Når pensionsalderen nærmer sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når pensionsalderen nærmer sig"

Transkript

1 Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske muligheder. Du har måske planer om at trække dig helt tilbage fra arbejdsmarkedet, når du fylder 60 år. Når pensionsalderen nærmer sig, melder en række spørgsmål sig, som fx: med 40 pct., kan ligeledes tidligst udbetales ved det fyldte 60. år og senest samtidig med påbegyndelse af udbetaling af alderspensionen. Du har også mulighed for at få en forhøjet startpension med indtil 28 pct. Den højere pension betyder, at der er mindre pension senere. Hvis du har din pensionsordning på Statut 1 (MP) har du ikke mulighed for at vælge forhøjet startpension. Er det en fordel at vente med at gå på efterløn, til jeg opfylder 2-årsreglen. Kan jeg arbejde samtidig med, at jeg modtager folkepension? Bliver mine pensionsordninger modregnet i de offentlige ydelser? Kommer jeg til at betale udligningsskat? Disse spørgsmål og mange andre finder du svar på i denne brochure, som forhåbentlig også kan hjælpe dig til at foretage de rigtige valg. Det er vores hensigt at vejlede og orientere om de rettigheder og muligheder, du har som pensionist i pensionskassen ved udbetaling af pension, efterløn og sociale ydelser. Pensionsområdet er omfattende, og der er ikke plads til at komme ind på alle detaljer i brochuren. Den koncentrerer sig derfor om de generelle spørgsmål. Det er værd at være opmærksom på, at selv ved den bedst planlagte pensionering kan der ske ændringer i forudsætningerne, du ikke selv er herre over. Der kan ske ændringer i skattelovgivningen, arbejdsmarkedet og i sociallovgivningen. Derfor kan indholdet i brochuren hurtigt vise sig at være forældet, men du kan altid kontakte os, din a-kasse eller kommunen. Udbetalingerne fra pensionskassen Efter det fyldte 60. år kan du gå på alderspension på et individuelt valgt tidspunkt. Størrelsen af din alderspension fremgår af pensionsoversigten, som pensionskassen udsender årligt. Pensionerne er beregnet pr. 31. december det foregående år og på de forudsætninger der var gældende det år. De formelle regler for pensionskassen er gengivet i Regler & Paragraffer. Giv besked i god tid! Pensionen er forudbetalt. For at være sikker på at du får din pension udbetalt til tiden, skal du give os besked to måneder før, du ønsker den første udbetaling. Alderspension, alderssum og forhøjet startpension Alderspensionen kan som hovedregel udbetales fra det fyldte 60. år. Udsættes udbetalingstidspunktet, forhøjes pensionen. Alderspensionen udbetales som en løbende livsvarig ydelse. Den beskattes som almindelig personlig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Pensionskassen anvender en del af pensionsbidraget til en alderssum, med mindre du har fravalgt den. Alderssummen, der beskattes Ratepension og supplerende opsparing med løbende udbetaling, udbetales over minimum 10 år, og beskattes som almindelig indkomst. Dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Kapitalpension udbetales som sum og beskattes med 40 pct. Udbetaling ved død Hvis du har tilknyttet en livsvarig eller 10-årig ægtefællepension til din ordning, udbetales årligt maksimalt 60 pct. af den beregnede pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever (hvis betingelserne for samleverpension er opfyldt). Din ægtefællepension regnes som en procentdel af din løbende alderspension. Det indebærer, at din ægtefællepension falder, hvis du vælger at få udbetalt din alderssum eller hvis du går på alderspension, inden du fylder 67 år. Har du tidligere valgt forhøjet startpension, overtager ægtefællen dette valg. Hvis du har tilknyttet en børnepension til din ordning, udbetales maksimalt 20 pct. af den beregnede pension til efterlevende børn under 21 år (MP)/24 år (AP/PJD). Er du ikke fyldt 65 år (AP/PJD)/67 år (MP), sker der også en udbetaling fra gruppeforsikringen, hvis du er bidragsbetalende eller har været bidragsbetalende frem til pensioneringstidspunktet (AP/ PJD)/60 år (MP). Udbetalingen fra gruppeforsikringen er skattefri. Se nærmere regler for dækningen på hjemmesiden. Den løbende pension beskattes som almindelig personlig indkomst. Dog skal der ikke betales AMB. Dødsfaldssum Har du tilknyttet en dødsfaldssum til din ordning og dør, inden du fylder 67. år, udbetales dødsfaldssummen til nærmeste pårørende, medmindre du har begunstiget udbetalingen til anden side. Dokumentation ved udbetaling I forbindelse med pensionering skal du indsende følgende til pensionskassen: skriftlig anmodning om udbetaling, navn, registreringsnummer og kontonummer på din bank 01 1 For medlemmer, som er født efter 1/ gælder en senere pensioneringsalder.

2 Planlægning af pensionsudbetalingen Ved overgang til pension, har du følgende muligheder for udbetaling: Alderssum Alderssummen giver ved alderspensionering mulighed for at få udbetalt en del af pensionen som en sum. Den kan udbetales fra det 60. år og det er tilladt at arbejde efter udbetaling. Denne udbetaling beskattes med en afgift på 40 pct. ligesom kapitalpensionsordninger. Delvis alderssum Alderssummen kan udbetales delvis. Vælger du delvis alderssum, kan du enten konvertere resten til alderspension eller få udbetalt den resterende alderssum på et senere tidspunkt dog senest når du går på alderspension. Hvis du vælger delvis alderssum, kan den resterende alderssum blive mindre end forventet fordi indbetaling til alderssummen stopper, når udbetaling af alderssum er påbegyndt. Pengene forsvinder naturligvis ikke de bliver i stedet til månedlig alderspension. Forhøjet startpension Den forhøjede startpension giver mulighed for at vælge en startpension, der er indtil 28 pct. højere, end den ellers ville have været. Til gengæld bliver pensionen senere i pensionisttilværelsen så mindre. Der er stadig de samme penge til rådighed for medlemmernes pension. 2 Hvorfor vælge forhøjet startpension? Muligheden for at få en højere pension i starten er et udtrykt ønske hos mange medlemmer. Det er jo ganske naturligt, at det er i starten af pensionisttilværelsen, de fleste ønsker og planer skal realiseres, frem for senere, når f.eks. helbredet måske ikke mere gør det muligt. Det kan f. eks. være rejser eller nyanskaffelser, som har været under planlægning de foregående år. Hvornår skal der tages stilling? Beslutning om udbetaling af alderssum og forhøjet startpension sker ved pensioneringen. Når medlemmet har kontaktet Pensionskassen, bliver der skrevet et brev til medlemmet, hvor der i tal redegøres for valgmulighederne. Vælges pensionen udbetalt med forhøjet startpension, gælder valget for hele pensionisttilværelsen samt for pensionen til en evt. efterlevende ægtefælle. Da valg af forhøjet startpension giver højere startpension (og dermed lavere pension senere hen), er det ikke muligt senere at vælge om igen. Valget er således bindende. Konverteret pension engangsbeløb Hvis din pension er mindre end kr. i 2011, kan du få den konverteret til et engangsbeløb mod en afgift på 40 pct. Vælger du at Eksempler på valgmuligheder ved overgang til pension: 1. udbetaling af alderssum og løbende pension med forhøjet startpension 2. udbetaling af alderssum og løbende pension uden forhøjet startpension 3. udbetaling af alderssum og udskydelse af løbende alderspension, 4. fravalg af alderssum, men udbetaling af løbende pension med forhøjet startpension, 5. fravalg af alderssum, men udbetaling af løbende pension uden forhøjet startpension. konvertere din pension, udtræder du samtidig af Pensionskassen, og mister rettigheden til evt. gruppeliv. Børnepension Er du på ny pensionsordning (MP) og har du børn som er født før 1. januar 2008 og som er under 21 når du går på pension, har de ret til børnepension. Det gælder også for adoptivbørn og stedbørn, hvis du har forsørget dem mindst tre måneder forinden, du går på pension. Det gælder imidlertid ikke for samlevers børn eller for børn, som er undfanget efter din pensionering. Sidstnævnte får dog børnepension, hvis de er under 21 år, når du dør. Hvis barnet er under 18 år, bliver børnepensionen udbetalt til barnets værge. Hvis der er fælles forældremyndighed og barnet bor hos den ene forælder, skal begge forældre oplyse skriftligt, hvem vi skal udbetale børnepensionen til. Har du pligt til at betale børnebidrag, kan denne pligt nedsættes eller bortfalde, hvis der bliver udbetalt børnepension til barnet kontakt Statsforvaltningen (tidligere Statsamtet). Der skal betales almindelig indkomstskat af børnepensionen, som beskattes hos barnet. Bonusregulering af pensionen Tilskrivningen af bonus finder sted efter samme regler, uanset om der er valgt forhøjet startpension eller ej. Tilskrivning af bonus betyder, at pensionsydelserne forøges efter de regler, som er fastsat i bonusregulativet. Men ved valg af forhøjet startpension er pensionen omregnet på den måde, at den årlige kontorente skal være mindst 7,05 pct. efter skat for at være stor nok til at modvirke den årlige nedsættelse af pensionen ved et valgt tillæg på 28 pct. Pensionskassen kan i sagens natur ikke give løfter om fremtidig bonusudlodning. Med det lave renteniveau i disse år er der en overvejende risiko for, at formueafkastet ikke vil blive tilstrækkeligt til helt at modgå den årlige pensionsnedsættelse ved et valgt tillæg på de fulde 28 pct. 2 De anførte 28 pct. er maksimum. Der er andre satser for andre ordninger.

3 Udligningsskat Den nye udligningsskat omfatter som hovedregel personer, der i perioden 2011 til 2020 får udbetalt pensioner. Det gælder livrente, ATP, ratepension og folkepension, som samlet overstiger kr. om året. Udbetalinger derover vil blive beskattet med 6 pct. de første fire år, hvorefter skatten falder med et procentpoint om året perioden ud. Kapitalpension og invalidepension er friholdt for den nye beskatning. Efterløn og pension Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet. Pr. 1. juli 1999 fik vi den nuværende efterlønsordning, som er beskrevet her. Efterløn forudsætter, at du er medlem af en a-kasse, og den administreres af a-kasserne. Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan overgå til efterløn. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed, overgangsydelse eller delpension. Vær opmærksom på, at efterlønsordningen som hovedregel er et engangstilbud. For nærmere regler bedes du kontakte din a-kasse. Hvordan virker efterlønnen? Du kan gå på efterløn, når du fylder 60 år (hvis du er født efter 1/7 1960, dog ved det 62. år). Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. Efterlønnen ophører ved det 65. år (folkepension) (hvis du er født efter 1/7 1960, dog ved det 67. år). Efterlønsbevis Når det tidspunkt kommer, hvor du opfylder betingelserne for at modtage efterløn, vil din a-kasse sende et efterlønsbevis til dig. Efterlønsbeviset kan du tidligst modtage når du fylder 60 år (hvis du er født efter 1/7 1960, dog ved det 62. år), og alle betingelserne for at modtage efterløn er opfyldt. Tæt på du fylder 60 år, vil din a-kasse sende dig et ansøgningsskema. Det er ikke er en betingelse for at gå på efterløn, at du har modtaget et efterlønsbevis. Samspilsregler med efterløn og pensionsordninger Løbende pension Ratepension Kapitalpension Arbejdsgiver ordninger Efterløn mellem 60 og 62 år * Modregnes kun ved udbetaling Modregnes kun ved udbetaling udbetaling eller ej. Ingen modregning. Efterløn efter opfyldelse af 2-års reglen Private ordninger Efterløn mellem 60 og 62 år * Ingen modregning. Ingen modregning udbetaling eller ej. Ingen modregning. Efterløn efter opfyldelse af 2-års reglen. For nærmere oplysninger kontakt din a-kasse omkring modregning. Opnåede rettigheder med efterlønsbeviset at gå på efterløn, selvom du er blevet syg og derfor ikke længere kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet du skal ikke længere betale efterlønsbidrag (men dog a-kassebidrag) adgang til at benytte 2-årsreglen Betingelser for modtagelse af efterlønsbevis være fyldt 60 år*), men ikke 65 år. have bopæl i Danmark eller et EØS-land. være medlem af en a-kasse og have indbetalt efterlønsbidrag i mindst 25 år inden for de seneste 30 år (overgangsordning). Med hensyn til overgangsordning, se da AAK s hjemmesider eller MA s hjemmesider opfylde betingelserne for dagpenge og være til rådighed for arbejdsmarkedet. * Efterlønsalderen/perioden hæves fra 2019 og frem til 2022 gradvist til 62/67 år. 03

4 2 års reglen Når du har modtaget dit efterlønsbevis, er det ikke ensbetydende med, at du skal gå på efterløn med det samme. Der er en række fordele ved at vente mindst 2 år med at gå på efterløn hvis du går på efterløn som 60-årig*. Både private og arbejdsgiverfinansierede pensioner bliver modregnet i efterlønnen, uanset om de udbetales eller ej. Fordele med 2 års reglen højere efterløn mindre eller ingen modregning for pensionsordninger mulighed for skattefri præmie Venter du til 2 års-reglen er opfyldt, kan du få udbetalt kapitalpensioner, alderssummen fra pensionskassen og løbende private pensioner, fx livrenter og ratepensioner uden modregning i efterlønnen. Udbetalinger fra løbende arbejdsgiverfinansierede pensioner vil dog fortsat blive modregnet. Du kan optjene en skattefri præmie. Præmien optjenes, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde og venter med at gå på efterløn til mindst to år efter den dato, efterlønsbeviset har virkning fra, og at du efter den dato har arbejdet mindst timer (eller timer for deltidsforsikrede). For hver 481 timers arbejde optjener du ret til en skattefri præmie. Optjening af skattefri præmie 2011 Arbejdsnorm: Optjening pr. kvartal: 481 timer Fuldtidsarbejde: kr. i alt maks kr. Præmien udbetales som et skattefrit engangsbeløb, når du fylder 65 år*). Det er din a-kasse, der udbetaler præmien. Hvis du dør, inden du fylder 65 år*), udbetales præmien til boet. Det er en betingelse for at få præmien, at der ikke er sket tilbagebetaling af dit efterlønsbidrag. Arbejde i efterlønsperioden I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang. De timer, du arbejder, bliver modregnet i efterlønnen time for time. I efterlønsperioden kan du få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid. Du kan også få tilladelse til at videreføre eller begynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Du skal have tilladelse i alle tilfælde, også hvis du har et lille jordbrug eller en udlejnings ejendom m.v. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes også i efterlønnen. Hvor meget kan du få i efterløn? Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Så stor er efterlønnen Efterløn fra 60 år* (maks. 91 pct. af dagpengesats): Fuldtidsforsikrede: kr. Efterløn fra 62 år* (2 års reglen opfyldt): Fuldtidsforsikrede: kr. Efterlønnen beskattes som almindelig personlig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af efterlønnen. Har du behov for særlig rådgivning om efterløn, bør du henvende dig til din A-kasse, som skal forestå udbetalingen. Folkepension, ATP, skat etc. Folkepension Du har ret til folkepension fra den første i måneden, efter at du er fyldt 65 år, hvis indfødsret og bopælspligt er opfyldt. I forbindelse med velfærdsforliget er det fastsat, at folkepensionsalderen skal stige gradvist til 67 år, men først fra For personer der ved udgangen af 2006 var fyldt 48 år, sker der ingen ændringer. Folkepensionen består af to ydelser: Et grundbeløb og et pensionstillæg. Derudover får reelt enlige et særligt pensionstillæg. Hvis arbejdsindtægten for både enlige (herunder samboende) og gifte overstiger kr. nedsættes folkepensionen med 30 kr. for hver 100 kr., arbejdsindtægten overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet falder dermed helt bort, hvis enlige/samboende og gifte har en arbejdsindtægt, der er større end kr. Pensionstillægget er skattepligtigt. Det reguleres ved alle former for indtægt, både egen og eventuel ægtefælles indtægt, herunder også pensionsudbetaling fra pensionskassen. Folkepension søges i din bopælskommune, som automatisk sender dig et ansøgningsskema. Folkepensionen beskattes som personlig indkomst, og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Grundbeløbet nedsættes ikke, fordi der udbetales pension fra pensionskassen. Det nedsættes kun, hvis du har en arbejdsindtægt over en vis størrelse. Er indtægten for enlige, udover folkepensionen, større end kr. årligt, nedsættes pensionstillægget, hvis indtægten overstiger dette beløb. For gifte/samlevende personer nedsættes pensionisttillæg, hvis indtægten overstiger kr. Pensionisttillægget falder bort, hvis enlige/samboende har en indtægt, der overstiger kr. og for gifte der har en indtægt, der er større end kr. * Efterlønsalderen/perioden hæves fra 2019 og frem til 2022 gradvist til 62/67 år.

5 Folkepensionens satser 2011 Beløb i kr. Grundbeløb Pen. tillæg Enlige kr kr. Gifte/samlevende kr kr. Sådan trækker pensionskassen skatten Der er forskellige måder, du kan anmode pensionskassen om skattetræk. Du skal blot oplyse os, om vi skal benytte bi- eller hovedkort, så indhenter vi oplysninger hos e-indkomst. Bikort: Indkomstskat fratrækkes med den oplyste trækprocent. Ved særlige små indtægter er der herudover mulighed for at søge personlige tillæg, eksempelvis til varme, flytning og medicin. Førtidspension Svigter helbredet, har du mulighed for at søge helbredsbetinget førtidspension, tidligere kaldet invalidepension. Førtidspension kan tilkendes personer mellem år. Førtidspension søges i din bopælskommune. Hovedkort: Indkomstskat fratrækkes med den oplyste trækprocent af den del af pensionen, der overstiger hovedkortets fradragsbeløb. Intet skattekort: Indkomstskat fratrækkes med 55 pct. Yderligere oplysninger om eindkomst og eskattekort se SKAT s hjemmeside eller på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Vær opmærksom på, at der kan gælde andre dokumentations- og beskatningsregler, hvis du er bosat i udlandet! Lønmodtagernes Dyrtidsfond Hvis du har et indestående beløb i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan du få dette udbetalt, når du er fyldt 60 år. Er du gået på efterløn, kan udbetalingen ske straks. Der skal betales afgift til staten, som fratrækkes inden udbetaling. Afgiften beregnes med 25 pct. af det indbetalte beløb + afkast indtil 31. december Af afkastet efter denne dato, beregnes afgiften med 40 pct.. ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetales når du bliver folkepensionist. Udbetalingen kan udsættes til du bliver 70 år, og fra 1. januar 2009 kan udbetalingen udsættes til det 75. år. Pensionen forhøjes for hver måned, udbetalingen udskydes efter det 65. år. (Den aktuelle pensionsalder). Pensionens størrelse er afhængig af, hvor længe du har været på arbejdsmarkedet, og hvor meget, du dermed har indbetalt. Pensionen, der er livsvarig, udbetales som hovedregel som en løbende ydelse. Der betales almindelig indkomstskat af ydelsen. Den løbende pension fra ATP udgør i 2011 som 65-årig kr. pr. år for nye pensionister, forudsat der er betalt fuldt bidrag siden Pensionsordninger i banker De hyppigst forekommende pensionsordninger i banker er rate- og kapitalpensionsordninger, som tillige kan oprettes i pensionskassen. Se herom beskrivelsen i pensionskassens brochure Rate- og Kapitalpension. Herudover findes fra tidligere to andre kontoformer: Selvpensioneringskonti er en kontoform fra dengang, det begrænsede fradrag endnu fandtes. Kontoen kunne tidligst oprettes ved det fyldte 18. år og senest ved det fyldte 50. år. Der kunne højst indbetales kr. om året og maks kr. i alt i hele perioden. Udbetalingen er skattefri. Indekskontrakter blev indført i 1957 som et forsøg på at etablere private pensionsordninger. Staten garanterede købekraften af de opsparede midler ved, at den årlige udbetaling pr. kontrakt ville svare til værdien af 500 kr. i I 1971 blev der dog indført stop for oprettelse af indekskontrakter, og i dag betragtes de som guldrandede papirer. Ved udbetaling beskattes de som almindelig personlig indkomst. Denne brochure orienterer om hovedreglerne og er ikke en fuldstændig gennemgang. De gældende regler for pensionskassens ordninger findes i Regler & Paragraffer. Februar 2011 Ved død vil der, hvis medlemmer har indbetalt til den nye ordning i mindst 2 år, blive udbetalt en sum til ægtefælle/samlever og børn under 21 år. 05

6 Efterløn Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon A-kassen for akademikere Nørre Voldgade 29 Postboks København K Telefon ATP - LD ATP Huset Kongens Vænge Hillerød Telefon Lønmodtgaernes Dyrtidsfond Vendersgade København K Telefon Folkepension Kontakt din kommune vedrørende beregning. På Socialministeriets hjemmeside kan du orientere dig om reglerne vedrørende folkepension. Min pension På Min pension finder du aktuelle oplysninger om din pensionsordning og du kan beregne konsekvenser af ekstra indbetalinger og andre ændringer på din pensionsordning Pensionsinfo På kan du få et samlet overblik over din private pensionsordnings indflydelse på de offentlige ydelser. Beregningen sker automatisk, når du har fået et password. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte Tlf.: Fax:

7 Livsvarige pensioner Ophørende pensioner Summer Folkepension kr. Ratepension kr. LD kr. ATP kr. Indeks kr. AP/MP/PJD alderssum kr. AP/MP/PJD pension kr. kr. AP/MP/PJD Kapitalpension kr. Private kr. Private kr. Private kr. I alt kr. I alt kr. I alt kr. 07

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere