DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009"

Transkript

1 Ringstedvej 18, st. th Roskilde Tlf.: , Fax: DRAGØR KOMMUNE Beretning nr. 6 (side ) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af markedet, og leverer Revision, Rådgivning, Service samt Kurser. BDO er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed som beskæftiger godt 900 medarbejdere.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Bilagsbehandling/kasse- og regnskabsregulativet Kassevirksomhed Administration af NemKonto Gennemgang af udvalgte balanceposter BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL KASSEKREDITREGEL LØN- OG PERSONALEOMRÅDET REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Personsager Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalideringer Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning og servicejob) TEMAREVISION Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER REVISIONENS BEMÆRKNINGER Interne kontroller Indsat mod misbrug af sociale ydelser BILAG TIL TEMAREVISION INDSATS MOD SOCIALE YDELSER

3 Til Dragør Kommunalbestyrelse 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende udført indtil ultimo februar Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning. Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. Side 129

4 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Bilagsbehandling/kasse- og regnskabsregulativet Vi har i forbindelse med kasseeftersynene gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet, hvordan regulativet er implementeret i organisationen i relation til kommunens elektroniske bilagsbehandling via KMD-WebBetaling. Vi har i revisionsberetning nr. 4 af 6. marts bemærket, at ikke har foretaget en ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, således at det fastlægger de nye rutiner efter overgang til web-betalinger. Vi har konstateret, at forvaltningen har udarbejdet bilaget Retningslinier for bogføringsprocessen. Bilaget er en del af s nye principper for økonomistyring, som er ved at blive udviklet, men endnu ikke endelig vedtaget. De omtalte retningsliner for bogføringsprocessen er ikke indført i fuldt omfang og mangler politisk godkendelse. Vi har konstateret, at retningslinierne kræver 2 påtegninger, når regninger overstiger kr. Denne bestemmelse efterleves ikke for øjeblikket. Den påtegningsberettigede kan således fortsat som hovedregel kvittere, attestere og anvise bilag. Dette medfører efter vores opfattelse en forøget risiko for såvel utilsigtede som eventuelt tilsigtede fejl. Retningslinierne indeholder ikke bestemmelser om kontrol ved ændringer i betalingsstrømme og rette beløbsmodtager. Vi anbefaler tilretning af retningslinierne således, at der udføres kontroller ved ændring i betalingsstrømmen og kontrol af rette beløbsmodtager. Vi skal henstille, at retningslinier for bogføringsprocessen snarest tilrettes og iværksættes efter politisk vedtagelse. Der henvises til kapitel 9, Revisionens bemærkninger. 2.2 Kassevirksomhed Efter indførelsen af den elektroniske bilagsbehandling i kommunerne og indførelsen af NemKonto er aktiviteterne ved kassefunktionen efterhånden ret begrænsede. s kassevirksomhed er afgrænset til følgende: w Økonomiafdelingen Side 130

5 Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn 3. august og 2. november og afstemt den kontante beholdning til bogføringen Endvidere har vi foretaget kontrol af kommunens afstemninger af øvrige likvide konti. Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Ved eftersynene har vi fået bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger. 2.3 Administration af NemKonto Kommunerne har adgang til at oprette konti i NemKonto-registret, eksempelvis når en udbetaling skal overføres til en anden konto end borgerens NemKonto. Vi har undersøgt, hvordan kommunen har organiseret ansvaret for at indberette til dette register, og herunder tilrettelagt den efterfølgende kontrol af indberetningerne. Det er vores opfattelse, at har organiseret administrationen af Nem- Konto på en fornuftig måde, og at der er etableret de nødvendige kontroller af indberetningerne. Det er endvidere fornuftigt, at kommunen så vidt muligt henviser borgeren til banken. 2.4 Gennemgang af udvalgte balanceposter Vi har ved revisionsbesøget den 2. november undersøgt, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i kasse- og regnskabsregulativet om løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Økonomiafdelingen har i et underbilag til regulativet beskrevet kravene til afstemning af balancekonti, som bl.a. indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen, tidsterminer og de indholdsmæssige krav til en afstemning. Økonomiafdelingen har også etableret et løbende tilsyn med, at afstemningsrutinerne bliver overholdt. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer. Side 131

6 Det er vores opfattelse, at der generelt er etableret en betryggende forretningsgang på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. 3 Budget- og bevillingskontrol Vi har vurderet budgetopfølgningen, herunder gennemgået regnskabsrapporten ultimo oktober vedrørende drift og anlæg. Undersøgelsen har haft til formål at afdække, om budget- og bevillingskontrollen følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, og de generelle bestemmelser i Styrelsesloven. Ifølge s bestemmelser foretages der 3 budgetrevisioner, som skal forelægges Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen i månederne maj, august og oktober. Vi har konstateret, at der i er foretaget 2 budgetrevisioner pr. ultimo april og pr. ultimo september, som er behandlet af på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni og den 26. november. Interne retningslinier og bestemmelser vedrørende budgetrevisioner er således ikke fulgt i. Side 132

7 4 Kassekreditregel I forbindelse med eftersynet den 2. november har vi foretaget en opfølgning på s løbende overholdelse af kassekreditreglen i. Vi har konstateret, at, frem til eftersynet den 2. november, har overholdt kassekreditreglen i. s gennemsnitlig daglig likviditet udgjorde 80,0 mio. kr. ultimo Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde den gennemsnitlige daglige likviditet 39,8 mio. kr., og er faldet yderligere i 4. kvartal og udgør 26,2 mio. kr. ultimo. Faldet i den gennemsnitlige daglige likviditet kan henføres til forventet underskud i på 16,7 mio. kr. og balanceforskydninger på 9,8 mio. kr. og 20,7 mio. kr., jævnfør sagsfremstilling på møde i Økonomi- og Planudvalget den 11. marts Vi er bekendt med, at kommunalbestyrelsen har iværksat tilpasninger af budget 2010 med henblik på at gennemføre en økonomisk opstramning, for at imødegå yderligere likviditetstræk. Afslutningsvis kan det oplyses, at der indgået aftale mellem og BDO Kommunernes Revision om assistance til at skabe overblik over den aktuelle økonomiske situation. Side 133

8 5 Løn- og personaleområdet Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar til 30. juni. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller 1, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt 9 lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder: w Børnepasning w Skoleområdet w Ældreområdet w Det administrative område w Vederlag og diæter til politikere I lønsagerne har vi bl.a. påset, w at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, w at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst, w at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn, w at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse, w at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Det er vores opfattelse, at kommunens lønadministration fungerer betryggende. Vi ikke har konstateret fejl i de 9 lønsager, som vi har revideret. 1 Bl.a. kontrol af ind- og uddata fra Lønsystemet Side 134

9 6 Revision af de sociale områder med statsrefusion 6.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau. Øvrige sociale områder med statsrefusion, som administreres efter Aftale om forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner, foretages af Tårnby Kommunes revisor. Dette vil først blive afrapporteret i afsluttende beretning Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninges, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob bekendtgørelse nr. 736 af 9. juli om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til kommunerne til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Side 135

10 Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: nyetablerede sager sager af væsentlig økonomisk karakter sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter sager efter revisors vurdering Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser. 6.2 Forretningsgange m.v. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: w Tilbud til udlændinge w Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) w Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) w Revalidering w Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning og servicejob) Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Vi har dog konstateret, at der mangler forretningsgang for opstart af sygedagpengesager. Side 136

11 Kommunen har oplyst, at dette vil fremadrettet blive indarbejdet i forretningsgangen og vil tage kontakt til KMD, for at få indført automatisk journalføring af kontroller udført i forbindelse med opstart af sag. Ledelsestilsyn for Socialservice er kun delvist udført. Vi anbefaler, at tilsynet udføres fuldt ud. 6.3 Personsager På de under afsnit 6.2 omtalte personsagsområder har vi foretaget test af kontroller på udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager på de enkelte personsagsområder, hvor vi har foretaget test af kontroller. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført Tilbud til udlændinge Vi har foretaget test af kontroller i 2 antal personsager. Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: At der i 1 sag var foretaget dobbeltudbetaling af transportudgifter. Kommunen er enig i fejlen og har oplyst, at den foretager refusionsmæssig berigtigelse overfor staten i forbindelse med endelig restafregning for. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Vi har foretaget test af kontroller i 2 antal personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. Side 137

12 På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Vi har foretaget test af kontroller i 15 antal personsager. Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 5 sager vedrørende sygedagpenge er der ikke dokumentation for den kontrol kommunen har udført i forbindelse med opstart af sager. Der er tale om en generel fejl. Kommunen er enig i fejlen. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet sygedagpenge ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Vi anbefaler, at der indføres forretningsgang for kontroller udført i forbindelse med opstart af sygedagpengesager, samt at der indføres automatisk journalføring via KMD af udførte kontroller. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at øvrige områder generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Revalideringer Vi har foretaget test af kontroller i 2 antal personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 138

13 6.3.5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning og servicejob) Vi har foretaget test af kontroller i 1 personsag. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i den udvalgte sag. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 139

14 7 Temarevision I henhold til Velfærdsministeriets skrivelse af 26. november 2008, samt vejledning af 9. marts, er vi blevet bedt om at udføre temarevision i omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Temarevisionen er oprindeligt udmeldt af Velfærdsministeriet. Ansvaret for temarevisionen er efterfølgende overgået til Beskæftigelsesministeriet. 7.1 Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Udbetaling og kontrol med udbetaling af sociale ydelser sker efter reglerne i den sociale lovgivning. Generelle regler om oplysning af sociale sager og om kontrol er fastsat i i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). Herudover har modtagere af sociale ydelser efter de enkelte love pligt til at oplyse om ændringer i deres forhold. Endvidere gælder de generelle regler i Forvaltningsloven. Reglerne i Retssikkerhedsloven gælder både sociale ydelser på Indenrigs- og Socialministeriets område som pension, boligstøtte og børnetilskud og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område, der administreres af kommunerne herunder sygedagpenge og kontanthjælp. De kommunale revisorer skal ved revisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter, at: Den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges Den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget Den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne, som ovennævnte kontrolmiljø genererer Den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser Den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser Den enkelte kommune oplyser borgeren om dennes oplysningspligt Side 140

15 Den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke samt benytter e-indkomst til kontrolformål Den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Temarevisionen omfatter: En gennemgang af administrationens tilrettelæggelse En undersøgelse af hvorvidt kommunen har konkrete forretningsgange på området En gennemgang af et antal enkeltsager, heraf minimum 5 sager, hvor kommunen har konstateret misbrug af sociale ydelser. Afgrænsning af lovområder Følgende ydelser er omfattet af temarevisionen: Børnetilskud jævnfør Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Boligstøtte (boligsikring og boligydelse) jævnfør Lov om individuel boligstøtte Folkepension jævnfør Lov om social pension og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Kontanthjælp og starthjælp jævnfør Lov om aktiv socialpolitik Sygedagpenge jævnfør Lov om sygedagpenge. Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i januar Det er vores opfattelse, at generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges. Da fik besked om Temarevisionen vedrørende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til arbejdsgangsbeskrivelse vedrørende mistanke om socialt bedrageri. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og mangler politisk forelæggelse. Kommunen har i første omgang valgt ikke at oprette kontrolfunktion, da det ikke vurderes, at kontrolfunktionen vil kunne opkvalificere arbejdet med at identificere socialt bedrageri væsentligt. Kommunen indsamler og analyserer ikke resultaterne fra kontrolmiljøet. Side 141

16 I de sager om misbrug af sociale ydelser, som har været omfattet af vores gennemgang, har kommunen konkret reageret med krav om tilbagebetaling, jævnfør kommunens forretningsgang for disse sager. Der har ikke i de udvalgte sager været brugt andre sanktionsmuligheder. Kommunen har dog oplyst, at de er opmærksomme på disse muligheder. Kommunen har kun et delvist overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser. Det er vores opfattelse, at kommunen i tilstrækkeligt omfang dokumenterer og begrunder de sager, som har været omfattet af vores gennemgang, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser. Revision af 4 sygedagpengesager uden mistanke om socialt misbrug har dog vist, at der ikke var journalført, hvilke kontroller der var udført for at oplyse sagen tilstrækkelig. Det er vores opfattelse, at kontrollerne er udført, men ikke dokumenteret. Kommunen har oplyst, at de vil sikre dette fremadrettet. Kommunen oplyser generelt borgeren om dennes oplysningspligt. Det sker samtidig med ansøgning og/eller bevilling af ydelsen. benytter e-indkomst til kontrolformål. Kommunen har oplyst, at de i ikke har indhentet oplysninger fra banker m.v. for at undersøge fælles økonomi, hverken med eller uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke. Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Forretningsgangen efterleves, jævnfør revisionens stikprøvevise gennemgang af sager, hvor der er mistanke om misbrug af sociale ydelser. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor s besvarelse af ministeriets spørgsmål fremgår, ligesom vi har indarbejdet vores kommentarer i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Side 142

17 8 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger I forbindelse med revisionen har vi foretaget opfølgning af tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold, omtalt i tidligere revisionsberetninger. Endelig opfølgning foretages ved revision af årsregnskab. 9 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 9.1 Interne kontroller Vi har i revisionsberetning nr. 4 af 6. marts bemærket, at ikke har foretaget en ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, således at det fastlægger de nye rutiner efter overgang til KMD-WebBetaling. Vi har ved eftersynet i november konstateret, at forvaltningen har udarbejdet bilaget Retningslinier for bogføringsprocessen, som beskriver forretningsgange for økonomistyring. Bilaget er en del af s nye principper for økonomistyring, som er ved at blive udviklet, men endnu ikke endelig vedtaget. De omtalte retningsliner for bogføringsprocessen er ikke indført i fuldt omfang og mangler politisk godkendelse. Vi har konstateret, at retningslinierne kræver 2 påtegninger, når regninger overstiger kr. Denne bestemmelse efterleves ikke for øjeblikket. Den påtegningsberettigede kan således fortsat som hovedregel kvittere, attestere og anvise bilag. Dette medfører efter vores opfattelse en forøget risiko for såvel utilsigtede som eventuelt tilsigtede fejl. Vi anbefaler tilretning af retningslinierne således, at der udføres kontroller vedrørende ændringer i betalingsstrømmen og rette beløbsmodtager. Vi skal henstille, at retningslinier for bogføringsprocessen snarest tilrettes og iværksættes efter politisk vedtagelse. Side 143

18 9.2 Indsat mod misbrug af sociale ydelser I forbindelse med temarevisionen vedrørende kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser er det vores generelle opfattelse, at har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges. Vi har konstateret, at der i 4 ud af 4 udvalgte sygedagpengesager ikke var journalført, hvilke kontroller der var udført for at oplyse sagen tilstrækkelig. Det er vores opfattelse, at kontrollerne er udført, men ikke dokumenteret. Roskilde, den 20. maj 2010 BDO Kommunernes Revision Verni Jensen Registreret revisor Side 144

19 Bilag til Temarevision indsats mod sociale ydelser Udgave 5 1. At den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges a) Har kommunen etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse, jf. 28 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen), herunder for de anvendte EDB-systemer? b) Har kommunen etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller, jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen? c) Har kommunen fulgt de opstillede retningslinjer for dokumentationsog kvalitetskontrol, herunder retningslinjer for personalemæssig adskillelse jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen Kommunens besvarelse indføres her: Revisors kommentarer/konklusioner indføres med kursiv Revisor vurderer, at kommunen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse jf. 28 i bek. om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision, herunder for de anvendte EDB-systemer. Kommunen har kun delvist udarbejdet forretningsgangs-beskrivelser. Revisor skønner, at kommunen har etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller, jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen. Dog er det påset, at kommunen kun delvist efterlever disse kontroller. Det er påset, om kommunen har fulgt de opstillede retningslinjer for dokumentations- og kvalitetskontrol, herunder retningslinjer for personalemæssig adskillelse jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen. Side 145

20 2. At den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget a) Har kommunen vedtaget politiske retningslinjer? b) Har kommunen fastlagt administrative procedurer, herunder procedurer for håndtering af oplysninger fra andre myndigheder og private, der indikerer misbrug i konkrete sager? Hvis ja, bedes det oplyst, hvorvidt procedurerne er tilstrækkelige, og om de efterleves. c) Har kommunen etableret samarbejde mellem forvaltninger/sektorer? d) Har kommunen etableret samarbejde med andre myndigheder? e) Har kommunen gennemført virksomhedskontroller? f) Har kommunen procedurer for gennemførelse af andre kontroller elektronisk eller manuelt herunder f.eks. indhentelse af tro- og loveerklæringer m.v. efter 22 a i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Børnetilskudsloven), og kontrol via indkomstregisteret? De vedlagte arbejdsgangsbeskrivelser er endnu ikke politisk behandlede, men det er meningen, når materialet er helt gennemarbejdet. ønsker, at indarbejde revisionens tilbagemelding. Procedurerne fremgår af arbejdsgangsbeskrivelse. Arbejdsgangsbeskrivelser er udleveret til revisor. har i dagligdagen et tæt samarbejde mellem de enkelte sektorer. Arbejdet med de beskrevne ydelser er på grund af kommunens størrelse centreret om et lille antal medarbejdere. inddrager andre myndigheder. Det vil typisk være SKAT eller jobcenteret i Tårnby. Er beskrevet i arbejdsgangsbeskrivelserne. har valgt ikke at gennemføre virksomhedskontroller, da det vurderes, at antallet af sager, vi vil finde, ikke vil stå mål med indsatsen. Ja, Dragør kommune har på en lang række områder advis systemer, kontrol i e- indkomst, samt løbende erklæringer om oplysningspligt. Dette er beskrevet i arbejdsgangsbeskrivelsen. Side 146

21 g) Har kommunen nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen? h) Har kommunen udpeget ansatte særligt til at styrke indsatsen? Da der i dagligdagen er et tæt samarbejde med løbende samarbejdsmøder, har vi besluttet ikke at nedsætte en kontrolgruppe. Der er ikke udpeget særlige medarbejdere. De enkelte medarbejdere på områderne forventes, at være opmærksomme på Socialt bedrageri. 3. At den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø genererer a) Indsamler kommunen systematisk de resultater, som genereres i kontrolmiljøet? b) Indgår de indsamlede resultater i kommunens behandling af de enkelte sager, jf. punkt 4? c) Indgår de indsamlede resultater i kommunalbestyrelsens overvejelser om fastlæggelse og ændring af generelle politiske retningslinjer og administrative procedurer jf. 15 i Retssikkerhedsloven? Nej, der indsamles ikke systematiske resultater. Borgerservice har oplyst: Vi gør nu det, at vi oprettet et dokument på alle 3 områder, således at hver sagsbehandler noterer her, hvis der er en sag, de har behandlet som mistanke om socialt bedrageri. Så skal vi ikke for 2010 tænke tilbage. De 3 områder er boligsikring, boligstøtte og pension. Nej, de indgår ikke. Vi ønsker snarest at forelægge arbejdsgangsbeskrivelserne. Side 147

22 4. At den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser a) Har kommunen i sager, hvor der er en indikation af, at en borger uberettiget modtager en ydelse, oplyst sagen tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken ydelse, borgeren hidtil har haft ret til, og hvilken ydelse borgeren aktuelt/fremadrettet har ret til jf. 10 i Retssikkerhedsloven? b) Har kommunen i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser, truffet afgørelse om, hvorvidt den udbetalte sociale ydelse helt eller delvis skal tilbagebetales? Revision af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har vist, at kommunen har oplyst sagerne tilstrækkeligt. Revision af 4 sygedagpengesager uden mistanke om socialt misbrug har vist, at der ikke var journal ført, hvilke kontroller der var udført for at oplyse sagen tilstrækkelig. Det er vores opfattelse, at kontrollerne er udført, men ikke dokumenteret. Kommunen har oplyst, at de vil sikre dette fremadrettet. Revision af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har vist, at kommunen i 2 ud af 5 sager har truffet afgørelse om, at hjælpen skal tilbagebetales. De øvrige sager er der ikke krav om tilbagebetaling. c) Har kommunen i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser taget stilling til, om betingelserne for udbetaling af den sociale ydelse fremadrettet er opfyldt? d) Har kommunen i sager, hvor der har været en konkret mistanke om forsætlig eller groft uagtsomt socialt bedrageri, forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering? Revision af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har vist, at kommunen har taget stilling til, at betingelserne for udbetaling af den sociale ydelse fremadrettet er opfyldt. vurderer sager individuelt. Sagerne drøftes med juristen, og der tages stilling til evt. politianmeldelse. Der har ikke været politianmeldelser i de 5 gennemgåede sager. Revision af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har ikke vist, at sagerne skulle have været forelagt politiet til nærmere vurdering. Side 148

23 e) Har kommunen i sager, der vedrører beskæftigelsesområdet, benyttet sig af de sanktionen, som kommunalbestyrelsen skal sætte i værk ved konstatering af, at en person mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, herunder sort arbejde efter 40 a og 40 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder: At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 3 uger for en person med kontanthjælp på voksensats (og dennes ægtefælle) ved første gangs overtrædelse? At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 20 uger for begge ægtefæller, hvis samme person inden for 12 måneder igen tages i at arbejde uden at oplyse det til kommunen, samtidig med at personen modtager kontanthjælp? At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 20 uger for begge ægtefæller samtidig med, at den nedsatte hjælp gøres tilbagebetalingspligtig, hvis samme person tre eller flere gange inden for 12 måneder er taget i at arbejde uden at oplyse det til kommunen samtidig med modtagelse af kontanthjælp? At gøre 1/3 af hjælpen i 3 uger tilbagebetalingspligtig for både personen og dennes ægtefælle, hvis personen modtager kontanthjælp på ungesatsen, er gift eller samlevende med en person på starthjælp eller introduktionsydelse eller modtager starthjælp? At gøre hjælpen tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 20 uger for både personen og dennes ægtefælle, hvis samme person Revision af 5 sager vedrørende beskæftigelsesområdet, heraf 2 med mistanke om socialt misbrug, har ikke vist, at kommunen benytter sig af sanktioner. Dog har kommunen oplyst, at de er opmærksomme på muligheden og anvender den. Side 149

24 inden for 12 måneder igen tages i at arbejde uden at oplyse det til kommunen? At gøre hele hjælpen tilbagebetalingspligtig i 20 uger ved tredje eller flere gentagelser af at arbejde uden at oplyse det til kommunen inden for 12 måneder f) Har kommunen, af hensyn til kontrollen med sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, pålagt arbejdsgiveren i de virksomheder, hvor kommunen vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde, at foretage daglige registreringer om de ansatte (logbog), jf. 12 a i Retssikkerhedsloven? g) Har kommunen en procedure for tilbagebetaling/berigtigelse af refusionsbeløb til staten i sager om misbrug af sociale ydelser, efter regnskabsbekendtgørelsen? Hvis ja, bedes det oplyst, hvorvidt proceduren er tilstrækkelig og om den efterleves h) Har kommunen et overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser? Hvis ja, bedes kommunens oplysninger om følgende anført: Antallet af sager i, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser, Bruttobeløbet for tilbagebetalingskrav rejst i (i hele kr.) En opgørelse af den fremtidige bruttobesparelse (i hele kr.) beregnet som den fremadrettede nedsættelse, herunder ophør, af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser i Nej Hvis der opdages fejl, og der kræves tilbagebetaling, sker der de nødvendige omkonteringer. Revisor kan konstatere, at kommunen i deres opgørelse har beløb med krav om tilbagebetaling fører ikke samlet oversigt, så det er ikke muligt at lave en samlet oversigt. Revisor har opgjort antal af sager i, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser til at være i alt 12. Der ses ikke at være sygedagpengesager med mistanke om socialt misbrug. Bruttobeløb for tilbagebetalingskrav rejst i er kr Fremtidig bruttobesparelse kr Side 150

25 5. At den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser a) Har kommunen oplyst de enkelte sager tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp borgeren har ret til, jf. 10 i Retssikkerhedslovens. Det gælder såvel på ansøgningstidspunktet som ved oplysning om senere ændringer b) Har kommunen i forbindelse med oprettelse af sager, og inden der udbetales ydelser eller tilskud til en person, noteret og dokumenteret følgende i personsagen, jf. 32 i regnskabsbekendtgørelsen: Personens CPR-nummer eller henvisningsnummer Statsborgerforhold, herunder opholdsgrundlag Bopæl Civilstand Ægtefælle og børn (ved CPRnummer og henvisningsnummer) Personens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold af betydning for tildeling eller udmåling af en ydelse og ændring heraf Beretningsmetode ved udmåling af en ydelse. Beregningsmetoden anses for dokumenteret ved henvisning til typekoder i kommunens edb-baserede program? c) Har kommunen derudover fulgt de specifikke regler for kommunens dokumentation, der knytter sig til de forskellige ydelser og tilskud, jf i regnskabsbekendtgørelsen? Ja, vi har velfungerende arbejdsgange vedr. oplysningspligt. Dette er beskrevet i arbejdsgangsbeskrivelsen. Revision af 20 sager, heraf 5 med mistanke om socialt misbrug, har vist, at kommunen har oplyst de enkelte sager tilstrækkeligt. Revision af 20 sager, heraf 5 med mistanke om socialt misbrug, har vist, at kommunen har noteret og dokumenteret det nødvendige jf. 32 i regnskabsbekendtgørelsen. Revision af 20 sager, heraf 5 med mistanke om socialt misbrug, har vist, at kommunen har fulgt regler for dokumentation jf i regnskabsbekendtgørelsen. Side 151

26 d) Udsender kommunen en gang årligt en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger, jf. 2, nr. 1-3, og 3 samt 22 a i børnetilskudsloven? e) Stopper kommunen udbetalingen af børnetilskud, hvis den ikke har modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, jf. 22 a i børnetilskudsloven? Revision af 3 sager, heraf 1 med mistanke om socialt misbrug vedrørende børnetilskud, har vist, at kommunen en gang årligt udsender en anmodning om skriftlig bekræftelse. Revision af 3 sager, heraf 1 med mistanke om socialt misbrug vedrørende børnetilskud, har vist, at kommunen stopper udbetaling af børnetilskud, hvis den ikke har modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, jf. 22 a i børnetilskudsloven. f) Undersøger kommunen i forbindelse med den årlige anmodning via folkeregistret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse, jf. 6 i bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsbekendtgørelsen)? Revision af 3 sager, heraf 1 med mistanke om socialt misbrug vedrørende børnetilskud, har vist, at kommunen undersøger i forbindelse med den årlige anmodning via folkeregistret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse, jf. 6 i bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsbekendtgørelsen). g) Hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på modtagerens adresse, beder kommunen da modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, og træffer kommunen afgørelse på grundlag heraf, jf. 6 i børnetilskudsbekendtgørelsen? Revision af 3 sager, heraf 1 med mistanke om socialt misbrug vedrørende børnetilskud, har vist, at hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på modtagerens adresse, beder kommunen modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, og kommunen træffer afgørelse på grundlag heraf, jf. 6 i børnetilskudsbekendtgørelsen. Side 152

27 h) Hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, anmoder kommunen da pågældende om dokumentation på konkrete områder og træffer afgørelse på grundlag heraf, jf. 7 i børnetilskudsbekendtgørelsen? Revision af 3 sager, heraf 1 med mistanke om socialt misbrug vedrørende børnetilskud, har vist, at hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, anmoder de pågældende om dokumentation på konkrete områder og træffer afgørelse på grundlag heraf, jf. 7 i børnetilskudsbekendtgørelsen. 6. At den enkelte kommune oplyser borgeren om dennes oplysningspligt a) Har kommunen oplyst de borgere, der modtager sociale ydelser om, hvilke ændringer der er relevant at give kommunen besked om, jf. 12, stk. 3 i Retssikkerhedsloven, således at borgeren kan overholde sin oplysningspligt, jf. 11, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? Informationen herom til borgeren skal være skriftlig, jf. 12, stk. 3 i Retssikkerhedsloven. Den skal desuden være tilstrækkelig til, at borgeren kan eller bør kunne indse, at ændringen fører til, at han eller hun ikke længere helt eller delvist har ret til ydelsen, og at han eller hun derfor bliver nødsaget til at fortælle kommunen om ændringen Revision af 20 sager, heraf 5 med mistanke om socialt misbrug, har vist, at kommunen har oplyst de borgere, der modtager sociale ydelser om, hvilke ændringer der er relevant at give kommunen besked om, jf. 12, stk. 3 i Retssikkerhedsloven således, at borgeren kan overholde sin oplysningspligt, jf. 11, stk. 2 i Retssikkerhedsloven. Fremgår som oftest af ansøgningen eller af erklæring om oplysningspligt. Side 153

28 7. At den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e- indkomst til kontrolformål a) Har kommunen indhentet relevante oplysninger om økonomiske forhold om ansøger, ægtefælle/samlever og/eller andre relevante husstandsmedlemmer fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser uden samtykke både til brug for en konkret tilbagebetalingssag og til generel kontrol af sagerne på et område, jf. 11 a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? b) Har kommunen til brug for tilbagebetaling, herunder uden samtykke, også krævet bl.a. oplysninger om ansøgeren fra pengeinstitutter jf. 11 c, stk. 1, nr. 4, og 11 a, stk. 1 i Retssikkerhedsloven? c) Har kommunen samkørt og sammenstillet oplysningerne om økonomiske forhold med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp, jf. 11 a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål. Bør skrives ind i arbejdsgangsbeskrivelsen. På de enkelte områder er der indlagt diverse kontroller i form af adviser, samt opslag i E-indkomst. Se arbejdsgangsbeskrivelserne. Side 154

29 d) Har kommunen, i det omfang oplysningerne findes i registret, indhentet de nødvendige oplysninger, herunder om økonomiske forhold, i indkomstregisteret jf. 7 i lov om et indkomstregister samt 11 a, stk. 3 i Retssikkerhedsloven? Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål. 8. At den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser a) Indgår oplysninger fra andre myndigheder eller private om mistanke om uberettiget modtagelse af sociale ydelser i sagsbehandlingen på samme måde som de oplysninger, kommunen selv har tilvejebragt, jf. også punkt 2 vedrørende hensigtsmæssig organisering? b) Sender kommunen et kvitteringsbrev til de borgere, der indgiver ikke-anonyme anmeldelser om misbrug af sociale ydelser? Er beskrevet i arbejdsgangsbeskrivelsen. Gennemgang af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har vist, at oplysninger fra private personer indgår i sagsbehandlingen på samme måde, som de oplysninger kommunen selv har tilvejebragt. Er beskrevet i arbejdsgangsbeskrivelsen. Gennemgang af 5 sager med mistanke om socialt misbrug har vist, at kommunen sender et kvitteringsbrev. Side 155

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 14 (side 184-196) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 571-583 LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 155-167) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ALBERTSLUND KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 444-455) Delberetning for regnskabsår 2015 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 1 Indholdsfortegnelse Forord Temarevision 2009 samt vejledning til denne Kontrolgruppe - opgaver, arbejdsmetoder og etik

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE 430-438 LØBENDE

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 422-442) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008

NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 6617 7707, Fax: 6614 2107 E-mail: odense@kr.dk NORDFYNS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 67-112) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 173-187) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT.

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000 Dato: 19-02-2015 Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT Side 1 af 12 Redegørelse for den udførte revision Dette notat er udarbejdet med henblik

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Tlf: Løbende revision 2015 udført til og med udgangen af februar 2016

Tlf: Løbende revision 2015 udført til og med udgangen af februar 2016 Tlf: 96 34 73 00 www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg HJØRRING KOMMUNE Beretning nr. 19 (side 489-499) med udgangen af februar 2016 Delberetning for regnskabsår

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 84-100) Delberetning vedrørende 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere