N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M"

Transkript

1 N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Tlf.: Fax CVR-nr mp@mppension.dk

2 Nu g jeg på pension alderspension og alderssum I denne pjece kan du læse om din pension fra MP Pension og om samspillet med forskellige andre pensionsordninger. Bilag 1 er et skema, hvor du kan føre dine egne tal ind og få overblik over dine samlede pensionsopsparinger. Bilag 2 er en liste over nyttige postadresser og hjemmesider. Som du kan se på din lige pensionsoversigt, har det stor betydning for pensionens størrelse, hvorn du vælger at gå på pension. En pension for en 60-ig udgør cirka 55% af en pension for en 67-ig. Din pension stiger for hver måned, du udskyder din pensionering. Det skyldes, at jo tidligere, man g på pension, desto færre har man indbetalt penge til sin pension og jo flere skal vi udbetale penge i form af pension. Giv besked i god tid! Din MP pension er forudbetalt, og derfor vil vi gerne vide i god tid, hvorn du ønsker din første pension udbetalt. Jo før vi ved besked, jo bedre kan du vide dig sikker på, at du kan få din første pension den dag, du ønsker det. Hvis du giver os besked to måneder før den første udbetaling, kan du være sikker på at få din pension til tiden. Ring til os på så sender vi dig et oplysningsskema til udfyldning. N du returnerer skemaet, skal du huske at vedlægge kopier af dåbs-/ eller navneattester på dine eventuelle børn under Alderspension Din MP pension er kendetegnet ved en livsvarig udbetaling af månedlig pension uanset hvor gammel du bliver. Hvis du er født før 1. januar 1959, kan du tidligst gå på pension, n du bliver 60 og har fratrådt din pensionsgivende stilling. Hvis du er født mellem 1. januar 1959 og 1. januar 1962, er der etableret en overgangsordning. Hvis du er født den 1. januar 1962 eller senere, er der to muligheder: Er din pensionsordning oprettet inden den 1. maj 2007, kan du tidligst gå på pension, n du fylder 60. Er din pensionsordning oprettet efter den 1. maj 2007, kan du tidligst gå på pension, n du fylder 62. Du skal senest gå på pension, n du fylder 70. Hvis du ønsker det, kan du vælge at gå på delvis pension fx kombineret med arbejde på deltid. Grundpension eller omregnet pension? N du søger om pension, skal du tage stilling til, om du ønsker grundpension eller omregnet pension. Langt de fleste vælger den omregnede pension, hvor man f en højere startpension sammenlignet med grundpensionen. Efter som pensionist vil grundpensionen blive større end den omregnede pension. Der findes ikke noget entydigt svar på, om det er en fordel for dig at få omregnet pension eller grundpension. Din pension bliver regnet med en minimumsrente kaldet grundlagsrenten. For al opsparing før 1993 er grundlagsrenten 4,25%. For opsparing efter 1. januar 1993 blev grundlagsrenten nedsat til 3,50%, 1. januar 1996 blev grundlagsrenten nedsat til 3%, 1. juli 1999 blev grundlagsrenten nedsat til 1,50%, og 1. januar 2008 blev grundlagsrenten på 1,5% så gjort betinget. Forskellen mellem de to typer pension hænger sammen med de renter, vi har anvendt til beregningerne: Den omregnede pension regnes altid med en grundlagsrente på 4,25% for hele din indbetaling. Til gengæld vil den lige bonustilskrivning være tilsvarende mindre. Grundpensionen bliver beregnet med de grundlagsrenter, der har været gældende undervejs i din opsparingsperiode, og den reguleres med de lige tilskrivninger af bonus

3 Vælger du den omregnede pension, kan din pension blive nedsat, hvis vi i en periode f et dligt afkast af vores investeringer. Bemærk: N omvalget til den nye pensionsordning er overstået i sidste halvdel af 2008, er det ikke længere muligt at vælge omregnet pension på den nuværende pensionsordning. 1. december 2008 er således sidste gang, vi tilbyder omregnet pension på den nuværende pensionsordning. Hvis du vælger dig over på den nye pensionsordning i sidste halvdel af 2008, f du mulighed for at vælge omregnet pension også i fremtiden. Konverteret pension engangsbeløb Hvis din pension er mindre end kroner om et, kan du få den konverteret til et engangsbeløb mod en beskatning på 40% i stedet for indkomstskat. Vælger du at konvertere din pension, udtræder du samtidig af MP Pension og har ingen tilbageværende dækninger. Optaget i opsparingsordningen? Hvis du var fyldt 60, da du blev medlem i MP Pension, blev du optaget i opsparingsordningen. N du skal pensioneres, bliver dit opsparede beløb anvendt til en livrente for dig og en eventuel pension til din ægtefælle, hvis du dør først. Beskatning Du skal betale almindelig indkomstskat af din alderspension men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Hvis du bor i udlandet, er hovedreglen den, at pensionen beskattes i det land, hvor man har bopæl. Danmark har dog en særaftale med en række lande, hvilket betyder, at pensionen muligvis skal beskattes i Danmark. Kontakt SKAT telefon eller på mail skat@skat.dk. 2. Alderssum En alderssum er den del af din månedlige pension, der kan udbetales som et engangsbeløb. Vi reserverer automatisk mellem 5 og 10 procent af dine pensionsbidrag til alderssum hvor meget afhænger blandt andet af dit valg af ægtefællepension og din alder, da du blev optaget i MP Pension. Selv om du har reserveret et beløb til alderssum, behøver du ikke at få den udbetalt. Du kan også vælge at konvertere hele summen til månedlig alderspension. Du kan se på den lige pensionsoversigt, om du har ret til alderssum og i givet fald hvor stor summen er. Du har i alle tilfælde ret til en alderssum for den del af dine indbetalinger, som ligger før For alle indbetalinger efter 1993 vælger du selv, om du vil reservere et beløb til alderssum eller ej. Vælger du at få udbetalt alderssum, bliver din månedlige pension samt eventuelle ægtefælleog børnepensioner mindre fra udbetalingstidspunktet og resten af livet. Hvis du f udbetalt din alderssum, f du samlet set udbetalt mere fra os i de første som pensionist, end hvis du havde fravalgt alderssummen afhængigt af din pensionsalder og dit valg af ægtefællepension. Efter som pensionist vender det så: hvis du bliver meget gammel, f du totalt set mere udbetalt fra os, hvis du fravælger alderssummen. Alderssum og invalidepension Hvis du modtager invalidepension, kan du ikke få udbetalt alderssum. Har du fået udbetalt alderssum, og du senere f tilkendt invalidepension, skal du være opmærksom på, at alderssummen kan blive modregnet i invalidepensionen. Et eksempel: Fru Olsen er født i 1952 og kan således vælge at gå på pension som 60-ig. Hun blev optaget i MP Pension den 1. februar Hun indbetaler et månedligt pensionsbidrag på kr. Hendes pensionsordning i MP Pension er med livsvarig ægtefællepension og med ret til fuld alderssum ved alderspensionering

4 Pensionsalder Årlig alderspension Alderssum 60 med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum og udsat alderspension (hvilende medlem) Alderssum ved 62 og pension ved Alderssum ved 62 og pension ved Hvorn kan alderssummen blive udbetalt? Du kan få alderssummen udbetalt, n du er berettiget til at gå på pension. Hvis du f alderssummen udbetalt uden at tage hul på din løbende alderspension, kan du fortsætte med at arbejde og indbetale pensionsbidrag til os. Du kan senest få alderssummen udbetalt samtidig med, at du tager hul på din månedlige pension. Mange vælger at få udbetalt alderssummen, n de som 62-ige overg på efterløn. Derved kan de udskyde den månedlige pension til de fylder 65 og det er smart. Der modregnes nemlig ikke for alderssummen, n man g på efterløn som 62-ig (eller 2 efter man har modtaget sit efterlønsbevis). Der bliver ikke udbetalt ekstra pensionisttillæg af alderssummen. Delvis alderssum Hvis du ønsker det, kan du også få udbetalt en delvis alderssum. Vælger du delvis alderssum, kan du enten konvertere resten til alderspension eller få udbetalt den resterende alderssum på et senere tidspunkt dog senest n du g på alderspension. Hvis du bider alderssummen over, kan den sidste udbetaling blive mindre end forventet på grund af, at opsparingen til alderssummen stopper, n man tager hul på den. Pengene forsvinder naturligvis ikke de bliver i stedet til månedlig alderspension. Skatteregler Du skal betale 40% i afgift, n du f din alderssum udbetalt uanset om du bor i Danmark eller i udlandet. Skatteteknisk er din MP pension en skattekode 1-ordning (ratepension er skattekode 2 og kapitalpension er skattekode 3). Hvis du er skattepligtig i Grønland, skal du være opmærksom på, at der i Grønland ikke er fradragsret for indbetalinger til alderssum. Det beløb, du reserverer til alderssum, skal medregnes i de kroner, som du kan indbetale til en kapitalpension i Hvis du betaler topskat, skal beløbet medregnes i den indkomst, du skal betale topskat af. Det betyder, at du kan komme til at betale cirka 15 procent i skat af det beløb, du reserverer til alderssum. 3. Børnepension Hvis du har børn under 21 eller 24, n du g på pension, har dine børn ret til børnepension. Det gælder også for adoptivbørn og stedbørn, hvis du har forsørget dem mindst tre måneder forinden, du g på pension. Det gælder imidlertid ikke for samlevers børn eller for børn, som er undfanget efter din pensionering. Sidstnævnte f dog børnepension, hvis de er under 21/24, n du dør. Der er børnepension til børnenes 24. for den del af dine bidrag, som er indbetalt før 1. januar Og der er børnepension til børnenes 21. for den del af dine bidrag, som ligger efter 1. januar Børnepensioner udbetales samtidig med alderspensioner og svarer beløbsmæssigt til 20% af en alderspension

5 Hvis barnet er under 18, bliver børnepensionen udbetalt til barnets værge. Hvis der er fælles forældremyndighed og barnet bor hos den ene forælder, skal begge forældre oplyse skriftligt, hvem vi skal udbetale børnepensionen til. Har du pligt til at betale børnebidrag, kan denne pligt nedsættes eller bortfalde, hvis der bliver udbetalt børnepension til barnet kontakt Statsforvaltningen (tidligere Statsamtet). Der skal betales almindelig indkomstskat af børnepensionen, som beskattes hos barnet. 4. Din MP pension og andre pensionsordninger Din samlede alderspension indeholder pensionsbeløb fra flere kilder. Al pensionsopsparing i Danmark falder inden for tre kategorier: offentlige pensioner som fx folkepensionen, arbejdsmarkedspensioner som fx MP pension og frivillige indbetalinger til banker og livsforsikringsselskaber i form af fx rate- og kapitalpensioner. Hertil kan du lægge den opsparing, du eventuelt har fx i form af friværdi i fast ejendom eller anden formue. En pensionsordning kan enten være en opsparing eller en forsikring. Opsparinger som fx kapital- og ratepension ejer du. Det betyder, at du mod betaling af en afgift på 60% kan hæve opsparingen i utide, og at et eventuelt restbeløb vil indgå i dit bo ved din død. Forsikringsordninger som fx din MP pension udbetales til dig og dine eventuelle medforsikrede, så længe forsikringsbetingelserne er opfyldt. N du dør, ophører udbetalingerne fra din forsikringsordning bortset fra udbetalinger til medforsikrede efterlevende som fx ægtefæller, samlevere og børn. Størrelsen på din samlede pension afhænger af, hvor mange du har indbetalt, hvor meget du har indbetalt, hvilken ægtefælledækning du har haft, og hvorn du g på pension. Hertil kommer dine eventuelle supplerende pensionsopsparinger, formueforhold og din eventuelle ægtefælles pensionsmuligheder. Offentlige pensioner Arbejdsmarkedspensioner Frivillige indbetalinger Opsparingsordninger Efterløn LD, SP (under kroner) Fx rate- og kapitalpensioner i pensionsselskaber og -kasser som MP Pension. Fx rate- og kapital pensioner i banker, pensionsselskaber og pensionskasser som MP Pension. Forsikringsordninger Folkepension, ATP, SP (over kroner) Fx MP Pension og andre pensionskasser og selskaber der tilbyder livrenter. Tjenestemandspension. Frivillige indbetalinger til fx MP Pension og andre pensionskasser og selskaber der tilbyder livrenter. Efterløn Hvis du er berettiget til efterløn og trækker dig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet eller undlader at gå på efterløn, har du ret til at optjene en skattefri præmie. Præmien kan tidligst optjenes 2 efter, at du har fået dit efterlønsbevis. A-kassen udbetaler kontant og skattefrit ved folkepensionsalder. Hvis du dør, inden du n folkepensionsalderen, udbetales præmien til dit bo. Efterlønsreglerne er komplicerede, og derfor anbefaler vi dig altid at kontakte din a- kasse. Folkepensionsalderen er 65 i dag og 67 fra Hvis du er født før 1. januar 1959, begynder din folkepension, n du fylder 65. Hvis du er født 1. januar 1962 eller senere, begynder folke-pensionen, n du fylder 67. Der sker en gradvis optrapning med 1/2 om et fra 2024 til og med Efterlønsalderen er 60 i dag og 62 fra Der sker en gradvis optrapning med 1/2 om et fra 2019 til og med Hvis du er født 1. januar - 5 -

6 1959 eller før, kan du gå på efterløn som 60-ig. Hvis du er født efter 1. januar 1962, kan du gå på efterløn som 62-ig. Det følgende gælder kun, hvis du er fuldtidsforsikret og berettiget til efterløn som 60-ig. Det er som hovedregel en dlig idé at gå på efterløn, før du er fyldt 62. Det skyldes, at al din pensionsopsparing også summer bliver modregnet i din efterløn på den ene eller på den anden måde. Den eneste undtagelse er din ATP-opsparing. Hertil kommer, at satsen n du g på efterløn mellem 60 og 62 kun er 91% af den fulde sats. Det er oftest en god idé at vente med efterlønnen, til du bliver 62. Så er det nemlig kun dine udbetalte arbejdsgiverfinansierede månedlige pensioner som din MP pension og din eventuelle tjenestemandspension, der modregnes i din efterløn. Alderssummen modregnes ikke. Hertil kommer, at satsen n du g på efterløn mellem 62 og 65 er 100%. Det er i denne forbindelse et krav, at du opfylder 2-s reglen kontakt din A-kasse for at få mere information. Hæver du din månedlige MP pension samtidig med efterlønnen, bliver 55% af denne modregnet i efterlønnen. Derfor udskyder mange udbetalingen af deres MP pension, til de fylder 65 med en forøget månedlig pension til følge: De finansierer ene mellem 62 og 65 med efterløn, alderssum fra MP Pension og eventuelt private pensionsopsparinger. ATP, DMP og SP ATP huset administrerer tre forskellige obligatoriske og lovpligtige pensionsordninger: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) og Den Særlige Pensionsopsparing (SP). ATP er en kollektiv ordning som udbetales, n du fylder 67. Hvis du er født den 1. juli 1939 eller senere, kan du få udbetalt ATP, n du fylder 65. Du kan senest få udbetalt ATP, n du fylder 70. Den midlertidige pensionsopsparing (DMP) blev opkrævet i 1998 og udgjorde 1% af den bruttoindtægt, du betalte arbejdsmarkedsbidrag af. Beløbet udbetales som et engangsbeløb, n du fylder 65. Hvis beløbet er kroner eller derunder, skal du betale 40% i afgift. Hvis beløbet er større end kroner, skal du betale indkomstskat. DMP-ordningen blev overført til SP-ordningen den 1. januar Den særlige pensionsopsparing (SP) er blevet opkrævet siden 1999 og udgør 1% af den bruttoindtægt, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af. I 1999 og 2000 var det en kollektiv konto, hvor alle fik samme beløb udbetalt. Men fra og med indkomstet 2001 har kontoen været individuel. Du kan få udbetalt SP, n du fylder 65 i månedlige rater over en 10- ig periode. SP opkræves ikke i perioden LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) administrerer de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner. Det er beløb, som staten indbetalte til ATP i perioden 1. september 1977 til 31. august Du kan tidligst få beløbet udbetalt, hvis du g på efterløn som 60-ig. Du kan altid få beløbet udbetalt uden yderligere betingelser, n du fylder 65. Folkepension Du har ret til at få folkepension, hvis du har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Danmark (gælder ikke personer, der har haft fast bopæl i Danmark mindst 30 mellem det fyldte 15. og det 65. ). Du skal selv søge om at få udbetalt folkepension. Det kan du gøre på et skema, som din bopælskommune udsender i rimelig tid, inden du fylder 65. Folkepensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at du er fyldt 65. Et eksempel: - 6 -

7 Hr. Nielsen er 59. Han blev optaget i MP Pension i 1975 og indbetaler et månedligt bidrag på kroner. Han har en ordning med livsvarig ægtefællepension og ret til fuld alderssum ved pensionering. Hr. Nielsens alderspension ved alder 62 er kr. alternativt en alderssum på kr. og en alderspension på kr. Han er berettiget til efterløn og g på pension som 62-ig. Alderssummen afgiftsberigtiges med 40%. Alderspensionen indkomstbeskattes. Scenario 1 Hvis Hr. Nielsen hæver alderssummen ved alder 62 og udskyder alderspensionen til alder 65, vil alderspensionen vokse. Årlig indtægt Alderssum ved Efterløn ved MP Pension ved 65 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Individuelt Scenario 2 Hvis Hr. Nielsen hæver alderssummen og alderspensionen samtidig med udbetalingen af efterløn, vil 55% af alderspensionen blive modregnet i efterlønnen. Årlig indtægt Alderssum ved Efterløn ved 62 MP Pension ved 62 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Individuelt Scenario 3 Hvis Hr. Nielsen konverterer sin alderssum til alderspension og hæver alderspensionen samtidig med udbetaling af efterløn. Efterløn ved 62 MP Pension ved 62 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Årlig indtægt Individuelt - 7 -

8 Bilag 1 Livsvarige pensioner Ophørende pensioner Summer Folkepension kr. Ratepension kr. SP kr. ATP kr. Indeks kr. LD kr. MP pension kr. kr. MP alderssum kr. Kapitalpension kr. I alt kr. I alt kr. I alt kr.

9 Bilag 2 Nyttige hjemmesider og postadresser MP Pension Lyngbyvej København Ø Telefon , telefax , (Tjek din Pension) Efterløn Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon , telefax , A-kassen for akademikere Nørre Voldgade 29 Postboks København K Telefon , telefax , ATP, DMP, SP og LD ATP Huset Kongens Vænge Hillerød Telefon , telefax , Folkepension Kontakt din kommune vedrørende beregning. På Socialministeriets hjemmeside kan du orientere dig om reglerne vedrørende folkepension. Pensionsinfo På kan du få et samlet overblik over din private pensionsordnings indflydelse på de offentlige ydelser. Beregningen sker automatisk, n du har fået et password. MP Pension bliver tilsluttet Pensionsinfo i løbet af August

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere