Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år"

Transkript

1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002

2

3 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 1

4 H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) blev nedsat af Trafikministeren i april Formålet med kommissionen er, at få mere viden om trafikulykker. Den ny viden skal anvendes til at forbedre trafiksikkerheden. Kommissionen består af en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer, undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. Kommissionens analyser foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektion, vejmyndighed, sygehus/skadestue og Retsmedicinsk Institut. Materialet suppleres med kommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt med interviews af ulykkens parter, vidner, politi og redningsfolk. Havarikommissionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed, der på andre institutioners initiativ fører til forebyggelse af trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand. Titel: Udgivet: Foto: Lay-out: Copyright: Oplag: Tryk: Udgiver: ISBN: Net ISBN:: Eneulykker med bilister under 25 år 2002, 3. oplag 2007 POLFOTO, Vejdirektoratet Ole Søndergaard MDD Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 300 eksemplarer, 3. oplag Nofo Print Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse 2 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

5 FORORD Unge førere er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Hver fjerde af de dræbte i den danske trafik findes i ulykker med førere under 25 år indblandet. Dette tal er alt for højt. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvilke faktorer der specielt er medvirkende til, at disse ulykker sker. En fjerdedel af ulykkerne med førere under 25 år er eneulykker, altså ulykker hvor kun et køretøj er involveret. Havarikommissionens første undersøgelse har derfor sat fokus på disse ulykker. Havarikommissionen har mødt stor velvilje fra alle parter til at bidrage med oplysninger, der har hjulpet til at foretage en dybdegående analyse af ulykkerne. Kommissionen takker for det positive samarbejde med en række myndigheder, især Politiet, Statens Bilinspektion, vejmyndighederne og Retsmedicinsk Institut. Endvidere har det været af meget stor betydning for kommissionens arbejde at få lov til at interviewe de implicerede i ulykkerne, samt vidner til dem. Kommissionen takker også for dette væsentlige bidrag til undersøgelserne. Undersøgelsen giver brikker til et billede af forskellige ungdomskulturer som baggrund for de handlinger, der har resulteret i ulykkerne. Undersøgelsen giver også et billede af uerfarne førere, spiritusforbrug, høje hastigheder, manglende brug af sikkerhedsseler, samt en lang række andre faktorer, der i forskellige kombinationer fører til at ulykkerne opstår, og at de bliver alvorlige. Havarikommissionen giver et bud på mulige indsatser, som nu skal diskuteres og undersøges af de myndigheder og institutioner, der er eksperter på disse områder. Havarikommissionen ser frem til et positivt samarbejde om mulige foranstaltninger. Sven Krarup Nielsen Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 3

6 4 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

7 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Formand Sven Krarup Nielsen, chefkonsulent i Vejdirektoratet Suppleant sekretariatsleder, civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Sekretariat Sekretariatsleder, civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Fagsekretær, diplomingeniør Thomas Wind, Vejdirektoratet Kommissionens medlemmer Psykolog Gitte Carstensen, Danmarks TransportForskning Suppleant, psykolog Lotte Larsen, Danmarks TransportForskning Psykolog Anna Louise Feerup, Vejdirektoratet Civilingeniør Winnie Hansen, Vejdirektoratet Suppleant, civilingeniør Anne Eriksson, Vejdirektoratet Bilinspektør Victor Hollnagel, Færdselsstyrelsen Suppleant, bilinspektør Peter Dyrelund, Færdselsstyrelsen Vicepolitikommissær Ib Jensen, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i København Suppleant, vicepolitikommissær Kim Bruun, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i København Bilinspektør Palle Kofoed, Statens Bilinspektion Suppleant, bilinspektør Per Bo Hansen, Statens Bilinspektion Afdelingslæge Jan Beck Mikkelsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen, indtil d Suppleant, afdelingslæge Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 5

8 INDHOLD 1. SAMMENFATNING 9 2. INDLEDNING GENNEMGANG AF ULYKKERNE På vej til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktivitet På vej til eller fra fest På vej til eller fra besøg Leg vise bilen frem ULYKKESFAKTORER Trafikantrelaterede ulykkesfaktorer Hastighed Manglende opmærksomhed Forkert fortolkning af trafiksituationen Forkert reaktion Alkohol Narkotika og medicin Chancebetonet kørsel Manglende erfaring Passagerpåvirkning Andre ulykkesfaktorer Opsamling Ulykkesfaktorer knyttet til vej og omgivelser Nedsat friktion Vejudformning Vejens sidearealer Oversigtsforhold Andre ulykkesfaktorer Opsamling Ulykkesfaktorer knyttet til køretøjet SKADESFAKTORER Trafikantrelaterede skadesfaktorer Manglende anvendelse af sikkerhedssele Hastighed Manglende undvigemanøvre Alkohol Opsamling Skadesfaktorer knyttet til vej og omgivelser Træer Andre faste genstande Grøft/skrænt Andre skadesfaktorer Opsamling Skadesfaktorer knyttet til køretøjet 36 6 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

9 6. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Situationsrelaterede foranstaltninger Kørsel til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter Kørsel til eller fra fest Kørsel til eller fra besøg Leg vise bilen frem Førere med normal og risikovillig kørsel Vej- og køretøjsrelaterede foranstaltninger Vejrelaterede foranstaltninger Køretøjsrelaterede foranstaltninger KONKLUSION ANBEFALINGER ENGLISH SUMMARY REFERENCER 53 BILAG 55 A. Metode 55 Indsamling af materiale 55 Analysemetode 56 Rapportering 59 B. Datagrundlag 61 Indhentning af data 61 Om ulykken 61 Personskader 61 Implicerede personer 62 Tidspunkt og vejrforhold 62 Hastigheder 63 Førere 63 Køn, alder, lokalkendskab, kørekort og selebrug 63 Formål og kørestil 64 Lovovertrædelser, spiritus og narkotika/medicin 65 Vej og omgivelser 66 Vejbestyrelse, hastighedsgrænser og årsdøgntrafik 66 Vejudformning, afmærkning og belysning 67 Vejsider: grøfter, autoværn og faste genstande 68 Køretøjer 69 Biltype 69 Bilens alder og registreret ejerforhold 69 Sikkerhedsudstyr 70 Fejl og mangler ved køretøjet 70 C. Faktorer 71 Ulykkesfaktorer 71 Skadesfaktorer 72 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 7

10 8 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

11 1. SAMMENFATNING En fjerdedel af ulykkerne med førere under 25 år er eneulykker, dvs. ulykker hvor kun et køretøj er involveret. Havarikommissionens første undersøgelse har derfor sat fokus på disse ulykker. Der er analyseret i alt 32 eneulykker med førere under 25 år, heraf 3 kvindelige og 29 mandlige førere alle skete i efteråret I alt 69 personer var impliceret i ulykkerne som førere eller passagerer. 13 blev dræbt, 47 kom til skade og 9 er uskadte. Den anvendte analysemetode bidrager til et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne, og hvorfor de er så alvorlige. Metoden tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, omgivelser og køretøj umiddelbart før, under og efter ulykken. Som resultat af analysen udpeges en række ulykkesfaktorer, dvs. faktorer der tilsammen har ført til ulykkens opståen og et antal skadesfaktorer, dvs. faktorer der har bidraget til ulykkens alvorlighed. Ulykkesfaktorer Trafikantrelaterede ulykkesfaktorer optræder i samtlige ulykker, hvor hastigheden er den hyppigste ulykkesfaktor. Førerne har i mange tilfælde overvurderet egne evner og manglet forståelse for, hvilke situationer der kan have kritiske udfald. Dette kommer f til udtryk ved, at de har været uopmærksomme på vejen og omgivelserne i for lang tid, fordi de har været optaget af eller ladet sig distrahere af noget eller nogen inde i kabinen. Ligeledes har den manglende opmærksomhed i mange tilfælde været forårsaget af alkoholpåvirkning, der bl.a. medfører nedsat reaktionsevne. Chancebetonet kørsel optræder i 12 ulykker. 10 af disse er kombineret med for høj hastighed, oftest i forbindelse med leg. De førere der har leget med bilen, er også de førere, der har haft kørekort i kortest tid, og hvor manglende erfaring er vurderet som en ulykkesfaktor i flest tilfælde. Når vejen eller omgivelserne optræder som ulykkesfaktor, er det altid i kombination med én eller flere trafikantrelaterede ulykkesfaktorer. I enkelte ulykker var vejens udformning af en sådan karakter, at førerne blev overrasket. Der var tale om forhold ved rabatten, når førerne var kommet uden for vejarealet, og ulykken var indtruffet. I disse ulykker reagerede førerne uhensigtsmæssigt, da de kom ud i rabatten. Udformningen af sidearealerne var den væsentligste ulykkesfaktor inden for vej og omgivelser. I 5 ulykker var en eller flere ulykkesfaktorer knyttet direkte eller indirekte til køretøjet, i alle tilfælde blev hastighedsgrænsen overskredet. I disse ulykker var førerne risikovillige og køretøjerne blev umiddelbart inden ulykken ført på en måde som afveg væsentligt fra normal kørsel, f med for høj hastighed, nedslidte dæk, hvor føreren kørte gennem en skarp kurve på våd kørebane. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 9

12 Skadesfaktorer Lidt under to tredjedele af de implicerede anvendte ikke sikkerhedssele. Den manglende anvendelse af sikkerhedsselen kan dels være udtryk for stor risikovillighed og dels for en opfattelse af, at "der ikke sker noget med mig". 10 af de 13 dræbte anvendte ikke sele. Det vurderes, at 8 af de 10 dræbte havde overlevet ulykken, hvis de havde anvendt sele. I 19 ulykker har manglende selebrug forværret personskaderne. Hastigheden optræder som skadesfaktor i 5 ulykker. Det er i alle disse ulykker vurderet, at personskaderne havde været væsentligt mindre, hvis den gældende hastighedsgrænse var overholdt. 1) Sikkerhedszonen er et område langs vejen, der bør være udformet så et køretøj, der utilsigtet kommer udenfor kørebanen, ikke vælter eller bringes til standsning så brat, at implicerede personer kommer alvorligt tilskade. En nærmere definition er beskrevet i afsnittet Skadesfaktorer knyttet til vej og omgivelser. Træer, grøfter og andre faste genstande - især i sikkerhedszonen 1) - er et problem for trafikanternes sikkerhed. I en stor del af de undersøgte ulykker har det betydet, at ulykken er blevet væsentligt mere alvorlig, end hvis afstandskravene til faste genstande var overholdt. I 3 ulykker blev fejl ved køretøjet vurderet som en skadesfaktor. Resultater og anbefalinger Næsten alle de undersøgte ulykker har været med førere i alderen år. Kun 3 førere i de 32 ulykker var over 22 år. Det understreger det faktum, at de yngste førere og dermed førere med den mindste kørselserfaring eller slet ingen mangler rutine og har den højeste ulykkesrisiko. Køreuddannelsen bør i højere grad satse på at forbedre de unge føreres opfattelse af egne kørefærdigheder og på at forbedre disse kørefærdigheder - specielt håndtering af risici. Når ulykkerne opdeles efter køreturens hovedformål, træder nogle markante forskelle frem. Ved kørsel til eller fra fest og diskoteksbesøg sker ulykkerne i de fleste tilfælde fra fredag aften til søndag morgen, hvor ulykker med kørsel til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter og til eller fra besøg hos venner eller familie typisk sker mandag til fredag i dagstimerne. Ulykker i forbindelse med ture der udelukkende havde til formål at lege med bilen og vise den frem for andre, sker mere spredt på ugen. De hyppigste ulykkesfaktorer er for høj hastighed, manglende opmærksomhed og alkohol-/narkotikapåvirkning. Der er ofte sammenhæng mellem ulykkesfaktorerne. F skyldes manglende opmærksomhed i mange tilfælde påvirkning af alkohol, eller at passagererne distraherer føreren pga. høj stemning i bilen. Hastighedsgrænserne overholdes sjældent. I 27 ulykker blev den gældende hastighedsgrænse overskredet. I 15 ulykker var hastighedsgrænsen overskredet med mere end 40 %. Dette gælder uanset turformålet, men er mest udpræget for de førere, der kørte til eller fra fest. Også alkoholpåvirkning er udpræget ved dette kørselsformål, ligesom mange med dette turformål var 10 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

13 blandt de dræbte, i alt 9 af de 13 dræbte. Ingen blev dræbt til eller fra arbejde og fritidsaktiviteter. 11 af de 13 dræbte var alkohol-/narkotikapåvirkede. I påvirket tilstand er der større risiko for at køre galt, ligesom der er større risiko for alvorlig tilskadekomst, da man ikke kan beskytte sig på samme måde overfor en udefrakommende energipåvirkning, som i ædru tilstand. Der bør arbejdes videre med lovgivningsmæssige og andre tiltag, der sætter ind over for spirituskørsel, høj hastighed og manglende anvendelse af sikkerhedssele. Gennemførsel af disse tiltag bør særligt fokusere på kørsel i weekender. Der bør arbejdes videre med biltekniske foranstaltninger, der kan forhindre spirituskørsel, høj hastighed og manglende anvendelse af sikkerhedssele. Kampagner og politiindsats rettet mod unge bilister, bør målrettes mere præcist mod de ungdomskulturer og kørselsmotiver, der er repræsenteret i de analyserede ulykker, herunder mere direkte mod den uhensigtsmæssige adfærd og mod de unges risikovillighed. Vejen og køretøjet har kun i få tilfælde betydning for ulykkens opståen. Udformningen af sidearealerne er den væsentligste ulykkesfaktor knyttet til vejens omgivelser. Når førerne kommer delvis ud i rabatten, går det ofte galt. En gennemsnitsbilist der kommer ud i rabatten med det højre eller venstre hjulpar, vil pr. refleks rive i rattet til den modsatte side. Dette gælder også for førerne i de analyserede ulykker. Jo blødere rabatter og jo højere kanter, jo mere ekstremt vil bilisten dreje kontra. Vejmyndighederne bør vurdere muligheden for stabilisering af rabatten. Faste genstande langs vejen har gjort personskaderne alvorligere i 8 ud af 10 ulykker. Alvorlige eneulykker ender ofte med påkørsel af træer, master, mure, fundamenter osv., eller ved nedkørsel i grøfter. I en stor del af de analyserede ulykker er faste genstande blevet påkørt. 12 blev dræbt og 34 kom til skade i disse ulykker. Det er især inden for sikkerhedszonen, faste genstande er et problem for trafikanternes sikkerhed. I mange af de undersøgte ulykker rammer køretøjet faste genstande eller grøfter inden for sikkerhedszonen. Dette har betydet, at ulykken er blevet væsentligt mere alvorlig, end hvis afstandskravene til faste genstande var overholdt. Vejmyndighederne bør nøje overveje at flytte, fjerne eller beskytte faste genstande, især inden for sikkerhedszonen. Vejtekniske reguleringer i forbindelse med kurveafmærkning bør fremmes. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 11

14 12 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

15 2. INDLEDNING Eneulykker med unge bilister er en ulykkestype, hvor der mangler viden om, hvorfor ulykken sker, og hvorfor den bliver så alvorlig. Antal 40 Mænd Kvinder Figur 1: Dræbte i 2001 fordelt på køn og alder (VIS). I år 2001 udgjorde antallet af dræbte mænd i alderen år den største enkeltgruppe blandt trafikdræbte. Også de årige unge mænd udgjorde en stor gruppe, selv om der kun var to årgange i gruppen. Antal dræbte i trafikken pr indbyggere er over 3 gange højere for mænd i aldersgruppen år i forhold til mænd i aldersgruppen år. For kvinder i aldersgruppen år er antallet af dræbte 40% over gruppen årige kvinder. Måles risikoen i, hvor meget unge og erfarne bilister kører, er årige mænds ulykkesrisiko pr. kørt km ca. 8 gange højere og årige kvinders ca. 3 gange højere end årige føreres. Personskade Dræbte Alvorlige Lettere Personskade Skadesgraden 2001 personskade personskade ulykker psk/psk. ul Hele landet ,30 Ulykker/unge bilister ,49 Eneulykker/unge bilister ,61 Tabel 1: Personskadeulykker fordelt på alvorlighed i 2001 (VIS). Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 13

16 Skadesgraden (antal personskader pr. personskadeulykke) for de unge førere er 15% højere end gennemsnittet. Det er altså alvorligere ulykker, når unge er implicerede. 22% af personskadeulykkerne er med bilister under 25 år i person- og varebiler. Den hyppigst forekommende ulykkestype med bilister under 25 år er eneulykker. Disse ulykker udgør 22% af samtlige registrerede ulykker med unge bilister. Skadesgraden for eneulykker med unge bilister er 24% højere end gennemsnittet af alle ulykker og også alvorligere end øvrige ulykker med unge trafikanter. Den anvendte analysemetode tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, vej/omgivelser og køretøj umiddelbart før, under og efter ulykken. Analysen bidrager til et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne, og hvorfor ulykkerne er så alvorlige. Metoden er nærmere beskrevet i bilag A. Datamaterialet, der lægges til grund for analysen, indsamles dels fra forskellige myndigheder, dels fra HVUs supplerende undersøgelser og interviews. Der er ikke udtaget blodprøver hos alle 32 førere, men kun de førere, hvor politiet havde mistanke om alkoholpåvirkning. Dette betyder at blodet heller ikke er screenet for narkotika og medicin i alle tilfælde. Den lægelige vurdering har manglet i nogle tilfælde, hvilket har resulteret i, at vurderingen af personskader ikke er komplet i de analyserede ulykker. 2) Afsnittet Referencer henviser hertil. Havarikommissionen giver et bud på mulige indsatser og lægger op til, at de diskuteres og undersøges af de myndigheder og institutioner, der er eksperter på disse områder. Det ligger uden for kommissionens opgave at inddrage resultater og synspunkter fra andre relevante undersøgelser. Det skal imidlertid nævnes, at der foreligger flere aktuelle rapporter om emnet unge trafikanter 2). 14 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

17 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 15

18 3. GENNEMGANG AF ULYKKERNE Der er analyseret i alt 32 eneulykker med bilister under 25 år alle sket i efteråret Ulykkerne giver tilsammen et billede af eneulykker med unge bilister, der på en række punkter ligner billedet for alle eneulykker med bilister under 25 år inden for de seneste år. Det begrænsede antal betyder dog, at der ikke kan tales om egentlig repræsentativitet. I dette afsnit gives en kort beskrivelse af ulykkerne og omstændighederne bag dem. Der henvises i øvrigt til bilag B, hvor datagrundlaget fra ulykkerne er gennemgået. 3) Grundet dødsfald eller at føreren ikke har oplyst dette. I alt 69 personer var impliceret i ulykkerne som førere eller passagerer. 13 blev dræbt og 11 kom svært til skade. Førerne fordeler sig på 29 mænd og 3 kvinder. 29 førere var under 22 år. 5 førere havde intet kørekort, 16 førere havde haft kørekort i mindre end 2 år. 10 førere var under uddannelse typisk som lærling eller handelsskoleelev, 4 havde en faglig uddannelse, 8 var ufaglærte, 2 var arbejdsløse, 2 var i militæret og 6 var uoplyste 3). 12 førere havde en ulovlig promille (over 0,50). Alle implicerede havde dansk statsborgerskab og familiebaggrund. Eneulykker giver altid anledning til overvejelser om mulig sygdom og selvmordsforsøg. Af de 32 førere var 1 fører syg under ulykken, hvor sygdommen var medvirkende ulykkesfaktor, ellers var alle førere raske. Ingen førere havde nogen former for handicaps. Ved 1 ulykke var der omstændigheder, der gav mistanke om selvmord. Der var dog ikke materiale, der kunne underbygge dette. I 27 af 32 ulykker blev den gældende hastighedsgrænse overskredet. Mere end halvdelen af hastighedsoverskridelserne var overskredet med 40% eller derover. De 32 køretøjer havde en gennemsnitsalder på 11 år. 7 biler var over 15 år gamle. 5 biler var stjålet, 2 var taget fra forældre uden tilladelse, og 5 biler var lånt af venner. 6 af bilerne kan betegnes som særdeles hurtige og kraftfulde med et egenvægt/effekt-forhold på under 8 kg egenvægt pr. hestekraft. På baggrund af de gennemførte interviews er de 32 førere opdelt i 3 grupper. Førerne er placeret i grupperne ud fra deres egen beskrivelse af deres kørselsadfærd, og deres holdninger til kørsel. Opdelingen er et øjebliksbillede på førernes holdninger og handlinger i de pågældende ulykker og ikke en beskrivelse af personerne generelt: 9 førere der normalt overholder færdselsreglerne. 9 førere der er periodisk risikovillige, dvs. førere der normalt kører efter gældende regler, men i nogen grad er risikovillige, specielt i selskab med passagerer og alkohol. De kører gerne efter, hvad de selv mener at kunne magte og efter, hvad de mener, at bilen kan magte. 14 førere der er generelt risikovillige, dvs. førere, der afprøver egne og bilens grænser, og som konsekvent og bevidst overskrider gældende regler. I den følgende beskrivelse er ulykkerne delt op efter turens hovedformål. Denne opdeling tydeliggør nogle markante forskelle mellem grupperne, hvilket 16 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

19 igen lægger op til forskellige typer tiltag i forbindelse med forebyggende foranstaltninger. 3.1 På vej til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktivitet I 9 ulykker var formålet med turen transport til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. På vej til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter 9 I weekenden 3 I mørke 3 Mere end 40% hastighedsoverskridelse 2 Ulykken skete mindre end 10 km fra førerens bopæl 6 Implicerede førere og passagere 14 Føreren var alene i bilen 7 Dræbte 0 Førere med ulovlig promille 3 Førere påvirket af narkotika 0 Overholder normalt reglerne 5 Periodisk risikovillige 3 Generelt risikovillige 1 Tabel 2: På vej til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter 2 ulykker skete i morgentimerne, 7 i eftermiddags- og de tidlige aftentimer. I denne gruppe overholder flest førere de gældende færdselsregler. 6 af disse ulykker opstod fordi højre hjulpar kom ud i rabatten i forbindelse med overhaling, pga. manglende opmærksomhed eller i et sving. I de resterende 3 ulykker opstod ulykkerne, fordi førerne kørte lige ud i et vejsving, overhalede eller skred i et vejsving. De bagvedliggende faktorer for dette var manglende opmærksomhed, som igen skyldtes alkoholpåvirkning og distraktion fra passagerer. I et tilfælde skyldtes det travlhed. Førerne forsøgte at afværge ulykken ved i 7 tilfælde at overreagere, dvs. rive i rattet, i 1 tilfælde reagerede føreren ikke og i 1 tilfælde var undvigemanøvren hensigtsmæssig, men uden virkning fordi hastigheden var for høj. 3.2 På vej til eller fra fest I 9 ulykker var formålet med turen transport til eller fra fest. På vej til eller fra fest 9 I weekenden 7 I mørke 7 Mere end 40% hastighedsoverskridelse 6 Ulykken skete mindre end 10 km fra førerens bopæl 3 Implicerede førere og passagere 27 Føreren var alene i bilen 2 Dræbte 9 Førere med ulovlig promille 5 Førere påvirket af narkotika 2 Overholder normalt reglerne 4 Periodisk risikovillige 3 Generelt risikovillige 2 Tabel 3: På vej til eller fra fest Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 17

20 I 1 ulykke var føreren og den ene passager stærkt påvirket af opkvikkende stoffer først og fremmest ecstasy. I en anden ulykke var føreren påvirket af cannabis foruden en mindre alkoholpromille. Det er i denne gruppe, at førerne oftest kørte i weekenderne, oftest overskred hastighedsgrænsen med mere end 40% og oftest kørte med en ulovlig promille. Det er også i denne gruppe, at der var flest førere og passagerer i køretøjerne og hvor flest blev dræbt. Ulykkerne skete ved, at førerne overså, eller for sent så et sving, fordi højre hjulpar kom ud i rabatten, fordi føreren havnede i den forkerte vejside eller fordi føreren overhalede uden tilstrækkelig oversigt. Disse situationer opstod enten under leg og chancebetonet kørsel eller i forbindelse med manglende opmærksomhed, som enten skyldtes alkoholpåvirkning eller at føreren blev distraheret af passagerer i bilen. Efter ulykken opstod, reagerede førerne i 4 tilfælde for voldsomt ved at rive i rattet og i 3 tilfælde nåede førerne ikke at reagere pga. alkoholpåvirkning. I 2 tilfælde reagerede førerne hensigtsmæssigt, men da hastigheden var for høj, kunne reaktionen ikke afværge ulykken. 3.3 På vej til eller fra besøg I 7 ulykker var formålet med turen transport til eller fra besøg. Heraf skete 2 ulykker om morgenen, 2 om eftermiddagen og 3 om aftenen/natten. På vej til eller fra besøg 7 I weekenden 2 I mørke 2 Mere end 40% hastighedsoverskridelse 4 Ulykken skete mindre end 10 km fra førerens bopæl 4 Implicerede førere og passagere 9 Føreren var alene i bilen 5 Dræbte 2 Førere med ulovlig promille 2 Førere påvirket af narkotika 2 Overholder normalt reglerne 3 Periodisk risikovillige 2 Generelt risikovillige 2 Tabel 4: På vej til eller fra besøg Ulykkerne opstod efter, at køretøjerne havde en forkert placering på vejen eller efter højre hjulpar kom ud i rabatten. De bagvedliggende faktorer var manglende opmærksomhed, som igen skyldtes alkoholpåvirkning eller leg med bilen. Når ulykken opstod, reagerede førerne normalt i 3 tilfælde, men grundet for høj hastighed kunne situationen ikke reddes. I 1 tilfælde reagerede føreren ikke, og i 3 tilfælde overreagerede førerne. 18 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

21 3.4 Leg vise bilen frem I 7 ulykker var turens formål at lege med bilen eller vise den frem for vennerne. 4 af disse ulykker skete i stjålne biler, 2 ulykker skete i nyerhvervede, hurtige biler, som førerne gerne ville vise frem for vennerne. Leg - vise bilen frem 7 I weekenden 4 I mørke 5 Mere end 40% hastighedsoverskridelse 3 Ulykken skete mindre end 10 km fra førerens bopæl 6 Implicerede førere og passagere 19 Føreren var alene i bilen 0 Dræbte 2 Førere med ulovlig promille 2 Førere påvirket af narkotika 1 Overholder normalt reglerne 0 Periodisk risikovillige 1 Generelt risikovillige 6 Tabel 5: Leg / vise bilen frem Det er i denne gruppe, at flest førere var risikovillige, ligesom det er de førere der bor tættest på ulykkesstedet i gennemsnit ca. 7 km - hvor de andre tre grupper bor ca km fra ulykkesstedet. Den ene af de alkoholpåvirkede førere havde en promille over 2,0. Hos den narkotikapåvirkede fører blev der registreret cannabis og benzodiazepiner (beroligende medicin, f Stesolid) sammen med en lovlig promille. Ulykkerne opstod, fordi bilen med høj hastighed skred i et sving, føreren overså et sving eller drejede med for høj hastighed, føreren slingrede på vejen, bilen var placeret forkert på vejen eller fordi højre hjulpar kom ud i rabatten. De bagvedliggende faktorer var leg med køretøjet samt alkohol. 6 førere overreagerede, og 1 reagerede hensigtsmæssigt, men havde for meget fart på. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 19

22 U L Y K K E S F A K T O R En omstændighed der er til stede ved en ulykke og uden hvilken ulykken sandsynligvis ikke var sket. Som oftest vil flere ulykkesfaktorer medvirke til, at en ulykke opstår. Ulykkesfaktorerne kan være relateret til trafikanten, vejen/omgivelserne og køretøjet. 20 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

23 4. ULYKKESFAKTORER Ulykkesfaktorer knytter sig til tre kategorier: Trafikanten, vejen/omgivelserne og køretøjet. En ulykke kan opstå som følge af, at en enkelt ulykkesfaktor optræder. I mange tilfælde vil der imidlertid optræde flere ulykkesfaktorer ved en ulykke. Manglende opmærksomhed fra trafikantens side, glat føre og nedslidte dæk er eksempler på ulykkesfaktorer i de tre kategorier, der kan optræde i samme ulykke. Hver for sig udgør de ikke nødvendigvis en stor risiko i den konkrete situation, men kombinationen kan føre til en ulykke. Hvis trafikanten f ikke var uopmærksom, havde han opdaget faren tidsnok til at kompensere for den nedsatte bremseevne ved de nedslidte dæk og det glatte føre. Var dækkene nye eller føret tørt, kunne den gode bremseevne have kompenseret for den nedsatte reaktionstid, som trafikantens manglende opmærksomhed bevirkede. Var blot en af ulykkesfaktorerne elimineret, var ulykken sandsynligvis ikke sket. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at se ulykkesfaktorerne isoleret. I det følgende gennemgås analysen af ulykkesfaktorerne. Først beskrives de ulykkesfaktorer, der optræder på handleplan, dvs. de valg trafikanten træffer eller undlader at træffe, dernæst de ulykkesfaktorer der ligger bag handlingerne. En samlet oversigt over ulykkesfaktorer ses i bilag C. 4.1 Trafikantrelaterede ulykkesfaktorer I samtlige ulykker er en eller flere ulykkesfaktorer knyttet til trafikanten, og i 11 ulykker er der ingen ulykkesfaktorer knyttet til vejen/omgivelserne eller køretøjet, dvs. at ulykkesfaktorerne udelukkende er knyttet til trafikanten Hastighed Hastighedsgrænsen er overskredet i 27 af 32 ulykker. Det er vurderet, at hastigheden er en ulykkesfaktor i 22 ulykker. I 2 ulykker er hastigheden vurderet som ulykkesfaktor, selvom førerne ikke overskred den gældende hastighedsgrænse. Det er dermed den hyppigst forekommende ulykkesfaktor. I 7 ulykker blev hastighedsgrænsen overskredet, men blev ikke vurderet som en ulykkesfaktor, idet det er vurderet, at ulykken var sket, selvom hastighedsgrænsen var overholdt. I 20 af de 22 ulykker var hastigheden for høj i forhold til hastighedsgrænsen. Overskridelserne er vurderet til at ligge mellem %. Hvis førerne havde overholdt hastighedsgrænsen kunne ulykken sandsynligvis være undgået. I de 2 ulykker hvor den gældende hastighedsgrænse ikke blev overskredet, men hvor hastigheden alligevel vurderedes som en ulykkesfaktor, havde førerne ikke tilpasset deres hastighed efter forholdene. I begge tilfælde var sigt og friktion væsentligt nedsat. I det ene tilfælde pga. kraftig regn, i det andet tilfælde pga. tidligere regn samt beplantning der forhindrede oversigt over det gennemkørte vejsving. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 21

24 Hastigheden optrådte som ulykkesfaktor sammen med forkert reaktion og forkert tolkning af den information trafikanten modtog fra sine omgivelser i 10 ulykker. Førerne kørte for hurtigt, var ikke i stand til at fortolke den information, de fik under kørslen korrekt og var efterfølgende ikke i stand til at håndtere køretøjet korrekt efter at være kommet i en problematisk situation. I 10 af de 22 ulykker, hvor hastigheden var en ulykkesfaktor, var chancebetonet kørsel ligeledes vurderet som en ulykkesfaktor. I 8 af de 10 tilfælde legede føreren med bilen umiddelbart inden ulykken indtraf. Det var målet for kørslen at få bilen til at hoppe over en bakketop, at køre så stærkt som muligt, at køre forkert om en helle med overlæg, at smadre bilen eller kapkørsel. I nogle tilfælde udtrykte førerne, at det blandt andet var hensigten at imponere deres passagerer. I 1 tilfælde havde føreren ikke erhvervet kørekort. I 1 tilfælde var speedometeret i stykker, og da føreren ikke havde kørselserfaring, havde han ringe forudsætninger for at vurdere sin hastighed. I 9 af de 22 tilfælde var førerne uopmærksomme. Førerne havde i stedet rettet deres opmærksomhed mod passagererne, var optaget af noget inde i kabinen, var alkoholpåvirkede eller havde travlt. I 8 af de 22 ulykker var førerne alkohol- eller narkotikapåvirkede, hvilket resulterede i manglende opmærksomhed og nedsat reaktionsevne. I 1 ulykke påvirkede ecstasy føreren i en grad, så han sandsynligvis overvurderede egne køreevner, og derfor kørte for stærkt. I 8 af de 22 ulykker hvor hastigheden var en ulykkesfaktor, var førerne registreret i kriminalregisteret og havde i 6 tilfælde tidligere afgørelser for overtrædelse af færdselsloven, i 4 tilfælde for hastighedsforseelser. Der er et misforhold mellem førernes holdning til hastighedsoverskridelse og hastigheden som ulykkesfaktor i mange tilfælde. Når de implicerede førere blev spurgt, hvorfor de troede, at ulykken skete, mente kun 4 ud af 32 førere, at hastigheden var direkte årsag til ulykken. I 3 af disse ulykker blev hastigheden, også af Havarikommissionen, vurderet som en ulykkesfaktor. I de resterende 19 ulykker, hvor hastigheden var vurderet som ulykkesfaktor, begrundede føreren ulykkens opståen med enten et dyr, der løb ud på vejen, våd vej eller aquaplanning, manglende opmærksomhed og manglende rutine, defekt ABS-funktion, høj stemning blandt passagererne, manglende skiltning om vejsving eller at sådan noget bare sker. I 3 tilfælde udtalte førerne, at de kan lide at køre stærkt. De opfatter sig selv som bilister, der kører forsvarligt ud fra en vurdering af egne evner. De mener, at de har kontrol over bilen og overblik over trafiksituationen. I 10 ulykker manglede førernes hypotese om ulykken, enten fordi de døde under ulykken, eller fordi de ikke ønskede at deltage i et interview. Gennemgående var hastigheden højest, når turens formål var at køre til eller fra fest. De højeste hastighedsoverskridelser var dog i to tilfælde, hvor formålet umiddelbart inden ulykken var at lege med bilen. 22 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

25 I de ulykker hvor turens formål var leg, var førerne meget opmærksomme på den kørte hastighed i forhold til de øvrige ulykker, hvilket skyldtes at en høj hastighed alene var målet, eller at hastigheden gjorde det muligt at få bilen ud i nogle grænsesituationer som f at hoppe over en bakketop. Af ovenstående ses, at der kan være mange årsager til for høj hastighed, men fælles for hovedparten af førerne er, at de sjældent ser hastighedsoverskridelsen som et risikomoment i sig selv, og at de ikke er i stand til at vurdere, hvor hurtigt de magter at køre i forhold til egne og bilens evner, i forhold til vejen og omgivelserne, samt hvad der er fysisk muligt Manglende opmærksomhed Generelt har førerne haft adgang til den nødvendige information fra omgivelserne. Derimod har førerne i mange tilfælde ikke opfattet informationerne fra omgivelserne tilstrækkeligt. Dette skyldes primært førernes manglende opmærksomhed og ikke informationens art. I 17 ulykker har førerne ikke opfattet informationen fra omgivelserne i tilstrækkeligt omfang. Den manglende opmærksomhed skyldtes træthed som i de fleste tilfælde skyldtes alkoholpåvirkning travlhed, alkoholpåvirkning, at der var passagerer i bilen, der distraherede med snak og høj stemning, at vejforløbet var meget ukompliceret og velkendt og derfor fejlagtigt vurderedes at kræve knap så meget opmærksomhed, ligesom det i nogle tilfælde skyldtes manglende erfaring. Førerne manglede forståelse for, hvor langt bilen bevæger sig pr. sekund, og kiggede måske væk, eller stillede på radioen i for lang tid. 4 blev dræbt, og 4 ønskede ikke at deltage i et interview. Af de 9 førere der blev interviewet i disse ulykker, mente 1, at en af faktorerne til ulykken var manglende opmærksomhed. Andre begrundelser var manglende rutine, det skete bare, et dyr løb ud på vejen, våd eller fedtet vej, høj stemning i bilen og for høj hastighed. Hvor formålet med turen var leg, vurderedes manglende opmærksomhed ikke som ulykkesfaktor i nogle af tilfældene. I ulykkerne hvor kørsel til og fra fest var turens formål, var alkoholpåvirkning og/eller passagerer i bilen faktorer, der tog førerens opmærksomhed. Når førerne kørte til eller fra arbejde, skyldtes den manglende opmærksomhed alkohol, træthed, passagerer der fangede førernes opmærksomhed og at føreren var optaget af noget inde i bilen. Hvor turens formål var at køre til eller fra besøg, skyldtes manglende opmærksomhed, at førerne var optaget af noget inde i kabinen, havde travlt eller var påvirkede af alkohol og/eller narkotika. I et tilfælde var årsagen til den manglende opmærksomhed ukendt. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 23

26 4.1.3 Forkert fortolkning af trafiksituationen I 19 af de analyserede ulykker var det en ulykkesfaktor, at førerne ikke formåede at vurdere og fortolke den information de fik, om trafiksituationen, korrekt. Dette i en grad så det blev vurderet som en ulykkesfaktor. Det er vurderet, at fejltolkningen primært skyldes en fejlvurdering af det, der visuelt opfattes kombineret med viden (f at når det regner, er friktionen nedsat, eller at det er nødvendigt at nedsætte sin hastighed, når man gennemkører et skarpt sving). Det kan ligeledes skyldes fejlvurdering af egne evner. 3 førere overvurderede vejbanens friktion og troede, at de kunne køre med højere hastighed, end det var fysisk muligt. 4 førere opfattede ikke, at vejforløbet kunne være en hindring, eller at oversigten til f modkørende ikke var tilstrækkelig god til, at de kunne køre over i venstre side af vejen (overhale/ snitte et sving). 1 fører vurderede risikoen ved modkørende bilister som større, end den reelt var, og trak derfor for langt ind mod højre. I 5 ulykker fejlvurderede førerne vejforløbet, f i sving der var skarpere end det så ud til eller sving, der var svære at få øje på. I 1 ulykke er det vurderet, at føreren fejlvurderede, hvilke manøvrer det var muligt at foretage med bilen, der havde anderledes køreegenskaber end den bil, føreren plejede at køre i. 4 af de 19 førere var påvirkede af alkohol Forkert reaktion I 21 ulykker foretog førerne en forkert afværgemanøvre. Den bestod i langt de fleste tilfælde i, at førerne drejede for kraftigt på rattet, enten for at få bilen op af rabatten eller tilbage til en korrekt placering på vejbanen. Dette resulterede i, at bilen kørte på tværs af vejen og ud over den modsatte vejside. I 2 tilfælde trådte førerne undervejs i ulykkesforløbet desuden på speederen i stedet for bremsen. 1 fører trak for langt til højre på kørebanen for at undvige modkørende. 8 af de 21 førere var påvirket af alkohol og/eller narkotika. 2 førere reagerede meget langsomt på kurver pga. spirituspåvirkning, og 1 (ædru) fører reagerede ikke, da køretøjet kom ud i rabatten. I 3 tilfælde kørte 24 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

27 førerne med én hånd på rattet. Det er vurderet, at dette har forringet førernes mulighed for at reagere optimalt. Det kan ikke udelukkende tilskrives førernes manglende rutine, at der i mange tilfælde er tale om forkert afværgemanøvre. Kun få bilister opnår rutine i at klare sig ud af en kritisk trafiksituation. De fleste førere reagerer instinktivt, før de når at tænke rationelt over den mest hensigtsmæssige handling. En del førere har dog udtalt, at de ikke vidste, hvilken manøvre de skulle foretage, da ulykken opstod Alkohol I 16 af 32 ulykker havde førerne indtaget alkohol i en grad, så det har været muligt at registrere det ved analyse af blodprøver. Det er i 13 tilfælde vurderet som en ulykkesfaktor. Det er i alle disse tilfælde vurderet, at påvirkningen medførte, at reaktionstiden blev forøget og reaktionsevnen nedsat, ligesom førernes holdning og handling blev påvirket i form af øget risikovillighed og - adfærd. I 12 af de 13 ulykker med alkohol var promillen over de tilladte 0,50, i et tilfælde var den 0,40, men her vurderedes den stadig at have indflydelse på førerens adfærd samt reaktionsevne. Det er ikke alle passagerers promille, der er undersøgt, men det vides, at der var alkoholpåvirkede passagerer med i bilen i 8 tilfælde. I 4 af disse vurderedes passagerernes adfærd som en ulykkesfaktor, idet deres adfærd påvirkede førernes kørsel. Førerne er registreret i kriminalregistret i 6 af de 13 tilfælde, heraf 4 for spirituskørsel. I de 13 ulykker, hvor alkohol er vurderet som ulykkesfaktor, blev 5 førere og 3 passagerer dræbt. I en af disse ulykker udtalte de overlevende passagerer, at de ikke mente, at alkohol var en medvirkende faktor til ulykken. Der var ingen af de adspurgte førere, der mente, at alkohol var en medvirkende faktor til ulykkens opståen. En fører udtalte, at han ikke mente, at hans promille havde betydning for ulykken, fordi han har rutine i at køre i påvirket tilstand. I 4 af de 13 ulykker ønskede førerne ikke at lade sig interviewe og i de resterende 4 ulykker var førernes hypotese om ulykken, at den skete, fordi der var aquaplanning, fordi føreren var uopmærksom, pga. for høj hastighed og fedtet føre. En fører kunne ikke forklare, hvorfor ulykken skete. Når de interviewede blev spurgt om deres holdning til kørsel i påvirket tilstand i al almindelighed, tog alle afstand fra dette. Sammenholdes ovenstående 13 ulykker med turens formål, optræder de påvirkede i alle fire grupper, dog med overvægt i gruppen hvor turens formål var fest. I denne gruppe var 6 påvirkede, hvoraf 2 førere var alene i bilen. 3 var påvirkede, hvor formålet var arbejde. Her var alle påvirkede førere alene i bilen. Hvor turformålet var besøg, var 2 påvirkede og begge var alene i bilen. Hvor turformålet var leg, var 2 påvirkede - ingen var alene i bilen. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 25

28 Leg og fest er sociale anledninger og man drikker i fællesskab. Det er en anden alkoholproblematik end ved hverdagskørsel, hvor føreren som regel er alene i bilen. Når de unge skal til eller fra fest, har de i mange tilfælde ikke alternative transportmuligheder til selv at køre Narkotika og medicin Af de 14 blodprøver der er screenet for narkotika og medicin, var førerne i 4 tilfælde narkotikapåvirkede i en grad, så det vurderedes som en ulykkesfaktor. 2 af disse 4 førere vurderedes ligeledes at være påvirket af alkohol i en grad, så det var en medvirkende ulykkesfaktor. Førerne er registreret i kriminalregistret i alle tilfælde. 1 fører døde, 2 førere ønskede ikke at blive interviewet. 1 fører mente, at ulykken skete pga. aquaplanning. I 2 tilfælde var turformålet fest, i 1 tilfælde besøg (her var føreren alene i bilen) og i 1 tilfælde leg med bilen. Ingen førere var medicinpåvirkede, men 1 fører vurderedes at være smertepåvirket i en grad, så det var en ulykkesfaktor, fordi han ikke havde taget sin smertestillende medicin Chancebetonet kørsel I 12 ulykker vurderedes chancebetonet kørsel som en ulykkesfaktor. 3 førere blev dræbt, og 3 ønskede ikke at blive interviewet. Føreres og passagerers forklaringer på hvorfor ulykkerne opstod, var høj hastighed (passagerers udsagn i to af ulykkerne), overhaling et kritisk sted (passagerudsagn), våd vej, mangelfuld skiltning og defekt ABS-funktion. En fører kunne ikke forklare, hvorfor ulykken skete. Det var primært i forbindelse med fest eller leg, at der blev kørt chancebetonet. Enten fordi det var sjovt, spændende, fordi bilens eller egne grænser skulle afprøves eller fordi man skulle vise sig over for vennerne. I 2 tilfælde kørtes chancebetonet til eller fra arbejde. I det ene tilfælde lavede føreren en hasarderet overhaling i alkoholpåvirket tilstand, og i det andet tilfælde udviklede turen sig til ræs mod nogle venner. På vej til et besøg blev der sammen med en kammerat kørt stærkt gennem et sving for at få bilen til at hoppe Manglende erfaring I 10 ulykker blev manglende erfaring vurderet som en ulykkesfaktor. Manglende erfaring defineres som manglende kørerutine. Der kan også være tale om manglende erfaring i at køre den bil, som blev kørt i forbindelse med ulykken. Det vurderes ikke som manglende erfaring, når føreren i en ulykke reagerer for kraftigt f ved at rive i rattet, når bilen er ude i rabatten, da dette, som tidligere nævnt, er en instinktiv handling, som både erfarne og mindre erfarne bilister normalt ville kunne foretage. Der er med andre ord skelnet mellem manglende erfaring som bilist i almindelighed og manglende erfaring i reaktioner i meget uforudsete situationer noget der generelt ikke opnås rutine i som bilist. 26 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

29 I de 10 ulykker havde 2 førere ikke kørekort. 8 havde haft kørekort mellem 11 dage og godt 3 år, heraf havde 4 haft kortet i et år eller mindre. Selvom en fører har haft kørekort i flere år, har han ikke nødvendigvis kørselserfaring. I 5 af de 10 ulykker, hvor manglende erfaring var en ulykkesfaktor, var nedsat friktion ligeledes en ulykkesfaktor, hvilket indikerer, at urutinerede bilister kan mangle forståelse for og evne til at tolke vejens friktion og indpasse deres kørsel herefter. 1 fører blev dræbt, og 2 førere ønskede ikke at blive interviewet. I 1 ulykke mente passagererne, at ulykken skete grundet for høj hastighed og kritisk overhaling. I de resterende 6 ulykker var begrundelserne for, at ulykken opstod, manglende erfaring og manglende opmærksomhed, et dyr på vejen, våd vej, høj stemning, hastighed og ingen forståelse for, at ulykken opstod. Førerne havde gennemgående haft kørekort i kortere tid - eller havde slet ikke kørekort når turformålet var leg, end førerne hvor turformålet var et andet. Grundlæggende er førerne med manglende erfaring kendetegnet ved at mangle forståelse for, hvad de magter i en trafiksituation. To førere udtalte dog efter ulykken, at de havde overvurderet egne evner i situationen Passagerpåvirkning I 18 af 32 ulykker havde førerne en eller flere passagerer med i bilen. I 7 af disse ulykker var påvirkningen fra passagererne en ulykkesfaktor, da det vurderedes, at ulykken ikke var sket, hvis førerne havde været alene i bilen. I alle 7 tilfælde var hastigheden ligeledes en ulykkesfaktor, ligesom chancebetonet kørsel blev vurderet som ulykkesfaktor i 5 tilfælde. 1 af de 7 førere blev dræbt, 3 ønskede ikke at blive interviewet. En passager Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 27

30 mente, at ulykken skete pga. passagerer i bilen, da stemningen var høj. Førerne i de sidste 4 ulykker mente, at ulykken skete pga. et dyr på vejen, regn, høj hastighed og kritisk overhaling. Der er oftest passagerer, der påvirker førerne, når turens formål er leg og kørsel til eller fra fest. Hvor turformålet var kørsel til eller fra besøg, var passagerpåvirkning ikke en ulykkesfaktor i nogle af ulykkerne. Påvirkning fra passagerer var en ulykkesfaktor i 1 tilfælde, hvor turformålet var kørsel til eller fra arbejde eller fritidsaktiviteter. Dette stemmer godt overens med, at førstnævnte er mere socialt betingede ture Andre ulykkesfaktorer I 6 ulykker var træthed medvirkende faktor til, at ulykken opstod. I 4 tilfælde var alkoholindtag årsag til træthed, i 1 tilfælde natarbejde og i 1 tilfælde alkoholpåvirkning tidligere på aftenen, dog uden at promillen var ulovlig på ulykkestidspunktet, men føreren havde kørt længe, var træt og manglede kørselserfaring. 1 fører blev dræbt, 3 ønskede ikke at deltage i et interview. Førernes begrundelser for ulykken var i de sidste 2 ulykker manglende opmærksomhed og manglende rutine. Travlhed er vurderet som ulykkesfaktor i 2 ulykker, hvor føreren i det ene tilfælde var ved at komme for sent på arbejde, og derfor kørte stærkere end normalt på strækningen. Føreren begrundede ulykken med for høj hastighed. I den anden ulykke skulle føreren aflevere bilen til et bestemt tidspunkt Opsamling Trafikantrelaterede ulykkesfaktorer optræder i samtlige ulykker og hastigheden er den hyppigste ulykkesfaktor. Hastigheden som ulykkesfaktor optræder ofte sammen med forkert fortolkning af den information føreren modtager, og forkert reaktion. Den forkerte fortolkning af den modtagne information bunder i mange tilfælde i, at førerne overvurderer egne evner og mangler forståelse for, hvilke situationer der kan have kritiske udfald. Dette kommer f til udtryk ved, at de er uopmærksomme på vejen og omgivelserne i for lang tid, fordi de er optaget af eller lader sig distrahere af noget eller nogen inde i kabinen. Ligeledes skyldes den manglende opmærksomhed i mange tilfælde alkoholpåvirkning, der bl.a. medfører nedsat reaktionsevne. Chancebetonet kørsel optræder i 12 ulykker. 10 af disse er kombineret med for høj hastighed, oftest i forbindelse med leg. De førere, der leger med bilen, er også de førere, der har haft kørekort i kortest tid, og hvor manglende erfaring er vurderet som en ulykkesfaktor i flest tilfælde. 28 Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR

31 Når førerne fordeles i grupper efter køreturens hovedformål, træder markante forskelle frem. Ved kørsel til eller fra fest og ved leg med bilen er chancebetonet kørsel, påvirkning fra passagerer og påvirkning af alkohol og narkotika samt manglende opmærksomhed de hyppigste ulykkesfaktorer. Det er også i disse grupper, at flest førere vurderedes at være generelt risikovillige. Ved kørsel til eller fra besøg og arbejde/fritidsaktiviteter er de hyppigste ulykkesfaktorer manglende opmærksomhed og forkert reaktion. I gruppen, der kører til eller fra arbejde eller fritidsaktiviteter, optræder der flest førere, der vurderedes som førere der normalt overholder de gældende færdselsregler. 4.2 Ulykkesfaktorer knyttet til vej og omgivelser I 21 af 32 ulykker er en eller flere ulykkesfaktorer knyttet til vejen og omgivelserne. I undersøgelsen er disse faktorer altid kombineret med trafikantrelaterede ulykkesfaktorer og i 5 tilfælde med køretøjsrelaterede ulykkesfaktorer Nedsat friktion I 9 af 32 ulykker er nedsat friktion vurderet som en ulykkesfaktor. I 6 ulykker var kørebanen våd eller fugtig, hvoraf der i den ene ulykke også var løs belægning, og i 2 ulykker var der løs belægning i forbindelse med asfaltarbejde. I 1 ulykke var kørebanen fedtet pga. mudder. I alle 9 ulykker var høj hastighed ligeledes vurderet som ulykkesfaktor. I 8 ulykker var forkert tolkning af informationer vurderet som ulykkesfaktor. I 4 af de 9 ulykker var chancebetonet kørsel vurderet som ulykkesfaktor Vejudformning I 7 af 32 ulykker var vejudformningen en ulykkesfaktor. Det var f vejindsnævring, sideforsætning, krydsudformning og forkert sidehældning i kurve. At vejudformningen indgår som ulykkesfaktor, er ikke ensbetydende med, at vejen er udformet forkert eller at der er fejl ved vejen. Det betyder, at i præcis den pågældende ulykke har vejens udformning været medvirkende til ulykkens opståen. F kan et helleanlæg, der normalt beskytter svingende trafikanter, være en ulykkesfaktor, hvis det bliver påkørt med høj hastighed. I alle 7 ulykker blev forkert tolkning af informationer også vurderet som ulykkesfaktor og i 4 ulykker blev manglende erfaring vurderet som ulykkesfaktor. I 6 af de 7 ulykker blev høj hastighed vurderet som ulykkesfaktor. I 6 ulykker blev forkert reaktion vurderet som ulykkesfaktor. I 5 ulykker var førerne lokalkendt og i 2 var de skønnet lokalkendt. Temarapport ENEULYKKER MED BILISTER UNDER 25 ÅR 29

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Temarapport ULYKKER PÅ MOTORVEJE 1 H A

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister HVU Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 25 højresvingsulykker. Alle ulykkerne kunne være undgået, hvis chaufførerne

Læs mere

Risikovillig kørsel. Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1

Risikovillig kørsel. Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1 Risikovillig kørsel Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1 Titel: Udgivet: Fotos: Layout: Copyright: Udgiver: Oplag: Net ISBN: Risikovillig kørsel 2018 Christoffer Askman Ole Søndergaard

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk Vejforum december 2014 HVU Havarikommissionen for VejtrafikUlykker

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Temarapport nr. 12, 2015, Trafikulykker om natten 1 Formålet med Havarikommissionen for vejtrafikulykkers

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Temarapport MOTORCYKELULYKKER 1 H A V A R I

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVU s arbejdsprocedure og analysemetode

HVU s arbejdsprocedure og analysemetode Paper til Trafikdagene 2009 Lars Klit Reiff 13. august 2009 HVU s arbejdsprocedure og analysemetode HVU udfører dybdeanalyser af ulykker inden for temaer for at opnå et indgående kendskab til og forståelse

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Velkommen. Ulykker med fodgængere. Sven Krarup Nielsen formand for HVU

Velkommen. Ulykker med fodgængere. Sven Krarup Nielsen formand for HVU Velkommen Ulykker med fodgængere Sven Krarup Nielsen formand for HVU Dagens program Undersøgelsens hovedresultater Sven Krarup Nielsen, formand for HVU Spørgsmål og kommentarer Fodgængere og bilteknik

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Retsudvalget REU alm. del - Bilag 107 Offentligt Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Gitte Carstensen Danmarks Transportforskning Baggrund og formål I 1996 nedsatte Trafikministeren en tværfaglig analysegruppe Analysegruppen for VejtrafikUheld

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Sikker bilist. så længe som muligt

Sikker bilist. så længe som muligt Sikker bilist så længe som muligt www.gftrafiksikker.dk Husk at forny kørekortet Hvis du vil beholde dit kørekort, skal du forny det, inden det udløber. Udløbsdatoen står på kørekortets forside under punkt

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvidet dødsulykkesstatistik

Udvidet dødsulykkesstatistik Udvidet dødsulykkesstatistik Mette Fynbo, Sikkerhedsafdelingen, Vejdirektoratet René Juhl Hollen, Plan og trafik (Nordjylland), Vejdirektoratet Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi Indhold Formål

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1421. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Brug og effekt af sikkerhedssele

Brug og effekt af sikkerhedssele H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U L Y K K E R Brug og effekt af sikkerhedssele En tværgående analyse af ulykkesdata fra HVUs temaanalyser April 2007 HVU Brug og effekt af sikkerhedssele

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014 Velkommen Tæt på de udsatte fodgængere Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU Trafikdage 2014 HVU s dybdeanalyse af fodgængerulykker Rapport december 2013 27 fodgængerulykker - i byer - med

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Foto: Vejdirektoratet

Læs mere

Årsrapport 2018 Påtegning... 3 Beretning Regnskab... 7

Årsrapport 2018 Påtegning... 3 Beretning Regnskab... 7 Årsrapport 2018 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker c/o Vejdirektoratet 7244 3333 Carsten Niebuhrs Gade 43,5. sal CVR-nr. 35634398 1577 København V www.havarikommission.dk Årsrapport 2018 1. Påtegning...

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen?

Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen? Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen? Seniorforsker Michael W. J. Sørensen, mis@toi.no, Transportøkonomisk institutt, Oslo Seniorforsker Terje Assum, tas@toi.no, Transportøkonomisk

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker med ældre bilister Rapport nr. 9, 2012 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp Færdselsrelateret førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter 1. Skab sikkerhed 2. Vurdér personen 3. Tilkald hjælp 4. Giv førstehjælp Energi og skader HVORFOR ER SKADEN OFTE SÅ STOR VED FÆRDSELSRELATEREDE

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i 4 Foranalyse nr. 1, Revideret 6 1 Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i 4 Foranalyse nr. 1 Ulykker mellem

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Knallertulykker Temarapport nr

Knallertulykker Temarapport nr Knallertulykker Temarapport nr. 15 2018 Temarapport nr. 15, 2018, Knallertulykker 75 Temarapport nr. 15, 2018, Knallertulykker 73 Knallertulykker Temarapport nr. 15 2018 Temarapport nr. 15, 2018, Knallertulykker

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Sikre Sidearealer Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Program Sidearealer og ulykker Det sikre sideareal Arbejdsgang Havarikommissionen Tema 2002 Havarikommissionens undersøgelse viste at: 11 ud

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Hvorfor sker ulykker om natten?

Hvorfor sker ulykker om natten? Hvorfor sker ulykker om natten? Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 1 Metode Indsamling

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986.

Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986. Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986. af psykolog Gitte Carstensen Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 101 DK 2820 Gentofte Denmark

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Traktorulykker Mette Fynbo

Traktorulykker Mette Fynbo Traktorulykker Mette Fynbo 1 Perspektivering Knap 2% af alle personskadeulykker MEN andelen af dræbte dobbelt så stor 40-55 personskadeulykker årligt Ca. 5 dræbte årligt 2 Afgrænsning - Kun færdselslovens

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Årsrapport 2003 for Havarikommissionen for Vejtrafik. Marie Elisabeth Cederstrøm, Hugo Højgaard

Årsrapport 2003 for Havarikommissionen for Vejtrafik. Marie Elisabeth Cederstrøm, Hugo Højgaard Havarikommi ssionen for V e j t r a f i k u ly k k e r Årsrapport 2003 April 2004 ÅRSRAPPORT 2 003 Titel: Årsrapport 2003 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2004 Redaktion: Marie Elisabeth Cederstrøm,

Læs mere

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU)

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU) Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere