VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION"

Transkript

1 Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening. Men blot 34 pct. af lederne i DI s innovationsundersøgelse vurderer, at de er gode til at evaluere, om deres innovationsprojekter har skabt den forventede værdi. Under halvdelen vurderer, at de er gode til at prioritere mellem de mulige projekter, at de er gode til at gennemføre udviklingsprojekter og efterfølgende gode til at markedsføre de nye produkter. Hele 66 pct. af virksomhederne i DI s innovationsundersøgelse 214 undlader at svare Enig eller Meget på et spørgsmål om, hvorvidt Kernen i udvikling er udvikling af en god forretning Spørgsmål: Vi er gode til at evaluere, om vores innovationsprojekter har skabt den forventede værdi, andel i pct Hverken eller u u Helt u DI s innovationsundersøgelse 214

2 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 2 de er gode til at evaluere, om deres innovationsprojekter har skabt den forventede værdi. Når virksomhederne ikke evaluerer deres innovationsprojekter kan det have den konsekvens, at virksomheden mister konkurrencekraft og derfor ikke kan trække nye ordrer og arbejdspladser hjem til Danmark. Undersøgelsen bygger på svar fra 42 virksomhedsledere fra et repræsentativt udsnit af DI s medlemskreds. Selv om mange af lederne vurderer, at de ikke er gode til at evaluere værdien af deres innovationsprojekter, mener 51 pct. af lederne, at de har en større vækstrate end konkurrenterne på markedet. LEDELSE I INNOVATIONSPROCESSEN ER ALTAFGØRENDE Det er en central opgave for ledelsen i en virksomhed at skabe de konkrete ressourcemæssige rammer for innovation og samtidig skabe et innovativt miljø, hvor medarbejderne bliver motiveret til at bidrage med idéer og til at udvikle og implementere dem. Det er en vigtig forudsætning for at kunne øge innovationen, at virksomheder arbejder systematisk med processen for udvikling af produkter og services. Der må arbejdes systematisk med innovation DI har opstillet en model for innovation, der beskriver de faser, som produkt- eller serviceudvikling typisk vil gennemløbe: 1. Forståelse af kunden; Virksomheden tilegner sig størst mulig viden om sine kunder og fastlægger de behov, der vil skabe størst værdi at løse for kunden. 2. Viden og teknisk parathed; Virksomheden afklarer, hvilken teknisk viden og hvilke kompetencer de skal besidde, samt hvordan de skal tilegne sig de nødvendige tekniske kompetencer. 3. Udvælgelse af idé og koncept; Virksomheden udvikler idéer til løsning på behovet eller problemet, udvælger de mest værdiskabende koncepter og sikrer en klar sammenhæng mellem problem, løsning og virksomhedens strategi. 4. Udvikling af produkt eller serviceydelser; Virksomheden gennemfører innovationsprojektet, så de opfylder kundens behov - i den rette kvalitet, til den rette pris og på det rette tidspunkt. 5. Introduktion på markedet; Projektet skifter ejerskab fra udvikling til marketing/salg og bliver lanceret på markedet med fokus på kundebehov. 6. Ledelse og innovationskultur; Ledelsen fastlægger rammer for innovation ved at beslutte og synliggøre, hvorfor innovation, hvor meget innovation, samt hvor og hvordan der skal innoveres.

3 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 3 DI s innovationsmodel Forståelse af kunden Udvælgelse af ideer og koncepter Udvikling af produkter eller service Lancering på markedet DI s publikationsserie Innovationsprocessen Viden og teknisk parathed Ledelse og innovationskultur Mellem hver enkelt fase har virksomheden behov for kvalificerede og strategiske beslutninger om det videre forløb. I de enkelte processer og faser kan der anvendes forskellige værktøjer og metoder. Der er for eksempel flere måder at generere idéer eller tilrettelægge innovationsprocessen på i forhold til det enkelte produkt. DI s innovationsmodel danner rammen for virksomhedens arbejde med at frembringe innovation Hvis virksomheden skal opnå størst udbytte af en innovationsproces, må ledelsen løbende optimere processen og de enkelte faser på baggrund af erfaringer i tidligere projekter. Derved sikres, at relevant viden samles op fra hvert projekt og føres tilbage i virksomheden som en organisatorisk læringsproces. Det er ledelsens opgave at sikre læring FOKUS PÅ KUNDENS BEHOV OG RELEVANT TEKNOLOGI ER STÆRKE KONKURRENCEPARAMETRE Mange elementer skal spille sammen for at sikre succesfuld innovation. Men indsigt i kundens situation er en central parameter i mange virksomheders innovationsstrategi. For at skabe reel værdi for kunden skal virksomheden derfor fremskaffe størst mulig viden om sine kunder og deres behov. Teknisk parathed er også en vigtig konkurrenceparameter. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og produkters livscyklus bliver kortere og kortere. For at virksomhederne kan bevare deres konkurrenceevne, må de være klar til at investere og anvende relevante nye teknologier. Inddragelse af kunderne i udviklingen Evnen til at skabe teknologisk overblik er en uvurderlig kompetence

4 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 4 Hvis virksomheden både har en god forståelse for brugernes behov og tekniske parathed, så har virksomheden et godt grundlag for at udvikle nye produkter og dermed lægge et konstant pres på konkurrenterne. DI s undersøgelse viser, at en stor del af virksomhederne har en god forståelse for kunden og en god evne til at tilegne sig tekniske kompetencer. Hele 76 pct. af lederne i DI s innovationsundersøgelse er eller i, at de er gode til at opnå viden om kunderne, og 77 pct. er eller i, at de er gode til at tilegne sig tekniske kompetencer. Kundeviden og teknik er fundamental for innovation Spørgsmål: Vi er gode til at opnå viden om kunderne og Vi er gode til at tilegne os de nødvendige tekniske kompetencer, andel i pct. 6 Kundens behov Teknologisk parat 5 4 DI s innovationsundersøgelse Hverken eller u u Helt u Danske virksomheder har således et godt udgangspunkt for deres innovationsprojekter. Resultaterne er dog noget anderledes, når virksomhederne skal evaluere de næste faser i innovationsprocesser. HELT CENTRALT AT ARBEJDE STRUKTURERET MED IDÉUDVIKLING Virksomhederne er ofte udfordrede, fordi de er begrænset af økonomiske- og/eller medarbejderressourcer. Det betyder, at de ikke kan gennemføre alle innovationsprojekter. Men de har svært ved at fra- og tilvælge projekter og samtidig sikre, at oplagte projekter ikke bliver overset. Virksomhedens ledelse må derfor løbende tage produktporteføljen op til vurdering, foretage den nødvendige prioritering af innovationsaktiviteterne og derved begrænse antallet af igangværende projekter. Fastlæg en procedure, der bringer idéer med potentiale frem

5 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 5 DI s innovationsundersøgelse viser, at relativt mange virksomheder har svært ved at prioritere innovationsprojekter. Under halvdelen af lederne nemlig 43 pct. er eller e i, at de er gode til at prioritere innovationsprojekter. Det samme mønster ses i både mindre og større virksomheder. Prioritering er en nødvendighed Spørgsmål: Vi er gode til at prioritere nye innovationsprojekter, andel i pct Hverken eller u u Helt u DI s innovationsundersøgelse 214 En årsag til den manglende prioritering kan være, at ledelsen savner metoder, der kan sikre en struktureret stillingtagen til, hvilke initiativer der skal være særligt fokus på. Det grundlæggende formål med porteføljeledelse er at opnå det optimale miks og den bedst mulige timing af de vigtigste og mest værdiskabende innovationsprojekter. Projekterne må prioriteres efter aftalte kriterier, og der bør etableres en tæt opfølgning på innovationsaktiviteter, der løbende sikrer stillingtagen til ind- og udfasning af initiativer. Løbende revurdering af porteføljen 49 pct. af de virksomheder, som vurderer, at de har en større vækstrate end konkurrenterne, er gode til at prioritere projekter. Blandt de virksomheder, som har vurderet at have en lavere vækstrate end konkurrenterne, svarer 28 pct., at de er gode til at prioritere projekter. BRUG FOR RESSOURCER OG RETNING I UDVIKLINGSPROCESSEN Det er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne, at ledelsen sikrer tempo og læring i udviklingsprocessen, ved at afsætte ressourcer til eksempelvis at prototyper løbende fremstilles og testes af kunder. Det handler om, at det endelige produkt eller en serviceydelse bliver færdigudviklet samt, at kunden bliver tilfreds med den nyudviklede løsning til den pågældende pris og kvalitet. Ledelsen skal vedvarende have fokus på udvikling

6 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 6 Ifølge analysen er 44 pct. af lederne eller Enige i, at de er gode til at gennemføre udviklingsprojekter. Det vil sige, at 56 pct. mener, at de ikke er specielt gode til at gennemføre innovationsprojekter. Zoomet ind på virksomhedsstørrelse vurderer 38 pct. af virksomheder med 1-99 ansatte, at de er gode til at gennemføre innovationsprojekter, hvorimod 47 pct. af virksomheder med over 5 ansatte vurderer, at de er gode til at gennemføre projekter. Forskellen kan skyldes, at mindre virksomheder oftere har begrænsede ressourcer til at gennemføre innovationsprojekter. Ifølge DI s innovationsundersøgelse i 212 er økonomiske og medarbejderressourcer de største udfordringer for mindre virksomheder til at sikre innovationsindsatsen. Omvendt har større virksomheder oftere flere ressourcer til at sætte gang i flere innovationsaktiviteter. Men her viser undersøgelsen fra 212, at de store virksomheders største udfordringer ligger i, at innovationsaktiviteter ofte nedprioriteres til fordel for driftsopgaver. Udfordring at vælge det rigtige Et klart fokus i processen er nødvendig Spørgsmål: Vi er gode til at gennemføre innovationsprojekter, andel i pct Hverken eller u u Helt u DI s innovationsundersøgelse 214 Undersøgelsen viser samtidig, at 51 pct. af de virksomheder som har vurderet, at de har en større vækstrate end konkurrenterne, er gode til at gennemføre projekter, mens 26 pct. af de virksomheder som har vurderet sig til at have en lavere vækstrate end konkurrenterne, er gode til at gennemføre projekter. MARKEDSFØRINGEN KAN FORBEDRES Ved introduktion på markedet når virksomheden en fase, hvor der er særlig fokus på samarbejdet på tværs i virksomheden, fordi innovationsprojektet ofte skifter ejerskab fra udvikling til marketing og salg. Fokus skal skifte fra features til reel værdi for kunden

7 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 7 I DI s innovationsundersøgelse vurderer 48 pct. af de deltagende ledere, at de er eller i, at de er gode til at markedsføre de nye produkter. Over halvdelen af virksomhederne vurderer således, at de har mulighed for at forbedre markedsføringen af deres produkt eller serviceydelse. Få sælgerne inddraget i udviklingen Virksomhederne har på dette tidspunkt brugt mange ressourcer på at identificere kundens behov og udviklet produktet eller serviceydelsen, men mange virksomheder mener selv, at de ikke er særligt gode til at overbevise kunderne om, at de nu har et produkt eller serviceydelse, som opfylder deres behov. 58 pct. af de virksomheder, som har vurderet, at de har en større vækstrate end konkurrenterne, er gode til at markedsføre nye produkter eller serviceydelser. Omvendt mener blot 28 pct. af de virksomheder, som har vurderet, de har en lavere vækstrate end konkurrenterne, at de er gode til at markedsføre nye produkter eller serviceydelser. Markedsføring kan være en udfordring Spørgsmål: Vi er gode til at markedsføre nye produkter/serviceydelser/koncepter, andel i pct Hverken eller u u Helt u DI s innovationsundersøgelse 214 LÆRING FRA TIDLIGERE INNOVATION ER GULD VÆRD Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at gennemføre innovationsprojekter. De er gode til at lytte efter kundens behov, og til at tilegne sig de nødvendige tekniske kompetencer. Kunden skal være i centrum DI s innovationsundersøgelse viser imidlertid, at der er større udfordringer i en del af den øvrige innovationsproces, og det handler især om interne processer. Mange virksomheder har vanskeligt ved at prioritere, og sætter for mange projekter i søen i forhold til deres ressourcer. Når virksomhederne starter for mange projekter, har de også svært ved at gennemføre dem med det størst muligt udbytte.

8 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION DI INDSIGT MARTS 15 SIDE 8 Når produkter eller serviceydelser er klar til salg, har virksomhederne ofte svært ved at markedsføre og følge op efter lanceringen. Holde dampen oppe også efter markedsintroduktion Det betyder alt i alt, at den viden, der genereres i virksomheden gennem innovationsprocessen, ikke kommer tilbage og indgår i grundlaget for de næste innovationsprojekter. Det kan medføre, at virksomheden mere eller mindre begynder forfra gang på gang. I sidste ende kan manglende vækst og nye arbejdspladser i den enkelte virksomhed blive konsekvensen. DI s innovationsundersøgelse viser, at virksomhederne er gode til den første del af innovationsprocessen, men at de kan få mere ud af den sidste del af processen, som især drejer sig om interne processer og samarbejde på tværs i virksomheden. FAKTA DI s innovationsundersøgelse 214 er gennemført i oktober 214 blandt ledere i DI s medlemsvirksomheder. Resultaterne fra undersøgelsen bygger på svar fra 42 respondenter fra et repræsentativt udsnit af DI s medlemsvirksomheder. Alle har besvaret en række spørgsmål om innovation og innovationskompetencer. Respondenterne repræsenterer et bredt udsnit af brancherne i DI med en overvægt af ledere fra jern- og metalindustrien, byggematerialeindustrien og fødevareindustrien. Respondenterne er primært ledere på alle niveauer dog ikke administrerende direktører. De større virksomheder er overrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til den aktuelle virksomhedsfordeling i Danmark.

9 > DI H. C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF. : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til en bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på dibusiness.dk

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Hanne Merete Lassen, chefkonsulent, haml@di.dk, 3377 3868 Mille Munksgaard, konsulent, mimu@di.dk, 3377 4631 NOVEMBER 2018 Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Virksomhederne arbejder

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2012 Innovation skal ledes

DI s innovationsundersøgelse 2012 Innovation skal ledes DI s innovationsundersøgelse 12 Innovation skal ledes DI, Ledelsesudvikling og Produktivitet April 13 1 Fakta om undersøgelsen Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev udsendt elektronisk og besvaret

Læs mere

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier Thomas Qvortrup Christensen, seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK, 3377 3316 Anders Michael Tetens Hoff, chefkonsulent, AHOF@DI.DK, 3377 3899 NOVEMBER 2018 Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DELEØKONOMI BLANDT VIRKSOMHEDER KAN ØGE VELSTANDEN MED 1,7 MIA. KR.

DELEØKONOMI BLANDT VIRKSOMHEDER KAN ØGE VELSTANDEN MED 1,7 MIA. KR. Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt September 2016 DELEØKONOMI BLANDT VIRKSOMHEDER KAN ØGE VELSTANDEN MED 1,7 MIA. KR. Deleøkonomi er ikke kun for forbrugere, men

Læs mere

Virksomheder vilde med målstyring få kender effekten

Virksomheder vilde med målstyring få kender effekten Af chefkonsulent Annette Thornberg, arb@di.dk og studentermedhjælp Victor Hallgren Pinholt September 2017 Virksomheder vilde med målstyring få kender effekten Mål og resultatstyring har i de senere år

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Spirende optimisme blandt virksomhederne

Spirende optimisme blandt virksomhederne Organisation for erhvervslivet April 2010 Spirende optimisme blandt virksomhederne For første gang er der tegn på optimisme blandt virksomhederne. I forhold til sidste år ser virksomhederne nu positivt

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Sociale medier er blevet virksomhedernes bedste ven

Sociale medier er blevet virksomhedernes bedste ven Af chefkonsulent Peter Madsen, pema@di.dk Juni 2017 Sociale medier er blevet virksomhedernes bedste ven Alt lige fra markedsføring til rekruttering og vidensdeling mellem medarbejderne er blevet bedre

Læs mere

Dansk styrkeposition ødelægges af nye energiafgifter

Dansk styrkeposition ødelægges af nye energiafgifter Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk styrkeposition ødelægges af nye energiafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Nye energiafgifter

Læs mere

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser September 2012 Godt erhvervsklima giver arbejdspladser AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Blot halvdelen af landets virksomheder er tilfredse med det lokale erhvervsklima, og næsten hver femte er

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske

Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske August 2007 Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske Arbejdskraft. 3 ud af 4 direktører fra det midtjyske erhvervsliv har inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

DI s Konjunkturindikator. December 2012

DI s Konjunkturindikator. December 2012 December 2012 Virksomhedernes forventninger i bund Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK og dataanalytiker Michael Meineche, MIME@DI.DK Virksomhedernes forventninger til starten af 2013 er på nulpunktet.

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag

FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag Knap 40 pct. af virksomhederne arbejder med FN s Verdensmål. Det viser en undersøgelse foretaget blandt IDAs Toplederpanel. De

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Indhold: Hvorfor en innovationsmodel?...3 Hvordan definerer vi innovation i Furesø?...3 Principper for innovation...3 Innovationsmodellen

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Spørgsmål i DI s InnovationsScoreBoard

Spørgsmål i DI s InnovationsScoreBoard Spørgsmål i DI s InnovationsScoreBoard Nedenfor vises alle spørgsmål, som bliver stillet i DI s InnovationsScoreBoard. Spørgsmålene er inddelt i to grupper. Der er 41 spørgsmål, som både medarbejdere og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Danske virksomheder kan gennem varer og serviceydelser både bidrage til en bedre bundlinje og til at imødegå klimaforandringerne.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Energibranchens konjunkturbarometer, 4. kvartal. 2009

Energibranchens konjunkturbarometer, 4. kvartal. 2009 Den 24. september 2009 s konjunkturbarometer, 4. kvartal. 2009 Indledning har offentliggjort sit konjunkturbarometer for 4. kvt. 2009. Af denne fremgår også energibranchens forventninger og syn på de kommende

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet Juni Virksomhedernes forventninger på nulpunktet AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Tilbage til nulpunktet. Sådan kan virksomhedernes forventninger til sommermånederne bedst karakteriseres. Efter

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Virksomheder forudser faldende beskæftigelse

Virksomheder forudser faldende beskæftigelse Organisation for erhvervslivet september 29 Virksomheder forudser faldende beskæftigelse AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen i 29

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011 VÆKST BAROMETER september 2011 Hvordan gik det i 2011? Mere end halvdelen af regionens virksomheder sluttede 2011 af med en bedre omsætning end 2010. Hver tredje virksomhed ansatte flere medarbejdere i

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår April 2012 Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Virksomhederne forventer svag fremgang i omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012. Beskæftigelsen

Læs mere

Kategoriseringsmodel

Kategoriseringsmodel Kategoriseringsmodel Kategoriseringsmodellen er udarbejdet og udgivet af: Fonden for Entreprenørskab Ejlskovgade 3D 5000 Odense C Mail: post@ffe-ye.dk 2018 Indhold Introduktion... 5 Fagligt indhold...

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi Forstå og forme fremtiden Udviklingsstrategi 2019-2022 Hvorfor har vi en udviklingsstrategi for koncernen? EFKMs strategiske fokus på udvikling skal sikre, at vi som en effektiv koncern er gearet til fremtiden.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men...

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION Af Jesper K. Jørgensen 7. sep. 2018 Kl. 9:45...de este har alt for få, konkrete, effektive indsatser!

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet September 2013 Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet Af konsulent Nikolaj Pilgaard Virksomhederne er blevet stadig mere tilfredse med det lokale erhvervsklima siden 2010. Især de større virksomheder

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

kan give vækst i fødevarevirksomheder

kan give vækst i fødevarevirksomheder November 2012 Sundhedsanprisninger kan give vækst i fødevarevirksomheder Af chefkonsulent Mette Peetz-Schou, MEPS@DI.DK og konsulent Mie Ole Lauritzen, MOLA@DI.DK Danske fødevarevirksomheder får nye vækstmuligheder,

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk November 2017 Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen De reformer, der er gennemført i perioden 2006 2016, giver 58½ mia. kr. ekstra

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017

Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017 Leder Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017 Der var meget at glæde sig over i det forgangne år. Fødevare- og landbrugspakken slog for alvor igennem i forbindelse med årets høst. PSO-afgiften er under

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium 23. juni 2011 Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium Virksomheder og det almene gymnasium. 11 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har

Læs mere