Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing"

Transkript

1 Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015

2

3 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie... 5 Afsnit D Dækninger... 8 Afsnit E Udbetalinger Afsnit F Alderspension Afsnit G Udbetalinger ved død Afsnit H Sundhedsforsikring Afsnit I Undtagelser fra dækning Afsnit J Fratrædelse Afsnit K Præmieophør uden fratrædelse Afsnit L Øvrige forhold Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 1

4

5 Afsnit A Omfattede medarbejdere 1. Supplerende Pension eller 3 i 1 Opsparing De generelle vilkår gælder for alle medarbejdere med Supplerende Pension eller 3 i 1 Opsparing i Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr (Sampension). Supplerende Pension omfatter medarbejdere, der er omfattet af aftale om indbetaling af pension relateret til pensionsgivende tillæg. 3 i 1 Opsparing omfatter medarbejdere, der ikke kan optages i 3 i 1 Pension eller 3 i 1 Livspension, fordi de er omfattet af stk Omfattet af 3 i 1 Opsparing er medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen den 1. januar 2009 eller senere, og som på tidspunktet for optagelsen opfylder mindst et af følgende kriterier: er ansat i fleksjob er ansat i øvrige stillinger, hvortil der med baggrund i helbredsmæssige forhold enten direkte eller indirekte ydes offentlige tilskud, fx job med løntilskud er tilkendt offentlig førtidspension eller har rejst sag om tilkendelse af offentlig førtidspension er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse fra Sampension ved erhvervsevnetab eller ved offentlig førtidspension mv. ikke afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis der stilles krav herom er tilkendt ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, hvis medarbejderen er optaget den 1. oktober 2014 eller senere. Det gælder også medarbejdere, der efter optagelsen bliver tilkendt udbetaling/præmiefritagelse fra Sampension ved erhvervsevnetab eller ved offentlig førtidspension mv. med virkning fra optagelsesdatoen eller et tidligere tidspunkt. Stk. 5. Omfattet af 3 i 1 Opsparing er medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen i perioden fra den 1. januar 2006 til den 1. januar 2009, og som på tidspunktet for optagelsen: er ansat i en stilling, hvor der med baggrund i helbredsmæssige forhold enten direkte eller indirekte ydes offentlige tilskud, fx fleksjob eller job med løntilskud, eller er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab fra Sampension. Det gælder også medarbejdere, der efter optagelsen bliver tilkendt udbetaling/præmiefritagelse fra Sampension ved erhvervsevnetab med virkning fra optagelsesdatoen eller et tidligere tidspunkt. Stk. 6. Det er medarbejderens ansvar at gøre Sampension opmærksom på de i stk. 4-5 nævnte forhold. Stk. 7. Hvis medarbejderen ikke længere er omfattet af kriterierne i stk. 4-5, kan pensionsordningen efter anmodning ændres til 3 i 1 Livspension. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 3

6 Stk. 8. Stk. 3 7 gælder ikke for medarbejdere, der er optaget i 3 i 1 Pension i en periode, hvor der var krav om afgivelse af helbredsoplysninger ved optagelsen. Stk. 9. De generelle vilkår gælder desuden for medarbejdere, som i henhold til pensions- og forsikringsoversigten er omfattet af 3 i 1 Opsparing. Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer 2. Aftalen Pensionsordningen er oprettet på grundlag af en eller flere aftaler mellem på den ene side Sampension og på den anden side fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, kommuner, arbejdsgivere og lignende ( aftaleparter ). Der er tale om en aftale mellem aftaleparterne, medarbejderen og Sampension bestående af aftaler mellem alle parter. Sampension er et pensionsselskab, der er ejet af aftaleparter bag hovedparten af medarbejdernes pensionsaftaler. Sampensions bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra aftaleparterne. Aftaleparterne og Sampensions bestyrelse træffer beslutninger om pensionsordningen på medarbejdernes vegne i medfør af den ret, som aftaleparterne har til at træffe beslutning herom. 3. Vilkår for pensionsordningen Pensionsordningen er omfattet af dansk ret. Aftalegrundlaget (vilkår) for pensionsordningen består af følgende: Generelle vilkår Individuelle vilkår Særlige vilkår for enkelte emner fx Linkpension, Sundhedsforsikring og lignende. Gruppelivsdækninger er tillige omfattet af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppelivs (FG) til enhver tid gældende almindelige forsikringsbetingelser for gruppeliv med tilhørende forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme og visse kritiske sygdomme til børn, medmindre andet fremgår af de aftalte vilkår. Hvis sundhedsforsikringen er oprettet i et andet selskab, er dette selskabs betingelser for sundhedsforsikring tillige gældende for pensionsordningen. Stk. 5. Sampension udsteder en pensions- og forsikringsoversigt med oplysninger om forsikringsdækninger og supplerende vilkår for pensionsordningen, herunder aldersgrænser. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 4

7 Stk. 6. Sampension udsteder et pensionsoverblik med supplerende oplysninger om pensionsordningen. Stk. 7. Vilkår for pensionsordningen er tilgængelige på sampension.dk og kan bestilles i Sampension. FG s forsikringsbetingelser fremgår af og kan bestilles i FG. 4. Ændringer af pensionsordningen Sampension kan uden varsel ændre alle vilkår i pensionsordningen, jf. 3, med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie 5. Tilmelding til pensionsordningen Arbejdsgiver er ansvarlig for korrekt og rettidig tilmelding af medarbejderen til pensionsordningen. Medarbejderen bliver tilmeldt til pensionsordningen ved indberetning om indbetaling af pensionsbidrag som led i lønudbetaling til medarbejderen. Indberetning skal ske efter Sampensions retningslinjer. Pensionsordningen bliver oprettet med virkning fra den lønudbetalingsperiode, som den første rettidige indberetning om pensionsbidrag gælder for, tilmeldingstidspunktet. Sampension tilskriver renter og afkast og opkræver risiko- og administrationsomkostninger fra dette tidspunkt. Indberetning af pensionsbidrag for en tidligere lønudbetalingsperiode medfører ikke, at pensionsordningen bliver oprettet med tilbagevirkende kraft, bortset fra den i 6 nævnte situation. Pensionsordningen bliver oprettet ud fra oplysninger på tilmeldingstidspunktet om fx medarbejderens alder og lønforhold. Stk. 5. Pensionsordningen bliver oprettet i det produkt, som medarbejderen er berettiget til på tilmeldingstidspunktet. Stk. 6. Hvis medarbejderen allerede har en obligatorisk, præmiebærende pensionsordning i Sampension under samme aftalepart, kan Sampension anvende pensionsbidraget på den eksisterende pensionsordning. 6. For sen tilmelding til pensionsordninger, der er oprettet som led i ansættelsesforhold Korrekt optagelsestidspunkt er det tidspunkt, hvor medarbejderen har ret til en pensionsordning i Sampension ifølge den faglige overenskomst eller øvrige ansættelsesvilkår. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 5

8 For sen tilmelding er, når medarbejderen bliver tilmeldt på et senere tidspunkt end det korrekte optagelsestidspunkt. Ved for sen tilmelding oprettes pensionsordningen med virkning fra tilmeldingstidspunktet, jf. 5, stk. 3. Pensionsordningen oprettes i det produkt og på de vilkår, der gælder på tilmeldingstidspunktet. For medarbejdere med 3 i 1 Opsparing gælder, at en for sent tilmeldt medarbejder bliver optaget i 3 i 1 Opsparing, hvis medarbejderen ikke er berettiget til optagelse i 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Pension på tilmeldingstidspunktet, jf. 1, stk. 4 og 5. Det gælder dog ikke, hvis en medarbejder, der er tilmeldt for sent, ikke er berettiget til optagelse i 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Pension på tilmeldingstidspunktet, jf. 1, stk. 4 og 5, og medarbejderen ville have været berettiget til optagelse i 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Pension, hvis der var sket rettidig tilmelding. Efterbetaler arbejdsgiveren præmien fra det korrekte optagelsestidspunkt, bliver medarbejderen optaget i 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Pension. Stk. 5. Pensionsordningen dækker de forsikringsbegivenheder, jf. afsnit G, der indtræder efter tilmeldingstidspunktet. Pensionsordningen dækker dog fra det korrekte optagelsestidspunkt, hvis arbejdsgiver efterbetaler præmien fra det korrekte optagelsestidspunkt. Fra det korrekte optagelsestidspunkt og frem til tilmeldingstidspunktet dækker pensionsordningen på de vilkår, der havde været gældende for pensionsordningen, hvis medarbejderen var blevet rettidigt tilmeldt og ikke havde foretaget valg eller omvalg. For denne dækning betaler medarbejderen fra korrekt optagelsestidspunkt en præmie for dækning ved forsikringsbegivenheder ( risikopræmie ). Stk. 6. Uanset stk. 5 dækker pensionsordningen ikke i en periode, der er dækket af en anden pensionsordning i Sampension. 7. Forkert oprettede pensionsordninger Forkert oprettede pensionsordninger er pensionsordninger, hvor der er sket tilmelding til en forkert pensionsleverandør eller på en forkert pensionsordning. Forkert oprettede pensionsordninger har samme gyldighed som andre pensionsordninger. Sampension dækker, hvis der er oprettet en pensionsordning, og tilskriver renter og afkast og opkræver præmie for dækninger ved forsikringsbegivenheder ( risikopræmie ) og administrationsomkostninger på forkert oprettede pensionsordninger. Hvis indbetaling af præmie ophører, har medarbejderen samme rettigheder som en fratrådt medarbejder, jf. afsnit I. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 6

9 8. Indbetaling af præmie Arbejdsgiveren er ansvarlig for at, der sker korrekt og rettidig indbetaling af præmie til Sampension. Er pensionsordningen videreført privat, er det medarbejderen, der er ansvarlig for at foretage korrekt og rettidig indbetaling. Præmien bliver forrentet fra det tidspunkt, hvor Sampension modtager den. Regulering af præmien får virkning fra det tidspunkt, hvor Sampension modtager reguleringen. Stk. 5. Hvis der som følge af forkerte præmiereguleringer systemmæssigt sker dækningsforhøjelser på pensionsordningen, der ikke har grundlag i aftalen, vil dækningerne blive nedsat til det aftalte niveau. Stk. 6. Når udbetaling af alderspension er begyndt, kan der ikke længere blive indbetalt præmie til samme pensionsordning. Den indbetalte præmie vil blive anvendt til en ny pensionsordning. Udbetaling af Delpension er ikke omfattet af denne bestemmelse. 9. Overførsel fra anden pensionsordning Medarbejderen kan efter aftale med Sampension overføre værdier fra andre pensionsordninger til Sampension. Der gælder særlige regler for overførsel af værdier fra pensionsordninger i forbindelse med jobskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse. Se sampension.dk. De overførte værdier bliver som udgangspunkt anvendt på pensionsordningen. Som hovedregel bliver de gældende skattekoder bevaret ved overførslen. Det kan medføre, at der bliver oprettet dækninger, som medarbejderen ikke selv har valgt. Medarbejderen kan med respekt af gældende skatteregler fravælge disse dækninger til fordel for andre dækninger. Hvis der er særlige krav til den overførte værdi, vil værdien blive anvendt med respekt af disse krav. 10. Frivillig pension Medarbejderen kan efter aftale med Sampension oprette Frivillig pension ved frivillige indbetalinger til pensionsordningen, enten som et privat indskud eller som løbende præmier. Indskud bliver enten indbetalt af medarbejderen eller af arbejdsgiveren. Når medarbejderen er i et ansættelsesforhold, bliver løbende præmier indbetalt af arbejdsgiveren. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 7

10 Hvis arbejdsgiveren foretager indbetalinger, trækkes disse over medarbejderens løn. Arbejdsgiveren skal over for Sampension foretage en særskilt indberetning af frivillige indbetalinger. Sampension kan fastsætte krav til størrelsen af fx minimumspræmie og indskud og til sammensætningen af dækninger mv. Se sampension.dk. 11. Helbredsoplysninger Sampension kan stille krav om afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger fra medarbejderen ved fx udbetaling af alderspension før det aftalte udbetalingstidspunkt, overførsler og ophævelse af pensionsordningen (genkøb). Kan medarbejderen ikke give tilfredsstillende helbredsoplysninger, jf. stk. 1, giver Sampension afslag på anmodningen. Afsnit D Dækninger 12. Anvendelse af præmien Følgende dele kan indgå i pensionsordningen: Basispension, som består af obligatoriske dækninger. Valgpension, som består af valgfrie dækninger. Frivillig pension, som består af frivillige dækninger, som medarbejderen selv har betalt til. Linkpension, som består af alderspensioner, hvor medarbejderen efter eget valg kan investere en del af sin opsparing i en eller flere af de fonde, som Sampension stiller til rådighed. Sampension anvender præmie og indskud til de dækninger, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Medarbejderen kan ændre dækningernes størrelse eller vælge andre dækninger, som beskrevet i de individuelle vilkår. Sampension har ret til at foretage ændringer i dækningernes størrelse og ændre sammensætningen af dækninger. 13. Linkpension Medarbejderen kan have mulighed for at vælge Linkpension, jf. 12, 3, hvor en del af opsparingen investeres i en eller flere fonde. Se de nærmere muligheder i Linkpension her. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 8

11 Sampension stiller fonde til rådighed, som medarbejderen kan vælge mellem. Afkastet baseres på de fonde, som medarbejderen har valgt. Afkastet kan være både positivt og negativt og kan medføre, at dækningerne bliver nedsat. Sampension er ikke ansvarlig for størrelsen af afkastet i Linkpension, herunder for negativt afkast. Der gælder særlige vilkår for Linkpension. Hvis der er mulighed for at vælge Linkpension, kan vilkårene for Linkpension ses efter sidste paragraf i nærværende generelle vilkår. Vilkårene for Linkpension kan desuden rekvireres i Sampension. Stk. 5. Sampension har ret til at ophøre med at udbyde Linkpension. Et ophør kan ske med seks måneders varsel for samtlige pensionsordninger med Linkpension. 14. Valg af investeringsprofil Er pensionsordningen oprettet på markedsvilkår, kan medarbejderen vælge mellem forskellige investeringsprofiler for pensionsordningen. Valgmulighederne kan ses i de individuelle vilkår. Der kan være begrænsninger i medarbejderens mulighed for at vælge investeringsprofil. Hvis medarbejderen ikke vælger en investeringsprofil, får medarbejderen den investeringsprofil, der er standardprofil for pensionsordningen. Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, hvilken investeringsprofil medarbejderen har. 15. Gruppelivsforsikringen En del af præmien kan være anvendt til gruppelivsdækninger. Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, om dækningerne er oprettet som gruppelivsdækninger. Gruppelivsdækninger bliver oprettet i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (FG). Sampension kan vælge at oprette gruppelivsdækninger som gruppedækninger i Sampension eller i et andet selskab. Det er Sampension, eventuelt sammen med aftaleparterne, der løbende fastsætter hvilke dækninger, der bliver oprettet som gruppelivsdækninger, samt størrelsen og vilkårene for dækningerne. Det kan blive ændret uden varsel med virkning for samtlige pensionsordninger. 16. Teknisk grundlag I tilslutning til de generelle vilkår gælder det tekniske grundlag for Sampension. Der gælder et særligt teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 9

12 Det tekniske grundlag er anmeldt til Finanstilsynet, der påser, at det er rimeligt og betryggende over for medarbejderen. Sampension har ret til at foretage ændringer i det tekniske grundlag med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Det kan betyde, at dækninger bliver nedsat eller bortfalder. 17. Bonus og afkast Sampension regner bonus og afkast på pensionsordningen i henhold til de gældende beregningsregler, som fremgår af Sampensions regler for bonus og afkast, der er en del af det tekniske grundlag. Der gælder særlige regler for bonus på gruppelivsforsikringen. Reglerne fremgår af det gældende bonusregulativ for gruppelivsforsikringen. Bonus og afkast bliver anvendt i henhold til de af Sampension fastsatte vilkår. Reglerne fremgår af pensions og forsikringsoversigten. Sampension har til enhver tid ret til at ændre i beregning og anvendelse af bonus og afkast med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Det kan betyde, at bonus eller afkast bliver nedsat eller bortfalder. 18. Beregning og regulering af dækningerne Dækningerne bliver beregnet efter de af Sampension fastsatte vilkår, jf. 16 og 17. Sampension har ret til at ændre i vilkårene. Det kan betyde, at dækninger bortfalder eller bliver nedsat. Som hovedregel forbliver opsparingen på den enkelte dækning. Det kan betyde, at nogle dækninger bliver større end fastsat i pensionsaftalen eller valgt af medarbejderen. Sampension foretager reguleringen af dækningerne under hensyn til medarbejderens valg og prioritering. Stk. 5. For pensionsordninger med flere beregningsgrundlag foretager Sampension reguleringen af dækningerne under hensyn til samtlige grundlag. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 10

13 19. Garanti Dækningerne er ikke garanterede, medmindre andet fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Er dækningerne ikke garanterede, kan de blive nedsat eller bortfalde. De nærmere regler fremgår af det til enhver tid gældende tekniske grundlag for Sampension, jf Bonuskapital Pensionsordningen har bonuskapital, hvis det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Bonuskapital bliver udbetalt sammen med den løbende pensionsudbetaling. Bonuskapital er ikke garanteret og kan derfor blive nedsat eller bortfalde. Bonuskapital bliver løbende tildelt samme forholdsmæssige positive eller negative afkast som Sampensions egenkapital før skat. Negativt afkast vil nedsætte størrelsen af bonuskapital. Bonuskapital og Sampensions egenkapital indgår i den kapital, der skal dække eventuelle tab i Sampension. Bliver bonuskapital brugt til dækning af tab, kan det i de efterfølgende år blive betalt tilbage, hvis der opstår tilstrækkeligt afkast på investeringsaktiverne i overensstemmelse med den finansielle lovgivning. Stk. 5. Har medarbejderen ikke længere ret til bonuskapital efter Sampensions aftale med Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen af den 2. maj 2013, bliver bonuskapital med tilskrevet afkast overført til Sampensions egenkapital i det omfang, bonuskapital ikke allerede er udbetalt. Det medfører en nedsættelse af medarbejderens udbetaling. Stk. 6. De nærmere regler for bonuskapital, herunder for beregning, overførsel og udbetaling, fastsættes i øvrigt i Sampensions tekniske grundlag, jf. 16. Stk. 7. Bliver der alene udbetalt bonuskapital og eventuelt gruppelivsdækninger ved medarbejderens død, bliver bonuskapital udbetalt til medarbejderens dødsbo. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 11

14 Afsnit E Udbetalinger 21. Begunstigelse Dækninger, der ved medarbejderens død skal udbetales til den begunstigede, bliver udbetalt til nærmeste pårørende, jf. stk. 2 5, medmindre andet fremgår af vilkårene for dækningerne eller aftales med medarbejderen efter stk. 6 eller 7. Er pensionsordningen oprettet inden den 1. januar 2008, forstås ved nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge medarbejderens: Ægtefælle eller registreret partner Børn eller deres livsarvinger Arvinger efter testamente Arvinger efter arveloven. Er pensionsordningen oprettet den 1. januar 2008 eller senere, forstås ved nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge medarbejderens: Ægtefælle eller registreret partner Samlever, der: o på dødstidspunktet lever sammen med medarbejderen på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med medarbejderen, eller o har haft fælles bopæl med medarbejderen i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet Børn eller deres livsarvinger Arvinger efter testamente Arvinger efter arveloven. Efter et omvalg fra andre pensionsordninger i Sampension, følger begunstigelsen nærmeste pårørende reglerne på tidspunktet for oprettelsen af den oprindelige pensionsordning. Stk. 5. Reglerne i stk. 2-4 er formodningsregler og gælder kun, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne. Stk. 6. Medarbejderen kan indsætte særligt begunstigede med den virkning, at reglerne i stk. 2-5 ikke finder anvendelse. Indsættelse af særligt begunstigede skal ske efter anvisningerne på sampension.dk. Der kan være begrænsninger i muligheden for at indsætte særligt begunstigede. Stk. 7. Medarbejderen kan vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens dødsbo. Stk. 8. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke er en berettiget person i henhold til stk Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter arveloven. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 12

15 Stk. 9. Dør den begunstigede under udbetalingsperioden, sker udbetalingen til den begunstigedes nærmeste pårørende, medmindre andet er aftalt. 22. Registrerede partnere Registrerede partnere er altid sidestillet med ægtefæller med mindre andet fremgår af lovgivningen. 23. Udbetalingstidspunkt Medarbejderen eller de begunstigede bliver berettiget til udbetalingen den første dag i måneden efter forsikringsbegivenheden. Er pensionsordningen oprettet på markedsvilkår, sker udbetalinger bagud fra den sidste dag i måneden. Er pensionsordningen oprettet på gennemsnitsrentevilkår, sker udbetalingen forud fra den første dag i måneden. Hvis der er tale om en løbende udbetaling, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor der ikke længere er ret til udbetaling. 24. Kapitalisering Sampension kan kapitalisere og udbetale pensioner af ringe størrelse med frigørende virkning. Det betyder, at Sampension kan ophæve og udbetale hele eller dele af pensionsordningen som et engangsbeløb. 25. Frister for anmeldelse af krav efter overførsel eller genkøb Der gælder særlige frister for anmeldelse af krav efter overførsel og genkøb af pensionsordningen, jf. 39 stk. 6, 40 stk. 9 og 44 stk. 3 og 7. Medarbejderens krav om dækning under pensionsordningen bortfalder, hvis fristerne ikke bliver overholdt. Afsnit F Alderspension 26. Generelle regler Vilkårene for de enkelte pensioner i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende pension efter pensions- og forsikringsoversigten. Det normale udbetalingstidspunkt kan ses i de individuelle vilkår. Medarbejderen kan vælge, at alle pensioner bliver udbetalt fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 13

16 Udbetaling forudsætter, at medarbejderen er i live og er fratrådt sin stilling. Udbetaling af Delpension efter 27 forudsætter dog ikke fratrædelse. Hvis medarbejderen fratræder før det normale udbetalingstidspunkt, kan det være aftalt, at der med respekt af gældende skatteregler er mulighed for at udbetale pensionen før tid. Ved udbetaling af pension før det normale udbetalingstidspunkt bliver udbetalingerne sat ned. Sampension kan kræve afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger som betingelse for udbetaling før tid. Stk. 5. Er medarbejderen ikke fratrådt sin stilling ved det normale udbetalingstidspunkt, bliver udbetalingen med respekt af gældende skatteregler udsat indtil medarbejderen fratræder. Med respekt af gældende skatteregler kan medarbejderen vælge at udsætte udbetalingen til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Stk. 6. Bliver der overført værdi fra en pensionsordning oprettet før den 1. maj 2007, kan der være mulighed for, at pensionsudbetalingsalderen for den ældre ordning kan overføres. Stk. 7. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner, bortset fra Delpension, bortfalder gruppelivsforsikringen fra udbetalingstidspunktet. Stk. 8. Nogle pensionsordninger har dog mulighed for at bevare dødsfaldssummen i gruppelivsforsikringen i en periode efter udbetalingstidspunktet, som beskrevet i de individuelle vilkår. Stk. 9. De nærmere vilkår om udbetaling af alderspension fremgår af sampension.dk. 27. Delpension Der kan være mulighed for at få udbetalt Delpension, som beskrevet i de individuelle vilkår. 28. Livsvarig alderspension Livsvarig alderspension bliver udbetalt som en løbende pension, indtil medarbejderen dør. Når medarbejderen dør, stopper udbetalingen, medmindre alderspensionen har tilknyttet sikring ved død. Dør medarbejderen, før udbetalingen er påbegyndt, sker der ingen udbetaling, medmindre alderspensionen har tilknyttet opsparingssikring. Opsparingssikring ved død bortfalder, når udbetaling af alderspension begynder. Har alderspensionen tilknyttet opsparingssikring, kan medarbejderen ved udbetalingens start vælge, at der skal tilknyttes sikring ved død i en nærmere aftalt periode med respekt af gældende skatteregler. Sikringsperioden fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 14

17 Stk. 5. Har alderspensionen tilknyttet sikring ved død, bliver den tilknyttede sikring udbetalt til den/de begunstigede ved medarbejderens død i sikringsperioden, jf. 21. Sikringen bliver udbetalt som en månedlig pension i sikringsperioden. Den/de begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af sikringen som et engangsbeløb. Stk. 6. Dør medarbejderen, før der er påbegyndt udbetaling af alderspension, og er der tilknyttet opsparingssikring ved død, bliver den opsparede værdi på alderspensionen udbetalt til den/de begunstigede, jf. 21. Den opsparede værdi udbetales som en månedlig pension i den periode, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Den/de begunstigede kan vælge at få udbetalt den opsparede værdi som et engangsbeløb. 29. Ratepension Ratepension bliver udbetalt i den periode, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Er medarbejderen i live i hele udbetalingsperioden, sker udbetalingen til medarbejderen. Medarbejderen har med respekt af gældende skatteregler mulighed for at forlænge udbetalingsperioden. Hvis dette ikke er aftalt i forbindelse med påbegyndelse af udbetalingen, bliver udbetalingsperioden forlænget fra førstkommende 1. januar. Ratepensionen har tilknyttet sikring ved død. Dør medarbejderen, og er der ikke påbegyndt udbetaling, bliver den opsparede værdi på ratepensionen udbetalt til den/de begunstigede, jf. 21, som en månedlig pension i den periode, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Dør medarbejderen i udbetalingsperioden, bliver resten af raterne udbetalt til den/de begunstigede, jf. 21. Den/de begunstigede kan vælge at få kapitalværdien af raterne udbetalt som et engangsbeløb. 30. Alderssum og aldersforsikring Alderssum og aldersforsikring bliver udbetalt som et engangsbeløb til medarbejderen. Alderssummen og aldersforsikringen har tilknyttet sikring ved død. Dør medarbejderen, før udbetaling har fundet sted, bliver den opsparede værdi udbetalt til den/de begunstigede, jf. 21. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 15

18 Afsnit G Udbetalinger ved død 31. Dødsfaldssum fra gruppeforsikringen Pensionsordningen giver ret til udbetaling af dødsfaldssum, hvis det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Dødsfaldet skal være sket inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen opnår den udløbsalder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Udbetaling sker til den/de begunstigede, jf. 21, medmindre andet fremgår af vilkårene for dækningen. Afsnit H Sundhedsforsikring 32 Sundhedsforsikring Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, om der er tilknyttet sundhedsforsikring til pensionsordningen. Stk. 2 Sampension kan oprette sundhedsforsikring i et andet selskab. Hvis Sampension opretter sundhedsforsikring i et andet selskab, kan det være aftalt, at det andet selskab er forsikringsgiver for ordningen, og at Sampension alene er formidler af sundhedsforsikringen. Det betyder, at alle krav skal rettes mod det andet selskab. Er der tilknyttet sundhedsforsikring til pensionsordningen, fremgår reglerne for sundhedsforsikringen af de særlige vilkår for sundhedsforsikring, jf. 3, stk. 2 og 4. Afsnit I Undtagelser fra dækning 33. Krigsrisiko og anden fareforøgelse Der er undtagelser fra dækningen for de i afsnit G nævnte begivenheder under fareforøgelse i forbindelse med krigsrisiko mv., jf. FG s forsikringsbetingelser. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 16

19 Afsnit J Fratrædelse 34. Fratrædelse Medarbejderen er ved fratrædelse af den pensionsgivende stilling omfattet af mulighederne i dette afsnit, medmindre der på fratrædelsestidspunktet er sket udbetaling af alderspension efter afsnit F. Hvis medarbejderen ikke foretager et andet valg, bliver pensionsordningen ændret til en fripolice, jf. 38. Er udbetaling af alderspension, udelukkende sket efter reglerne for Delpension, jf. 27, er medarbejderen dog omfattet af mulighederne i dette afsnit. Det er dog ikke muligt at overføre pensionsordningen, jf. 39, eller at ophæve den, jf Henstand Sampension yder henstand med betaling af præmie på gruppelivsforsikringen, hvis medarbejderen ophører med at betale præmie i forbindelse med, at medarbejderen fratræder sin stilling uden at gå på pension. Henstandsperioden er normalt 12 måneder efter fratrædelsen, men der kan være aftalt en anden henstandsperiode i de individuelle vilkår. Henstandsperioden løber fra tidspunktet, hvor præmien er betalt til. Dækninger på tidspunktet for præmieophør bliver opretholdt i henstandsperioden, dog kun frem til det tidspunkt, hvor gruppelivsdækningerne i øvrigt ville bortfalde. Udgangspunkt er den præmie, der blev indbetalt på tidspunktet for præmieophør. Betalingen for dækningerne bliver trukket i pensionsordningens værdi. Henstand bliver længst ydet til det normale udbetalingstidspunkt for alderspensioner i medarbejderens pensionsordning. Det forlænger ikke perioden med henstand, at medarbejderen udsætter udbetalingen af alderspension. Stk. 5. Udover de i stk. 4 anførte vilkår, bortfalder ret til henstand på gruppelivsdækninger ved: Fortsættelse af pensionsordningen i henstandsperioden Udbetaling af alderspension efter fratrædelse, bortset fra Delpension, jf. 27 Omvalg. Stk. 6. Ved nogle pensionsordninger er der dog mulighed for at bevare dødsfaldssummen i gruppelivsforsikringen i en periode efter, at henstandsperioden er udløbet, som beskrevet i de individuelle vilkår. Stk. 7. Medarbejderen kan fravælge eller forkorte henstandsperioden ved at give Sampension besked. Stk. 8. Medarbejderen skal senest ved udgangen af henstandsperioden vælge, hvad der fremover skal ske med pensionsordningen, jf. 37 og 38. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 17

20 Stk. 9. Genoptager medarbejderen ikke betalingen af præmie ved udgangen af henstandsperioden, bortfalder gruppelivsdækningerne. 36. Fortsættelse af pensionsordningen, bortset fra gruppelivsforsikringen Medarbejderen kan fortsætte pensionsordningen enten privat eller gennem en ny arbejdsgiver. Aftalen om fortsættelse af pensionsordningen skal være indgået senest 12 måneder fra fratrædelsen. Fortsætter medarbejderen pensionsordningen privat og selv betaler præmien for den fortsatte pensionsordning, enten direkte eller via en ny arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt til Frivillig pension, jf. 10. Der bliver oprettet en fripolice for de tidligere betalte præmier. Fortsætter medarbejderen pensionsordningen gennem en ny arbejdsgiver, der bidrager til præmiebetalingen, vil præmien blive anvendt til en pensionsordning efter nærmere aftale. Der bliver oprettet en fripolice for de tidligere betalte præmier. Medarbejderen bevarer alle rettigheder og begrænsninger i forhold til den hidtidige pensionsordning. Medarbejderen har dog ikke ret til at fortsætte betalingen på fripolicen. 37. Fortsættelse af dækninger i gruppelivsforsikringen Der kan være mulighed for at fortsætte en eller flere af dækningerne i gruppelivsforsikringen uden afgivelse af helbredsoplysninger indenfor en aftalt frist, jf. sampension.dk. Dækningen kan maksimalt være af samme størrelse som de tilsvarende dækninger i gruppelivsforsikringen. De fortsatte dækninger vil have andre vilkår, der kan være forskellige fra den oprindelige gruppelivsaftale. Prisen for de fortsatte dækninger vil være individuelt prissat, hvilket kan medføre en højere præmie. 38. Fripolice Pensionsordningen, bortset fra gruppelivsforsikringen, bliver ændret til en fripolice, hvor der ikke betales præmie. Det kan medføre, at dækninger bliver nedsat eller bortfalder. Medarbejderen kan have mulighed for at vælge om mellem dækninger, jf. 12, stk. 3, dog ikke på gruppelivsdækninger. 39. Overførsel til anden pensionsordning Ved jobskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse kan der være mulighed for at overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, hvis Jobskifteaftalens eller Virksomhedsomdannelsesaftalens regler er opfyldt. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 18

21 I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte kan medarbejderen ved fratrædelse overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør. Overførslen er betinget af, at den nye pensionsordning er oprettet som en obligatorisk ordning i et ansættelsesforhold. Ved overførsel efter stk. 1 og 2 er vilkårene for genkøb samt krav til ydelsessammensætning i henhold til disse vilkår fortsat gældende for den overførte værdi, hvis aftaleparten stiller krav herom. Der kan være mulighed for at overføre værdien af pensionsordningen i andre situationer. Se sampension.dk. Stk. 5. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, kan medarbejderen i visse tilfælde overføre værdien af pensionsordningen til forhøjelse af anciennitetsalderen i tjenestemandspensionsordningen. Stk. 6. Overfører medarbejderen værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør, er der ikke længere dækning fra pensionsordningen. Krav om dækning fra pensionsordningen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter overførsel. Dækning af kravet er betinget af, at værdien af pensionsordningen bliver ført tilbage til Sampension. 40. Ophævelse af pensionsordningen (genkøb) Medarbejderen kan genkøbe pensionsordningen tidligst 12 måneder efter fratrædelsen, hvis pensionsordningens værdi ikke overstiger en af Sampension til enhver tid fastsat grænse. Frivillig pension kan dog genkøbes straks efter præmieophør. Det kan være muligt at genkøbe pensionsordningen i andre situationer. De i stk. 1, 2 og 3 nævnte regler er beskrevet i de individuelle vilkår. Stk. 5. Pensionsordningen kan dog ikke genkøbes, hvis medarbejderen, dennes ægtefælle eller samlever har søgt om kontanthjælp eller en lignende ydelse fra det offentlige, der er betinget af formueforhold. Stk. 6. Er en del af pensionsordningens værdi overført fra en tidligere pensionsordning, kan medarbejderen kun genkøbe den overførte del, hvis den tidligere pensionsordnings vilkår for genkøb er opfyldt, og den nuværende pensionsordnings vilkår for genkøb er opfyldt for hele pensionsordningen. Stk. 7. Sampension kan efter præmieophør skriftligt frigøre sig for forsikringsdækningen mod udbetaling af et engangsbeløb til medarbejderen, hvis pensionsordningens værdi ikke overstiger den til enhver tid fastsatte minimumsgrænse. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 19

22 Stk. 8. Værdien af pensionsordningen og det beløb, genkøbsværdien, der udbetales til medarbejderen, bliver beregnet efter regler fastsat af Sampension. Stk. 9. Efter pensionsordningen er genkøbt, og genkøbsværdien er udbetalt til medarbejderen, er der ikke længere dækning fra pensionsordningen. Krav under pensionsordningen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter genkøbstidspunktet. Dækning af kravet kræver, at genkøbsværdien bliver ført tilbage til Sampension. Afsnit K Præmieophør uden fratrædelse 41. Orlov Medarbejdere på orlov uden løn har efter præmieophør følgende muligheder: For gruppelivsdækningerne: Henstand med betaling af præmie, jf. 35 Fortsættelse af pensionsordningen, jf. 36 og 37. Pensionsordningen, bortset fra gruppelivsforsikringen, bliver ændret til en fripolice, hvor der ikke betales præmie. 42. Sæsonsvingende indbetalinger Ved sæsonsvingende indbetalinger, der medfører perioder med præmieophør, gælder de samme vilkår som ved fratrædelse, jf. afsnit J. 43. Strejke eller lockout Ophører betaling af præmie helt eller delvis i forbindelse med strejke eller lockout, gælder de samme vilkår som ved arbejdsgivers manglende indbetaling af præmie, jf Opsigelse, leverandørskifte, virksomhedsomdannelse og virksomhedsoverdragelse Vilkårene i stk. 2-7 gælder, hvis præmiebetalingen ophører i forbindelse med opsigelse af aftalen mellem Sampension og aftaleparterne, eller hvis præmiebetalingen ophører ved leverandørskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse. Ved ophør af præmiebetalingen bliver pensionsordningen ændret til en fripolice, jf. 38. Gruppelivsforsikringen bortfalder med virkning fra præmieophør. Krav under gruppelivsforsikringen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter tidspunktet for præmieophør. Aftaleparten, jf. 2, kan overføre pensionsordningen til anden pensionsleverandør som følge af leverandør- eller overenskomstskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse. Det fremgår af de individuelle vilkår, om der er særlige vilkår for dette. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 20

23 Stk. 5. Medarbejderen kan efter aftale med Sampension fortsætte pensionsordningen, bortset fra gruppelivsforsikringen. Stk. 6. Det kan være muligt at fortsætte dækninger fra gruppelivsforsikringen efter aftale. Stk. 7. Er værdien af pensionsordningen overført til en anden pensionsleverandør, er der ikke længere dækning fra pensionsordningen. Krav om dækning fra pensionsordningen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter tidspunktet for præmieophør. Dækning af kravet er betinget af, at det overførte beløb bliver ført tilbage til Sampension, og at pensionsordningen i Sampension opretholdes. 45. Konkurs Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers konkurs, gælder der samme vilkår som ved arbejdsgivers manglende indbetaling af præmie, jf Arbejdsgivers misligholdelse af præmiebetaling Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers misligholdelse med betalingen, har medarbejderen samme muligheder som fratrådte medarbejdere, jf. afsnit J. 47. Præmieophør af anden årsag Ophører betalingen af præmie af anden årsag end ovenstående årsager, bortfalder gruppelivsforsikringen straks, og den øvrige del af pensionsordningen ændres til en fripolice. Afsnit L Øvrige forhold 48. Administration Sampension har overdraget administrationen af pensionsordningen til Sampension Administrationsselskab a/s. Sampension er berettiget til at vælge en anden administrator. Sampension Administrationsselskab a/s kan modtage og behandle alle de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere pensionsordningen. Det gælder også personfølsomme oplysninger. Sampension Administrationsselskab a/s behandler alle oplysninger i henhold til instrukser fra Sampension og med respekt af gældende databehandlingsregler. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 21

24 49. Information Sampension informerer om pensionsordningen til aftaleparter og medarbejdere. Aftaleparter og arbejdsgivere kan efter aftale med Sampension informere medarbejderne om pensionsordningen. Information kan ske med alle kommunikationsmidler, herunder med elektronisk post og på sampension.dk. 50. Pantsætning, overdragelse mv. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, ligesom kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse i den. 51. Klager og tvister Klager over pensionsordningen skal rettes til Sampension. Klager bliver behandlet som beskrevet på sampension.dk. Sampension er medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager fra medarbejdere og andre berettigede. Eventuelle retstvister afgøres efter dansk ret og ved Sampensions værneting. 52. Ikrafttrædelse Vilkårene for pensionsordningen træder i kraft den 1. januar Vilkårene erstatter fra denne dato alle tidligere vilkår, pensionsregulativer og forsikringsbetingelser for medarbejdere med Supplerende Pension eller 3 i 1 Opsparing. Forsikringsbegivenheder, der er indtrådt før denne dato, bliver behandlet efter daværende vilkår og pensionsregulativer og forsikringsbetingelser. Vilkårene finder anvendelse på alle pensionsordninger, både eksisterende pensionsordninger og pensionsordninger, der bliver oprettet efter vilkårenes ikrafttræden. Ikrafttrædelsestidspunktet for de særlige vilkår for Linkpension og Sundhedsforsikring fremgår af disse vilkår.. Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Side 22

25

26

27

28 Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere