Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85"

Transkript

1 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte beskriver Greve Kommunes serviceniveau på området. Det er hensigten, at kvalitetsstandarden skal give borgere og pårørende i Greve Kommune et overblik over serviceniveauet for socialpædagogisk støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Kvalitetsstandarden beskriver formål, lovgrundlag, målgruppe, ydelsens indhold, ydelsens omfang, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration. Der arbejdes ud fra en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at borgeren med det samme aktiveres, involveres og gives ansvar, med henblik på at udvikle kompetencer til at mestre sin egen hverdag. Dette indebærer, at medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer, og udnytter og udvikler disse bedst muligt i hverdagen. Målet er, at borgeren lærer at kompensere for det, vedkommende ikke kan, og at blive så selvhjulpne som muligt. Den socialpædagogiske indsats skal også medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, herunder sikre, at borgeren benytter samfundets øvrige tilbud. Borgeren vil gennem støtten derfor blive mere selvhjulpne og opnå større selvstændighed og livskvalitet. Støtten foregår altid i samarbejde med borgeren. Gennem støtten opbygger borgeren en række færdigheder. En vigtig del af den pædagogiske støtte er, at borgeren lærer at iagttage sig selv, og derigennem danner nye tankemønstre. Støtten kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, og kan ydes som en del af en samlet indsats om bl.a. rådgivning, støtte, pleje, behandling, træning eller ledsagelse, eller som selvstændig indsats. Socialpædagogisk støtte er en midlertidig ydelse og Greve Kommune foretager løbende opfølgning af indsatsen og indsatsmål. Ved bevilling af 85 og under bevillingsperioden skal der løbende tages højde for eventuelle andre indsatser, som den enkelte borger har eller kan have behov for, med henblik på at forebygge over/underkompensation. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har de fornødne ressourcer i forhold til 85 herunder, at borgeren ikke kan være aktivt deltagende i forhold til 85 støtten - skal der efter retssikkerhedsloven altid foretages en samlet vurdering af, hvilken støtte der så i stedet kan tildeles efter anden lovgivning. Socialpædagogisk støtte til borgere, der bor i eget hjem eller botilbudslignende støtte Greve Kommune bevilger to former for socialpædagogisk støtte: Socialpædagogisk støtte til borgere, som bor i eget hjem samt botilbudslignende støtte. Socialpædagogisk støtte til borgere, som bor i eget hjem, er målrettet voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som har behov for hjælp og støtte til at udvikle eller bevare deres funktionsniveau. Botilbudslignende støtte er derimod målrettet borgere, som bor i boligtilbud efter Lov om Almene Boliger 105, stk. 2. Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som har behov for hjælp og støtte til at udvikle eller bevare deres funktionsniveau. Det er altid en forudsætning, at de har behov for et boligtilbud, hvor der er adgang til socialfagligt personale. 1

2 Gruppeforløb og individuelt forløb Socialpædagogisk støtte bevilges som udgangspunkt altid som gruppeforløb, da fællesskab med andre forventes at bidrage positivt til den enkelte borgers motivation til udvikling. Borgerne kan profitere af at dele erfaringer med andre ved fx at træne netværksdannelse og madlavning, sammen med andre i samme livssituation. I helt særlige tilfælde kan støtten blive ydet som et individuelt forløb. Dette sker kun i de få tilfælde, hvor borgeren ikke kan overføre sine færdigheder eller ikke magter gruppeforløb. Hvis borgeren undtagelsesvist modtager et individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, om borgeren kan overgå til gruppeforløb. Når borgeren er klar til et gruppeforløb, vil det individuelle forløb blive stoppet og borgeren vil modtage støtten i gruppeforløb fremover. Ud fra en individuel faglig vurdering kan støtten også i ganske særlige tilfælde blive ydet som en kombination af gruppeforløb og individuelt forløb. Hvis borgeren modtager en kombination af gruppeforløb og individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, om borgeren kan stoppe det individuelle forløb og overgå til gruppeløb alene. Når borgeren er klar til dette, vil det individuelle forløb blive stoppet og borgeren vil udelukkende modtage støtten i gruppeforløb fremover. Støttens omfang bevilges i form af forskellige ydelsespakker. Forud for en bevilling skal der altid foretages en faglig vurdering af, hvilken pakke borgeren skal tilbydes. Denne vurdering tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Ansøgning og visitation Borgere, som ønsker at ansøge om socialpædagogisk støtte, skal henvende sig til Center for Job & Socialservice i Greve Kommune. Afgørelser om socialpædagogisk støtte træffes af Greve kommunes visitationsudvalg på det sociale område. Som udgangspunkt er det altid Greve Kommunes egne tilbud, der visiteres til. Såfremt Greve Kommunes egne tilbud ikke er en egnet mulighed, kan der undtagelsesvist visiteres til eksterne tilbud. Der visiteres i forhold til den enkeltes individuelle og konkrete behov. 2

3 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Formål Borgeren udvikler eller bevarer sin funktionsevne, så borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgeren bliver motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer. Støtten understøtter borgerens muligheder for at udvikle sin funktionsevne, eller støtten kompenserer for nedsat funktionsevne. Lovgrundlag Målgruppe Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen omfatter ikke borgere, hvis behov udelukkende kan tilgodeses via hjælp i henhold til serviceloven 83, 97, eller som udelukkende har behov for en beskæftigelsesrettet indsats. For borgere over 65 år har Greve Kommune skærpet fokus på at undersøge, om deres behov kan dækkes på anden vis. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er som udgangspunkt borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere relevante temaer (se relevante temaer under afsnittet indhold ). Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært rettet borgere med lettere problemer (B), moderate problemer (C) eller svære problemer (D) i den samlede vurdering. Målgruppen vil som udgangspunkt ikke omfatte borgere med ingen problemer (A) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke kunne profitere af støtten. Indhold Støtten har et rehabiliterende sigte, hvor der er fokus på, at borgeren bliver mere selvhjulpen, og derigennem opnår større selvstændighed og livskvalitet. En vigtig del af støtten er, at borgeren lærer at iagttage sig selv, med henblik på at danne nye tankemønstre. Denne læring sker igennem samtaler. 3

4 Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, og kan både ydes som en del af en samlet indsats, og som en selvstændig indsats. Som udgangspunkt ydes støtten i mindre grupper, som skaber mulighed for, at borgeren udvikler og fastholder færdigheder. Gennem gruppevejledning vil borgeren også udvikle sine sociale færdigheder, og reducere social isolation. Socialpædagogisk støtte skal medvirke til, at borgeren opnår en række færdigheder inden for syv forskellige temaer. Mobilitet kan være gennemgående i de syv temaer. Derudover skal det bemærkes, at støtte til strukturering og/eller planlægning af hverdagen kan indgå som en del af støtten, og dermed er det ikke et selvstændig tema. Planlægning af egen økonomi og forståelse af offentlige breve/kommunikation (VUM temaer: Samfundsliv, kommunikation og mobilitet) Borgeren kan få støtte til at udvikle eller bevare færdigheder i planlægning af egen økonomi og forståelse af offentlige breve/kommunikation. Ydelsen kan også leveres som praktisk støtte ved kontakt til myndigheder i forbindelse med flytning, eller som støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler til pengeinstitut og offentlige myndigheder. Borgeren opnår færdigheder i: Økonomihåndtering fx betalingsservice, etablere budgetkonto, budgetlægning, administrere egen økonomis samt etablere afdragsordninger. Betaling af regninger og økonomiske ansøgninger. Gennemgå post og handle på det. Deltage i møder med offentlige instanser, pengeinstitut og offentlige myndigheder. Anvende NemId og borger.dk. Deltagelse i aktiviteter (VUM temaer: Samfundsliv og mobilitet) Borgeren kan få støtte til at deltage i aktiviteter i deres fritidsliv. En del af ydelsen kan være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler o. lign. Borgeren opnår motivation til: Brug, opstart og opretholdelse af aktiviteter med henblik på at isolation brydes. Støtte og træning i at fastholde netværk (VUM temaer: Socialt liv, kommunikation og mobilitet) 4

5 Borgeren kan få støtte og træning i at fastholde netværk. En del af ydelsen kan også være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler o. lign. Borgeren opnår færdigheder i: Genopretholde, etablere og bevare sociale relationer i privatlivet med henblik på at undgå isolation. Genoprette, etablere og bevare kontakt til familie og øvrigt netværk. Kommunikation og samvær med andre. Borgeren motiveres til: Brug eller opretholdelse af dag/fritidstilbud. Støtte og træning i at opretholde/modtage behandlingstilbud (VUM temaer: Sundhed og mobilitet) Borgeren kan få støtte og træning i at opretholde eller modtage behandlingstilbud. En del af ydelsen kan være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler. Vejleder kan også deltage i møder med behandlingstilbud for at kompensere for borgerens kognitive begrænsninger. Borgeren opnår færdigheder i: Overholde aftalte tider hos læge, tandlæge, distriktspsykiatri mv. Deltage i behandling. Borgeren opnår motivation til: At påbegynde eller opretholde et behandlingstilbud At tage medicin, hvor støttende samtaler kan være en del af ydelsen. Støtte og træning i oprydning, rengøring og tøjvask (VUM temaer: Praktiske opgaver i hjemmet og mobilitet) Borgeren kan modtage støtte og træning i oprydning, rengøring og tøjvask. Støtten kan også ydes i forbindelse med ind og udflytning. Borgeren opnår færdigheder i: Oprydning, opvask, rengøring og tøjvask, med henblik på at bevare boligen. Vedligeholdelse af bolig, så vedkommende kan varetage mest muligt selvstændigt. Støtte og træning i indkøb og madlavning (VUM temaer: Praktiske opgaver i hjemmet og mobilitet) 5

6 Borgeren kan modtage støtte og træning i indkøb og madlavning. En del af ydelsen kan også være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler o. lign. Borgeren opnår færdigheder i: Planlægning af indkøb såsom dagligvarer og større indkøb som fx boliginventar. Planlægning og tilberedning af mad samt oprydning. Støtte og træning i at varetage personlig hygiejne (VUM temaer: Egenomsorg og mobilitet) Borgeren kan modtage støtte og træning i at varetage personlig hygiejne. Borgeren opnår færdigheder i: Personlig hygiejne, fx tandbørstning, vask/bad, klipning, barbering og relevant påklædning. Omfang Omfanget beregnes altid ud fra en individuel faglig vurdering med udgangspunkt i VUM metoden. I forhold til vurdering af omfang tages altid højde for borgerens støttebehov, ønsker samt motivering for at modtage støtte. Borgeren vil blive visiteret til en ydelsespakke, som bevilges i en tidsbegrænset periode. Første opfølgning vil ske efter senest 3 mdr. for at sikre, at borgeren modtager den rette støtte samt vurdere om, borgeren fortsat skal modtage støtte. Afhængigt af borgerens behov kan støtten reguleres gradvist op eller ned fra pakke til pakke. Støttens omfang er udmålt i timer baseret på ATA (ansigt til ansigt). Støttens omfang bevilges i form af otte ydelsespakker: Pakke 0 Amps test Borgere kan blive visiteret til en amps test, hvis der er behov for at teste borgerens ADL færdigheder for at vurdere om, hvor meget støtte de har behov for og til hvad. Testen foregår over flere dage og har en varighed på op til 8 timer i alt. Pakke 1 Afklaringsforløb (1-2 timer ugentlig) Borgere, som har behov for socialpædagogisk støtte, vil som udgangspunkt altid blive visiteret til pakke 1, som er et afklaringsforløb. 6

7 Under afklaringsforløbet vil det blive vurderet, hvor meget støtte borgeren har behov for, og hvad støtten skal bruges til. En del af vurderingen kan også være at afklare om, borgeren overhovedet har behov for socialpædagogisk støtte, og hvis ikke vil indsatsen ophøre igen. Afklaringsforløbet bevilges i en kortvarig periode, op til 2 mdr. Pakke 2 Vejledning (op til 1 time ugentlig) Borgere, der modtager vejledning, har brug for en indsats, der har fokus på opfølgning og vedligeholdelse af færdigheder. Indsatser: Telefonisk kontakt Mail kontakt SMS kontakt Individuel socialpædagogisk støtte max hver 2. uge Pakke 3 Vejledning let støtte (1-2 timer ugentlig) Borgere, der modtager let støtte, har brug for en støttende og konkret indsats, som har fokus på udvikling af færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der tages især hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, som er afgørende for, hvilken pakke, der bevilges. Indsatser: Telefonisk kontakt Mail kontakt SMS kontakt Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte Pakke 4 Vejledning moderat støtte (3-4 timer ugentlig) Borgere, der modtager moderat støtte, har brug for en indsats, der er støttende og konkret, som har fokus på udvikling af færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, 7

8 hvor der tages især hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, som er afgørende for, hvilken pakke, der bevilges Indsatser: Telefonisk kontakt Mail kontakt SMS kontakt Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuelle forløb Pakke 5 Moderat/omfattende støtte (5-6 timer ugentlig) Borgere, der modtager moderat til omfattende støtte, har brug for en indsats, der er støttende og konkret, som har fokus på at udvikle og bevare færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der især tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, som er afgørende for, hvilken pakke, der bevilges. Indsatser: Telefonisk kontakt Mail kontakt SMS kontakt Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuelle forløb. Pakke 6 Omfattende støtte (7-9 timer ugentlig) Borgere, der modtager omfattende støtte, har brug for en indsats, der er støttende og konkret, som har fokus på at udvikle og bevare færdigheder. Indholdet i støtten tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der især tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, som er afgørende for, hvilken pakke, der bevilges. I særlige tilfælde kan borgere modtage mere end 10 timer ugentlig. Dette gælder borgere, som har så komplekse problemstillinger, at de uden det høje timeantal ville have brug for et botilbud eller botilbudslignende tilbud. 8

9 Indsatser: Telefonisk kontakt Mail kontakt SMS kontakt Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuelle forløb. Pakke 7 Tilgængelighed Borgere, der har behov for kontakt til socialfagligt personale, kan blive visiteret til en tilgængelighedspakke. Kontakten vil som udgangspunkt være telefonisk, men kan i særlige tilfælde foregå i borgerens eget hjem. Pakken bevilges som udgangspunkt som et supplement til de øvrige pakker. Det er ikke et krav, at borgeren modtager pakken med omfattende støtte. Pakken kan også bevilges til borgere, som modtager pakken med let eller moderat støtte. Pakken er rettet mod borgere, som uden tilgængelighedspakken ville have behov for et mere omfattende tilbud i form af et botilbud eller botilbudslignende tilbud. Greve Kommune kan i særlige tilfælde bevilge socialpædagogisk støtte under ferie i Danmark eller udlandet én gang om året i op til 5 dages varighed. Greve Kommune dækker medarbejdernes udgifter i forbindelse med ferien. Opfølgning og ophør Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når målet med indsatsen er opnået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov og ønsker ændrer sig, flytter til anden kommune eller hvis det viser, at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/bevaring af færdigheder. Sagsbehandlings tid Information til borgeren Dokumentation til borgeren 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan efter bevilling forekomme ventetid, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning 9

10 Godkendt af Administreres af Center for Job & Socialservice 10

11 Kvalitetsstandard for botilbudslignende støtte efter Lov om Social Service 85 (Alle/hovedparten af VUM temaer) Formål Borgeren får adgang til socialfagligt personale og mulighed for at bo sammen med andre ligestillede, og gennem dette opnår tryghed og socialt fællesskab. Borgeren bliver motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer. Borgeren udvikler eller bevarer sin funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser, eller støtten kompenserer for nedsat funktionsevne. Lovgrundlag Målgruppe Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Botilbudslignende støtte er målrettet borgere, som bor i boligfællesskaber eller boligtilbud efter Lov om Almene Boliger 105, stk. 2. Målgruppen er voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er altid en forudsætning, at de har behov for støtte, samt har behov for et boligtilbud, hvor der er adgang til personale. Som udgangspunkt visiterer Greve Kommune altid til den mindst indgribende indsats. Hvis en borger ikke har behov for en boligmæssig ramme til at bidrage til at udvikle og bevare borgerens funktionsevne, vil de i stedet blive visiteret til socialpædagogisk støtte i grupper eller som individuel vejledning. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe for botilbudslignende støtte er borgere med svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i hovedparten af temaerne. I helt særlige tilfælde kan der ydes botilbudslignende støtte til borgere med moderate problemer (2) i hovedparten af temaerne. Målgruppen vil som udgangspunkt ikke omfatte borgere med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) hovedparten af temaerne. Det skyldes, at denne målgruppe ikke vurderes til at have omfattende behov på tværs af temaerne. 11

12 Samlet vurdering Botilbudslignende støtte er typisk målrettet borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). I enkelte tilfælde kan der ydes botilbudslignende støtte til borgere med moderate problemer (C), hvis det vurderes at have en forebyggende virkning. Målgruppen vil som udgangspunkt ikke omfatte borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at denne målgruppe ikke vurderes til at have omfattende behov for støtte. Indhold Tilrettelæggelse af støtten tager udgangspunkt i den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålet fra Voksenudredningsmetoden. Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov. Eksempler på ydelser kan være støtte og hjælp til, at borgeren opnår færdigheder inden for: Praktiske opgaver i hjemmet Planlægning af egen økonomi Forståelse af offentlig kommunikation Opstart og opretholdelse af beskæftigelse Uddannelse og andre aktiviteter Skabe og fastholde netværks Personlig hygiejne Opretholde og modtage behandlingstilbud Brug af transport midler Omfang Omfanget af støtten beregnes altid ud fra en individuel konkret vurdering af borgerens ressourcer, funktionsniveau og individuelle behov. Antallet af støttetimer vil derfor variere fra borger til borger. Greve Kommune kan i særlige tilfælde bevilge socialpædagogisk støtte under ferie i Danmark eller udlandet en gang om året i op til 5 dages varighed. Greve Kommune dækker medarbejdernes udgifter i forbindelse med ferien. Opfølgning og ophør Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er, at Greve Kommune foretager den første opfølgning senest 6 måneder efter indflytning, og derefter minimum én gang om året. 12

13 Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når målet med støtten er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov og ønsker ændrer sig, flytter til en anden kommune, eller hvis det viser, at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/bevaring af færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan efter bevilling forekomme ventetid, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren Godkendt af VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Administreres af Center for Job & Socialservice 13

14 Bilag 1: Voksenudredningsmetoden Voksenudredningsmetoden (VUM) Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figuren på side 2. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. VUM indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Tema vurdering er skaleret med tal: 14

15 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) 15

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Introduktion Greve Kommune kan bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven 102. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver det serviceniveau, som udgør

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal

Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal Formål At støtte borgeren til øget selvstændiggørelse gennem omsorg, støtte og træning med henblik på at udvikle borgerens personlige

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger tilbud om beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse beskriver

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Introduktion Greve Kommune bevilger kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk støtte til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte Hjørring Kommune Godkendt Hjørring Byråd xx.xx 2018 Forord Kvalitetsstandarder om Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere