Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet"

Transkript

1 Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland

2 Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk Sygeplejeråds vision: Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. På denne baggrund er DSR Kreds Midtjyllands strategi og handleplan for tillidsrepræsentanter vedtaget i foråret Det fremgår af udviklingsretningen, at tillidsrepræsentanten er medlemmernes primære indgang til organisationen og den mest arbejdspladsnære politiker i Dansk Sygeplejeråd. Dialog mellem alle led i organisationen er af afgørende betydning for udviklingen og sammenhængskraften i Dansk Sygeplejeråd. Tillidsrepræsentanten har en nøglerolle i at sætte dialogen om sygepleje og sundhedspolitik på dagsordenen i dagligdagen og i MED-systemet, ligesom tillidsrepræsentanten har en nøglerolle i dialogen mellem alle led i Dansk Sygeplejeråd. DSR, Kreds Midtjylland vil løbende udvikle og evaluere TR-strategien og handleplanen, så den giver optimale vilkår for arbejdet for og samarbejdet med vores tillidsrepræsentanter. Sammenhæng og nærvær i organisationen Et vigtigt tema er, hvordan der kan skabes sammenhæng og nærvær i hele organisation. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kreds befi nder sig forskellige steder i organisationen. De forskellige perspektiver giver derfor væsentlige fordele i samarbejdet for at skabe sammenhæng og fælles forståelse for nødvendige aktiviteter. Det er helt centralt at vælge arbejdsformer og samarbejdsformer, der kan understøtte sammenhæng og nærhed, således at tillidsrepræsentanterne understøttes i samarbejdet på arbejdspladserne med de sygeplejefaglige ledere og i samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne. For at styrke samspillet mellem det politiske og det faglige system og de tillidsvalgte drøftes logistik, planlægning og afvikling af møder i kredsens Strategiske Team og med de to teams af faglige konsulenter. Strategien er fortsat, at formandsgruppen og faglige konsulenter arbejder på at skabe sammenhæng i organisationen og mulighed for, at politik kan gro nedefra. Dermed bliver der løbende sparring, videndeling, idéudveksling og -udvikling i samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter/fællestillidsrepræsentanter, formandsgruppe og de faglige konsulenter. Ønsket er en dialog på tværs af arbejdspladser og sektorer. Det forventes, at tillidsrepræsentanter har en god dialog med medlemmerne, henter inspiration og videregiver medlemmernes input til kredsen/faglige konsulenter 2

3 samt formidler Dansk Sygeplejeråds holdninger og politikker til medlemmerne. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter på tværs af arbejdspladser og sektorer skal udvikles for at sikre gensidig udveksling af ideer, viden, strategier og resultater. Netværksdannelsen kan være på baggrund af fælles eller forskellige interesser. Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har i kraft af deres funktion en stor kontaktflade, som de agerer i forhold til. For at skabe resultater kræver det, at tillidsrepræsentanter opbygger gode samarbejdsrelationer med deres interessenter. Herunder forventes det, at tillidsrepræsentanter indgår i et konstruktivt samarbejde med ledelsen, hvor gensidige forventninger afklares. Tilsvarende forventes, at tillidsrepræsentanter etablerer et samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne. Samarbejdsformerne mellem medlemmer, det lokale TR/FTR-niveau og kredsen skal hele tiden udvikles for at sikre sammenhæng og gennemslagskraft i organisationen. Deltagelse på kredsbestyrelsesmøder og deltagelse i ad hoc grupper er TR ernes muligheder for at indgå i dialog med kredsbestyrelsen. Der skal derfor være fokus på ideer, forslag og initiativer, der medvirker til at understøtte denne udvikling. Det er vigtigt at få synliggjort den politiske indsats fx på kredsens hjemmeside og TR Kompasset gerne suppleret med eksempler, så tillidsrepræsentanterne kan hente inspiration og argumentation. En fremtidsstrategi kan være udvikling af netbaserede netværk, der kan fungere som et debatforum. Der skal derfor udarbejdes en kommunikationsstrategi for, hvordan man skaber sammenhæng mellem kredsen og FTR/ TR om de politiske budskaber og satsningsområder. Denne holdning afspejles også i kredsens budgetlægning, hvor TR-området i en afvejning med kredsens øvrige aktiviteter indgår som et centralt område i de samlede aktiviteter. 3

4 Rekruttering og fastholdelse af tillidsrepræsentanter For at medvirke til at Dansk Sygeplejeråd er handlekraftig og synlig og for at sikre, at medlemmerne er velinformerede, er det en del af strategien, at der er tillidsrepræsentanter på alle områder. En målsætning er derfor at få etableret det nødvendige antal tillidsrepræsentant-valgområder, der understøtter dette, og at der er tillidsrepræsentanter i alle valgområder. Det kan være en fordel for enligtsiddende tillidsrepræsentanter at have kontakt med et TR-kollegium. For at fastholde tillidsrepræsentanterne er det vigtigt, at der er gode vilkår for arbejdet. Kredsen understøtter derfor, at der bliver indgået vilkårsaftaler for den enkelte tillidsrepræsentants virke. Et tilbud om temadage og seminarer med politisk, organisatorisk og fagrelateret indhold kan også være motiverende for at vælge at forblive som lokal tillidsrepræsentant. Fastholdelse af tillidsrepræsentanter skal derfor ses i sammenhæng med kompetenceudvikling og netværksdannelse. Samlet introduktionsprogram Der er i Dansk Sygeplejeråd udarbejdet et fælles program for introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Introduktionsperioden skal ses som et element i den samlede grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Perioden starter således med godkendelsen af den nyvalgte tillidsrepræsentant (Arbejdsgiver har en formel indsigelsesperiode på tre uger mod en anmeldt tillidsrepræsentant) og afsluttes med påbegyndelse af grunduddannelsen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant bliver introduceret på arbejdspladsen af FTR og i TR- kollegiet. I kredsen er der en en individuel samtale med den faglige konsulent for området og eventuelt FTR med afklaring af forventninger og tilmelding til grunduddannelse. Heri indgår ligeledes drøftelser om handleplan for rekruttering og fastholdelse. Det er Dansk Sygeplejeråds mål at tilbyde grunduddannelsen til tillidsrepræsentanter inden for det første år efter valget. Der afholdes årligt fire introduktionsmøder i kredsen. Introduktionsdagene indgår som en del af grunduddannelsesforløbet. For at sikre et godt forløb for den nyvalgte tillidsrepræsentant skal der være et gensidigt samarbejde, hvor både fællestillidsrepræsentantens synspunkter og kredsens perspektiv indgår i introduktionen. 4

5 Kompetenceudvikling, herunder uddannelse/individuelle tilbud Tillidsrepræsentanter agerer i et sundhedsvæsen, der kontinuerligt forandrer sig og møder derfor i deres hverdag krav om forandringsparathed og evne til hurtig omstilling. Det er derfor en essentiel opgave, at der sker en løbende kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og at udbuddet af uddannelsesmuligheder tilpasses tidens krav til tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanter skal ikke vide alt, men de skal vide, hvor og hvordan den nødvendige viden kan fi ndes, så tillidsrepræsentanten kan, vil og tør agere i forhold til nye opgaver. Tillidsrepræsentanten skal derfor fortløbende udvikle sine kompetencer i takt med sin egen udvikling i TR-funktionen. Derfor skal der være sammenhæng mellem indhold, formål og målgruppe i udviklingen af uddannelse. Efter endt grunduddannelse tilbyder DSR-C en række organisatoriske uddannelser. Endvidere tilbydes forskellige konceptaktiviteter til TR-kollegierne. Kreds Midtjylland prioriterer derfor den løbende kontakt med fællestillidsrepræsentanter og TR-kollegier højt. Det er et stående tilbud, at formandsgruppen og de faglige konsulenter kan deltage i lokale møder og fyraftensmøder med TR-kollegier/sygeplejerskerne på arbejdspladsen. Formandsgruppen og de faglige konsulenter deltager i mødeaktiviteter med tillidsrepræsentanterne og indgår i dialog med TR-kollegierne for at støtte disse i deres kompetenceudvikling og for i fællesskab at skabe den relevante politikudvikling. Tillidsrepræsentanterne kan altid kontakte deres faglige konsulent for råd og vejledning. Drøftelserne i TR-kollegierne og den daglige kontakt med tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter danner også baggrund for udviklingen af relevante uddannelsestilbud i kredsen fx temadage, lokale kurser, kvartalsmøder m.m. Samtidig vil det være naturligt, at TR-kollegierne drøfter prioritering af kurser for tillidsrepræsentanter med udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes kompetencer og behov samt for at sikre bredde i TR-kollegiets samlede kompetencer. Det er nødvendigt at afdække behovet for kompetenceudvikling i TR-kollegierne. Dette kan ske i et samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanterne og kredsen og så udmøntes i, at der i samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanten, formandsgruppen og de faglige konsulenter, der er knyttede til de enkelte TR-kollegier, udarbejdes udviklings- og samarbejdsplaner. Fællestillidsrepræsentanter I Kreds Midtjylland er fællestillidsrepræsentanterne centrale medspillere i udviklingen af TR-området. Det er derfor vigtigt at få en fælles afklaring af forventninger til og fra fællestillidsrepræsentanterne i forhold til deres virksomhed og i forhold til kollegierne. 5

6 Der skal derfor arbejdes på - med afsæt i Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR : at afdække hvilke kompetencer, der nødvendige og ønskelige hos fællestillidsrepræsentanter, at udarbejde en generel oversigt over samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentanter og kreds, at indgå aftale om samarbejde med den enkelte fællestillidsrepræsentant/enligt siddende tillidsrepræsentant. Drøftelse af fællestillidsrepræsentanternes behov for kompetenceudvikling sker på kredsens møder for fællestillidsrepræsentanter, hvor også kredsens politiske overvejelser vedrørende behov for udviklingsretning for TR/FTR synliggøres, således at det samlede tilbud om uddannelse og udvikling giver mening for alle. Der kan for eksempel tilbydes temadage om FTR-rollen som leder af et TR-kollegium suppleret med temadage om, hvordan man motiverer, understøtter og underviser kollegiet. Fællestillidsrepræsentanters og tillidsrepræsentanters forhandlingskompetence Forhandling kan opdeles i forhold til mange emneområder eksempelvis lokal forhandling om arbejdstidsforhold, forhandlinger i MED-udvalg om det sociale kapitel og personalepolitik samt individuelle og kollektive lønforhandlinger på arbejdsplads- og institutionsniveau. I Kreds Midtjylland udøves Dansk Sygeplejeråds forhandlingsret i forhold til lønfastsættelse og lokal løndannelse af kredsformand og kredsnæstformænd, ansatte i kredsens sekretariat samt fællestillidsrepræsentanter. linger for sygeplejerskerne til stadighed kan forstærkes og udbygges. Forhandlingskompetencen kan uddelegeres efter aftale med den enkelte FTR. Kreds Midtjylland arbejder på stadig at udvikle og opkvalificere tillidsrepræsentantområdet også med hensyn til de mangesidede forhandlingsopgaver, tillidsrepræsentanter skal varetage på arbejdspladsen. Kredsen arbejder på at styrke samarbejdet med og uddannelsen af fællestillidsrepræsentanterne, således at samarbejdet om lokale lønforhand- 6

7 Mødestruktur Mødestrukturen skal understøtte og medvirke til at udvikle det strategiske arbejde med TR/FTR-området. Aktuelt arrangeres en række møder for fællestillidsrepræsentanter med både emner fælles for det regionale og det kommunale område samt emner for sektorerne hver for sig. I forhold til tillidsrepræsentanter for sundhedsplejerskerne er der planlagt med to årlige møder. I forhold til primærområdet samles lokale tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i mindre geografisk afgrænsede grupper for at styrke dialog og netværksdannelse. Det afholdes også særskilte møde med fx TR fra forskellige specialafdelinger, TR med fælles funktioner som fx visitatorer og TR fra private institutioner. Ligeledes kan der være værdi i temadage med et politisk og/eller fagligt indhold. Det er som nævnt et stående tilbud, at formandsgruppen og de faglige konsulenter kan deltage i lokale møder og fyraftensmøder med TR-kollegier/ sygeplejerskerne på arbejdspladsen. Rådighedsmidler til TR-kollegierne Ud over de øvrige midler, som kredsen anvender på TR-området, understøttes TR-kollegierne direkte ved at få tilført et mindre rådighedsbeløb. Der ydes pt et rådighedsbeløb til TR-kollegierne på kr. 100 årligt pr. TR-område til dækning af diverse små fornødenheder efter TR-kollegiets beslutning. Beløbet udbetales efter nærmere administrative retningslinjer. Ved afholdelse af møder på kredskontorerne er der endvidere mulighed for at lave kaffe og te. 7

8 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 2012 Telefon Marienlystvej Silkeborg Oplag: Tryk: Form & Farve, Juelsminde

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dette er rammerne, som det enkelte kredsbestyrelsesmedlem skal virke indenfor.

Dette er rammerne, som det enkelte kredsbestyrelsesmedlem skal virke indenfor. Beskrivelse af hverv som politisk valgt i Kreds Midtjylland Dette dokument beskriver hvervene som hhv.: - Kredsbestyrelsesmedlem - Frikøbt kredsformand/kredsnæstformand Hvervet som kredsbestyrelsesmedlem

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Efterårsprogram FOR FTR, TR OG AMiR I KREDS SJÆLLAND

Efterårsprogram FOR FTR, TR OG AMiR I KREDS SJÆLLAND Efterårsprogram 2019 FOR FTR, TR OG AMiR I KREDS SJÆLLAND Kære FTR/TR og AMiR Med dette aktivitetsprogram for møder og temadage i Kreds Sjælland, byder vi dig som FTR, TR og AMiR, velkommen til et spændende

Læs mere

Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer

Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer 2018-2021 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850 nordjylland@dsr.dk - www.dsr.dk/nordjylland

Læs mere

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til [Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på siden.] FTR-seminar 03. og 04. september

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

DSR s Forhandlingsgrundlag

DSR s Forhandlingsgrundlag DSR s Forhandlingsgrundlag DSR s Forhandlingsgrundlag Layout: Dansk Sygeplejeråd 18-16 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

Vi er hinandens forudsætninger!

Vi er hinandens forudsætninger! Vi er hinandens forudsætninger! I fællesskab skaber vi rum for: Læring Facilitering Oversættelse og formidling FTR-seminar 8. og 9. maj 2017 FTR-seminar d. 8. og 9. maj 2017 Vi er hinandens forudsætninger

Læs mere

Handleplan DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøstrategi og strategi for arbejdsmiljørepræsentanter

Handleplan DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøstrategi og strategi for arbejdsmiljørepræsentanter Oversigt De faglige indsatsområder Akut-området, Medicinske afdelinger og psykiatri Kommune- og regionsvalg Følge APV og trivselsmålinger - Særligt regionens Trivsel OP Arbejdstilsynets indsats og påbud

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Uddannelsespolitik for tillidsvalgte FOA Skive Uddannelsespolitik For Tillidsvalgte

Uddannelsespolitik for tillidsvalgte FOA Skive Uddannelsespolitik For Tillidsvalgte Uddannelsespolitik For Tillidsvalgte 1 Indhold Indholdsfortegnelse.. Side 2 Indledning.. Side 3 Målsætning med uddannelsespolitikken. Side 3 Uddannelsesmæssig indsats for TR og FTR.. Side 4 Uddannelsesmæssig

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Det sammenhængende sundhedsvæsen [Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den. 14 januar 2019

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den. 14 januar 2019 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den. 14 januar 2019 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. Aktuelt 3.2. Bornholm 2019

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den juni Organisationsudviklingsprojektet

Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den juni Organisationsudviklingsprojektet Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den 21.-22. juni 2017 Organisationsudviklingsprojektet Kongresforslag Organisationsudviklingsprojektet Baggrund DSR s kongres besluttede i maj 2016, at gennemføre

Læs mere

De midtjyske pejlemærker er desuden udarbejdet på baggrund af drøftelser af de 8 teser for organisationsudviklingsprojektet

De midtjyske pejlemærker er desuden udarbejdet på baggrund af drøftelser af de 8 teser for organisationsudviklingsprojektet Midtjyske pejlemærker for fremtidens DSR Siden kongressen i foråret 2016 og igangsættelsen af organisationsudviklingsprojektet har kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland drøftet perspektiver, visioner og

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

TR-workshop Temaeftermiddage med undervisning i relevante temaer inden for overenskomstmæssige aftaler og det sociale område for TR.

TR-workshop Temaeftermiddage med undervisning i relevante temaer inden for overenskomstmæssige aftaler og det sociale område for TR. EFTERÅR 2016 KÆRE TR OG AMiR I en tid, som er præget af regionens og kommunernes omfattende besparelser og omstruktureringer, er jeres uvurderlige indsats på arbejdspladserne af helt afgørende betydning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2016 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant I en tid, som er præget af regionens og kommunernes omfattende besparelser og

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Tillykke med valget!

Tillykke med valget! Tillykke med valget! Kære nyvalgt tillidsrepræsentant Tillykke med valget som tillidsrepræsentant (TR) i BUPL Hovedstaden og for dine kollegaer på din arbejdsplads. Vilkårene på institutionsområdet er

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den juni Organisationsudviklingsprojektet

Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den juni Organisationsudviklingsprojektet Kongresforslag til den ekstraordinære kongres den 21.-22. juni 2017 Organisationsudviklingsprojektet 1 Kongresforslag Organisationsudviklingsprojektet Baggrund DSR s kongres besluttede i maj 2016, at gennemføre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Dansk Sygeplejeråd vil flytte grænser i organisation, fag og samfund.

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING - et ledelsesværktøj til håndtering af en kaotisk situation Udarbejdet i et samarbejde mellem amterne i regi af Handleplan for udvikling af ledelse

Læs mere

DSR Kreds Sjælland Politik. Samlede Politikker. Revision nr.: 25 Dato:

DSR Kreds Sjælland Politik. Samlede Politikker. Revision nr.: 25 Dato: Samlede ker 2018 Revision nr.: 25 Dato: 03.09.2018 1 Indholdsfortegnelse: for Tillidsrepræsentanter... 7 for lønvilkår til tillidsrepræsentanter.... 10 for Fællestillidsrepræsentanter... 11 for uddelegering

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Dansk Sygeplejeråds holdninger til arbejdsmiljø

Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Dansk Sygeplejeråds holdninger til arbejdsmiljø FÆLLES MÅL LEDER TR AMiR DSR ARBEJDS- MILJØ GOD LEDELSE FAG- LIGHED Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Dansk Sygeplejeråds holdninger til arbejdsmiljø Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark

Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark 1 1. Indledning For at understøtte sygeplejerskernes arbejdsmiljø og at der sker en kobling mellem

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR - strukturen skal matche organisationsstrukturen i de nye kommuner/region. For at realisere denne vision skal bestyrelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Fordeling af tidsforbruget på kredskontoret... 4 Servicering

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Godkendt på forbundssektorbestyrelsens møde den 19. december 2018 FAGPOLITISK ENGAGEMENT

Godkendt på forbundssektorbestyrelsens møde den 19. december 2018 FAGPOLITISK ENGAGEMENT Godkendt på forbundssektorbestyrelsens møde den 19. december 2018 FAGPOLITISK ENGAGEMENT Ambition og formål HK Kommunal er en stærk fagforening med et levende medlemsdemokrati og det er vores ambition

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv et fælles projekt!

Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv et fælles projekt! Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Kreds Midt Træf 2019 Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv et fælles projekt! 24. januar 2019 Herning Kongrescenter Kreds Midt Træf 2019 Kom til Kreds Midt Træf

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Organisatoriske Forhold

Organisatoriske Forhold Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 - Indledning.. 2 2 - LL-klubben. 2 3 - Årsmøde.. 3 4 - Bestyrelsen. 3 5 - Sekretariatspersonale.. 4 6 - Principprogrammet..

Læs mere

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Væsentlige forudsætninger for, at vi som mennesker er sunde og livsduelige, er, at vi har mulighed for at kunne tænke og reflektere, og at andre ser vores

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling. i Midtklyngen. Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling. i Midtklyngen. Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling i Midtklyngen Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune Udveksling af sygeplejersker og terapeuter i primær/sekundær sektor INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 3 Sekretariatspersonale... 4 Principprogrammet... 4 Arbejdsprogrammet... 4 Politikprogram...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere