Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)"

Transkript

1 BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/ Senere ændringer til forskriften BEK nr 446 af 09/05/2017 Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) I medfør af 3, stk. 2, 26, stk. 2-4, og 73 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, fastsættes efter bemyndigelse i 70: Anvendelsesområde m.v. 1. Denne bekendtgørelse vedrører vurdering af indvirkningerne på miljøet (VVM) i forbindelse med projekter nævnt i 2, stk. 1, på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone. 2. Der skal foreligge en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse til følgende projekter, når de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet: 1) Projekter om etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, jf. 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi. 2) Ændringer eller udvidelser af projekter nævnt i nr. 1, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. Stk. 2. Vurderingen af indvirkningerne på miljøet skal, afhængigt af det enkelte tilfælde, bestå i på passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: 1) Mennesker, fauna og flora. 2) Jordbund, havbund, vand, luft, klima og landskab. 3) Materielle goder og kulturarv. 4) Samspillet mellem faktorerne i nr Stk. 3. Energistyrelsen afgør på grundlag af de kriterier, der er nævnt i bilag 1, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Såfremt der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, offentliggøres denne afgørelse senest samtidig med, at tilladelse meddeles ansøgeren. Offentliggørelsen skal som minimum ske på Energistyrelsens hjemmeside Stk. 4. Ansøgeren skal fremsende fornødne oplysninger om projektet vedrørende de forhold, der er nævnt i bilag 1, til brug for Energistyrelsens afgørelse efter stk. 3. VVM redegørelsen 3. Ansøgeren eller Energinet.dk, jf. 23, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, skal udarbejde VVM-redegørelsen og fremsende den til Energistyrelsen, når der efter reglerne i 2 kræves en VVMredegørelse. Stk. 2. VVM-redegørelsen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er anført i bilag 2, og omfatte 1) en beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og dimensioner, 2) en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger, 3) de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, projektet vil kunne få for miljøet, 1

2 4) en oversigt over de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet, og 5) et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen. Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af virkninger på miljøet skal tilvejebringes. Stk. 4. En konsekvensvurdering, jf. 27, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, kan indgå i et fælles dokument med VVM-redegørelsen for projektet. Hvis konsekvensvurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen. Stk. 5. Ansøger kan, inden ansøgningen om tilladelse indgives, anmode Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen. Udtalelsen afgives, efter at Energistyrelsen har rådført sig med ansøger og relevante myndigheder. Den afgivne udtalelse er ikke til hinder for, at Energistyrelsen senere kræver yderligere oplysninger af ansøger. 4. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen bekendtgøres for offentligheden af Energistyrelsen i relevante aviser og på styrelsens hjemmeside samt sendes til berørte myndigheder og organisationer. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen. Offentliggørelsen skal herudover indeholde oplysninger om 1) karakteren af eventuelle afgørelser, 2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål, 3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes, 4) hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., der er udarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelsen, ligger til gennemsyn for offentligheden, og 5) eventuel underretning af andre medlemsstater i EU, jf. 6, hvis projektet vil kunne have betydelig indvirkning på miljøet i medlemsstaten. Stk. 2. Ved udbud i henhold til 23 i lov om fremme af vedvarende energi træder oplysning om udbuddet i stedet for oplysning om ansøgningen i stk. 1. Stk. 3. Ansøgning og VVM-redegørelse sendes endvidere i høring hos berørte myndigheder. Stk. 4. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindst 8 uger. 5. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen de steder, hvor bekendtgørelse i henhold til 4, stk. 1, har fundet sted. Følgende oplysninger vil kunne rekvireres hos Energistyrelsen: 1) Indholdet af afgørelsen og de vilkår, der eventuelt er knyttet hertil. 2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om den offentlige høringsproces. 3) Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger. 6. Hvis det konstateres, at et projekt omfattet af 2 vil kunne få betydelig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat i EU, eller anmoder en medlemsstat i EU, der vil kunne blive berørt i betydelig grad af projektet, herom, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om snarest muligt, og senest på det tidspunkt hvor der sker offentliggørelse efter 4, at fremsende bl.a. følgende oplysninger til den berørte medlemsstat i EU: 1) En beskrivelse af projektet tillige med alle de foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger. 2) Oplysninger om karakteren af den afgørelse, der vil kunne træffes. Stk. 2. Energistyrelsen anmoder Miljøministeriet om at fastsætte en rimelig frist for den anden stat til at angive, om den agter at deltage i den offentlige høringsproces om projektets miljømæssige virkninger i forbindelse med fremsendelse af oplysninger efter stk. 1. 2

3 Stk. 3. Hvis en medlemsstat, som modtager oplysninger efter stk. 1, angiver, at den agter at deltage i høringsprocessen om projektets miljømæssige virkninger, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om, at sende den pågældende stat de oplysninger, der skal gives eller stilles til rådighed efter 4, stk. 1, medmindre dette allerede er sket i forbindelse med underretningen efter stk. 1. Stk. 4. Fremsendelse af oplysninger efter stk. 1-3 finder ligeledes anvendelse for projekter omfattet af 2, der vil kunne få betydelig indvirkning på miljøet i en stat, der ikke er medlem af EU og som har tiltrådt konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (ESPOO-konventionen). Straf 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, som omhandlet i 2, stk. 4. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 815 af 28. august 2000 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg på havet ophæves. Energistyrelsen, den 26. januar 2012 IB LARSEN / Hanne Windemuller 3

4 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985, nr. L 175, side 40, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17. 4

5 Bilag 1 Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af 2, stk. 3. 1) Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til a) projektets dimensioner, b) kumulation med andre projekter, c) anvendelse af naturressourcer, d) affaldsproduktion, e) forurening og gener samt f) risikoen for ulykker, navnlig under hensyntagen til de anvendte materialer og teknologier. 2) Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig - nuværende arealanvendelse - naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenerationskapacitet i området - det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) Vådområder. b) Kystområder. c) Reservater og naturparker. d) Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, herunder Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). e) Områder, hvor de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, allerede er overskredet. f) Tætbefolkede områder. g) Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt. 3) Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyntagen til a) påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres), b) påvirkningens grænseoverskridende karakter, c) påvirkningsgrad og -kompleksitet, d) påvirkningens sandsynlighed og 5

6 e) påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. 6

7 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen, jf. 3, stk. 2. Bilag 2 1) En beskrivelse af projektet, herunder navnlig: a) En beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne. b) En beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer. c) Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner i forbindelse med driften af det foreslåede projekt. 2) En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyntagen til virkningerne på miljøet. 3) En beskrivelse af konsekvenserne af, at det pågældende projekt ikke gennemføres. 4) En beskrivelse af det miljø, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt, herunder navnlig: a) befolkning, b) fauna, c) flora, d) jord og havbund, e) vand, f) luft g) klimatiske forhold, h) materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, i) landskab og kystsikkerhed og j) den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer. 5) En beskrivelse af hvilke betydelige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af: a) tilstedeværelse af projektet som helhed, b) anvendelse af naturlige ressourcer, c) emission af forurenende stoffer, d) opståelsen af gener, e) bortskaffelse af affald og f) bygherrens angivelse af hvilke metoder, der er anvendt til forudberegning af virkningerne på miljøet. 7

8 Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger. Beskrivelsen bør herunder forholde os til, hvorledes projektet kan sameksistere med øvrige interessenter på havet. 6) En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes udført med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere betydelige skadelige virkninger på miljøet. 7) beskrivelse af de af projektets miljøpåvirkninger afledte socioøkonomiske konsekvenser. 8) En beskrivelse af hvilke parter, der har været involveret i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og i planlægningen af projektet. 9) Et ikke teknisk resumé af de på grundlag af ovennævnte punkter fremsendte oplysninger. 10) En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger. 8

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger, m.v. på dansk søterritorium

Læs mere

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Anmelderskema vandindving 1 2 3 4 5 6 7 2 - Screeningsafgørelse Vurdering af pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til 15 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

Læs mere

BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015

BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5291

Læs mere

Anvendelsesområde. VVM-redegørelse

Anvendelsesområde. VVM-redegørelse Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder ogsamt beskyttelse af visse arter ved projekter offshore om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Hvornår skal et VVM-tillæg miljøvurderes Udgangspunktet er at VVM-tillægget er et tillæg til kommuneplanen. At det sætter rammer (retningslinjer)

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai.

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai. Hjørring Kommune Materielgården, Hjørring Kommune Vesterhedevej 251 9800 Hjørring Att: Jens Baggesen TeamVandogJord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon72333333 Fax72333030 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit. Danrice A/S Odensevej 16 5853 Ørbæk Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk VVM-screening af ammoniak-køleanlæg på Danrice A/S beliggende

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten 21-06- 2013 13/12536 Christian Wildenschild Buskmosevej 27, Rinkenæs 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 12. marts 2013 modtaget

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen.

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen. VVM VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Specialkonsulent Gert Johansen Regionplanlægning Sætte rammer for den kommunale planlægning Virke for gennem administration af anden lovgivning Foretage arealreservationer

Læs mere

Notat om VVM-screening af. transmissions- og fordelingsledning til Odderen og Grævlingen II, Støvring Kraftvarmeværk

Notat om VVM-screening af. transmissions- og fordelingsledning til Odderen og Grævlingen II, Støvring Kraftvarmeværk Center Natur og Miljø Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Hjedsbækvej 2 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.04-P19-3-14 Ref.: Lene

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland 1. Projektbeskrivelse Ansøger Helle Christiansen Anlæg DGU nr. 200.1381 Placering Matrikel nr. 41a,

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3.

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Egedal Fjernvarme A/S Anlæg Varmeværk Maglevad 3 Placering Dam Holme 4B, 3660 Stenløse Ejer Egedal

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten 06-06-2013 13/14007 Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 20. marts 2013 modtaget ansøgning om

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

VVM screening til tilladelse til markvanding

VVM screening til tilladelse til markvanding Miljø og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257 7787 jlb@jammerbugt.dk 31-03-2009 Sagsnr.: 1849-58560

Læs mere

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal Nykøbing om Afgørelse Enge VVM-pligt Landvindingslag - Regulering af Østre Afvandingskanal v/ Thyge Møller Dato 28-02-2019 18-03-2019 Sagsnr: 773-2019-2858 773-2019-3188 MORSØ KOMMUNE Teknik og Miljø AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 1. VVM-screening af jordvolde ved Frederikssundsmotorvejen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Boris Kjeldsen, Råbrovej

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket

Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00039 Ref.intgr Den 11. august 2008 Til DONG Energy Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket Bygherre DONG Energy Anlæg Vold Kommune Kalundborg Placering

Læs mere

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed Sorø

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36075/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-18828 Bilag 2 - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb Morsø Spildevand A/S Nørregade 3 7900 Nykøbing Dato 10-10-2018 Sagsnr: 773-2018-15118 AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb MORSØ KOMMUNE I forbindelse med problemer med grundvand

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Fra screening til redegørelse

Fra screening til redegørelse Fra screening til redegørelse Indhold Eksempler fra VVM-processen Nordsjællands Sommerpark Grundlag Proces Regional vandindvinding (Marbjerg) Grundlag Proces Nordsjællands Sommerpark Etableret i 1992 ved

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 6. december 2016 Sagsnr.: 16/20749 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej Roskilde. VVM-screening vindmølle ved Risø

Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej Roskilde. VVM-screening vindmølle ved Risø Risø DTU Att.: Chrisitan Henriksen Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde Plan og Udvikling Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse 6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse a) Relevante lovgivning: Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1654

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-37281 Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Søris A/S Anlæg Boring DGU nr. 192.982 og 192.1312

Læs mere

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse andre former for projekter i forbindelse med en

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 17-03-2015 Sagsnr.: 15/1468 Dok.løbenr.: 58232/15 Sagsbehandler: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151 E-mail: lmth@aabenraa.dk VVM screening af vandindvindingsboring

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Peder Dalgas Nissen Hesteløkken 5A Øster Gejl 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 341195/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.:

Læs mere

Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager

Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH Broager Vandværk Dyntvej 35 6310 Broager VVM-screening af etablering af en ny indvindingsboring og sløjfning af en eksisterende indvindingsboring. Sønderborg

Læs mere

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00161 Ref. hecla/rukso Den. 26. august 2009 Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet BILAG 2 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om 3200 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 79.168, som er beliggende på Langskovvej 17, men ejes af Langskovvej 21, 8370 Hadsten Anlægget er omfattet

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup.

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. Indholdsfortegnelse 1 VVM vurdering... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00187 Ref. Johje/klhou Den 24. september 2009 VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 07-12-2014 Sagsnr.: 14/32837 Dok.løbenr.: 338296/14 Sagsbehandler: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151 E-mail: lmth@aabenraa.dk VVM screening af vandindvindingsboring

Læs mere

Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej Odder Sags Id

Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej Odder Sags Id Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej 8 8300 Odder Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med Varmeprojektforslag for nyt boligområde

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted Billund Kommune har fra konsulent, modtaget materiale til brug for en VVMscreening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 8c, Filskov By, Filskov,

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Hotel ved Trelleborg golfklub

Hotel ved Trelleborg golfklub Hotel ved Trelleborg golfklub Plan og Erhverv 21. november 2008 VVM screening Rekvirent VilconGruppen Connie Christensen Rådgiver Kullegaard Arkitekter A/S Ahlgade 3F 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt

Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt Veksø Idrætsforening Gl. Hovevej 3, 3670 Veksø Sendt pr mail til Joan Geertsen formand@vekso-if.dk Og til Thomas Jellesen t.p.jellesen@gmail.com; Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt Afgørelse vedrørende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ledøje Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ledøje Vandværk Ledøje Vandværk Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.2998,

Læs mere

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018 Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V 26. oktober 2018 Solcelleanlæg ved ved Vinkelpletvej, 7840 Højslev ikke krav om miljøvurdering (VVM-screeningsafgørelse) Geopartner Landinspektører

Læs mere

VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00246 Ref. Johje/klhou Den 2. juni 2010 VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Teknik og Miljø. Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M.

Teknik og Miljø. Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M. Teknik og Miljø Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M. Afgørelse om screening af konkret projekt kystbeskyttelse i form af dige, Strandvejen, 7900 Nykøbing M. Dato: 20-02-2018 Sagsnr.:

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2016-1045 Ref.: BKHA Den 18. januar 2016 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Indledning Energinet DK har søgt om

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1) BEK nr 1128 af 07/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-3633

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

En klage har opsættende virkning, med mindre klageinstansen bestemmer andet.

En klage har opsættende virkning, med mindre klageinstansen bestemmer andet. Teknik og Miljø Dato: 10-02-2017 Sagsnr.: 773-2016-21638 VVM-screening af rydning af skovbevokset areal Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail ans@morsoe.dk Morsø Kommune har udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator

Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator Slagteriet Brørup A/S Markedsvej 9 6650 Brørup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE- 430 00258 Ref. Maljs/hecla Den 28. juni 2010 Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator Bygherre Slagteriet

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere