet med eleverne i skoletiden. I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden fra 1994 fremgår flg. vedrørende skolens tilsynspligt: 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer fastsætte nærmere principper for skolens tilsyn med eleverne. Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet. Stk. 4. Ved fornødent tillsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Konklusion Generelt betragtet kan et større vikarforbrug skyldes prioriteringsmæssige dispositioner eller enkelte medarbejderes langtidssygdom eller fx orlov på bestemte skoler. Der må advares mod den tolkning, at vikartimer er at betragte som timer læst af en tilfældig ikkeuddannet person. Betegnelsen vikar dækker her over en anden person, end den faste lærer. Det vil sige, at der i forbindelse med en lærers langtidsfravær, kan være ansat en anden kvalificeret person i længere tid til at løse undervisningerne. Men vedkommende registreres som vikar. Principper for vikardækning af undervisningstimer i forbindelse med læreres fravær (bilag 2) Vestskolen og Østskolen har principper/retningslinjer for vikardækning. Midtskolen har ikke sådanne principper. På alle tre skolen er det praksis, at alle timer forsøges vikardækket ved en lærers fravær ved akut fravær benyttes oftest unge studerende eller andre personer der vurderes kvalificerede til at løse opgaven Ved længerevarende fravær forsøger man at finde en læreruddannet person Brugen af vikartimer Det kan være problematisk direkte at sammenligne kvalitetrapportens tal med tallene fra Uni-C s rapport, da tallene fra Uni-C kun dækker en periode på 4 uger i november. Ses der udelukkende på tallene fra Uni-C s rapport, placerer Faxe Kommune sig midt i feltet med 90 % af timerne gennemført efter planen målt på 4 uger i november. Da Østskolen i flg. kvalitetsrapporten har et større vikarforbrug end Faxe Kommune i gennemsnit, vil Østskolen placere sig noget dårligere i tabellen. 3 af 9

4 Beregninger fra Faxe Kommunes kvalitetsrapport for 2010/11 viser, at vikarbehovet har været 13,2 %, hvilket svarer til, at 86,8 % af timerne er læst efter planen målt på årsbasis. Forskellen ligger sandsynligvis i det faktum, at Uni-C s opgørelse kun dækker 4 uger, mens opgørelsen i kvalitetsrapporten er et gennemsnit over hele året. Østskolen har på alle 3 afdelinger igennem de seneste år været ramt af langtidsfravær på grund af sygdom. Dette har givet et øget behov for vikardækning. Der har i alle tilfælde været fokus på at vikardække med højest mulig kvalitet og fagligt udbytte for eleverne, men skolerne har også været underlagt en stram økonomistyring, som har betydet, at vikarkorpset hovedsagelig består af ufaglærte vikarer. Dette har skolen kompenseret for ved at lade de faste lærere vejlede og understøtte kvaliteten af vikarenes undervisning, således at skolen på denne måde har kunnet sikre, at den faglige målsætning er blevet overholdt. Der følges naturligvis op på den kommunale målsætning og skolen har fortsat fokus på at nedbringe medarbejdernes fravær. En anden årsag til et højere vikarforbrug kan relateres til en praksis, hvor det ikke er lykkedes at udnytte de selvstyrende teams muligheder for fleksibel planlægning optimalt. Dette kan som bieffekt have haft et øget forbrug af vikarer. I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur arbejdes der på en harmonisering af dette inden for de tre nye enheder. Aflyste timer En aflyst timer defineres her som en time, hvor eleverne er sendt hjem. Antallet af aflyste timer for Faxe Kommune som helhed har været faldende gennem de sidste tre år. Sammenholdes tallene fra kvalitetsrapporten for 2010/11 med tallene fra Uni-C rapporten, ses at antallet af aflyste timer på Midtskolen (0,4 %) og Vestskolen (0,5 %) ligger på niveau med landsgennemsnittet på 0,5 %. Østskolen har i alle årene aflyste væsentligt flere timer end både Midtskolen og Vestskolen. Aflysning af undervisning finder kun sted, når det ikke har været muligt at finde en vikar med de rette kvalifikationer til at løse arbejdsopgaven. Vikardækningen prioriteres således, at aflysning af undervisning som regel kun finder sted i overbygningen og i ydertimer. I de tilfælde får eleverne, når det er muligt, en arbejdsopgave med hjem, som skal løses og som læreren efterfølgende følger op på. Det faglige udbytte ved brug af vikarer Ikke-planlagt fravær af en klasses lærer er altid at betragt som en nødsituation. Det kan være svært at finde vikarer, der kan undervise i alle fag, hvilket kan give et svingende af undervisningen. Alle skoler tilstræber at have et fast og nogenlunde stabilt vikar korps. De mennesker, der læser vikartimer har derfor ofte deres gang på og er kendte med og i skolen. Ved planlagt fravær planlægger lærerne undervisningen, lægger materialer til vikaren og følger op efterfølgende. Ved sygdom af kortere varighed lægger lærerne så vidt muligt undervisningsplan og materialer på internetportalen SkoleIntra, hvor det hentes af vikar eller vikardækker om morgenen. Kan det ikke lade sig gøre, findes der på skolerne specielt vikarmateriale til sådanne situationer. Ved længere varende sygdom eller andet længere varende fravær læses timerne så vidt muligt af samme vikarer, for derigennem at sikre stabilitet i undervisningen. I de tilfælde inddrages klassens lærerteam med henblik på at understøtte klassen og vikaren i fraværsperioden både omkring det faglige indhold i undervisningen som klassens og elevernes trivsel. 4 af 9

5 Centrale regler for vikardækning Der er ikke i lovgivningen beskrevet noget om vikardækning af undervisningstimer i forbindelse med læreres fravær, da dette er at betragte som nødforanstaltninger. Det er skolelederens ansvar at ansætte personale, der er kvalificeret til at løse undervisningsopgaverne. Skolebestyrelserne har kompetence til at udarbejde principper for, hvordan sådanne situationer skal håndteres. Der findes principper på to af skolerne: Vestskolen og Østskolen (se bilag 2). 5 af 9

6 Bilag 1: Talmateriale fra kvalitetsrapporterne Tallene er stammer fra kvalitetsrapporterne og er skolernes egne opgørelser. 2010/11 Fravær BA HY KA MØ NO RO SOF TE SV GR LY Antal lektioner der er aflyst Antal lektioner læst med timelønnede vikarer Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene Lektioner i alt med vikar behov Samlet antal undervisningslektioner Fravær i procent Vikar behov i procent af planlagte timer Antal lektioner der er aflyst i % af vikarbehov 13,2 24,6 12,7 9,1 9,0 25,6 10,1 7,3 18,7 12,1 9,9 5,9 4,4 12,7 4,9 6,5 8,2 2,2 2,6 3,5 3,0 3,8 i % af vikar behov 37,6 22,1 55,0 66,4 75,4 80,8 72,5 48,8 49,9 43,7 50,2 Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere 56,4 19,1 29,8 28,6 14,6 10,3 23,5 48,3 25,7 53,1 49,8 Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene 0,1 4,4 3,0 0,0 3,5 0,7 1,8 0,0 19,6 0,2 0,6 2011/12 Fravær BA HY KA MØ NO RO SO TE VI Antal lektioner der er aflyst Antal lektioner læst med timelønnede vikarer Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene Lektioner i alt med vikar behov Samlet antal undervisningslektioner Fravær i procent Vikar behov i procent af planlagte timer Antal lektioner der er aflyst i % af vikarbehov 12,1 9,0 13,9 11,5 8,3 10,9 13,3 11,4 20,9 5,3 3,0 6,8 4,8 5,3 11,1 1,8 0,6 3,1 i % af vikar behov 58,2 49,7 73,9 64,7 68,8 76,3 76,3 18,0 40,2 Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere 36,2 41,0 12,6 2,1 23,0 11,7 20,9 81,5 48,7 Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene 0,3 6,4 6,8 0,9 2,9 1,0 1,0 0,0 7,7 6 af 9

7 2012/13 Fravær Midtskolen Vestskolen Østskolen Faxe Kommune Antal lektioner der er aflyst Antal lektioner læst med timelønnet vikar Antal vikarlektioner læst af skolens egne lærere Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene Lektioner i alt med vikarbehov Samlet antal undervisningslektioner Fravær i procent Midtskolen Vestskolen Østskolen Faxe Kommune Vikarbehov i procent af planlægte timer 9,4 9,8 16,2 11,5 Antal lektioner der er aflyst i procent af vikarbehov 0,4 2,4 6,5 3,5 Antal lektioner læst med timelønnede vikarer i procent af vikarbehov 34,5 55,2 79,6 69,8 Antal vikarlektioner læst af skolens egne lærere 12,6 41,0 13,1 25,0 Antal lektioner i procent hvor eleverne har arbejdet alene 1,5 1,5 0,9 1,7 7 af 9

8 Bilag 2: Vedr. skolernes principper for vikardækning og retningslinjer for aflysning af timer Midtskolen I Midtskolen er der endnu ikke udarbejdet principper for brug af vikar. I Midtskolen bruger vi unge uddannede vikarer. Det er ofte unge mennesker der lige er færdig med deres gymnasieuddannelse eller lignende. Vi har enkelte voksne, der også er vikar på skolen. De er heller ikke læreruddannet. De vikarer dækker vores daglige vikarbehov i forbindelse med sygdom og planlagt fravær. Til længerevarende vikariater forsøger vi at finde en læreruddannet. Det er f.eks. når vi har personale der har orlov til uddannelse og barsel. Når der er materiale fra lærerne skal vikarerne lave det. Er der ikke materiale, har vi vikarmapper med materiale der kan laves som alternativt. Det kan være svært at finde vikarer der kan undervise i alle fag. Det giver et svingende udbytte at have vikar i timerne. Overbygningseleverne kan få opgaver de skal arbejde med hjemme, når der er planlagt fravær. Vestskolen Vi benytter lærerstuderende, studenter (1 2 år efter de er gået ud af gymnasiet), gode voksne Vi vurderer at udbyttet af vikartimerne som værende ok i forhold til indsatsen. Optimalt er hvis skolens faste lærere sækker timerne. Retningslinjer for aflysning af timer samt vikardækning på Vestskolen Alle timer dækkes så vidt muligt af fastansatte, der kender klasserne. Tilkaldevikar kan bruges i særlige tilfælde. Skolens resurser fordeles pædagogisk forsvarligt. Timerne i kl. aflyses ikke. Det sker, at en klasse ikke kan dækkes i en eller flere lektioner. I sådanne situationer følges disse retningslinjer: I 5. kl. kan timerne aflyses, hvis det er varslet dagen i forvejen inden kl kl. kan sidde alene og udføre det arbejde, de skal, under tilsyn af en anden lærer i en naboklasse. Der kan ske aflysning af lektioner i ydertimerne. I særlige tilfælde kan alle dagens lektioner erstattes af en hjemmearbejdsdag. Vedtaget i Med-Udvalget Østskolen Principper for vikardækning Hovedregler: Der vikardækkes som udgangspunkt, når en lærer er fraværende Ved planlagt fravær forventes det, at den fraværende lærer har sørget for relevant vikarmateriale Ved fravær i forbindelse med sygdom og andre uforudsete begivenheder, kan der ikke forventes aktuelt vikarmateriale, men her skal der i stedet være relevant vikarmateriale til rådighed, som enten den enkelte lærer eller lærerteamet på forhånd har sørget for er til stede i fornødent omfang. Undtagelser herfra: Elever i klasse kan blive bedt om at arbejde selvstændigt med en arbejdsopgave fra deres faste lærer i klassen under tilsyn fra f.eks naboklassens lærer. 8 af 9

9 Hvis der ikke er mulighed for at etablere en relevant arbejdssituation for eleverne med et rimeligt pædagogisk udbytte, kan der gives fri. Ved sammenfald af personalefravær kan det være vanskeligt at skaffe vikarer i fornødent omfang, hvorfor klasser kan få fri af denne grund. I helt særlige situationer kan dette også omfatte klasse. I disse tilfælde informeres hjemmet senest dagen før. Holddannelse(samt skolepædagogtimer), AKT-, special- og biblioteksundervisning kan i begrænset omfang anvendes til vikardækning. Ved længerevarende fravær indsættes så tidligt som muligt kvalificeret fast vikardækning. Klassens lærerteam inddrages med henblik på at understøtte klassen og vikaren i fraværsperioden. Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 12. september HV Bilag 3: Rapport fra Uni-C, marts 2011: Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november af 9

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen, november 2011 Rapport, maj 2012 Undersøgelse af planlagt,

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den Munkholmskolen Bymarksvej 18, Stevnstrup 8870 Langå Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Telefon: 89154040 munkholmskolen@randers.dk www.munkholmskolen.skoleintra.dk

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Retningslinjer for vikarer

Retningslinjer for vikarer Retningslinjer for vikarer Retningslinjer for brug af vikarer ved lærer- eller pædagogfravær, eller som støtte i en klasse sammen med en fast lærer og/eller pædagog Vi bruger fagligt dygtige vikarer, med

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Svarstatus: Svar modtaget Svardato:

Svarstatus: Svar modtaget Svardato: 12. april 25 Kommune: Ishøj Skole: 1831 Ishøj Skole Svarstatus: Svar modtaget Svardato: 4. juni 24 Spørgsmål 1 Har skolebestyrelsen fastlagt principper for skolens håndtering af timer, der ikke kan læses

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

NOTAT: Kortlægning af timer, der ikke er gennemført som planlagt, i kommunens skoler

NOTAT: Kortlægning af timer, der ikke er gennemført som planlagt, i kommunens skoler Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 308336 Brevid. 3150805 NOTAT: Kortlægning af timer, der ikke er gennemført som planlagt, i kommunens skoler 8. maj 2019 Baggrund Den 5. februar 2019 besluttede Skole-

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Landsgennemsnit i % 90,7 89,6 89,1 Hovedstadsregionens gennemsnit i % 89,5 88,5 89,2 Gladsaxe Kommunes gennemsnit i % 91,0 89,4 90,9

Landsgennemsnit i % 90,7 89,6 89,1 Hovedstadsregionens gennemsnit i % 89,5 88,5 89,2 Gladsaxe Kommunes gennemsnit i % 91,0 89,4 90,9 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Den 4. august 2011 Lissi Anderson Oversigt over de enkelte skolers tal og kommentarer til Undervisningsministeriets statistik for planlagt, gennemført og aflyst undervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt?

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt? Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Spørgsmål & svar til www.uvm.dk Vedr. undervisning,

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

1) Timer, hvor der er foregået undervisning (tæller som undervisningstimer):

1) Timer, hvor der er foregået undervisning (tæller som undervisningstimer): Spørgeskema til undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen Kun til orientering selve dataindsamlingen foregår i elektronisk spørgeskema. Definitioner Tidsmæssigt er undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 Lovgrundlag for tilsyn 24-09-2015 Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr. 2013-0170387-5 Sagsbehandler Søren

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen NOTAT DATO 10. august 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen 2 timers ekstra motion pr. uge i folkeskolerne i Kalundborg Nedenstående notat er en tilbagemelding fra kommunalbestyrelsens

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Lindehøjskolen

Skolebestyrelsesmøde Lindehøjskolen Skolebestyrelsesmøde Lindehøjskolen Torsdag d. 21. november kl. 19 21.30 1. SFO 3. klasse opgaven Besøg af Helle Skjødt og Michael Larsen. 2. Orientering Formanden Skoleledelsen Eleverne Andre 3. Trafikforum:

Læs mere

Uddannelsesplan som uddannelsessted

Uddannelsesplan som uddannelsessted Uddannelsesplan som uddannelsessted Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg T: 86822677 M: kontor@kornmodrealskole.dk Side 1 Generelt om skolen Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout

Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout Skave Skole den 19. marts 2013 Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout Kære forældre på Skave Skole Vi nærmer os den 2. april med hastige skridt. Jeg har den 15. marts udsendt et informationsbrev

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Vikarprincipper for Frydenhøjskolen

Vikarprincipper for Frydenhøjskolen Vikarprincipper for Frydenhøjskolen Målsætning Et af målene for undervisningen på Frydenhøjskolen er, at eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og i så stor udstrækning som muligt selv tage ansvar for

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien: PALS: Skolen arbejder med modellen PALS se skolens hjemmeside. Ved introduktionsmødet til 0. klasse orienteres om PALS. Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Læs mere

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen.

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. PALS på Haderup Skole Vi er en af 8 skoler i Herning Kommune, som deltager i projektet. Projektet er støttet af Servicestyrelsen, som har ansat en PALS- vejleder, der er uddannet i Norge, og som kommer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen

Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i

Læs mere

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009 Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Fakta om Skole Nord... 1 3 Virksomhedens ansvarsområde... 2 4 Kvalitetsrapporten... 2 5 Sådan udmønter vi den politiske

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til DLFs Hovedstyrelse Jeg stiller op til Hovedstyrelsesvalget i DLF, da jeg gerne vil repræsentere Østjylland centralt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 46. Lockout. Afsked. Fra skolen. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 8. marts 2013

Nyhedsbrev nr. 46. Lockout. Afsked. Fra skolen. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 8. marts 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 8. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 46 Fra skolen Lockout Som det sikkert er de fleste forældre bekendt, har Kommunernes Landsforening varslet lockout af de overenskomstansatte

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Kære forældre. 2. september 2013

Kære forældre. 2. september 2013 2. september 2013 Kære forældre Med dette forældrenyt vil vi gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til et nyt og forhåbentlig spændende, inspirerende og udbytterigt skoleår. Rigtig mange af jer

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

REAKTIONSMÅDE. Uro kan være en fornuftig. Af Kim Foss Hansen, konsulent

REAKTIONSMÅDE. Uro kan være en fornuftig. Af Kim Foss Hansen, konsulent Uro kan være en fornuftig REAKTIONSMÅDE Af Kim Foss Hansen, konsulent Ordet disciplin har i hvert fald 3 betydninger. Disciplin er en gren af en videnskab, fx er tal og algebra en disciplin i videnskabsfaget

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere