Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K"

Transkript

1 Etf Region Midt-Nord Mindegade Århus C Tlf etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej Odense C Tlf etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v Taastrup Tlf etf.dk/oest TR ansat i staten eller i det private kontakt Etf s sekretariat: Tlf Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K etf.dk

2 Nyvalgt tillidsrepræsentant! Indhold 2 En krumtap i Etf 3 Vigtige bestemmelser for TR 4 TR s roller og opgaver 6 Vilkår for TR 9 Samarbejde mellem TR og suppleanter 10 TR for flere faggrupper 12 Gensidige forventninger 13 Opbakning fra Etf 14 TR-kurser 16 Etf Danmarkskort og adresser Ergoterapeutforeningens vision er, at fremtidens tillidsrepræsentanter agerer kompetent og er med til at sætte dagsordenen på den lokale arbejdsplads. Samtidig skal det være attraktivt og udviklende at være tillidsrepræsentant. Læs pjecen og få en god begyndelse. Landsformand Gunner Gamborg, Næstformand Lene Barslund Ergoterapeutforeningen

3 2 En krumtap i Etf Som TR (tillidsrepræsentant) er du Etf s (Ergoterapeutforeningens) repræsentant på arbejdspladsen. Dermed er du det led i Etf, som er tættest på medlemmerne, og det afgørende bindeled i dialogen mellem Etf og dine kolleger på arbejdspladsen. Du er en vigtig aktør i formidlingen og udviklingen af foreningens politikker, særligt på områder der vedrører jeres arbejdsliv og arbejdsplads, men også mere generelt. Etf opfordrer dig til at tage Etf s holdninger til for eksempel lokal løndannelse, privatisering, organisering af genoptræningsplaner eller andre relevante emner op til debat blandt dine kolleger på arbejdspladsen med passende mellemrum. Hænger Hovedbestyrelsens holdninger sammen med jeres virkelighed? Gå i dialog med Etf s politikere! Fortæl dem, hvad I mener, og giv dem indblik i, hvad der sker i jeres arbejdsliv. På den måde er du og dine kolleger med til at påvirke, hvad Etf skal mene og gøre. Etf skal omvendt inddrage TR s synspunkter og give dig viden om, hvad foreningen mener om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. Viden, der er Anvendte forkortelser TR = tillidsrepræsentant Etf = Ergoterapeutforeningen AMiR = arbejdsmiljørepræsentant FTR = fællestillidsrepræsentant HSU = hovedsamarbejdsudvalg HMU = hovedmedudvalg SU = samarbejdsudvalg Udgivet af Ergoterapeutforeningen, juni Redaktion: Lene Barslund (ansv.), Merete Lauesen og Anette Siemsen. vigtig for dig og dine kolleger, og som gør, at du kan udfylde rollen som Etf s repræsentant på arbejdspladsen. Denne gensidighed giver sammenhængskraft og synergieffekt i forhold til de opgaver, foreningen samlet set skal løse på alle niveauer i Etf. Målet er, at foreningen kan være på forkant med udviklingen og være med til at formulere i stedet for at kommentere udviklingen.

4 Vigtige bestemmelser for TR TR-aftalen, Etf s vedtægter og foreningens (hovedbestyrelsens) politiske beslutninger fastlægger overordnet TR s opgaver og tilknytning til Etf. 3 Foreningen er en professionsog fagforening for ergoterapeuter. Foreningens formål er: At støtte medlemmerne i deres arbejdsliv At sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår At være drivkraften i ergoterapifagets udvikling At påvirke samfundsudviklingen ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel At skabe muligheder og rammer for netværksdannelse blandt medlemmerne Fra Etf s vedtægter 2: Formål Det er TR s pligt at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen samt at være talsmand for sine kolleger. TR har ret til at forelægge ledelsen forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne og optage forhandlinger om lokale spørgsmål. TR-regler fra gældende TR-aftaler TR s opgave er at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsniveau. TR er foreningens repræsentant på medlemmernes arbejdsplads og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, som foreningens hovedbestyrelse træffer. TR er til enhver tid omfattet af tillidsrepræsentantregler indgået mellem foreningen og arbejdsgiveren. Udpluk fra Etf s vedtægter 17.1: Tillidsrepræsentanten Etf s hovedbestyrelse har besluttet, at TR både varetager traditionelle fagforeningsopgaver grundfæstet i hovedaftale, overenskomster og øvrige centrale aftaler og opgaver indenfor det professionsrettede felt, grundfæstet i Etf s vedtægter og visioner. Forhandlings- og aftaleretten uddelegeres per 1. oktober 2009 til TR. Eksempel på politisk beslutning

5 4 Etf TR s roller og opgaver er både en fag- og professionsforening. Det betyder på den ene side, at foreningen varetager helt traditionelle fagforeningsopgaver, som støtter medlemmerne i at opnå de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. På den anden side løser Etf også opgaver, der retter sig mod det enkelte medlems udvikling af professionen over et livsforløb og fagets generelle udvikling. Som TR har du et ben i både fagforeningen og professionsforeningen. Retten til at blive valgt til TR er hjemlet i overenskomsten. Den bestemmer også, at du kun kan blive valgt, hvis du er medlem af en fagforening. Som TR varetager du principielt de samme overordnede opgaver på arbejdspladsen, som Etf varetager for samtlige medlemmer, men der kan selvfølgelig prioriteres, og gerne efter rådslagning med Etf. Udgangspunktet for TR-opgaverne er den konkrete situation på arbejdspladsen, dine muligheder, Etf s politiske målsætninger og den samfundsmæssige, politiske bevågenhed. Nogle TR-opgaver løses primært som almindelig sagsbehandling. For eksempel, når du rådgiver et medlem i spørgsmål om ferieaftalen, lønudbetaling og udfyldelse af arbejdstidssedler. Andre TR-opgaver har klare fagpolitiske aspekter. Det gælder for eksempel situationer, hvor ledelsen kommer med et udspil til en lønpolitik, som ikke er tiltrækkende for ergoterapeuter. Eller hvis ledelsen foreslår at reducere budgettet på ældreområdet, herunder genoptræningsindsatsen og antallet af ergoterapeutstillinger. Her vil flere forhold være afgørende for, hvad du kan opnå. For eksempel dine kompetencer, din position i MED/SU-systemet (samarbejdsudvalget) og hvordan ledelsen udøver ledelse. Men politiske beslutninger, der træffes på Christiansborg, i regioner eller kommuner, kan også spille ind. Eksempler på opgaver Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af TR s opgaver. På ligger oversigten TR s konkrete opgaver, som kan give et billede af bredden i opgaverne. Nogle af dem er:

6 At rådgive og vejlede kolleger om løn- og ansættelsesvilkår, herunder ferie, barsel, lønsedler og vagtplaner. At sikre, at overenskomsten og andre aftaler overholdes på arbejdspladsen. At arbejde for gode rammer for arbejdet og faglig udvikling. For eksempel muligheden for at holde møder med fagligt fokus eller at ansætte udviklingsterapeuter. At opfordre ledelsen til at aftale planer for kompetenceudvikling med medarbejderne. At komme med forslag til ledelsen om, hvordan I mener arbejdet bør organiseres i fremtiden. Også forhandlings- og aftaleretten indenfor basisoverenskomster er uddelegeret til Etf s tillidsrepræsentanter. Uddelegeringen omfatter forhandling af lokale aftaler i relation til: Aftale om lokal løndannelse Arbejdstidsaftalen Rammeaftale om seniorpolitik Med hensyn til lokal løndannelse gælder det nyansættelser og årlige forhandlinger inklusiv forhåndsaftaler. Undtaget er nyansættelser i de såkaldte særlige stillinger, som Etf s konsulenter forhandler. 5 Indflydelse Som TR søger du størst mulig indflydelse på beslutningsprocesserne på arbejdspladsen. Du kan således løfte en sag op i samarbejds- eller MEDsystemet gerne i alliance med andre TR, AMiR (arbejdsmiljørepræsentanter), FTR (fællestillidsrepræsentanten) eller din repræsentant i HSU (hovedsamarbejdsudvalget)/ HMU (hovedmedudvalg). Du kan også tage en sag op i Etf. Det kan eksempelvis være en lønforhandling, som I ikke kan nå til enighed om lokalt. Eller en sag om færre ergoterapeutstillinger, hvor regionsformanden inddrages, fordi du og dine kolleger ønsker at påvirke byrådspolitikere. Du vurderer, hvornår det er relevant at involvere andre. Hvis du er i tvivl, så kontakt Etf.

7 6 Centrale Vilkår for TR aftaler som TR/SU-aftalen, MED-håndbogen og Cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten fastlægger de overordnede vilkår for TR-hvervet. Aftalerne berører blandt andet temaer som tid til TR-arbejdet, løn, frihed til at deltage i TR-kurser og møder, som organisationen arrangerer. Men den enkelte TR s vilkår er ofte resultat af forhandlinger på forskellige niveauer. For TR ansat i en kommune eller region gælder det såkaldte TR-vilkårsprotokollat (Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræ sentanters tids anvendelse i forbindelse med hvervets udførelse). Protokollatet danner grundlag for en forhandling mellem dig og din leder, der gerne skulle munde ud i en vilkårsaftale for dig, hvor det sikres: At arbejdets tilrettelæggelse og normeringer tager hensyn til TR s varetagelse af hvervet. At der sker en afklaring af, hvor meget tid der anvendes til tillidsrepræsentanthvervet udover akut opståede situationer. At TR har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som pågældende repræsenterer. At TR via for eksempel it-udstyr og internetopkobling har mulighed for at varetage sine arbejdspladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt. Skal der forhandles en lokal vilkårsaftale, der gælder for andre TR end dig, er det din Etf-region eller FTR, der forhandler og indgår aftalen. Som del af overenskomsten opfordres den nyvalgte TR og dennes leder til at holde en forventnings- og afklaringssamtale, som har til formål at finde en balance mellem tidsforbruget til TR-hvervet og det almindelige arbejde. På statens område er der ikke indgået et tilsvarende TR-vilkårsprotokollat. Her kan bestemmelserne i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten i stedet danne grundlag for en samtale med lederen. Tid til TR-hvervet TR-aftalen fastslår, at TR skal have den fornødne tid til TR-arbejdet og det gælder i både stat, regioner og kommuner. En så bred formulering kan tolkes meget forskelligt og det bliver den! Når du og din leder skal aftale vilkår, bør I derfor tage hensyn til:

8 Arbejdspladsens størrelse, herunder hvor mange du repræsenterer, deres geografiske spredning, og om de arbejder på forskudt tid? At hvervet som TR udføres på en måde, så det medfører mindst mulig forstyrrelse af det almindelige arbejde og af institutionens arbejdstilrettelæggelse. Det gennemsnitlige antal timer pr. uge, du kan bruge til faste TR-opgaver udover akut opståede situationer? Om din tid til TR-hvervet skal registreres? Etf anbefaler, at du selv registrerer. Hvilke TR-opgaver du kan udføre, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for dine kolleger? Hvordan kan eventuelle aflysninger af klienter/patienter gå på skift, så det ikke altid er dine arbejdsopgaver, der berøres af TR-hvervet? Kan tiden til TR-opgaver kompenseres via vikarordning? Dit TR-hverv bør respekteres, så det kan udføres indenfor normal arbejdstid sammen med dit arbejde. Uanset hvilket vejledende timetal du bliver enig med din leder om, er udgangspunktet, at du har ret til den fornødne tid. Sker der væsentlige ændringer i dine TR-opgaver, er det oplagt at genforhandle vilkårene. Det er en god idé at skrive aftalen ned. 7 Frihed til uddannelse og møder Du har ret til at deltage på Etf s TR-kurser og møder for TR, hvis du søger om tjenestefri med løn hos din leder. Arbejdsgiver betaler din sædvanlige løn og kan efterfølgende vælge at sende Etf en regning for at få refunderet lønudgifterne. TR i staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune skal også søge om tjenestefri, men arbejdsgiver kan ikke opkræve refusion af Etf for lønudgifterne, da der allerede er betalt for TR s deltagelse i kurser og møder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Din leder skal så vidt muligt imødekomme dit ønske. Har din leder givet afslag med henvisning til hensynet til institutionens arbejdstilrettelæggelse, og sker det flere gange, skal du kontakte Etf.

9 8 Tillæg for TR-funktionen Ifølge overenskomsten for TR ansat i kommuner og regioner skal der indgås aftale om tillæg for TR-funktionen med udgangspunkt i TR s funktioner og opgaver. Tillægget gives under forudsætning af, at den enkelte TR, efter konkret vurdering varetager funktioner og opgaver til gavn for arbejdspladsen. Sundhedskartellet og arbejdsgiverorganisationerne (KL og Danske Regioner) er enige om, at det er vanskeligt at forestille sig, at tillidsrepræsentanter alene er TR af navn og ikke af gavn. Derfor er det Etf s og Sundhedskartellets forventning, at alle TR er berettiget til et tillæg. Kontakt derfor Etf, hvis du ikke får tillægget. På statens område skal der ikke indgås aftale om tillæg til TR, men der kan lokalt indgås aftaler om honorering.

10 Samarbejde mellem TR og suppleanter TR-aftalen fastlægger, at TR udfører TR-opgaverne, og TR-suppleanten kun udfører opgaverne, når TR er fraværende. Nogle steder er suppleanten TR s nærmeste sparringspartner. Andre steder er der traditioner for, at TR og suppleanter deler opgaverne mellem sig, især hvis TR og suppleant arbejder på hver sin geografisk adskilte arbejdsplads. Eller hvis TR og suppleant repræsenterer flere faggrupper, men tilhører hver sin faggruppe. Hvis TR og suppleant overvejer at dele TR-opgaverne mellem sig, anbefaler Etf, at suppleanten kun varetager TR-opgaver, hvis vilkårene for TR følger med. For eksempel tid og mulighed for at deltage på Etf s TRuddannelse, TR-møder og eventuelle løntillæg. Opgavefordelingen mellem TR og suppleant skal altid aftales med nærmeste leder sammen med vilkårene. Også her er det er en god idé at skrive aftalen ned. 9 Særligt om forhandlings- og aftaleretten Er TR fraværende i længere tid, for eksempel på grund af længerevarende sygdom, barsel eller ferie, har suppleanten forhandlings- og aftaleretten. Er TR kortvarigt fraværende, har suppleanten den ikke, med mindre der skal ansættes en ny ergoterapeut, hvor lønnen skal forhandles på plads i TR s fravær. Det skal suppleanten tage sig af gerne i sparring med Etf. Er du TR-suppleant for flere faggrupper, har du kun forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuterne, hvis din TR kommer fra en anden faggruppe som for eksempel fysioterapeuterne. Er din TR ergoterapeut, har du kun forhandlings- og aftaleretten i TR s fravær.

11 10 En TR for flere faggrupper del tillidsvalgte repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper oftest fysioterapeuter. TR for flere faggrupper skal balancere mellem flere hensyn og på nogle områder bevæge sig i et lidt andet felt end en almindelig monofaglig TR. I forhold til forhandlings- og aftaleretten gælder det samme for TR for flere faggrupper, som for den almindelige TR, men: Du har kun forhandlingsretten for de øvrige faggrupper, du repræsenterer, hvis du har aftalt det med de(n) pågældende organisation(er). Og som regel uddelegerer organisationerne ikke aftaleretten til en TR fra en anden faggruppe. Du varetager ikke kun ergoterapeuternes interesser, men også de øvrige faggruppers. Har du ikke fået forhandlingsretten fra de øvrige organisationer, må organisationerne selv varetage deres medlemmers interesser i forhold til forhandlingsområderne. I tilfælde af interessekonflikt blandt de faggrupper, du repræsenterer, må du gøre det klart for alle, at du mener, der er tale om en interessekonflikt og redegøre for, hvori den består. Om nødvendigt kan du bede den/de pågældende faglige organisationer om at varetage deres egne medlemmers interesser. Du kan læse mere om det at være TR for flere faggrupper på dk/tr under TR-rollen. Fællestillidsrepræsentanter På nogle arbejdspladser går grupper af TR sammen om at vælge en FTR (fællestillidsrepræsentant). Denne varetager sædvanligvis kun overordnede opgaver, der vedrører de medarbejdere og de TR, som fællestillidsrepræsentanten repræsenterer. De overordnede opgaver kan blandt andet være forhandling af forhåndsaftaler om løn på tværs af arbejdspladser og lønpolitik. Ønsker du at påvirke udformningen af for eksempel lønpolitikken på jeres arbejdsplads, anbefaler Etf, at du bruger din FTR. Denne er ofte repræsenteret i de øverste samarbejdsfora og har derved bedre mulighed for at påvirke overordnede beslutninger. Har du ikke en FTR, kan du i stedet bruge din FTF-repræsentant i HSU/HMU.

12 En FTR er Etf s repræsentant på arbejdspladsen ligesom en TR. Din FTR vil typisk være bindeleddet i dialogen mellem dig, dine kolleger og Etf. 11 AMiR en medspiller på arbejdspladsen Et samarbejde mellem TR og AMiR er oplagt, da personalepolitiske emner som blandt andet trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress har tæt sammenfald med traditionelle AMiR-opgaver. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant har gennemgået en uddannelse, hvor vedkommende er blevet indført i arbejdsmiljølovgivning og metoder i arbejdsmiljøarbejde. Disse kompetencer kan TR og AMiR sammen udnytte til at søge kollegernes opbakning og kvalificere indflydelsen. Læring fører til kompetenceudvikling Det er Etf s opfattelse, at udvikling af kompetencer sker ved læring i mange forskellige sammenhænge, i formaliserede og i uformelle rammer og på forskellige måder. Læring sker, når du med din personlige bagage giver dig i kast med nye opgaver og nye måder at organisere arbejdet på. Læring sker gennem refleksioner, ved at udveksle erfaringer, vidensdeling, sidemandsoplæring, sparring, coaching og feedback. Læring sker på TR-kurser og temadage. Etf s kompetenceudviklingsstrategi for TR er derfor ikke bare at holde kurser. Det er også erfaringsudveksling på TR-regionsmøderne, snak med TR-kolleger på arbejdspladsen og sparring med Etf.

13 12 Gensidige forventninger Etf ved, at du som ny TR vil gøre dit bedste for at varetage TR-hvervet. Ingen forventer, at du som uerfaren kan varetage opgaverne lige så kompetent som den erfarne TR. Med tiden vil du udvikle dine kompetencer, analyser, strategiske overvejelser, mål og valg. Det sker i takt med, at Etf klæder dig på til opgaven, men i lige så høj grad gennem de erfaringer, du opnår gennem TR-hvervet. På introduktionskurset får du mulighed for at fortælle, hvad dine forventninger er til Etf. Som TR for dine kolleger er det ikke meningen, at du alene er ansvarlig for at tage hånd om sagerne. Du er dine kollegers repræsentant, og det er i alles interesse, at dine kolleger er aktive medspillere både i løsningen af deres egne sager, men også i forhold til opgaver og problemstillinger, der gælder hele gruppen/arbejdspladsen. Har du og dine kolleger ikke allerede afstemt jeres gensidige forventninger til dig som TR og dine forventninger til, hvordan dine kolleger også tager ansvar, anbefaler Etf, at du tager initiativ til, at I får gjort det inden længe. Som forberedelse kan det være en god idé, at du gør op med dig selv, hvilke forventninger du har til dig selv i rollen som TR? Etf anbefaler, at du også tager en forventningssamtale med din leder, som du helt sikkert kommer til at indgå i et tæt samarbejde med. Repræsenterer du flere arbejdspladser, anbefaler Etf, at du også afstemmer forventninger med de øvrige ledere. Også sikkerhedsrepræsentanten er det en god idé at afstemme forventninger med.

14 Opbakning fra Etf Som nyvalgt TR og TR-suppleant skal du vide, at der er masser af hjælp, viden og erfaringer at hente, som Etf gerne vil dele ud af. Har du brug for rådgivning og sparring, så tøv ikke med at kontakte Etf. Er du ansat i en kommune eller region, er konsulenterne og regionsformanden dine lokale kontaktpersoner og sparringspartnere i Etf. Er du ansat i staten eller inden for det private område, er Etf s konsulenter i sekretariatet i København og Etf s formand og næstformand dine kontaktpersoner. 13 Netværk og klubber Foreningen sørger for at skabe rammerne for løbende dialog og kontakt mellem dig, andre TR og Etf. Etf holder løbende TR-regionsmøder for tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner og for tillidsrepræsentanter ansat i staten eller i det private. På disse møder får du mulighed for at lære dine nærmeste TR-kolleger at kende, udveksle erfaringer og få inspiration. Du får opdateret din viden med informationer fra Etf. Samtidig kan du drøfte forskellige problemstillinger eller Etf-holdninger med de andre TR, din Etf-region eller Etf s konsulenter og politikere. TR-regionsmøder indkaldes per , via kalenderen på og i fagbladet Ergoterapeuten. Især TR inden for staten er organiseret i klubber under Etf. TR på professionshøjskolerne mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. TR ansat i Arbejdstilsynet er tilsvarende organiseret i en klub, men fælles med TR fra Danske Fysioterapeuter. Klubben holder møde med Etf s sekretariat og sekretariatet i Danske Fysioterapeuter én til to gange om året. Klubberne organiserer selv møderne. TR ansat på SOSU-skolerne er endnu ikke organiseret i en klub, men mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. Etf s sekretariat organiserer møderne. Du kan læse mere om klubberne på under netværk.

15 RETTELSESBLAD VEDRØRENDE SIDE 14 TR-KURSER Etf er i gang med at revidere pjecen Nyvalgt tillidsrepræsentant. Indtil den nye TR-pjece ligger klar, skal du vide, at Etf udbyder en helt ny TR-grunduddannelse fra januar Det betyder, at indholdet på side 14 ikke gælder fra Som erstatning for side 14, får du her en kort omtale af Etf s TR-kurser fra ETF S GRUNDUDDANNELSE Etf opfordrer dig til at gennemføre Etf s grunduddannelse, hurtigst muligt efter du er blevet valgt. Så snart Etf har modtaget din anmeldelse af dit TR-hverv, får du en invitation til de første to moduler i grunduddannelsesforløb. Et grunduddannelsesforløb bestående af tre moduler: MODUL 1: Introduktion til emner som TR s funktion, rettigheder og vilkår, Etf som organisation, ledelsesretten og forhandling af nyansættelser MODUL 2: Overenskomstsystemet, TR som bisidder, forhandling af løn, arbejdstid og senioraftaler, introduktion til MED-systemet mv. MODUL 3: Fokus på, hvordan TR kan arbejde målrettet strategisk for eksempelvis bedre vilkår og muligheder for at udvikle professionen, gode arbejdspladser, gode løn og ansættelsesvilkår mv. Etf starter tre forløb op om året: grunduddannelsesforløb A, forløb B eller forløb C. MODUL 1 OG MODUL 2 ER UADSKILLELIG Hvis du tilmelder dig modul 1 i grunduddannelsesforløb A 2012, er du samtidig tilmeldt modul 2 i samme forløb. Du kan kun deltage på modul 1, hvis du også deltager på modul 2 i samme forløb. Du kan frit vælge, om du vil deltage på modul 3 i samme grunduddannelsesforløb (A), eller om du vil vente til det efterfølgende grunduddannelsesforløb (B). Etf anbefaler, at du deltager på modul 3 i samme forløb, som du har deltaget på modul 1 og 2. Først når du har gennemført grunduddannelsen, får du adgang til de specifikke kurser. Du bliver ikke automatisk inviteret til modul 3, men skal selv sørge for at tilmelde dig på etf.dk/tr. SPECIFIKKE KURSER Etf udbyder hvert år forskellige kurser, som du kan tilmelde dig, når du har gennemført grunduddannelsen. Hvert efterår bliver det kommende års kurser omtalt i et kursuskatalog i bladet og på etf.dk/tr. Du vil også snart kunne læse mere om den nye grunduddannelse på etf.dk/tr-kurser og temadage

16 TR-suppleanter Som TR-suppleant kan du deltage på Etf s TR-kurser, temadage og TRmøder, hvis du varetager selvstændige TR-opgaver, som for eksempel at du indgår i ansættelsesudvalg. 15 Gratis at deltage Det er gratis for TR og suppleanter at deltage i Etf s TR-kurser og -møder. Viden og nyheder er den vigtigste kilde til viden og nyheder for Etf s tillidsvalgte sammen med Ergoterapeuten. Her finder du informationer og nyheder om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. En del af Etf s hjemmeside, er forbeholdt TR. Her finder du blandt andet de centrale TR-aftaler, Etf s TR-kurser og TR-nyheder. Der er særlige sider om TR-rollen og TR som forhandler af løn, arbejdstid og senioraftaler. Etf opfordrer dig til at tilmelde dig de elektroniske nyhedsbreve for TR og AMiR, så du modtager TR og AMiR-nyheder direkte i din mailboks. Det gør du på forsiden af Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev i din Etf-region bortset fra region Øst. Det gør du på under regioner. Har du ikke adgang til internettet, kan du rekvirere aftaler, overenskomster og print fra i Etf s sekretariat.

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Den årlige TR vilkårsaftale drøftelse. spørgsmål: Hvor mange af jer har en årlig TR vilkårs drøftelse med jeres leder?

Den årlige TR vilkårsaftale drøftelse. spørgsmål: Hvor mange af jer har en årlig TR vilkårs drøftelse med jeres leder? Den årlige TR vilkårsaftale drøftelse. spørgsmål: Hvor mange af jer har en årlig TR vilkårs drøftelse med jeres leder? I MED Rammeaftalen står der: 14. Medarbejderrepræsentanternes vilkår Stk. 2 Medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Ergoterapeutforeningen. Kursus: Få din JTI-profil 2015

Ergoterapeutforeningen. Kursus: Få din JTI-profil 2015 Ergoterapeutforeningen Kursus: Få din JTI-profil 2015 Få afklaret, hvordan din såkaldte JTI-profil, Jugiansk TypeIndeks, ser ud, og hvordan du kan bruge profilen i dit TR-hverv. Læs mere om: Hvad Etf tilbyder

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant September 2017 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 2 2/AFTALERET DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder etf.dk Samarbejde, aktiviteter og muligheder Ergoterapeuter agerer i højere grad som ledere drevet af en vision end ledere af en profession Forord Ledelse i den offentlige

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010 Klubber og TR-vilkår Vejledning til DS klubvedtægter Marts 2010 Indhold Vejledning til DS klubvedtægt 3 Hvad er en klub? 4 Er ledere med i klubben? 4 Hvordan opretter man en klub? 4 Er der en klub, når

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

VELKOMMEN SOM TR I DS

VELKOMMEN SOM TR I DS VELKOMMEN SOM TR I DS Dansk Socialrådgiverforening 2 Kære nye tillidsrepræsentant Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til Dansk Socialrådgiverforenings stærke faglige fællesskab for vores mange

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder. Samarbejde, aktiviteter og muligheder

Til dig der er ergoterapeut og leder. Samarbejde, aktiviteter og muligheder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder FORORD Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse,

Læs mere

BUPL. Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir

BUPL. Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir BUPL Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir 1 At forholde sig til rollen som TR Årsagerne til, at du er valgt som tillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Bliv medlem. af Ergoterapeutforeningen og få kontante fordele

Bliv medlem. af Ergoterapeutforeningen og få kontante fordele Bliv medlem af Ergoterapeutforeningen og få kontante fordele For kun 177 kr. i kvartalet får du en lang række fordele, der hurtigt kan vise sig at være medlemskabet værd i kroner og ører. Fagligt fællesskab

Læs mere

Tillykke med valget!

Tillykke med valget! Tillykke med valget! Kære nyvalgt tillidsrepræsentant Tillykke med valget som tillidsrepræsentant (TR) i BUPL Hovedstaden og for dine kollegaer på din arbejdsplads. Vilkårene på institutionsområdet er

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant

Vælg en tillidsrepræsentant Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan 4 valg af tr_final_november16.indd 1 08-11-2016 11:38:53 Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Protokollat 1 - Procedurer, tillidsrepræsentanter og forhandlingsforhold i fællesoverenskomsten

Protokollat 1 - Procedurer, tillidsrepræsentanter og forhandlingsforhold i fællesoverenskomsten Protokollat 1 - Procedurer, tillidsrepræsentanter og forhandlingsforhold i fællesoverenskomsten Indhold Protokollat 1 - Procedurer, tillidsrepræsentanter og forhandlingsforhold i fællesoverenskomsten...

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem!

Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem! www.bupl.dk/fyn Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem! Et fagligt fællesskab for pædagoger BUPL Fyn tilbyder dig at være en del af et fællesskab. Et fællesskab sammen med andre

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Vejledning om nødberedskab OK 18

Vejledning om nødberedskab OK 18 Vejledning om nødberedskab OK 18 Om denne vejledning Først forhandles central rammeaftale Ifølge vores hovedaftaler med Regionernes Lønnings- og Takstnævn og KL skal Etf stille det nødvendige beredskab

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale

Læs mere

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN PERSONALEKONTORET NOTAT Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Til Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Fredericia Kommune har indgået MED-aftale pr. 29. september 2006 jf. Rammeaftale

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGENS OVERORDNEDE LØNPOLITIK Fagforeningens overordnede lønpolitik fastlægger en række lønprincipper, der skal bruges som styringsredskab for det

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Dette er rammerne, som det enkelte kredsbestyrelsesmedlem skal virke indenfor.

Dette er rammerne, som det enkelte kredsbestyrelsesmedlem skal virke indenfor. Beskrivelse af hverv som politisk valgt i Kreds Midtjylland Dette dokument beskriver hvervene som hhv.: - Kredsbestyrelsesmedlem - Frikøbt kredsformand/kredsnæstformand Hvervet som kredsbestyrelsesmedlem

Læs mere

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER TR- HÅND BOG Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG FORORD / 3 Forord Tak fordi du har sagt ja til at være tillidsrepræsentant. Danske Fysioterapeuters politik

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

TR rolle og forventninger

TR rolle og forventninger TR rolle og forventninger Din rolle som TR Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på skolen

Læs mere

KERNEN i MED-systemet

KERNEN i MED-systemet KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer Septemberforliget 1899 Forhandlingsretten Løn Arbejdstid Ferie MED-aftalen

Læs mere

Aftalen omfatter valgte tillidsrepræsentanter efter MED-aftalens 10, MED-strukturen.

Aftalen omfatter valgte tillidsrepræsentanter efter MED-aftalens 10, MED-strukturen. Forhåndsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og samtlige forhandlingsberettigede organisationer vedrørende vilkår og honorering af funktionerne som fælles- og tillidsrepræsentanter i Vesthimmerlands Kommune.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde 25, I 1468 København K Tlf. 3311 9700 Fax 3311 9707 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Side 1 LEDEREN & BUPL

Side 1 LEDEREN & BUPL Side 1 LEDEREN & BUPL Kære leder i BUPL Midtsjælland Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPLs lederforening. Lederforeningens hovedopgave er at varetage ledernes fagpolitiske interesser.

Læs mere