קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015"

Transkript

1 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות( )תיקון(, התשע"ו

2 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 )ב 1 ( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת. 1 בתוספת השנייה לחוק - השנייה לחוק )1( תחת הכותרת "שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע )פירוט(" - )א( בסעיף 4 )א( בפסקה )6(, בסופה יבוא: ")י"ח( לחולים בסרטן קיבה; )י"ט( לחולים בסרטן האנוס; )כ( לחולים בסרטן הפלאורה;"; )ב( בסעיף 5 )ו(, אחרי פסקה )12( יבוא: ") 12 א( בדיקת סקר לגילוי מוקדם של מפרצת אאורטלית בטנית; בדיקת סקר חד פעמית באמצעות סונר )אולטראסאונד( ממוקד לאאורטה; הבדיקה תבוצע בגברים מעשנים או שעישנו בעבר, בגילאי 65 שנים עד 74 שנים;"; )ג( בסעיף 6, אחרי סעיף קטן )יב 4 ( יבוא: ")יב 5 ( טיפולי שיניים מונעים ומשמרים עד גיל 18 שנים ללוקים בתסמונות נוירו התפתחותיות המלוות בלקות ביד או בלסת ובלבד שאלה - )1( יינתנו לאחר אבחון נוירולוג שיציין קיומה של מחלת עצב- שריר או פגיעה מוחית מולדת או נרכשת, נוסף על אחת מהלקויות האלה לפחות: )א( לקות מוטורית בגפה עליונה; )ב( הפרעה אוראלית המשרה מחלות דנטליות או פריודונטליות שהיא הפרעה בטונוס שרירי הלסת או אפרקסיה המונעת לעיסה ובליעה תקינים או הפרעה בגזע המוח הגורמת להפרעה בתפקוד עצבים קרניאליים האחראים על תפקוד שרירי הלעיסה והבליעה או נשימת פה; )2( יינתנו למטופלים שאינם חוסים במוסדות;"; )ד( בסעיף - 11 )1( בסעיף קטן )ז(, בפסקה ) 2 א(, בסופה יבוא "ולחולי PCD (primary ;";)ciliary dyskinesia )2( בסופו יבוא: ")י( שירותי שיקום לחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ;)COPD( שירות כאמור יינתן כמפורט להלן: )1( סדנת שיקום ריאתי תינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות חסימתית )COPD( קשה )דרגה 3 עד 4 לפי דירוג ;)GOLD 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; ק"ת התשע"ה, עמ' קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

3 )2( סדנת שיקום ריאתי תינתן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית )COPD( בדרגה בינונית ומעלה )דרגה 2 ומעלה לפי דירוג )GOLD לפני ואחרי ניתוחי חזה ובטן."; )ה( בסעיף 12 )א(, במקום פסקה )37( יבוא: ")37( סוגר אוזנית לעלייה שמאלית בלב, בחולים הסובלים מפרפור עליות, כמפורט להלן: )א( חולים הסובלים מפרפור עליות המצויים בסיכון גבוה לשבץ מוחי ואינם יכולים להיות מטופלים בנוגדי קרישה; )ב( חולים הסובלים מפרפור עליות, המצויים בסיכון בינוני-גבוה לשבץ מוחי score( CHADS2 בדרגה 2 ומעלה( ושאינם יכולים להיות מטופלים בנוגדי קרישה ושסבלו מאירוע דימום משמעותי עם או בלי נוגדי קרישה."; )ו( בסעיף 13 בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא: ")24( בדיקה לנוכחות מוטציה מסוג NRAS לצורך בחינת התאמה טיפולית של חולי סרטן מעי גס לטיפול תרופתי;"; )ז( בסעיף - 14 )1( בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא: ")15( מתן תוך שלפוחיתי של גליקוזאמינוגליקאנים; הטיפול יינתן בעבור חולים הסובלים מדלקת של שלפוחית השתן )ציסטיטיס( חמורה שהופיעה לאחר הקרנות לאזור האגן;"; )2( בסעיף קטן )ו(, בפסקה )4(, בסופה יבוא: )ח( בסעיף 24 א - "- אמצעי מניעה לא הורמונליים - התקנים תוך רחמיים;"; )1( בפסקה )1(, בסופה יבוא: ")ט( ;";Phlexy 10 drink )2( בפסקה )20(, בפסקת משנה )א(, בסופה יבוא "או ;";Nepro HP )3( בפסקה ) 20 א( - )1( במקום "3.5" יבוא ;";4.0" )2( בסופה יבוא "או ;";Nepro HP )4( בפסקה )29(, בסופה יבוא: ")ג( ;Pediasure )ד( ;Pulmocare )ה( ;Jevity )ו( ;Ensure plus )ז( ;";Osmolite קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

4 )2( תחת הכותרת "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", אחרי סעיף 9 יבוא: " 9 א. אמצעי מניעה לא הורמונליים - התקנים תוך רחמיים השתתפות עצמית של עד 100%".. 2 בתוספת השלישית לחוק - )1( בסעיף,1 בפסקה )2( - תיקון התוספת השלישית לחוק תחילה תיקון התוספת הראשונה )א( בפסקת משנה )ג(, בסופה יבוא "ו combined SCID (Severe ;";)immunodeficiency )ב( בפסקת משנה )ד(, בסופה יבוא: ")9( תסמונת אושר )Usher( מסוג - 2a ביהודים ממוצא איראני; )10( חוסר של - MTHFR ביהודים ממוצא בוכרי."; )2( בסעיף 4, בסעיף קטן ב, בסופו יבוא: "23. מחשבי תקשורת תומכת וחלופית יינתנו מחשבי תקשורת תומכת חלופית מהסוגים המפורטים להלן למטופלים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ושאינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי, לוחות תמונות או טאבלטים )כגון )ipad לצורך תקשורת: )1( מחשבים ייעודיים שעליהם מותקנת תוכנה ייעודית שניתן להפעילם בדרכי שימוש ישירות או באמצעות אבזרי נגישות שונים; )2( מחשבים לתקשורת תומכת וחליפית מבוססי מיקוד מבט;".. 3 תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ה )15 בינואר 2015(. ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015( )חמ ( יעקב ליצמן שר הבריאות צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות( )תיקון(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 )ב() 1 ( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, אני מצווה לאמור: 1. בתוספת הראשונה לצו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(, התשנ"ה )להלן - הצו העיקרי(, ברשימת התרופות - )1( תכשירים שהוספו - ;"APREMILAST ;"CERITINIB )א( )ב( אחרי "APOMORPHINE" יבוא: אחרי "CEPHALEXIN" יבוא: ס"ח התשנ"ד, עמ' ק"ת התשנ"ה, עמ' 749; התשע"ה, עמ' קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

5 ;"DASABUVIR ;"DEFIBROTIDE DEXTROMETHORPHAN HBR + ;"QUINIDINE SULPHATE (CD) DOLUTEGRAVIR + ABACAVIR + ;"LAMIVUDINE (CD) ;"FINASTERIDE ;"GLIMEPIRIDE ;"IVACAFTOR ;"LIPEGFILGRASTIM "LIXISENATIDE ;"MACITENTAN ;"NIVOLUMAB ;"OBINUTUZUMAB )ג( )ד( )ה( אחרי "DARUNAVIR" יבוא: אחרי "DEFERASIROX" יבוא: אחרי "DEXTRANOMER" יבוא: )ו( אחרי "DOLUTEGRAVIR" יבוא: אחרי (G-CSF)" "FILGRASTIM יבוא: אחרי [GLYBURIDE]" "GLIBENCLAMIDE יבוא: )ז( )ח( )ט( אחרי "ITRACONAZOLE" יבוא: אחרי SODIUM" "LIOTHYRONINE יבוא: אחרי CARBONATE" "LITHIUM יבוא: אחרי CD" "M.V.I. PAEDIATRIC יבוא: )י( )יא( )יב( )יג( אחרי "NITROFURAZONE" יבוא: )יד( )טו( אחרי "NYSTATIN" יבוא: אחרי CONJUGATED]" "OESTROGENS, CONJUGATED [ESTROGENS, יבוא: ;"OFATUMUMAB ;"OMBITASVIR + PARITAPREVIR + ;"RITONAVIR (CD) ;"PEMBROLIZUMAB )טז( אחרי "OMALIZUMAB" יבוא: אחרי "PEGVISOMANT" יבוא: L )יז( קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

6 ;"PERTUSSIS VACCINE, ACELLULAR ;"PONATINIB ;"REGORAFENIB ;"SODIUM PHENYLBUTYRATE ;"TADALAFIL ;"TOFACITINIB ;UMECLIDINIUM ;"UMECLIDINIUM + VILANTEROL (CD) ;"VARDENAFIL ;"VEDULIZUMAB )יח( אחרי "PERPHENAZINE" יבוא: )יט( אחרי "POMALIDOMIDE" יבוא: אחרי CD" "REFRIGERANS יבוא: )כ( )כא( אחרי NITROPRUSSIDE" "SODIUM יבוא: )כב( אחרי OINTMENT" "TACROLIMUS יבוא: L )כג( אחרי "TOCILIZUMAB" יבוא: )כד( אחרי CD" "UFT יבוא: )כה( אחרי "VANDETANIB" יבוא: אחרי BROMIDE" "VECURONIUM יבוא: )כו( בנספח - )א( בפסקה ) 2 ()א( - במקום הרישה יבוא: "הוראות לשימוש בתרופות ABIRATERONE, AFATINIB, ALDESLEUKIN, ALPHARADINE (RADIUM-223 CHLORIDE), ALTRETAMINE, AMIFOSTINE, ANASTROZOLE, ARSENIC TRIOXIDE, AXITINIB, AZACITIDINE,,BENDAMUSTINE, BEVACIZUMAB, BICALUTAMIDE BORTEZOMIB, BRENTUXIMAB, CABAZITAXEL, CAPECITABINE, CARFILZOMIB, CERITINIB, CETUXIMAB, CLADRIBINE, CLODRONATE, CLOFARABINE, CRIZOTINIB, DABRAFENIB, DASATINIB, DECITABINE, DEGARELIX, DEXRAZOXANE, DOCETAXEL, DOXORUBICIN LYPOSOMAL, EPIRUBICINE, ERLOTINIB, ESTRAMUSTINE, EXEMESTANE, FLUDARABINE, FLUTAMIDE, FORMESTANE, FULVESTRANT, GEFITINIB, GEMCITABINE, GEMTUZUMAB OZOGAMICIN, IBRITUMUMAB TIUXETAN, IBRUTINIB, IDARUBICINE, IMATINIB MESYLATE, )1( )2( 184 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

7 IPILIMUMAB, IRINOTECAN, LAPATINIB, LENALIDOMIDE, LENOGRASTIM, LETROZOLE, MIFAMURTIDE, NELARABINE, NILOTINIB, NIVOLUMAB, OBINUTUZUMAB, OFATUMUMAB, OXALIPLATIN, PACLITAXEL, PANITUMUMAB, PAZOPANIB,,PEMBROLIZUMAB, PEMETREXED, PERTUZUMAB POMALIDOMIDE, PONATINIB, PRALATREXATE, REGORAFENIB, RITUXIMAB, ROMIDEPSIN, SORAFENIB, STREPTOZOCIN, SUNITINIB, TEMOZOLOMIDE, TEMSIROLIMUS, TOPOTECAN, TRABECTEDIN, TRASTUZUMAB, TRASTUZUMAB EMTANSINE,,TRETINOIN, TRIMETREXATE, UFT CD, VANDETANIB VEMURAFENIB, VINORELBINE, VISMODEGIB, YTTRIUM ;"CHLORIDE בפסקת משנה 27, בסופה יבוא: ")8( טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת )קו שני או שלישי( של סרטן אפיתליאלי של השחלה, עמיד לפלטינום; )9( טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת )קו שני או שלישי( של סרטן אפיתליאלי של החצוצרות, עמיד לפלטינום; )10( טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת )קו שני או שלישי( של סרטן אפיתליאלי פריטונאלי ראשוני, עמיד לפלטינום;"; פסקת משנה - 31 תימחק; בפסקת משנה 45, בסופה יבוא: ")3( סרטן מתקדם מקומי או גרורתי של בלוטת התריס מסוג DTC (Differentiated (papillary / follicular / Hurthle cell) thyroid )carcinoma עמיד ליוד רדיואקטיבי;"; במקום פסקת משנה 61, יבוא: "61. הוראות לשימוש בתרופה :PERTUZUMAB )א( התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( סרטן שד במחלה נשנית מקומית לא נתיחה או בשלב גרורתי, ובהתקיים כל התנאים האלה: )א( התחלת הטיפול תיעשה בהתקיים כל התנאים האלה: )1( קיימת עדות בבדיקה להימצאות של HER-2 חיובי ברמה של +3; אימונוהיסטוכימית )IHC( או בדיקת FISH חיובית בערך של 2.0 ומעלה; )2( כקו טיפולי ראשון למחלה הגרורתית; )3( החולה טרם החל טיפול בכימותרפיה או טיפול כנגד HER2 למחלתו הגרורתית; )ב( המשך הטיפול בתרופה האמורה יינתן בהתקיים אחד מהתנאים האלה: )2( )3( )4( )5( קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

8 )1( תגובה של נסיגה מלאה של המחלה ;)CR( )2( תגובה של נסיגה חלקית של המחלה ;)PR( )3( שיפור קליני בולט )דרגה אחת ב PS לפחות(; )4( שיפור בסימפטומטולוגיה )כגון הפחתה בכאבי עצמות וצריכה מופחתת של משככי כאבים(; )ג( על אף האמור בפסקת משנה )ב(, ייפסק הטיפול בתרופה האמורה בהתקיים אחד מאלה: )1( הופעת גרורות חדשות, למעט גרורות במוח כאתר התקדמות יחידי; )2( הופעת גוש חדש, בבדיקה פיסיקלית; )3( קיום ראיה אחרת להתקדמות המחלה; )2( טיפול טרום ניתוחי adjuvant( )Neo בסרטן שד מתקדם מקומי או דלקתי או מוקדם בנשים המבטאות HER2 ביתר בהתאם לפסקה )א() 1 ()א() 1 ("; במקום פסקת משנה 73 יבוא: "73. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )א( לטיפול בלימפומה מסוג Mantle cell בחולה שמחלתו חזרה )relapsed( לאחר טיפול קודם אחד לפחות; הטיפול בתרופה יינתן לחולה שטרם טופל ב Ibrutinib למחלה האמורה; )ב( לטיפול בלוקמיה מסוג CLL בחולה שמחלתו חזרה )relapsed( או היתה עמידה )refractory( לטיפול קודם בחולה עם מוטציה מסוג ;del 17p הטיפול בתרופה יינתן לחולה שטרם טופל ב Ibrutinib למחלה האמורה;" אחרי פסקת משנה 75 יבוא: "76 הוראות לשימוש בתרופה :CERITINIB התרופה תינתן לטיפול בסרטן ריאה מסוג ALK positive NSCLC לחולה שמחלתו התקדמה על אף טיפול קודם במעכב.ALK 77. הוראות לשימוש בתרופה :NIVOLUMAB )א( התרופה תינתן לטיפול במלנומה מתקדמת )לא נתיחה או גרורתית(; )ב( הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם IPILIMUMAB או תרופות ממשפחת מעכבי BRAF או תרופות ממשפחת נוגדי ;PD-1 )ג( במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן: ;Nivolumab, Pembrolizumab )7( )8( 186 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

9 )ב( 78. הוראות לשימוש בתרופה :OBINUTUZUMAB )א( התרופה תינתן לטיפול בלוקמיה מסוג CLL בחולה שטרם קיבל טיפול למחלתו, ואשר אינו מתאים )unfit( לטיפול כימותרפי אינטנסיבי על רקע גיל, מחלות רקע או מצב תפקודי; )ב( התרופה תשמש כטיפול אחזקה בחולה כאמור בפסקת משנה )א(; )ג( התרופה לא תינתן בשילוב עם Bendamustine, Rituximab או ;Ofatumumab 79. הוראות לשימוש בתרופה :OFATUMUMAB )א( התרופה תינתן בשילוב עם כלוראמבוציל או בנדמוסטין לטיפול בלוקמיה מסוג CLL בחולה שטרם קיבל טיפול למחלתו ואשר אינו יכול לקבל טיפול ב Fludarabine ; )ב( התרופה לא תשמש כטיפול אחזקה בחולה כאמור בפסקת משנה )א(; )ג( התרופה לא תינתן בשילוב עם Rituximab או ;Obinutuzumab 80. הוראות לשימוש בתרופה :PEMBROLIZUMAB )א( התרופה תינתן לטיפול במלנומה מתקדמת )לא נתיחה או גרורתית(; )ב( הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם,IPILIMUMAB תרופות ממשפחת מעכבי BRAF או תרופות ממשפחת נוגדי ;PD-1 )ג( במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן: ;Nivolumab, Pembrolizumab 81. הוראות לשימוש בתרופה :PONATINIB התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( לוקמיה מסוג CML בחולה עם מוטציה מסוג ;T315I )2( לוקמיה מסוג Ph + ALL בחולה עם מוטציה מסוג ; T315I 82. הוראות לשימוש בתרופה :REGORAFENIB התרופה תינתן לטיפול בסרקומה מסוג GIST לחולה שמחלתו התקדמה לאחר טיפול בשני מעכבי טירוזין קינאז."; בפסקה )4( - )1( ברישה, אחרי "DOLUTEGRAVIR" יבוא ABACAVIR" DOLUTEGRAVIR + ;"+ LAMIVUDINE (CD) )2( בפסקת משנה 1, במקום פסקת משנה )2( יבוא: ")2( התרופה תינתן לטיפול בנשא נגיף ה HIV שהוא אסימפטומטי - אם מתקיים בנשא כאמור אחד מאלה: קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

10 )3( )א( נשא ;HBV )ב( אישה הרה או מניקה; )ג( חולה בשחפת פעילה; )ד( בן זוגו אינו נשא; )ה( הוא עם ערך CD4 קטן מ 500 או ערך עומס נגיפי גדול מ 100,000 עותקי RNA בסמ"ק 1 "; בפסקת משנה 5, במקום פסקת משנה )ב( יבוא: ")ב( התרופה תינתן לטיפול בנשא נגיף ה HIV שהוא אסימפטומטי - אם מתקיים בנשא כאמור אחד מאלה:.1 נשא ;HBV )4( 2. אישה הרה או מניקה; 3. חולה בשחפת פעילה; 4. בן זוגו אינו נשא; 5. הוא עם ערך CD4 קטן מ 500 או ערך עומס נגיפי גדול מ 100,000 עותקי RNA בסמ"ק;"; בפסקת משנה ) 9 ()א(, במקום פסקת משנה )2( יבוא: ")2( התרופה תינתן לטיפול בנשא נגיף ה HIV שהוא אסימפטומטי - אם מתקיים בנשא אחד מאלה:.1 נשא ;HBV בפסקה )5( - )1( )ד( )ה( 2. אישה הרה או מניקה; 3. חולה בשחפת פעילה; 4. בן זוגו אינו נשא; 5. הוא עם ערך CD4 קטן מ 500 או ערך עומס נגיפי גדול מ 100,000 עותקי RNA בסמ"ק;"; בפסקת משנה 1, בסופה יבוא: ")4( לטיפול בפסיכוזה על רקע דמנציה"; )2( בפסקת משנה 3, במקום "בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או בנוירולוגיה" יבוא "בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, בנוירולוגיה או בגריאטריה"; בפסקה )54(, בפסקת משנה )1( - )1( בפסקת משנה )א(, במקום "לצורך הקלת הסימנים והתסמינים" יבוא "בחולה שמיצה טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי"; )2( פסקת משנה )ב( - תימחק; 188 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

11 )ו( )ז( )ח( )ט( )י( )3( בפסקת משנה )ז(, במקום לאחר מיצוי כל קווי הטיפול התרופתיים הקיימים" יבוא "בחולה שמיצה טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי"; בפסקה )60(, בפסקת משנה )2(, במקום "בחולי סרטן ערמונית גרורתי" יבוא "מגידולים סולידיים"; במקום פסקה )84( יבוא: ")84( הוראות למתן התרופה :OMALIZUMAB התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( לטיפול באסטמה קשה מתמדת שאינה מאוזנת למרות טיפול מרבי, נכון ורציף; )2( לטיפול באורטיקריה כרונית ספונטנית spontaneous( chronic )urticarial בחולה שמתקיים בו כל אלה: )א( חולה שמחלתו עמידה לטיפולים אחרים במשך שישה חודשים; )ב( הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית או ברפואת עור ומין;"; במקום פסקה )86( יבוא: ")86( הוראות לשימוש בתרופה :SILDENAFIL התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי; )2( טיפול באין אונות;"; בפסקה )90( - )1( בפסקת משנה )4(, במקום "כאשר התגובה לטיפול קונבנציונלי לא היתה מספקת" יבוא "בחולה שמיצה טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי"; )2( פסקת משנה )5( - תימחק; )3( בפסקת משנה )7(, במקום "לחולים שכשלו בטיפול קודם בתרופה "INFLIXIMAB יבוא "בחולה שמיצה טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי;"; במקום פסקה )132( יבוא: ")132( הוראות לשימוש בתרופה :EPLERENONE התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( חולים הסובלים מהפרעות בתפקוד החדר השמאלי בלב ואי ספיקה לבבית בעקבות אוטם שריר הלב שאירע לאחרונה, שהתחילו טיפול ב Spironolactone ופיתחו תופעות לוואי משמעותיות לטיפול, כגון גינקומסטיאה חמורה; קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

12 )2( חולים הסובלים מאי ספיקה לבבית כרונית )דרגה NYHA 2 ומעלה( ופגיעה בתפקוד הסיסטולי של החדר השמאלי שטופלו ב Spironolactone ופיתחו תופעות לוואי משמעותיות לטיפול, כגון גינקומסטיאה חמורה;"; בפסקה )133( - )1( )2( )יא( )יב( ברישה, אחרי "LIRAGLUTIDE" יבוא ;",LIXISENATIDE" במקום פסקת משנה )1( יבוא: ")1( אחד מאלה: )א( BMI מעל 30 ו HbA1c מעל 7.5; )ב( BMI בין 28 לבין 30 ו HbA1c מעל 9.0;"; במקום פסקה )142( יבוא: " )142( הוראות לשימוש בתרופה :CANAKINUMAB התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )א( לטיפול בתסמונות CAPS (Cryopyrin associated periodic ;)syndromes התרופה תינתן לחולה בהתאם למרשם של רופא מומחה ממרפאה לאימונולוגיה קלינית או ריאומטולוגיה; )ב( לטיפול ב arthritis systemic juvenile idiopathic בחולים שמיצו טיפול קודם ב Tocilizumab ;"; בפסקה )150( - )1( )2( )יג( במקום פסקת משנה )1( יבוא: ")1( ארתריטיס ראומטואידית, אם התגובה לתכשירים ממשפחת ה DMARDs איננה מספקת ובכפוף לתנאים שבפסקת משנה )4(;"; בסופה יבוא: )3(" דלקת פרקים מסוג ;Juvenile idiopathic polyarthritis הטיפול יינתן בחולים שמיצו טיפול ב Methotrexate כמונותרפיה; )4( הטיפול בתרופה לחולה שמתקיים בו האמור בפסקה )1(, יינתן בכפוף לכל אלה: )א( קיימת עדות לדלקת פרקים Arthritis( )RA-Rheumatoid פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה: )1( מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר; )2( שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה; )3( שינויים אופייניים ל RA של הפרקים הנגועים; )4( פגיעה תפקודית; )ב( לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה NSAIDs ובתרופות השייכות למשפחת ה DMARDs ;"; 190 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

13 )יד( )טו( בפסקה )152(, במקום פסקת משנה )2( יבוא: ")2( ארתריטיס ראומטואידית, אם התגובה לתכשירים ממשפחת ה DMARDs איננה מספקת ובכפוף לתנאים שבפסקת משנה )3(; )3( הטיפול בתרופה לחולה שמתקיים בו האמור בפסקת משנה )2(, יינתן בכפוף לכל אלה: )א( קיימת עדות לדלקת פרקים Arthritis( )RA-Rheumatoid פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה: )1( מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר; )2( שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה; )3( שינויים אופייניים ל RA של הפרקים הנגועים; )4( פגיעה תפקודית; )ב( לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה NSAIDs ובתרופות השייכות למשפחת ה DMARDs ;"; בפסקה )158(, בפסקת משנה )1( - )1( )2( אחרי פסקת משנה )א( יבוא: ")א 1 ( גרורות בעצמות מגידולים סולידיים בחולההסובל מפגיעה בתפקוד הכלייתי שמונעת ממנו לקבל טיפול ב acid,zoledronic למעט בחולה שמתקיים בו האמור בפסקת משנה )א(;"; אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: ")ב 1 ( גברים החולים באוסטיאופורוזיס הזכאים לטיפול על פי אמות המידה הקיימות בסל שירותי הבריאות לטיפול בביספוספונאטים לאחר מיצוי הטיפולים הפומיים הקיימים בסל או החמרה מובהקת של אוסטיאופורוזיס בטיפול קבוע בביספוספונאטים בשנתיים האחרונות"; )3( בפסקת משנה )ג(, אחרי "בנשים פוסט מנופאוזליות" יבוא "ובגברים"; )טז( בפסקה )171( בפסקת משנה )1( - )1( במקום פסקת משנה )א( יבוא: ")א( למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה"; )2( בפסקת משנה )ב(, המילים "כטיפול ראשון" - יימחקו; )יז( בפסקה )179(, אחרי פסקת משנה )א( יבוא: ")א 1 ( למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת, כטיפול ראשון;" ; )יח( אחרי פסקה )195( יבוא: ")196( הוראות לשימוש בתרופה :ALEMTUZUMAB התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )א( חולה לוקמיה מסוג (CLL) Chronic Lymphocytic Leukemia שטופלו ב agents,alkylating ושכשלו בהשגת תגובה מלאה או חלקית או השיגו רמיסיה קצרה לאחר טיפול ב FLUDARABINE ; קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

14 מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה; )ב( חולה עם אבחנה של טרשת נפוצה התקפית )RRMS( ומחלה סוערת אשר מיצו טיפול ב 2 תכשירים הפועלים במנגנונים שונים לטיפול בטרשת נפוצה לפחות; )197( הוראות לשימוש בתרופה :APREMILAST התרופה האמורה תינתן לטיפול בחולה בוגר הסובל מדלקת מפרקים פסוריאטית arthritis(,)psoriatic לאחר כישלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה DMARDs ; התרופה לא תינתן בשילוב עם תכשירים ביולוגיים; )198( הוראות לשימוש בתרופות PAR- DASABUVIR, OMBITASVIR + :ITAPREVIR + RITONAVIR )א( התרופות יינתנו בשילוב, זו עם זו, לטיפול בהפטיטיס C כרונית מסוג גנוטיפ 1 בחולים עם רמת פיברוזיס כבדית בדרגה 3 או 4 בלבד; )ב( הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד; )199( הוראות לשימוש בתרופה :DEFIBROTIDE התרופה תינתן לחולה שעבר השתלת מח עצם )HSCT( ופיתח מחלה חסימתית של ורידי הכבד disease( )VOD - veno occlusive בדרגת חומרה קשה ;)severe( )200( הוראות לשימוש בתרופה + HBR DEXTROMETHORPHAN :QUINIDINE SULPHATE )א( התרופה תינתן לטיפול ב affect ;pseudobulbar )ב( התרופה תינתן בהתאם למרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה, בפסיכיאטריה או בשיקום; )201( הוראות לשימוש בתרופה :FINASTERIDE )א( התרופה תינתן לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית ;)BPH( )ב( תחילת הטיפול בתרופה תיעשה לפי מרשם של רופא מומחה באורולוגיה; )202( הוראות לשימוש בתרופה :GLIMEPIRIDE התרופה תינתן לטיפול בסוכרת סוג 2; )203( הוראות לשימוש בתרופה :IVACAFTOR )א( התרופה תינתן לטיפול בחולי לייפת כיסתית Cystic( CF - G551D, G1244E, מסוג אחד מאלה: CFTR עם מוטציה בגן )fibrosis ;G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R )ב( מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה ברפואת ריאות; 192 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

15 )204( הוראות לשימוש בתרופה :LIPEGFILGRASTIM התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( הפחתת משך נויטרופניה והיארעות של נויטרופניה מלווה בחום בחולה המטופל בכימותרפיה ציטוטוקסית לממאירות; )2( מניעת נויטרופניה על רקע ממאירויות המטולוגיות ובחולה המטופל בכימותרפיה המדכאת את מח העצם; )205( הוראות לשימוש בתרופה :MACITENTAN התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי; )206( הוראות לשימוש בתרופה :MILTEFOSINE התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: )1( טיפול בגרורות עוריות של סרטן שד; )2( טיפול בליישמניה ויסרלית; )3( טיפול בליישמניה עורית בחולה שמיצה טיפולים אחרים; )207( הוראות לשימוש בתרופה :NICOTINE התרופה האמורה תינתן לטיפול לחולה שמתקיימים בו כל אלה: )א( לטיפול גמילה מעישון לחולה המשתתף בסדנה לגמילה מעישון המבוצעת על ידי קופות החולים או מטעמן, או שהשלימו השתתפות בסדנה כאמור; )ב( הטיפול יינתן לנגמלים מעישון שאינם יכולים להשתמש ב Bupropion או Varenicline על רקע אזהרות או הוריות נגד; )208( הוראות לשימוש ב VACCINE :ACELLULAR PERTUSSIS החיסון יינתן כנגד מחלת השעלת בנשים הרות; )209( הוראות לשימוש בתרופה :SODIUM PHENYLBUTYRATE )א( התרופה האמורה תינתן לטיפול בהפרעות במעגל האוריאה מסוג חסר בקרבמילפוספאט סינתטאז, אורניתין טרנסקרבמליאז או ארגינינוסוקססינאט סינתטאז carbamylphosphate( Deficiencies of synthetase, ornithine transcarbamylase or argininosuccinate ;)synthetase )ב( מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה במחלות מטבוליות; )210( הוראות לשימוש בתרופה :TADALAFIL התרופה האמורה תינתן לטיפול באין אונות; קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו,

16 )211( הוראות לשימוש בתרופה :TOFACITINIB )א( התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית arthritis( )Rheumatoid כקו טיפול ביולוגי שלישי ואילך; )ב( התרופה לא תינתן בשילוב עם תרופה ביולוגית אחרת; )212( הוראות לשימוש בתרופה :UMECLIDINIUM )א( התרופה האמורה תינתן לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית Disease( )COPD - Chronic Obstructive Pulmonary בחולים עם FEV1 נמוך מ 70% במצב כרוני; )ב( הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה ברפואת ריאות; )213( הוראות לשימוש בתרופה :UMECLIDINIUM + VILANTEROL תיקון התוספת השנייה תחילה )א( התרופה האמורה תינתן לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית Disease( )COPD - Chronic Obstructive Pulmonary בחולים עם FEV1 שווה ל 60% או נמוך מ 60% במצב כרוני; )ב( הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה ברפואת ריאות; )214( הוראות לשימוש בתרופה :VARDENAFIL התרופה האמורה תינתן לטיפול באין אונות; )215( הוראות לשימוש בתרופה :VEDOLIZUMAB. 2 בתוספת השנייה לצו העיקרי - )1( בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא: התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: )א( טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה בחולה שמיצה טיפול קודם - לא ביולוגי או ביולוגי; )ב( טיפול במחלת מעי דלקתית מסוג Ulcerative colitis בחולים שמיצו טיפול קודם - לא ביולוגי או ביולוגי;". ")4( הטיפול באין אונות בכל אחת מהתרופות,SILDENAFIL, TADALAFIL ו VARDENAFIL, יינתן בהשתתפות עצמית של עד 100% מהמחיר המרבי לצרכן, ותקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגבייה של כל קופה, לא תחול עליהן; )2( ב"חלק 8: תרופות בתשלום מלא )לפי תעריף קופת חולים(", תחת ""א. תרופות החייבות במרשם רופא", אחרי " CD "GYNERA יבוא: DEVICE)" LEVONORGESTREL (INTRA UTERINA )למטופלות בהתוויה של מניעת היריון בלבד(:".. 3 תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ה )15 בינואר 2015(. ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015( )חמ ( יעקב ליצמן שר הבריאות 194 קובץ התקנות 7574, י"ד בכסלו התשע"ו, המחיר 6.48 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Hurtigere billigere bedre diagnostik Er det muligt? Ja! Hvorfor kræft? Mit møde med BigData og Systembiologi Steen Knudsen

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling Symptombehandling Maj 2011 Definitioner Akut kvalme og opkastning Sen kvalme og opkastning Forventningskvalme og opkastning Første 24 timer efter start

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

Miljøgodkendelse Apoteksenheden

Miljøgodkendelse Apoteksenheden Miljøgodkendelse Apoteksenheden Side 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Apoteksenheden Herlev Hospital. Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Lokale 54D5 Virksomhedens ejer Region Hovedstaden

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

Hvor langt er vi i Danmark med brug af genetikken til at udvikle personlig medicin, hvad er den teknologiske udfordring?

Hvor langt er vi i Danmark med brug af genetikken til at udvikle personlig medicin, hvad er den teknologiske udfordring? Hvor langt er vi i Danmark med brug af genetikken til at udvikle personlig medicin, hvad er den teknologiske udfordring? Torben Ørntoft Prof. Led. Ovl. Molekylær Medicinsk Afd Aarhus Univesitets Hospital

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Analkræft 1523 PLAN-A Komparativ planning og prospektiv toksicitetsregistrering ved kurativ strålebehandling af analcancer på AUH Blære- og urinvejskræft

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Analkræft 1523 Plan-A Komparativ planning og prospektiv toksicitetsregistrering ved kurativ strålebehandling af analcancer på AUH Blære- og urinvejskræft

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

י נ ק ל ח « ת נ נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת" נר הו מ? ª

י נ ק ל ח « ת נ  נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת נר הו מ? ª breslev-torah.fr ל טי הלכ ת על לחן ער ארח ח ים חלק חלק ני רא ן מאת הרב ה גאון ה צ דיק בוצינא ק די שא אי ש חי רב פעלים מורנ ו ור בנ ו הרב נתן זצוק"ל תלמיד מ בהק לאדמו"ר הרב האמת ה גאון ה קדו ש האמ תי נחל

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Mammacancer

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokolregi/nummer Team 1 Kolorektalcancer Adjuverende Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Kort titel/beskrivelse NeoCol En undersøgelse, der

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Congregation in Denmark Shabbat Chol Hamoed Sukkot 7. oktober 2017 17. Tishrei 5778 Ledelse: Chazzan og rabbinerstuderende

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling Protokoloversigt Juni 2016 11. årgang nr. 2 Hæmatologisk Afdeling Leukæmi Akut myeloid leukæmi (AML) / Myelodysplastisk syndrom (MDS) AML LI-1 Fase ll, forskellige lav-intensiv kemoregimer. AML/højrisiko

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור.

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים עי רקמת חיבור. 1 מערכת תנועה MYOLOGY שרירים MUSCLES רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור. השרירים מתכווצים בעקבות דחף )IMPULSE( עצבי הורמונלי

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 29. marts 2017.

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere