Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området"

Transkript

1 Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar udgave

2 0. OM DENNE VEJLEDNING INDLEDNING RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE GENERELT FORLÆNGELSE AF ORLOVEN ANSATTE LØNMODTAGERE KAN UDSKYDE ORLOV DEN RETSBASEREDE UDSKYDELSE DEN AFTALEBASEREDE UDSKYDELSE MULIGHED FOR AT GENOPTAGE ARBEJDET DELVIST OG FORLÆNGE FORÆLDREORLOVEN GENOPTAGELSE AF ARBEJDET DELVIST - UDEN FORLÆNGELSE GRAVIDITETSUNDERSØGELSE RETTEN TIL DAGPENGE BESKÆFTIGELSESKRAVET SKAL VÆRE OPFYLDT DAGPENGEBELØBETS STØRRELSE DAGPENGEREFUSION FRISTER FOR ANMODNING OM DAGPENGE RET TIL LØN ANSATTE EFTER FUNKTIONÆRLOVENS BESTEMMELSER SÆRREGLER I ØVRIGT FOR OFFENTLIG ANSATTE FRISTER VARSLING TIL ARBEJDSGIVEREN ÆNDRING AF AFGIVET VARSEL FRIST FOR ANMODNING OM DAGPENGE HOS KOMMUNEN FERIE OPTJENING AF BETALT FERIE AFHOLDELSE AF FERIE HOVEDREGLEN: ORLOV VED BARSEL OG ADOPTION ER EN FERIEHINDRING SÆRLIGT OM OVERFØRSEL AF FERIE TIL DET FØLGENDE FERIEÅR SÆRLIGT OM FRATRÆDEN EFTER ORLOV SYGDOM SYGDOM M.V. UNDER GRAVIDITET UNDERSØGELSER OG BEHANDLING FOR UFRIVILLIG BARNLØSHED SYGDOM HOS MODEREN EFTER FØDSEL SYGDOM HOS BARNET BESKYTTELSE MOD OPSIGELSE ANCIENNITET OG PENSION GENERELT DET PRIVATE OMRÅDE DET OFFENTLIGE OMRÅDE BØRNEPASNINGSORLOVEN OG DET OFFENTLIGE OMRÅDE LEDIGE, STUDERENDE OG DIMITTENDER RET TIL DAGPENGE LEDIGE STUDERENDE DIMITTENDER...26 Side 2

3 9.4.1 FØDSEL UMIDDELBART INDEN STUDIEAFSLUTNINGEN FØDSEL UMIDDELBART EFTER STUDIEAFSLUTNINGEN PH.D.-STUDERENDE OG SÆRLIGE ANSÆTTELSER I ØVRIGT PH.D.-STUDERENDE TIDSBEGRÆNSET ANSATTE PRIVATANSATTE OFFENTLIG ANSATTE TIMELØNNEDE UNDERVISERE BØRNEPASNINGSORLOV EN RET TIL ORLOV DER FORSVINDER MED TIDEN OFFENTLIGT ANSATTE ADOPTION GENERELT RET TIL DAGPENGE VED ADOPTION DAGPENGE FØR MODTAGELSEN AF BARNET DAGPENGE EFTER MODTAGELSEN AF BARNET RET TIL LØN VED ADOPTION OFFENTLIGT ANSATTE PRIVATANSATTE VARSLER VED ADOPTION OMSORGSDAGE PRIVATANSATTE OFFENTLIGT ANSATTE GENERELT ANSATTE I STATEN (AMTS)-KOMMUNALT ANSATTE BARSEL I UDLANDET MODTAGELSE AF UNDERVISNING/BIBESKÆFTIGELSE FRITIDSUNDERVISNING OG FAGPOLITISK ARBEJDE LØNNET BESKÆFTIGELSE FØR FØDSEL EFTER FØDSEL BARSELSFOND SKEMATISKE OVERSIGTER LOVMÆSSIG RET TIL ORLOV FINANSIERING AF ORLOV FUNKTIONÆRLOVENS REGLER OFFENTLIGT ANSATTE VARSLING AF ORLOVEN - BARSEL VARSLING AF ORLOVEN ADOPTION LOVGIVNING, AFTALER, FORKORTELSER, LINKS LINKS TIL LOVGIVNING: LINKS TIL AFTALER: ANVENDTE FORKORTELSER: ØVRIGE LINKS LINKS TIL AC-ORGANISATIONER...44 STIKORDSREGISTER Side 3

4 0. Om denne vejledning Denne vejledning om reglerne om barselsorlov, adoption mv. er udarbejdet efter beslutning i AC s forretningsudvalg i et samarbejde mellem: Bibliotekarforbundet (BF) Civiløkonomerne (CØ) Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Dansk Farmaceutforening (DF) DM (Dansk Magisterforening) Den almindelige Danske Lægeforening (DADL) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) samt Akademikernes Centralorganisation (AC) Vejledningen er til fri anvendelse for AC-organisationerne til formidling i såvel elektronisk format som i papirformat. Det skal bemærkes, at reglerne er meget komplicerede, herunder specielt hvis man som det faktisk er tænkt fra lovgivers side bruger den fleksibilitet der er indbygget i regelsættet. Opmærksomheden henledes på, at vejledningen er tænkt som et opslagsværk, og derfor vil der være en række gentagelser. Informationerne i vejledningen kan frit benyttes til privat brug eller privat information. Al anden brug forudsætter fyldestgørende kildeangivelse, hvor kilden kan være enten AC eller en af de ovenfor nævnte AC-organisationer. Denne 4. udgave erstatter: 3. udgaven af Vejledning om barsel, adoption m.v." fra maj måned Ændringer i regelsættet vil ikke blive indarbejdet løbende, men først ved en fornyet revision af vejledningen. København den 31. januar 2006 AC-sagsnr.: HFA/ame Side 4

5 1. Indledning Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov på dagpenge i 52 uger. Det betyder ikke, at de kun kan holde orlov i 52 uger. Forældrene kan sammenlagt holde orlov i 112 uger, hvis begge forældre holder al den orlov, de hver især har mulighed for og ret til. Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger. Nogle perioder er reserveret moderen, andre er reserveret faderen, og endelige er der perioder, som dækker begge forældre. Nedenfor i kapitel 2 redegøres der nærmere dels for fraværsretten og dagpengeretten samt ikke mindst - for de fleksible muligheder, som orlovsreglerne rummer for forlængelse, udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet. Kort og godt: En kvindelig gravid lønmodtager har ret til orlov med dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til forventet fødsel. Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger med dagpenge, hvoraf de to første uger er obligatorisk orlov. Efter fødslen har faderen til barnet ret til 2 ugers sammenhængende orlov med dagpenge. Efter de første 14 uger efter fødslen har forældrene tilsammen ret til orlov med dagpenge i 32 uger, men hver for sig har de ret til fravær i 32 uger. Disse 32 uger kan forlænges med 8+6 uger. Vær særlig opmærksom på varslingsreglerne. (Se kapitel 4) Side 5

6 2. Ret til fravær og dagpenge 2.1. Generelt Reglerne om barselsorlov giver forældre en samlet ret til orlov med dagpenge i 52 uger. Graviditetsorlov: En gravid kvinde har ret til at holde op med at arbejde på grund af graviditet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. I flere overenskomster er orlovsperioden før fødslen længere, se afsnit 3.2. Det er kvindens egen læge der skønner og fastsætter tidspunktet for den forventet fødsel. Den dag fødslen forventes indgår i de 4 uger. Første dag i perioden efter fødslen er dagen efter den aktuelle fødselsdato. Finder fødslen sted før den forventede dato forkortes 4 ugers perioden. Finder fødslen sted senere end forventet forlænges 4 ugers perioden tilsvarende. Barselsorlov: Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov. Hun har pligt til at holde orlov i de 2 første uger efter fødslen. Fædreorlov: Faderen har ret til fædreorlov i 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen eller ved barnets modtagelse i hjemmet. Alternativt kan han aftale med sin arbejdsgiver, at de 2 uger placeres på et andet tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen. Disse 2 uger er udelukkende forbeholdt faderen, og hverken fraværsret eller dagpengeretten herfor kan overtages af moderen. Forældreorlov: Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Dog kun med dagpenge i tilsammen 32 uger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at retten til fravær ikke følger retten til at få barselsdagpenge, idet man godt kan have ret til fravær uden at have ret til dagpenge. Der skelnes mellem fraværsretten og dagpengeretten således som anført i omstående tabeller. Side 6

7 Fraværsret: Før fødslen Efter fødslen/barnets modtagelse i hjemmet Kvinden/ Moderen 4 uger + 14 uger (barselsorlov) + I de første 2 uger af disse 14 uger er moderen forpligtet til fravær fra arbejdet 32 uger (forældreorlov) Kan afholdes efter de 14 ugers barselsorlov, som skal afholdes først 14 uger (forlængelse) Manden/ Faderen 2 uger (fædreorlov) + Skal afholdes i tilknytning til barnets fødsel/modtagelse i hjemmet. Kan efter aftale med arbejdsgiver placeres inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen 32 uger (forældreorlov) Kan afholdes efter de 2 ugers fædreorlov, som skal afholdes først 14 uger (forlængelse) Det maksimale fravær for begge forældre udgør således 112 uger i alt for forældre der begge er i beskæftigelse. De 52 uger på maksimal barselsdagpengesats er fordelt, som det fremgår af tabellen nedenfor. Dagpengeret: Før Fødslen Efter fødslen/modtagelse i hjemmet Kvinden/ Moderen Manden/ Faderen 4 uger + 14 uger 2 uger 32 uger til deling sammen eller hver for sig Forældrene kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan også påbegynde de 32 ugers forældreorlov samtidig med at moderen holder 14 ugers barselsorlov. Forældrene har endvidere mulighed for at forlænge eller udskyde en del af orloven samt at genoptage arbejdet delvist i orlovsperioden. Udgangspunktet er, at der er stor fleksibilitet i sammensætningen af orloven. Graden af fleksibilitet er dog omstridt efter at en landsretsdom i september 2005 afvi- Side 7

8 ste at et forældrepar uden aftale med arbejdsgiveren - kunne dele orloven imellem sig med henholdsvis 2 og 3 dage pr. uge. Dommen er anket til højesteret. Det er kun de 32 ugers forældreorlov (se skema ovenfor), som forældrene kan vælge at dele, forlænge eller udskyde Forlængelse af orloven Forældrene kan vælge at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 uger. Beskæftigede og selvstændigt erhvervsdrivende har herudover ret til at forlænge med yderligere 6 uger til i alt 14 uger, således at forældreorloven kan udvides til enten 40 uger (32+8) eller 46 (32+14) uger. Forlængelsen af orloven kan kun være på enten 8 eller 14 uger. Det er muligt for forældrene at dele den forlængede orlov mellem sig. Fx kan faderen forlænge med 2 uger og moderen med 6 uger, således at den samlede forlængelse udgør 8 uger. Der er dog stadig kun ret til 32 ugers dagpenge under forældreorloven. Forældrene kan vælge at få dagpengene udbetalt med et mindre beløb pr. uge eller at afholde den forlængede periode uden dagpenge. Hvis man vil benytte retten til at forlænge orloven, skal dette varsles senest 8 uger efter fødslen. Offentlige arbejdsgivere betinger sig den fulde dagpengerefusion, hvis den ansatte skal opnå ret til fuld løn under sin barsel. Det samme gælder ofte for privatansatte. Forældre skal derfor sikre sig, at de får fulde dagpenge (indbetalt til arbejdsgiveren) i hele den periode, hvor der er ret til fuld løn. Ønskes orloven forlænget med den konsekvens, at dagpengene nedsættes, skal den ansatte give bopælskommunen besked om, at dagpengene først skal nedsættes, når perioden med fuld løn er ophørt. Benytter man retten til at forlænge orloven, mistes samtidig muligheden for at udskyde en del af orloven samt at forlænge orloven ved genoptagelse af arbejdet delvist. Er man påbegyndt barselsorlov på nedsatte dagpenge, kan man ikke senere vælge orlov på fulde dagpenge. Side 8

9 2.3. Ansatte lønmodtagere kan udskyde orlov Den retsbaserede udskydelse Forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt. Det kaldes den retsbaserede udskydelse. Forældrene skal senest 8 uger efter barnets fødsel varsle overfor arbejdsgiveren, om de ønsker at benytte sig af retten til at udskyde orloven. Der henvises til den skematiske opstilling af varslingsreglerne, se hhv. afsnit (barsel) og (adoption). Det er kun én af forældrene, som kan benytte den retsbaserede udskydelse. Hvis man vil benytte retten til at udskyde orloven, er det en forudsætning, at man er i beskæftigelse. De udskudte uger skal afholdes i én sammenhængende periode på et senere tidspunkt dog inden barnet fylder 9 år. Udskudte uger kan ikke afholdes under ledighed. Skifter man arbejde inden de udskudte uger af forældreorloven er afholdt, er de ikke gået tabt. Man beholder altså retten til at afholde de udskudte uger også i et nyt ansættelsesforhold. Når man vil afholde sin udskudte orlov, skal man sørge for at varsle det overfor sin arbejdsgiver med 16 uger. Benytter man retten til at udskyde orlov, mistes samtidig retten til at forlænge orloven med 8 eller 14 uger. Derudover kan den udskudte orlov ikke forlænges ved genoptagelse af arbejdet delvist i de udskudte 8-13 uger Den aftalebaserede udskydelse Der er også mulighed for, at forældrene kan aftale med arbejdsgiveren, at op til 32 uger af forældreorloven kan udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse. Begge forældre kan benytte denne mulighed. I modsætning til den retsbaserede udskydelse, er der ikke ved en aftalebaseret udskydelse fastsat minimums- og maksimumskrav til, hvor meget af orloven der udskydes. De udskudte uger i henhold til en sådan aftale med arbejdsgiveren skal ikke afvikles som én sammenhængende periode (i modsætning til den retsbaserede udsky- Side 9

10 delse), men kan anvendes drypvis også som enkeltdage medmindre andet aftales dog skal alle de aftalte udskudte uger være afholdt inden barnet fylder 9 år. Når man indgår en aftale med sin arbejdsgiver om aftalebaseret udskydelse af orlov, skal man samtidig huske at aftale, hvilket varsel man skal give forud for orlovens afholdelse. Hvis man skifter arbejde inden samtlige af de aftalte udskudte uger er anvendt, skal man indgå en tilsvarende aftale med sin nye arbejdsgiver for at kunne udnytte de resterende uger. Man har intet krav på at få en sådan aftale med en ny arbejdsgiver. Bemærk: Muligheden for at udskyde forældreorloven (de 32 uger) ved aftale med arbejdsgiveren (den aftalebaserede udskydelse) kan ikke kombineres med en forlængelse af de 32 uger (til enten 40 eller 46 uger). Man kan dog genoptage arbejdet delvist i de udskudte uger, hvorved orloven forlænges. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den aftalebaserede udskudte orlov kan mistes, hvis man skifter arbejdsgiver inden (hele) orloven er afholdt, og ens ny arbejdsgiver ikke vil indgå en tilsvarende aftale. Man kan eventuelt sørge for, at det fremgår af aftalen, at de 8-13 uger udskydes retsbaseret, og at den resterende orlov udskydes aftalebaseret. Man skal dog her være opmærksom på, at retsbaseret orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Offentligt ansatte kan også udskyde perioder med sædvanlig løn. Se særregler for offentligt ansatte. Afsnit Mulighed for at genoptage arbejdet delvist og forlænge forældreorloven Efter aftale med arbejdsgiveren kan forældrene genoptage arbejdet delvist og samtidig forlænge forældreorloven, svarende til den tid arbejdet er genoptaget. Denne mulighed kan både anvendes af moderen under hendes barselsorlov (14 uger) og af faderen under hans fædreorlov (2 uger i tilknytning til fødslen). Og af begge under forældreorloven (32 uger). Det er dog ikke tilladt for moderen at genoptage arbejdet (hverken helt eller delvist) i de første 2 uger efter fødslen. Dette indebærer fx at den ene af forældrene kan genoptage arbejdet på halv tid i fx 4 uger og efterfølgende forlænge orloven med 4 uger på deltid eller 2 uger på fuld tid. Ved delvis genoptagelse forstås enhver genoptagelse med en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. Side 10

11 Forældrenes samlede ret til dagpenge er dog fortsat 48 uger efter fødslen: Moderens 14 ugers barselsorlov, de to ugers fædreorlov + 32 ugers forældreorlov. Delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven kan ikke kombineres med forlængelse af forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger. Arbejdet kan godt genoptages delvist med tilsvarende forlængelse af orloven under aftalebaseret udskudt orlov men ikke under retsbaseret udskudt orlov. Hvis en retsbaseret udskudt orlov endnu ikke er påbegyndt, kan man dog aftale med arbejdsgiver, at den retsbaserede udskydelse ændres til aftalebaseret udskydelse Genoptagelse af arbejdet delvist - uden forlængelse Forældrene har mulighed for at genoptage arbejdet delvist med den konsekvens, at dagpengene mistes for den tid arbejdet er genoptaget. Denne mulighed kan både anvendes af moderen under hendes barselsorlov (14 uger) og af faderen under hans fædreorlov (2 uger i tilknytning til fødslen). Og af begge under forældreorloven (32 uger). Arbejdet kan tillige genoptages delvist efter denne regel, når orloven er forlænget med 8 eller 14 uger. Det er dog ikke tilladt for moderen at genoptage arbejdet hverken helt eller delvist i de første 2 uger efter fødslen Eksempelvis kan arbejdet genoptages én dag om ugen, med den virkning at dagpengene for den pågældende dag bortfalder. Genoptagelse af arbejdet delvist - efter denne regel - kan maksimalt udgøre op til 29½ time pr. uge og maksimalt 80 pct. af den normale ugentlige arbejdstid forud for orloven. For selvstændige erhvervsdrivende kan arbejdet genoptages i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. Genoptagelse af arbejdet delvist kan kombineres hhv. med forlængelse af orloven (8 eller 14 uger) samt ved både retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af orlov Graviditetsundersøgelse En kvindelig lønmodtager har ret til fravær og dagpenge fra arbejdsgiveren i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden. Hvis det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet, har offentligt ansatte ret til fuld løn ved fravær pga. graviditetsundersøgelser Retten til dagpenge Forældre er under fravær fra arbejdet ved graviditet og barsel berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen. Ansøgningsskema fås hos bopælskommunen eller på arbejdsformidlingen. Bopælskommunen kan vejlede om dagpengereglerne. På hjemmesiden under Myndigheder, Kommuner, kan man finde sin bopælskommunens hjemmeside. Her ligger der ofte mange relevante oplysninger. Side 11

12 Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, har moderen ret til dagpenge fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter. Derefter har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Faderen har yderligere ret til 2 ugers dagpenge umiddelbart efter fødslen Beskæftigelseskravet skal være opfyldt Retten til dagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption er betinget af, at én af nedenstående betingelser som minimum er opfyldt af den sikrede: har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før orloven, og har været i beskæftigelse i mindst 120 timer i perioden, eller er dagpengeberettiget i en a-kasse, eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den sidste måned Dagpengebeløbets størrelse Dagpengebeløbets størrelse beregnes på grundlag af timetal og timeløn. Den maksimale dagpengesats pr. 1. januar 2006 udgør kr. pr. uge. Kontakt bopælskommunen for at få oplyst det dagpengebeløb, der er ret til. For dimittender: se afsnit Dagpengerefusion I den periode af orloven, hvor den ansatte oppebærer fuld løn fra sin arbejdsgiver vil dagpengene blive udbetalt fra bopælskommunen direkte til arbejdsgiveren. I den resterende del af orlovsperioden vil bopælskommunen udbetale dagpengene til den ansatte. Hvis reglerne om forlængelse af orloven benyttes, skal kommunen have besked om at dagpengene først må nedsættes, når en eventuel ret til løn er ophørt. Se afsnit Frister for anmodning om dagpenge Se afsnit 4.3. Side 12

13 3. Ret til løn 3.1. Ansatte efter funktionærlovens bestemmelser Kvindelige ansatte har krav på halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter. Underretning til arbejdsgiveren skal senest ske 3 måneder før forventet fødsel. Udgør den halve løn mindre en det maksimale dagpengebeløb, kan der suppleres med dagpenge fra kommunen. Arbejdsgiveren kan få refusion for den udbetalte løn, dog kun op til det maksimale dagpengebeløb. Nogle får - via deres individuelle kontrakt eller en husaftale - fuld løn under barsel Særregler i øvrigt for offentlig ansatte På det statslige område indgår reglerne om barsel m.v. i Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage udsendt med cirkulære af 15. september På det (amts)kommunale område findes reglerne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager indgået pr. 1. april 2005 med tilhørende protokollat. Se links, afsnit 18.2, Links til aftaler. Graviditetsorlov: Den gravide kvinde i offentlig ansættelse har ret til orlov med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger (for ansatte i staten) eller 8 uger (for ansatte i (amts)kommunerne) til fødslen og indtil 14 uger efter fødslen. Fædreorlov: Faderen har ret til fædreorlov med sædvanlig løn i 2 uger umiddelbart efter fødslen, eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger. Derudover har faderen ret til yderligere fædreorlov med fuld løn i 2 uger indenfor barnets første 46 uger. Forældreorlov: Efter udløbet af den 14. uge har offentligt ansatte forældre ret til 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Hvis forældrene er ansat under samme barselsaftale, dvs. hvis de begge er ansat i staten eller begge er ansat i en (amts)kommune, har de dog kun ret til 10 ugers løn tilsammen. Forældrene kan fordele ugerne mellem sig og eventuelt afholde dem samtidigt, fx over 5 uger. Faderen kan også begynde de 10 ugers orlov med løn indenfor de første 14 uger efter barnets fødsel. Graden af fleksibilitet er omstridt efter en landsretsafgørelse af 26. september 2005, hvor Landsretten afviste, at et forældrepar uden aftale med arbejdsgiver kunne dele orloven imellem sig, i dette tilfælde med henholdsvis 2 og 3 dage pr. uge. Dommen er anket til Højesteret. Det er uden betydning for den offentlig ansattes ret til løn i de 10 uger, at den anden af forældrene også får fuld løn i denne periode, hvis dennes ret følger af en anden aftale. Side 13

14 Ansættelse i henholdsvis en (amts)kommune og i H:S udløser dog ikke krav på 10 uger med sædvanlig løn til hver af forældrene. I (amts)kommunerne er det en forudsætning for retten til løn i 10 uger, at disse uger afholdes i tilslutning til udløbet af de første 14 uger efter fødslen. Faderen kan dog anvende nogle eller alle ugerne indenfor 14-ugers perioden med fuld løn, jf. ovenfor. Retten til løn kan bevares, hvis man benytter sig af reglerne om at udskyde orlov. Som ansat i staten kan man placere de 10 uger med løn eller dele heraf uden umiddelbar tilknytning til de første 14 uger efter barnets fødsel, i det omfang den anden af forældrene holder lønnet eller ulønnet orlov i den mellemliggende periode. Det er derfor kun nødvendigt at benytte adgangen til at udskyde orlov med løn, hvis forældrene set under ét ikke afvikler forældreorloven i en sammenhængende periode. Det er således aktuelt at udskyde dele af den lønnede orlovsperiode, hvis man som (amts)kommunalt ansat vil holde sine 10 ugers orlov på et andet tidspunkt end uge 15-24, eller hvis man som ansat i staten vil holde ugerne, uden at det sker i forlængelse af den anden forældres orlov. Ansatte i staten skal være opmærksomme på, at orlov med løn skal holdes før orlov uden løn. Udskydelse: Hvis man udskyder nogle af eller alle 10 ugers forældreorlov med løn (for fædres vedkommende eventuelt tillige de yderligere 2 ugers fædreorlov med løn), så udskydes ikke bare fraværsretten men også retten til løn. Det er dog en forudsætning for at få fuld løn under den udskudte orlov, at man fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver, når orloven holdes. Delvis genoptagelse af arbejdet: Hvis det er aftalt med arbejdsgiver, at man genoptager arbejdet delvist med samtidig forlængelse af orloven svarende til den tid arbejdet er genoptaget, så forlænges retten til løn også, hvis der stadig er orlov med løn tilbage. Er arbejdet genoptaget uden samtidig forlængelse af orloven, så bortfalder retten til løn svarende til den tid, som arbejdet er genoptaget. Krav om dagpengerefusion: Retten til fuld løn under barsels- og forældreorlov er betinget af, at arbejdsgiver kan få udbetalt de fulde dagpenge, som den ansatte vil have ret til i perioden. Hvis den ansatte alene har ret til nedsatte dagpenge, fx fordi man ønsker orlovsperioden forlænget, og arbejdsgiver derfor ikke får fulde dagpenge, vil retten til løn for den (amts)kommunalt ansatte blive nedsat tilsvarende, og for statsansatte vil retten til løn bortfalde. Hvis man ønsker at fraværet forlænges ud over de 32 uger efter den 14. uge efter fødslen, og dagpengene derved nedsættes, skal man meddele sin bopælskommune, at man ønsker fulde dagpenge i den periode, hvor man har ret til fuld løn, og først herefter ønsker dagpengene nedsat. Pensionsbidrag: Som offentligt ansat skal man sikre sig, at arbejdsgiveren får fuld dagpengerefusion i de orlovsperioder, hvor den ansatte får fuld løn. Side 14

15 Offentligt ansatte skal være opmærksom på, at de i den ulønnede del af orlovsperioden har krav på, at arbejdsgiveren indbetaler fuldt pensionsbidrag til den ansattes pensionsordning. Se nærmere herom i kapitel 8 om anciennitet og pension. Side 15

16 4. Frister 4.1. Varsling til arbejdsgiveren Kvinden skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun ønsker at benytte retten til fravær før fødslen. Manden skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om det forventede tidspunkt for begyndelsen af de 2 ugers fravær ved fødslen/modtagelsen af barnet i hjemmet. Senest 8 uger efter fødslen skal moderen og faderen overfor deres arbejdsgivere meddele tidspunkter for begyndelsen og længden af fravær ud over de 14 uger efter fødslen. Faderen skal endvidere oplyse, om han ønsker at begynde sit fravær i de første 14 uger efter fødslen. Endvidere skal man underrette sin arbejdsgiver om, hvorvidt retten til at udskyde fravær (mindst 8 og højst 13 uger) ønskes udnyttet, og om fravær ud over de 14 uger falder i flere perioder. 8-ugers-varslings-fristen - der løber fra fødslen - skal overholdes. Afholdelse af udskudt fravær skal (tillige) varsles. Afholdelse af den retsbaserede udskydelse (mellem 8 og 13 uger), skal varsles med 16 uger. Varslet for afholdelse af aftalebaseret udskudt orlov afhænger af den individuelle aftale. Ved barns hospitalsindlæggelse, se afsnit 6.4: Sygdom hos barnet. Ved adoption gælder samme betingelser for varslinger. Se oversigtsskema i afsnit : Varsling af orloven adoption. Særlige frister på det (amts)kommunale område: Varslerne nævnt ovenfor gælder også på det (amts)kommunale område. Derudover gælder følgende yderligere frister som forudsætning for at bevare retten til løn: Udvidet fædreorlov: Ønsker faderen at anvende sin ret til 2 ugers udvidet fædreorlov med sædvanlig løn, skal dette varsles med 4 uger. Side 16

17 Faderens forlods anvendelse af 32-ugers perioden: Ønsker faderen forlods at anvende forældreorloven i 14-ugers perioden og samtidig opnå fuld løn, skal dette varsles med 4 uger. Aftalebaseret udskydelse: En ansat - der har udskudt op til 32 uger af sin fraværsret (den aftalebaserede) - skal med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår det udskudte fravær ønskes påbegyndt samt længden heraf Ændring af afgivet varsel Det er til enhver tid muligt at fortryde det afgivne varsel, blot der afgives et nyt varsel inden udløbet af fristen. Se skemaer i afsnit Herudover kan varslet ændres, hvis der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde varslet Frist for anmodning om dagpenge hos kommunen For de perioder, hvor man modtager løn under barsels- og adoptionsorlov, er det arbejdsgiveren der skal anmode om dagpengene hos bopælskommunen. For selvstændige og ansatte uden løndækning, er anmodningsfristen 8 uger efter barnets fødsel/modtagelse. Lønmodtagere skal alene anmode om dagpenge for den orlovsperiode, der ligger udover perioden med løn. Den ansattes anmodning om dagpenge skal ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode. Det betyder for overenskomstansatte og funktionærer, at de senest 8 uger efter den dag, hvor arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn, skal anmode om dagpenge. Har forældre udskudt en del af orloven til senere afholdelse, skal anmodningen ligeledes ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode. Anmodning om nedsatte dagpenge ved forlængelse af orloven med 8 eller 14 uger kan ske i hele 32-ugers perioden. Der vil herefter ske en reduktion i dagpengene, således at den samlede dagpengeudbetaling ikke oversiger 32 uger i alt. Forældrene kan også meddele, at de ønsker den forlængede del af orloven uden dagpenge. Forældre, der modtager fuld løn under en del af barselsorloven skal give kommunen besked om, at dagpengene først skal nedsættes efter perioden med fuld løn er ophørt. Er anmodningen om dagpenge indgivet efter fristen, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen. Side 17

18 5. Ferie 5.1. Optjening af betalt ferie Efter ferieloven optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds lønnet ansættelse i optjeningsåret. For ansættelsesperioder under en måneds varighed optjener man ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. (Amts)kommunalt ansatte optjener ferie i timer. Under graviditets-, barsels-, fædre-, forældre- og børnepasningsorlov optjener man ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren, så længe der udbetales hel eller delvis løn under fraværet Hvis man - eksempelvis - efter funktionærloven får halv løn under barselsorlov, så optjenes der ferieret med fuld løn i denne periode til afvikling i det følgende ferieår. Det er dog en forudsætning, at man stadig er ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien holdes. Er man fratrådt, inden ferien holdes, vil feriegodtgørelsen blive beregnet på grundlag af indtægten i optjeningsåret. (Se afsnit 5.4 Særligt om fratræden efter orlov). Perioder, hvor der alene er ret til barselsdagpenge I den periode, hvor man alene har ret til barselsdagpenge fra kommunen eller orlovsydelse fra a-kassen, optjener man ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. Hvis man er medlem af en a-kasse, kan der i stedet være mulighed for feriedagpenge fra a-kassen. Det er normalt en betingelse, at man er medlem af a-kassen på såvel optjeningstidspunktet som på det tidspunkt, hvor man holder ferien med feriedagpenge. Optjening af ferie ved delvis genoptagelse af arbejdet Hvis man under forældreorlov har genoptaget arbejdet delvist i optjeningsåret, har man som udgangspunkt krav på løn under ferie i ferieåret svarende til det antal timer, som står i ansættelseskontrakten. Hvis man har genoptaget arbejdet på en måde, så man både arbejder og har barsel på samme dag, og dermed også har (delvis) løn alle dage, så optjener man ret til ferie med fuld løn. Eksempel: En AC er er ansat til 7,4 timer om dagen. AC eren genoptager arbejdet 5 timer om dagen og har orlov 2,4 timer om dagen. Det medfører et krav på løn under ferie svarende til 7,4 timer, når der holdes ferie en dag. Hvis man i stedet genoptager arbejdet delvist, sådan at man arbejder fx 4 dage om ugen og er på barsel en hel dag om ugen i en situation, hvor man kun har ret til barselsdagpenge på orlovsdage (dvs. hverken hel eller delvis løn), så optjener man ikke fuld betalt ferie. I den situation vil man optjene 0,07 dages betalt ferie for hver ansættelsesdag med hel eller delvis løn. Eksempel: En AC er er ansat hele måneden, men er på forældreorlov uden løn hver fredag. I en måned er der fx 31 dage, hvoraf 5 dage er 5 fredage. AC eren optjener derfor (31-5=) 26 x 0,07 dages betalt ferie i måneden, svarende til 1,82 dages betalt ferie i måneden. Side 18

19 (For offentligt ansatte har denne begrænsning kun betydning, når retten til pension under orlov er ophørt, for indtil da, har de delvis løn. Se afsnit 8.3 og 8.4). Se i øvrigt Arbejdsdirektoratets vejledning fra 8. maj 2003, punkt 8 (se link hertil i afsnit 18.4: øvrige links ). Særligt for offentligt ansatte I de perioder af orloven, hvor statsligt ansatte ikke har ret til fuld løn, men dog har ret til pensionsbidrag, optjener de også ret til ferie med fuld løn, da pensionen udgør delvis løn. Se afsnit 8.3: Det offentlige område. Om dette også gælder for ansatte i (amts)kommunerne er uklart, men der arbejdes med at finde en afklaring. Herudover optjener ansatte i staten også ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode. Dette gælder også ved forlængelse af forældreorloven med enten 8 eller 14 uger. Det er dog en betingelse, at man genindtræder i tjenesten og holder ferien, inden udløbet af det ferieår, hvor ferien skal være afholdt. Samme ordning gælder ikke for (amts)kommunalt ansatte! 5.2 Afholdelse af ferie Hovedreglen: orlov ved barsel og adoption er en feriehindring Der kan som udgangspunkt ikke holdes orlov og ferie samtidig, da barsels- og adoptionsorlov ifølge Ferieloven er en feriehindring. En arbejdsgiver kan derfor ikke varsle afholdelse af ferie for en periode, hvor lønmodtageren er på barsels- og adoptionsorlov. Hvis feriehindringen - det vil sige barsels- eller forældreorloven - ligger op til hovedferiens udløb d. 30. september eller ferieårets udløb d. 30. april (øvrig ferie) kan tilgodehavende feriedage udbetales kontant, uden at ferien er afholdt. Offentligt ansatte kan i stedet aftale med arbejdsgiveren at overføre ikke-afholdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Aftalen skal være skriftlig og skal indgås inden ferieårets udløb. Samme mulighed kan følge af kollektiv overenskomst for privatansatte. Ønsker en lønmodtager at holde ferie i en periode med barselsorlov, kan orloven eventuelt udskydes til afholdelse efter ferien jf. reglerne om udskydelse. Se afsnit 2.3: Ansatte lønmodtager kan udskyde orlov. Der er undtagelser til hovedreglen om feriehindring. Nedenfor angives de situationer, hvor det er muligt at holde ferie under orloven Undtagelserne: orlov, hvor der er mulighed for at holde ferie Ferie når arbejdet er genoptaget delvist (med eller uden forlængelse): Hvis arbejdet efter aftale med arbejdsgiveren er genoptaget delvist på en sådan måde, at arbejdet er genoptaget på hele dage, kan øvrig ferie - efter Ferieloven Side 19

20 eller gældende ferieaftale - holdes de dage, hvor arbejdet er genoptaget. I disse situationer er barselsorlov ikke en feriehindring. Derimod kan hovedferie aldrig afvikles under delvis genoptagelse af arbejdet, medmindre orloven udskydes. Ferie under afvikling af aftalebaseret udskydelse: Under afvikling af den aftalebaserede udskudte orlov er lønmodtageren på barselsorlov. For at kunne holde ferie er lønmodtageren derfor nødt til på ny at indgå aftale med arbejdsgiveren om at udskyde orloven. Kan en sådan aftale ikke indgås, kan ferie ikke holdes. Ferie under børnepasningsorlov: Børnepasningsorlov til børn født før 27. marts 2002 (jf. afsnit 11) er aldrig en feriehindring, da lov om børnepasningsorlov bestemmer, at den resterende orlov udsættes i en periode, der svarer til den afholdte ferie. Se nærmere i kapitel 11: Børnepasningsorlov. Forældre, der holder børnepasningsorlov, skal derfor huske at afvikle ferien, da ferien ellers er mistet ved ferieårets udløb. Dog vil de kunne få udbetalt en ferieuge, og de fleste kan i stedet for udbetaling af en uge overføre 1 uges ferie til det følgende ferieår. Se nedenfor Særligt om overførsel af ferie til det følgende ferieår Ferieloven giver mulighed for at overføre op til 5 dages ferie til det følgende ferieår efter aftale, enten i form af kollektiv overenskomst eller mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Aftale om overførsel af ferie skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb. Denne mulighed er ikke betinget af, at der har været en feriehindring op til ferieåret udløb. Muligheden for overførelse af ferie gælder for offentligt ansatte og for de fleste privatansatte. Sidstnævnte i henhold til kontrakt eller overenskomst. Der kan eksistere enkelte overenskomster, der ikke giver denne mulighed. Er man omfattet af sådan en overenskomst, har man ikke mulighed for at lave en individuel aftale om ferieoverførsel Særligt om fratræden efter orlov Hvis man fratræder efter at have holdt barsels- eller forældreorlov i optjeningsåret (det forudgående kalenderår), skal arbejdsgiver beregne feriegodtgørelse på 12,5 pct. af den faktisk udbetalte løn i optjeningsåret. Hvis man under orloven i en periode har fået halv løn, skal der altså kun betales feriegodtgørelse på 12,5 pct. af den halve løn. Hvis man inden fratræden når at afholde ferie der er optjent i en periode med delvis løn, får man fuld løn under ferien efter princippet, som beskrevet i afsnit 5.1. Se i øvrigt Arbejdsdirektoratets vejledning, punkt 5 7 (se links i afsnit 18.4: Øvrige links ). Side 20

21 6. Sygdom 6.1. Sygdom m.v. under graviditet Offentlig ansatte Offentligt ansatte har ret til fuld løn både under sygdom og under graviditetsorlov. Privatansatte: Privatansatte omfattet af funktionærloven har ret til fuld løn under sygdom men kun halv løn under graviditetsorlov, medmindre andet følger af kollektiv eller individuel aftale. For ansatte efter funktionærloven har det derfor betydning, om man er sygemeldt eller fraværende på grund af graviditetsorlov: Kvinden har varslet, at hun går på orlov 4 uger før forventet fødsel: Bliver kvinden uarbejdsdygtig under graviditeten pga. sygdom eller et sygeligt forløb af graviditeten får hun fuld løn (løn under sygdom) frem til 4 uger før forventet fødsel. Herefter overgår hun til barselsorlov (halv løn). Kvinden har varslet, at hun går på orlov senere end 4 uger før forventet fødsel: Har kvinden fx meddelt arbejdsgiveren, at hun går fra 2 uger før forventet fødsel, og bliver hun syg 8 uger før (uden at der er tale om graviditetsbetinget sygdom), så får hun fuld løn (løn under sygdom) i de 6 første uger og overgår herefter til barselsorlov (halv løn). Er der tale om graviditetsbetinget sygdom anses graviditetsorloven for påbegyndt 4 uger før forventet fødsel, uanset om kvinden har meddelt, at hun først ønskede at starte sin orlov 2 uger før forventet fødsel. 6.2 Undersøgelser og behandling for ufrivillig barnløshed Foreligger der et sygeligt forhold hos den ene af parterne, der nødvendiggør fravær til undersøgelser og behandling for barnløshed, har den pågældende ret til dagpenge fra kommunen. Offentligt ansatte har - som under anden normal sygdom - ret til fuld løn i forbindelse med undersøgelse og behandling ved barnløshed Sygdom hos moderen efter fødsel Bliver moderen syg efter fødslen - men inden barselsorloven er udløbet betragtes fraværet som barselsorlov og ikke som fravær på grund af sygdom. Barselsorloven forlænges ikke. I helt særlige tilfælde, hvor moderen på grund af sygdom er ude af stand til at passe barnet, kan faderen indtræde i moderens dagpengeret i de første 14 uger efter fødslen under forudsætning af, at begge opfylder dagpengelovens beskæftigelseskrav (se afsnit 2.6). Ligebehandlingsloven giver faderen ret til fravær fra sit arbejde i denne situation, men under forudsætning af, at han har dagpengeret. Side 21

22 Fravær fra arbejde ved sygdom som opstår efter barselsorlovens udløb, men er begrundet i fødslen, betragtes som fravær på grund af almindelig sygdom og giver dermed ret til fuld løn. Der skelnes således ikke mellem sygdom, som kan tilbageføres til graviditeten/fødslen og anden almindelig sygdom. Bliver man afskediget på grund af sygdom efter barselsorlovens udløb, bør man omgående kontakte sin faglige organisation Sygdom hos barnet Bliver barnet indlagt på hospital i orlovsperioden (inden for de 46 ugers orlov) og vælger man ikke at genoptage arbejdet, så kan retten til fravær og dagpenge forlænges eller udsættes med indlæggelsesperioden - dog højst op til 3 måneder. Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke faderens ret til dagpenge i de 2 uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Det betyder at den almindelige orlovsperiode på 46 uger begynder - eller genoptages - fra og med kalenderdagen efter den dag, barnet bliver udskrevet. Hvis forældrene ved barnets indlæggelse på hospital indenfor orlovsperioden genoptager arbejdet, afbrydes orloven. Forældrene kan da holde resten af deres respektive orlovsperioder når barnet udskrives - under forudsætning af, at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen. Forældrene skal uden ugrundet ophold underrette deres arbejdsgivere om barnets indlæggelse og udskrivelse. Er barnet blevet udskrevet inden der er afgivet varsel om tilbagekomst på arbejdet, forlænges fristen med den tid barnet har været indlagt. Er der afgivet varsel, bortfalder dette, og der skal varsles på ny inden 2 uger efter udskrivelsen. Tilsvarende gælder ved adoption. Se i øvrigt reglerne om varsling ved barns hospitalsindlæggelse i skemaet i afsnit (barsel og (adoption). Særligt for offentligt ansatte: Bliver barnet indlagt på hospital i en del af orlovsperioden hvor den ansatte har ret til fuld løn, har offentligt ansatte yderligere ret til at forlænge orlovsperioden med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Retten til sædvanlig løn kan dog maksimalt forlænges med 3 måneder, og under forudsætning af, at den ansatte ikke genoptager arbejdet i perioden. For ansatte i staten er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 24. uge efter fødslen. For ansatte i amter og kommuner er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen. Side 22

23 7. Beskyttelse mod opsigelse En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption - eller på grund af ønske om orlov i den forbindelse. Dvs. at både moderen og faderen er særligt beskyttet mod opsigelse på grund af barselssituationen. Hvis: moderen afskediges når hun er gravid, eller en af forældrene afskediges, mens de holder barsels/forældreorlov, eller en af forældrene afskediges, mens de holder retmæssigt udskudt orlov eller en af forældrene afskediges inden for 16-ugers varslet for afholdelse af den retmæssigt udskudte orlov er det arbejdsgiveren der skal bevise, at afskedigelsen ikke skyldes graviditeten eller barslen (kaldes: omvendt bevisbyrde). Det vil arbejdsgiveren have meget svært ved. Hvis en af forældrene afskediges: når denne har varslet, hvornår der holdes barselsorlov, eller når denne har varslet at ville afholde orlov, der er udskudt efter aftale, eller når denne holder orlov, der er udskudt efter aftale, eller kort tid efter afsluttet orlov og kan den afskedigede påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode at afskedigelsen skyldes orloven eller varslingen heraf, er det arbejdsgiveren, der skal bevise at afskedigelsen ikke er begrundet her i (kaldes: delt bevisbyrde). Opsiges lønmodtageren alligevel på grund af graviditet eller barselsorlov, skal arbejdsgiveren betale en ofte meget - betydelig godtgørelse. Særligt for ansatte uden aftale om fuld løn under barsel Lønmodtagere, der ikke er funktionærer: Hvis en lønmodtager afskediges under afvikling af barselsorlov og har vedkommende ikke en aftale om løn under barsel, kommer arbejdsgiveren ikke til at betale løn i opsigelsesperioden, hvis den ligger i orlovsperioden. Strækker opsigelsen sig ind i den periode, hvor moderen skal genoptage sit arbejde, vil der skulle udbetales sædvanlig løn fra genoptagelsestidspunktet. Funktionæransatte: Efter funktionærlovens 7, stk.4 gælder, at arbejdsgiveren skal betale fuld løn i hele opsigelsesperioden, hvis arbejdsgiveren opsiger funktionæren inden barselsorlovens begyndelse eller i den periode hvor moderen har ret til halv løn, dvs. i graviditetsorloven eller de første 14 uger efter fødslen. Hvis moderen i en periode før opsigelsen alene har modtaget halv løn under orlov, gælder endvidere, at hun har ret til fuld løn fra orlovens påbegyndelse. Her kan der altså blive tale om et bagudrettet lønkrav. Side 23

24 8. Anciennitet og pension 8.1. Generelt Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved graviditet, barsel og adoption ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Der er derimod ingen lovbestemmelser om optjening af pension Det private område Privatansattes optjening af pension under barsels- og forældreorlov (med eller uden løn) vil hvis der er ret hertil - fremgå af ansættelseskontrakten, være indskrevet i en eventuelt kollektiv aftale eller være fastlagt i en personalepolitik Det offentlige område Offentligt ansatte optjener pension, når de får løn under barsel. Herudover optjener den ansatte ret til pension i de ulønnede dele af forældreorloven. Arbejdsgiver indbetaler såvel eget som arbejdsgiverbidrag. Ansatte i staten optjener pr. 1. april 2005 fuld pensionsret under al ulønnet orlov, uanset om den ansatte har ret til dagpenge. Den udvidede ret - udover de hidtil dækkede 14 uger - skal således ligge efter 1. april 2005, for at være omfattet. Udvider den ansatte sin forældreorlov på 32 uger til 40 eller 46 uger, optjenes der ikke pensionsret i de yderligere 8 eller 14 uger. Ansatte i amter og kommuner optjener pension i den ulønnede del af dagpengeperioden fra den 1. oktober Her forudsættes det, at den ansatte modtager barselsdagpenge (hel eller delvis). Der kan maksimalt opnås pension svarende til 22 ugers ulønnet orlov (for begge forældre tilsammen). Ved modtagelse af nedsatte dagpenge ved forlænget orlov opnås tilsvarende forholdsmæssig pension. Ved genoptagelse af arbejdet med forlængelse skal indbetalingen fordeles på hele perioden Børnepasningsorloven og det offentlige område Ansatte på det offentlige område optjener fuld pensionsret under hele børnepasningsorloven, dvs. både under retsbaseret og aftalebaseret børnepasningsorlov. Side 24

25 9. Ledige, studerende og dimittender 9.1. Ret til dagpenge Ledige, studerende og dimittender er som andre berettiget til barselsdagpenge fra kommunen, hvis dagpengelovens beskæftigelseskrav er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis man opfylder én af følgende betingelser: har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før orlovens indtræden og har været beskæftiget i mindst 120 timer i denne periode, eller er dagpengeberettiget i en a-kasse, eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned Kommunen kan vejlede nærmere om dagpengeretten Ledige Er man ledig og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, vil man under barsel få udbetalt dagpenge fra kommunen. Ledige kan maksimalt forlænge barselsorloven med 8 uger. Det gælder både hvis man er ledig på tidspunktet for orlovens start, og hvis man bliver ledig under orloven. I situationer hvor den ene forælder er ledig og den anden forælder er i arbejde, kan den ledige altså maksimalt holde 8 uger af den forlængede orlov. Ledige kan ikke udskyde den dagpengeberettigede orlov til et senere tidspunkt. Har man været i et ansættelsesforhold og har udskudt orlov - kan den udskudte orlov ikke afvikles i en ledighedsperiode Studerende Studerende har mulighed for særlig støtte fra SU (ekstra SU-klip) under barsel samtidig med evt. barselsdagpenge eller løn under barsel. Ret til løn under barsel kan følge af individuel eller kollektiv aftale eller af funktionærloven. Hvis den ene af forældrene er studerende og den anden er i arbejde, kan den studerende få ekstra SU-klip samtidig med, at den af forældrene der er i arbejde modtager løn/dagpenge efter reglerne omtalt i denne vejledning. Yderligere information kan fås hos studievejledningen på uddannelsesinstitutionen eller hos Studenterrådgivningen. Studerende uden erhvervsarbejde kan ikke få barselsdagpenge fra kommunen. Studerende har kun ret til barselsdagpenge, hvis en af ovenstående betingelser er opfyldt. Vælger man at melde sig ud af studiet, fordi man på grund af barsel ikke magter at færdiggøre uddannelsen, har man ikke ret til SU og som udgangspunkt heller ikke ret til barselsdagpenge. Dog kan der være ret til dagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt via et studiearbejde, eller hvis barslen indledes inden en måned efter Side 25

26 afslutningen af bacheloruddannelsen samtidig med at kandidatuddannelsen opgives, jf. afsnit For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge efter endt barsel, skal indmeldelse i a-kassen ske senest inden 14 dage efter bacheloruddannelsens afslutning. Hvis uddannelsen afbrydes før bachelorgraden er opnået eller senere end en måned efter bachelorgraden er opnået, kan der være mulighed for at få kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, medmindre formue eller en eventuel forsørgers indtægter/formue forhindrer det Dimittender Fødsel umiddelbart inden studieafslutningen Forholdene i studietiden er beskrevet i afsnit Hvis barnet er født så sent i studiet, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutningen, er der ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor man er dagpengeberettiget fra a-kassen (dvs. senest 1. måned efter optagelsesdagen). Indtil uddannelsen er afsluttet kan man fortsat modtage SU-klip, i det omfang de ikke er brugt op. En uddannelse anses for afsluttet, når samtlige studieaktiviteter er ophørt. Hvis studiet afsluttes med specialet og alle andre karakterer er modtaget, kan uddannelsen anses for afsluttet ved modtagelsen af forhåndsgodkendelsen af specialet. Barselsdagpenge ydes med et beløb svarende til dimittendsatsen i den almindelige barselsperiode (op til 46 uger efter barnets fødsel). Dimittendsatsen udgør pr. 1. januar kr. pr. uge for en fuldtidsforsikret. Der er kun ret til arbejdsløshedsdagpenge efter endt barselsorlov, hvis man har meldt sig ind i a-kassen senest 14 dage efter uddannelsens afslutning Fødsel umiddelbart efter studieafslutningen Overgår man til barselsorlov indenfor en måned efter studieafslutningen, er der ret til barselsdagpenge fra første dag i orlovsperioden. Afslutter man f.eks. uddannelsen den 31. januar, og er forventet fødselstidspunkt fx den 14. februar, så kan man straks overgå til barselsorlov med barselsdagpenge, da man har ret til orlov i 4 uger før fødslen. Er termin i stedet den 14. marts, så kan man overgå til barselsorlov med barselsdagpenge den 15. februar. Hvis overgang til barselsorlov sker senere end en måned efter afslutningen af uddannelsen, er der kun ret til barselsdagpenge, hvis man er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Retten til arbejdsløshedsdagpenge forudsætter, at man er indmeldt i a-kassen inden 14 dage efter uddannelsens afslutning. Hvis der er sket rettidig indmeldelse, indtræder retten til arbejdsløshedsdagpenge en måned efter studieafslutningen. Husk at blive meldt ind i en arbejdsløshedskasse, Side 26

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Hvad du bør vide, når du venter barn

Hvad du bør vide, når du venter barn Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster Anette Eklund Hansen Barselsors historie 100 års love og overenskomster 1901-1920 1901. Fabriks 4 uger efter fødsel mulighed for dispensation Kvinder i hådærksmæsige og industrielle virksomheder med 5

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere