SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk"

Transkript

1 SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din pension i afdeling 1 6 Tillæg til din pension i afdeling 2 7 Delvis pension 7 Invalidepension 7 Valgfri ægtefællepension 7 Børnepension 8 Fratrædelsesgodtgørelse og overførsel af pensionsordning i JØP 8 Efterløn 10 Offentlig delpension 11 Folkepension 12 Tjenestemandspension 12 Andre Pensionsydelser 12 Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP 12 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13 Kapitalpension 13 Indekskontrakter 14 Gruppeforsikringer 14 Lejligheder 9 Fleksydelse Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Tryk: H graphic ApS Oplag: Bestillingsnr.: 1905 December 2015

3 3 Forord I denne pjece kan du få et overblik over dine pensionsmuligheder, og hvordan du kan kombinere dem. Du kan få delvis pension fra JØP, hvis du går på deltid, delpension fra det offentlige eller efterløn fra a-kassen. Du skal kontakte JØP i god tid, før du ønsker at gå på alderspension, så vi kan sende en beregning, og du kan få et overblik over dine valgmuligheder fra os. Du skal være opmærksom på, at din JØP pension stiger for hver måned, du udskyder pen sionstidspunktet og ikke kun for hvert hele år, du udsætter pensioneringen. Vi anbefaler, at du undersøger din pensionsopsparings samspil med de offentlige ydelser. En del af svarene findes i denne pjece, men du bør også søge vejledning hos de relevante myndigheder. TILBAGETRÆKNINGSREFORM I december 2011 blev Tilbagetrækningsreformen, som skal afløse Velfærdsaftalen vedtaget. Tilbagetrækningsreformen indeholder overordnet 3 punkter: Fremrykning af de dele af Velfærdsaftalen, der vedrører forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen med to år. Folkepensionsalderen skal fremover reguleres ved stigninger i levetiden Gradvis afvikling af efterlønnen. Seniorførtidspension for nedslidte som er uafhængig af, at man har sparet op eller er medlem af en a-kasse Når tilbagetrækningsreformen er fuldt imple menteret i 2023 betyder det, at man kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn i tre år. Tilbagetrækningsreformen forhøjer alderen pensionsudbetalingsalderen hvor pensionen tidligst kan udbetales, til fem år før folkepensionsalderen, dvs. 62 år. Personer født før den 1. januar 1954 kan gå på pension som 60-årig. Er pensionsordningen oprettet inden 1. maj 2007 kan pensionen udbetales fra 60 år uden hensyn til, hvornår du er født. Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Vi henviser til din a-kasse, hvis du ønsker en uddybning af efterlønsreglerne. SNART PÅ PENSION

4 Snart på pension 4 Alderspension fra jøp Du kan tidligst gå på pension, når du fylder 60 år og senest når du fylder 80 år. Hvis du er optaget i JØP senere end 2007, er der fastsat regler om tidligste pensionsudbetalingsalder i pensionsbeskatningsloven. Du kan se din pensionsudbetalingsalder her: Pensionsudbetalingsalderen efter pensionsbeskatningsloven MERE OPSPARING? Hvis du ikke står lige foran pensioneringstidspunkt, og gerne vil spare mere op til pension, så kan du spare op på en JØP Ratepension, som udbetales i månedlige rater i mellem år eller en Supplerende alderspension, som udbetales livsvarigt. Du kan læse mere i pjecerne JØP Ratepension og Supplerende alderspension, som du finder på joep.dk under Udgivelser. Alder 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 Hvis du har sparet op til den Supplerende engangsydelse, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år, eller når du når pensionsudbetalingsalderen. Du skal træffe beslutningen senest, når du skal påbegynde udbetaling af pensionen. 60,0 59,5 59,0 Før Født eller senere Udbetalingen af Supplerende engangsydelse kan ske uanset, om du går på pension eller ej. Du kan vælge at få udbetalt hele engangsydelsen eller blot en del af den. Du kan kun få udbetalt Supplerende engangsydelse én gang, også selv om du har fået udbetalt mindre end det maksimale beløb. Den del der ikke bliver udbetalt, bliver konverteret til løbende alderspension. Statsafgiften på Supplerende engangsydelse er altid 40 pct. JØPs alderspension er livsvarig og kommer normalt til udbetaling, når du fylder 67 år i afdeling 1, og når du fylder 65 år i afdeling 2. Vi kan først udbetale din pension, når du fratræder din pensionsberettigende stilling. Du kan eventuelt gå på delpension, så får du delvis udbe taling af alderspensionen. På din pensionsoversigt kan du se, om du har ret til supplerende engangsydelse og størrelsen af den. JØP INFORMATION

5 5 Pr. 1. januar 2013 kan du ikke længere indbetale på den Supplerende engangsydelse, da ordningen er nedlagt pga. skattereformen Ordningen er hvilende, og udbetalingsbetingelserne er uændrede. Hvad skal du gøre, når du vil på pension? Du skal kontakte JØP i god tid inden du ønsker at gå på pension. Når du har meddelt os, hvornår du går på pension, sender vi din pensionsberegning. Når du har modtaget beregningen, skal du oplyse, hvordan du ønsker pensionen udbetalt: skal det være med eller uden Supplerende engangsydelse og skal det være som grundlagspension eller forhøjet pension, se Valgmuligheder ved udbetaling. Pensionen bliver altid udbetalt forud fra den 1. i en måned. Små pensioner (max årligt i 2016) i afdeling 1 kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af afgift på 40 pct. Det gælder både JØP almindelig ordning og Supplerende alderspension. Små pensioner i afdeling 2 kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af afgift på 40 pct. i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis JØP ikke har hørt fra dig inden dit fyldte 80. år, kontakter vi dig om udbetaling af pensionen. Når udbetalingen er påbegyndt, kan den ikke sættes i bero, hvis du på ny begynder at arbejde. Valgmuligheder ved udbetaling Du kan vælge mellem to typer udbetalinger af din JØP pension: grundlagspension, eller omregningspension. Omregningspension er forhøjet pension. Du kan læse om forudsætninger og forbehold for beregningerne på joep.dk under Udgivelser/forbehold og forudsætninger. Når du ønsker din pension udbetalt, skal du: oplyse om JØP skal benytte dit hovedkort eller bikort ved skattetræk Og for medlemmer af afdeling 1: indsende dåbs- eller navneattester for børn under 24 år JØP udbetaler din egen pension til din Nemkonto i et pengeinstitut i Danmark også selv om du bortsætter dig i udlandet. Til børn over 18 år, udbetaler vi pensionen til barnets egen NemKonto. Ved udbetaling af pension skal JØP tilbageholde skat på grundlag af de oplysninger, vi kan trække hos SKAT. Pensionsudbetalinger er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. UDLIGNINGSSKAT Der er fra 2011 indført udligningsskat på den del af pensionen, der overstiger kr. om året (niveau for 2016). Udligningsskatten aftrappes fra 2016 og bortfalder fra Udligningsskatten udgør i %. Der betales ikke udligningsskat af den Supplerende engangsydelse. SNART PÅ PENSION

6 Snart på pension 6 Grundlagspension i afdeling 1, for medlemmer som ikke har omtegnet Grundlagspensionen er beregnet med den gennemsnitlige grundlagsrente. Medlemmer, som ikke har omtegnet i afdeling 1, har flere grundlagsrenter og er optaget med grundlagsrenter fra 4,25 pct. til 2 pct. Herudover vil bidragsstigninger, bonus og indskud efter 1. januar 2000 være indbetalt på grundlag med grundlagsrente på 2 pct. og på grundlag med grundlagsrente på 0 pct. og forlænget levetid svarende til den, der er fastsat i afdeling 2. Det er det vægtede gennemsnit af disse rentegrundlag, der giver den gennemsnitlige grundlagsrente. Du kan på Udgivelser/Forbehold og forudsætninger se grundlagsrenterne i afdeling 1 for ikke omtegnede medlemmer. Grundlagspension for omtegnede medlemmer i afdeling 1 Grundlagspensionen er beregnet med en grundlagsrente på 0 pct. Det tekniske grundlag kan ændres, hvis levetiden stiger eller hvis flere end forudsat bliver invalide. Det vil medføre en nedsættelse af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis du vælger at få udbetalt forhøjet pension også kaldet omregningspension. Hvis du vælger udbetaling af grundlagspensionen, har valget også virkning for en eventuel børnepension. Grundlagspension i afdeling 2 Grundlagspensionen er beregnet på det tekniske grundlags forudsætninger og med en grundlagsrente på 0 pct. for alle medlemmer. Det tekniske grundlag kan ændres, hvis levetiden stiger, eller hvis flere end forudsat bliver invalide. Det vil medføre en nedsættelse af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis du vælger at få udbetalt forhøjet pension også kaldet omregningspension. Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som ikke har omtegnet Omregningspensionen er forhøjet pension, som er beregnet med en beregningsrente på pt. 3,5 pct. Ved beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over den forventede levetid. For nogle medlemmer i afdeling 1 med en høj sammenvægtet grundlagsrente, vil grundlagspensionen være højere end omregningspensionen. Omregningspensionen kan nedsættes, og det er JØPs forventning, at den over tid vil blive sat ned. Hvis du får udbetalt omregningspension, kan grundlagspensionen ligeledes nedsættes. I det omfang der tilskrives bonus, vil dette helt eller delvist kunne kompensere for ned- sættelse af pensionerne. Pt. anvendes eventuel bonus til styrkelse af grundlaget og ikke til forhøjelse af pensionerne. Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som har omtegnet Omregningspensionen er forhøjet pension, beregnet på et grundlag med en beregningsrente på pt. 4 pct. og bedste skøn over den forventede levetid. Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlagspensionen kan ligeledes nedsættes, hvis du får udbetalt omregningspension. Pensionerne nedsættes hvis JØP ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pensionerne. Omregningspension i afdeling 2 Omregningspensionen er forhøjet pension, som er beregnet med en beregningsrente på 4 pct. Ved beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over den forventede levetid. Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlagspensionen kan ligeledes nedsættes, hvis du får udbetalt omregningspension. Pensionerne nedsættes hvis JØP ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pensionerne. Tillæg til din pension i afdeling 1 Som tillæg til din pension kan der eventuelt blive udbetalt et pensionisttillæg, hvis du ikke har omtegnet din pensionsordning. Tillægget udbetales halvårligt forud hver 1. januar og 1. juli. Pensionisttillægget kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Hvis du har omtegnet din pensionsordning, får du udbetalt dine individuelle særlige bonushensættelser over de første 15 år, som pensionist. Hvis man dør inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til boet. Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for pensionisttillægget på under Hjælp & Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din pension de individuelle særlige bonushensættelser på under Hjælp & Vejledning/Fakta/ISB. Tillæg til din pension i afdeling 2 I afdeling 2 udbetales eventuelt pensionstillæg. Tillægget udbetales månedligt som et tillæg til pensionen. Størrelsen af tillægget fastsættes løbende og udgør pt. 5 pct. af pensionen. Pensionstillægget kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for pensionstillægget på under Hjælp & Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din pension. JØP INFORMATION

7 7 Delvis pension Vælger du at nedsætte din arbejdstid, efter du er fyldt 60 år, kan du få delvis pension fra JØP. Det betyder, at du får udbetalt pension, der svarer til nedsættelsen af din arbejdstid. Modtager du delvis pension fra JØP, bliver din ret til invalidepension reduceret til det, der svarer til din beskæftigelsesgrad. Invalidepension Når du er gået på alderspension, kan du ikke tilkendes invalidepension, selvom du er under 67 år (medlemmer af afdeling 1) eller 65 år (medlemmer af afdeling 2). Hvis du er invalidepensionist vil invalidepensionen ophøre, når du fylder 67 år (afdeling 1) eller 65 år (afdeling 2). Herefter vil du få udbetalt alderspension. Valgfri ægtefællepension Hvis du er medlem af afdeling 2, har du valgfri ægtefællepension. Reglerne giver mulighed for at fravælge ægtefællepensionen med den virkning, at alderspensionen bliver højere. Du kan senere vælge ægtefællepensionen til, hvorved alderspensionen bliver mindre. Tilvalg af ægtefællepension uden at du fx samtidigt gifter dig kræver, at du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Du kan læse mere på i pjecen Ægtefællepension, som ligger under Udgivelser. Når du er gået på pension, kan du ikke længere fravælge eller tilvælge ægtefællepensionen. Børnepension Hvis du er medlem af afdeling 1, udbetaler JØP pension til dine børn og adoptivbørn under 24 år, når du går på alderspension. Også stedbørn, der bliver forsørget af dig, får udbetalt børnepension. Det er en betingelse, at stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år. Der er tale om et stedbarnsforhold, hvis du er gift med barnets forælder. Samliv er ikke tilstrækkeligt. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension til og med den måned, hvori barnet fylder 24 år. Børnepension beregnes af den pension, som du får udbetalt, dvs. omregningspensionen eller grundlagspensionen. Hvis du er medlem af afdeling 2, udbetaler JØP ikke børnepension samtidig med alderspension. SNART PÅ PENSION

8 Snart på pension 8 Fratrædelsesgodtgørelse og overførsel af pensionsordning til JØP Efterløn Modtager du fratrædelsesgodtgørelse, fordi du fratræder din stilling, kan den skattepligtige del af godtgørelsen eller hele fratrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud på Supplerende alderspension eller JØP almindelig ordning. Beløbet skal indbetales af arbejdsgiveren. Opsparing fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og fra rate- og kapitalpensionsordninger kan overføres til JØP. Kontakt os for at høre mere om mulig heder og vilkår. Efterløn er et tilbud til personer på mellem 60 og 67 år, der har indbetalt efterlønsbidrag til en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Efterlønsalderen er fleksibel, således at det er dit fødselsår der afgør, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor lang tid du kan få udbetalt efterløn. I nedenstående skema kan du se, hvornår du kan gå på efterløn. Efterlønsalder efter fødselsdato Alder eller før og frem Hvis du er født den 1. juli 1964 eller senere, kan din efter lønsalder stige yderligere, hvis den gennemsnitlige levetid stiger. JØP INFORMATION

9 9 Fleksydelse Hvis du overvejer at gå på efterløn eller vil sikre dig mulighed for at få udbetalt den skattefri præmie, skal du anmode din a-kasse om et efterlønsbevis, når du opnår efterlønsalderen. Efterlønsbeviset sikrer dig ret til efterløn, også selv om du bliver syg og ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er a-kasserne, der administrerer efterlønsordningen i Danmark, så har du spørgsmål til din efterlønsopsparing, 2-årsreglen, den skattefri præmie eller spørgsmål om, hvordan din pensionsopsparing påvirker udbetaling af efterløn modregning så skal du kontakte din a-kasse. Da reglerne er komplicerede anbefaler vi, at du kontakter din a-kasse. Der er nye regler for fleksjob pr. 1. januar Hvis du allerede er ansat i flexjob, får de nye regler ikke betydning for dig. Men hvis du skifter til et andet fleksjob eller er ny i fleksjob pr. 1. januar 2013, så har de nye regler disse konsekvenser: du vil muligvis få mindre udbetalt i løn selvom du kun kan arbejde 2-4 timer, kan du blive visiteret til et fleksjob for alle under 40 år bliver fleksjob midlertidige. Når der er gået fem år skal kommunen på ny vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis du er over 40 år, kan du efter den første 5-årige periode få tilkendt permanent fleksjob. Du kan få yderligere oplysninger om betingelserne for fleksydelse og ansøgningsblanket i din kommune, der administrerer ordningen. SNART PÅ PENSION

10 Snart på pension 10 Offentlig delpension Hvis du er fyldt 61 år (i 1. halvår af 2016), kan du som lønmodtager eller selvstændig få udbetalt delpension. Det er en forudsætning, at du overgår til deltidsbeskæftigelse inden du fylder 65 år. Er du lønmodtager skal din arbejdsgiver endvidere acceptere, at du går ned i tid. Arbejdstiden skal nedsættes med syv timer eller 1/4 af arbejdstiden og skal udgøre mindst 12 timer og højst 30 timer i gennemsnit pr. uge. Du skal arbejde mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal. Hvis du er fyldt 61 år gælder endvidere, at du ikke må have opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis har fået opgjort din pensionsformue med værdien ved det 61. år skal have arbejdet svarende til gennemsnitlig 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Du skal være opmærksom på, at der ske modregning i delpensionen efter de samme regler som modregning i efterlønnen. Offentlig delpension kan udbetales sideløbende med udbetaling af delvis pension fra JØP. Ansøgning om offentlig delpension skal indsendes til bopælskommunens social- og sundhedsforvaltning, der også oplyser og vejleder om offentlig delpension. Du kan læse mere på Pensionsstyrelsens hjemmeside Bemærk: Ordningen er ophævet for personer, der er født efter 1. januar JØP INFORMATION

11 11 Folkepension Folkepensionsalderen ligger mellem det fyldte 65.år år. For personer født før 1. januar 1954 er folkepensionsalderen 65 år. Folkepensionen består af et grundbeløb og et indtægtsreguleret pensionstillæg. Hvis du har indtægter fra arbejde, nedsættes grundbeløbet og det indtægtsregulerede pensionstillæg. Pensionstillægget bliver indkomstreguleret efter både din og din ægtefælles/samlevers indkomster. Du kan få mere information om satser og indtægtsgrænser i din bopælskommune. Du vil modtage et ansøgningsskema om folkepension fra din bopælskommune i god tid, inden du fylder 65 år år. Senest en måned før din folkepension skal udbetales, sender kommunen et brev om, at ansøgningen er godkendt og besked om, hvor meget du kan få i pension. Fra 1. marts 2013 overgår administrationen til Udbetaling Danmark, der har etableret 5 regionale administrationsenheder. Pensionsudbetaling fra JØP og formueindtægter er ikke arbejdsindtægter og nedsætter ikke grundbeløbet, men kan reducere det indtægtsregulerede pensionstillæg. Du skal betale skat af folkepensionens grundbeløb og af pensionstillægget. Du har ret til at udskyde tidspunktet for udbetaling af folkepensionen mod forhøjelse af pensionen. Det gælder også, hvis du allerede får udbetalt folkepension. Udbetaling af folkepension kan udsættes i op til 10 år. Det er dog en betingelse, at man har indtægt ved person ligt arbejde i mindst timer inden for hvert kalenderår. Arbejdstidskravet nedsættes til 750 timer fra Bosætter du dig i udlandet, kan folkepensionen udbetales til det pågældende land, når de nærmere betingelser er opfyldt. Du kan få de præcise oplysninger i din bopælskommune. Hvis du allerede bor i udlandet, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, SNART PÅ PENSION

12 Snart på pension 12 Tjenestemandspension Andre pensionsydelser Tjenestemandspension bliver beregnet ud fra den lønramme og den pensionsalder (anciennitet), du har opnået, når pensionen træder i kraft. Pensionsalderen opgøres i hele år. Overgang til tjenestemandspension kan tidligst ske, når du fylder 61,5 år (1. halvår 2016). Fratræder du din tjenestemandsstilling, før du når folke pensionsalderen, bliver pensionen nedsat, fordi du går før tiden. Fratræder du efter dette tidspunkt, fortsætter du med at opspare pensionsanciennitet, dog højst i 37 år og tidligst regnet fra du fyldte 25 år. Yderligere oplysninger om tjenestemandspension kan fås hos: Djøf, Gothersgade 133, Postboks 2126, 1015 København K. Tlf Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP Du kan få udbetalt ATP Livslang Pension, fra den 1. i måneden efter, at du er blevet folkepensionist. Ca. tre måneder før du bliver folkepensionist, får du et brev fra ATP om, hvordan din pension vil blive udbetalt. Du kan vælge at udskyde udbetalingen, til du fylder 75 år. Du kan udsætte udbetalingen det antal måneder, du ønsker. ATP-ydelsens størrelse afhænger af, hvor længe du har betalt til ordningen. Du kan få yderligere oplysninger hos: ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagernes Dyrtidsfond er finansieret af indefrosne dyrtidsportioner fra Lønmodtagere, der har et indestående i fonden, kan få beløbet udbetalt som en engangsydelse, når de fylder 60 år. Du skal ansøge Lønmodtagernes Dyrtidsfond om at få udbetalt beløbet. Lader du beløbet stå, bliver det automatisk udbetalt, når du fylder 70 år, medmindre du meddeler, at du ønsker at udsætte udbetalingen. Du kan udsætte udbetalingen, så længe du ønsker. Opsparingen i LD kan overføres til din pensionsordning i JØP. Du kan få nærmere oplysning om udbetaling hos LD-medlemsservice, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: JØP INFORMATION

13 13 Kapitalpension Du kan få udbetalt din kapitalpension fra du er 60 år (opnår pensions-udbetalingsalderen). Kapitalpensionen skal udbetales senest 15 år efter, at du opnår pensionsudbetalingsalderen. Du finder skema over pensionsudbetalingsaldrene i afsnittet om Alderspension. Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af en statsafgift på 40 pct. (eller mindre) afhængig af indbetalingstidspunkterne. Hvis du har flere kapitalpensioner er det muligt at hæve dem enkeltvis uden at de øvrige kapitalpensioner skal afgiftsberigtiges samtidig. PENSIONSINFO PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Siden giver overblik over dine private og offentlige pensioner. PensionsInfo drives af ATP. Du kan finde information om din JØP pension på under punktet Min pension og på PensionsInfo. Fra 1. januar 2013 har man ikke kunne indbetale på en kapitalpension, da ordningen er nedlagt som følge af Skattereformen. Indekskontrakter Adgangen til at tegne indekskontrakter ophørte den 24. november Udbetaling kan tidligst ske fra det fyldte 65. år og senest fra det fyldte 67. år, og skal løbe i mindst ti år. Staten betaler et indekstillæg til pensio nen. Udbetalingen beskattes som almindelig A-indkomst. SNART PÅ PENSION

14 Snart på pension 14 Gruppeforsikringer Lejligheder Bidragsbetalende medlemmer af JØP og medlemmer med bidragsfri dækning er omfattet af gruppeforsikringerne (livsforsikring, kritisk sygdom, invalidesum og ulykkesforsikring) indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år. Invalidesumsforsikringen bortfalder ved 60 år. Medlemmer, der betaler bidrag eller har bidragsfri dækning, bevarer dækningen i gruppelivsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme (men ikke ulykkesforsikringen), når de går på pension. Dækningen gælder indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år. JØP ejer beboelsesejendomme i Storkøbenhavn og Århus. Ledige lejligheder kan lejes af medlemmerne og tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde. Hvis du ved overgang til pension var bidragsbetalende, medregnes pensionsperioden i ancienniteten. Er du blevet hvilende medlem efter det fyldte 60. år, medregnes pensionsperioden også i ancienniteten. Ansøgning om lejlighed og tildeling sker via hjemmesiden Medlemmer over 60 år, der ophører med at indbetale til deres pensionsordning (hvilende medlemmer), kan vælge fortsat at være omfattet af gruppelivsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme (men ikke af invalidesumsforsikringen og ulykkesforsikringen). JØP INFORMATION

15 15

16 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER NÅR INDBETALINGERNE STOPPER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Bidragsfri dækning 3 På orlov 4 Hvilende medlemskab 4 Hvilende medlemskab, når du er over 60 år 4 Karens 5 Bidragsbetaling

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere