Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 10. oktober 2011 Kl Sted: Regionsgården, regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton Graff Pedersen Steen Christiansen Helge Friis Michael Ziegler Erik Lund Ole Bondo Christensen Morten Slotved Ove E. Dalsgaard Hans Toft Ole Bjørstorp Winni Grosbøll Karin Søjberg Holst Frank Jensen Ib Terp John Engelhardt Erik Fabrin Allan Holst Jan Ferdinandsen Søren P. Rasmussen Willy R. Eliasen Johannes Hecht-Nielsen Erik Nielsen Thomas Lykke Pedersen Kjeld Hansen Henrik Zimino Jørgen Glenthøj Kirsten Jensen Henrik Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse 1. Rammeaftale 2012 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisning til voksne 3 2. Forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne/kkr-hovedstaden og Region Hovedstaden omkring udarbejdelse af rammeaftale for social- og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisning til voksne samt tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale Mødeplan for Orientering om status på den regionale udviklingsplan 8 5. Orientering om regionens budget for Orientering om aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Orientering om regionens sundhedsfaglige vagtcentral og ikkesundhedsfaglige henvendelser fra borgere Eventuelt 16 Side 2

3 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 1 RAMMEAFTALE 2012 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HO- VEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNING TIL VOKSNE SAGSFREMSTILLING Kommunerne og regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Regionen har fortsat ansvaret for rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Det er aftalt med kommunerne, at der skal udarbejdes én samlet rammeaftale dækkende de to områder. Med ændring af serviceloven har kommunerne i fællesskab overtaget koordineringen af de sociale rammeaftaler fra regionerne med virkning for rammeaftalen for Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indgås af kommunerne med bidrag fra regionen. Styringsaftalen indgås mellem kommunerne og regionen, da regionen driver tilbud inden for rammeaftalens område. Udviklingsstrategiens formål er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og pladser samt sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper med komplicerede problemer. Formålet med styringsaftalen er at være med til at lægge rammerne for kapacitetsog prisudviklingen i det kommende år for de tilbud i kommunerne og regionen, der er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget. På specialundervisningsområdet omfatter den de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Dette forudsætter en fortsat tæt dialog mellem kommunerne og regionen. 3

4 Den nu foreliggende udviklingsstrategi og styringsaftale bygger videre på den rammeaftale, regionen sammen med kommunerne udarbejdede og godkendte for Der peges på en række kapacitetsproblemer, der skal arbejdes videre med i den kommende aftale. Regionsrådet har den 20. september 2011 anbefalet forslaget til endelig godkendelse med en række justeringer af styringsaftalen, så den tilgodeser de særlige vilkår for regionens drift af tilbud. FORMANDEN ANBEFALER at de foreliggende forslag til udviklingsstrategi og styringsaftale for 2012 for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne med de af regionen ønskede tilføjelser tiltrædes. S KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til udviklingsstrategi 2012 for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet - de med KKR aftalte ændringer omkring særlige driftsvilkår for regionen er ikke indarbejdet i dette udkast 2. Forslag til styringsaftale 2012 for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet - de med KKR aftalte ændringer omkring særlige driftsvilkår for regionen er ikke indarbejdet i dette udkast 3. Sag nr. 14 af 20. september 2011 fra regionsrådets møde Rammeaftale 2012 på det sociale område Udkast til udviklingsaftale og styringsaftale fremsendt fra KKR 4

5 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 2 FORSLAG TIL SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KOMMUNER- NE/KKR-HOVEDSTADEN OG REGION HOVEDSTADEN OMKRING UDARBEJDELSE AF RAMMEAFTALE FOR SOCIAL OG SOCIALPSY- KIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNING TIL VOKSNE SAMT TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF RAMMEAFTALE FOR 2013 SAGSFREMSTILLING Med ændring af serviceloven har kommunerne i fællesskab overtaget koordineringen af udarbejdelse af rammeaftaler på det sociale område med virkning fra rammeaftale Regionen har fortsat ansvaret for koordinering af rammeaftalen for specialundervisningsområdet for voksne. De nye rammeaftaler er opdelt i en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som til sammen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Dette forudsætter en fortsat tæt dialog mellem kommunerne og regionen. Det er derfor aftalt, at der mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdes en samarbejdsaftale for området. Indholdet i den foreslåede samarbejdsaftale er, at de to rammeaftaler (hhv. på det sociale område og specialundervisningsområdet for voksne) samles til én rammeaftale dækkende begge områder. Regionen skal inddrages i forbindelse med input til henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale samt evt. nedsætte arbejdsgrupper med relevans for de regionsdrevne tilbud. Regionen skal indgå i udarbejdelse af udviklingsstrategi og styringsaftale for specialundervisningsområdet for voksne. Udviklingsstrategien og styringsaftalen behandles i kommunekontaktudvalget. Der skal nedsættes et kontaktforum med repræsentanter fra de to sektorer til varetagelse af det administrative samarbejde i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på rammeaftalerne. Der vedlægges en overordnet tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af rammeaftale

6 FORMANDEN ANBEFALER at det foreliggende forslag til samarbejdsaftale omkring udarbejdelse af rammeaftaler for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne drøftes med henblik på endelig godkendelse, og at den overordnede tids- og aktivitetsplan for rammeaftale 2013 godkendes. S KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne/ KKR hovedstaden og Region Hovedstaden vedrørende udarbejdelse af rammeaftaler for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne 2. Overordnet tids- og aktivitetsplan for rammeaftale

7 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 3 FORSLAG TIL MØDEPLAN 2012 FOR KOMMUNEKONTAKTUDVAL- GET SAGSFREMSTILLING Forslag til mødeplan for kommunekontaktudvalgets møder i 2012 fremlægges med henblik på godkendelse. Der foreslås fastlagt tre møder i Det foreslås endvidere, at kommunekontaktudvalgets møde i marts måned i lighed med mødet i februar i år afholdes samme dag som kommunekontaktrådets møde i forlængelse af hinanden. Forslag til mødeplan for kommunekontaktudvalget i møde - fredag den 23. marts 2012 kl Den regionale udviklingsplan og rammeaftalen - Udviklingsstrategien 2. møde fredag den 17. august 2012 kl Udviklingsbidrag og rammeaftalen Styringsaftalen 3. møde mandag den 8. oktober 2012 kl FORMANDEN ANBEFALER at det foreliggende forslag til mødeplan godkendes. S KONKLUSION 7

8 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 4 ORIENTERING OM STATUS PÅ DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet er i gang med at udarbejde en ny regional udviklingsplan, der har fokus på udvikling og vækst i fremtidens hovedstadsregion. Den regionale udviklingsplan er del af Planloven, og den første regionale udviklingsplan blev vedtaget i juni Der blev vedtaget en handlingsplan året efter. Kommunerne er en central samarbejdspartner i forhold til udviklingsplanen både i forhold til udarbejdelse og realisering. Målet er derfor en regional udviklingsplan, som region og kommuner er enige om. Planen vil være udgangspunkt for den regionale udvikling i perioden fra 2012 til Temaer i den regionale udviklingsplan Udgangspunktet er, at hovedstadsregionen er en international storbyregion og hele Danmarks vækstmotor. Arbejdsvisionen i udviklingsplanen er derfor at blive Nordeuropas førende metropol. I udviklingsplanen sættes der fokus på fire temaer, hvor udfordringerne går på tværs af geografi og myndigheder, og hvor det er nødvendigt at tage fat for at løfte regionen. Under hvert tema peges der på tre spor, hvor der er brug for en regional indsats. Infrastruktur Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har den 7. september 2011 indgået en aftale om et regionalt trafikoplæg Investeringer i fremtiden. Den fælles aftale danner også grundlag for prioriteringerne i den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan peges der således på tre spor: 1. Regional tilgængelighed 2. Kollektiv trafik 3. International tilgængelighed 8

9 Uddannelse I den regionale udviklingsplan udfoldes regionens uddannelsesstrategi. Flere skal have en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Uddannelsessystemet skal udfordre alle på deres niveau og motivere alle til at yde deres bedste. I den regionale udviklingsplan peges der på tre spor: 1. Sammenhæng i uddannelserne 2. Motiverende undervisning 3. Kompetencer der matcher fremtidens behov Klima og bæredygtighed Region Hovedstaden udarbejder i samarbejde med KKR Hovedstaden en fælles klimastrategi, der skal tage fat på de tværgående klimaudfordringer. Klimastrategien vil være del af den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan peges der således på tre spor: 1. Klimastrategi 2. Regional cykelsatsning 3. Rekreative områder Erhverv og internationalisering Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, som blev vedtaget i 2010, indgår ifølge lovgivningen i den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan peges der således på tre spor: 1. Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2. Styrket sammenhæng og samarbejde omkring erhvervsudviklingen i hovedstadsregionen 3. Styrkede internationale rammevilkår Dialogaktiviteter I forbindelse med udarbejdelse af den regionale udviklingsplan afholdes der forskellige dialogaktiviteter målrettet politikere, borgere og regionale interessenter. Dialogaktiviteterne skal bidrage til at give input til udviklingsplanen og kvalificere udfordringer og løsninger på de regionale problemstillinger. Det forventes også, at der ultimo 2011 eller primo 2012 vil blive afholdt en politisk konference for kommunale og regionale politikere. Når den regionale udviklingsplan sendes i høring i foråret 2012, vil der desuden være en række dialogaktiviteter med fokus på de forskellige målgrupper. 9

10 Organisering og samarbejde med kommunerne Den regionale udviklingsplan udarbejdes i samarbejde med kommunerne gennem KKR Hovedstaden. KKR s formandskab har sammen med regionsrådsformanden det politiske ansvar for den regionale udviklingsplan. Der er desuden etableret en administrativ gruppe med kommunale og regionale repræsentanter. Den videre proces Region Hovedstaden forventer at sende et forslag til regional udviklingsplan i høring i marts Den endelige regionale udviklingsplan forventes godkendt i juni Klimastrategien som er del af den regionale udviklingsplan vil blive sendt til en intern høring i kommunerne ultimo november 2011 til ultimo januar Herefter sendes i ekstern høring sammen med den regionale udviklingsplan. FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. S KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden 10

11 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 5 ORIENTERING OM REGIONENS BUDGET FOR 2012 SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog den 20. september 2011 Budget for Region Hovedstaden. Budgetvedtagelsen skete på grundlag af et budgetforlig indgået mellem en række af regionsrådets partier. Budgetforligsteksten vedlægges til orientering. I budgetforliget er markeret de emner, som har særlig betydning for udvikling af samarbejdet med kommunerne. I forbindelse med vedtagelsen af rammerne for budgettering skrev regionsrådsformanden til borgmestrene i Region Hovedstaden for at gøre opmærksom på, at der i budgettet ville blive afsat en pulje til udvikling af samarbejdet med kommunerne om svage grupper. Den omtalte pulje er en del af budgetforliget og dermed af det vedtagne budget. Regionsrådsformandens brev til borgmestrene vedlægges. Der vil blive givet en uddybning på mødet. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes. S KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Budgetforligsteksten 2. Brev fra regionsrådsformanden til borgmestrene 11

12 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 6 ORIENTERING OM AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFI- NANSIERING SAGSFREMSTILLING Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Sundhedsområdet i Region Hovedstaden kom i 2010 ud med et mindreforbrug på 170 mio. kr. I regionens 3. økonomirapport for 2011 forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet. Kommunal medfinansiering der ikke indgår i resultatopgørelsen for sundhedsområdet havde i 2010 merindtægter på 250 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. 74 mio. kr. mere end forventet i regionens 4. økonomirapport. I regionens 3. økonomirapport for 2011 forventes merindtægter på 70 mio. kr. De samlede forventede indtægter fra kommunal medfinansiering er godt 3,6 mia. kr. Reglerne for kommunal medfinansiering er nationalt fastlagte. Til og med 2011 betaler kommunerne et grundbeløb pr. indbygger samt aktivitetsbestemt betaling i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser, regionerne stiller til rådighed. Indenfor somatikken beregnes den kommunale medfinansiering som 30 pct. af de nationalt fastlagte DRG/DAGS-takster dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse og maksimalt knap 350 kr. pr. ambulant besøg. Herudover betaler kommunerne 70 pct. af taksten for genoptræning under indlæggelse. Indenfor psykiatrien betales 60 pct. af sengedagstaksten - dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse og 30 pct. af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt ca. 500 kr. pr. besøg. På praksisområdet betales generelt 10 pct. af honoraret. På speciallægeområdet betales 30 pct. af honoraret - dog maksimalt knap 350 kr. pr. besøg. I foråret 2011 besluttede Folketinget, at grundbeløbet pr. indbygger afskaffes fra 2012 og omlægges til en højere aktivitetsbestemt medfinansiering indenfor somatikken og speciallægeområdet. 12

13 Fra 2012 skal kommunerne betale 34 pct. af DRG/DAGS-taksten dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse og knap kr. pr. ambulant besøg. For besøg hos praktiserende speciallæger hæves procenten ligeledes til 34 pct. af honoraret dog maksimalt knap kr. pr. besøg. Fra 2012 fastsættes en øvre grænse for regionernes aktivitetsbestemte indtægter fra kommunal medfinansiering. Beløb udover denne øvre grænse tilfalder staten, der efter ministerielt fastsatte regler vil tilbageføre disse til kommunerne, når de skyldes produktivitetsstigninger. Det er i aftalen mellem staten og KL for 2012 aftalt, at tilbageførsel sker til kommunerne under ét. Reglerne og økonomiaftalen sikrer ikke nødvendigvis den enkelte kommune i forhold til borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. S BESLUTNING 13

14 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 7 ORIENTERING OM REGIONENS SUNDHEDSFAGLIGE VAGTCEN- TRAL OG IKKE-SUNDHEDSFAGLIGE HENVENDELSER FRA BOR- GERE SAGSFREMSTILLING Fra den 2. maj 2011 overgik ansvaret for håndtering af sundhedsfaglige 112- opkald til regionerne fra 112-alarmcentralerne (det vil sige fra Rigspolitiet og fra alarmcentralen hos København Brandvæsen). 112-alarmcentralerne modtager fortsat 112-opkald, men viderestiller efter stedsbestemmelse alle sundhedsfaglige opkald til regionernes vagtcentraler. Region Hovedstaden modtager årligt ca opkald og modtager i lighed med de øvrige regioner opkald, der ikke vedrører akut sygdom eller tilskadekomst, fx fra svage borgere der er faldet i eget hjem og derefter ringer 112 for at få hjælp til at komme op. Regionen har med sundhedsfagligt personale bedre mulighed for at afklare borgernes eventuelle sundhedsfaglige behov. I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst sendes en ambulance og i tvivlstilfælde sendes ligeledes en ambulance. I de få tilfælde hvor der ikke er tale om akut sygdom eller tilskadekomst, henvises borgeren til anden relevant hjælp. Når regionens vagtcentral henviser borgeren til anden hjælp, er vagtcentralen ofte behjælpelig med at kontakte hjemmeplejen/døgnplejen i borgerens kommune. Dette samarbejde fungerer godt i en række kommuner, men der er også kommuner, som ikke har et relevant døgntilbud til den pågældende borger eller som ikke mener, at de skal løse denne opgave for borgeren. Problemstillingen er rejst af Kjeld Hansen i egenskab af formand for KKR Hovedstaden og besvaret af regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (bilag 1 og 2). Yderligere er problemstillingen blevet nævnt af KL s repræsentant til mødet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets udvalg om det præhospitale akutberedskab (akutudvalget) den 27. september Det har fra KKR og KL været hævdet, at der er tale om en ny praksis indført af regionerne efter, at de sundhedsfaglige 112-opkald er overgået til regionerne. Dette er ikke tilfældet. 14

15 I Region Hovedstaden har problemstillingen været drøftet i den administrative styregruppe (DAS), hvor regionen og kommunerne er repræsenteret, og hvor der var en fælles forståelse for at finde en løsning for borgerne. Fra 30. januar 2012 etablerer Region Hovedstaden en sundhedstelefon. Denne skal give borgerne let og lige adgang til døgndækkende akutbetjening med mulighed for rådgivning og viderestilling til relevant sundhedsfaglig hjælp fx lægevagt, akutmodtagelse eller anden hjælp. Det må forventes, at sundhedstelefonen også vil få henvendelser, som ikke vedrører sundhedsfaglige problemstillinger og Region Hovedstaden ønsker derfor et samarbejde med kommunerne og andre interessenter om at kunne henvise eller viderestille borgerne til anden relevant hjælp. FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. S BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Henvendelse fra Kjeld Hansen, KKR Hovedstaden 2. Svar fra regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen inklusiv notat fra administrationen 3. Rapport om sundhedstelefon i Region Hovedstaden 15

16 Den 10. oktober 2011 SAG NR. 8 EVENTUELT 16

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 18. februar 2008 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 26-08-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Lars Gardhøj Lise Rask Abbas

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET. Mandag den 7. februar 2011 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET. Mandag den 7. februar 2011 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 7. februar 2011 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 11. april 2011 Tidspunkt: 10.30-12.00 Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 11.00 Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl. 12.00 Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

De 12 udvalg i Region Syddanmark i 2008 (medlemmer/kommissorier)

De 12 udvalg i Region Syddanmark i 2008 (medlemmer/kommissorier) De 12 udvalg i Region Syddanmark i 2008 (medlemmer/kommissorier) Særligt udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning Bente Gertz Hansen (A) Pierre Topaz (A) Andrea Terp Christensen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 25-08-2010 Tidspunkt: 10:00 12.00 Sted: Pharmakon - Hillerød KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas.

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet den 7. februar 2014)

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet den 7. februar 2014) Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 13-02-2014 Sagsnr. 14/355 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: ma@regioner.dk Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Skoleunderudvalg 10. maj 2006, Kl Møde nr. 5 Byrådssalen, Farum Rådhus

Skoleunderudvalg 10. maj 2006, Kl Møde nr. 5 Byrådssalen, Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 10. maj 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 5 Byrådssalen, Farum Rådhus Medlemmerne mødte Ulla Rasmussen (V) formand Berit Torm (V) Wagner Jensen (V) Steen Horstmann (C) Lasse Zetterstrøm

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 12.00 Sted: Pharmakon Milnersvej 42 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr.

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr. Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015 Årets Resultat 1.282.750 Indbyggere 196 27,6 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter 0,7 % + 0,6 % - point 26.680 Fuldtidsstillinger Overblik over driftsudgifter

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen Center for Sundhed Sekretariatet Kongens vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 5. september 2018 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Telefon 38666000

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Tidsplan for budget 2016

Tidsplan for budget 2016 Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNING REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Onsdag den 13. september 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 5 Mødet afsluttedes kl.

Læs mere

KKR mål for sundhed

KKR mål for sundhed KKR mål for sundhed 2017-18 Sagsnr. 17/6415 Resumé Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg.

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg. Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale)

Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale) Punkt 8. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale) 2017-042729 indstiller til Byrådet - at det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 vedr. det specialiserede

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2012 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 15. juni 2012 Tidspunkt: 11:00 Sted: Strandhotellet, Strandpromenaden 7, 3770 Allinge Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 8. marts 2010 Tidspunkt: 10.00 12.00 Sted: Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2012 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 03-09-2012 Tidspunkt: 10:00 12.00 Sted: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: 22-01-2018 10:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 10.30-12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet

Læs mere