Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1"

Transkript

1 1

2 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem, 1991 Hierarkiets fremtræden, ashramernes eksternalisering, 1992 Esoterisk Psykologi, bind II, 1993 Kristi Tilsynekomst, 2. udgave, 1994 Undervisning I den nye tidsalder, 2. udgave, 1994 Herkules' arbejder, en astrologisk fortolkning, 1995 Fra intellekt til intuition, 1995 En afhandling om Kosmisk Ild, 1996 Telepati og det æteriske legeme, 2. udgave, 1996 Stof til eftertanke (kompilation), 1996 Den syvende stråle (kompilation), 1997 Breve om Okkult Meditation, 1997 Sjælen, livets kvalitet (kompilation), 1998 Sjælens lys, Patanjalis Yoga Sutraer, 1998 En afhandling om Hvid Magi, 2. udgave, 1998 Sindslidelser (kompilation), 1998 Strålerne og Indvielserne, 1998 Menneskehedens problemer, 1999 Discipelskab I den nye tidsalder, bind I, 1999 De syv stråler (kompilation), 1999 Indvielse, menneskelig og solar, 2. udgave, 2000 Karma og Dharma (kompilation), 2000 Reinkarnation (kompilation), 2001 Fra Betlehem til Golgata, Jesu indvielser, 2001 Tjeneste for menneskeheden (kompilation), 2002 Esoterisk Astrologi, 2. udgave, 2003 Discipelskab I den nye tidsalder, bind II, 2004 Esoterisk Healing, 2. udgave,

3 Alice A. Bailey Esoterisk Psykologi BIND 1 af En afhandling om De syv Stråler ESOTERISK CENTER FORLAG 3

4 Esoterisk Psykologi En afhandling om De syv Stråler, Bind I Originaltitel: Esoteric Psychology, Volume One Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN Oversættelsen er et gruppearbejde 4

5 En afhandling om De syv Stråler Bind I Esoterisk Psykologi Bind II Esoterisk Psykologi Bind III Esoterisk Astrologi Bind IV Esoterisk Healing Bind V Strålerne og Indvielserne 5

6 6

7 Tilegnet D. M. M. M. M. K. A. P. E. A. S. L. 7

8 8

9 Indhold Side Uddrag af Tibetanerens erklæring Forord FØRSTE DEL Kapitel I Indledende bemærkninger De tre mål ved studiet af strålerne A. at kaste lys over historien B. at forklare menneskets natur C. at formulere den nye psykologi Definition af: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst Specificering af de syv stråler Kristendommens betydning Kapitel II Fem spørgsmål og svar Hvad er sjælen og dens natur? A. Den er søn af fader-ånd og moder-stof B. Den er princippet om intelligens C. Den er lys og energi D. Den er princippet om sansning Hvad er sjælens oprindelse, mål, hensigt og plan?. 86 A. De tre aspektstråler B. De fire attributstråler Kan sjælen bevises som en kendsgerning? Hvilken værdi har en viden om de syv stråler? Hvilken betydning har sjælens enestående kvaliteter: sansning, bevidsthed eller erkendelse, lysets energi?

10 Kapitel III Ti grundlæggende kendsgerninger Der er ét liv 2. Der er syv stråler 3. Liv-Kvalitet-Tilsynekomst udgør eksistens 4. De syv stråler er de syv skabende kræfter 5. Strålerne manifesterer sig gennem de syv planeter 6. Ethvert menneske er på én af strålerne 7. Der er én monade, syv stråler og myriader af former 8. Evolutionens love indeholder de syv strålers livsformål 9. Mennesket udvikler sig ved selvudtryk og selvrealisation 10. Individualisering fører sluttelig til indvielse ANDEN DEL Kapitel I De syv skabende bygmestre, de syv stråler Strålerne og Liv-Kvalitet-Tilsynekomst Den nuværende stråle-plan og medarbejderne Tre betydningsfulde udsagn a. Ethvert strålevæsen er et udtryk for et solart livsvæsen b. Ethvert strålevæsen er modtager af og vogter for energier c. Et strålevæsens kvalitet betinger dets ydre tilsynekomst 4. Kvalitet i tilsynekomsternes verden Analyse af strålerne og deres udtryk

11 Kapitel II Strålerne og naturrigerne Indledende bemærkninger Mineralriget Planteriget a. Liv-Udstråling-Magnetisme b. Naturrigernes fem hemmeligheder c. Planeterne og rigerne Dyreriget a. Menneskelige relationer til dyr b. Individualisering c. De fem punkter for kontakt d. Cyklisk manifestation e. Seksualproblemet Kapitel III Strålerne og mennesket Indledende bemærkninger Strålerne og racerne Menneskeriget Strålen for solsystemet Strålen for planeten Jorden Strålen for det fjerde naturrige Strålerne for racerne Strålerne i cyklisk manifestation a. Den sjette stråle, der er på vej ud b. Den syvende stråle, der er på vej ind c. De fungerende stråle-love Nationerne og strålerne a. De store nationer og deres stråler b. Det jødiske problem Strålen for egoet Nogle tabeller over strålerne Register

12 12

13 »På vort tilværelsesplan er stoffet vehikel for sjælens manifestation, og på et højere plan er sjælen vehikel for åndens manifestation, og disse tre er en treenighed, hvis syntese er livet, der gennemtrænger dem alle.«den hemmelige Lære, bind 1, s

14 14

15 Tre sjæle, ét menneske Tre sjæle er én sjæl: den første, se, En sjæl for alle legemets dele, Forankret dér, og virkende, og selve den der virker, Gør brug af jorden den, og fører mennesket ned: Men opad søger den for råd Og vokser ind og gennemtrænges da Af næste sjæl, som bor i hjernen, Den som gør brug af første og dens høst. Den føler, tænker, vil og den er den, der ved: Den stræber opad, retteligt, på ny, Og vokser ind og gennemtrænges atter Af sidste sjæl, der bruger begge to. Men den består, om de vil hjælpe eller ej, Og den er menneskets selv er den, der er, Der løfter den foran og gør den levende, Som denne lod den første leve op: Og ved at stræbe opad, holdes den, Og løftes op ved Gud, og fører mennesket ind Til ærefrygtindgydende et møde. Da intet sted til bolig den behøver, For nu den vender hjem til Ham. Den Virkende, den Vidende og den, som Er: Tre sjæle, ét menneske. Fra»Døden i ørkenen«af Robert Browning 15

16 16

17 Uddrag af Tibetanerens erklæring Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle er disciple fra den mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv. Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer. Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er, og kender to af mine navne. Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig frem til mere lys end det, aspiranter kender, som læser disse linjer, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af lyset. Jeg er ikke en gammel mand efter lærernes opfattelse, og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af stand til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt, før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden - ikke for mesteren. 17

18 De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter, eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan, op til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den undervisning, der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt af intuition, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der siges. August

19 Forord Hver gang der skrives en bog, som forventes at blive læst af virkeligt interesserede aspiranter, opstår det spørgsmål: Hvilken undervisningsform vil på hurtigste måde skole dem? for hurtighed er en væsentlig faktor, såfremt den daglige udfoldelse skal udnyttes på rette måde og stress og spænding i verden lindres. Den lære, der skal gives, må ligeledes øge aspiranternes mentale evne og føre til den stabilisering af det emotionelle legeme, som på hurtigste måde frigør dem til tjeneste. Det må erindres, at et vedvarende studium (af litteratur) og dét at opfatte fremstillinger om den tidløse visdom ved hjælp af øre og øje kun tjener til at øge ansvarsfølelsen eller til at fremkalde hjernetræthed og tomhed med deraf følgende modvilje mod undervisningen. Alene det, der bliver anvendt i livet, er af praktisk værdi og forbliver levende virkelighed. Oprigtighed er nødvendigvis det første, som vi, der underviser, søger. Alle studerende, som jeg når gennem disse bøger, vil jeg minde om, at det væsentligste resultat, jeg ser frem til, er gruppesamarbejde og -forståelse og ikke et resultat, der giver den enkelte fordele. Ved at studere og læse med omhu skabes et gruppesamspil, gruppen bliver mere integreret, enhederne i den mere sammenkædet og som gruppe mere forenet i de Stores udviklingsplan. Vi opbygger og planlægger for fremtiden og for menneskeheden og ikke for en bestemt aspirants personlige udvikling. Den individuelle vækst har ikke den store betydning, men at samle og udvikle en skare forpligtede aspiranter, der er skolet til at arbejde sammen og til at respondere forenet på en lære, er af virkelig betydning for dem af os, som er ansvarlige for skolingen og for forberedelsen af den gruppe af verdensdisciple, som skal Fungere med frihed og med kraft i en senere cyklus. I ser kun en lille del af Planen. Vi ser, hvorledes 19

20 Planen udvikler sig i en række af kommende livsforløb, og vi søger i dag dem, der kan lære at arbejde i grupper, og som kan udgøre en af de aktive enheder i de vældige hændelser, som kigger forude, sammen med de to tredjedele af menneskeheden, som ved slutningen af tidsalderen vil befinde sig på Vejen, og med den tredjedel, som holdes tilbage for senere udvikling. Vi skoler mænd og kvinder overalt, således at de kan blive sensitive over for Planen, sensitive over for deres gruppes vibration og således i stand til at samarbejde intelligent med hensigten bag udviklingen. Det er en fejltagelse at tro, at Planen er at skole aspiranter til at blive sensitive over for en mesters eller Hierarkiets vibration. Det er kun en følgevirkning og er af mindre betydning. Disse bøger er skrevet med det formål at undervise aspiranter, således at gruppebevidsthed kan udvikles. I bør gøre jer klart, at I personligt ikke tæller, men at gruppen så sandelig gør det. Undervisningen gives ikke blot for at skole jer eller for at give jer mulighed. Hele livet er en mulighed, og individuel reaktion på muligheder er en af de faktorer, som viser sjælens vækst. Selve livets skole er tilstrækkelig herfor. Formidling af sandhed bør ikke være præget af autoritet. Aspiranter bør være frit stillet til at benytte sig af undervisningen eller ej, og åndeligt arbejde må fortsætte på grund af frit valg og den enkelte studerendes eget initiativ. I de allerede udgivne bøger kan der spores tre grundlæggende retninger inden for læren: For det første gives information om en forholdsvis ny teknik vedrørende kontrol af legemet. For det andet gives information om skabelsen af den nye gruppe af verdenstjenere. For det tredje rettes opmærksomheden mod almindelige fremgangsmåder for det skabende magiske arbejde. 20

21 Den første retning inden for læren angår det enkelte menneske og hans udvikling; den anden belyser naturen af og idealerne for den gruppe, hvori han kan finde sin livsvej, såfremt han drager nytte af undervisningen og lærer beherskelse; den tredje, om I blot kunne forstå det, uddyber i nogen grad arbejdsmåder og -metoder for den kommende nye tidsalder. Overvej disse tre vigtige tilnærmelser til sandheden og gennemtænk dem nøje. Mental vurdering af betydningen vil skabe forståelse og vil ligeledes øge gruppens opfattelse af den kære, som jeg har søgt at formidle. Enhver studerende, som tænker klart, og som anvender læren i sit daglige liv, bidrager på værdifuld måde til gruppebevidstheden. En aspirant siger ofte til sig selv:»hvilken reel nytte er jeg til? Hvorledes kan jeg inden for mit lille område tjene verden?«lad mig svare på disse spørgsmål ved at gøre opmærksom på, at ved med tanken at præge denne bogs indhold ind i offentlighedens bevidsthed, ved over for jeres omgangskreds at give udtryk for den kære, den formidler, og ved at leve livet i overensstemmelse med dens lære, yder 1 virkelig tjeneste. Dette vil nødvendigvis medføre, at hele personligheden forpligter sig til at hjælpe menneskeheden samt afgiver et løfte til det højere selv om at bestræbe sig på at se bort fra det lavere selv i tjeneste en tjeneste, der ydes på det sted og under de forhold, som menneskets skæbne og pligt har pålagt ham. Med dette mener jeg en fornyet bestræbelse for at tilvejebringe en renselse af alle legemerne, således at hele det lavere menneske kan blive en ren kanal og et redskab, hvorigennem åndelig kraft kan strømme uhindret. Jeg mener opnåelse af en holdning, hvor aspiranten intet ønsker for sig selv, og hvor han betragter alt, hvad han har som noget, han kan lægge på offeralteret til hjælp for sine brødre. Kunne alle, der læser denne bog, se resultaterne af en sådan forenet indsats, ville der opstå en intelligent forpligtet gruppeaktivitet, som ville kunne opnå store ting. 21

22 Mange mennesker løber hid og did efter en eller anden person, eller efter et eller andet stykke arbejde, men de opnår intet og ingen grupperesultater, fordi de arbejder uden intelligent koordinering. En forenet gruppebestræbelse ville resultere i en inspireret reorganisering af hele verden og ville fjerne hindringer; der ville blive bragt virkelige ofre, og man ville afstå fra personlige ønsker og begær for at kunne tjene gkruppeformål. Frem for alt må frygt fjernes. Dette emne har jeg behandlet udførkigt i En afhandling om Hvid Magi, og endvidere har jeg givet visse forskrifter og formler til overvindelse af frygt. Hvor mange af jer, som har læst bogen, har haft gavn af de meddelte oplysningerf Vil 1 målbevidst, og fordi verden råber om hjælp, se bort fra frygten og med glæde og mod gå ind i fremtiden? Der har bag alle de bøger, jeg har skrevet, været et bestemt formål med og en planlagt rækkefølge af læren. Det kam være af interesse for jer, at det nævnes her: Den første bog, der bkev udgivet, var Indpielse, menneskelíg og solar. Denne bog er tiltænkt gennemsnitsaspiranten for at føre ham videre fra det sted, han står, frem tik en vision om en organiseret skare af lærere, som søger at hjælpe menneskeheden (og forøvrigt også ham selv), og for at give et begreb om deres arbejdsteknik og fremgangsmåde. Letters on Occult Meditation viser, hvorledes disse lærere kan nås, samt den livsdisciplin, som det at betræde Vejen er forbundet med. Disse to bøger er i særlig grad for aspiranter. A Treatise on Cosmic fire er af en ganske anden kategori. Egentlig er den tænkt som vejledning for verdens indviede, men den har samtidig til hensigt at løfte aspirantens øjne fra hans egen person og hans egen vækst op til en mere udvidet opfattelse og et kkniverselt ideal. Kendetegnet for en indviet erg at hdn ikkk interesserer sig for sin egen person, sin egen udvikling og sin egen personlige skæbne; alle aspiranter, der 22

23 bliver accepterede disciple, må mestre denne teknik, der eliminerer selvinteresse. De må ligeledes løfte deres blik væk fra den gruppe af arbejdere og det Hierarki, de er en del af, og fæstne det mod videre horisonter og større aktivitetsområder. Den store skabende plan, dens love og udviklingsteknik samt det arbejde, universets bygmestre udfører, er beskrevet i bogen; af den mængde af meddelte kendsgerninger, der ligger bag hele læren, findes begrebet om et stort livsvæsen med sin egen psykologi og sine egne ideer. Bogen er et forsøg på at give syntesens billede af Guds tanke, således som den udfolder sig og virkeliggør hans pkaner via tankens mindre udviklede sønner. I symbokik og arkaiske vendinger tilsløres de sandheder og principper, som er det fundamentale ved den skabende proces, og som i sin helhed er hinsides den fremskredne studerendes forståelse. Men på samme tid indeholder bogen en særdeles vdrdifuld sammenfatning af information, der tjener til at formidle sandhed og til at udvikle intuition. Bogen En afhandling om Hkdid Magi er en parallel til En afhandling om Kosmisk Ild. Hvor Kosmisk Ikd omhandler guddommens psykologi, aktiviteten i makrokosmos samt de love, som Sok-Logos virker efter, så er Hvid Magi en afhandling om en gudesøns psykologi og om aktiviteten i mikrokosmos. Den beskriver indgående hans plads i det større hele, og den er til praktisk anvendelse i hans daglige tilværelse i dette hele. Jeg kmar tiklige bistået A.A.B. ved udarbejdelsen af oversdttelsen af Yoga Sutras af Patanjali. Det er en bog, der bygger bro, og som har til hensigt at vise aspiranten de regler, hvorved lyset i ham kan udvikles og intuitionens kraft bringes til at påvirke alle problemer og selve livets fænomen. Denne bog har titlen Sjælens Lys. Her indfrier jeg min hensigt ved at skrive en bog over emnet de 23

24 syp stråler. Dette emne har altid været af virkelig interesse for de studerende, men kendskabet til disse stråler er meget begrænset. Vi ved frd Den hemmegi#e Læreg at de er de opbyggende kræfter, og at de udgør summen af alt, som er i det manifesterede univers, men deres virkning i menneskeriget og deres særlige kvalitet og natur er stadig et mysterium. Det vil være nødvendigt for mig at undgå den kosmiske tone, så at sige, idet jeg søger at give oplysningerne praktisk værdi for den studerende og for den intelligente læser. Jeg vil derfor udelukkende nærme mig emnet fra den menneskelige families standpunkt og behandle det udtrykt i psykologiske værdier og lægge grunden til den nye, stærkt tiltrængte psykologi, og således hovedsagelig beskæftige mig med den menneskelige faktor. Det, jeg vil sige, bliver en udvidet fortolkning af de ord, der findes i indledningen til Den hemmelige Lære, at kkakle sjæle er ét med oversjækenss. Vi vil straks fra begyndelsen acceptere, at sjælen er en kendsgerning. Vi vil ikke ovekrveje argumenterne for eller imod den hypotese, om der findes en sjæl universel, kosmisk, guddommekig eller individuel og menneskelig. Til vore formål for kommunikation eksistcrcr sjdlcn, og dens indre realitet foruds#ttes som et grundlæggende og bevist princip. De, der ikke kan godtage denne forudsætning, kan imidkertid studere bogen ud fra en midlertidig accepteret hypotese og derefter søge at samle de analogier og antydninger, som kan underbygge synspunktet. For aspiranten og for dem, der søger at bevise sjælens eksistens, fordi de tror på dens eksistens, vil denne fremstilking af dens love og tradition, dens væsen, oprindelse og muligheder blive et dybtgående og gradvis erfaret fænomen. Jeg kan forudsige, åt det, jeg antyder, og de formodninger, jeg fremsætter, vil blive bevist i videnskabelig forstand i løbet af 24

25 den kommende Vandbærer-tidsalder. Videnskaben vil da være trængt lidt længere ind i det uhåndgribelige område, et område som dog er virkeligt; videnskaben vil have opdaget (måske har den allerede gjort denne opdagelse), at det tætte og faste ikke eksisterer; den vil blive klar over, at der i naturen kun findes én substans i varierende grader af tæthed og af vibrerende aktivitetg og at denne substans drives frem af et tvingende fórmål óg udtrykker guddommelig hensigt. Vi skal så vidt muligt søge at undgå det vage og ubestemte, som virker forvirrende på et akademisk og kritisk sind, men som mystikeren finder en sådan befrielse og glæde ved. Jeg vil imidkertid bede jer, der studerer denne afhandling, om at vente med at danne jer en mening og ikke fremsætte nogen fast vurdering, før hele materialet er præsenteret for jer, dets omrids klart er opfattet og dets detaljer i nogen grad er bearbejdet. Det vil være nødvendigt for os at præsentere emnet på et bredt grundlag og sammenkæde det individuelle med det generelke; dette kan (i begyndelsen) synes at være et for omfattende tema, en for spekulativ fremstilling og et for tåget og ubestemt omrids. Denne situation kan dog ikke undgås, idet argumentationen som det er tilfældet for alt sandt, okkult arbejde må overvejes fra det universelle til det specíelle, fra det kosmiske tik det individuelle. Menneskene er endnu for optaget af det specielle og det individuelle til at kunne vise den samme interesse for det store hele, i hvilket de kslever, røres og har deres værenss. For tiden besidder de (som regel) heller ikke tænkningens indre mekanisme og den intuitive opfattelse af sandhed, som vil sætte dem i stand til let åt fatte betydningen af det, som ligger bag ordenes symbolik, eller til klart at se det subjektive omrids bag den objektive form. Men bestræbelserne for at forstå bærer lønnen i sig sekv, og forsøget på at opfatte og forstå sjælen kosmisk, universelt, planetarisk og individuelt fører uundgåeligt til en udvikling af det mentale 25

26 redskab (med en tilsvarende udvikling af de endnu latente hjerneceller), som i sidste instans skaber tænkeevnens koordinering og resulterer i indre oplysning. Naturen af vort syvfoldige univers må granskes, og det trefoldige menneskes relation til den guddommelige treenighed må studeres. At få et generelt begreb om hele det symbolske biklede er af værdi. Enhver studerende, som går i gang med studiet af strålerne, må til stadighed huske, at han selv som en menneskelig enhed befinker sig på en af disse stråler. Probkemetg der derved opstår, er særdeles virkeligt. Det fysiske legeme kan være modtageligt over for én type af strålekraft, medens personligheden som en helhed kan vibrere i overensstemmelse med en anden. Egoet eller sjælen kan befinde sig på en tredje stråletype, der således responderer på en anden type stråleenergi. I mange tilfælde bringer spørgsmålet om den monadiske stråle endnu en faktor ind, men denne kan kun antydes og ikke virkeligt forklares. Som jeg ofte har meddelt jer, er det kun den indviede af tredje grad, der kan komme i berøring med sin monadiske stråle eller sit højeste livsaspekt, mens den ydmyge aspirant endnu ikke kan konstatere, hvokidt han er en monade af magt, af kærlighed eller af intelligent aktivitet. Endelig beder jeg om jeres oprigtige medvirken i det arbejde, vi her påtager os. Det kan blive af mere generel og offentlig værdi end noget andet af mine værker. Jeg vil søge at gøre denne afhandling om sjælen forholdsvis kort. Jeg vil søge at udtrykke disse abstrakte sandheder på en sådan måde, at det brede publikum med sin dybe interesse for sjælen kan vækkes og vindes til en dybere overvejelse af det, som endnu er en tilsløret formodning. Vandbærerens tidsalder vill se bevist, at sjælen er en kendsgerning. Dette er et forsøg på at hjælpe med til denne bevisførelse i en vanskelig overgangsperiode, hvor endog den fornødne terminologi mangler. 26

27 Lad mig også tilføje, at jeres holdning til den givne undervisning bør være den studerendes, der søger sandhed, der kan bekræftes, og oplysning, der kan anvendes i dagliglivet og testes i livserfaringens smeltedigel. Når der for eksempel virkelig findes syv stråler, der legemmmliggør syv typer af guddommclig emer gi, da skulle mennesket være i stand til at erkende disse typer og energier på det specielle omráde i den fænomenale verden, hvor han spiller sin lille rolle. Når den meddelte sandhed er tilsløret i symbolik og fremstillet som en hypotese, bør den samtidig være så tilpas utilsløret, at den kan erkendes samt udøve en tilstrækkelig intelligent tiltrækning, der berettiger, at den udforskes. Ordene kkalle sjæle er ét med oversjælengs indeholder, tror jeg, en grundlæggende og væsentlig oplysning, men med mindre der i verden er bevis for, at der er ved at vise sig en levende relation mellem alle sansende væsener, så er disse ord uden mening. Men kendsgerningen er, at universel sanseopfattelse og generel viden erkendes overalt som eksisterende og værende under udvikling. Verden er fuld af ksiden, hvilket i sidste instans er sanset respons på eksisterende tilstande, formidlet af tænkere under udvikling, men som endnu ikke er fuldt udviklede. Det bliver gradvis mere tydeligt, at bag forskellighederne ligger en fundamental enhed, og at vor opfattelse er rigtig og sand og korrekt, for så vidt vi kan identificere os med denne enhed. Til sidst beder jeg jer alle fortsætte. Lad intet af det forgangne fysisk træghed, mental depression, manglende følelsesmæssig kontrol aflgokde jer fra at tage fat på ny og med glæde og interesse gøre det fornødne fremskridt, sonk vil gøre jer egnet til mere aktiv og nyttig tjeneste. At ingen af jer må blive hindret af det forgangne eller det nuværende, men må leve som iagttagere, er jeres lærers vedvarende og forhåbningsfulde bøn. Tibetaneren. 27

28 FØRSTE DEL 28

29 KAPITEL I I. Indledende bemærkninger 1. De tre mål ved studiet af strålerne. 2. Definition af: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst. 3. Specificering af de syv stråler. 4. Kristendommens betydning. 29

30 KAPITEL I Indledende bemærkninger 1. De tre mål ved studiet af strålerne Studiet af strålerne og en sand og dyb forståelse af denne læres indre betydning vil tydeliggøre tre ting for os: A. Studiet vil kaste meget lys over tidsperioderne og cyklerne i udviklingen af historiens panorama. I sidste instans udgør historie en sum af menneskets vækst og udvikling kige fra huleboerens stadium, hvor bevidstheden var centreret i det animale liv, op til nutiden, hvor menneskets bevidsthed bliver stedse mere inklusiv og mentak, og derefter videre op til stadiet for den fuldendte Guds søn. Historien udgør en sum af menneskets forståelse af de skabende ideer, der har formet menneskeslægten og tilvejebringer dens skæbne. Den giver os et dramatisk billede af de sjæles fremskridt, som føres ind i eller ud af manifestation ved en stråles fremkomst eller forsvinden. Vi vil under studiet finde, at vi har svært ved i ord at give udtryk for virkeligheden; vi må derfor stræbe efter at trænge ned under den tilsynekadende getydkmikmg ag kså frekrk til den esuteriske sandheds struktur. Disse stråler er i konstant bevægelse og cirkulation, og de udviser en aktivitet, som er progressiv og cyklisk, og som viser sig som en drivende kraft, der tiltager. 1 en periode er de dominerende, i en anden hvilende, og af den specielle stråle, som på et bestemt tidspunkt gør sin nærværelse mærkbar, afhænger civilisationens kvalitet samt typen af de former, der fremkommer i naturrigerne, og det deraf følgende bevidsthedsstadium hos de mennesker, der inkarnerer i denne specielle æra. Disse legemliggjorte væsener (i alle fire naturriger) vid være modtagelige over for den 30

31 pågældende stråles specielle vibration, kvalitet, farve og natur. Den stråle, der er i manifestation vil have en stærk påvirkning på de tre legemer, der udgør menneskets personlighed, og strålens indflydelse vil fremkalde forandringer i menneskets tankegang og emotionelle natur og betinge beskaffenheden af det fysiske legeme. Jeg er derfor klar over, at ved at formidle denne forholdsvis nye lære om strålerne og i forsøget på at kaste nyt lys over emnet, kan det midkertidigt synes mere indviklet, end det er. Men efterhånden som forsøget skrider frem, efterhånden som psykologer og psykoanakytikere i kaboratorier studerer mennesker med henblik på deres stråles kendetegn, og efterhånden som de nyere videnskaber bruges forstandigt og inden for deres rette virkefelt, vil vi vinde meget, og læren om strålerne vil blive bekræftet. Vi vil se, at der opstår en ny tilnærmelse til de gamle sandheder og en ny metode til udforskning af menneskeheden. Men inden da må vi koncentrere os om en klar fremstikling af sandheden om strålerne og søge at udarbejde tabeller samt skitsere og antyde stråkernes natur, formål og virknin&er. De syv stråler, som cyklisk kommer til syne, har kontinuerligt passeret ind i og ud af manifestation og har således ned gennem tidsaldrene efterladt deres præg på menneskeheden og er derfor nøglen til enhver sand historisk vurdering. En sådan vurdering er endnu ikke foretaget. B. Et andet resultat af studiet om strålerne vil være at tydeliggøre vor viden, hvad angår menneskets natur. Nutidens eksperimentelle og akademiske psykologi har gjort meget for at samle oplysninger med hensyn til, hvordan et menneske fungerer, hvordan naturen af hans reaktioner er samt beskáffemkshederi af hans tankeredskab og kvaliteten af hans fysiske mekanisme tillige med hans tænkemåde og hele den 31

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: [side 2] Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN DNT 2 side 121 132 Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN WWW.BKIMPEDERSEN.DK November-december 1949 MINE LÆNGE TILKNYTTEDE BRØDRE: 121 Min sidste instruktion til jer indeholdt kun lidt om gruppearbejde,

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst af Laurence Newey (Artikel fra Beacon 1996)

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Tjeneste Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Som afslutning på denne række breve vil jeg i dag give jer noget, der kan bruges

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere