Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening"

Transkript

1 Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening

2

3 Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen er den overordnede aftale, der er indgået mellem jer og Sampension. I Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftale kan I se, hvad I har valgt til netop jeres medarbejdere. Bilag til denne aftale: Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension (virksomhedsaftaler) Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning (virksomhedsaftaler) Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for krigsrisiko. Pensionsaftale Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftale Vilkår og forsikringsbetingelser (vedlægges som separate dokumenter) Medarbejderne kan se oplysningerne om deres pensionsordning ved at logge sig på sampension.dk med NemID. Her kan medarbejderen blandt andet se sine individuelle vilkår samt sin pensions- og forsikringsoversigt. Indhold Pensionsaftale... 5 Tiltrædelsaftale til Pensionsaftale Side 3

4 Side 4

5 Pensionsaftale Side 5

6 Side 6

7 Afsnit A Omfattede medarbejdere 1. Omfattede medarbejdere Pensionsaftalen omfatter samtlige medarbejdere, som er/bliver ansat i Kommunernes Landsforening herunder, KOMBIT og Patienterstatningen (herefter KL), jf.: Overenskomst med PF-Personaleforeningen (herefter PF) Afsnit B Aftaleforholdet 2. Rammer for pensionsordning Rammerne for pensionsordningen fremgår af Pensionsaftalen og Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftalen. 3. Aftaleparter KL og PF, som også træffer bestemmelse om pensionsordningen på medarbejdernes vegne. Sampension, der også er udbyder af pensionsordning i aftalen. 4. Vilkår for pensionsordningen Sampension udsteder generelle og øvrige vilkår til medarbejderne, der supplerer rammerne for forsikrings- og pensionsprodukterne. Stk. 2 Der er for gruppelivsforsikringen udstedt særlige vilkår af Sampensions samarbejdspartnere. Stk. 3 Vilkår er tilgængelige på sampension.dk og kan rekvireres i Sampension eller hos Sampensions samarbejdspartnere. KL og PF orienteres ved væsentlige ændringer af vilkår. Stk. 4. Pensionsaftalen og Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftalen gælder forud for de i stk. 1 og 2 nævnte vilkår, hvis der er indbyrdes modstrid. Afsnit C Ændringer af pensionsordningen 5. Ændringer af aftalen Med respekt for Pensionsaftalen og Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftale kan Sampension foretage ændringer i rammerne for forsikrings- og pensionsprodukterne (dækningerne), for at modernisere produkterne og tilpasse dem til udviklingen og lovgivningen mv. Side 7

8 Ændringer i rammerne for forsikrings- og pensionsprodukterne (dækningerne) vil ske med forankring i Sampensions bestyrelse. Stk. 3. Sampension orienterer KL og PF om ændringer. Ændringer vil kun få virkning for pensionsaftalen efter forudgående aftale med KL og PF. 6. Ændringer af generelle vilkår og øvrige vilkår Sampension kan på tilsvarende vis som i 5, stk. 1. og 2. foretage ændringer i de generelle vilkår og særlige vilkår for medarbejdernes pensionsordning. Sampension orienterer KL og PF om ændringer efter stk. 1. Afsnit D Tilmelding og betaling af præmie 7. Tilmelding til pensionsordningen KL er ansvarlig for at foretage en korrekt og rettidig tilmelding til den rigtige pensionsleverandør i henhold til medarbejderens ansættelsesvilkår. Tilmelding til Sampension skal ske efter de anvisninger, der fremgår af sampension.dk. KL orienteres ved ændring af anvisninger. Hvis medarbejderen allerede har en obligatorisk præmiebærende pensionsordning i Sampension under KL, kan Sampension anvende pensionsbidraget på den eksisterende pensionsordning. Stk. 3. Bliver medarbejderen tilmeldt for sent til pensionsordningen i Sampension i forhold til det tidspunkt, hvor medarbejderen er berettiget til en pensionsordning efter sine ansættelsesvilkår, bliver pensionsordningen oprettet med virkning fra tilmeldingstidspunktet. Der er efter de generelle vilkår mulighed for at dække forsikringsbegivenheder før tilmeldingstidspunktet ved efterbetaling af præmie. Stk. 4. Sampension dækker, hvis der er oprettet en pensionsordning i Sampension, selv om der er sket tilmelding til en forkert pensionsleverandør eller på en forkert pensionsordning. Stk. 5. Bliver betalte præmier efterfølgende trukket tilbage, foretager Sampension en opgørelse af pensionsordningen. Er værdien negativ, er arbejdsgiver forpligtet at refundere Sampension det beløb, som værdien er negativ med. Sampension opkræver beløbet hos arbejdsgiver. Stk. 6. Får Sampension udgifter på pensionsordningen efter det tidspunkt, hvor pensionsordningen er opgjort efter stk. 5, kan Sampension kræve, at arbejdsgiver dækker udgifterne. Side 8

9 8. Indbetaling af præmie KL er ansvarlig for at foretage en korrekt og rettidig indbetaling af præmien til Sampension i henhold til medarbejderens ansættelsesvilkår efter de anvisninger, der fremgår af sampension.dk. KL orienteres ved ændring af anvisninger. Reguleringer af præmien får virkning fra det tidspunkt, hvor Sampension modtager reguleringen. Medarbejderen er dækket ud fra den faktiske pensionsgivende løn, der var gældende på skadestidspunktet, hvis der sker efterbetaling af præmie. Stk. 3. Hvis der som følge af forkerte præmier systemmæssigt sker dækningsforhøjelser eller dækningsnedsættelser på pensionsordningen, der ikke har grundlag i aftalen, vil dækningerne blive reguleret til det aftalte niveau. 9. Frivillige indbetalinger Medarbejderen kan efter aftale med KL og Sampension foretage frivillige indbetalinger til pensionsordningen. KL skal overfor Sampension give særskilt oplysning om frivillige indbetalinger. Afsnit E Dækninger 10. Anvendelse af præmie Præmie og indskud anvendes til dækninger indenfor de aftalte rammer i Tiltrædelsesaftalen. 11. Gruppelivsforsikringen Sampension opretter gruppelivsdækninger i Sampension eller i et andet selskab. Sampension er berettiget til at ændre gruppelivsdækninger til individuelle dækninger, hvis antallet af medarbejdere kommer under 25 personer, der er påkrævet for at oprette gruppelivsdækninger, jf. Forenede Gruppeliv A/S betingelser. 12. Sundhedsforsikringen Der er ikke indgået aftale om sundhedsforsikring. 13. Maksimal forsikringsdækning Sampension kan fastsætte grænser for medarbejderens samlede dækning på pensionsordninger oprettet i Sampension ved død, erhvervsevnetab, visse offentlige ydelser, visse kritiske sygdomme og visse kritiske sygdomme til børn mv. Grænserne fastsættes som en procentdel af medarbejderens pensionsgivende løn. Det kan medføre, at en eller flere dækninger Side 9

10 ikke bliver oprettet. Dog oprettes altid basisdækning ved optagelse i pensionsordningen. Se Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftalen 5. Afsnit F Øvrige forhold 14. Administration Sampension har overdraget administrationen af pensionsordningen til Sampension Administrationsselskab a/s. Sampension kan vælge en anden administrator. 15. Information til medarbejderne Sampension informerer i nødvendigt omfang aftaleparten og medarbejderen om pensionsordningen. Aftaleparten kan efter aftale med Sampension informere medarbejderen om pensionsordningen. Stk. 3. Information kan ske med alle kommunikationsmidler, herunder med elektronisk post og på sampension.dk. 16. Tvister Tvister skal så vidt muligt søges løst ved forhandling, herunder eventuelt ved en mediationsproces eller ved en voldgift efter parternes nærmere aftale, idet parterne vil bestræbe sig på at opnå en mindelig løsning. Kan det ikke lade sig gøre at finde en mindelig løsning, skal eventuelle retstvister afgøres efter dansk ret og ved Sampensions værneting. 17. Opsigelse Pensionsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med seks måneders varsel til den første i en måned. Ophører præmiebetalingen i forbindelse med opsigelse af Pensionsaftalen, bliver pensionsordningen omskrevet til fripolice med nedsatte dækninger, hvor der ikke sker indbetaling af præmie. Omskrivningen sker på den dato, hvor opsigelsen får virkning. Stk. 3. Efter opsigelse af aftalen, kan medarbejderen efter nærmere aftale med Sampension fortsætte pensionsindbetalingerne enten privat eller gennem en ny arbejdsgiver. Anmodning om fortsat pensionsindbetaling til Sampension, skal fremsættes inden 6 måneder efter ophør af pensionsaftalen., Der kan også være mulighed for at fortsætte gruppelivsdækningerne til individuel fastsat pris. Sampension informerer medarbejderen om denne mulighed. Side 10

11 18. Ikrafttrædelse Pensionsaftalen træder i kraft den 1. april Pensionsaftalen erstatter fra denne dato alle hidtidige aftaler mellem parterne. ----o0o---- Pensionsaftalen er oprettet i tre ens eksemplarer. Hver aftalepart har et underskrevet eksemplar af aftalen. Hver aftalepart underskriver og indestår for eget forhandlingsmandat. Hellerup, den København, den Sampension Kommunernes Landsforening København, den PF - Personaleforeningen Side 11

12 Side 12

13 Tiltrædelsesaftale til Pensionsaftale gældende fra 1. april 2015 Side 13

14 Side 14

15 1. Ikrafttrædelse Tiltrædelsesaftalen indeholder de individuelt aftalte vilkår for parterne i henhold til pensionsaftalen. Gældende begunstigelseserklæringer inkl. begunstigelseserklæringer på gruppelivsforsikringen er overført til denne aftale. 2. Hvem er omfattet af tiltrædelsesaftalen Tiltrædelsesaftalen omfatter samtlige medarbejdere, som den 1. april 2015 eller senere får pensionsordning i Sampension. Medarbejderne bliver optaget i markedsrenteprodukterne 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Opsparing. Tiltrædelsesaftalen omfatter desuden medarbejdergrupper optaget før den 1. april Medarbejdere optaget før 1. april 2015 kan have pensionsordninger oprettet på andre produkter end de i stk. 1 nævnte produkter. Stk. 3. Sampension kan fortsat tilbyde medarbejdere, der er optaget på et gennemsnitsrenteprodukt, overgang til 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Opsparing på markedsrente. 3. Gruppelivsforsikring Der oprettes gruppelivsforsikring for medarbejderne i Forenede Gruppeliv A/S (i det følgende kaldet FG). Bonus som tilhører de forsikrede udbetales til pensionsordningens præmiereguleringskonto i Sampension og anvendes til nedbringelse af præmien. Når den forsikrede udtræder af gruppelivsaftalen har den forsikrede ikke længere nogen ret til bonusmidler. Ved opgørelsen af årets skadesudgift tillægger FG en IBNR-hensættelse opgjort på grundlag af bonusregulativ anmeldt til Finanstilsynet. Ved ophør af invaliderentedækningen herunder præmiefritagelsesydelse eller ved hele gruppelivsaftalens ophør frigives IBNR-hensættelsen og anvendes til fordel for de forsikrede. Aktuelle invaliderenter, præmiefritagelsesydelser og børnerenter vil blive reguleret årligt med bonus. Ved beregningen af bonus fratrækkes omkostninger og garantipræmie m.v. i den af gruppen betalte præmie. Størrelsen af omkostninger og garantipræmie m.v. fastsættes af FG i henhold til bonusregulativet. Pensionsordningerne i KL indgår i Sampensions fællespulje. Stk. 3. Priserne pr. 1. april 2015 er beregnet pr kr. forsikringsdækning. Priserne er månedlige og kan ændres med en måneds varsel til en 1. januar eller efter aftale: Side 15

16 3 i 1 Livspension Invalidesum Invaliderente Præmiefritagelsesydelse Dødsfaldssum Børnesum til børn ved dødsfald Børnerente Dækning ved visse kritiske sygdomme 2,02 kr. 9,88 kr. 10,07 kr. 1,65 kr. 0,98 kr. 3,79 kr. 4,69 kr. 3 i 1 Pension, den Fleksible pensionsordning og den Kollektive pensionsordning Invalidesum Invaliderente *) Dødsfaldssum Børnesum til børn ved dødsfald Dækning ved visse kritiske sygdomme 1,68 kr. 8,23 kr. 1,43 kr. 0,85 kr. 4,08 kr. *) Dækningen er kun gældende for medarbejdere ansat i Patienterstatningen, og som er omfattet af 3 i 1 Pension. 4. Sundhedsforsikring Der er ikke indgået aftale om sundhedsforsikring. 5. Dækninger og tilvalg Medarbejdere bliver optaget i 3 i 1 Livspension. Er medarbejderen undtaget for dækning, jf. 2 i Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension, bliver medarbejderen optaget i 3 i 1 Opsparing. Medarbejderen bliver optaget i pensionsordningen uden afgivelse af helbredsoplysninger for de obligatoriske dækninger. Medarbejderen kan forhøje sine dækninger uden afgivelse af helbredsoplysninger i op til 3 måneder efter optagelsen i pensionsordningen. Den valgte produktsammensætning udgør følgende: 3 i 1 Livspension Dækningerne er ugaranterede. Dækning ved erhvervsevnetab er betinget af, at medarbejderens erhvervsevne midlertidigt eller varigt er nedsat med mindst 1/2. Der er aftalt præmiefritagelse længst til 67 år dog ikke gældende for 3 i 1 Opsparing på markedsrente. Der er aftalt 12 måneders henstand på pensionsordningen dog ikke gældende for 3 i 1 Opsparing på markedsrente. Side 16

17 3 i 1 Livspension: Dækninger Udløbsalder Basispension Minimums- dækning Valgpension Dækninger ved tab af erhvervsevne (max dækning ved tab af erhvervsevne svarende til 80 % af lønnen) Invalidesum i gruppeliv *) ******) 67 år kr. 0 kr. Maksimalt kr. inkl. Basispension Invaliderente i gruppeliv 67 år 40 % af lønnen 20 % af lønnen Maksimalt kr. årligt inkl. Basispension Præmiefritagelsesydelse i gruppeliv 67 år Svarende til den aftalte præmiefritagelse, dog max kr. årligt Skattekode Invalidepension ***) 67 år 1 Dækninger ved dødsfald (max dødsfaldsdækning svarende til 800 % af lønnen) Dødsfaldssum i gruppeliv 70 år kr kr. Maksimalt kr. inkl. Basispension 5 Børnesum til børn i gruppeliv under 21 år Kollektiv børnerente i gruppeliv til børn under 21år 70 år kr år kr. 1 Dødsfaldssum ***) 67 år 3 Dødsfaldssum uden fradragsret ***) 67 år 33 Ratepension i 10 år ***) 67 år 2 Livsvarig samlever- og ægtefællepension Ophørende samlever- og ægtefællepension til samleveren/ægtefællen fylder 67 år 67 år 1 67 år 1 Individuel børnepension til børn under 21 år 67 år Op til 25 % af lønnen inkl. kollektiv børnerente i gruppeliv 1 Dækninger ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme i gruppeliv **) ****) ******) 70 år kr. Maksimalt kr. inkl. Basispension 5 Side 17

18 Dækninger ved alderspension Livsvarig alderspension 67 år 100 % 1 Livsvarig alderspension med sikring ved død Ophørende alderspension i 10 år *****) Ratepension med sikring ved død i 10 år *****) 67 år 1 67 år 9 67 år 2 Alderssum 67 år 3 Alderssum med sikring ved død *****) 67 år 3 Aldersforsikring 67 år 33 Aldersforsikring med sikring ved død 67 år 33 *) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv **) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv, hvis dødsfald sker indenfor tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet. ***) kan kun oprettes, hvis den ønskede dækning ikke kan oprettes i gruppelivsforsikring ****) Dækning giver ret til flere udbetaling ved flere diagnoser *****) Medarbejderen kan tilknytte individuelt investeringsvalg (Linkpension) på dækningen ******) Ved tilvalg af yderligere dækning kan den samlede sum ved visse kritiske sygdomme og invalidesum maksimalt udgøre et beløb, der svarer til størrelsen af den samlede dødsfaldssum. Foretager medarbejderen ikke selv et valg, bliver præmie til Valgpension anvendt til ratepension med sikring ved død med respekt for gældende skatteregler. Præmie, som ikke bliver anvendt til ratepension med sikring ved død, vil blive anvendt til livsvarig alderspension, medmindre medarbejderen har valgt andre pensioner. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordning før 1. april 2015, og som ikke selv har foretaget et valg, kan præmie til Valgpension være brugt til livsvarig alderspension. 3 i 1 Opsparing på markedsrente: Dækninger Udløbsalder Basispension Valgpension Skattekode Dækninger ved alderspension Livsvarig alderspension med opsparingssikring 67 år 1 Livsvarig alderspension *) 67 år 1 Ratepension med sikring ved død i 10 år *) 67 år 2 Alderssum med sikring ved død *) 67 år 3 Aldersforsikring med sikring ved død 67 år 33 *) Medarbejderen kan tilknytte individuelt investeringsvalg (Linkpension) på dækningen Foretager medarbejderen ikke selv et valg, bliver præmie til Valgpension anvendt til ratepension med sikring ved død med respekt for gældende skatteregler. Præmie, som ikke bliver anvendt til ratepension med sikring ved død, vil blive anvendt til livsvarig alderspension med opsparingssikring, medmindre medarbejderen har valgt andre pensioner. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordning før 1. april 2015, og som ikke selv har foretaget et valg, kan præmie til Valgpension være brugt til livsvarig alderspension. Side 18

19 Stk. 3. For andre pensionsprodukter gælder følgende: Dækningerne er ugaranterede, medmindre medarbejderen har valgt at bevare garantien, jf. Sampensions tilbud af maj Dækning ved erhvervsevnetab på 3 i 1 Pension, Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning er betinget af, at medarbejderens erhvervsevne midlertidigt eller varigt er nedsat med mindst 2/3. For 3 i 1 Pension er der aftalt præmiefritagelse længst til 65 år. For Fleksibel pensionsordning er der aftalt præmiefritagelse længst til 67 år For Kollektiv pensionsordning for medarbejdere, der ikke har afgivet helbredsoplysninger ved oprettelsen, er der aftalt præmiefritagelse længst til 65 år, men der er kun præmiefritagelse på gruppelivsforsikringen. Der er aftalt 12 måneders henstand på pensionsordningen. dog ikke gældende for 3 i 1 Opsparing på gennemsnitrente. Stk. 4. Nedenfor er beskrevet de pensionsprodukter, hvor der ikke længere optages nye medarbejdere, men hvor KL fortsat indbetaler præmie. Side 19

20 3 i 1 Pension for medarbejdere ansat i Patienterstatningen: Dækninger Udløbsalder Basispension Valgpension Skattekode Dækninger ved tab af erhvervsevne (max dækning ved tab af erhvervsevne svarende til 80 % af lønnen) Invalidesum i gruppeliv *) 65 år kr. 5 Invaliderente i gruppeliv 65 år kr. 1 Invalidepension 65 år 1 Dækninger ved dødsfald (max dødsfaldsdækning svarende til 800 % af lønnen) Dødsfaldssum i gruppeliv 70 år kr. 5 Børnesum i gruppeliv til børn under 21 år 70 år kr. 5 Dødsfaldssum 65 år 3 Ratepension i 10 år 65 år 2 Livsvarig samlever- og ægtefællepension Ophørende samlever- og ægtefællepension til samleveren/ægtefællen fylder 65 år Individuel børnepension til børn under 21 år ***) 65 år 1 65 år 1 65 år Op til 25 % af lønnen 1 Dækninger ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme i gruppeliv **) ****) 70 år kr. 5 Dækninger ved alderspension Livsvarig alderspension *****) 65 år 1 Ophørende alderspension i 10 år *****) Ratepension med sikring ved død i 10 år *****) 65 år 9 65 år 2 Alderssum 65 år 3 Alderssum med sikring ved død *****) 65 år 3 *) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv **) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv, hvis dødsfald sker indenfor tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet ***) Dækningen fordobles til forældreløse børn ****) Dækning giver ret til flere udbetaling ved flere diagnoser *****) Medarbejderen kan tilknytte individuelt investeringsvalg (Linkpension) på dækningen. Har medarbejderen ikke selv foretaget et valg, bliver præmie til Valgpension anvendt til ratepension med sikring ved død med respekt for gældende skatteregler. Præmie, som ikke bliver anvendt til ratepension med sikring ved død, vil blive anvendt til livsvarig alderspension, medmindre medarbejderen har valgt andre pensioner. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen før 1. april 2015, og som ikke selv har foretaget et valg, kan præmien til Valgpension være brugt til livsvarig alderspension. Side 20

21 3 i 1 Pension for medarbejdere ansat i KL, herunder medarbejdere ansat i KOMBIT: Dækninger Udløbsalder Basispension Valgpension Skattekode Dækninger ved tab af erhvervsevne (max dækning ved tab af erhvervsevne svarende til 80 % af lønnen) Invalidesum i gruppeliv 65 år kr. 1 Invalidepension 65 år 100 % af livsvarig alderspension 1 Dækninger ved dødsfald (max dødsfaldsdækning svarende til 800 % af lønnen) Dødsfaldssum i gruppeliv 70 år kr. 3 Børnesum i gruppeliv til børn under 21 år 70 år kr. 2 Dødsfaldssum 65 år 3 Ratepension i 10 år 65 år 2 Kollektiv børnerente til børn under 21 år ***) Livsvarig samlever- og ægtefællepension Ophørende samlever- og ægtefællepension til samleveren/ægtefællen fylder 65 år 65 år 25 % af livsvarig alderspension 1 65 år Op til 80 % af lønnen 1 65 år 1 Individuel børnepension til børn under 21 år ***) Dækninger ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme i gruppeliv **) ****) Dækninger ved alderspension 65 år Op til 25 % af lønnen inkl. kollektiv børnerente 70 år kr. 5 Livsvarig alderspension *****) 65 år 100 % af bidrag efter betaling til gruppeliv Ophørende alderspension i 10 år *****) Ratepension med sikring ved død i 10 år *****) 65 år 9 65 år 2 Alderssum 65 år Alderssum med sikring ved død *****) 65 år 3 *) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv **) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv, hvis dødsfald sker indenfor tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet ***) Dækningen fordobles til forældreløse børn ****) Dækning giver ret til flere udbetaling ved flere diagnoser *****) Medarbejderen kan tilknytte individuelt investeringsvalg (Linkpension) på dækningen Har medarbejderen ikke selv foretaget et valg, bliver præmie til Valgpension anvendt til ratepension med sikring ved død med respekt for gældende skatteregler. Præmie, som ikke bliver anvendt til ratepension med sikring ved død, vil blive anvendt til livsvarig alderspension, medmindre medarbejderen har valgt andre pensioner. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen før 1. april 2015, og som ikke selv har foretaget et valg, kan præminen til Valgpension være brugt til livsvarig alderspension. Side 21

22 3 i 1 Opsparing på gennemsnitrente Dækninger Udløbsalder Basispension Minimums- Valgpension Skattekode Dækning Dækninger ved alderspension Livsvarig alderspension *) 65 år 1 Ratepension med sikring ved død i 10 år *) 65 år 2 Alderssum med sikring ved død *) 65 år 3 *) Medarbejderen kan tilknytte individuelt investeringsvalg (Linkpension) på dækningen Har medarbejderen ikke selv foretaget et valg, bliver præmie til Valgpension anvendt til ratepension med sikring ved død med respekt for gældende skatteregler. Præmie, som ikke bliver anvendt til ratepension med sikring ved død, vil blive anvendt til livsvarig alderspension, medmindre medarbejderen har valgt andre pensioner. Fleksibel pensionsordning Dækninger Udløbsalder Obligatoriske dækninger *****) Valgfrie dækninger Dækninger ved tab af erhvervsevne (max dækning ved tab af erhvervsevne svarende til 80 % af lønnen) Invalidesum i gruppeliv *) 67 år kr. 5 Skattekode Invalidepension 67 år 30 % af lønnen, 3. prioritet 1 Kollektiv børnerente til børn under 21 år 67 år 10 % af lønnen, 1 1. prioritet Dækninger ved dødsfald (max dødsfaldsdækning svarende til 800 % af lønnen) Dødsfaldssum i gruppeliv 70 år kr. 5 Børnesum til børn i gruppeliv under 21 år 70 år kr. 5 Kollektiv børnerente til børn under 21 år ***) 67 år 10 % af lønnen, 1. prioritet 1 Dødsfaldssum 67 år Op til 320 % af lønnen 3 Livsvarig samlever- og ægtefællepension 67 år 1 Dækninger ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme i gruppeliv ** )****) 70 år kr. 5 Dækninger ved alderspension Kollektiv børnerente til børn under 21 år 67 år 10 % af lønnen, 1. prioritet Livsvarig alderspension 67 år 30 % af lønnen, 2. prioritet 1 1 Alderssum 67 år Op til 50 % af lønnen 3 *) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv **) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv, hvis dødsfald sker indenfor tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet ***) Dækningen fordobles til forældreløse børn ****) Dækning giver ret til flere udbetaling ved flere diagnoser *****) De obligatoriske dækninger indgår i pensionsordningen i den nævnte prioritering i det omfang, der er præmie til det. Side 22

23 Har medarbejderen ikke selv foretaget et valg, bliver præmie til valgfrie dækninger anvendt til livsvarig alderspension. Kollektiv Pensionsordning - for medarbejdere, der ikke har afgivet helbredsoplysninger ved oprettelse: Valgfrie dækninger Dækninger ved tab af erhvervsevne (max dækning ved tab af erhvervsevne svarende til 80 % af lønnen) Invalidesum i gruppeliv *) 65 år kr. 5 Dækninger ved dødsfald (max dødsfaldsdækning svarende til 800 % af lønnen) Dødsfaldssum i gruppeliv 70 år kr. 5 Børnesum til børn under 21 år 70 år kr. 5 Dækninger ved visse kritiske sygdomme Dækninger Udløbsalder Obligatoriske dækninger Skattekode Sum ved visse kritiske sygdomme i gruppeliv **) ***) 70 år kr. 5 Dækninger ved alderspension Livsvarig alderspension 65 år 100 % 1 *) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv **) Der er modregning i dødsfaldssum i gruppeliv, hvis dødsfald sker indenfor tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet ***) Dækning giver ret til flere udbetaling ved flere diagnoser. 6. Vilkår for produkterne Der gælder følgende vilkår for produkterne: Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Fleksibel pensionsordning og Kollektiv pensionsordning Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for krigsrisiko. 7. Investeringsprofil Ved optagelse i pensionsordningen placeres medarbejderens opsparing i Moderat risiko for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Opsparing på markedsrente. Medarbejderen kan vælge en anden investeringsprofil end standard investeringsprofilen. 8. Præmiefordelingsmodel Følgende præmiefordeling anvendes i 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension (KL herunder medarbejdere ansat KOMBIT): 2/3 af præmien bliver anvendt til obligatoriske dækninger (Basispension) og resten af præmien til valgfrie dækninger (Valgpension). Der bliver oprettet en gruppelivsforsikring uanset størrelsen af den indbetalte præmie, hvis medarbejderen er omfattet af disse dækninger. Er præmien til gruppelivsforsikringen større end 2/3af præmien, vil der blive anvendt mindre end 1/3 af præmien til valgfrie dækninger. Side 23

24 Følgende præmiefordeling anvendes i 3 i 1 Pension (Patienterstatningen), 3 i 1 Opsparing i markedsrente og 3 i 1 Opsparing i gennemsnitsrente: Præmie bliver først anvendt til obligatoriske dækninger (Basispension) og resten af præmien bliver anvendt til valgfrie dækninger (Valgpension). Der bliver oprettet en gruppelivsforsikring uanset størrelsen af den indbetalte præmie, hvis medarbejderen er omfattet af disse dækninger. Følgende præmiefordeling anvendes i Fleksibel pensionsordning: Den fastsatte præmie bliver først anvendt til obligatoriske dækninger og resten af præmien bliver anvendt til valgfrie dækninger. Der bliver oprettet en gruppelivsforsikring uanset størrelsen af den indbetalte præmie, hvis medarbejderen er omfattet af disse dækninger. Følgende præmiefordeling anvendes i Kollektiv pensionsordning: Der bliver oprettet en gruppelivsforsikring uanset størrelsen af den indbetalte præmie hvis medarbejderen er omfattet af disse dækninger. Resterende præmie anvendes til øvrige dækninger. Kan medarbejderen vælge Linkpension, kan medarbejderen anvende hele pensionsbidraget til Linkpension. Stk. 3. Kan medarbejderen vælge summer, kan medarbejderen højest anvende 1/6 af det samlede pensionsbidrag til summer. 9. Delpension Medarbejdere med 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension, 3 i 1 Opsparing på markedsrente og 3 i 1 Opsparing på gennemsnitsrente har mulighed for Delpension. Medarbejderen kan med virkning fra den 1. i måneden efter det tidligste udbetalingstidspunkt på medarbejderens pensionsordning vælge at gå på Delpension. Det betyder, at medarbejderen kan starte udbetaling af en eller flere alderspensioner. Det er ikke et krav, at medarbejderen er fratrådt. Medarbejderens pensionsopsparing udbetales forholdsmæssigt i forhold til den tid, hvormed arbejdstiden reduceres. Der kan maksimalt udbetales 1/3 af den opsparede værdi på pensionsordningen. 10. Ophævelse af pensionsordning (Genkøb) For medarbejdere med 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension, den Fleksible pensionsordning og den Kollektive pensionsordning gælder, at medarbejderen kan genkøbe pensionsordningen tidligst 12 måneder efter fratrædelsen, hvis pensionsordningens værdi på genkøbstidspunktet Side 24

25 ikke overstiger en af Sampension til enhver tid fastsat grænse (grænsen er for tiden kr.). Hvis medarbejderen på genkøbstidspunktet ikke er ansat i en pensionsgivende stilling eller i en stilling, hvor medarbejderen senere skal optages i en pensionsordning, kan medarbejderen desuden genkøbe pensionsordningen, hvis pensionsordningens værdi ikke overstiger kr. på genkøbstidspunktet. Genkøb kan ske: I en begrænset periode på et til tre år efter fratrædelsen. Emigrerer medarbejderen er perioden tidsubegrænset, dog kan genkøb tidligst ske et år efter fratrædelsen. Medarbejdere med 3 i 1 Opsparing kan genkøbe pensionsordningen tidligst 12 måneder efter fratrædelsen, hvis pensionsordningens værdi på genkøbstidspunktet ikke overstiger en af Sampension til enhver tid fastsat grænse (grænsen er for tiden kr.). Medarbejderen kan desuden genkøbe pensionsordningen, hvis medarbejderen er tilkendt eller får tilkendt offentlig førtidspension. Værdien af en evt. livsvarig alderspension kan ikke blive genkøbt i denne situation. Stk. 3. Genkøb efter stk. 1 eller 2, kan dog ikke ske, hvis medarbejderen eller dennes ægtefælle eller samlever har søgt om kontanthjælp eller en lignende ydelse fra det offentlige, der er betinget af formueforhold. Stk. 4. I kommunikationen såvel som rådgivningen vil Sampension fortsat arbejde for, at medarbejderen overfører værdien til en ny pensionsordning fremfor at genkøbe pensionsordningen. Side 25

26 Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf Side 26

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Topkunde, Toppension og Topfirma

Topkunde, Toppension og Topfirma Topkunde, Toppension og Topfirma 2016 1 1 En pensionsordning hos Topdanmark giver tryghed og sikkerhed for virksomhedens medarbejdere hele livet igennem. Vi tilbyder hurtig hjælp, hvis uheldet er ude,

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

TOPFIRMA. Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer

TOPFIRMA. Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer TOPFIRMA 1 TOPFIRMA Parameter Hvad gælder Krav til erhverv Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer Krav til indbetaling pr. medarbejder pr. år Krav til etablering

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl.

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Områdeafgrænsning... 3 2. Indtrædelse

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2018 Cirkulære af 15. juni 2018 Modst. nr. 006-18 J.nr. 2018-4195 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 5 1. Aftalens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Pensionsordning - Toppension

Pensionsordning - Toppension Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Toppension (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Pensionsordning - Toppension

Pensionsordning - Toppension Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Toppension (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pensionsordning. Aftale om. Ikrafttrædelse. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden)

Pensionsordning. Aftale om. Ikrafttrædelse. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) Aftale om Pensionsordning Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr.

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Pensionsordning - Topkunde

Pensionsordning - Topkunde Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Topkunde (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere