Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR VISITATIONSPRAKSIS Principper for visitation Grundlag for visitation Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingsfrister ETABLERING AF STØTTE Opfølgning TILSYN OG GODKENDELSE KVALITETSSTANDARDER FOR VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV LÆSEVEJLEDNING (LOV OM SOCIAL SERVICE) AFLASTNING/AFLØSNING (LSS) SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE (LSS) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) (LSS) LEDSAGEORDNING (LSS) STØTTEKONTAKT PERSONSORDNINGEN (LSS) MERUDGIFTER (LSS) STOFMISBRUGSBEHANDLING (LSS) BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (LSS) AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (LSS) MIDLERTIDIGE BOTILBUD (LSS) LÆNGEREVARENDE BOTILBUD (SUNDHEDSLOVEN) ALKOHOLBEHANDLING SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA TIL VOKSENUDREDNINGSMETODEN

3 1. INDLEDNING 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog 2012 for voksne med særlige behov indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter Lov om Social Service, afsnit 5, 141 i Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning for voksne, samt Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Alle ydelser ligger inden for Høje-Taastrup Kommunes Social- og Sundhedsudvalgs ansvarsområde samt Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenters administrationsområde. De sociale tilbud under Lov om Social Service omfatter aktivitets- og botilbud samt støttetilbud og tilskudsordninger til voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog 2012 med tilhørende standarder er udviklet og revideret med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden skaber et godt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling med borgeren i centrum. Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens behov, og skaber gode rammer for en effektiv og lovmedholdelig sagsbehandlingsproces. Desuden bygger kvalitetshåndbogens standarder på en ressourceorienteret og rehabiliterende faglig tilgang, som med Høje-Taastrup Kommunes nyeste handicappolitik er blevet udgangspunktet for arbejdet med voksne med særlige behov Vision, værdier og målsætninger Høje-Taastrup Kommunes tager udgangspunkt i målsætningerne i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik (se kommunens hjemmeside: Handicappolitikken tager udgangspunkt i principperne i FN s Handicapkonvention om retten til selvbestemmelse, forbud mod diskrimination og accept af handicap som en del af menneskelig mangfoldighed. Med værdigrundlaget lægges der vægt på værdien af familie og netværk, og at det er udviklende for borgeren at deltage i sociale sammenhænge. Fokus skal således være på udvikling, ressourcer og selvstændigt liv samt inklusion i samfundet. Formålet med Høje-Taastrup Kommunes er, at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Håndbogen skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. en er samtidig et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Målgruppen for ydelser efter Lov om Social Service er karakteriseret som personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Høje-Taastrup Kommune forstår herved følgende borgergrupper: Borgere med fysiske funktionsnedsættelser såsom hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse. Borgere med psykiske funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, autisme, aspergers syndrom og lignende. Borgeren med psykisk sårbarhed herunder svære sindslidelser. Borgere med særligt svære følger af for eksempel alkoholog/eller stofmisbrug. Hvor intet andet er nævnt, omfatter gruppen af voksne med særlige behov alle grupper af borgere med funktionsnedsættelser. I Social- og Handicapcenteret indebærer dette, at både sagsbehandlere og leverandører fokuserer på de ressourcer, som borgerne har, så de sættes i spil og udvikles bedst muligt i hverdagen. Målet er, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt, så tilbuddet på sigt i videst muligt omfang bliver mindst muligt indgribende, reduceres eller evt. afsluttes. Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik. Det er derfor Høje- Taastrup Kommune målsætning at sikre en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at mestre eget liv, og sikre det frie valg i alle livets faser. Medarbejderne skal således ikke træffe valg for borgeren, men derimod have fokus på at synliggøre valgmulighederne for borgeren, hvor det er muligt. Tilbuddene skal tilrettelægges således, at borgeren får medindflydelse og oplever ejerskab. Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik sætter fokus på de begrænsninger, mennesker med varige eller længerevarende funktionsnedsættelser kan møde i form af barrierer i samfundet, som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet. Det er således ikke det enkelte menneskes funktionsnedsættelse, der er i fokus, men den indretning af samfundet og den indstilling hos andre mennesker, der opstiller barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser fysiske, psykiske eller intellektuelle. Høje-Taastrup Kommune ønsker derfor at være en kommune, som: Er kendt for en rummelighed, som sikrer, at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser Tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse et meningsfuldt arbejde Tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse fleksible og individuelt tilpassede bomiljøer Tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse et attraktivt fritidsliv Har gode fysiske og teknologiske rammer for, at mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kan færdes på egne betingelser Tilbyder relevante uddannelses- og undervisningstilbud for mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse I september 2011 vedtog Høje-Taastrup Kommunes Byråd en hjemtagelsesstrategi, som bygger på handicappolitikkens målsætning om at sikre øget inklusion af borgere. Med hjemtagelsesstrategien påbegyndte Høje-Taastrup Kommune etableringen af flere lokale tilbud, som løbende tilbydes til de af kommunens borgere, som på nuværende tidspunkt er bosat uden for kommunen eller som for første gang visiteres til et botilbud. Social- og Handicapcenteret udarbejdede og implementerede socialfaglige og økonomiske værktøjer til styring af den faglige og økonomiske proces, så hjemtagelsen lever op til de lovgivningsmæssige krav inden for rammerne af kommunens kvalitetsstandarder. Høje-Taastrup Kommune prioriterer derfor så vidt muligt at tilbyde sine borgere lokale løsninger, så borgerne får mulighed for at fastholde og udbygge deres eksisterende netværk. Tilbuddene tilpasses borgerens behov, så kommunen lever op til sin målsætning om at tildele borgerne ydelser, der er så lidt indgribende som muligt. 4 5

4 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR VISITATIONSPRAKSIS Det overordnede formål, når Høje-Taastrup Kommune visiterer ydelser til voksne med særlige behov, er at borgeren ud fra en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang bliver kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, således at borgeren kan deltage i samfundslivet på egne vilkår. ens ydelser gives enten som naturalydelser (for eksempel som socialpædagogisk støtte) eller som kontantydelser (for eksempel dækning af merudgifter som følge af en funktionsnedsættelse). Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud (for eksempel ledsageordning) til meget omfattende tilbud (for eksempel botilbud med døgndækning). De fleste af håndbogens ydelser er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold, men tildeles ud fra borgerens funktionsniveau. For at sikre Høje-Taastrup Kommunes borgere et indtryk af omfanget af Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau, er der i de enkelte kvalitetsstandarder beskrevet vejledende rammer for de enkelte ydelsers omfang, samt det krævede funktionsniveau, for at borgeren er i målgruppen. Det er i den forbindelse vigtigt for Høje-Taastrup Kommune at understrege, at der kun er tale om vejledende rammer, som kan fraviges, såfremt den konkrete faglige og individuelle vurdering, som udføres i hver enkelt sag, tilsiger dette. Støtten tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i mål opstillet i samarbejde med borgeren. Leverandøren dvs. den medarbejder eller medarbejdergruppe, som yder borgeren støtte, skal i samarbejde med borgeren, tilrettelægge støtten mest hensigtsmæssigt - under hensyntagen til borgerens behov og omfanget af den visiterede støtte. Fokus er på borgerens udvikling frem for på de konkrete ydelser. Når en borger tildeles en ydelse efter Høje-Taastrup Kommunes, visiteres borgeren som udgangspunkt til midlertidig støtte. Således ydes støtten i en tidsbegrænset periode, svarende til den tid det forventes, at det vil tage at opfylde målet. I praksis vil det betyde, at alle ydelser gives for perioder af 3 til 12 måneders varighed. Inden perioden udløber, følges der op på målene, og der tages stilling til borgerens fremtidige behov for støtte. Ydelserne i Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog gives med henblik på, at borgeren opnår et eller flere SMARTe indsatsmål (S = Specifikke, M = Målbare, A = Accepterede, R = Realistiske og T = Tidsbestemte). Det er dog vigtigt at understrege, at SMART principperne alene udgør de overordnede retningslinjer for at opstille gode mål. Det vil således ikke være muligt at efterleve alle principperne i alle sager. I erkendelse af, at der er forskel på typer af handicap, vil der være borgere, der har behov for støtte i længere perioder end 12 måneder af gangen. Der vil sandsynligvis være borgere, der har behov for støtte hele livet. For disse borgere gælder det, at deres indsatsmål kan ændre sig, og der vil derfor stadig blive arbejdet med at støtte dem i at nå konkrete mål for deres liv, men med udgangspunkt i deres livssituation. En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere afdelinger i Social- og Handicapcenteret Principper for visitation Visitation og udførelse af ydelser tager udgangspunkt i afdækning af borgerens udfordringer, behov og ikke mindst ressourcer. Høje-Taastrup Kommune visiterer ud fra det ressourceorienterede og rehabiliterende perspektiv med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og mulighed for at opnå et så selvstændigt liv som muligt. Borgeren mødes med positive faglige forventninger, baseret på tanken om at alle mennesker kan videreudvikle deres kompetencer. For at styrke netværket omkring den enkelte, tilbyder Høje- Taastrup Kommune som udgangspunkt lokale løsninger, og Social- og Handicapcenterets myndighedsfunktion arbejder hen imod størst mulig benyttelse af lokale løsninger og optræningsmuligheder. Valg af tilbud vil altid være fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Det er Høje-Taastrup Kommunes målsætning, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der er således fokus på, at borgerne så vidt muligt forbliver i eget hjem. Fremadrettet vil det også være en målsætning, at ydelser tilbydes i grupper for at styrke borgernes sociale samspil og netværksdannelse. Høje-Taastrup Kommune har som målsætning at udvælge tilbud på baggrund af en faglig vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte, sammenholdt med tilbuddets omfang, indhold, effekt og pris. Hvor det er muligt, indhenter Socialog handicapcenteret tilbud fra mindst to leverandører, før en endelig beslutning træffes. Ud fra en konkret vurdering visiteres til tilbud i eller uden for Høje-Taastrup Kommune. Myndighedsfunktionen finder oplysninger om tilbud gennem Socialstyrelsens tilbudsportal ( Portalen er en offentlig tilgængelig hjemmeside, hvor der er et overblik over bredden og indholdet i de tilbud, der eksisterer i hele landet på det specialiserede socialområde for voksne. På Tilbudsportalen er der desuden mulighed for at sammenligne tilbuddenes indhold, omfang, priser mv. Der kan kun anvises til et tilbud uden for Høje-Taastrup Kommune, såfremt dette er registreret på Tilbudsportalen Grundlag for visitation Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er Voksenudredningsmetoden (se metodehåndbog på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside Voksenudredningsmetoden er en ny sagsbehandlingsmetode som er udviklet af Kommunernes Landsforening, Socialministeriet og ni pilotkommuner. Myndighedsfunktionens sagsbehandlere foretager en samlet vurdering af borgernes behov for støtte på baggrund af en udredning. Udredningen laves så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Metodens udredningsværktøj er todelt, således at sagsbehandleren først vurderer borgerens funktionsniveau og behov ud fra 11 temaer som dækker forskellige aspekter af borgerens liv og situation. Herefter vurderes borgerens samlede behov. Ved hjælp af de 11 temaer kommer sagsbehandler og borger rundt om borgerens hele livssituation. Det er borgerens muligheder frem for begrænsninger, som er omdrejningspunkt for den faglige vurdering. Metoden er således i tråd med Høje-Taastrup Kommunes ressourceorienterede og rehabiliterende tankegang og skaber et godt grundlag for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. 6 7

5 Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde for voksne Ifølge retssikkerhedslovens 3, stk. 1, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Efter stk. 2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det følger af vejledningen til retssikkerhedsloven (nr. 73 af 03/10/2006), at der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde omfattet af loven. Fristerne skal ifølge vejledningen offentliggøres. Det gælder for langt de fleste ansøgninger, at de kan afgøres indenfor 3 måneder afhængig af behovet for partshøring, og forudsat at sagen er tilstrækkeligt belyst. Overholdelse af fristerne forudsætter, at ansøgning, dokumentation, lægeerklæringer m.v. er til stede. Inkluderet i fristerne er afsat 10 dage til evt. lovpligtig partshøring (gælder ikke kontaktperson efter 99 og specialundervisning for voksne) Sagsbehandlingspraksis Henvendelser til Social- og Handicapcenterets myndighedsfunktion kan komme fra borgeren selv, men oftere fra pårørende, naboer eller hospitalsafdelinger. Alle henvendelser registreres elektronisk. Det er Høje-Taastrup Kommunes grundlæggende målsætning, at borgeren inddrages i sagsbehandlingen i størst muligt omfang. Det betyder f.eks. at pårørende til en myndig borger kun kan agere i en sag, såfremt borgeren har givet fuldmagt hertil. Ved alle henvendelser vil borgeren blive kontaktet af en sagsbehandler indenfor 14 dage, så der kan aftales en dato for det første møde. Sagsbehandleren vil ved første kontakt med borgeren informere om dennes rettigheder og pligter samt orientere om det videre sagsforløb. Sagsbehandlerens første møde med borgeren tilrettelægges sammen med borgeren. Borgeren har altid mulighed for at have en pårørende/bisidder med. Hvis borgeren er indlagt på hospital, vil mødet foregå her. Sagsbehandleren skal efter udredningssamtale vurdere, om der er oplysninger i udredningen, der bør partshøres hos borgeren, inden der træffes en afgørelse. Kun faktiske oplysninger af væsentlig betydning, som borgeren ikke er bekendt med, og som samtidig er til ugunst for borgeren skal partshøres. Til de ydelser, der kræver visitation, vil borgeren blive tilbudt en handleplan efter servicelovens 141. Område/Ydelse Sagsbehandlingsfrist Lovgrundlag Rådgivnings- og vejledningssamtaler 15 hverdage Servicelovens 81 Aflastning 20 hverdage Servicelovens 84 Socialpædagogisk støtte 2 måneder (40 hverdage) Servicelovens 85 Borgerstyret Personlig Assistance 3 måneder Servicelovens 96 Ledsageordning 20 hverdage Servicelovens 97 Kontaktperson døvblinde 20 hverdage Servicelovens 98 Merudgifter 2 måneder Servicelovens 100 Stofmisbrugsbehandling 14 dage Servicelovens 101 Alkoholbehandling 14 dage Sundhedsloven 141 Lægelig behandling af stofmisbrug 14 dage Sundhedsloven 142 Beskyttet beskæftigelse 20 hverdage Servicelovens 103 Aktivitets- og samværstilbud 20 hverdage Servicelovens 104 Midlertidigt botilbud 3 måneder ved 1. gangs visitation Servicelovens 107 Længerevarende botilbud 3 måneder ved 1. gangs visitation Servicelovens 108 Magtanvendelse 20 hverdage Servicelovens Rejsning af førtidspensionssag 4 uger Lov om social pension 17 Beslutning om rejsning af førtidspensionssag 4 uger Lov om social pension 18 Tilkendelse af førtidspension 3 måneder fra sagen er blevet rejst Lov om social pension 19 Specialundervisning 20 hverdage Lov om specialundervisning for voksne Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 3 måneder Lov om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren/pårørende derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Det kan skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendig dokumentation fra samarbejdspartnere og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. 8 9

6 2.3. ETABLERING AF STØTTE Når Høje-Taastrup Kommune iværksætter et nyt tilbud til en borger hvad enten denne kommer fra forældrehjemmet, fra andet botilbud eller opholder sig i egen bolig - er det en grundlæggende målsætning, at kommunen sikrer borgeren en tryg overgang til det nye tilbud. Dette betyder blandt andet, at Social- og Handicapcenteret har ansvar for at sikre borgeren en grundig og tilfredsstillende information under forløbet. Dertil kommer ansvaret for at sikre en tæt koordinering med evt. gammelt tilbud, samt at inddrage alle relevante parter i borgerens sag. Tildeling og levering af ydelser i Høje-Taastrup Kommune sker efter en dialogbaseret Bestiller Udfører Modtager model også kaldet en BUM-model. Bestilleren (Myndighedsfunktionen i Social- og Handicapcenteret) visiterer borgeren til en ydelse. Udføreren (kommunale, regionale eller private leverandører) modtager herefter ressourcer til at levere ydelsen til modtager (den konkrete borger). I den forbindelse er det den grundlæggende tanke, at kvalitetshåndbogen med tilhørende standarder skal fungere som: Et arbejdsredskab for visitation og bestilling i Myndighedsfunktionen i Social- og Handicapcenteret. Et fælles værktøj for myndighed og leverandører til at sikre ensartet sagsbehandling og levering af ydelser til kommunens borgere. Et fagligt og økonomisk styringsredskab for Høje-Taastrup Kommunes administration og politiske ledelse. Nærmere bestemmelser for bestilling, levering og afregning af ydelser, leveret af Høje-Taastrup Kommunes egne leverandørkorps er beskrevet i Social- og Handicapcenterets samarbejdskontrakt mellem myndighed og leverandører Opfølgning Social- og Handicapcenterets ydelser skal som udgangspunkt følges op i god tid før bevillingen udløber, dog mindst én gang årligt. Ved opfølgningen foretages en vurdering af, om borgeren trives, om tilbuddets formål og mål er opfyldt, samt hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som medfører et ændret støttebehov skal Social- og Handicapcenteret kontaktes. Herefter vil Social- og Handicapcenteret tage stilling til et eventuelt behov for et nyt tilbud eller en justering af de fastlagte mål for indsatsen og bevillingen TILSYN OG GODKENDELSE Byrådet har pligt til at føre både borgerrettede tilsyn og driftsorienterede tilsyn. Det borgerrettede tilsyn omfatter tilsyn med de tilbud i forhold til den enkelte borger, som Byrådet har truffet afgørelse om (jf. servicelovens 148). Det betyder, at den borger som Høje-Taastrup Kommune her bevilget fx ophold i et midlertidigt botilbud, en BPA-ordning eller et aktivitets- og samværstilbud løbende får tilsyn af en sagsbehandler fra Social- og Handicapcentrets Team Myndighed. Det driftsorienterede tilsyn skal ifølge lov om social service ( 148a) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 16) omfatte alle de sociale tilbud, der er beliggende i Høje-Taastrup Kommune. I praksis gennemføres et årligt tilsynsbesøg på hvert af de omkring 20 tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. Resultatet af tilsynsbesøgene forelægges for Byrådet. Ud over det pædagogiske tilsyn skal der endvidere føres økonomisk tilsyn med både de midlertidige botilbud (servicelovens 107) og de behandlingssteder for stofmisbrugsbehandling (servicelovens 101), der er beliggende i Høje- Taastrup Kommune (bekendtgørelse nr af ). 3. KVALITETSSTANDARDER FOR VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 3.1. Læsevejledning I kapitel 3 er samlet alle Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for de ydelser, som hører under Social- og Sund- formål, samt målgruppe. Ydelserne er, som udgangspunkt, En kvalitetsstandard beskriver de enkelte ydelsers indhold og hedsudvalgets ansvarsområde, samt Social- og Handicapcenterets administrationsområde. Alle ydelser tildeles til voksne skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af med særlige behov i henhold til Lov om Social Service afsnit enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de 5, Sundhedslovens 141 og 142, Lov om Specialundervisning enkelte elementer i skemaet. for Voksne, eller Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Talkode for ydelsen og ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang Hvem leveres ydelsen? Er der frit valg af leverandør? Kompetencekrav til leverandør Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvordan følges der op på ydelsen? Særlige bemærkninger. Lov og paragraf. Hvilket behov hos borgeren skal ydelsen dække? Hvilket formål har kommunen med tildeling af ydelsen? Beskrivelse og afgrænsning af de aktiviteter, der ydes inden for ydelsen. Præcisering af hvilke aktiviteter, der ikke kan ydes inden for ydelsen. Beskrivelse af hvem, der kan få tildelt ydelsen. Her anvendes voksenudredningsmetodens begreber, og ydelsen sættes så vidt muligt i relation til borgerens funktionsniveau. Beskrivelse af ydelsens omfang så vidt muligt sat i relation til borgerens funktionsniveau. Her beskrives mulige leverandører af ydelsen. Her beskrives borgerens muligheder og rettigheder ift. valg af leverandør. Beskrivelse af kommunens krav til leverandørens kompetencer. Beskrivelse af hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af hvordan og hvor ofte ydelsen skal følges op. Beskrivelse af særlige forhold, som gælder for præcist dette lovområde

7 Du kan få mere information i Social- og Handicapcenteret på telefon eller mail: Bygaden Taastrup Tlf November

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov Kvalitetshåndbog 1 2 Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats December 2016 Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Godkendt i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Til politisk behandling marts 2014

Til politisk behandling marts 2014 Til politisk behandling marts 2014 Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 Dato for politisk godkendelse: xx Redaktion: Høje-Taastrup Kommune Social- og Handicapcenteret Projektlaboratoriet Layout:

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0002923 Dato: 14. december 2011 Sag: Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent Overordnede principper for

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 103 Beskyttet beskæftigelse Vedtaget af Byrådet, d. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag for tilbud... 4 1.2 Tilbudsportalen...

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103 Kvalitetsstandard Jobnøglen - Beskæftigelse til borgere med fysisk og/eller psykisk udviklingshandicaps - Beskæftigelse til borgere med sindslidelse - Beskæftigelse til borgere med medfødt eller erhvervet

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Borgere med psykiske funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, autisme, aspergers syndrom og lignende.

Borgere med psykiske funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, autisme, aspergers syndrom og lignende. Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov Høje-Taastrup Kommune INDLEDNING Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere