SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid"

Transkript

1 SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

2 Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord Fakta om supplerende dagpenge: Rådighed og supplerende dagpenge Frigørelsesattest Frist på 5 uger! Forlængelse eller genansættelse Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Uden for normal arbejdstid og bijob G-dage ved løs ansættelse Hvad kan du få i supplerende dagpenge?... 5 Eksempel - fuldtidsforsikret... 5 Eksempel - deltidsforsikret Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Undervisningsarbejde A-skat Mindsteudbetalingsreglen Supplerende dagpenge i max 30 uger Turnusarbejde Hold øje med de 30 uger Dagpengekortet Sygdom / barsel Ferie Helligdage Når de 30 uger er opbrugt Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Genoptjening af ny 30 ugers periode Løntilskudsjob... 8 Spørg a-kassen... 8

3 Supplerende dagpenge side 2 1. Forord Hvis du får arbejde på nedsat tid, har du under visse betingelser mulighed for at få supplerende dagpenge fra a- kassen i en tidsbegrænset periode. Du skal dog være tilmeldt Jobcenteret og være berettiget til dagpenge som ledig. I pjecen her kan du læse mere om reglerne for supplerende dagpenge. 1.1 Fakta om supplerende dagpenge: Supplerende dagpenge kan gives i en periode på max 30 uger inden for to år. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltidseller fuldtidsforsikret i a-kassen. Man skal være aktivt jobsøgende og i øvrigt stå til rådighed på fuld tid. Man skal stå til rådighed for formidlet fuldtidsarbejde med dags varsel. Det betyder, at man skal kunne fratræde sit deltidsjob med dags varsel. Er man ansat med opsigelsesvarsel, kan man kun få supplerende dagpenge hvis arbejdsgiveren underskriver en såkaldt frigørelsesattest. Når de 30 uger med supplerende dagpenge er opbrugt, mister man retten til supplerende dagpenge. Man kan herefter vælge at fortsætte sit arbejde uden supplerende dagpenge, eller man kan uden at få karantæne sige sit arbejde op, hvis man tidligst fratræder samtidig med udbetalingen af den 30. uge. Når perioden med ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan man påbegynde optjening af ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge. På grund af mindsteudbetalingsreglen kan supplerende dagpenge kun udbetales i uger, hvor der er mindst 7,4 ledige timer. Har du mere end 29,6 timers arbejde i løbet af en uge, kan du derfor ikke få supplerende dagpenge. For deltidsforsikrede er mindsteudbetalingen på 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du er i tvivl eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med arbejde på nedsat tid og supplerende dagpenge, er du velkommen til at kontakte os på akassen@ff.dk eller se mere på

4 Supplerende dagpenge side 3 2. Rådighed og supplerende dagpenge Når du får udbetalt supplerende dagpenge, er du også ledig. Som ledig har du pligt til at være arbejdssøgende til lønarbejde på fuld tid, og med dags varsel kunne overtage andet arbejde med flere timer. Hvis du har kvalifikationer/kompetencer inden for et område med gode jobmuligheder, vil du blive pålagt at søge arbejde på dette område. Når du bliver indkaldt til en samtale i Jobcenteret eller i a-kassen, skal du også kunne møde op med dags varsel i princippet uanset, om du fx er på arbejde den pågældende dag. At stå til rådighed betyder, at du selv skal gøre, hvad du kan, for at komme ud af ledigheden. Du står til rådighed, når du: er tilmeldt Jobcenteret og har et aktivt CV på er aktivt jobsøgende som fuldtidsforsikret søger arbejde på fuld tid (37 timer om ugen), som deltidsforsikret søger arbejde med et timetal på til og med 6 timer pr. dag - som beregnet i gennemsnit over en 4-ugers periode har en varighed på 30 timer pr. uge. er klar til at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. en gang om dagen er orienteret om indholdet i din daglige post. løbende orienterer Jobcenteret om dine ferieplaner og andre forhold af betydning for om du er til rådighed for formidling af arbejde og afgivelse af tilbud møder frem til de samtaler a-kassen indkalder dig til (a-kassen skal indkalde til rådighedssamtaler mindst hver 3. måned). Hvis Jobcenteret eller a-kassen formidler dig arbejde med flere timer end deltidsarbejdet, og du afslår at tage imod det, mister du retten til dagpenge. 3. Frigørelsesattest Du står ikke til rådighed, hvis du er ansat med et opsigelsesvarsel. Derfor skal a-kassen have en frigørelsesattest fra dig, hvor arbejdsgiveren giver afkald på opsigelsesvarsel fra din side. Det betyder, at du fra dag til dag kan stoppe dit deltidsarbejde, hvis du få tilbudt et arbejde med flere timer. Frigørelsesattesten er en særlig blanket, du kan printe, eller få udleveret fra a-kassen eller Jobcenteret. Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder. Arbejdsgiverens afkald på opsigelsesvarslet kan også ske ved en tilføjelse i ansættelseskontrakten. Når du har frigørelsesattesten, kan du med dags varsel overtage arbejde med et højere timetal. Det er ligegyldigt, om der er tale om et arbejde du selv finder, eller et du får formidlet via Jobcenteret eller a-kassen. Arbejdsgiveren, derimod, kan fortsat kun opsige dig eller eventuelt sætte dig yderligere ned i tid med det varsel, du har krav på.

5 Supplerende dagpenge side Frist på 5 uger! A-kassen skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du er ansat eller en kopi af din ansættelseskontrakt, hvor frigørelsesmuligheden fremgår. Frigørelsesattesten skal være underskrevet og dateret af din arbejdsgiver. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten (eller kontrakten med frigørelsesmulighed). Du bør ikke begynde et arbejde på nedsat tid, før frigørelsesattesten er underskrevet af arbejdsgiveren og sendt til a-kassen. Du skal dog altid sende a-kassen en kopi af din ansættelsesaftale. 3.2 Forlængelse eller genansættelse Hvis arbejdsforholdet forlænges eller du senere bliver genansat i samme job, skal du sørge for at få en ny frigørelsesattest. 3.3 Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Arbejdsgiveren kan tilbagekalde frigørelsesattesten. Hvis han gør det, skal du straks kontakte a- kassen, så du kan få at vide, hvad du skal gøre. Det samme er tilfældet, hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre i dit ansættelsesforhold. 4. Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal du også sende en kopi af din ansættelsesaftale til a-kassen. Hvis du har underskrevet en tilknytningsaftale med et vikarbureau, skal a-kassen have kopi af aftalen. Du vil typisk modtage en skriftlig aftale hver gang, du bliver sendt ud til en virksomhed via vikarbureauet. A-kassen skal have aftalen for hvert ansættelsesforhold, til vurdering af om du kan få supplerende dagpenge. Du kan være omfattet af opsigelsesvarsel (se afsnittet Frigørelsesattest). 5. Uden for normal arbejdstid og bijob Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder - hvis du i jobbet er bundet af et opsigelsesvarsel. Det gælder også, hvis du fx arbejder som aftenskoleunderviser, kirkesanger, vicevært. Men hvis du over for a-kassen kan dokumentere, at du selv frit kan placere din arbejdstid, så du selv kan bestemme om du vil arbejde dag, aften eller weekend, så arbejdet ikke er til hinder for, at du kan overtage eller have andet arbejde, behøver du ikke en frigørelsesattest. Når du frit kan placere din arbejdstid, kan du risikere, at dit arbejde bliver betragtet som ukontrollabelt. Det vil sige, at din arbejdsgiver ikke kan kontrollere din arbejdstid. Det kan få stor betydning for dine dagpenge. Kontakt a-kassen inden du begynder arbejdet. Hvis du arbejder på nedsat tid som fx fritidsunderviser eller kirkesanger, kan du som udgangspunkt ikke frit placere din arbejdstid. Du skal derfor have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du søger supplerende dagpenge. Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du behøver en frigørelsesattest.

6 Supplerende dagpenge side 5 6. G-dage ved løs ansættelse Hvis du arbejder som tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, har du kun en løs tilknytning til arbejdsgiver, og du skal derfor ikke bruge en frigørelsesattest. Men du skal være opmærksom på reglerne om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage). Når du arbejder som vikar (tilkaldevikar, løsarbejder, dag til dag ansat mv.), uden aftale om, hvornår og hvor meget du skal arbejde, anses ansættelsen for ophørt hver dag ved arbejdstids ophør. Her skal arbejdsgiveren betale den lovpligtige dagpengegodtgørelse til dig for 1., 2 og 3. ledighedsdag, hvis du har ledighed ind imellem arbejdsdagene. G-dage udløses hver gang, du inden for de sidste 4 uger har arbejdet sammenlagt 74 timer eller derover for den samme arbejdsgiver. G-dags-betalingen afhænger af din ledighed på dagen, set i forhold til 7,4 timer. Er du fuldt ledig, eller ledig i mere end 4 timer, skal der betales for en hel G-dag (kr. 801 i 2013). Hvis din ledighed på dagen er på 4 timer eller mindre, skal der betales for ½ G-dag (kr. 401 i 2013). Arbejdsgiveren skal højst betale i alt 16 G-dage pr. kalenderår pr. ansat. G-dagene skal udbetales senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret. Hvis du har problemer med at få udbetalt G-dagene, bistår a-kassen dig gerne med at få udbetalt pengene, og samtidig kan vi lægge pengene ud, så du holdes skadesløs. Hvis du får en fast ansættelsesaftale, hvor din arbejdstid på forhånd er fastlagt, skal arbejdsgiveren først betale G-dage når arbejdet ophører. Her skal du særligt være opmærksom på opsigelsesvarsel og kravet om en frigørelsesattest. 7. Hvad kan du få i supplerende dagpenge? Det mindste du kan få udbetalt er 7,4 timer, det kaldes mindsteudbetalingsreglen. Supplerende dagpenge udbetales med samme sats, som du ellers ville få udbetalt som fuldtidsledig. Eksempel - fuldtidsforsikret Du arbejder 25 timer om ugen. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 12 timer (37 25). Er din dagpengesats på 801 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 801 x 5 dage x (37 25 = 12) = kr. 37 Eksempel - deltidsforsikret Du arbejder 15 timer om ugen. Før du blev ledig og fik beregnet din dagpengesats, var din ugentlige arbejdstid på 25 timer. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 10 timer (25 15). Er din dagpengesats på 534 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 534 x 5 dage x (25 15 = 10) = kr Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Har du et arbejde, hvor arbejdstiden ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres ved arbejdsgiverens registreringer, skal din løn omregnes til timer ved hjælp af en omregningssats. I 2013 er omregningssatsen kr. 213,19. For hver gang du tjener kr. 213,19, anses du for at have arbejdet 1 time. Hvis de omregnede timer er større end dit eget oplyste timeforbrug, skal de omregnede timer bruges ved fradrag i dagpengene. Kontakt altid a-kassen, hvis du er i tvivl om din arbejdstid er kontrollabel.

7 Supplerende dagpenge side Undervisningsarbejde Ved de fleste former for undervisningsarbejde bliver du aflønnet for forberedelsestid, pauser og evt. møder. Det betyder, at der skal fradrages for flere timer, end de faktiske undervisningstimer. Alt efter hvilken overenskomst/regelsæt du er ansat under, skal dine undervisningstimer ganges med den omregningsfaktor der er aftalt på området. A-kassen omregner herefter timerne med den aktuelle omregningsfaktor. Hvis der ikke er en omregningsfaktor på området, skal a-kassen omregne din indtægt til timer med omregningssatsen se afsnittet Ukontrollabelt arbejde. 8. A-skat Når du får udbetalt supplerende dagpenge, bruger a-kassen kun et forholdsmæssigt skattefradrag i forhold til de ledige timer. Det betyder, at vi ved f.eks. 20 timers arbejde kun bruger det, der svarer til 17 timer (for fuldtidsforsikrede). Hvis din arbejdsgiver kan anvende hele dit skattefradrag, skal du give os besked hurtigst muligt, da vi så kun skal anvende din trækprocent. 9. Mindsteudbetalingsreglen I løbet af en uge skal der mindst være 7,4 timers dagpenge til udbetaling. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder i 29,6 timer om ugen eller derunder. Arbejder du mere end de 29,6 timer, kan du ikke få supplerende dagpenge for resten af ugen, fordi der mindst skal udbetales for 7,4 timer om ugen. Som deltidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis din arbejdstid nedsættes med mindst 1/5 i forhold til den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid, du fik beregnet, da a-kassen beregnede din dagpengesats. Arbejder du mere end 4/5 af dit gennemsnitlige ugentlige timetal, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge, fordi der mindst skal udbetales for 1/5 af timetallet. Det er ikke kun arbejdstimer, der tæller med. Fx har også ferie, sygdom eller andre fradrag i ugen betydning for mindsteudbetalingsreglen. 10. Supplerende dagpenge i max 30 uger Du kan maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (2 år). Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltids- eller fuldtidsforsikret i a-kassen. 30 ugers reglen kan sammenlignes med et klippekort. Hver gang du i en uge får supplerende dagpenge, bruger du et klip. Hvis du i løbet af 104 uger har brugt 30 klip, ophører retten til supplerende dagpenge. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Det er kun uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der tæller med i de 30 uger. Uger hvor du arbejder så mange timer, at du ikke kan få supplerende dagpenge, tæller således ikke med; med mindre du arbejder i turnus eller efter vagtplan Turnusarbejde Er du ansat i en turnus- eller vagtordning gælder der andre regler for optælling af de 30 uger. Ved turnusarbejde tæller alle uger nemlig med i optællingen af de 30 uger, uanset om der udbetales supplerende dagpenge eller ej. Er arbejdstiden fx fordelt med 37 timers arbejde hver anden uge, og ingen arbejdstimer i de mellemliggende uger, medregnes alle uger. Der er dog den undtagel-

8 Supplerende dagpenge side 7 se, at uger, hvor du på grund af ferie, sygdom eller merarbejde ikke får udbetalt supplerende dagpenge, ikke tæller med. 11. Hold øje med de 30 uger A-kassen kontakter dig ca. 3 måneder før du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge. Så har du tid til at overveje hvad du vil gøre, når din ret til supplerende dagpenge ophører. Men det er en god idé også selv at holde øje med, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge. 12. Dagpengekortet Alle faktiske arbejdstimer og løntimer herunder overarbejde, mertimer og afspadseringstimer skal skrives på dagpengekortet ud for præcis den eller de dage, du har udført arbejdet. Dette gælder også, hvis du har arbejdet om aftenen, i weekenden og på helligdage. Hvis du arbejder på nedsat tid og fx får en fast månedsløn, vil du i nogle situationer få løn for timer, hvor du ikke arbejder. Dette gælder typisk helligdage eller særlige fridage. Disse løntimer skal også skrives på dagpengekortet. Er du ansat uden opsigelsesvarsel - og uden frigørelsesattest - skal du notere tilkaldevikar, løse vikartimer eller lignende. A-kassen skal have en kopi af ansættelsesaftalen. På dagpengekortet skal du oplyse om alle fraværsdage, hvor du på grund af sygdom, barsel, barns 1. sygedag, kursus eller andre forhold ikke har kunnet arbejde. 13. Sygdom / barsel Bliver du syg - eller skal du på barsel - kan du ikke få udbetalt (supplerende) dagpenge fra a- kassen. I stedet kan der søges om supplerende syge-/barselsdagpenge fra kommunen. Udover besked til din arbejdsgiver, skal du logge på "Min side" på jobnet.dk og melde dig syg. Eller du kan ringe til dit Jobcenter og sygemelde dig. Når det på Jobnet er registreret, at du er syg, får a-kassen automatisk besked. Vi sender så besked til din kommune, at du skal have (supplerende) sygedagpenge. Samtidig stopper vi udbetalingen af dagpenge fra den første sygedag. Dage med sygdom eller barsel skal oplyses på dagpengekortet. Får du løn under fraværet, skal løntimerne samtidig oplyses. 14. Ferie Feriedage skal oplyses på dagpengekortet. Husk, at du senest 14 dage før feriens start skal give Jobcenteret besked om din ferie. Det gør du ved at logge på "Min side" på jobnet.dk og registrere din ferie. Har du optjent feriedagpenge fra a-kassen, og ønsker at få dem udbetalt, skal du udfylde ansøgning om feriedagpenge ved at logge på a-kassens TastSelv på

9 Supplerende dagpenge side Helligdage Ved helligdage, der falder på hverdage, kan du modtage supplerende dagpenge. På dagpengekortet skal du også på helligdage oplyse om det antal timer du får løn for. Også selv om du ikke var på arbejde på helligdagen. 16. Når de 30 uger er opbrugt Når din ret til supplerende dagpenge udløber pga. 30-ugers reglen, kan du vælge at sige arbejdet op og dermed blive helt ledig. Du vil ikke blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du opsiger dit deltidsarbejde i forbindelse med, at du mister retten til supplerende dagpenge. Du må dog tidligst fratræde din stilling, når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan også vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge. Du har 6 måneders fortrydelsesret. Det vil sige, at du inden 26 uger efter de 30 uger med supplerende dagpenge kan opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Bemærk, at fratræden skal ske inden den 26. uge. Efter 26 uger vil selvopsigelse af deltidsarbejdet ikke kunne begrundes i bortfald af retten til supplerende dagpenge, og du vil derfor blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne. 17. Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Ved eventuel fuld ledighed i direkte forlængelse af en periode med supplerende dagpenge, får du udbetalt dagpenge med din sædvanlige sats. Hvis du derimod bliver ledig efter en periode med deltidsarbejde uden supplerende dagpenge, vil du få beregnet dagpengesats efter de almindelige regler for beregning af dagpengesats. Kontakt evt. a-kassen for yderligere oplysninger. 18. Genoptjening af ny 30 ugers periode Du optjener ret til en ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge, når du: 1. Fuldtidsforsikret: indenfor 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsudbetalinger i SKATs indkomstregister, eller mere end 30 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 60 løntimer i hver af dages indberetninger. 2. Deltidsforsikret: inden for 12 sammenhængende måneder i SKATs indkomstregister har fået indberettet et antal løntimer som mindst svarer til din gennemsnitlige arbejdstid før du blev ledig, i hver af 6 månedsindberetninger, i hver af 26 ugeindberetninger eller mere eller i hver af dages-indberetninger. Arbejde med løntilskud (fx jobtræning) kan ikke bruges til genoptjening af en ny periode med ret til supplerende dagpenge. 19. Løntilskudsjob Ved ansættelse i løntilskudsjob hos det offentlige er der ikke ret til supplerende dagpenge. Ved ansættelse på nedsat tid hos en privat arbejdsgiver er der ret til supplerende dagpenge efter de almindelige regler husk frigørelsesattesten. Spørg a-kassen Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med supplerende dagpenge, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen.

10 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: akassen@f-f.dk Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge VIKARIATER OG LØSE ANSÆTTELSER KAN VÆRE VEJEN TIL JOB To ud af tre ledige pædagoger lykkes med at skaffe sig et deltidsjob på nedsat tid, et vikariat eller en tjans som tilkaldevikar, mens de er på jagt

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid JUNI 2017 Indhold Information til dig, der arbejder på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse CIS nr 9569 af 22/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsens, j.nr. 12-24-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: -

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: - Vejledning Gdage Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, har han under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag også kaldet Gdage. Derefter

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere