Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Sagsnr"

Transkript

1 Spørgsmål vedrørende udbud af almen lægegerning på Endelave drift af klinik på særlige vilkår Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Det fremgår ikke nogen steder om borgere på Endelave kan bliver tilmeldt en kørende praksis andetsteds. Og dermed kunne have den fordel at ringe eller maile til den klinik - eller besøge den hvis de selv havde mulighed. 1.2 Hvordan tænkes vagttjenesten foretaget udenfor sommerperioden? Lægevagten har ikke åbent fra 8-16 på hverdage og således bliver der jo et hul i lægedækningen for borgere på Endelave de dage hvor der ikke er lægebetjening på øen. 1.3 Er der mulighed for at drøfte betingelserne for udbuddet, eller er udbuddet helt fast som det er? 1.4 Behøver det at være 12 timers lægebetjening fordelt over to dage, kan det ikke eksempelvis i stedet være lægebetjening 4 dage af 3 timer? I det tilbudsgivere afgiver bud i henhold til sundhedsloven 227 som en privat aktør, er det afregningsmæssigt ikke muligt at tilmelde patienterne en praksis den fungerer efter overenskomsten mellem PLO og RLTN. Regionen forventer at der ansættes en ø- sygeplejerske på øen, som kan være behjælpelig i forbindelse med mindre sår og skade. I akutte tilfælde anvendes og ø-sygeplejersken er i den forbindelse også forpligtiget til at bistå den præhospitale indsats. Som udgangspunkt er rammerne for opgaveløsningen ikke til forhandling. Regionen kan dog vælge at ændre elementer af udbudsbetingelserne under udbudsprocessen. Hvis det sker, offentliggøres ændringerne iflg. Reglerne beskrevet i udbudsbetingelserne. Der kan f.eks. være tale om svar på spørgsmål til udbuddet, hvor svaret betyder at en betingelse ændres. Det er op til tilbudsgiver at sikre sig, at man holder øje med sådanne ændringer. Regionen indgår ikke i forhandlinger om ændringer. Ønsker tilbudsgivere at de 12 timer fordeles over flere konsultationsdage, er regionen åben over for dette. Regionen fastholder dog kravet om lægebetjening på øen mindst to dage ugentligt og minimum 12 timer i alt. 10. januar 18. januar 10. januar 18. januar 10. januar 18. januar 13. januar 18. januar Side 1 af 13

2 1.5 Det fremgår af udbudsmaterialet at lægerne skal være der med minimum 6 måneders intervaller. Dette kan tilbudsgivere ikke garantere. Tilbudsgiver kan dog godt finde en gruppe af læger som på skift i kortere eller længere intervaller vil kunne dække behovet. Det bliver således de samme læger som går igen. Kan dette accepteres? 1.6 Dispenseres der for kontinuitetskravet når der sættes et max på fem læger over en halvårlig periode på i kontrakbilag 5, punkt 1.6 (spørgsmålet ovenfor?) 1.7 I punkt står der opgivet forskellige uger hvor der skal være fuld lægebetjening. Der er angivet ugerne og ugerne Hvilken er gældende? 1.8 Vil der blive indkaldt til efterfølgende forhandling efter udbuddet? Lægebemandingen skal tilrettelægges således, at de tilmeldte patienter kan få et tilknytningsforhold til den eller de samme læger i minimum 6 måneder ad gangen. De kan således godt være en gruppe af max fem læger som over et halvår sørger for den ugentlige bemanding på øen. 14. januar 18. januar Nej, der indskærpes blot, at når det i udbudsmaterialet punkt fremgår: "Lægebemandingen skal tilrettelægges således, at de tilmeldte patienter kan få et tilknytningsforhold den eller de samme læger i minimum 6 måneder ad gangen " så omfatter de samme læger i alt max fem forskellige læger i en halvårlig periode. 21. januar 25. januar Uge 26 til og med uge januar 25. januar kan juridisk indkalde til efterfølgende forhandling, men har det ikke umiddelbart til hensigt eftersom såvel opgaven, som kriterierne for tildeling er veldefineret. 21. januar 25. januar 1.9 Omfatter det forhold at jf. punkt stiller klinik og udstyr til rådighed, alt udstyr Regionen tildeler opgaven efter kriteriet laveste pris, og vil således ikke forhandle pris eller andet, der påvirker den samlede pris for regionen, efter tildelingen. Ja, det påhviler dog udbudsvidenderen at bestille disse hjem på s regning. Der 21. januar 25. januar Side 2 af 13

3 herunder også brugsgenstande, redskaber mv.? aftaltes en beløbsgrænse (f.eks kr.) hvortil tilbudsgiverende frit kan bestille til utensilier brugsvare, udstyr forbindsstoffer mv. til klinikken på s regning. Indkøb herudover godkendes af en regional kontaktperson Er der bolig forhold på adressen Kongevejen 48, Endelave, 8700 Horsens. Hvad består den i punkt nævnte vagtstue af? Ja, på adressen vil den på øen bosatte ø- sygeplejerske have bopæl i umiddelbar forlængelse af klinikken, som også deles med ø-sygeplejersken. 21. januar 25. januar Derudover er der ovenpå klinikken en vagtstue/lejlighed, bestående af to rum og et badeværelse. Henholdsvis et soveværelse med plads til to, samt et stort rum med stue og køkken I det stiller klinik og udstyr til rådighed, er der så tale om en vikarydelse mere end en sundhedsydelse, jf. punkt 9 vedr. prisoplysning og muligheden for at tilskrive moms til regningen? 1.12 Hvad gør patienterne, når lægen ikke er på øen og der er behov for at konsultere en læge og situationen ikke er akut? Se i øvrigt plantegningen som nu er lagt op på hjemmeside. Nej, der er ikke tale om en regionsklinik hvor tilbudsgiveren blot skal tilvejebringe lægetimerne. Der er derimod tale om et sundhedstilbud hvor der også stilles krav om eksempelvis kontinuitet i lægebemandingen, samarbejde med ø- sygeplejersken og medicingennemgang af alle polyfarmaci-patienter. Dette med det formål, at tilvejebringe et helhedsorienteret nært sundhedstilbud til gavn for øens beboer. Borgerne har altid mulighed for at kontakte en praksis på fastlandet. Patienten vil i et sådan et tilfælde optræde som passant hos den pågældende 21. januar 25. januar 21. januar 25. januar Side 3 af 13

4 1.13 I svaret til spørgsmål 1.2 står, at regionen forventer at der ansættes en sygeplejerske på øen som kan være behjælpelig i.fm. med mindre sår og skade. I hvilket omfang vil lægen - i det daglige have mulighed for at samarbejde / kunne trække på denne sygeplejerskes tid og kompetencer? 1.14 Vedr. pkt står der at indtægten ved udarbejdelse af blanketter, fornyelse af kørekort, vaccinationer mv. kan leverandøren beholde. Kan Regionen lave et overblik over hvilke attester mv som er indtægtsgivende, der har været i de seneste 2 år? 1.15 I henhold til udbudsbetingelserne pkt. 7.3 skal der vedlægges oplysninger om erhvervsansvarsforsikring denne skal indeholde forsikring for erstatningskrav ved patientskader. I forbindelse med et tidligere udbud i Region Midtjylland skrev regionen, som svar på et spørgsmål: "Regionen bekræfter, at alle patienterne også efter overdragelse til leverandøren er dækket af patientforsikringen, på lige fod med øvrige patienter i almen praksis i Danmark." I et udvidet svar: praksis. Det vil lægen i forbindelse med alle 12 konsultationstimer på øen og i øvrig tid, dog under hensyn til de kommunale opgaver som sygeplejersken også varetager på øen. registrerer ikke private honorarer, men den nuværende ø-læge oplyser at de private honorarer maksimalt udgør kr. årligt. Det er primært vacciner, kommunale attester og kørekortattester. Årsagen til kravet er, at speciallægepraksisser med speciale i almen medicin, som ikke virker efter overenskomst, selv skal yde erstatning for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen, jf. klage- og erstatningslovens 29, stk. 2. Vi vil med kravet sikre os, at klinikken er i stand til at betale en sådan erstatning, uden at det påvirker klinikkens kontrakt med regionen. Der er desuden tale om en ligestilling med læger, der virker efter overenskomst, idet der i overenskomst om almen praksis stilles krav om, at læger der virker efter overenskomsten, skal tegne en lægeansvarsforsikring. 25. januar 25. januar 25. januar 25. januar 26. januar 26. januar Side 4 af 13

5 "Ja, Patientforsikringen omfatter også patienter på lige fod med øvrige patienter i almen praksis i Danmark, jf. kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet." Er det på den baggrund ikke modstridende, at tilbudsgiver skal vedlægge denne dokumentation? 1.16 Er der noget alderskrav til lægerne som varetager lægebetjeningen på øen? 1.17 Kan lægebetjeningen foregå to dage i forlængelse af hinanden, så lægen kan overnatte på øen? Nej, der stilles ingen krav til lægens alder. Der stilles derimod i udbudsbetingelsernes punkt og krav om, at lægen er speciallæge i almen medicin, samt at lægen kan kommuniker på dansk, norske eller svensk 27. januar 27. januar Ja 27. januar 27. januar 1.18 Kan lørdag være en konsultationsdag? Ja 27. januar 27. januar 1.19 Skal færgeprisen indregnes i tilbudsprisen, eller betales denne af? 1.20 Hvem sørger for at holde klinikken ajour, sørge for at der er de nødvendige forbrugsvarer? 1.21 Lægesystemet i klinikken er XMO, hvilken aftale er der med dem om service ved problemer? Færgeprisen skal indregnes i den samlede tilbudspris. Det påhviler udbudsvinder, for s regning, at holde klinikken ajourført med forbrugsvarer mv. Der er licens til en enhed og en supportaftale på abonnementet, men ikke på hardware, som supporteres af Regionen 1.22 Hvordan er lægedækningen i påske og juleferien? Der er ingen yderligere krav til lægedækningen i påske og juleferien. Det vil sige i alt januar 27. januar 28. januar 5. februar 28. januar 5. februar 28. januar 5. februar Side 5 af 13

6 1.23 Hvordan bliver samarbejdet med den vagthavende sygeplejerske konsultationstimer fordelt over minimum to uge dage. Tilbudsvindere forventes at arbejde tæt sammen med den vagthavende sygeplejerske på øen i forhold til at etablere et godt, borgernært og holistisk nært sundhedstilbud på øen. 28. januar 5. februar 1.24 Hvad med blodprøver mv. og afsendelse af dem? Klinikken er undtaget af afhentningsordning. Tilbudsvindere skal centrifugere blodprøverne i 28. januar 5. februar klinikken og sendes til fastlandet med post Skal klinikken akkrediteres? Ja 28. januar 5. februar 1.26 Er det der ejer ydernummeret i kontraktperioden? 1.27 Det antages at idet sygeplejersken er ansat af, så har regionen også ansvaret for sygeplejersken. Men hvem ( eller lægen) har beføjelsen over sygeplejersken? Dette spurgt ift. arbejdsplanlægning, men også ift. eventuelle klager samt erstatningsansvar både hvor sygeplejersken arbejder uden lægens tilstedeværelse, men også ved arbejde hvor sygeplejersken arbejder sammen med lægen. Det er gældende for alle tilbudsgiver efter sundhedslovens 227, stk. 3 at regionen ejer ydernummeret og at tilbudsgiver disponerer over dette i kontraktperioden. Det er således ikke muligt for tilbudsgiveren f.eks. at sælge ydernummeret videre til tredjepart. Sygeplejersken er ansat af Horsens Kommune i en delt stilling mellem kommunen og Region Midtjylland. Det er således også og Horsens kommune, som har beføjelsen over sygeplejersken. I det tilfælde hvor sygeplejersken arbejder ud fra lægens anvisninger påfalder behandlingsansvaret lægen. I de tilfælde hvor sygeplejersken arbejder selvstændig, påhviler behandlingsansvaret sygplejersken selv. 29. januar 5. februar 29. januar 5. februar Side 6 af 13

7 1.30 Det fremgår af Jeres udbudsmateriale, at det skal være speciallæger i almen medicin, der betjener befolkningen på øen. Vil det være muligt, at det nogen gange er læger, der har en uddannelsesstilling til almen praksis, der er på øen og der så altid er en telefonisk tilgængelig bagvagt, der er speciallæge i almen medicin? 1.31 Kan lægebetjeningen varetages af en læge, der har haft introstilling i almen praksis og desuden ½ års virke i almen praksis i Sverige eller Norge og som har mulighed for at ringe til en bagvagt ved behov? 1.32 Kunne de to lægedage på øen i nogle af ugerne være lørdag og søndag? Nej. Det er et krav at det er speciallæger i almen medicin som varetager lægebetjeningen på øen. Nej. Det er et krav at det er speciallæger i almen medicin som varetager lægebetjeningen på øen. Ja lørdag og søndag kan også være konsultationsdage. 2. februar 5. februar 2. februar 5. februar 1.33 Det fremgår af Jeres udbudsmateriale at opgaven vil tildeles efter den billigste pris. Vil det ikke have betydning, hvis et tilbud evt. også kunne inkludere en sekretærfunktion i en eksisterende praksis på hverdage og/eller en mulig bagvagtfunktion med mulig skype-opkobling eller tilsvarende som eksempelvis videotolkning, også de dage, hvor der ikke vil være en læge på øen? 1.34 Når nu er erstatningspligtig i forhold til alment praktiserende læger vil det så ikke være ulige, at patienter hørende til klinikken på Endelave ikke skal være dækket af patientforsikringen? Det er vores opfattelse at det vil være dobbelt at bede en privat leverandør om at tegne forsikring for erstatningskrav ved patientskade, når det er regionen som er Nej 2. februar 5. februar er erstatningsansvarlig såvel i forhold til læger, der praktiserer efter overenskomsten, som andre private aktører. Der er således helt lige forhold. Ifølge klage- og erstatningslovens 29, stk. 2, er speciallægepraksisser med speciale i almen medicin, som ikke virker efter overenskomst dog 3. februar 5. februar Side 7 af 13

8 erstatningspligtige. erstatningspligtige for skader efter behandling, undersøgelse el. lign. som er betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen altså hvor patienten selv har betalt for ydelsen direkte til praksis - og hvor behandlingen, undersøgelsen el. lign., ikke er omfattet af sundhedslovens øvrige bestemmelser. Erhvervsansvarsforsikringen skal dække sådanne skader. Som tidligere oplyst stilles der i overenskomst om almen praksis også krav om, at almen praktiserende læger skal tegne en lægeansvarsforsikring (overenskomstens 12, stk. 6: "Læger, der udfører lægearbejde efter denne overenskomst, har pligt til at tegne en lægeansvarsforsikring.( )") Hvordan og af hvem skal klinikken akkrediteres? Tilbudsgiver er ansvarlig for akkrediteringen. Selve akkrediteringen vil blive foretaget af IKAS. 5. februar 12. februar Tilbudsgiver vil blive honoreret for akkrediteringen på lige fod med praktiserende læger der praktiserer i henhold til overenskomsten om almen praksis. Det vil sige akkrediteringen honoreres med i alt kr. ( ved begyndelse og ved opnåelse) I svar på spørgsmål 1.10 er anført at der i Der findes desværre ikke en nyere plantegning. Der 7. februar 12. februar vikarlejligheden er 2 værelser, soveværelse til to og er sat en skillevæg op ved stue og der er dermed stue/køkken, det fremgår ikke umiddelbart af skabt et separat rum. plantegningen, findes der en bedre plantegning? 1.37 Skal konsultationsdagene være faste eller kan de Som det fremgår af udbudsmaterialets punkt 2.2.1: 7. februar 12. februar Side 8 af 13

9 variere? "Ved kontraktens indgåelse besluttes hvilke ugedage klinikken som udgangspunkt er åben. Der er mulighed for fleksibilitet med hensyn til at ændre åbningsdage. Dog skal åbningstiderne planlægges sådan, så beboerne på øen får mulighed for at planlægge besøg hos lægen i god tid. Regionen forventer at der foreligger et offentliggjort skema for åbningstider som minimum 2 måneder frem i tiden. Vær opmærksom på at åbningstiderne formentlig skal koordineres ud fra den skiftende sejlplan for færgen." 1.38 Kan konsultationsdagene ligge alle ugens dage f.eks. også lørdag og søndag? 1.39 Skal der etableres et selskab før afgivelse af bud, eller kan dette gøres efterfølgende såfremt tilbudsgiver vinder opgaven? 1.40 Hvad skal der vedlægges buddet, som dokumentation på erhvervsansvar forsikring? Konsultationsdagene kan altså godt variere over tid i henhold til det offentliggjorte skema, men ikke fra dag til dag. Ja, se i øvrigt svaret til spørgsmål februar Selskabet skal være etableret før afgivelse af bud, da det er selskabet som afgiver buddet. En anden mulighed er at en allerede etableret virksomhed afgiver tilbud med andre virksomheder som underleverandør. I det tilfælde der er tale om et konsortiet skal dette være dannet på forhånd inden tilbudsafgivelsen, da det i et sådan tilfælde er konsortiet der afgiver tilbud. Ifølge udbudsbetingelsernes punkt 7.3, skal der vedlægges oplysninger om erhvervsansvarsforsikringen, herunder at forsikring 8. februar 12. februar 8. februar 12. februar Side 9 af 13

10 1.41 Det fremgår af punkt 2.1 i bilag 3A, at såfremt tilbudsgiver er nyetableret, og derfor endnu ikke har udarbejdet årsrapport, eller såfremt tilbudsgiver i henhold til lovgivningen ikke er forpligtet til at udarbejde årsrapport, skal i stedet fremsendes relevante økonomiske oplysninger, der giver ordregiver mulighed for at få indblik i tilbudsgivers aktiviteter og økonomiske formåen. Hvad kan relevant økonomiske oplysninger være i denne forbindelse? 1.42 Det fremgår af punkt 2.2 at i bilag 3A at der skal vedlægges dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, er det tilstrækkeligt at der vedlægges et forsikringscertifikat som dokumentation? 1.43 Det fremgår af punkt 2.2 i bilag 3A at der skal vedlægges dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, hvis det er et I/S bestående af et antal læger, er det så tilstrækkeligt at der sendes en produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring for én af lægerne, for alle sammen eller skal den tegnes selvstændig erhvervsansvarsforsikring for I/S? 1.44 Det fremgår af punkt 3.1 i bilag 3A, at der skal vedlægge oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for tilbudsgivere. Er dækker erstatningskrav ved patientskader. Desuden skal tilbudsgiveren vedlægge dokumentation for at forsikringen er betalt. Såfremt det er konsortium skal vedlægges årsrapporter fra samtlige virksomhederne bag. Såfremt det er et nyetableret selskab bestående af enkelte personer skal der vedlægges selvangivelser for alle personerne i virksomhedens ejerkreds. Det forventes dog at der vil være et regnskab/årsrapport, såfremt de pågældende for nuværende driver lægevirksomhed. Ja det er tilstrækkeligt dokumentation hvis forsikringscertifikatet dokumenter at der er tegnet en erhvervsansvarsforsikring der dækker erstatningskrav ved patientskader. Se i øvrigt spørgsmål 1.40 og svaret hertil Der skal fremsendes forsikring for alle deltagerne i I/S selskabet eller forsikring for I/S selskabet. Ja det er tilstrækkeligt med en speciallæge anerkendelse. Det foretrækkes at det er vedlagt for alle parter, men kan lovligt 10. februar 12. februar 10. februar 12. februar 10. februar 12. februar 10. februar 12. februar Side 10 af 13

11 speciallægeanerkendelser tilstrækkelige? indhente denne information efter tilbudsfristen, såfremt den ikke er vedlagt. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed i konsortiet Det fremgår af punkt 4 i bilag 3A at det omhandler konsortier. Hvis der oprettes et I/S-selskab medhenblik på at byde på og varetage opgaven er det vel ikke et konsortium. Behøver et I/S-selskab besvare punkt 4? 1.46 Vi er 5 speciallæger i almen medicin der overvejer at give et bud på lægebetjeningen på Endelave, men er i tvivl om vi kan give et bud som enkeltpersoner eller vi først skal danne et selskab, et konsortium eller lign. som giver budet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske/faglige formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 7 indeholdte indeståelseserklæring i udfyldt og underskrevet stand, ligesom tilbuddet skal indeholde ovennævnte efterspurgte oplysninger og dokumentation for teknisk/faglig formåen for denne anden virksomhed. Disse oplysninger skal endvidere vedlægges for tilbudsgiveren. Et I /S vil i kraft af at der er dannet et I/S være fælles og solidarisk hæftende overfor hinanden. Det er det der ligger i den pågældende selskabsform og medmindre det er dannet af flere andre virksomheder, vil det ikke være et konsortium. Det skal være et selskab eller et konsortium der byder på opgaven. Det kan være et nyoprettet selskab eller et allerede etableret selskab. Regionen skriver kontrakt med det vindende selskab. Se desuden svaret på spørgsmål februar 12. februar 13. februar 18. februar Side 11 af 13

12 2A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 Afvigelser fra og krav ud over overenskomsten Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE (prisafgivelse) Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret A. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 (overenskomsten) Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 Fakta om udbudte klinikker og området Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 5.1 Side 12 af 13

13 5A. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 Fakta om udbudte klinikker og området A. Yderligere spørgsmål Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret Side 13 af 13

Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Sagsnr

Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Sagsnr Spørgsmål vedrørende udbud af almen lægegerning på Endelave drift af klinik på særlige vilkår 1.1 Det fremgår ikke nogen steder om borgere på Endelave kan bliver tilmeldt en kørende praksis andetsteds.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af almen lægegerning På øen Endelave Sagsnr.:

UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af almen lægegerning På øen Endelave Sagsnr.: UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af almen lægegerning På øen Endelave Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den udbudte genstand og omfang... 2 3 Ordregivers forhold... 4 4

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Sagsnummer.: 18/14010 Region Syddanmark Side 1 af 7 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav, der skal opfyldes. Såfremt et

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation. Version 2 af 4. september 2017

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation. Version 2 af 4. september 2017 KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Version 2 af 4. september 2017 Sagsnummer.: 17/26543 Region Syddanmark Side 1 af 9 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis Senest besvaret: 26/2 2018. Nye svar er markeret med gult 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Kan kontinuiteten på 6 mdr. fraviges evt. i en periode på det første år af kontrakten,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af kanylebokse 13.03.2014 www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Karin Leth Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Strategis Styring & analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Nr.: Spørgsmål Modtaget Svar Besvaret 1 Udbudsmateriale side 12, pkt. 8.1 Prisoplysning og udkast til kontrakt side 11, pkt. 9.1. Der ønskes oplyst priser ex

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis Senest besvaret: 23/1 2018. Nye svar er markeret med gult 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Hvad er opsigelsesvarsel på personalet som bliver virksomhedsoverdraget? 1.2 Hvordan foregår

Læs mere

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Bygherre: Forsyning Helsingør A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis Senest besvaret: 18/1 2018. Nye svar er markeret med gult 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Hvad er opsigelsesvarsel på personalet som bliver virksomhedsoverdraget? 1.2 Hvordan foregår

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017

Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017 NOTAT 25-01-2018 EMN-2018-00111 1118526 Jane Holm Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017 Erfaringer med udbudsklinikker,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389417-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S 224-389417 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76341-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg Oplysninger som tilbudsgiver skal aflevere som en del af tilbuddet samt formularer til brug for indsendelse af dokumentation for den vindende tilbudsgiver 15.

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen lægepraksis

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen lægepraksis Udkast - bilag 2, version 2 Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen lægepraksis Minimumskrav: Minimumsbetingelser, der skal være opfyldt i hele kontraktperioden inkl. svarkolonne. Generelt

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341839-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S 198-341839 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Notat til forretningsudvalget om generisk udbudsmateriale vedr. drift af almen lægepraksis udbudsform mv.

Notat til forretningsudvalget om generisk udbudsmateriale vedr. drift af almen lægepraksis udbudsform mv. Center for Sundhed Vicedirektør Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 52 06 Mail csu@regionh.dk Dato: 24. februar 2017 Notat til forretningsudvalget om generisk udbudsmateriale

Læs mere

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Udkast - Bilag 2 Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Minimumskravkrav: Minimumsbetingelser, der skal være opfyldt i hele kontraktperioden inkl. svarkolonne. Generelt Krav til tilbudsgiveren

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 21 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179795-2016:text:da:html Danmark-København: Høreapparater 2016/S 101-179795 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Marts 2019 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Ordregivende

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/6 DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S 16-022904 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Midtjylland, Indkøb og

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips www.regionmidtjylland.dk Udbudsmaterialets opbygning UDBUDSMATERIALE Afsnit 1 er den formelle ramme for udbuddet Afsnit 2 tjekliste for

Læs mere

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319439-2011:text:da:html DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S 196-319439 Udbudsbekendtgørelse Varer Del I: Ordregivende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4

Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4 Til: Danske Regioner Fra: Dato: 5. marts 2018 Erfaringer med udbudsklinikker, jf. Sundhedslovens 227, stk. 3-4 Denne besvarelsen følger Danske Regioners spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions-

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/5 DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S 175-252308 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Midtjylland, indkøb og Logistik, Olof Palmes

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form 27. april 2015 Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter 1 Sagsnr. 15/6117 Velkomst og praktiske detaljer Først laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet Dernæst udleveres

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 VS. 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør Sagsnr. 1-23-4-101-4-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Hvad

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

teleradiologiske undersøgelser

teleradiologiske undersøgelser Indkøb af teleradiologiske undersøgelser til Sygehus Lillebælt, Kolding Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indkøbet og Indkøbets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger... 4 3 Annonceringsmateriale...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112506-2014:text:da:html Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S 066-112506 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Spørgsmål/ svar til Skatteministeriets

Spørgsmål/ svar til Skatteministeriets Ordregiver opfordrer ansøgere til at sikre sig at de er bekendte med udfyldelse af ESPD en: Bilag A1 ESPD en er en xml-fil og eksisterer ikke som et almindeligt, læsbart dokument. Xml-filen virker udelukkende

Læs mere

Vareindkøbskontra

Vareindkøbskontra Page 1 of 8 Vareindkøbskontra... - 104958-2015 26/03/2015 S60 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I.II.III.IV.VI. Danmark-Viborg: Brystproteser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Offentligt udbud. Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner. Rudersdal Kommune

Offentligt udbud. Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner. Rudersdal Kommune Offentligt udbud Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner i Rudersdal Kommune 1. Generelle udbudsbetingelser 15.12.2017 1 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i. Dette udbud omfatter 19 entrepriser vedrørende kørsel i

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14839-2017:text:da:html -Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S 010-014839 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Tilbudsindhentning på Vareudbringning til visiterede borgere i eget hjem 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på vareudbringning til visiterede borgere i eget

Læs mere

Udbud og tildeling Vintertjeneste Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse Dato: Marts Indholdsfortegnelse

Udbud og tildeling Vintertjeneste Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse Dato: Marts Indholdsfortegnelse Udbud og tildeling Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2018 UDBUD OG TILDELING Indholdsfortegnelse Side 1 ORIENTERING...1 1.1 VINTERTJENESTE RUTENUMMEREREDE VEJE...1 1.2 VINTERTJENESTE - KOMMUNEVEJE...1 1.3

Læs mere