Udviklingspotentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingspotentiale"

Transkript

1 Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: P Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale

2 Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger på grundniveau...3 Anbefalinger på udviklingsniveau Introduktion Alkohol Fysisk aktivitet Hygiejne Indeklima i skolerne Mad og måltider Mental sundhed Overvægt Sexuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak Anbefaling på tværs af pakker

3 1. Resume Nærværende resume redegør for det mest oplagte udviklingspotentiale som projektgruppen har identificeret i arbejdet med forebyggelsespakkerne. Det er op til ledelsen på det enkelte område hvorvidt udviklingspotentialet prioriteres indfriet eller ej. Potentialet er delt op i afsnit: Anbefalinger på grundniveau a. Potentiale der kan indfries indenfor budgettet b. Potentiale der ikke kan indfries indenfor budgettet Anbefalinger på udviklingsniveau c. Potentiale der kan indfries indenfor budgettet d. Potentiale der ikke kan indfries indenfor budgettet Anbefalinger på grundniveau a. Potentiale der kan indfries indenfor budgettet Alkohol og Stoffer Revision af Horsens Kommunes Rusmiddelpolitik fra 2008 (Velfærd og Sundhed). Understøtte nationale informationskampagner om alkohol gennem spredning af centralt informationsmateriale til borgere og nøgle-personer. bl.a. ved at involvere den boligsociale indsats, når information skal spredes til borgere og nøgle-personer (Horsens Sund By) Hygiejne Undersøge om standarden for rengøring er tilstrækkelig. Evt. søge rådgivning hos Sundhedsplejen derom (Dagtilbudsområdet, Sundhedsplejen). Der kan lægges link til håndhygiejne medarbejderportalens arbejdsmiljøside, med opfordring til at alle arbejdspladser sikrer at der kan sprittes hænder (HR). Mad og måltider Revision af Mad- og måltidspolitikken til ældre borgere (Sundhed og Omsorg). Mental Sundhed Indsats til forebyggelse af sygdom pga. symptomer på stress på kommunens arbejdspladser. Indsatse finder allerede sted via sygefraværskonceptet og er placeret i HR afdelingen (HR). Udvidet samarbejde mellem Horsens Sund By og Vital Horsens vedr. kurser i håndtering af kronisk sygdom (Horsens Sund By og Vital Horsens). Løbende information til borgerne om kommunens indsatser til fremme af mental sundhed (opgaven ikke placeret). Solbeskyttelse Der kan linkes fra medarbejderportalens arbejdsmiljøside til Kræftens Bekæmpelses solbeskyttelseskampagne (HR). Tobak Øget samarbejdet ift. rekruttering og målgruppetilpassede tilbud til borgere, som er særligt sårbare overfor rygningens helbredsskadelige virkning fx kronisk syge (Vital Horsens og Horsens Sund By). 3

4 Tilbud om flere reaktive rygestopforløb for alle borgere (Horsens Sund By). Solbeskyttelse Det undersøges om der kan komme informationsmateriale op på steder hvor borgerne er særligt udsatte for sol, fx digital UV-indeks tavle på stranden. Hvis evt. løsning skal realiseres skal der findes finansiering (Horsens Sund By). b. Potentiale der ikke kan indfries indenfor budgettet Indeklima i skolerne Systematisk gennemgang af, og rådgivning om, indeklima i skolerne (fx ved Sundhedsplejen og Teknik og Miljø). Sikring af at skolernes undervisningslokaler lever op til kravene om indeklima (Teknik og Miljø). Mental sundhed Screening af fædre for fødselsdepression, når barnet er seks-otte uger (Sundhedsplejen). Tilbud om et 5. hjemmebesøg af sundhedsplejen i barnets første leveår (Sundhedsplejen). Overvægt Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for overvægt via et hjemmebesøg når barnet er cirka 2½ - 3 år (Sundhedsplejen). Sundhedsplejen har netop afsluttet projekt "En god start sammen" (midler fra satspuljen) med fokus på overvægt. Projektet viser at der er et stort potentiale for udvikling. 67 familier har modtaget besøg da barnet var ca. 2½ år. 81 % af børnene var normalvægtige, 7 % var overvægtige og 12 % var svært overvægtige. Forældrene ser typisk ikke at barnet er for rundt. Derfor relevant at tilbyde familier besøg ved 2½-3 års alderen, da det er sværere at vægtkorrigere senere hen (Sundhedsplejen). 4

5 Anbefalinger på udviklingsniveau c. Potentiale der kan indfries indenfor budgettet Alkohol Øget samarbejdet med Imagine Horsens og frivillige ved nationale informationskampagner om alkohol (Horsens Sund By). Fysisk aktivitet Udarbejdelse af en Natur- og Parkpolitik for Horsens Kommune (Teknik og Miljø). Tættere samarbejde med civilsamfundet vedrørende tilbud til borgere der er fysisk inaktive eller har særlige behov (Uddannelse og Arbejdsmarked, Velfærd og Sundhed). Seksuel sundhed Kompetenceudvikling af de forebyggende medarbejdere mht. ældres seksuelle sundhed og øget fokus på redskaber til at tale om de ældres seksualliv (Sundhed og Omsorg). Fokus på rådgivning til udsatte unge på dag- og døgntilbud ift. seksuel sundhed (HPS). Tobak Udvidet fokus på udsatte boligområder og samarbejde med Imagine Horsens om rekruttering til rygestoptilbud til særlige målgrupper (Horsens Sund By). Anbefaling på tværs Udvikling af det eksisterende samarbejde med ungdomsuddannelserne til også at omfatte forebyggelse og sundhedsfremme for målgruppen af unge vedr. fx hygiejne, mad og måltider, overvægt, seksuel sundhed og solbeskyttelse (Uddannelse og Arbejdsmarked, SSP). e. Potentiale som ikke kan indfries indenfor budgettet Overvægt Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken til alle familier med 3-årige børn. Såfremt overvægt for småbørn bliver konstateret kan sundhedsplejen komme på hjemmebesøg og rådgive, og familien kan også blive henvist til overvægtstilbud i sundhedsplejen. Det er opsporing ved hjemmebesøg der for nu ikke kan gennemføres (Sundhedsplejen). Solbeskyttelse Vejledning til skolebørn i solbeskyttelse, herunder tale med udskolingsbørn om hvilke sundhedsrisici der er forbundet med UV-stråling (Sundhedsplejen). 5

6 2. Introduktion Direktionen besluttede den 24. marts 2015 at igangsætte en indsats i forhold til Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Formålet med indsatsen er at: Skabe et bedre grundlag for prioritering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Horsens Kommune Optimere indsatsen så alle områder, fra barn til voksen, bidrager til den sundhedsfremmende og forebyggede indsats Øget fokus på, og kendskab til, sundhedsfremme og forebyggelse Bringe de gode historier videre. Nærværende notat redegør for det udviklingspotentiale som projektgruppen har identificeret i forbindelse med gennemgangen af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og som er udpeget af de ledere og medarbejdere der har været involveret i processen. Notatet identificerer nogle forebyggelsestiltag der er oplagte i forhold til Horsens Kommunes nuværende indsatser, udfordringer og prioriteringer. Notatet er ikke udtømmende i forhold til tiltag der kan gøres for at Horsens Kommune kommer nærmere implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau. I søster - notatet Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker - Status redegøres for status og hvilke anbefalinger på grundniveau Horsens Kommune ikke har en indsats i forhold til. Forebyggelsespakkerne og eventuelle udviklingsforslag gennemgås kronologisk. Bag hvert forslag står i parentes hvilket område forslaget stammer fra. Den/de anbefaling(er) som potentialet relaterer sig til, fremgår af boks under forslaget. Direktion og ledere på alle områder opfordres til at drøfte udviklingspotentiale i forhold til status på deres eget område, og i forhold til det udviklingspotentiale der er udpeget i dette notat. 6

7 3. Alkohol I forhold til grundniveau anbefaling 1 er der potentiale i at revidere Horsens Kommunes Rusmiddelpolitik fra Forslag derom fremlægges for direktionen ultimo september (Velfærd og Sundhed). Anbefaling 1: Kommunal alkoholpolitik. Kommunen indarbejder alkohol med egne mål for indsatsen, som en del af en kommunal sundhedspolitik. Alkoholpolitikken anbefales at dække både forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling, samt tage stilling til alkohol-opgaven på tværs af forvaltninger. I tilknytning til alkoholpolitikken udarbejdes handleplaner for implementering af politikkens mål. I forhold til Horsens Kommunes indsats ved nationale informationskampagner om alkohol, jævnfør anbefaling nr. 15 på grundniveau og anbefaling 20 på udviklingsniveau, er der potentiale i at fremme sammenhængen og samarbejdet med civilsamfundet og foreninger til formidling af kampagnerne. Eksempelvis er der potentiale i at involvere den boligsociale indsats, når information fra nationale informationskampagner skal spredes til borgere og nøgle-personer (Horsens Sund By). Anbefaling 15: Kommunen understøtter de nationale informations-kampagner om alkohol gennem spredning af centralt informationsmateriale til borgere og nøgle-personer. og anbefaling 20 på udviklingsniveau Udvidet indsats ved nationale kampagner. Kommunen udvider indsatsen i forbindelse med nationale informationskampagner. Det kan ske ved aktivt at støtte de nationale informationskampagner med egne informations-aktiviteter rettet mod særlige målgrupper eller arenaer. 7

8 4. Fysisk aktivitet I forhold til anbefaling nr. 3 på udviklingsniveau er der potentiale i udarbejdelse af en Natur- og Parkpolitik for Horsens Kommune. En Midtbystrategi, hvor aktivitet og byrum sammentænkes på højt niveau, er under udarbejdelse (Teknik og Miljø). Anbefaling 3: Strategi for brug af fysiske omgivelser. Ved etablering af eksempelvis rekreative arealer, legepladser og bymiljøer udarbejdes en strategi for, hvordan området skal bruges. I forhold til anbefaling nr. 18 og 19, begge på udviklingsniveau, vedrørende tilbud til borgere der er fysisk inaktive eller har særlige behov, er der potentiale i at udvide samarbejdet med civilsamfundet (Uddannelse og Arbejdsmarked, Velfærd og Sundhed). Anbefaling 18: Tilbud til fysisk inaktive borgere. I samarbejde med borgere og eventuelt med frivillige foreninger og private aktører kan kommunen udvikle tilbud, som er særligt målrettet borgere, der ikke er fysisk aktive. Det kan eksempelvis være aktiviteter i parker, på stranden eller på byens åbne pladser og kan fx omfatte familieaktiviteter. Anbefaling 19: Tilbud til borgere med særlige behov. Kommunen tilbyder fysisk aktivitet rettet mod borgere med særlige forudsætninger og behov (fx overvægtige, ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale relationer, psykisk syge, handikappede, personer uden for arbejdsmarkedet og socialt udsatte). Tilbuddene kan udvikles og gennemføres i et partnerskab mellem kommunen og frivillige foreninger, oplysningsforbund, interesseorganisationer, eller private aktører, fx fitnesscentre. 8

9 5. Hygiejne I forhold til grundniveau anbefaling 9 vil dagtilbudsområdet arbejde med det potentiale der ligger i at undersøge om standarden for rengøring er tilstrækkelig, og ellers eventuelt handle derpå. Forældreundersøgelse fra dec peger på, at der er behov for at udvikle rengøringsstandarden (Dagtilbudsområdet). Anbefaling 9: Rengøring og håndhygiejne. Kommunen sikrer god rengøringsstandard og håndhygiejne på kommunale arbejdspladser og institutioner, inkl. bosteder. I forhold til grundniveau anbefaling 16 som om rådgivning vedr. god hygiejne, er der potentiale i at lægge link på medarbejderportalens arbejdsmiljøside i boksen Sundhedsfremme" som indeholder f.eks. planche om god håndvask. Herudover kunne der opfordres til, at der på de arbejdspladser, hvor det ikke er muligt spritte hænder, kunne gives mulighed for det, med henblik på forebyggelse af sygdom (HR). Anbefaling 16: Kommunen bistår egne virksomheder og institutioner, herunder bosteder med information og rådgivning om implementering af god hygiejne, herunder korrekt udført håndhygiejne og syge- og raskmelding efter udarbejdet vejledning. 9

10 6. Indeklima i skolerne I forhold til anbefaling 2 på grundniveau er der udviklingspotentiale. I forbindelse med nybyggeri overholder Horsens Kommune altid bygningsreglementets krav. Ved ombygning og større indvendige istandsættelsesopgaver indenfor den bestående bygningsmasse sikres det at bygningsreglementets krav til indeklima i bl.a. undervisningslokaler fremadrettet overholdes. Der er potentiale i at sikre, at alle skolelokaler hvor der undervises, lever op til kravene om indeklima, i så fald skal det prioriteres (Teknik og Miljø). Anbefaling 2: Overholdelse af bygningsreglementet. Bygningsreglementets krav til indeklima overholdes i de skolelokaler, hvor der undervises. Der er udviklingspotentiale ift. anbefaling 8 på grundniveau, i forhold til at prioritere at Sundhedsplejen systematisk gennemgår skolerne sammen med relevante parter, fx Teknik og Miljø og rådgiver om indeklimaet (Sundhedsplejen, evt. Teknik og Miljø). Anbefaling 8: Gennemgang af indeklima i skolen. Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder rådgivning om indeklima og gennemgår indeklimaet systematisk sammen med relevante parter, fx Teknisk forvaltning. Således vil indsatser på skoler med det dårligste indeklima kunne prioriteres først. 7. Mad og måltider I forhold til grundniveau anbefaling nr. 10 er der er udviklingspotentiale i en revision af Mad- og måltidspolitikken til ældre borgere (Sundhed og Omsorg). Anbefaling 10: Handleplan for mad og måltider i forbindelse med madservice til ældre borgere, inkl. Madudbringning. Med udgangspunkt i kommunens mad- og måltidspolitik udarbejdes lokale handleplaner, som kan have følgende fokus-områder: - Afdækning af den enkelte borgers ernæringsbehov og tilpasning af madens ernæringsindhold derefter. Hensigts-mæssige rammer for levering og servering af maden. - Inddragelse af borgerne i videst muligt omfang i tilberedning af ernæringsrigtig mad, og hvordan spisemiljøet og måltids-oplevelsen bliver bedst mulig. 10

11 8. Mental sundhed I forhold til anbefaling nr. 6 på grundniveau er der udviklingspotentiale i at tilbyde det femte besøg. I dag tilbydes 4 besøg af sundhedsplejersken, og ved behov/efter forespørgsel tilbydes et 5. besøg (Sundhedsplejen). Anbefaling 6: Hjemmebesøg af sundhedsplejerske. Kommunen tilbyder minimum fem forebyggende hjemme-besøg af sundhedsplejerske i barnets første leveår til alle familier med henblik på at støtte den tidlige tilknytning mellem barn og forældre og understøtte barnets generelle trivsel og udvikling. I forhold til grundniveau anbefaling nr. 14 er der potentiale i at forbedre indsatsen. HR er i gang med en projektbeskrivelse om forebyggelse af sygdom på grund af symptomer på stress (HR). Indsatsen er placeret i HR afdelingen, og beslutninger vedr. stresspolitik tages i HR og Hoved MED-udvalget. Anbefaling 14: Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser. Der udarbejdes lokale politikker for reduktion og håndtering af stress samt fremme af trivsel på kommunale arbejds-pladser. Jævnfør grundniveau anbefaling nr. 19 kan der være et potentiale i at udvide samarbejdet mellem Sund By og Vital Horsens (Horsens Sund By). Anbefaling 19: Kurser i håndtering af kronisk sygdom. Kommunen kan med fordel tilbyde kurser til borgere med kronisk sygdom og pårørende i håndtering af symptomer, mentalt helbred, dagligdagen, kommunikation og sociale relationer fx i samarbejde med andre kommuner eller regionen. Kurset kan ikke erstatte udredning og behandling. Grundniveau anbefaling nr. 21, om formidling af kommunens tilbud til fremme af mental sundhed, kan prioriteres hvis det besluttes hvem der skal løse opgaven. Anbefaling 21: Formidling af information. Kommunen informerer løbende borgerne om indsatser til fremme af mental sundhed. Vedr. grundniveau anbefaling nr. 22 anbefales det at Horsens Kommune også understøtter Head Space fremadrettet (Ungdomsskolen). Anbefaling 22 Formidling af information om rådgivningstjenester. Kommunen informerer unge på skoler og ungdomsuddannelser om, hvordan de kan få hurtig hjælp, fx via opsætning af plakater og uddeling af pjecer med oplysning om hotline-telefontjenester. I forhold til grundniveau anbefaling nr. 24 giver det god mening ikke kun at screene mødre, som vi gør nu, men også at screene fædrene. Det kræver dog en anderledes prioritering end nu (Sundhedsplejen). 11

12 Anbefaling 24 Screening for fødselsdepressioner. Som et led i sundhedsplejens hjemmebesøg screenes for risikomarkører for fødselsdepression af begge forældre, når barnet er seks-otte uger. Forældre, der viser sig at være i risiko for fødselsdepression, tilbydes særlig støtte, fx samtalegrupper, udredning og evt. behandling. 12

13 9. Overvægt Vedr. anbefaling nr. 27 på grundniveau, anbefaling nr. 9 på udviklingsniveau og anbefaling nr. 10 på udviklingsniveau: Der er potentiale i at sundhedsplejen indføre et 5. hjemmebesøg når barnet lidt ældre. Gerne ved 2-3 års alderen. Hvis der spores overvægt kan familiens vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet kan tages op, og familien kan blive henvist til overvægtstilbud. De nuværende 4 besøg gennemføres indenfor barnets første 2 måneder. Sundhedsplejen har netop afsluttet projekt "En god start sammen" (statspuljen) med fokus på overvægt. Projektet viser at der er et stort potentiale for udvikling. Ifbm. projekt har 67 familier modtaget besøg da barnet var ca. 2½ år. 81 % var normalvægtige, 7 % var overvægtige og 12 % var svært overvægtige. Forældrene ser typisk ikke at barnet er for rundt. Derfor relevant at tilbyde familier besøg ved 2½-3 års alderen, da sværere at vægt korrigere jo længere man venter. Forældrene har taget godt imod indsatsen. Kræver at indsatsen prioriteres (Sundhedsplejen). Anbefaling 9: Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken til alle familier med 3-årige børn. Alle familier i kommunen tilbydes et sundhedsplejerskebesøg i hjemmet, når barnet er omkring tre år. Besøget tager udgangspunkt i barnets vaner og trivsel, men inddrager hele familiens vaner og behov. Såfremt barnets vægt ikke udvikler sig hensigtsmæssigt, tilbydes opfølgende indsatser, fx i form af hjemmebesøg eller andre kommunale indsatser. Ved behov henvises til yderligere udredning i regionen, herunder almen praksis. Anbefaling 10: Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen. Ved hjemmebesøg hos familier med børn i førskolealderen drøfter sundhedsplejersken efter behov hele familiens vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet for at fremme sunde vaner og forebygge, at uhensigtsmæssige vaner overføres til barnet. Ved behov kan sundhedsplejersken henvise til yderligere udredning i det regionale sundhedsvæsen, herunder almen praksis, og til relevante tilbud i kommune eller region. Anbefaling 27: Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for overvægt. Sundhedsplejersken identificerer børn med overvægt eller børn med øget risiko for at udvikle overvægt ved besøg i hjemmet i barnets første leveår og eventuelle efterfølgende besøg. Ved identifikation af et barn med overvægt sikres et samarbejde mellem sundhedsplejersken, familien og den praktiserende læge. Ansatte i dagtilbud og den kommunale tandpleje og praktiserende tandlæger, der behandler børn, medvirker også til tidlig opsporing af børn med overvægt (uden dog at foretage målinger af barnet) i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste. 13

14 10. Sexuel sundhed I forhold til anbefaling nr. 11 på udviklingsniveau er der planlagt kompetenceudvikling af de forebyggende medarbejdere, og der arbejdes videre med redskaber til at tale om de ældres seksualliv som anbefalet (Sundhed og Omsorg). Anbefaling 11: Samtale ved forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år spørger plejepersonalet til den seksuelle sundhed. Det vil være gavnligt, at plejepersonalet har redskaber til at tale om ældres seksualliv. Vedr. anbefaling 14 på udviklingsniveau er der stadig udviklingspotentiale, og HPS vil arbejde på at gøre det bedre (HPS). Anbefaling 14: Rådgivning og vejledning af udsatte unge. Det er vigtigt, at udsatte unge modtager rådgivning og vejledning om seksuel sundhed på dag- og døgntilbud, samt fængsler mv. Pædagoger på disse steder kan med fordel kvalificeres til at rådgive om området, og der kan fx etableres et samarbejde mellem sundhedsplejersker og dag- og døgntilbud. 14

15 11. Solbeskyttelse Jævnfør anbefaling nr. 3 på grundniveau er der potentiale i at vejlede skolebørn. Det gør Sundhedsplejen ikke nu. I så fald skal prioriteres mere tid til udskolingsbørn, eller mindre fokus på andre temaer (Sundhedsplejen). Anbefaling 3: Skolesundhedstjenesten solbeskytter. Sundhedsplejersken vejleder forældre i solbeskyttelse af spædbørn og børn. Desuden vejleder sundhedsplejerskerne skolebørn i solbeskyttelse, herunder taler med udskolingsbørn om, hvilke sundhedsrisici, der er forbundet med UV-stråling. Vedr. anbefaling 7 og anbefaling nr. 12, begge på grundniveau, viser status at personalet i bl.a. daginstitutioner ikke får systematisk viden om solbeskyttelse. Der ligger et lille potentiale i at linke fra medarbejderportalens arbejdsmiljøside til Kræftens Bekæmpelses solbeskyttelseskampagne. Dermed implementeres anbefalingerne ikke, men via linket vil nogle medarbejdere og ledere måske blive opmærksomme på solbeskyttelse (HR). Anbefaling 7: Solpolitik for kommunen som arbejdsplads. Kommunen betragter solbeskyttelse som en del af arbejds-miljøet for kommunens ansatte, der opholder sig meget udendørs (vej- og parkansatte, pædagoger osv.). Kommunen vedtager en solpolitik for kommunen som arbejdsplads. Anbefaling 12: Opdateret viden om solbeskyttelse til personale. Personalet i børneinstitutioner, lærere, sundhedspersonale, forældre m.fl. tilbydes aktuel viden om solbeskyttelse og har kendskab til kommunens og institutionens solpolitik. I forhold til anbefaling nr. 15 på grundniveau, undersøger Horsens Sund By muligheden for at der kan komme informationsmateriale op på steder hvor borgerne er særligt udsatte for sol. Fx digital UV-indeks tavle på stranden (Horsens Sund By). Anbefaling 15: Information til borgere om solbeskyttelse. Kommunen oplyser borgerne om risikoen ved for meget UV-stråling, specielt på steder hvor borgerne er særligt udsatte for sol, fx på stranden eller ved udendørsbade. 15

16 12. Stoffer I forhold til grundniveau anbefaling nr. 1, er der potentiale i at revidere Horsens Kommunes Rusmiddelpolitik fra Proces er igangsat med Velfærd og Sundhed som tovholder (Velfærdsog Sundhedsstaben). Anbefaling 1: Kommunal politik om stoffer. Kommunen indarbejder stoffer som en del af den kommunale sundhedspolitik. Politikken anbefales at omfatte rammer, tilbud, information, undervisning og tidlig opsporing med fastsættelse af relevante målbare mål, samt at adressere samarbejdet på tværs af forvaltninger og sektorer, fx samarbejdet mellem stofforebyggelses- og behandlings-området i kommunen. Politikken må ses i sammenhæng med politikker for alkohol og tobak og have fokus på fremme af trivsel og mental sundhed. 13. Tobak I forhold til anbefaling 10 på grundniveau, og anbefaling 15 på udviklingsniveau, er der potentiale i at samarbejde mere med Imagine Horsens og dermed sikre større fokus på udsatte boligområder (Horsens Sund By). Anbefaling 10: Reaktive rygestoptilbud for alle borgere. Kommunen tilbyder løbende reaktive rygestoptilbud, der er åbne for alle borgere, som vil holde op med at ryge. Tilbuddene bør have en hyppighed, der sikrer, at borgerne kan få et tilbud, når de er motiverede. Anbefaling 15: Opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder. Kommunen iværksætter opsøgende rekruttering til rygestop-tilbud tilpasset særlige målgrupper, der gennemføres og placeres lokalt i udvalgte boligområder, hvor koncentrationen af rygere er særligt stor. I forhold til anbefaling 14 på grundniveau er der potentiale i at øge samarbejdet mellem VITAL Horsens og Horsens Sund By (Horsens Sund By). Anbefaling 14: Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud. Kommunen iværksætter opsøgende indsatser til grupper af borgere, som er særligt sårbare overfor rygningens helbredsskadelige virkning (kronisk syge, gravide), eller som har høj rygeprævalens (fx kortuddannede, visse etniske grupper, borgere på overførselsindkomster samt psykisk syge). Dette kan blandt andet ske i et samarbejde med socialforvaltningen, beskæftigelsesforvaltningen etc. 16

17 14. Anbefaling på tværs af pakker Udbygning af samarbejdet med ungdomsuddannelserne om forebyggelse og sundhedsfremme. Med hensyn til stoffer og alkohol er der etableret et velfungerende SSP+-samarbejde med ungdomsuddannelserne om rusmiddelforebyggelse. Der ligger et udviklingspotentiale i at Horsens Kommune og ungdomsuddannelserne i Horsens udvikler samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme for målgruppen af unge Jf. Hygiejne (anbefaling 19), Mad og måltider (anbefaling 6), Overvægt (anbefaling 24), Seksuel sundhed (anbefaling 21) og Solbeskyttelse (anbefaling 14) og Stoffer (anbefaling 3), alle på udviklingsniveau (Uddannelse og Arbejdsmarked). Stoffer Anbefaling 3: Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og produktionsskoler. Kommunen etablerer et samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser mv.) og produktionsskoler for at styrke institutionernes stofforebyggende indsats med rusmiddelpolitikker, handleplaner, trivselsfremme, tidlig opsporing og rådgivning. Kommunen faciliterer dialog og erfaringsudveksling mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og produktionsskolerne i kommunen med henblik på at sikrer fælles målsætninger for arbejdet. Hygiejne Anbefaling 19: Rådgivning til ungdomsuddannelser. Kommunen kan tilbyde ungdomsuddannelser råd og vejledning til udarbejdelse af hygiejnepolitik og syge/raskmeldings-politik under sundhedspolitikken. Der kan desuden rådgives med henblik på at reducere smitte ved at opfordre til korrekt og konsekvent håndhygiejne og hoste-etikette. Mad og Måltider Anbefaling 6: Rådgivning om mad- og måltidspolitik på ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelser kan hensigtsmæssigt modtage kommunal rådgivning om udvikling af madog måltidspolitikker, herunder vedr. fælles sund morgenmad i kantinen, fælles sund frokost, aktiv inddragelse af eleverne og muligheder for certificering som nøglehuls-spisested. Overvægt Anbefaling 24: Sundhedssamtale på ungdomsuddannelser. Kommunen kan etablere et samarbejde med ungdomsuddannelser i kommunen med henblik på at udvikle en sundhedssamtale for de unge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Denne opgave kan fx gennemføres i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste og UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i kommunen. Seksuel sundhed Anbefaling 21: Seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Kommunen kan etablere et samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser med henblik på at skabe tilbud om seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser. Denne opgave kan fx gennemføres i samarbejde med den kommunale sundheds-pleje. Solbeskyttelse Anbefaling 14: Undervisning om solbeskyttelse på ungdomsuddannelser. Kommunen kan etablere en ordning med foredrag om risikoen ved for meget UV-stråling for elever på ungdomsuddannelser, herunder erhvervsskoler. Kommunen kan desuden opfordre skolerne til at inddrage solbeskyttelse i undervisningen. 17

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 KEND DIN BY INFORMATIONSKAMPAGNE Sundt byliv Sundhed for alle Vi opnår vore mål ved at give målrettet information

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger Forebyggelsespakke / Anbefaling Anbefaling: Kommunal politik (Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte mål for og beskrivelse

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED VELKOMMEN TIL OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED UNDERVISNING DEN 16. MAJ IMPLEMENTERING AF VIDESBASEREDE ANBEFALINGER I KOMMUNER Center for Forebyggelse i praksis i

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Indikatorer

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere