Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt 3F, Fælles Fagligt Forbund, Aalborg Afdeling, har rettet henvendelse til mig om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, hvori der ikke blev givet meddelelse til begge parter om afgørelsen Dok.nr. 15/ /PH Bedes oplyst ved henvendelse + bilag Henvendelsen drejer sig om kommunens pligt til på eget initiativ at (genoptage disse sager og) tilbagebetale de beløb, der er modregnet i hjælpen efter aktivloven, indtil der blev truffet en afgørelse, der blev meddelt begge parter. Forbundet har oplyst, at kommunen i marts 2015 har truffet nye afgørelser i de pågældende sager, men med tilbagevirkende kraft, og at der er tale om i alt ca. 100 sager. Jeg vedlægger en kopi af forbundets henvendelse med bilag og af mit brev af i dag til forbundet. Efter min gennemgang af forbundets henvendelse med bilag har jeg besluttet af egen drift at indlede en undersøgelse i sagen. Jeg henviser til 17, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, hvorefter jeg af egen drift kan tage sager op til undersøgelse. På den baggrund beder jeg kommunen om en udtalelse, jf. nærmere nedenfor. 1. Reglerne om gensidig forsørgelsespligt i 2 a - 2 c i aktivloven (lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015) blev indsat ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af bl.a. aktivloven. Det fremgår af lovbemærkningerne til reglerne, at afgørelser om gensidig forsørgelsespligt skal meddeles begge parter. Jeg henviser til bemærkningerne til 1, nr. 4, i lovforslag nr. 224 af 28. maj Af principafgørelse (udsendt den 4. august 2014) om gensidig forsørgelsespligt og manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse fremgår det bl.a., at kommunen skal træffe afgørelse om samliv både over for ansøgeren og over for samboen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i skrivelse nr af 2. marts 2015 gennemgået reglerne og har beskrevet den sagsbehandling,

2 der skal finde sted, og hvilken betydning forskellige sagsbehandlingsfejl har for afgørelsens gyldighed. Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende: En afgørelse, om at et par skal anses for samlevende og derfor har gensidig forsørgelsespligt efter lov om aktiv socialpolitik, skal for at have virkning meddeles til dem, afgørelsen vedrører dvs. til både ansøgeren og samleveren. Afgørelsen har derfor ikke virkning førend den er meddelt til begge parter, hvilket vil sige, at den ikke kan håndhæves, og at der i kontanthjælpssystemet ikke kan beregnes uddannelses- eller kontanthjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende, førend såvel ansøger som samlever har fået afgørelsen meddelt. Kommunernes Landsforening (KL) har i en redegørelse om gensidig forsørgerpligt af 26. marts 2015 bl.a. skrevet således: I de tilfælde, hvor en sagsbehandlingsfejl konkret ikke har haft betydning for afgørelsen, kan kommunen efter KL s opfattelse lægge til grund, at afgørelsen kan fastholdes som gyldig (forudsat, at den er meddelt begge parter). ( ) I de tilfælde, hvor en afgørelse er behæftet med sagsbehandlingsfejl, skal der foretages en konkret vurdering af, om fejlen er konkret væsentlig med den virkning, at afgørelsen er ugyldig. I så fald skal parterne stilles, som om afgørelsen ikke var truffet. Konsekvensen er, at der ses bort fra den gensidige forsørgerpligt for tiden, indtil kommunen evt. træffer en ny, korrekt afgørelse om gensidig forsørgerpligt. Udgangspunktet er nemlig, at det kræver klar hjemmel, hvis en myndighed skal træffe bebyrdende afgørelser over for borgeren med tilbagevirkende kraft. Der er ikke i LAS [lov om aktiv socialpolitik; min bemærkning] hjemmel til at træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt med tilbagevirkende kraft. Skal kommunen efterbetale kontanthjælp? Da der ikke er hjemmel til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, vil kommunerne i de sager, som er behæftet med konkret væsentlige mangler, der medfører, at afgørelserne må betragtes som ugyldige, være forpligtet til at efterbetale differencen mellem den reducerede kontant- 2/5

3 hjælp og den kontanthjælp, som ansøgeren ville have fået, såfremt der ikke var truffet afgørelse om forsørgelsespligt for ansøgerens samlever. Ankestyrelsen har i principafgørelse (udsendt den 3. september 2015) udtalt, at en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke har retsvirkning, før den er meddelt begge parter. Hvis en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt ikke er meddelt begge parter, er der således tale om en væsentlig retlig mangel, og retsvirkningen heraf er, at afgørelsen er ugyldig. Det betyder, at afgørelsen ikke kan håndhæves, og at der hvis betingelserne for hjælp efter aktivloven i øvrigt er opfyldte er ret til fuld hjælp, indtil der er truffet en ny afgørelse, der er meddelt begge parter. Hvis en myndigheds retsanvendelse eller praksis er blevet underkendt, og der dermed er truffet ugyldige afgørelser, antages myndigheden normalt at være forpligtet til at genoptage allerede afgjorte sager af egen drift, hvis dette ikke vil volde større vanskeligheder, f.eks. fordi det er forholdsvis ukompliceret at finde frem til de relevante sager. I modsat fald bør myndigheden i stedet generelt informere offentligheden om borgernes mulighed for selv at rette henvendelse til myndigheden for at søge om at få deres tidligere afgjorte sager genoptaget. Dette kan f.eks. ske ved opslag på myndighedens hjemmeside. Jeg henviser til Jon Andersen og Karsten Loiborg m.fl., Forvaltningsret (2002), s. 383 og s. 946 ff., Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret (2013), side 270 f. og Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), side 279 f. Som anført af KL, jf. ovenfor, er udgangspunktet, at det kræver sikker hjemmel, hvis en myndighed skal træffe bebyrdende afgørelser over for borgeren med tilbagevirkende kraft. Jeg henviser bl.a. til Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret (2013), side 291 og Højesterets dom af 10. september 2015 (sag nr. 205/2014). 2. Af referat fra et møde den 2. marts 2015 i Brønderslev Kommunes beskæftigelsesudvalg fremgår det, at kommunen ikke havde (partshørt eller) sendt afgørelsesbrev til samleveren i de sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse om gensidig forsørgelsespligt. Jeg må forstå, at dette gælder for alle de sager, hvori kommunen havde truffet en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt. Forvaltningen foreslog, at man afventede en orientering (ovennævnte skrivelse af 2. marts 2015) fra STAR, om hvorvidt der skulle træffes nye afgørelser i sagerne. Ifølge referatet blev det (imidlertid) besluttet, at sagerne skulle tages op til fornyet behandling. 3/5

4 Af referat fra et møde i udvalget den 13. april 2015 fremgår det, at Brønderslev Kommune havde modtaget redegørelsen fra KL (af 26. marts 2015, jf. ovenfor) om gensidig forsørgerpligt. Jeg forstår referatet således, at forvaltningen havde gennemgået alle sager på området og sendt partshøringsbreve og (nye) afgørelsesbreve ud til 67 par. 6 af disse par havde klaget, hvorefter kommunen havde udbetalt ydelse med tilbagevirkende kraft til ét par, og de øvrige 5 klager var sendt til Ankestyrelsen. En afgørelse fra kommunen om gensidig forsørgelsespligt var herudover kendt ugyldig af Ankestyrelsen den 16. februar 2015, hvorfor forvaltningen også havde udbetalt ydelse med tilbagevirkende kraft i denne sag. Endelig fremgår det, at forvaltningen ville sende partshøringsbreve ud til 32 par, som ikke længere modtog ydelser. Jeg er ikke bekendt med yderligere referat fra beskæftigelsesudvalget vedrørende kommunens sager om gensidig forsørgelsespligt. Jeg bemærker, at der til møde den 11. maj 2015 var et punkt på dagsordenen vedrørende afgørelser fra Ankestyrelsen, men da der var tale om et lukket punkt, er jeg ikke bekendt med det nærmere indhold og referat heraf. Jeg har desuden modtaget en konkret klage i en sag, hvor Brønderslev Kommune den 26. marts 2015 traf afgørelse om at anse de pågældende parter for samlevende i aktivlovens forstand [m]ed virkning fra den 1. januar 2014, hvor kommunens oprindelige afgørelse om gensidig forsørgelsespligt var blevet truffet, dog uden afgørelsesbrev til samleveren. Den 6. oktober 2015 traf Ankestyrelsen afgørelse om at anse kommunens (oprindelige) afgørelse for ugyldig, indtil afgørelsen blev meddelt jer begge ved kommunens afgørelse af 26. marts Ankestyrelsen ændrede herefter kommunens afgørelse af 26. marts 2015, således at borgeren i perioden fra den 1. januar 2014 til den 28. februar 2015 havde ret til fuld hjælp, idet hjælpen ikke skulle beregnes på baggrund af samleverens indtægter. I brev af 7. oktober 2015 meddelte kommunen, at der ville ske efterbetaling af modregnet beløb for perioden 1. januar 2014 til og med 28. februar Den konkrete sag er kommunens sag nr G Sagen er den 11. november 2015 afsluttet her ved institutionen. Ankestyrelsen har således (i overensstemmelse med principafgørelse 37-15) meddelt, at afgørelsen om gensidig forsørgelsespligt, der ikke blev meddelt begge parter, er ugyldig. Samtidig har Ankestyrelsen underkendt Brønderslev Kommunes praksis med at genoptage sagerne og træffe en ny afgørelse med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Kommunen har i den konkrete sag taget afgørelsen til efterretning og efterbetalt modregnede beløb. Forbundet har bl.a. vedlagt en artikel fra Nordjyske Stiftstidende fra den 23. oktober 2015, hvori kommunens borgmester er citeret for at have udtalt følgende: 4/5

5 Vi betaler, hvis det skal være. Når Ankestyrelsen kommer med en afgørelse, så er det det, der gælder, hvis der kommer krav. Men folk skal ikke have penge, de ikke er berettiget til. Og vi har rettet op. Hvis borgmesteren er citeret korrekt, må jeg umiddelbart forstå udtalelsen således, at kommunen har taget Ankestyrelsens afgørelse til efterretning, men alene mener at skulle efterbetale kontanthjælp, hvis borgerne selv rejser krav herom. 3. På baggrund af referaterne fra beskæftigelsesudvalgets møder, jf. pkt. 2 ovenfor, har jeg forstået, at kommunen har kunnet identificere de ca. 100 sager, hvori der er truffet afgørelse om gensidig forsørgelsespligt uden afgørelsesbrev til samleveren, idet kommunen har sendt partshøringsbreve og nye afgørelser ud i sagerne. Jeg må derfor umiddelbart lægge til grund, at sagerne er fundet frem. Jeg beder derfor kommunen om at udtale sig om, 1) hvorvidt kommunen i lyset af det, som jeg har anført under pkt. 1, samt Ankestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2015, jf. pkt. 2, må anses for forpligtet til (på ny) at genoptage sagerne af egen drift (hvor det endnu ikke er sket) og efterbetale de beløb, som kommunen har modregnet i hjælpen, for perioden indtil der blev truffet en ny afgørelse, der blev meddelt begge parter, og 2) om kommunen i givet fald agter at gøre dette. Jeg beder om at modtage kommunens udtalelse senest den 14. december Med venlig hilsen Kopi til: 3F, Fælles Fagligt Forbund, Aalborg Afdeling Statsforvaltningen, Tilsynet Ankestyrelsen KL 5/5

6 Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Sagsnummer K Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt Jeg har i forlængelse af mit brev af 12. november 2015 modtaget Brønderslev Kommunes udtalelse af 14. december 2015 om kommunens behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt. Efterfølgende har jeg desuden på min anmodning fra kommunen modtaget kopi af den afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommunen har henvist til i sin udtalelse, og indhentet yderligere oplysninger herom fra Ankestyrelsen Dok.nr. 15/ /PH Bedes oplyst ved henvendelse Efter min gennemgang heraf har jeg besluttet at bede kommunen om en supplerende udtalelse, jf. nedenfor: 1. I mit brev af 12. november 2015 anførte jeg, at jeg havde forstået et referat fra et møde i kommunens beskæftigelsesudvalg den 2. marts 2015 således, at kommunen hverken havde partshørt eller sendt afgørelsesbrev til samleveren i (alle) de sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse om gensidig forsørgelsespligt. Jeg anførte endvidere, at jeg havde forstået et referat fra et møde i udvalget den 13. april 2015 sådan, at forvaltningen (i marts/april 2015) havde gennemgået alle sager på området og sendt partshøringsbreve og (nye) afgørelsesbreve ud til 67 par, og at kommunen ville sende partshøringsbreve ud til yderligere 32 par, som ikke længere modtog ydelser. Jeg omtalte endvidere en konkret sag, hvori Ankestyrelsen den 6. oktober 2015 havde ændret en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt med tilbagevirkende kraft, som Brønderslev Kommune havde truffet den 26. marts Ud fra referaterne fra møderne i beskæftigelsesudvalget og den nævnte afgørelse fra Ankestyrelsen, forstod jeg således umiddelbart, at kommunen i (alle) sine oprindelige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt ikke havde meddelt afgørelserne til begge parter, og at kommunen efter en fornyet gennemgang af alle sagerne i marts/april 2015 havde truffet nye afgørelser om gensidig forsørgelsespligt (i forhold til begge parter) med tilbagevirkende kraft.

7 Det fremgår ikke klart af Brønderslev Kommunes udtalelse til mig, om min forståelse er korrekt. Jeg beder derfor kommunen om udtrykkeligt at oplyse, om kommunen har foretaget en ny gennemgang af alle de sager, hvori der er truffet afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, og om kommunen har truffet nye afgørelser over for begge parter i de sager, hvor den oprindelige afgørelse ikke var meddelt til begge parter, men kun til ansøgeren af kontanthjælp/uddannelseshjælp. I bekræftende fald beder jeg kommunen om at oplyse antallet af sager, hvori der er truffet nye afgørelser om gensidig forsørgelsespligt på grund af manglende meddelelse af den oprindelige afgørelse til begge parter, og i hvor mange af disse sager kommunen har truffet afgørelse med tilbagevirkende kraft, som det er sket i den sag, hvor Ankestyrelsen traf afgørelse den 6. oktober 2015, jf. pkt. 2 i min høring af 12.november Jeg er i øvrigt bekendt med, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 16. april 2015 bad alle kommuner om nærmere faktuelle oplysninger om behandlingen af sager om gensidig forsørgelsespligt. STAR bad bl.a.om oplysning om antal genoptagede afgørelser som følge af fejl (herunder manglende meddelelse af afgørelsen til begge parter), hvor kommunen havde henholdsvis fastholdt og ændret afgørelsen. STAR anførte i den forbindelse, at genoptagelse af en sag talte med, uanset om det skete af egen drift eller efter henvendelse fra borgeren, og at afgørelser, der var undersøgt, men ikke genoptaget, ikke talte med. Brønderslev Kommune oplyste i sit svar af 19. maj 2015 til STAR, at kommunen i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. april 2015 havde truffet afgørelse i 132 sager om gensidig forsørgelsespligt, at kommunen (kun) havde genoptaget afgørelserne i tre sager på grund af fejl, samt at to afgørelser var fastholdt, og en afgørelse var ændret. Når oplysningerne i kommunens mødereferater og i svaret til STAR sammenholdes, tyder det umiddelbart på, at den gennemgang af sager, som kommunen tilsyneladende foretog i marts/april 2015, og som jeg forstår, bl.a. medførte, at kommunen traf nye afgørelser, jf. pkt. 1 ovenfor, ikke er medtaget i opgørelsen til STAR. Jeg beder kommunen om at oplyse, om dette er korrekt, og om baggrunden herfor. Hvis den manglende medtagelse af oplysningerne i brevet til STAR skyldes, at der efter kommunens opfattelse ikke skete en egentlig genoptagelse af sagerne på trods af, at der blev truffet nye afgørelser i dem beder jeg kommunen om nærmere at redegøre herfor. 2/5

8 3. Brønderslev Kommune har i sin udtalelse af 14. december 2015 henvist til en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen af 6. november 2015, hvori styrelsen har afvist en klage over en afgørelse fra kommunen på grund af overskridelse af klagefristen. På den baggrund har jeg fra kommunen fået tilsendt en kopi af Ankestyrelsens afgørelse. Det fremgår af Ankestyrelsens afgørelse, at kommunens afgørelse var truffet den 18. marts 2014 og vedrørte kontanthjælp. Ankestyrelsen henviste til, at klagen var indgivet for sent (den 14. oktober 2015), og at der ikke var oplyst særlige forhold, der kunne begrunde, at Ankestyrelsen så bort fra overskridelse af klagefristen. De nærmere omstændigheder i sagen fremgår imidlertid ikke. Ankestyrelsen har til en af mine medarbejdere oplyst, at der ikke foreligger et udfyldt ankeskema i sagen fra kommunen. På den baggrund har jeg fra Ankestyrelsen modtaget en kopi af klagen. I klagen (der er dateret den 8. juli 2015, men tilsyneladende fremsendt til kommunen den 14. oktober 2015) anmodes der om kontanthjælp for perioden primo 2014 til 18. december 2014, da denne ikke er udbetalt pga. modregning af klagerens kærestes løn. Der henvises til manglende partshøring og samliv. Af klagen fremgår det imidlertid ikke, hvilken afgørelse fra kommunen der klages over/hvornår afgørelsen blev truffet. Det fremgår heller ikke, om den pågældende afgørelse blev meddelt både til klageren og hendes kæreste. Umiddelbart må jeg forstå kommunens henvisning til Ankestyrelsens afgørelse således, at kommunen tager styrelsens afgørelse til indtægt for, at kommunens praksis for behandling af disse sager har været korrekt, fordi styrelsen ellers ville have set bort fra fristoverskridelsen. Jeg beder kommunen om at forholde sig til, om min forståelse er korrekt. Jeg beder endvidere kommunen om at oplyse, om afgørelsen af 18. marts 2014 i denne konkrete sag blev meddelt begge parter. Jeg beder desuden kommunen om at oplyse, om kommunen i denne sag (f.eks. i forbindelse med sin gennemgang af sager i marts/april 2015) har truffet en ny afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, evt. med tilbagevirkende kraft, der er meddelt begge parter. Hvis det er tilfældet, beder jeg kommunen om at sende mig en kopi af den nye afgørelse og om at oplyse, om denne afgørelse har været påklaget til Ankestyrelsen, herunder om den blev medsendt til Ankestyrelsen sammen med klagen af 8. juli 2015/14. oktober /5

9 4. Kommunen har i sin udtalelse af 14. december 2015 bl.a. anført, at begge parter skulle underskrive både en erklæring om, at de var samlevende, og ansøgningsskemaet, og at de derfor har medvirket til og været vidende om modregningen. Kommunen har videre oplyst, at alle borgere har fået den ydelse, som de har været berettiget til, hvis kommunen havde partshørt og sendt afgørelsen til begge parter. Kommunen mener derfor ikke, at den er forpligtet til at genoptage alle sager. Jeg beder kommunen om at oplyse, om det skal forstås sådan, at kommunen er uenig med Ankestyrelsen i, at det er en betingelse for afgørelsens gyldighed, at den er meddelt begge parter, og at en efterfølgende afgørelse meddelt til begge parter ikke kan gives tilbagevirkende kraft, jf. Ankestyrelsen principafgørelse og afgørelsen (af 6. oktober 2015) i den konkrete sag fra kommunen, som jeg har omtalt i min høring af 12. november 2015 under pkt. 2. I den forbindelse kan jeg oplyse, at jeg fra en anden sag er bekendt med, at Ankestyrelsen den 26. november 2015 har svaret en borger på et generelt spørgsmål om, hvilken betydning en samlivserklæring, der er underskrevet af begge parter, har for gyldigheden af en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, der ikke er meddelt begge parter. I svaret har Ankestyrelsen anført følgende: Du henvises til principafgørelse og det deri anførte. Vi kan desuden henvise til, at det fremgår af lovforarbejderne, at papirløse samlevende selv kan angive, at de har et samliv af ægteskabslignende karakter med deres sambo (for eksempel i form af underskrevet erklæring om samliv). Hvis ansøgeren eller modtageren af uddannelses- eller kontanthjælp angiver sig som samlevende, og samboen bekræfter dette ved kommunens partshøring herom, kan kommunen umiddelbart betragte de to personer som samlevende og derved fastslå gensidig forsørgelsespligt. Fastslå skal forstås sådan, at kommunen skal træffe afgørelse over for begge parter om, at de anses for samlevende og har gensidig forsørgelsespligt. I en sådan situation, kan kommunens begrundelse for afgørelsen om at anse parterne for samlevende, være med henvisning til, at begge parter har underskrevet en erklæring om, at de anser sig for at være samlevende i aktivlovens forstand. Der skal således altid træffes en selvstændig afgørelse over for begge parter i en sag om samliv og gensidig forsørgelsespligt efter aktivlovens kapitel 1 a. Med henvisning hertil og til det, som jeg har anført i øvrigt i dette brev og i min høring af 12. november 2015, beder jeg om at få oplyst, om kommunen fast- 4/5

10 holder sin opfattelse, hvorefter kommunen ikke er forpligtet til at genoptage sager af egen drift, hvor afgørelsen om gensidig forsørgelsespligt ikke er meddelt begge parter, og derfor ikke vil efterbetale de beløb, som kommunen har modregnet i hjælpen, for perioden indtil der bliver/blev truffet en ny afgørelse, der meddeles/er meddelt begge parter. Jeg beder om at modtage kommunens svar senest 4 uger efter dateringen af dette brev. Hvis dette brev eller sagen i øvrigt giver anledning til evt. spørgsmål, er kommunen velkommen til at ringe til kontorchef Susanne Veiga eller fuldmægtig Pernille Helsted på tlf.nr Med venlig hilsen Kopi til: 3F, Fælles Fagligt Forbund, Aalborg Afdeling Statsforvaltningen, Tilsynet Ankestyrelsen KL STAR 5/5

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016

Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed. 4. juli 2016 2016-33 Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed En kommune havde i godt 100 sager om gensidig forsørgelsespligt ikke meddelt afgørelsen til begge

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars

Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro

Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt

Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Sagsnr. 16/6091 Aabenraa Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om gensidig forsørgelsespligt Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers

Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers Randers Kommune Byrådet Laksetorvet 8900 Randers Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Referat Møde: Byrådet Mødetid: 18. januar 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Sagsnr: 00.01.00-K00-4-15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning.

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. FOB 05.434 Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. Dispensation fra klagefrist En kvinde klagede over at kommunen og det sociale nævn havde nedsat hendes kontanthjælp fordi hun havde

Læs mere

KEN nr af 01/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019

KEN nr af 01/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 KEN nr 10065 af 01/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 2000179-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - Bilag 106 Offentligt Folketinget, Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

EHS Foreningen Henvendelse fra EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive

EHS Foreningen Henvendelse fra EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive EHS Foreningen Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16,

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - tandlægekonsulent - inhabilitet

Ankestyrelsens principafgørelse om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - tandlægekonsulent - inhabilitet KEN nr 10434 af 23/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: J.nr.: 6200261-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag KEN nr 9208 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3816-07268 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt T A L E d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ og AG

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema FOB 05.441 Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema En kommune traf afgørelse om støtte til medicinudgifter mv. og om kontanthjælp. Borgeren og hans fagforbund

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger 1. Grundlaget for min henvendelse

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere