Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret På erhvervsuddannelserne er det elevernes eget ansvar at finde en praktikplads 1, mens erhvervsskolerne har ansvaret for det praktikpladsopsøgende arbejde. Erhvervsskolerne har ligeledes ansvaret for formidlingen af praktikpladser til de praktikpladssøgende elever, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads 2. Det er virksomhedernes ansvar at oprette det nødvendige antal praktikpladser 3. Dato Berit Lykke Nielsen Tel Side 1 Nationale praktikpladsinitiativer Der er igangsat flere nationale indsatser med henblik på at skabe flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Et af disse initiativer er DIs "Operation Praktikplads" der vil øge antallet af praktikpladser gennem rundringning til deres medlemsvirksomheder og matching mellem praktikpladssøgende elever og virksomheder, der mangler lærlinge. Derudover, vil DI kortlægge den nuværende og fremtidige praktikpladssituation, for at få flere fakta ind i debatten om de manglende praktikpladser. Regeringen har i samarbejde med DA og LO lagt sig fast på fem konkrete praktikpladsinitiativer Praktikpladssøgende elever Fremover skal praktikpladssøgende elever opfylde EMMAkriterierne for at være registreret i søgekøen. Det vil sige, at eleverne skal være egnede, geografisk og fagligt mobile samt aktivt praktikpladssøgende. 1 Kilde: 2 Kilde: bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7, Kilde: Praktikpladsgruppen "Forslagspapir 1: Synliggørelse af ansvaret for det praktikpladsopsøgende arbejde". 4 Kilde:

2 I en periode skal alle elever i søgekøen indkaldes til en samtale på erhvervsskolerne for at få belyst, hvorfor de hverken er i praktik i en virksomhed eller i skolepraktik. Samtalerne er et led i en analyse af, hvem som står i praktikpladssøgekøen, og hvordan de bedst hjælpes til at få en praktikplads. På baggrund af analyserne gennemføres en opstramning af skolernes pligt til at hjælpe og vejlede eleverne i praktikpladssøgningen. 2. Styrkelse af praktikpladskonsulenternes arbejde Ansættelse af ekstra praktikpladskonsulenter. Igangsættelse af en analyse, som skal afdække potentialet for flere praktikpladser i virksomhederne og undersøge best practice på skolerne for at optimere og målrette praktikpladskonsulenternes arbejde. Udarbejdelse af materiale, som skal afhjælpe de komplikationer, der kan opstå, når virksomheder og elever indgår delaftaler. 3. Målrettet informationsindsats Skal oplyse virksomhederne om ændringerne som følge af reformen af erhvervsuddannelserne, herunder hvad det betyder for de kvalifikationer, som eleverne kommer ud med. Skal sætte fokus på de beskæftigelsesområder, hvor der er ledige praktikpladser og svag søgning af kvalificerede elever i forhold til arbejdsmarkedets behov. 4. Startpakke og hotline Fortsættelse af Undervisningsministeriets nuværende kampagne med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere, eller ikke i en årrække, har haft ansat elever. 5. Administrativ hjælp til helt små virksomheder Forsøgsordning med administrativ hjælp til helt små virksomheder (op til fem medarbejdere inkl. elever og evt. ejer/leder) i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. Regionale praktikpladsinitiativer De andre regioners praktikpladstiltag er medtaget for at lære af deres erfaringer. Region Midtjylland Region Midtjylland har i samarbejde med Region Syddanmark gennemført tiltaget Hold Fast fra 2009 til 2013, med en finansiering på 47,9 mio. kr. Indsatsen havde til formål at øge andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet indeholdt et praktikpladselement, hvor man ville styrke mulighederne for, at de svage elever på erhvervsuddannelserne får en praktikplads. Region Midtjylland gennemførte i 2012 en undersøgelse af 500 virksomheders brug af praktikpladsaftaler. Undersøgelsen viste, at kun hver tredje af de midtjyske virksomheder, der beskæftiger faglærte, havde lærlinge sidste år. Der er altså et stort potentiale for flere Side 2

3 praktikpladser i virksomhederne, men kun 27 procent af de adspurgte virksomheder uden lærlinge overvejede at ansætte en lærling. 68 procent af virksomhederne uden lærlinge overvejede ikke at ansætte en lærling, det skyldes især den administrative byrde og de ekstra ressourcer, der er forbundet med at ansætte lærlinge. Region Midtjylland gennemførte i 2010 en undersøgelse af barriererne for at ansætte elever. Undersøgelsen viste, at krisens negative påvirkning på væksten var den væsentligste grund til, at virksomhederne ikke indgik praktikaftaler. Derudover mente virksomhederne ikke, at de havde tid og relevante opgaver til elever. Det manglende kendskab til de forskellige praktikordninger blev også udpeget som en væsentlig barriere for virksomhederne 5. Region Midtjylland har også gennemført projektet "Drøm Større", der er en imagekampagne for industrien og de erhvervsfaglige uddannelser. Projektet skønnes indirekte at påvirke praktikpladsproblematikken, da formålet med kampagnen er at styrke erhvervsskolernes image og øge rekrutteringen. Projektet er gennemført fra 2013 til 2014 i forbindelse med den landsdækkende treårige imagekampagne "Hands On" for industrien og erhvervsuddannelserne. Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilliget 2 mio. kr., og dertil kommer de fire deltagende erhvervsskolers bidrag på 12 mio. kr. pr. år til markedsføringsaktiviteter. Region Midtjylland er i gang med at afdække praktikpladsproblematikken i regionen. Flere analyser påpeger at der er et stort uudnyttet praktikpladspotentiale. Analysen har til formål at afdække praktikpladspotentialet i de midtjyske virksomheder, og samtidig analysere de unges valg af ungdomsuddannelse, og mere specifikt fravalg af erhvervsuddannelserne. Region Hovedstaden Region Hovedstaden gennemførte i 2010 en offensiv kampagne for at skaffe praktikpladser. Kampagnen blev gennemført i samarbejde med regionens erhvervsskoler, der efterlyste hjælp til det opsøgende arbejde virksomheder blev kontaktet og tilbudt et besøg af en praktikkonsulent. Der blev afholdt møder med virksomheder, som resulterede i aftaler med en tredjedel af virksomhederne om en eller flere praktikpladser. Heraf blev 193 praktikaftaler indgået med nygodkendte virksomheder. De involverede erhvervsskoler vurderer, at kampagnen hævede antallet af praktikaftaler med i hvert fald 10 procent. Kampagnen kostede 2 mio. kr. Region Hovedstaden oprettede i 2012 Den Regionale Praktikpladsenhed, der bistår erhvervsskolerne med det opsøgende arbejde og vejleder virksomhederne med henblik på at realisere deres praktikpladspotentiale. Der er etableret samarbejde mellem skolerne, UU centre og jobcentre om at koordinere den opsøgende indsats og etableret et samarbejde med bygherrer i forbindelse med større bygge-og anlægsprojekter. Region Hovedstaden afsatte 4 mio. kr. årligt over en treårig periode til etablering og drift af Den Regionale Praktikpladsenhed. Efter det første år har skolerne oplevet en fremgang på mere end 600 aftaler, svarende til en stigning på 8 procent. Skolerne har i samme periode oplevet en fremgang på 298 nygodkendelser, hvilket svarer til en stigning på 3 procent 6. Der er blevet 5 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer". 6 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer". Side 3

4 bevilliget midler til, at Den Regionale Praktikpladsenhed kan forsætte sit arbejde frem til Region Sjælland I Region Sjælland gik ni skoler sammen om at styrke og systematisere den praktikpladsopsøgende indsats i marts Målet var at skabe 700 nye praktikpladser om året i tre år via fire tværgående faglige grupper af opsøgende medarbejdere. Ved opgørelsen ultimo januar 2014 var der oprettet i alt praktikpladser gennem projektet, heraf 442 hos nyetablerede virksomheder. Dvs. at det registrerede midtvejsresultat ligger væsentligt over målsætningen 8. Endvidere bevilgede Region Sjælland i december kr. til Nordvestsjællands Produktionsskole og EUC Nordvestsjælland til forsøgsprojektet Fra ufaglært til specialiseret faglært. Projektet havde til formål at etablere flere praktikpladser gennem opkvalificering af medarbejdere til mentorer i virksomheder, der ikke er praktikpladsgodkendte. Ca. 250 lokale virksomheder gav tilsagn om at ville have en ung i praktik. Der blev oprettet 114 praktikpladser til unge med erhvervsgrunduddannelsen (EGU), som er en 2 årig uddannelse med mere praktik end en almindelig erhvervsuddannelse, da eleverne ofte har haft det svært i skolen. En tredjedel af de 114 praktikpladser var hos nye virksomheder. Der blev også oprettet 14 nye lærlingepladser til unge med en erhvervsuddannelse (EUD) 9. Region Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark valgte i juni 2012 at bevillige godt 6,3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje til projekterne Klar til praktik i Region Syddanmark og Praktikplads til alle. Projekterne supplerer regionens andre tiltag på området, eksempelvis klausulen om, at kun firmaer der ansætter elever, kan arbejde på regionens store byggeprojekter. Projektet Klar til praktik i Region Syddanmark forventes i gennemsnit at øge antallet af praktikpladser på indgangene på de tekniske erhvervsuddannelser med 25 procent. Det svarer til ekstra aftaler om året sammenlignet med 2011, hvor der blev der indgået i alt praktikpladsaftaler i Syddanmark inden for de tekniske erhvervsuddannelser. Projektet Praktikplads til alle henvender sig til en særlig målgruppe af svage elever, som under normale omstændigheder ikke forventes at få en praktikplads. Det omfatter 200 elever, der hjælpes ind i særlige praktikforløb og fastholdes i uddannelsen. Regionen har som supplement hertil også fokuseret på transportproblemerne. Generelt har 27 procent af de unge mere end en times transporttid med kollektiv trafik til den nærmeste erhvervsfaglige uddannelse. Værst står det til indenfor de tekniske erhvervsuddannelser, hvor 45 procent af de unge har mere end en times transport. Derfor er der lavet et forsøg med 3 uddannelsesruter mellem Assens og erhvervsskolerne i Odense, som er et projekt mellem Fynsbus, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Assens Kommune, Trafikstyrelsen og Region Syddanmark. Formålet er at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne ved at øge 7 Kilde: 8 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer". 9 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer". Side 4

5 tilgængeligheden. Det har også betydning for praktikpladssituationen, særligt med de nye praktikpladscentre, hvor skolerne tilbyder skolepraktik på en lang række indgange. Region Syddanmark vedtog endvidere en vækstpakke i maj 2009, hvor der bl.a. blev bevilget 1 mio. kr. til en markedsføringskampagne målrettet virksomhederne med opfordring om at vise social ansvarlighed og fortsat oprette praktikaftaler i videst muligt omfang. Kampagnen medførte, at mere end 200 virksomheder var interesserede i at ansætte en elev 10. Region Nordjylland Region Nordjylland iværksatte i 2010, i samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler, en brandingkampagne i de nordjyske medier rettet mod virksomhederne, samt en direkte opsøgende kontakt til nordjyske virksomheder. Et konsulentfirma fik til opgave at ringe rundt til mere end ikke-praktikpladsgodkendte virksomheder. De fik tilbud om et uforpligtende besøg af en konsulent fra en af de nordjyske erhvervsskoler, med henblik på at indgå en aftale om virksomhedspraktik. Der blev også etableret en virksomhedsrettet jobportal, hvor eleverne kunne lægge deres profil ind. Resultatet var, at man i Region Nordjylland havde en vækst på 28 procent i 2011 i antal indgåede aftaler i forhold til året før (målet var 25 procent). Der blev indgået praktikaftaler mod i Desuden har regionen under projektet "Unge i Uddannelse" etableret et virksomhedsmentornetværk med 500 oplæringsansvarlige i virksomhederne 11. Praktikpladstiltag på erhvervsskoler med et praktikcenter Elever, der ikke selv finder en ordinær praktikplads i en virksomhed, kan benytte praktikcentrene, der er tilknyttet erhvervsskolerne. Praktikcentrene fungerer i praksis som en erstatning for at være ansat som elev i en virksomhed, også tidligere kaldet skolepraktik. På praktikcentrene har man adgang til praktikpladspakker, som kombinerer det praktiske arbejde i praktikcentret med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed 12. Praktikcentrene har også til opgave at hjælpe eleverne med at blive ansat i praktik hos en virksomhed. De formidler blandt andet praktikpladser gennem hjemmesiden praktikpladsen.dk, hvor eleverne kan ansøge om praktikplads hos praktikpladsgodkendte virksomheder, og virksomhederne kan læse elevernes oprettede profiler. Der afholdes også praktikpladsdating, hvor elever og virksomheder mødes og har mulighed for at se hinanden an. Derudover har eleverne mulighed for at deltage i jobspot, som er et kursus, der hjælper eleven til at finde en praktikplads gennem vejledning og kompetenceafklaring 13. Inden for en stor del af erhvervsuddannelserne er der mulighed for at komme i praktik på et af de 15 praktikcentre i Region Midtjylland 14. Praktikpladstiltag på erhvervsskoler uden et praktikcenter 10 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer". 11 Kilde: Notat fra Danske Regioner "Regionale praktikpladsinitiativer" Eksempler på praktikpladstiltag hos Aarhus Tech 14 Kilde pr. 1. sep er der 15 erhvervsskoler der er godkendt til at udbyde praktik i Region Midtjylland. Side 5

6 En fuldført erhvervsuddannelse kræver, at man har været i praktik, enten hos en virksomhed eller i et praktikcenter. Ikke alle erhvervsskoler har et praktikcenter, men de tilbyder stadig hjælp til at finde en praktikplads i en virksomhed. Dette sker blandt andet gennem studievejledningen på skolerne, der formidler virksomhedernes praktikpladser, og hvor eleverne bl.a. kan få hjælp til at skrive ansøgninger. Flere af erhvervsskolerne har en praktikservice, der matcher praktikpladssøgende elever med virksomheder, der mangler lærlinge. Derudover henviser de til diverse hjemmesider, hvor virksomheder udbyder praktikpladser. Side 6

7 Bilag 1: Oversigt over praktikcentre i Region Midtjylland Erhvervsskoler i Region Midtjylland, der er godkendt til at oprette et praktikcenter 15 Den jydske Haandværkerskole Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Plastmager Handelsskolen Silkeborg Kontoruddannelse med specialer Jordbrugets Uddannelses Center Anlægsgartner Produktionsgartner Væksthusgartner Learnmark Horsens Anlægs-, bygningstruktør og brolægger Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Murer Smedeuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Mercantec Anlægs-, bygningstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Detailhandel med specialer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Ernæringsassistent Industriteknikeruddannelsen Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Skive Handelsskole Kontoruddannelse med specialer Skive Tekniske Skole Elektriker Maskinsnedker Serviceassistent Snedkeruddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Værktøjsuddannelsen Teknisk Skole Silkeborg Bygningsmaler Gastronom Karrosseriuddannelsen Personvognsmekaniker 15 Gældende pr. 1. september 2013, kilde: Side 7

8 Skiltetekniker Vognmaler Tradium Detailhandel med specialer Elektriker Frisør Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Lager- og terminaluddannelsen Murer Smedeuddannelsen Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse UC Holstebro Bygningsmaler Detailslagter Ernæringsassistent Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Personvognsmekaniker Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse UC Ringkøbing-Skjern Personvognsmekaniker Smedeuddannelsen VIA University College Beklædningshåndværker Viden Djurs Detailhandel med specialer Smedeuddannelsen Århus Købmandsskole Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer AARHUS TECH Anlægs-, bygningstruktør og brolægger Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen Detailslagter Elektriker Gastronom Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen Teknisk designer Side 8

9 Træfagenes byggeuddannelse VVS-energiuddannelsen Bilag 2: Erhvervsuddannelser med skolepraktik, erhvervsuddannelser med adgangsbegrænset skolepraktik, erhvervsuddannelser uden skolepraktik og skolebaserede erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med skolepraktik Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Karosseriuddannelsen Vognmaler Bygge og anlæg Bygningsmaler Maskinsnedker Murer Teknisk isolatør VVS-uddannelsen Bygnings- og brugerservice Serviceassistent Dyr, planter og natur Anlægsgartner Produktionsgartner Skov- og naturtekniker Væksthusgartner Krop og stil Frisør Mad til mennesker Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Medieproduktion Mediegrafiker Skiltetekniker Merkantil Detailhandelsuddannelse med specialer Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Produktion og udvikling Beklædningshåndværker Finmekaniker Industriteknikuddannelsen Laboratorietandtekniker Plastmager Skibsmontør Smed Side 9

10 Urmager Værktøjsuddannelsen Strøm, styring og it Automatik- og procesuddannelsen Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Transport og logistik Lager- og terminaluddannelsen Kilde: Erhvervsuddannelser med skolepraktik, men adgangsbegrænsning Bil, fly og andre transportmidler Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Snedker Træfagenes byggeuddannelse Dyr, planter og natur Dyrepasser Merkantil Kontoruddannelse med specialer Produktion og udvikling Teknisk designer Strøm, styring og it Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Kilde: Side 10

11 Erhvervsuddannelser uden skolepraktik Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Flymekaniker Bygge og anlæg Boligmontering Glarmester Skorstensfejer Stenhugger Stukkatør Tagdækker Bygnings- og brugerservice Ejendomsservicetekniker Sikkerhedsvagt Dyr, planter og natur Greenkeeper Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Krop og stil Fitnessinstruktør Kosmetiker Mad til mennesker Bager og konditor Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Medieproduktion Digital media Film- og tv-produktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Merkantil Eventkoordinator Finansuddannelsen Produktion og udvikling Beslagsmedeuddannelsen Cnc-tekniker Industrioperatør Køletekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrstekniker Ortopædist Side 11

12 Overfladebehandler Procesoperatør Produktør Skibstekniker Skibsmekaniker Støberitekniker Vindmølleoperatør Ædelsmed Strøm, styring og it Forsyningsoperatør Elektronikoperatør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv-supporter Teater-, udstillings- og eventtekniker Sundhed, omsorg og pædagogik Den pædagogiske assistentuddannelse Hospitalteknisk assistent Social- og sundhedsuddannelsen Transport og logistik Havne- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Redderuddannelsen Togklargøringsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen Kilde: Skolebaserede erhvervsuddannelser, der ikke indeholder praktik Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Dyr, planter og natur Landbrugets lederuddannelse Medieproduktion Web-integrator Merkantil Sundhedsservicesekretæruddannelse Kilde: Side 12

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du UDDANNELSESOVERSIGT I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en vejleder,

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. maskinsnedker Elektriker Bygningsmaler

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Voksenlærling - Til din virksomhed

Voksenlærling - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Voksenlærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette katalog kan du få et overblik over og

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN For at blive optaget på hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen skal du først have bestået: GRUNDFORLØBSPRØVEN MATEMATIK E ARBEJDSMILJØ VED SVEJSNING

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Hvordan får vi alle med?

Hvordan får vi alle med? Hvordan får vi alle med? Fokus er på risikoen for frafald hos de unge som ikke alene er frafald på baggrund af et forkert valg men også er et frafald på baggrund af et svært liv. Hvorfor falder de unge

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2017 Dokumentet er udarbejdet under forbehold af den igangværende udbudsrunde på erhvervsuddannelser og praktik centre samt udmøntning af aftale om gymnasiereform. EUC Nord, M. P.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2019 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2019 For at bidrage til at

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1503 af 13/12/2018 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/16441 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere