Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme"

Transkript

1 Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder i Danmark til at være i fokus for centrets indledende udviklingsindsats. De valgte steder tilbydes at indgå i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, hvor de frem til udgangen af 2014 vil få overvåget og sammenlignet kvaliteten af turistproduktet samt få gennemført individuelle udviklingsforløb med henblik på at styrke kvaliteten. Udvælgelsen af feriesteder er et bidrag til at samle kræfterne i dansk turisme om at udvikle stærke og unikke destinationer af høj kvalitet. Tilsammen står de kommuner, som feriestederne er beliggende i, for 17,3 mia. kr. i omsætning og 20,5 mio. overnatninger, svarende til knap 40 pct. af omsætningen i kystturismen og knap 60 pct. af alle overnatninger i Danmark uden for de fire store byer, København, Århus, Aalborg og Odense. De 20 feriesteder er valgt med afsæt i en større analyse af den geografiske udbredelse af kystturismen i Danmark, udarbejdet af Center for Regional og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme. På baggrund af analysens konklusioner om kritisk masse i kystturismen kombineret med en række på forhånd definerede valgkriterier, har videncentret udvalgt feriestederne til projektet. Et udgangspunkt for udvælgelsen af feriesteder har været, at videncentret i den to-årige periode, som projektet strækker sig over, har valgt at arbejde systematisk med feriesteder, som i forvejen besidder en vis kritisk masse i kystturismen. Et andet udgangspunkt for initiativet har været ønsket om at arbejde med geografisk stærkt afgrænsede steder. Fremfor at arbejde med større områder dækkende hele destinationer såsom eksempelvis Bornholm, Djursland eller Vadehavsområdet har videncenteret valgt at arbejde fokuseret med mindre feriesteder, som med veludbyggede overnatningsfaciliteter og turismeservice kan udgøre et centrum, et hjem, for turistens besøg i Danmark. Valget af at arbejde med destinationsudvikling på 1

2 mikro-niveau er truffet for at igangsætte processer for kvalitetsudvikling, der omfatter hver enkelt detalje i turismeproduktet, og for at kunne bidrage til at skabe stærke og sammenhængende feriesteder, som fremtræder samlet i forhold til turisten. Aktiviteter i projektet De 20 feriesteder vil først og fremmest være nedslagspunkter for et grundigt kvalitetstjek af turismeoplevelsen, både gennem detaljerede spørgeskemaundersøgelser, kontrolbesøg og dybdegående kvalitetsmålinger. Målingerne skal muliggøre løbende benchmark mellem områderne, og være udgangspunkt for iværksættelse af lokal indsats for at styrke kvaliteten i turismeproduktet. Analyserne og rådgivning skal munde ud i, at feriestedet udvikler en forpligtende, konkret og langsigtet masterplan for udviklingen af turisme med henblik på at skabe vækst og flere job gennem øget turismeaktivitet. Konkret tilbyder videncentret en pakke til hvert enkelt feriested med følgende delelementer: Redskaber til at overvåge udviklingen i turismen på lokalt niveau Gæstemålinger, inspektioner og kvalitetstjek Rådgivning og bistand til udvikling af en masterplan for områdets turismeudvikling og løbende sparring om implementering Konkret vejledning i bl.a. serviceudvikling, design og arkitektur, sammenhæng i turistoplevelsen og i stedets udtryk Test og afdækning af markedspotentiale og kommunikationsveje forud for lancering af evt. nye produkter Vejledning i forretningsmodeller, virksomhedsudvikling og potentialeberegninger ved nye investeringer Deltagelse i netværk, videndeling samt international inspiration Projektet er en del af det landsdækkende projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme. Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Ringkøbing-Skjern kommune står bag projektet, som har et samlet budget på 54 mio. kr., finansieret af de såkaldte KUPmidler fra EU-regionalfonden. Tæt samspil med andre lokale projekter Arbejdet med kvalitetsudvikling af de 20 feriesteder vil foregå i tæt koordination med andre initiativer, og vil ikke på nogen måde være i modstrid med evt. andre initiativer som eksempelvis etablering af destinationer eller øvrige udviklingsprojekter. I disse år står fonde, puljer og aktører i dansk turisme bag flere initiativer, der styrker turistproduktet og produktudviklingen på mikro-niveau. Bl.a. kan nævnes Realdanias kampagne Stedet Tæller, Nordjyllands landsdækkende projekt Kystbyer i Vækst, en række delprojekter under projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme samt diverse initiativer rundt om i landet for etablering af destinationer. Videncentrets indsats for at skabe kvalitetsudvikling i de udvalgte stærke feriesteder skal ses som en overbygning og et supplement til eksisterende projekter, idet der her arbejdes bredt med kvalitetsudvikling i alle led af værdikæden. For at sikre størst mulig synergi til andre projekter samt koordination vil samarbejdet om det enkelte feriested blive indledt med en screening af tidligere og igangværende projekter, og der aftales koordinering med andre initiativer og en tilpasning af pakken til det enkelte feriested på baggrund heraf. 2

3 Projektets baggrund Projektets grundidé er, at kystturismen i Danmark skal gennemgå en omfattende kvalitetsudvikling, hvis Danmark fortsat vil være en af de primære destinationer i Nordeuropa internationalt set. Tendenserne de seneste år antyder, at en indsats for at styrke kvaliteten er påkrævet. Udfordringerne er mange: Øget tilgængelighed og kraftig satsning på turisme i andre lande har skabt en helt ny og skærpet konkurrrencesituation for virksomheder, der arbejder med kystturisme i Danmark. Hvert år dukker nye konkurrenter op fra både nær og fjern, ofte med store offentlige investeringer i ryggen. Det danske kystproduktet er udfordret af ændringer i rejsemønstre og efterspørgsel. Den tidligere klassiske sommerferie ved kysten i Danmark forkortes eller afløses af kortere ferier hele året eller af længere ophold på andre tidspunkter. Nye ferieformer som all-inclusive og krydstogt skyder frem med imponerende tag-selv bord af aktiviteter og muligheder. Turisterne øger kravene til kvalitet og særligt pris/kvalitetsforholdet i takt med høj rejseerfaring, øget gennemsigtighed på markedet og øget opmærksomhed om pris/kvalitet i økonomiske krisetider. Effekten af den stigende konkurrence har været tydelig i flere områder og kystturismeerhverv i Danmark, som over en længere årrække enten har oplevet stagnation, meget svag vækst eller ligefrem tilbagegang især blandt udenlandske turister. Flere analyser peger endvidere på, at standarden i Danmark for pris/kvalitetsniveauet særligt på overnatningsstederne, ligger under det niveau, turisterne oplever i andre lande. 1 Den skarpe internationale konkurrence, som præger kystturismens erhverv i Danmark, kan kun imødegås ved, at Danmark selv har nogle destinationer og virksomheder inden for kystturismen af en vis størrelse. Stederne skal have så stor kritisk masse, at de kan være konkurrencedygtige i form af at tilbyde et pris/kvalitetsforhold og en palette af aktivitetsmuligheder, der matcher den moderne kystturists behov. Derfor har Videncenter for Kystturisme besluttet at koncentrere en stor del af centerets indsats om at bidrage til at løfte kvaliteten og hermed konkurrencedygtigheden - i udvalgte områder i Danmark. Efter en omfattende udviklingsproces er det hensigten, at de valgte feriesteder vil kunne opnå så stor styrke, at de kan udgøre velfungerende minidestinationer og på sigt fyrtårne for hele kystturismen i Danmark. Kriterier for definition af kritisk masse Da udviklingsprojektet gennemføres over en kort tidshorisont, har videncenteret valgt at arbejde med et mindre antal steder, som i forvejen besidder en vis kritisk masse. For at indkredse steder med kritisk masse, har videncenteret defineret nogle udvælgelseskriterier, som har mundet ud i en række valg og fravalg. Processen for udvælgelse af feriesteder er sket i tre trin, jf. nedenstående illustration: 1 Jf. blandt andet studier fra TCIs Satisfaction Survey (VisitDenmark, 2012). 3

4 Valg foretaget på tre niveauer Valgkriterier Indsnævring af kystturisme Betoning af kystferie Identifikation af kommuner med størst kritisk masse Omfang af turisme i dag Tilstedeværelse af turismefaciliteter og oplevelser Stor lokal opmærksomhed om turismen International appel Overnatningsbaseret destination Udvælgelse af feriesteder Steder med et geografisk by-centrum Spredning i hele landet og til flere målgrupper Lokal interesse i turismeudvikling På første trin er kystturismen overordnet set defineret. Her tager projektet udgangspunkt i definitionen af kystturisme som al turismeaktivitet i Danmark uden for de fire store byer, København, Århus, Aalborg og Odense, da det er denne definition, der ligger til grund for videncentrets aktiviteter. Set i denne betydning omfatter kystturismen både turisme, der er ferie- og forretningsrelateret, og turisme, som finder sted langs kysten eller inde i landet. I nærværende projekt har videncentret valgt at indsnævre definitionen yderligere til ferieturisme. På det andet trin har videncentret taget udgangspunkt i analysen af kystturisme i Danmark, udarbejdet af Center for Regional og Turismeforskning (CRT), for at identificere kommuner med størst kritisk masse i kystturismen. For at skabe et samlet billede af den kritiske masse i kystturismens kommuner på tværs af alle rapportens indikatorer har videncenteret udarbejdet en samlet rangordning af kystkommunerne med udgangspunkt i indikatorer, der udtrykker, hvorvidt området har 1) en i forvejen veludbygget turisme, 2) en vis mængde af turismefaciliteter og oplevelser, 3) er afhængig af turismen, og endelig 4) er orienteret mod udenlandske markeder. Derudover opstiller rapporten nogle forskellige typer af kritisk masse inden for kystturismen, som ligger til grund for en prioritering af den type destinationer, som har en vis overnatningskapacitet og som dermed fungerer som centrum for opholdet i Danmark. Det tredje og sidste trin i udvælgelsen af stærke feriesteder bestod i at identificere områder inden for kommuner, som under trin to fremkom med kritisk masse. Her blev taget udgangspunkt i et kriterium for, at stedet var kendetegnet ved ét fysisk centrum og at man fra lokal side havde en vilje til udvikling. Udvælgelsen af feriesteder støttede sig til oplysninger i CRTs analyse om tilstedeværelse af en vis kritisk masse udtrykt ved antal beskæftigede i turismeerhvervene på sogneniveau, dog skal det bemærkes, at systematiske og sammenlignelige data på dette niveau er yderst mangelfulde. Endelig afspejler udvælgelsen af feriesteder også et ønske om at sprede de valgte feriesteder til hele landet og til flere målgrupper. 4

5 Identifikation af kommuner med kritisk masse Rapporten Kystturismen i Danmark, udarbejdet af CRT for Videncenter for Kystturisme, har ligget til grund for identifikationen af kommuner med størst kritisk masse i kystturismen. Rapporten beskriver kystturismens kommuner i Danmark med udgangspunkt i en lang række indikatorer: Fra antal overnatninger, turismeomsætning, beskæftigelse til oplevelsesforbrug, detailhandel, natur, restaurationer, antal feriehuse mv. Videncenter for Kystturisme har gennemført to analyser af datamaterialet med det formål at skabe et samlet overblik over kritisk masse i kystturismen, hvor der er taget højde for de kriterier for udvælgelse, der er nævnt i forrige afsnit. Den første analyse rangordner alle kommuner iht. opnået score på de indikatorer for kritisk masse. Den anden analyse kategoriserer kommunerne i fire typer af destinationer med kritisk masse, hvorved der bliver skabt grundlag for udvælgelse af feriesteder inden for de typer, som bedst stemmer overens med de definerede valgkriterier. 1. analyse For at skabe et samlet overblik over den kritiske masse i kystturismens kommuner, målt efter rapportens indikatorer, men prioriteret iht. videncenterets valgkriterier, har centeret gennemført en simpel rating af alle kommunerne. Analysen af kommunernes samlede kritiske masse bygger på en vurdering af hver kommunes score på 10 indikatorer, som belyser kriterierne for kritisk masse. I analysen blev hver kommune tildelt et point fra 1 5 ud fra kommunens score på den pågældende indikator, og hver indikator har endvidere fået en vægt på en skala fra 1-4 iht. vurderet vigtighed. Som det fremgår af skemaet nedenfor har tilstedeværelsen af registrerede overnatninger og den samlede turismeomsætning, sammen med international brandstyrke fået størst vægt som indikatorer. 2 Skemaet nedenfor viser pointsystemet med de anvendte indikatorer, vægte og intervaller. 2 Det skal bemærkes, at de valgte målepunkter er indikatorer udvalgt på grundlag af det datagrundlag, der var tilgængeligt, og således giver det bedst mulige, men ikke nødvendigvis helt præcise udtryk for den enkelte variabel. 5

6 Som resultat af øvelsen har videncenteret udarbejdet et overblik over de kommuner, der på de valgte indikatorer fremstår med størst kritisk masse. Se bilag 1 for en oversigt over opnåede point samt en forklaring af, hvilke faktorer, der trak op og hvilke, der trak ned for hver enkelt kommune. Af kystturismens i alt 78 kommuner vurderes i alt 32 at indeholde størst kritisk masse set i forhold til de valgte indikatorer, og kommunerne er illustreret nedenfor. Skillelinjen mellem de 32 kommuner med størst kritisk masse og øvrige kommuner, der ikke indgår på kortet, er sat ved de kommuner, der opnåede mindst halvdelen af den højeste point-sum, som blev givet i alt. Syv kommuner er kendetegnet ved betydelig kritisk masse i forhold til de udvalgte indikatorer, idet de på langt de fleste variable opnår en høj score (på i gennemsnit 3,9 på femskalaen). Øvrige ni kommuner fremhæves af analysen som næststørste kystkommuner, idet de opnår en gennemsnitlig score på mellem 2,8 og 3,8 på femskalaen på de valgte indikatorer. Endelig følger 16 kommuner med et opnået gennemsnitligt point på hver indikator på minimum 2,3. Det er væsentligt at bemærke, at flere andre kommuner rundt om i Danmark har en vis portion kystturisme, men illustrationen viser udelukkende de områder med størst kritisk masse målt på de ti udvalgte indikatorer. Kritisk masse i denne sammenhæng er som beskrivet tidligere stærkt domineret af, at kommunen har 1) en veludbygget kommerciel turisme med stort antal registrerede overnatninger, 2) høj samlet omsætning af turismen og 3) udenlandsk orientering i form af et stort antal udenlandske overnatninger og/eller et stærkt internationalt brand. 3 3 Øvelsen har udelukkende til formål at skabe et overblik over de tungeste kystkommuner i Danmark i dag. Der er visse metodiske udfordringer ved at læne sig skarpt op af kommunegrænser, da øvelsen tilgodeser større kommuner, mens mindre, men alligevel betydelige kommuner falder væk. At kommunen ikke indgår på listen betyder således ikke nødvendigvis, at der ikke er eller skal være turisme i området. 6

7 2. analyse Som supplerende analyse vurderede videncentret, hvilke typer af kritisk masse, som kendetegner de vigtigste kystkommuner. Kystturismen spænder vidt, og forskellige kommuner besidder kritisk masse på forskellige områder. Rapporten identificerer fire typer af områder med kritisk masse. Det er områder, der scorer højt på forskellige indikatorer, og derfor adskiller sig fra hinanden. 1. Overnatningsbaserede destinationer: Disse områder er domineret af feriehusturisme og sekundært camping. Vestkystområderne Ringkøbing-Skjern og Varde udgør grundpiller for kystturismen med et stort antal overnatninger, heraf mange udenlandske overnatninger. Det er områder, som ikke bare fylder godt i antal overnatninger, men også i kr. og øre. Områder som Jammerbugten, Frederikshavn, Tønder, Bornholm samt Thisted, Guldborgsund, Lolland, Fanø, Sønderborg og Syddjurs kan ligeledes beskrives som del af denne kategori, dog med noget mindre volumen og større spredning på overnatningsformer. Skelnes mellem overnatningsformer kommer andre destinationer frem, således er Svendborg og andre sydfynske kommuner eksempelvis stærkest, målt efter overnatninger i lystbådehavne. 2. Oplevelsesbaserede destinationer: Beskrives kystturismen med udgangspunkt i oplevelser, viser rapporten, at der er størst koncentration i Billund/Vejle området, Esbjerg, Djursland, Hjørring og Helsingør. Oplevelserne spreder sig endvidere godt rundt i landet. En stor del af de største destinationer inden for denne kategori har endvidere været kendetegnet ved at have oplevet vækst i antallet af overnatninger over en længere periode. 3. Eget sommerhus-destinationer: Et tredje særtræk ved kystturismen i Danmark er, at nogle områder er stærkt domineret af et stort antal sommerhuse, som dog primært benyttes til privat brug, og med en tilsvarende lav andel udenlandsk turisme. Odsherred og Gribskov er primære destinationer inden for denne kategori, som begge står for et stort turismeforbrug, og hvor turismen betyder meget for områdernes økonomi. 4. Hotel og erhverv. Herning, Horsens og Vejle er eksempler på områder inden for den tekniske definition af kystturismen, som markerer sig som seriøse spillere målt i turismeforbrug, og som samtidig tilhører den mindre del af kystturismen i Danmark med kontinuerlige vækstprocenter. Områderne er kendetegnet ved at have en udbygget hotelturisme, restaurantsektor samt en stor andel erhvervsgæster. Også Slagelse og Middelfart indgår i denne kategori, ligesom flere af de oplevelsesbaserede destinationer såsom Billund, Vejle og Esbjerg med flotte vækstrater kan ses som del af denne kategori. Videncentret konkluderer, at de til projektet valgte feriesteder primært skal findes inden for den første kategori og sekundært tredje kategori. Dette skyldes ønsket om at arbejde med feriesteder, der fungerer som en form for minidestinationer for turistens ophold via en veludbygget overnatningskapacitet, hvilket ofte ikke er tilfældet ved type 2-destinationerne. Derudover fravælges type 4-destinationer til nærværende projekt som følge af dominans af erhvervsturisme. 7

8 Udvælgelse af feriesteder På baggrund af analysen har videncentret udvalgt ét og i enkelte af de største kommuner to feriesteder inden for kommuner, der i analysen viste sig at have stor eller mellemstor kritisk masse inden for kystturismen, såfremt kommunen opfyldte kriteriet om at være en overnatnings- og feriebaseret destination. Således blev Skagen, Løkken, Lønstrup, Blokhus, Søndervig, Hvide Sande, Henne Strand, Blåvand, Fanø, Rømø, Ebeltoft, Sønderborg, Billund, Marielyst og Allinge-Sandvig alle valgt, fordi de er store feriesteder beliggende i kommuner inden for de to største kritisk-masse kategorier. Kommunerne Helsingør, Vejle, Esbjerg og Kolding har kritisk masse i kystturismen, men indgår ikke på listen med valgte feriesteder, da de ikke primært har karakter som overnatningsbaserede feriedestinationer. For at opnå større spredning af projektet til hele landet og tilgodese områder med kritisk masse inden for mindre målgrupper, blev yderligere fem feriesteder udvalgt blandt kommuner med nogen betydning for kystturismen. Igen blev der udelukkende valgt feriesteder blandt kommuner med nogen kritisk masse som følge af overnatningsbaserede områder, og der blev lagt vægt på enten tilstedeværelse af stor turismeomsætning, stort antal overnatninger eller tilstedeværelsen af stor international gennemslagskraft. Fra denne kategori blev udvalgt Rørvig (Odsherred), Gilleleje (Gribskov), Svendborg som centrum for Sydfyn, Vorupør/Klitmøller (Thisted) og Møn (Vordingborg). De førstnævnte områder er stærke spillere som følge af et meget stort turismeforbrug og stor overnatningskapacitet. Svendborg blev valgt som centrum for hele det sydfynske Ø-hav, idet der her samlet set befinder sig stor kritisk masse, som imidlertid kommer svagt ud i analysen af kommuner som følge af eksistensen i området af mange, små kommuner. De sidstnævnte to feriesteder, Vorupør/Klitmøller og Møn blev udvalgt som følge af deres stærke internationale brandværdi inden for kystturismen, kombineret med tilstedeværelsen af en vis overnatningskapacitet i oplandet. Skemaet nedenfor viser de 20 valgte steder, nøgletal for kommunen samt de primære kriterier for valget som særligt feriested. 8

9 Feriested Kriterier for udvælgelse Kommune Nøgletal for kommunen Stærkt internationalt brand Skagen Centrum for stort opland 1,4 mio. overnatninger Frederikshavn Stort feriested i en kommune med størst kritisk 1,3 mia. kr. i turismeforbrug masse Løkken Primære destinationer i en kommune med størst kritisk masse inden for kystturismen 1,4 mio. overnatninger Hjørring Lønstrup Overnatningsbaseret destination 1,2 mia. kr. i turismeforbrug Stor andel udenlandske gæster Blokhus Stort feriested i en kommune med størst kritisk 1,6 mio. overnatninger masse i Danmark Jammerbugt 1,2 mia. kr. i turismeforbrug Stor andel udenlandske gæster Stor andel udenlandske gæster Vorupør/ overnatninger Kritisk masse og international appel inden for Thisted Klitmøller 0,6 mia. kr. i turismeforbrug mindre målgruppe (windsurfere) Søndervig Stort feriested i en kommune med størst kritisk 3,2 mio. overnatninger Ringkøbingmasse i Danmark 2,1 mia. kr. i turismeforbrug Hvide Sande Skjern Stor andel udenlandske gæster Henne Strand Stort feriested i en kommune med størst kritisk masse i Danmark 3,4 mio. overnatninger Varde Stor andel udenlandsk turisme 1,5 mia. kr. i turismeforbrug Blåvand Klart defineret centrum Fanø Stort antal udenlandske gæster overnatninger Overnatningsbaseret destination Fanø 0,4 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kommuner Rømø Største feriested i kommunen med stor andel 1,4 mio. overnatninger udenlandske gæster Tønder 0,9 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kystkommuner Sønderborg Stor andel udenlandske gæster 1,0 mio. overnatninger Udgør naturligt centrum for turister i området Sønderborg 1,1 mia. kr. i turismeforbrug Feriebaseret destination i stor kystkommune Billund Internationalt stærkt brand 1,2 mio. overnatninger Kommune med størst kritisk masse i Danmark Billund 0,8 mia. kr. i turismeforbrug Stor overnatningskapacitet og vækst Centrum for turister i hele kommunen overnatninger Ebeltoft Overnatningsbaseret destination Syddjurs 1,0 mia. kr. i turismeforbrug Beliggende i mellemstore kystkommuner Et naturligt centrum for stort opland af lystsejlere Svendborg/ overnatninger Kritisk masse og international appel inden for det Svendborg Sydfyn 0,6 mia. kr. i turismeforbrug segment Rørvig Stor omsætning af turismen overnatninger Overnatningsbaseret destination Odsherred 1,1 mia. kr. i turismeforbrug Naturligt centrum med stort opland Gilleleje Overnatningsbaseret destination overnatninger Stor omsætning af turismen Gribskov 1,0 mia. kr. i turismeforbrug Klart defineret by-centrum Naturligt centrum for turister i hele kommunen overnatninger Marielyst Overnatningsbaseret destination Guldborgsund 0,8 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kystkommuner Møn Stærkt internationalt brand inden for kystturisme overnatninger Vordingborg Stort opland med overnatninger 0,4 mia. kr. i turismeforbrug Mangfoldigt overnatningsudbud Allinge- 1,3 mio. overnatninger Stort antal beskæftigede i overnatningsbranche Bornholm Sandvig 1,4 mia. kr. i turismeforbrug Beliggende i kommune med størst kritisk masse 9

10 Bilag 1. Kommuner med størst kritisk masse i kystturismen, målt efter 10 indikatorer Anm.: Kommuner, der indgår på denne liste har opnået minimum 46 point ud af 100 mulige. Skillelinjen mellem de nævnte kommuner og kommunerne, som ikke fremstår på denne liste, går ved de kommuner, der har opnået halvdelen af det opnåede antal maximum point. Opdelingen mellem de tre niveauer af kritisk masse er sket ud fra intervaller på 20 point for de øverste to kategorier, mens den nederste kategori indeholder restgruppen frem til skillelinjen på 46 point. 10

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Dansk Kyst- og Naturturisme. November 2016

Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Dansk Kyst- og Naturturisme. November 2016 analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i danmark 2016 1 2 Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Dansk Kyst- og Naturturisme. November 2016 Dataudtræk og bearbejdning er

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER

RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER Uddrag vedr. Møn RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER UDVIKLINGSMULIGHEDERER FOR DE 20 SÆRLIGE FERIESTEDERER I DANMARK 2 Kolofon: Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere