Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension"

Transkript

1 Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen 1. januar 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i 3 i 1 Pension 2. Pensionsordningens opbygning - Basispension - Valgpension - Linkpension - Frivillig pension 3. Præmiens anvendelse - A. Fordeling af præmien - B. Valg af pensioner - C. Andre reguleringer 4. Pensionsordningens virkemåde - Fælles betingelser - A. Udbetaling ved alderspensionering - B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab - C. Udbetaling ved kritisk sygdom - D. Udbetaling ved død 5. Begunstigelse 6. Helbredsbetingelser - Klausul - Generel begrænsning 7. Præmiens betaling - Præmie - Reguleringer 8. Præmieophør - A. Fratrædelse - B. Orlov - C. Andre årsager 9. Ikrafttrædelse 1

3 1 INDMELDELSE Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Dette pensionsregulativ for 3 i 1 Pension gælder for personer, der er optaget i pensionsordningen i henhold til pensionsaftale mellem Kommunernes Pensionsforsikring a/s (i det følgende KP) og aftaleparterne Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bibliotekarforbundet. Pensionsregulativet fastsætter rettigheder og pligter for forsikrede (i det følgende medarbejderen) og KP. Berettiget til 3 i 1 Pension er medarbejdere, som efter bestemmelse i lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale skal pensionsforsikres i KP. Berettigelsen gælder dog ikke medarbejdere - som ved optagelse i pensionsordningen er ansat i en stilling, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, fx fleksjob - som er tilkendt dækning ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP. Det er medarbejderens eget ansvar at gøre KP opmærksom på manglende berettigelse til optagelse i 3 i 1 Pension. Pensionsregulativet gælder for medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab pr. 1. januar 2006 eller senere. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder det tekniske grundlag, som KP til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet, og KP s forsikringsbetingelser, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. Gruppelivsforsikringen oprettes gennem KP i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (i det følgende FG). For gruppelivsforsikringen gælder FG s til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, almindelige forsikringsbetingelser og tilhørende forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. KP kan vælge at oprette gruppelivsforsikringen i et andet selskab. KP har overdraget administrationen af pensionsordningen til SAMPENSION Administrationsselskab A/S (i det følgende SAMPENSION). SAMPENSION behandler derfor de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for at administrere pensionsordningen. KP kan vælge anden administrator. Pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen, er oprettet på fælleskønsgrundlag med en betinget ydelsesgaranti. I det omfang præmiebetalingen fortsætter uændret, og ordningen ikke reguleres eller ændres, jf. 3, pkt. B og C, kan ydelser på fælleskønsgrundlag ændres som følge af - en ændret fordeling af mænd og kvinder blandt de forsikrede eller - en nedsættelse af den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente eller - et konstateret eller forventet underskud på dødsfald eller invaliditet indenfor en gruppe af forsikrede. Den del af pensionsordningen, der er etableret med eget investeringsvalg, er ikke omfattet af en ydelsesgaranti. 2

4 Pensionsordningen er omfattet af gældende dansk lovgivning, herunder forsikringsaftaleloven. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Der gælder særlige regler om dækning ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. regulativ for krigsrisiko. Klager fra medarbejderen eller fra andre berettigede i henhold til dette pensionsregulativ skal rettes til SAMPENSION, der på vegne af KP behandler klager. KP er endvidere medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager, som kan rejses af medarbejderen eller andre berettigede, som ikke er enige i selskabets afgørelser. Optagelse i 3 i 1 Pension Pensionsordningen oprettes på grundlag af oplysninger om alder, pensionsgivende løn, helbredsforhold mv., som medarbejderen selv, dennes arbejdsgiver eller andre, såsom læger, hospitaler eller lignende, afgiver. KP bestemmer, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne skal afgives. Det fremgår af lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale, fra hvilket tidspunkt en medarbejder skal optages i pensionsordningen. Medmindre andet er aftalt, indtræder KP s ansvar den dag, KP kan fastsætte vilkårene for pensionsordningen. Disse vilkår kan bestemmes når: - KP har modtaget anmeldelse fra arbejdsgiver om, at medarbejderen skal optages i pensionsordningen, og - medarbejderen har afgivet de nødvendige oplysninger i henhold til 1 og 6. 2 PENSIONSORDNINGENS OPBYGNING Pensionsordningen er sammensat af 3 dele: - Basispension, som består af et antal obligatoriske pensioner - Valgpension, som består af en række valgfrie pensioner - Linkpension, som består af valgfrie alderspensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Det er i pensionsaftalen bestemt, hvor stor en del af den samlede præmie der skal anvendes i Basispension, og hvor stor en del medarbejderen kan anvende i Valgpension og Linkpension. Medarbejderen vælger selv, om Linkpension skal indgå i ordningen. 3

5 Der er begrænsninger i medarbejderens mulighed for at vælge pensioner. Begrænsningerne afhænger af medarbejderens alder på tidspunktet, hvor pensionerne ønskes oprettet, jf. bestemmelser herom i 3 og 4. Der kan til alderssum, alderssum med sikring ved død og dødsfaldssum samlet anvendes maksimalt halvdelen af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension. Dette gælder dog ikke Frivillig pension. Basispension I Basispension indgår følgende obligatoriske pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A - Livsvarig alderspension. Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 4 B - Invalidesum fra gruppelivsforsikringen - Invalidepension af samme størrelse som den beregnede alderspension ved 65 år. Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Pension som udbetales ved kritisk sygdom, jf. 4 C - Sum ved kritisk sygdom fra gruppelivsforsikringen. Pension som udbetales ved død, jf. 4 D - Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen - Kollektiv børnepension, som til hvert barn udgør 25 % af den beregnede alderspension ved 65 år. Størrelsen af pensioner i gruppelivsforsikringen fastsættes løbende. Valgpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Linkpension, kan medarbejderen vælge følgende pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A - Livsvarig alderspension - Ophørende alderspension - Ratepension - Ratepension med sikring ved død - Alderssum - Alderssum med sikring ved død. Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 4 B - Invalidepension. Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. 4

6 Pension som udbetales ved død, jf. 4 D - Dødsfaldssum - Ratepension ved død - Ratepension med sikring ved død - Alderssum med sikring ved død - Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension. Linkpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Valgpension, har medarbejderen mulighed for at vælge pensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Der kan vælges mellem følgende pensioner: - Livsvarig alderspension - Ratepension med sikring ved død - Alderssum med sikring ved død. Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Der gælder særlige betingelser for Linkpension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger pensioner i Linkpension. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Frivillig pension Vælger medarbejderen at foretage en frivillig indbetaling til pensionsordningen, vil denne blive anvendt til særskilte pensioner i Frivillig pension. Medarbejderen kan anvende frivillig indbetaling til valgfrie pensioner, herunder Linkpension, som er nærmere beskrevet i særlige betingelser for Frivillig pension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger at foretage frivillig indbetaling til pensionsordningen. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. 3 PRÆMIENS ANVENDELSE A. Fordeling af præmien Præmien vil efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt andre skatter og afgifter blive anvendt til obligatoriske pensioner i Basispension og til valgfrie pensioner i Valgpension og/eller i Linkpension. Delingsforholdet er fastsat i pensionsaftalen. I Basispension anvendes præmien først til betaling for gruppelivsforsikringen og dernæst, hvis der er præmie tilovers, til betaling for øvrige pensioner. I Valgpension og/eller i Linkpension anvendes præmien til betaling af pensioner efter medarbejderens eget valg og prioritering, i det omfang præmien rækker. Såfremt præmien til gruppelivsforsik- 5

7 ringen overstiger præmien til Basispension, kan det fastsatte delingsforhold ændres. Præmien til Valgpension/Linkpension kan herved nedsættes eller bortfalde. Frivillig indbetaling anvendes efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. til Frivillig pension. B. Valg af pensioner Ved optagelsen i pensionsordningen anvendes den præmie, som ikke er anvendt i Basispension, til ratepension med sikring ved død i Valgpension. For medarbejdere, der ved optagelsen er fyldt 60 år, anvendes den overskydende præmie til en livsvarig alderspension. Medarbejderen kan til enhver tid vælge andre pensioner i Valgpension og/eller Linkpension. Er der efter medarbejderens valg fortsat præmie, som ikke er anvendt, vil restpræmien blive anvendt til ratepension med sikring ved død (livsvarig alderspension for medarbejdere, der ved optagelsen er fyldt 60 år) i Valgpension. KP kan fastsætte begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner. Medarbejderens valg af pensioner er gældende, når medarbejderen skriftligt har meddelt dette, og KP har accepteret valget. Valgpension I Valgpension kan størrelsen af pensioner, som kommer til udbetaling ved medarbejderens alderspensionering, erhvervsevnetab eller død, vælges fastsat som - et fast beløb - en procentdel af medarbejderens indberettede løn. Pensioner ved alderspensionering kan endvidere fastsættes på basis af præmiens størrelse. Præmien kan vælges fastsat som - et fast beløb - en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension - en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension - maksimum til pensionerne alderssum, alderssum med sikring ved død og dødsfaldssum under hensyn til KP s regler for indbetaling på kapitalpensioner. KP er berettiget til at fastsætte visse yderligere begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner, der kommer til udbetaling ved erhvervsevnetab og død. Der kan ikke vælges om blandt pensionerne, efter at der er sket udbetaling eller ydet præmiefritagelse, jf. 4, pkt. A, B eller D. Linkpension I Linkpension fastsættes pensioner på basis af aftale om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som - et fast beløb - en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension 6

8 - en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension - maksimum til pensionen alderssum med sikring ved død under hensyn til KP s regler for indbetaling på kapitalpensioner. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. C. Andre reguleringer Der kan gælde begrænsninger for præmiens anvendelse. Begrænsningerne kan fremgå af - lovgivningen - bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet - selskabsspecifikke bestemmelser - pensionsaftalen. Beregning af pensioner foretages efter de af selskabet til enhver tid fastlagte regler. Den opsparede værdi på pensioner i Basispension forbliver som hovedregel i Basispension, og i Valgpension forbliver opsparingen som hovedregel på den enkelte pension. Det kan medføre, at visse pensioner bliver større end valgt af medarbejderen. Indskud og overførsler fra anden pensionsordning anvendes på Valgpension. Ved overførsler bevares gældende skattekoder på de overførte værdier, hvilket kan betyde, at der for dele af en overførsel etableres pensioner, som medarbejderen ikke selv har valgt. Med respekt for skatteregler kan medarbejderen fravælge disse pensioner til fordel for andre pensioner. Der kan gælde særlige bestemmelser om overførsler mellem pensionsordninger i KP. Regulering af pensionerne foretages under hensyn til medarbejderens valg og prioritering, men der kan forekomme beregningstekniske situationer, hvor valg og prioritering ikke kan overholdes. Der kan endvidere opstå beregningstekniske situationer, hvor de enkelte pensionsbeløb kan ændre sig, også i nedadgående retning. Den samlede værdi af pensionsordningen (depotet) forbliver uændret i de beskrevne situationer. Bonus anvendes i henhold til KP s til enhver tid gældende bonusregulativ. 4 PENSIONSORDNINGENS VIRKEMÅDE 7

9 Fælles betingelser Hvis der indtræffer en begivenhed, som kan føre til udbetaling/præmiefritagelse, skal medarbejderen eller dennes efterladte hurtigst muligt anmelde sit krav til KP. For alle udbetalinger gælder, at udbetalingen tidligst kan påbegyndes, når KP har modtaget den for selskabet nødvendige dokumentation. Månedlige pensioner udbetales forud. Pensionsordningens dækningsomfang fremgår pr. en given statusdato af den forsikringsoversigt, der sendes til medarbejderen. Pensioner af ringe størrelse kan af KP kapitaliseres og udbetales med frigørende virkning for KP. Det betyder, at KP kan ophæve og udbetale hele pensionsordningen eller dele heraf som et éngangsbeløb. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ for 3 i 1 Pension ligestillet med ægteskab, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis der ved oprettelse af pensionsordningen eller senere er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, er KP ikke bundet af pensionsordningen, jf. lovgivningens regler herom. Pensionsordningen vil i den situation blive behandlet, som om de nævnte oplysninger var afgivet korrekt overfor selskabet på det rette tidspunkt. Det kan betyde, at medarbejderen ikke er berettiget til 3 i 1 Pension, jf. bestemmelse i 1, eller at pensionsordningen vil blive behandlet som en klausuleret forsikring, hvis de fortiede eller urigtige oplysninger vedrører helbredsforhold, jf. bestemmelser herom i 6. Krav om udbetaling af pension kan blive forældet i henhold til gældende lov. A. Udbetaling ved alderspensionering Pensioneringstidspunkt Normalt pensioneringstidspunkt for denne pensionsordning er den 1. i måneden efter medarbejderens 65. år. Det betyder, at udbetaling af medarbejderens pensioner ved alderspensionering begynder fra dette tidspunkt, hvis medarbejderen er i live og fratrådt sin stilling. Der er mulighed for førtidsudbetaling, hvis medarbejderen fratræder stillingen før det normale pensioneringstidspunkt. Førtidsudbetaling af pensioner ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter det 60. år og tidligst fra det tidspunkt, hvor medarbejderen anmoder herom. Ved førtidsudbetaling er pensionerne lavere end ved det normale pensioneringstidspunkt. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner bortfalder en eventuelt ikraftværende gruppelivsforsikring. Endvidere bortfalder dækning ved erhvervsevnetab på øvrige pensioner. 8

10 Dog gælder følgende, hvis der forinden udbetalingen af alderspension er sket tilkendelse af udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab: - Pensionerne i gruppelivsforsikringen bevares i henhold til afsnittet om præmiefritagelse i 4 B. - Udbetalingen/præmiefritagelsen ved erhvervsevnetab på de øvrige pensioner, som ikke er omfattet af alderspensioneringen, bevares i henhold til afsnittet om præmiefritagelse i 4 B. Hvis medarbejderen ikke fratræder sin stilling ved det normale pensioneringstidspunkt eller tidligere, udsættes udbetalingen, indtil medarbejderen fratræder, dog længst til den 1. i måneden efter det 70. år. Udbetalingen kan også udsættes til senest det 70. år, hvis medarbejderen efter fratrædelsen ikke ønsker udbetaling. Ved udsat udbetaling er pensionerne højere end ved det normale pensioneringstidspunkt. En medarbejder kan vælge, at alle aldersbetingede pensioner skal udbetales fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Livsvarig alderspension skattekode 1: (Basispension, Valgpension, Linkpension) Livsvarig alderspension udbetales som en månedlig pension fra pensioneringstidspunktet til og med den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ophørende alderspension skattekode 1: (Valgpension) Ophørende alderspension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen i den 10-årige udbetalingsperiode, ophører udbetalingen i den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ratepension skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension. Ratepension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. De forskellige udbetalingsmetoder for ratepension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. Udbetaling af ratepension til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. 9

11 Ratepension med sikring ved død udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. Regler om udbetaling af ratepension med sikring ved død, hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D. De forskellige udbetalingsmetoder for denne pension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død. Udbetaling af ratepension med sikring ved død til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 6. Alderssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum. Alderssum udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen, udbetales alderssum til den/de begunstigede, jf. 5. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er sket førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssum. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Alderssum med sikring ved død udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Regler om udbetaling af alderssum med sikring ved død, hvis medarbejderen dør, før udbetaling har fundet sted, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D. KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssum med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 6. B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Betingelser for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Medarbejderen opnår ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, når 10

12 - den generelle erhvervsevne* er varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne, og - erhvervsevnen i forsikringstiden er nedsat af helbredsmæssige årsager på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, som ikke er fremkaldt med forsæt, og - medarbejderen er fratrådt sin stilling, og - lønudbetaling er ophørt. *) Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i ethvert erhverv. For at opnå og fastholde retten til udbetaling/præmiefritagelse må medarbejderen efter fratrædelse ikke have større arbejdsindtægt end 1/3 af den løn, medarbejderen tjente, før erhvervsevnen blev nedsat. Evt. indtægt fra ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende indgår på lige fod med lønindtægt. Endvidere må medarbejderens arbejdstid efter fratrædelse som udgangspunkt heller ikke udgøre mere end 1/3 af arbejdstiden, før erhvervsevnen blev nedsat. Det er KP, der vurderer, om betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse er opfyldt. KP er ikke forpligtet til at følge kendelser om førtidspension og tilsvarende afgivet af det offentlige. Nedsat erhvervsevne vurderes af selskabet ud fra objektive kriterier om helbred, og ud fra medarbejderens muligheder for via omskoling, genoptræning og revalidering at blive i stand til at udføre arbejde. Subjektive klager over smerter, gener og lignende giver ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse, medmindre der ved lægelig eller anden helbredsmæssig undersøgelse kan påvises objektive tegn på, at erhvervsevnen er nedsat i tilstrækkelig grad. Det er en betingelse for udbetaling/præmiefritagelse, at medarbejderen overholder lægelige råd og anvisninger samt foretager, hvad der med rimelighed forlanges af KP for at afhjælpe erhvervsevnenedsættelsen, fx deltager i helbredsfremmende behandling, herunder genoptræning. Medarbejderen er efter anmodning fra KP forpligtet til hurtigst muligt at fremskaffe eller medvirke til at fremskaffe den efter KP s vurdering nødvendige dokumentation for nedsættelse af erhvervsevnen. Udbetaling til medarbejderen sker fra den 1. i måneden efter den dag nedsættelsen af den generelle erhvervsevne har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag medarbejderen er fratrådt og lønudbetalingen er ophørt. Ret til præmiefritagelse indtræder fra samme tidspunkt. Efter tilkendelsen kan KP til enhver tid kræve dokumentation for, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. Såfremt den udbedte dokumentation ikke modtages, vil udbetaling/præmiefritagelse ophøre. Efter det tidspunkt, hvorfra tilkendelsen har virkning, kan der ikke indbetales til denne pensionsordning. Genvinder medarbejderen erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling ikke længere er til stede, ophører udbetalingen/præmiefritagelsen. Medarbejderen har pligt til straks at give KP meddelelse herom. 11

13 Invalidesum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Invalidesum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb, hvis betingelserne for udbetaling ved erhvervsevnetab er opfyldt før udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Invalidesum fra gruppelivsforsikringen udbetales til medarbejderen. Er medarbejderen afgået ved døden, før udbetaling har fundet sted, bortfalder retten til udbetaling, medmindre medarbejderen skriftligt har bedt om udbetaling og på dette tidspunkt i øvrigt opfyldte betingelserne for udbetaling, jf. forsikringsbetingelserne for gruppelivsforsikringen. Udbetales invalidesum fra gruppelivsforsikringen, nedsættes dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb. Invalidepension skattekode 1: (Basispension, Valgpension) Invalidepension udbetales som en månedlig pension, hvis betingelserne for udbetaling ved erhvervsevnetab er opfyldt før den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Invalidepension udbetales til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Der udbetales dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen dør, eller hvor betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt. Præmiefritagelse: (Basispension, Valgpension) Pensionerne (ekskl. gruppelivsforsikring) opretholdes uden præmiebetaling til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år, hvis betingelserne for præmiefritagelse ved erhvervsevnetab er opfyldt. Pensionerne i gruppelivsforsikringen opretholdes i indtil 3 år, men længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Sum ved kritisk sygdom opretholdes dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Pensionerne opretholdes længst til og med den måned, hvor betingelserne for præmiefritagelse ikke længere er opfyldt. Præmiefritagelse: (Linkpension) Der gælder særlige regler for præmiefritagelse, beskrevet i betingelser for Linkpension. C. Udbetaling ved kritisk sygdom Sum ved kritisk sygdom fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Sum ved kritisk sygdom fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb, hvis der i forsikringstiden og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år, diagnosticeres en lidelse, der er defineret som en kritisk sygdom i forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom. Sum ved kritisk sygdom udbetales til medarbejderen. Er medarbejderen afgået ved døden, før udbetaling har fundet sted, bortfalder retten til udbetaling. Dette gælder dog ikke, hvis SAMPENSION forinden dødsfaldet skriftligt har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling, og medarbejde- 12

14 ren inden dødsfaldet opfyldte betingelserne for udbetaling, jf. forsikringsbetingelserne for kritisk sygdom. Efter udbetaling af sum ved kritisk sygdom er der begrænsninger i dækningen, jf. forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom. Udbetales sum ved kritisk sygdom, nedsættes dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb, hvis medarbejderen dør inden 3 måneder efter den dato, hvor diagnosen på kritisk sygdom er stillet. D. Udbetaling ved død Efter medarbejderens død udbetales de pensioner, som har til formål at sikre medarbejderens efterladte. Endvidere kan den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død og ratepension med sikring ved død komme til udbetaling ved medarbejderens død før pensioneringstidspunktet. Udbetaling vil ske til Nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, jf. 5 om begunstigelse, medmindre andet fremgår af de enkelte pensioners virkemåde. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge begunstigelsen Nærmeste pårørende, ifølge en særlig begunstigelse, i henhold til testamente eller i henhold til arvelovens bestemmelser. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales til den/de begunstigede. Kollektiv børnepension ved død skattekode 1: (Basispension) Kollektiv børnepension ved død udbetales som en månedlig pension fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Kollektiv børnepension ved død udbetales til hvert af medarbejderens børn, herunder adoptivbørn og stedbørn, som endnu ikke er fyldt 21 år den 1. i måneden efter medarbejderens død. Børnepensionen udbetales til og med den måned, hvor det enkelte barn fylder 21 år. Hvis det enkelte barn dør før det fyldte 21. år, ophører udbetalingen dog ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. På denne pension defineres stedbørn som en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen dør. Bliver børnene forældreløse, fordobles denne pension. En medarbejders barn anses for forældreløst, når barnets forældremyndighedsindehaver(e) efter medarbejderens død ikke er en af følgende personer: - Medarbejderens ægtefælle på dødsfaldstidspunktet - Biologisk forælder til barnet - Adoptivforælder til barnet. 13

15 Der gælder særlige regler for børn, som er myndige på tidspunktet for medarbejderens død. Den kollektive børnepension ved død ændres dog på det normale pensioneringstidspunkt, jf. pkt. A, til individuel børnepension til fordel for hvert af medarbejderens børn, herunder adoptivbørn og stedbørn, under 21 år. Det betyder, at der ikke udbetales børnepension til børn, som medarbejderen har fået efter det normale pensioneringstidspunkt. Dødsfaldssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette dødsfaldssum. Dødsfaldssum udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Dødsfaldssum udbetales til den/de begunstigede. Ratepension ved død skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension ved død. Ratepension ved død udbetales som en månedlig pension i 10 år fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Ratepension ved død udbetales til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. De forskellige udbetalingsmetoder for denne pension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet nedenfor i afsnittet Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) i rater til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død Når rater efter medarbejderens død udbetales til dennes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever, eller til medarbejderens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, kan der vælges mellem: - Skattepligtig månedlig pension (beskattes som personlig indkomst). - Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). - Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. Når rater efter medarbejderens død udbetales til andre end ovenstående, kan der vælges mellem: - Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). - Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. 14

16 Der skal svares afgift af en påbegyndt skattepligtig løbende udbetaling til et barn, når barnet fylder 24 år. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, udbetales den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død til den/de begunstigede. Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension skattekode 1: (Valgpension) Livsvarig og/eller ophørende ægtefælle- og samleverpension udbetales som en månedlig pension fra den 1. i måneden efter medarbejderens død til den medforsikrede, hvis denne er i live. Som medforsikret kan indsættes medarbejderens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller én samlever. Den medforsikrede skal være fyldt 18 år ved indsættelsen. Som samlever kan indsættes enhver person - som er fyldt 18 år og - som har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet. Der kan kun indsættes én samlever, og indsættelsen af en samlever er først gyldig, når den er noteret hos SAMPENSION med navn og CPR-nummer. Hvis medforsikrede dør før medarbejderen, bortfalder pensionen og værdien af denne. Der gælder begrænset ret til at fravælge pensionen ved separation og skilsmisse. Livsvarig ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Ophørende ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Udbetaling af pension ophører dog senest ved udgangen af den måned, hvor medforsikrede fylder 65 år. 5 BEGUNSTIGELSE Når det under de enkelte pensioner i 4 fremgår, at udbetalingen vil ske til den/de begunstigede, betyder det, at udbetalingen vil ske til Nærmeste pårørende, medmindre der er indsat særligt begunstigede. Nærmeste pårørende Begunstigelsen Nærmeste pårørende betyder, at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1) medarbejderens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 2) medarbejderens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 15

17 3) medarbejderens arvinger iht. testamente hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til iht. testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 4) medarbejderens arvinger iht. arveloven hver for den andel arveloven tildeler dem. Særligt begunstigede Hvis medarbejderen ikke ønsker, at udbetaling skal ske til Nærmeste pårørende, kan medarbejderen indsætte særligt begunstigede iht. nedenstående. På pensioner omfattet af skattekode 2 og 3 kan medarbejderen indsætte én eller flere begunstigede indenfor følgende personkreds: - Medarbejderens ægtefælle og/eller fraskilte ægtefælle - Medarbejderens børn, stedbørn (nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn) og/eller disses livsarvinger - Én navngiven person, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet og/eller dennes navngivne livsarvinger. På pensioner omfattet af skattekode 5 kan medarbejderen indsætte begunstigede efter eget valg. Medarbejderen kan eventuelt vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens bo. Indsættelse og ændring af begunstigelse skal ske skriftligt på en særlig blanket, som kan rekvireres i KP. Har medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse haft pensionsordning i KP med en tilknyttet gruppelivsforsikring, som vedkommende er udtrådt af, er den oprindelige begunstigelse bortfaldet. Medarbejderen skal derfor på ny skriftligt meddele, hvis andre end Nærmeste pårørende ønskes indsat som begunstiget. 6 HELBREDSBETINGELSER Til vurdering af selskabets risiko kan KP kræve, at medarbejderen afgiver helbredsoplysninger. Helbredsoplysninger kan kræves ved - optagelse eller genoptagelse i pensionsordningen - forhøjelse af præmien - omvalg mellem pensionerne - overførsel af værdi fra tidligere pensionsordning - udbetaling, herunder førtidsudbetaling, ophævelse mv. Medarbejderen skal efter KP s anvisninger indsende en udfyldt og underskrevet erklæring om helbredstilstanden. 16

18 Er helbredsoplysninger indhentet i forbindelse med en forøgelse af selskabets risiko, kan pensionsordningen eller de supplerende pensioner oprettes på normale vilkår, hvis helbredstilstanden efter selskabets vurdering er tilfredsstillende. Er helbredsoplysninger indhentet i forbindelse med udbetaling, kan denne finde sted, hvis helbredstilstanden efter selskabets vurdering er tilfredsstillende. Klausul Hvis selskabet i forbindelse med en ændring af pensionsordningen vurderer, at der er en forhøjet risiko for erhvervsevnetab og/eller en forhøjet risiko for død, kan visse pensioner i pensionsordningen oprettes med en klausul. Det betyder, at der ikke opnås ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab og/eller ret til udbetaling ved død i klausulperioden, hvis erhvervsevnetab eller død skyldes den eller de lidelser, som har været årsag til klausulen. Klausulen vil være delvis, således at én eller flere pensioner er omfattet helt eller delvist af klausulen, samtidigt med at andre pensioner ikke er omfattet. Når klausul gøres gældende ved medarbejderens erhvervsevnetab, sker der ikke udbetaling fra eller ydes præmiefritagelse på de pensioner, som er omfattet af klausulen. Hvis medarbejderen på andre pensioner opnår ret til udbetaling/præmiefritagelse, bortfalder pensioner, som er omfattet af klausulen, og som uden klausul ville give ret til udbetaling ved erhvervsevnetab, eller som ikke har opsparet værdi. Når klausul gøres gældende ved medarbejderens død, sker der ikke udbetaling fra de pensioner, som er omfattet af klausulen. Samtidig bortfalder disse pensioner uden værdi. Klausulen gælder maksimalt 10 år, medmindre omvalg fører til ny klausulering. Hvis der i klausulperioden klausuleres for en ny lidelse, vil denne klausul omfatte hele den klausulerede del af pensionsordningen. Hvis der anvendes klausulerede midler til en pension med tilknyttet eget investeringsvalg (Linkpension), vil klausulen omfatte hele den pågældende pension i Linkpension. Klausulen berører ikke gruppelivsforsikringen. Generel begrænsning Der er ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, udbetaling ved kritisk sygdom eller udbetaling ved død, hvis medarbejderen ved optagelse i pensionsordningen efter KP s vurdering har en erhvervsevne, der ud fra helbredsmæssige kriterier varigt er nedsat med 2/3 eller mere. Begrænsningen gælder ikke ved erhvervsevnetab, ved kritisk sygdom eller ved død som følge af lidelser, ulykkestilfælde eller lignende, der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen. De lidelser mv., der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen, må hverken direkte eller indirekte have nogen sammenhæng med det erhvervsevnetab, som medarbejderen havde ved optagelse i pensionsordningen. Ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død er ved medarbejderens død ikke omfattet af denne generelle begrænsning. 17

19 7 PRÆMIENS BETALING Præmie Præmien til 3 i 1 Pension fastsættes af aftaleparterne, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medarbejderen er ansat i stillingen med pensionsret. Der kan ikke indbetales præmie efter medarbejderens 70. år. Præmie forfalder til betaling på samme tidspunkt som medarbejderens løn. Det er arbejdsgiverens ansvar, at præmien beregnes korrekt og betales til tiden til den rigtige pensionsleverandør. Hvis betaling udebliver af årsager, som ikke giver ret til henstand med betalingen, jf. 8, bortfalder gruppelivsforsikringen, og pensionsordningen ændres straks til en præmiefri forsikring. Hvis betalingen udebliver uden yderligere meddelelse, vil medarbejderen i nødvendigt omfang blive orienteret herom, herunder om konsekvenser ved den manglende betaling. Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og KP foretage en frivillig indbetaling som et fast månedligt beløb eller som en procentdel af lønnen. Arbejdsgiveren trækker indbetalingen over medarbejderens løn og skal over for KP oplyse specifikt om størrelsen af denne frivillige indbetaling. Har medarbejderen aftalt at foretage frivillig indbetaling, vil denne blive indbetalt af medarbejderens arbejdsgiver. Frivillig indbetaling anvendes til Frivillig pension på en særskilt del af pensionsordningen. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige nærværende pensionsregulativ. Reguleringer Efterbetalinger anvendes til pension på det tidspunkt, de modtages i KP. Fejlagtige betalinger kan kun korrigeres efter nærmere aftale med KP og efter de af KP fastlagte modregningsregler. 8 PRÆMIEOPHØR A. Fratrædelse Fratræder medarbejderen sin stilling uden at gå på pension, ydes efter præmieophør henstand med betaling af præmie i op til 12 måneder. I denne periode bevares størrelsen af pensionerne ekskl. pensioner i gruppelivsforsikringen. Størrelsen af pensionerne bevares dog længst til det normale pensioneringstidspunkt. Betaling herfor bliver fratrukket i pensionsordningens værdi. Hvis der foretages omvalg i løbet af perioden med henstand, vil pensionsordningen forinden blive ændret til en præmiefri forsikring. Der gælder særlige regler for Linkpension. 18

20 Gruppelivsforsikringen opretholdes 6 måneder efter præmieophør. De enkelte pensioner opretholdes dog længst til det tidspunkt, hvor de normalt ville bortfalde. Bliver medarbejderen forinden omfattet af en anden gruppelivsforsikring, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, bortfalder gruppelivsforsikringen på dette tidspunkt. Efter fratrædelse kan medarbejderen straks eller i løbet af perioden med henstand vælge, hvad der videre skal ske med pensionsordningen. Medarbejderen har følgende valgmuligheder: Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen Pensionsordningen kan videreføres ved, at medarbejderen selv eller medarbejderens nye arbejdsgiver betaler præmien. Videreføres pensionsordningen, ved at medarbejderen selv betaler præmien, vil denne blive anvendt til Frivillig pension, jf. 2. Den øvrige del af pensionsordningen ændres til præmiefri forsikring. Kollektive børnepensioner kan ikke videreføres. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige bestemmelser for 3 i 1 Pension. Fortsættes præmiebetalingen gennem medarbejderens nye arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt til ny pensionsordning efter nærmere aftale. På den hidtidige pensionsordning bevarer medarbejderen efter fratrædelse alle andre rettigheder efter nærværende pensionsregulativ. Videreførsel af pensioner i gruppelivsforsikringen Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen kan opretholdes uden afgivelse af helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at der senest 3 måneder efter gruppelivsforsikringens bortfald oprettes en individuelt prisfastsat dødsfaldssum af maksimalt samme størrelse som dødsfaldssummen i gruppelivsforsikringen. Præmiefri forsikring Medarbejderen kan vælge at ændre pensionsordningen til en præmiefri forsikring, hvor der ikke længere indbetales præmie. Er betaling af præmie ikke genoptaget senest ved udgangen af perioden med henstand, ændres automatisk til præmiefri forsikring. Ved ændring til præmiefri forsikring bliver pensionerne i Basispension nedsat svarende til opsparingen på dem. Ved nedsættelsen fastholdes det indbyrdes størrelsesforhold. Pensionerne i den øvrige del af pensionsordningen bliver nedsat svarende til opsparingen på dem. Det betyder, at en eller flere pensioner kan bortfalde ved ændringen. Medarbejderen har med respekt for skatteregler mulighed for omvalg blandt de valgfrie pensioner i Valgpension og Linkpension. Afhængig af medarbejderens valg kan KP kræve, at der skal afgives helbredsoplysninger, der efter selskabets vurdering skal være tilfredsstillende. Er helbredsoplysningerne efter selskabets vurdering ikke tilfredsstillende, vil de efter omvalget supplerende pensioner være omfattet af en klausul, jf. 6. Overførsel til anden pensionsordning Medarbejderen kan i visse tilfælde overføre værdien af denne pensionsordning til anden pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold. Der kan ske overførsel, når de betingelser, som 19

21 fremgår af de til Finanstilsynet til enhver tid anmeldte regler om overførsel i forbindelse med overgang til anden ansættelse, er opfyldt. Begrænsninger i retten til ophævelse i dette pensionsregulativ, jf. nedenstående afsnit, vil også gælde efter overførsel til anden pensionsordning. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, kan værdien fra pensionsordningen i visse tilfælde overføres til forhøjelse af pensionsalder i tjenestemandspensionen. Herudover kan medarbejderen kun overføre til anden pensionsordning, hvis betingelserne for ophævelse, jf. nedenstående afsnit, er opfyldt. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. Ophævelse Medarbejderen kan 24 måneder efter fratrædelsen få forsikringens opsparede værdi udbetalt, hvis denne ikke overstiger den til enhver tid aftalte grænse ( kr. pr. 1. januar 2006). Er medarbejderen en udenlandsk statsborger, der på ny tager fast bopæl uden for Danmark, kan pensionsordningen ophæves. KP kan efter præmieophør til enhver tid skriftligt frigøre sig for forsikringsdækningen mod udbetaling af værdien til medarbejderen, hvis ydelserne ikke overstiger den til enhver tid anmeldte grænse. Hvis en del af forsikringens opsparede værdi er overført fra en tidligere pensionsordning, kan denne del kun ophæves, hvis den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt for den overførte del, og de ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt for hele pensionsordningen. Værdien ved ophævelse beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. B. Orlov Medarbejdere på orlov uden løn er efter præmieophør omfattet af nogle af de muligheder, som er gældende for fratrådte medarbejdere. Det drejer sig om følgende: Automatisk henstand med betaling af præmie i op til 12 måneder. Strækker orlovsperioden sig ud over 12 måneder, har medarbejderen endvidere mulighed for at søge om forlængelse af perioden med henstand, hvis der fortsat er værdi på pensionsordningen. Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen. Videreførsel af pensioner i gruppelivsforsikringen. Præmiefri forsikring. Følgende bestemmelse om dækning under orlov i gruppelivsforsikringen kan ændres ved aftale mellem aftaleparterne, jf. 1, og selskabet, som administrerer gruppelivsforsikringen: 20

22 Gruppelivsforsikringen opretholdes under lovgivningsbestemt orlov (herunder værnepligt). C. Andre årsager Ophører betalingen af præmie som følge af virksomhedsoverdragelse eller overenskomstskift eller som følge af, at pensionsaftalen er opsagt, bortfalder gruppelivsforsikringen straks, og pensionsordningen i øvrigt ændres samtidig til en præmiefri forsikring, som ikke kan ophæves af medarbejderen. Der gælder særlige regler om overførsel af pensionsordninger som følge af virksomhedsoverdragelse mv. Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers misligholdelse af pensionsaftalen, er medarbejderen omfattet af samme muligheder som fratrådte medarbejdere, herunder 12 måneders henstand med betalingen af præmie. 9 IKRAFTTRÆDELSE Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension træder i kraft den 1. januar 2006 og er gældende indtil nyt pensionsregulativ erstatter nærværende. Pensionsregulativet kan ændres efter aftale med aftaleparterne, jf

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere