TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD"

Transkript

1 TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende medlem af JØP 3 Pensionsgivende tillæg 4 Valg af model 4 Bidragsfri dækning 4 Individuelle særlige bonushensættelser 4 Hvad skal du gøre 9 Generelt om førtidspension og folkepension 9 Brug for mere information 5 Overblik over de væsentligste ligheder og forskelle 6 Pensionsdækning 6 Regler ved invaliditet, almindelig svaglighedspension og afsked af andre grunde 6 Karens 7 Ægtefællepension 7 Børnepension 8 Gruppeforsikringer 8 Ratepension 8 Supplerende alderspension 8 Supplerende engangsydelse 8 Lejligheder Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juni 2014

3 3 Tjenestemand de forskellige modeller Når du bliver tjenestemand standser indbetalingen af pensionsbidrag til JØP, medmindre du får pensions givende tillæg, hvor pensionsbidragene bliver indbetalt til JØP eller, du vælger at forsætte bidragsbetalingen som selvbetaler. Derfor er der en række valg om pensionsforhold, du skal træffe, når du bliver ansat som tjenestemand fra en stilling på overenskomstvilkår i staten, amter, kommuner, -koncessionerede selskaber, statslige eller kommunale aktieselskaber, m.fl. Der gælder særlige regler om fastsættelse og forhøjelse af pensionerne til åremålsansatte tjenestemandsansatte, der pensioneres. Hvis du er åremålsansat, skal du kontakte DJØF. Du kan som tjenestemand vælge mellem to forskellige modeller, når du skal tage stilling til din pensionsordning i JØP, enten kan du overføre din JØP pension til tjenestemandspensionen eller du kan blive hvilende medlem af JØP. Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension Din pensionsordning i JØP bliver gjort op, og vi overfører den til din tjenestemandspension hos din arbejdsgiver. Du får beregnet en udtrædelsesgodtgørelse, som vil forhøje din anciennitet som tjenestemand med det antal år, du har været medlem af JØP som overenskomstansat i det offentlige på fuld tid eller omregnet til fuld tid. Du kan ikke overføre opsparing, der stammer fra åremålstillæg eller supplerende pensionsordninger. Opsparing fra privatansættelse eller som selvbetaler bliver ligeledes i JØP. Hvilende medlem i JØP Du lader din opsparing i JØP blive stående uden at indbetale, og bliver det vi kalder hvilende medlem. Det betyder, at du beholder din alderspension, ægtefællepension og børnepension, men du er ikke dækket af forsikringsordningerne i JØP. Du får altså pensionsdækning fra både tjenestemandssystemet og fra JØP. Som hvilende medlem af JØP bliver din pension reduceret, idet de forventede fremtidige bidrag bortfalder, og pensionen kun beregnes ud fra din reserve. Hvis du lader din pension blive i JØP, kan du vælge at fortsætte bidragsbetalingen som selvbetaler. På den måde vil du få pensionsdækning fra både tjenestemandssystemet og fra JØP med højere dækninger end ved hvilende medlemskab. Samtidig opretholder du din dækning fra JØPs gruppeforsikringer. Dit bidrag som selvbetaler skal være på mindst kr. pr. måned, og det er fradragsberettiget i din personlige indkomst. Du kan læse mere i pjecen Skat og Pension, som du finder på joep.dk/udgivelser. Pensionsgivende tillæg Hvis du får pensionsgivende tillæg som tjenestemand, vil din arbejdsgiver indbetale pensionsbidraget til JØP. Pensionsbidrag fra et pensionsgivende tillæg kan blive indbetalt på TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

4 4 JØP Almindelig ordning, hvor pengene går til både alderspension, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt gruppeforsikringer Supplerende alderspension, hvor pengene går til opsparing til løbende livsvarig alderspension uden gruppeforsikringer. Der er ikke udbetalinger til dine pårørende, hverken ved din pensionering eller død. Du kan til enhver tid skifte fra JØP almindelig ordning til Supplerende alderspension for så vidt angår fremtidige indbetalinger, men skifter du den anden vej, og der er gået mere end et år efter sidste udbetaling, bliver du som udgangspunkt omfattet af en toårig karens og ellers af 3 stk. 4, som du finder i Vedtægt og regulativ 1 og 2. Ratepension samt JØP Almindelig ordning. Du kan vælge at indbetale 1/3 af dit pensionsbidrag til JØP Ratepension. Du skal være opmærksom på, at hvis du har flere ordninger i JØP, betaler du administrationsomkostninger for hver ordning. Valg af model Når du vælger model, skal du se på dine egne forhold. Dels er der forskelle på ydelserne i tjenestemandssystemet og i JØP, dels er der forskelle på reglerne om helbredsvilkår og størrelsen af pensionerne. Blev du medlem af JØP i en sen alder, kan det være en fordel at overføre JØP-pensionen til tjenestemandssystemet, da du ikke har haft fordel af den lange forrentningsperiode, som giver baggrund for en større JØP-pension end tjenestemandspension. Bidragsfri dækning Når dine indbetalinger til JØP ophører, bevarer du din hidtidige dækning i JØP i ét år fra bidragsophør ( bidrags fri dækning ). Du kan fravælge bidragsfri dækning ved at skrive til JØP. Bidragsfri dækning medfører en mindre reduktion af dit pensionsniveau. Individuelle særlige bonushensættelser Hvis du vælger at overføre din opsparing i JØP for at tilkøbe tjenestemandspensionsanciennitet, vil de individuelle særlige bonushensættelser også blive overført til tjenestemandssystemet. Det vil ikke give ekstra pensionsanciennitet. Hvad skal du gøre Hvis vi ikke hører andet fra dig, bliver bidrag fra dine pensionsgivende tillæg indbetalt på JØP Almindelig ordning. Ønsker du, at pengene skal indbetales til Supplerende alderspension, skal du give os besked enten pr. brev eller Hvis du ønsker, at en del af pensionsbidraget skal indbetales til JØP Ratepension og du ikke allerede har en, skal du skrive til så vi kan oprette en ratepension til dig. JØP INFORMATION

5 5 Overblik over de væsentligste ligheder og forskelle Der er visse forskelle mellem din nuværende JØP ordning og de pensionsrettigheder og muligheder, du får i tjenestemandssystemet. Tjenestemandspension og JØPs pensionsordning ligner hinanden mht. de ydelser, der bliver udbetalt og de dækninger, der i øvrigt er. Begge indeholder månedlige udbetalinger ved alderspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension. I skemaet kan du få et overblik over de to ordninger. Tjenestemandspension JØP pension Pensionsdækning Livsvarige månedlige ydelser. Livsvarige månedlige ydelser. Pensionens størrelse Afhænger af lønrammen ved afskedigelsen Afhænger af det månedlige bidrag, alder ved samt anciennitet som tjenestemand optagelse i JØP samt antal år der er indbetalt. (max. 37 år). Alderspension Tidligst fra 60 år. Tidligst fra 60 år. Pension ved sygdom/invaliditet Erhvervsevne varigt nedsat med mindst 2/3 Erhvervsevne nedsat med mindst 2/3 af en i alle erhverv. Kan tilkendes indtil det 60 år. vis varighed som DJØFer. Kan tilkendes indtil Der gælder særlige regler ved tilskadekomst det 67. år i afdeling 1 og 65. år i afdeling 2. i tjenesten. Almindelig svaglighedspension Ja. Nej. Ægtefællepension Livsvarig. Tiårig eller livsvarig. Børnepension Til det fyldte 21. år. Til det fyldte 24. år. Gruppelivsforsikring Max kr. for voksne og kr. Max kr. (2014). for børn under 21 år (2014) Gruppeulykkeforsikring Nej. Ja, maks kr. (2014) ved invaliditetsgrad på 100 pct. Visse kritiske sygdomme Max kr. for voksne og kr kr. (2014). for børn under 18 år (2014) Invalidesum Nej. Ja, max kr. (2014). Falder væk ved det fyldte 60.år. Krav om helbredsbedømmelse Tiårigt forbehold. Omfattet af toårig karens Engangsbeløb ved pensionering Nej. Du kan have sparet op til den Supplerende engangsydelse indtil 1.januar TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

6 6 I det følgende gennemgår vi de væsentligste forskelle. Pensionsdækning JØPs pensioner hviler på medlemmernes indbetalinger og bliver beregnet ud fra et forsikringsteknisk grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Pensionernes størrelse beregnes på grundlag af alder ved optagelsen i JØP, indbetalinger og forrentning af de opsparede midler. Tjenestemandspensionen er en tilsagnsordning, hvor pensionen bliver beregnet på grundlag af pensionsalder opgjort som ansættelse som tjenestemand og omregnet til fuld tid, samt på baggrund af lønramme på pensionstidspunktet. Tjenestemænd, der kort tid før pensioneringen bliver rykket til en højere lønramme, vil få sin pension beregnet på grundlag af denne højere lønramme. Højeste tjenestemandspension opnås ved en anciennitet på 37 år. Har man været tjenestemand i 40 år, får man altså kun pension og anciennitet optjent for de 37 år. Tjenestemænd kan få udbetalt livsvarig pension, når de opnår pensionsalderen, som afhænger af, hvornår man er født, dog tidligst når de fylder 60 år, hvis de fratræder deres tjenestemandsstilling. Tjenestemandspensio nens størrelse afhænger af lønrammen og pensions ancienniteten på pensionstidspunktet. Alderspensionen i JØP består af en løbende livsvarig pension og evt. en Supplerende engangsydelse. Den Supplerende engangsydelse kan udbetales når du har nået pen sions udbetalingsalderen, dvs. tidligst når du fylder 60 år. Du kan læse om tidligste pensionsalder på joep.dk/aldersgrænser. JØP pensionen bliver beregnet på grundlag af opsparingen på pensionstidspunktet. I JØP bliver pensionen ved med at stige, så længe du indbetaler. Jo flere år du betaler, jo højere pension. I begge systemer bliver de årlige pensionsudbetalinger reduceret, hvis man går på pension før 65-års alderen/67-års alderen. Den almindelige pensionsalder i JØP er 67 år i afdeling 1 og 65 år i afdeling 2, mens den for tjenestemænd er 65 år / 67 år afhængig af, hvornår tjenestemanden er ansat og hvornår tjenestemanden er født. Reduktionen af alderspensionen er væsentligt større i JØPs ordning end i tjenestemandssystemet. For tjenestemænd bliver pensionen reduceret med ti pct. hvis man går på pension som 60-årig. Endvidere nedsættes under 65-år tillægget til det halve, hvis man fratræder inden man fylder 62 år. Regler ved invaliditet, almindelig svagelighedspension og afsked af andre grunde De to systemer ligner hinanden mht. dækning ved invaliditet, men der er forskelle. En tjenestemand, der er under 60 år, er berettiget til såkaldt kvalificeret svagelighedspension, hvis erhvervsevnen i alle erhverv varigt er nedsat til 1/3 eller derunder. Kvalificeret svagelighedspension bliver fastsat til den pension, du som tjenestemand ville have været berettiget til, hvis du havde arbejdet frem til afskedigelse på grund af alder, dvs. 70 år. Hvis pensionsalderen på pensioneringstidspunktet er mindre end ti år, inklusive eventuel pensionsalder overført fra JØP, gælder et forbehold. Hvis invaliditeten skyldes væsentlige helbredsmangler, der allerede forelå ved ansættelsen, bliver der ikke udbetalt kvalificeret svagelighedspension. Har du ved afskedigelsen en pensionsalder på mere end tre år, men mindre end ti år, har du ret til opsat pension, dvs. pension tidligst fra det 60. år, uanset alde ren ved afskedigelsen. Der gælder særlige regler, hvis erhvervsevnen skyldes tilskadekomst i tjenesten. Hvis du bliver afskediget pga. svagelighed uden, at erhvervsevnen er nedsat med 2/3 eller af anden grund, som ikke skyldes tjenestemandens forhold, kan du få udbetalt pension evt. efter tre år på rådighedsløn. JØP bevilger invalidepension, hvis din erhvervsevne som DJØF er er nedsat til 1/3 eller derunder. Det er altså kun erhvervsevnen som DJØF er, der skal være nedsat. Du kan søge invalidepension i JØP, indtil du fylder 67 år i afdeling 1 og 65. år i afdeling 2, hvis ikke du forinden er gået på alderspension. Invalidepensionen i JØP bliver beregnet på grundlag af opsparingen på pensionstidspunktet og de pensionsbidrag, der ville være blevet indbetalt frem til alderspensionstidspunkt, (67/65 år), hvis der ikke var tilstødt invaliditet. Invalidepensionen bliver først udbetalt, når den seneste erhvervsindtægt bortfalder. Karens Hvis du vælger at fortsætte i JØP som selvbetaler, bliver du ikke omfattet af den toårige karens. Det gælder også, hvor arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg. Du kan læse mere på joep.dk/karens. JØP INFORMATION

7 7 Som tjenestemand er du omfattet af et generelt forbehold. Det helbredsmæssige forbehold ophæves, når du opnår ti års tjenestemandsanciennitet. Forbeholdet betyder, at du ikke vil have ret til kvalificeret svagelighedspension (invalidepension), hvis du inden for 10 år fra ansættelsestidspunktet afskediges på grund af en sygdom, som var konstateret, før du blev ansat. Pensions myndigheden skal bevise, at sygdommen var konstateret forud for ansættelsestidspunktet. Overført udtrædelsesgodtgørelse fra JØP tæller med i tiårs perioden. I nogle regioner og kommuner er helbredsbedømmelse obligatorisk. Det klares som regel ved, at man afgiver en tro- og love-erklæring om, hvorvidt man i de senere år har lidt af alvorlig sygdom. Ægtefællepension Ved død udbetaler JØP pension til en efterlevende ægtefælle, registreret partner eller samlever. De nærmere betingelser kan læses i vedtægt og regulativ 1 og 2 på joep.dk/udgivelser. Du kan have livsvarig eller tiårig livsbetinget ægtefællepensionsret eller begge dele. Det fremgår af din pensionsoversigt. Den tiårige ægtefællepension udgør ca. 40 pct. af din alderspension. Ved tjenestemandens død bliver der udbetalt livsvarig ægtefællepension til en efterlevende ægtefælle/ registreret partner. En separeret/fraskilt ægtefælle kan bevare retten til ægtefællepension. Reglerne findes i Lov om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Ægtefællepensionen udgør 71 pct. af tjenestemandens egen pension eksklusiv U/65 tillæg. Pensionsalderen regnes mindst til 15 år. Der gælder særlige regler om beregningen af pensionen, hvis tjene stemanden omkommer under tjenesten eller pensioneres som følge af tilskadekomst i tjenesten. Når en tjenestemand, en pensioneret tjenestemand eller en ægtefællepensionist dør udbetales den hidtidige løn eller pension i tre måneder (efterindtægt). Børnepension Har du børn, herunder stedbørn, udbetaler JØP i tilfælde af din invaliditet eller død børnepension til hvert barn indtil barnet fylder 24 år. I afdeling 1 udbetaler JØP også børnepension i forbindelse med udbetaling TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

8 8 af din alderspension til hvert barn indtil barnet fylder 24 år. Børnepensionen til hvert barn udgør 20 pct. af den pension, du modtager eller den invalidepension, du ville have været berettiget til. Der bliver udbetalt dobbelt børnepension til forældreløse børn. En pensioneret tjenestemand er berettiget til børnepensionstillæg for sine børn, og ved død har børnene ret til børnepension. Pr. 1. april 2014 er børnepensionen og børnepensionstillægget i staten pr. barn hhv ,65 kr. og ,42 kr. årligt. Til forældreløse børn udbetales dobbelt børnepension. Børnepensionen og børnepensionstillægget ophører, når barnet fylder 21 år, men kan fortsætte, fx hvis barnet er under uddannelse. Hvis du vælger at være selvbetaler eller får indbetalt pensionsgivende tillæg, opnår du ret til både børnepensionstillæg / børnepension fra tjenestemandssystemet og børnepension fra JØP. Gruppeforsikringer Gruppeforsikringerne i JØP dækker bidragsbetalende medlemmer og dækningen fortsætter, når du går på pension, dog længst til det 67. år. Ulykkesforsikringen dækker ligeledes, til du fylder 67 år. Den bortfalder, hvis du får udbetalt enten invalide- eller alderspension. Ulykkesforsikringen har en maksimal dækning på kr. (2014) ved 100 pct. invaliditet. Invalidesumsforsikringen dækker til du fylder 60 år. Ved diagno sticering af visse kritiske sygdomme udbetaler JØP en engangssum, som i 2014 udgør kr. Supplerende engangsydelse Hvis du har sparet op til den Supplerende engangsydelse (engangsbeløb) i JØP, har du mulighed for at få den udbetalt et engangsbeløb, fra du når pensionsudbetalingsalderen, uanset om du går på pension eller ej. Udbetaling af Supplerende engangsydelse reducerer den løbende pension. Din pensionsoversigt viser, om du har hensat til ydelsen. Det er ikke længere muligt at spare op til den Supplerende engangsydelse. Du kan læse mere på joep.dk/engangsydelse. Lejligheder Som medlem af JØP kan du søge ledige lejligheder i JØPs ejendomme. Lejlighederne bliver tildelt efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til det antal år, hvor der er indbetalt løbende pensionsbidrag til din pension. Medlemmer, som indbetaler til Supplerende alderspension eller JØP Ratepension, optjener også lejlighedsanciennitet. Du optjener ikke dobbelt eller tre dobbelt anciennitet, fordi du indbetaler til flere ordninger. Hvis du vælger at blive hvilende medlem, får du kun anciennitet svarende til den periode, hvor du har indbetalt bidrag til JØPs pensionsordning. Det er DEAS, der administrerer JØPs ejendomme. Du kan læse mere på joep.dk/boliger. Gruppeforsikringen i tjenestemandspensionen dækker i tilfælde af tjenestemandens død i forsikringsperioden og ved visse kritiske sygdomme. Forsikringen ophører ved det fyldte 67. år. Gruppelivsforsikringen ved død udgør kr. Til børn under 21 år bliver der udbetalt kr. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme udgør kr. Hvis man har et barn under 18 år, der får en af de dækkede kritiske sygdomme, får barnet kr. Som tjenestemand har du ikke en gruppeulykkesforsikring. Ratepension Du kan altid som selvbetaler indbetale til ratepension i JØP. Der er ingen karensperiode ved indbetalinger til JØP Ratepension. Supplerende alderspension Du kan som selvbetaler indbetale til JØPs Supplerende alderspension, som kun er opsparing til alderspension. Der er ingen udbetaling til efterladte i tilfælde af død. Supplerende alderspension bliver udbetalt månedligt så længe du lever. Der er ingen karensperiode ved indbetalinger til Supplerende alderspension. JØP INFORMATION

9 9 Generelt om førtidspension og folkepension Brug for mere information Folkepensionsalderen bliver gradvist forhøjet fra 2019 fra 65 år til 67 år. Du kan læse nærmere om disse regler på Der gælder særlige regler om førtidspension dels om fradrag i pensionen dels om et tillæg. Tjenestemandspensionen bliver nedsat med følgende procentsatser: Har du spørgsmål om pension fra JØP, skal du ringe til JØP på eller sende en til Har du spørgsmål om tjenestemandspension, skal du ringe til DJØF på eller sende en til 10 pct. ved fratræden som 60-årig 7 pct. ved fratræden som 61-årig 4 pct. ved fratræden som 62-årig 3 pct. ved fratræden som 63-årig 2 pct. ved fratræden som 64-årig. Der bliver udbetalt et særligt tillæg til pensionen, indtil tjenestemanden fylder 65 år (U/65 tillæg). Ved fratræden inden det fyldte 62. år bliver der kun udbetalt halvt U65 tillæg. For tjenestemænd, der fyldte 60 år før 1. juli 2004, gælder andre regler, som DJØF kan vejlede dig om. TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

10 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER NÅR INDBETALINGERNE STOPPER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Bidragsfri dækning 3 På orlov 4 Hvilende medlemskab 4 Hvilende medlemskab, når du er over 60 år 4 Karens 5 Bidragsbetaling

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ?

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? SIDE: 1 RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? TJENESTEMANDSPENSION SIDE: 2 / Vi skal tale om: Rådighedsløn og pension Hvem får tjenestemandspension Det vigtigste redskab Pensionsstørrelsen Nye

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2017. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen.

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen. Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 L 100 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Notat 13. marts 2017 Om førtidspensionering i relation til lovforslag nr. L 100 I notatets første del redegøres for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere