Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1"

Transkript

1 1

2 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem, 1991 Hierarkiets fremtræden, ashramernes eksternalisering, 1992 Esoterisk Psykologi, bind II, 1993 Kristi Tilsynekomst, 2. udgave, 1994 Undervisning I den nye tidsalder, 2. udgave, 1994 Herkules' arbejder, en astrologisk fortolkning, 1995 Fra intellekt til intuition, 1995 En afhandling om Kosmisk Ild, 1996 Telepati og det æteriske legeme, 2. udgave, 1996 Stof til eftertanke (kompilation), 1996 Den syvende stråle (kompilation), 1997 Breve om Okkult Meditation, 1997 Sjælen, livets kvalitet (kompilation), 1998 Sjælens lys, Patanjalis Yoga Sutraer, 1998 En afhandling om Hvid Magi, 2. udgave, 1998 Sindslidelser (kompilation), 1998 Strålerne og Indvielserne, 1998 Menneskehedens problemer, 1999 Discipelskab I den nye tidsalder, bind I, 1999 De syv stråler (kompilation), 1999 Indvielse, menneskelig og solar, 2. udgave, 2000 Karma og Dharma (kompilation), 2000 Reinkarnation (kompilation), 2001 Fra Betlehem til Golgata, Jesu indvielser, 2001 Tjeneste for menneskeheden (kompilation), 2002 Esoterisk Astrologi, 2. udgave, 2003 Discipelskab I den nye tidsalder, bind II, 2004 Esoterisk Healing, 2. udgave,

3 Alice A. Bailey Esoterisk Psykologi BIND 1 af En afhandling om De syv Stråler ESOTERISK CENTER FORLAG 3

4 Esoterisk Psykologi En afhandling om De syv Stråler, Bind I Originaltitel: Esoteric Psychology, Volume One Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN Oversættelsen er et gruppearbejde 4

5 En afhandling om De syv Stråler Bind I Esoterisk Psykologi Bind II Esoterisk Psykologi Bind III Esoterisk Astrologi Bind IV Esoterisk Healing Bind V Strålerne og Indvielserne 5

6 6

7 Tilegnet D. M. M. M. M. K. A. P. E. A. S. L. 7

8 8

9 Indhold Side Uddrag af Tibetanerens erklæring Forord FØRSTE DEL Kapitel I Indledende bemærkninger De tre mål ved studiet af strålerne A. at kaste lys over historien B. at forklare menneskets natur C. at formulere den nye psykologi Definition af: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst Specificering af de syv stråler Kristendommens betydning Kapitel II Fem spørgsmål og svar Hvad er sjælen og dens natur? A. Den er søn af fader-ånd og moder-stof B. Den er princippet om intelligens C. Den er lys og energi D. Den er princippet om sansning Hvad er sjælens oprindelse, mål, hensigt og plan?. 86 A. De tre aspektstråler B. De fire attributstråler Kan sjælen bevises som en kendsgerning? Hvilken værdi har en viden om de syv stråler? Hvilken betydning har sjælens enestående kvaliteter: sansning, bevidsthed eller erkendelse, lysets energi?

10 Kapitel III Ti grundlæggende kendsgerninger Der er ét liv 2. Der er syv stråler 3. Liv-Kvalitet-Tilsynekomst udgør eksistens 4. De syv stråler er de syv skabende kræfter 5. Strålerne manifesterer sig gennem de syv planeter 6. Ethvert menneske er på én af strålerne 7. Der er én monade, syv stråler og myriader af former 8. Evolutionens love indeholder de syv strålers livsformål 9. Mennesket udvikler sig ved selvudtryk og selvrealisation 10. Individualisering fører sluttelig til indvielse ANDEN DEL Kapitel I De syv skabende bygmestre, de syv stråler Strålerne og Liv-Kvalitet-Tilsynekomst Den nuværende stråle-plan og medarbejderne Tre betydningsfulde udsagn a. Ethvert strålevæsen er et udtryk for et solart livsvæsen b. Ethvert strålevæsen er modtager af og vogter for energier c. Et strålevæsens kvalitet betinger dets ydre tilsynekomst 4. Kvalitet i tilsynekomsternes verden Analyse af strålerne og deres udtryk

11 Kapitel II Strålerne og naturrigerne Indledende bemærkninger Mineralriget Planteriget a. Liv-Udstråling-Magnetisme b. Naturrigernes fem hemmeligheder c. Planeterne og rigerne Dyreriget a. Menneskelige relationer til dyr b. Individualisering c. De fem punkter for kontakt d. Cyklisk manifestation e. Seksualproblemet Kapitel III Strålerne og mennesket Indledende bemærkninger Strålerne og racerne Menneskeriget Strålen for solsystemet Strålen for planeten Jorden Strålen for det fjerde naturrige Strålerne for racerne Strålerne i cyklisk manifestation a. Den sjette stråle, der er på vej ud b. Den syvende stråle, der er på vej ind c. De fungerende stråle-love Nationerne og strålerne a. De store nationer og deres stråler b. Det jødiske problem Strålen for egoet Nogle tabeller over strålerne Register

12 12

13 »På vort tilværelsesplan er stoffet vehikel for sjælens manifestation, og på et højere plan er sjælen vehikel for åndens manifestation, og disse tre er en treenighed, hvis syntese er livet, der gennemtrænger dem alle.«den hemmelige Lære, bind 1, s

14 14

15 Tre sjæle, ét menneske Tre sjæle er én sjæl: den første, se, En sjæl for alle legemets dele, Forankret dér, og virkende, og selve den der virker, Gør brug af jorden den, og fører mennesket ned: Men opad søger den for råd Og vokser ind og gennemtrænges da Af næste sjæl, som bor i hjernen, Den som gør brug af første og dens høst. Den føler, tænker, vil og den er den, der ved: Den stræber opad, retteligt, på ny, Og vokser ind og gennemtrænges atter Af sidste sjæl, der bruger begge to. Men den består, om de vil hjælpe eller ej, Og den er menneskets selv er den, der er, Der løfter den foran og gør den levende, Som denne lod den første leve op: Og ved at stræbe opad, holdes den, Og løftes op ved Gud, og fører mennesket ind Til ærefrygtindgydende et møde. Da intet sted til bolig den behøver, For nu den vender hjem til Ham. Den Virkende, den Vidende og den, som Er: Tre sjæle, ét menneske. Fra»Døden i ørkenen«af Robert Browning 15

16 16

17 Uddrag af Tibetanerens erklæring Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle er disciple fra den mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv. Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer. Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er, og kender to af mine navne. Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig frem til mere lys end det, aspiranter kender, som læser disse linjer, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af lyset. Jeg er ikke en gammel mand efter lærernes opfattelse, og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af stand til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt, før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden - ikke for mesteren. 17

18 De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter, eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan, op til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den undervisning, der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt af intuition, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der siges. August

19 Forord Hver gang der skrives en bog, som forventes at blive læst af virkeligt interesserede aspiranter, opstår det spørgsmål: Hvilken undervisningsform vil på hurtigste måde skole dem? for hurtighed er en væsentlig faktor, såfremt den daglige udfoldelse skal udnyttes på rette måde og stress og spænding i verden lindres. Den lære, der skal gives, må ligeledes øge aspiranternes mentale evne og føre til den stabilisering af det emotionelle legeme, som på hurtigste måde frigør dem til tjeneste. Det må erindres, at et vedvarende studium (af litteratur) og dét at opfatte fremstillinger om den tidløse visdom ved hjælp af øre og øje kun tjener til at øge ansvarsfølelsen eller til at fremkalde hjernetræthed og tomhed med deraf følgende modvilje mod undervisningen. Alene det, der bliver anvendt i livet, er af praktisk værdi og forbliver levende virkelighed. Oprigtighed er nødvendigvis det første, som vi, der underviser, søger. Alle studerende, som jeg når gennem disse bøger, vil jeg minde om, at det væsentligste resultat, jeg ser frem til, er gruppesamarbejde og -forståelse og ikke et resultat, der giver den enkelte fordele. Ved at studere og læse med omhu skabes et gruppesamspil, gruppen bliver mere integreret, enhederne i den mere sammenkædet og som gruppe mere forenet i de Stores udviklingsplan. Vi opbygger og planlægger for fremtiden og for menneskeheden og ikke for en bestemt aspirants personlige udvikling. Den individuelle vækst har ikke den store betydning, men at samle og udvikle en skare forpligtede aspiranter, der er skolet til at arbejde sammen og til at respondere forenet på en lære, er af virkelig betydning for dem af os, som er ansvarlige for skolingen og for forberedelsen af den gruppe af verdensdisciple, som skal Fungere med frihed og med kraft i en senere cyklus. I ser kun en lille del af Planen. Vi ser, hvorledes 19

20 Planen udvikler sig i en række af kommende livsforløb, og vi søger i dag dem, der kan lære at arbejde i grupper, og som kan udgøre en af de aktive enheder i de vældige hændelser, som kigger forude, sammen med de to tredjedele af menneskeheden, som ved slutningen af tidsalderen vil befinde sig på Vejen, og med den tredjedel, som holdes tilbage for senere udvikling. Vi skoler mænd og kvinder overalt, således at de kan blive sensitive over for Planen, sensitive over for deres gruppes vibration og således i stand til at samarbejde intelligent med hensigten bag udviklingen. Det er en fejltagelse at tro, at Planen er at skole aspiranter til at blive sensitive over for en mesters eller Hierarkiets vibration. Det er kun en følgevirkning og er af mindre betydning. Disse bøger er skrevet med det formål at undervise aspiranter, således at gruppebevidsthed kan udvikles. I bør gøre jer klart, at I personligt ikke tæller, men at gruppen så sandelig gør det. Undervisningen gives ikke blot for at skole jer eller for at give jer mulighed. Hele livet er en mulighed, og individuel reaktion på muligheder er en af de faktorer, som viser sjælens vækst. Selve livets skole er tilstrækkelig herfor. Formidling af sandhed bør ikke være præget af autoritet. Aspiranter bør være frit stillet til at benytte sig af undervisningen eller ej, og åndeligt arbejde må fortsætte på grund af frit valg og den enkelte studerendes eget initiativ. I de allerede udgivne bøger kan der spores tre grundlæggende retninger inden for læren: For det første gives information om en forholdsvis ny teknik vedrørende kontrol af legemet. For det andet gives information om skabelsen af den nye gruppe af verdenstjenere. For det tredje rettes opmærksomheden mod almindelige fremgangsmåder for det skabende magiske arbejde. 20

21 Den første retning inden for læren angår det enkelte menneske og hans udvikling; den anden belyser naturen af og idealerne for den gruppe, hvori han kan finde sin livsvej, såfremt han drager nytte af undervisningen og lærer beherskelse; den tredje, om I blot kunne forstå det, uddyber i nogen grad arbejdsmåder og -metoder for den kommende nye tidsalder. Overvej disse tre vigtige tilnærmelser til sandheden og gennemtænk dem nøje. Mental vurdering af betydningen vil skabe forståelse og vil ligeledes øge gruppens opfattelse af den kære, som jeg har søgt at formidle. Enhver studerende, som tænker klart, og som anvender læren i sit daglige liv, bidrager på værdifuld måde til gruppebevidstheden. En aspirant siger ofte til sig selv:»hvilken reel nytte er jeg til? Hvorledes kan jeg inden for mit lille område tjene verden?«lad mig svare på disse spørgsmål ved at gøre opmærksom på, at ved med tanken at præge denne bogs indhold ind i offentlighedens bevidsthed, ved over for jeres omgangskreds at give udtryk for den kære, den formidler, og ved at leve livet i overensstemmelse med dens lære, yder 1 virkelig tjeneste. Dette vil nødvendigvis medføre, at hele personligheden forpligter sig til at hjælpe menneskeheden samt afgiver et løfte til det højere selv om at bestræbe sig på at se bort fra det lavere selv i tjeneste en tjeneste, der ydes på det sted og under de forhold, som menneskets skæbne og pligt har pålagt ham. Med dette mener jeg en fornyet bestræbelse for at tilvejebringe en renselse af alle legemerne, således at hele det lavere menneske kan blive en ren kanal og et redskab, hvorigennem åndelig kraft kan strømme uhindret. Jeg mener opnåelse af en holdning, hvor aspiranten intet ønsker for sig selv, og hvor han betragter alt, hvad han har som noget, han kan lægge på offeralteret til hjælp for sine brødre. Kunne alle, der læser denne bog, se resultaterne af en sådan forenet indsats, ville der opstå en intelligent forpligtet gruppeaktivitet, som ville kunne opnå store ting. 21

22 Mange mennesker løber hid og did efter en eller anden person, eller efter et eller andet stykke arbejde, men de opnår intet og ingen grupperesultater, fordi de arbejder uden intelligent koordinering. En forenet gruppebestræbelse ville resultere i en inspireret reorganisering af hele verden og ville fjerne hindringer; der ville blive bragt virkelige ofre, og man ville afstå fra personlige ønsker og begær for at kunne tjene gkruppeformål. Frem for alt må frygt fjernes. Dette emne har jeg behandlet udførkigt i En afhandling om Hvid Magi, og endvidere har jeg givet visse forskrifter og formler til overvindelse af frygt. Hvor mange af jer, som har læst bogen, har haft gavn af de meddelte oplysningerf Vil 1 målbevidst, og fordi verden råber om hjælp, se bort fra frygten og med glæde og mod gå ind i fremtiden? Der har bag alle de bøger, jeg har skrevet, været et bestemt formål med og en planlagt rækkefølge af læren. Det kam være af interesse for jer, at det nævnes her: Den første bog, der bkev udgivet, var Indpielse, menneskelíg og solar. Denne bog er tiltænkt gennemsnitsaspiranten for at føre ham videre fra det sted, han står, frem tik en vision om en organiseret skare af lærere, som søger at hjælpe menneskeheden (og forøvrigt også ham selv), og for at give et begreb om deres arbejdsteknik og fremgangsmåde. Letters on Occult Meditation viser, hvorledes disse lærere kan nås, samt den livsdisciplin, som det at betræde Vejen er forbundet med. Disse to bøger er i særlig grad for aspiranter. A Treatise on Cosmic fire er af en ganske anden kategori. Egentlig er den tænkt som vejledning for verdens indviede, men den har samtidig til hensigt at løfte aspirantens øjne fra hans egen person og hans egen vækst op til en mere udvidet opfattelse og et kkniverselt ideal. Kendetegnet for en indviet erg at hdn ikkk interesserer sig for sin egen person, sin egen udvikling og sin egen personlige skæbne; alle aspiranter, der 22

23 bliver accepterede disciple, må mestre denne teknik, der eliminerer selvinteresse. De må ligeledes løfte deres blik væk fra den gruppe af arbejdere og det Hierarki, de er en del af, og fæstne det mod videre horisonter og større aktivitetsområder. Den store skabende plan, dens love og udviklingsteknik samt det arbejde, universets bygmestre udfører, er beskrevet i bogen; af den mængde af meddelte kendsgerninger, der ligger bag hele læren, findes begrebet om et stort livsvæsen med sin egen psykologi og sine egne ideer. Bogen er et forsøg på at give syntesens billede af Guds tanke, således som den udfolder sig og virkeliggør hans pkaner via tankens mindre udviklede sønner. I symbokik og arkaiske vendinger tilsløres de sandheder og principper, som er det fundamentale ved den skabende proces, og som i sin helhed er hinsides den fremskredne studerendes forståelse. Men på samme tid indeholder bogen en særdeles vdrdifuld sammenfatning af information, der tjener til at formidle sandhed og til at udvikle intuition. Bogen En afhandling om Hkdid Magi er en parallel til En afhandling om Kosmisk Ild. Hvor Kosmisk Ikd omhandler guddommens psykologi, aktiviteten i makrokosmos samt de love, som Sok-Logos virker efter, så er Hvid Magi en afhandling om en gudesøns psykologi og om aktiviteten i mikrokosmos. Den beskriver indgående hans plads i det større hele, og den er til praktisk anvendelse i hans daglige tilværelse i dette hele. Jeg kmar tiklige bistået A.A.B. ved udarbejdelsen af oversdttelsen af Yoga Sutras af Patanjali. Det er en bog, der bygger bro, og som har til hensigt at vise aspiranten de regler, hvorved lyset i ham kan udvikles og intuitionens kraft bringes til at påvirke alle problemer og selve livets fænomen. Denne bog har titlen Sjælens Lys. Her indfrier jeg min hensigt ved at skrive en bog over emnet de 23

24 syp stråler. Dette emne har altid været af virkelig interesse for de studerende, men kendskabet til disse stråler er meget begrænset. Vi ved frd Den hemmegi#e Læreg at de er de opbyggende kræfter, og at de udgør summen af alt, som er i det manifesterede univers, men deres virkning i menneskeriget og deres særlige kvalitet og natur er stadig et mysterium. Det vil være nødvendigt for mig at undgå den kosmiske tone, så at sige, idet jeg søger at give oplysningerne praktisk værdi for den studerende og for den intelligente læser. Jeg vil derfor udelukkende nærme mig emnet fra den menneskelige families standpunkt og behandle det udtrykt i psykologiske værdier og lægge grunden til den nye, stærkt tiltrængte psykologi, og således hovedsagelig beskæftige mig med den menneskelige faktor. Det, jeg vil sige, bliver en udvidet fortolkning af de ord, der findes i indledningen til Den hemmelige Lære, at kkakle sjæle er ét med oversjækenss. Vi vil straks fra begyndelsen acceptere, at sjælen er en kendsgerning. Vi vil ikke ovekrveje argumenterne for eller imod den hypotese, om der findes en sjæl universel, kosmisk, guddommekig eller individuel og menneskelig. Til vore formål for kommunikation eksistcrcr sjdlcn, og dens indre realitet foruds#ttes som et grundlæggende og bevist princip. De, der ikke kan godtage denne forudsætning, kan imidkertid studere bogen ud fra en midlertidig accepteret hypotese og derefter søge at samle de analogier og antydninger, som kan underbygge synspunktet. For aspiranten og for dem, der søger at bevise sjælens eksistens, fordi de tror på dens eksistens, vil denne fremstilking af dens love og tradition, dens væsen, oprindelse og muligheder blive et dybtgående og gradvis erfaret fænomen. Jeg kan forudsige, åt det, jeg antyder, og de formodninger, jeg fremsætter, vil blive bevist i videnskabelig forstand i løbet af 24

25 den kommende Vandbærer-tidsalder. Videnskaben vil da være trængt lidt længere ind i det uhåndgribelige område, et område som dog er virkeligt; videnskaben vil have opdaget (måske har den allerede gjort denne opdagelse), at det tætte og faste ikke eksisterer; den vil blive klar over, at der i naturen kun findes én substans i varierende grader af tæthed og af vibrerende aktivitetg og at denne substans drives frem af et tvingende fórmål óg udtrykker guddommelig hensigt. Vi skal så vidt muligt søge at undgå det vage og ubestemte, som virker forvirrende på et akademisk og kritisk sind, men som mystikeren finder en sådan befrielse og glæde ved. Jeg vil imidkertid bede jer, der studerer denne afhandling, om at vente med at danne jer en mening og ikke fremsætte nogen fast vurdering, før hele materialet er præsenteret for jer, dets omrids klart er opfattet og dets detaljer i nogen grad er bearbejdet. Det vil være nødvendigt for os at præsentere emnet på et bredt grundlag og sammenkæde det individuelle med det generelke; dette kan (i begyndelsen) synes at være et for omfattende tema, en for spekulativ fremstilling og et for tåget og ubestemt omrids. Denne situation kan dog ikke undgås, idet argumentationen som det er tilfældet for alt sandt, okkult arbejde må overvejes fra det universelle til det specíelle, fra det kosmiske tik det individuelle. Menneskene er endnu for optaget af det specielle og det individuelle til at kunne vise den samme interesse for det store hele, i hvilket de kslever, røres og har deres værenss. For tiden besidder de (som regel) heller ikke tænkningens indre mekanisme og den intuitive opfattelse af sandhed, som vil sætte dem i stand til let åt fatte betydningen af det, som ligger bag ordenes symbolik, eller til klart at se det subjektive omrids bag den objektive form. Men bestræbelserne for at forstå bærer lønnen i sig sekv, og forsøget på at opfatte og forstå sjælen kosmisk, universelt, planetarisk og individuelt fører uundgåeligt til en udvikling af det mentale 25

26 redskab (med en tilsvarende udvikling af de endnu latente hjerneceller), som i sidste instans skaber tænkeevnens koordinering og resulterer i indre oplysning. Naturen af vort syvfoldige univers må granskes, og det trefoldige menneskes relation til den guddommelige treenighed må studeres. At få et generelt begreb om hele det symbolske biklede er af værdi. Enhver studerende, som går i gang med studiet af strålerne, må til stadighed huske, at han selv som en menneskelig enhed befinker sig på en af disse stråler. Probkemetg der derved opstår, er særdeles virkeligt. Det fysiske legeme kan være modtageligt over for én type af strålekraft, medens personligheden som en helhed kan vibrere i overensstemmelse med en anden. Egoet eller sjælen kan befinde sig på en tredje stråletype, der således responderer på en anden type stråleenergi. I mange tilfælde bringer spørgsmålet om den monadiske stråle endnu en faktor ind, men denne kan kun antydes og ikke virkeligt forklares. Som jeg ofte har meddelt jer, er det kun den indviede af tredje grad, der kan komme i berøring med sin monadiske stråle eller sit højeste livsaspekt, mens den ydmyge aspirant endnu ikke kan konstatere, hvokidt han er en monade af magt, af kærlighed eller af intelligent aktivitet. Endelig beder jeg om jeres oprigtige medvirken i det arbejde, vi her påtager os. Det kan blive af mere generel og offentlig værdi end noget andet af mine værker. Jeg vil søge at gøre denne afhandling om sjælen forholdsvis kort. Jeg vil søge at udtrykke disse abstrakte sandheder på en sådan måde, at det brede publikum med sin dybe interesse for sjælen kan vækkes og vindes til en dybere overvejelse af det, som endnu er en tilsløret formodning. Vandbærerens tidsalder vill se bevist, at sjælen er en kendsgerning. Dette er et forsøg på at hjælpe med til denne bevisførelse i en vanskelig overgangsperiode, hvor endog den fornødne terminologi mangler. 26

27 Lad mig også tilføje, at jeres holdning til den givne undervisning bør være den studerendes, der søger sandhed, der kan bekræftes, og oplysning, der kan anvendes i dagliglivet og testes i livserfaringens smeltedigel. Når der for eksempel virkelig findes syv stråler, der legemmmliggør syv typer af guddommclig emer gi, da skulle mennesket være i stand til at erkende disse typer og energier på det specielle omráde i den fænomenale verden, hvor han spiller sin lille rolle. Når den meddelte sandhed er tilsløret i symbolik og fremstillet som en hypotese, bør den samtidig være så tilpas utilsløret, at den kan erkendes samt udøve en tilstrækkelig intelligent tiltrækning, der berettiger, at den udforskes. Ordene kkalle sjæle er ét med oversjælengs indeholder, tror jeg, en grundlæggende og væsentlig oplysning, men med mindre der i verden er bevis for, at der er ved at vise sig en levende relation mellem alle sansende væsener, så er disse ord uden mening. Men kendsgerningen er, at universel sanseopfattelse og generel viden erkendes overalt som eksisterende og værende under udvikling. Verden er fuld af ksiden, hvilket i sidste instans er sanset respons på eksisterende tilstande, formidlet af tænkere under udvikling, men som endnu ikke er fuldt udviklede. Det bliver gradvis mere tydeligt, at bag forskellighederne ligger en fundamental enhed, og at vor opfattelse er rigtig og sand og korrekt, for så vidt vi kan identificere os med denne enhed. Til sidst beder jeg jer alle fortsætte. Lad intet af det forgangne fysisk træghed, mental depression, manglende følelsesmæssig kontrol aflgokde jer fra at tage fat på ny og med glæde og interesse gøre det fornødne fremskridt, sonk vil gøre jer egnet til mere aktiv og nyttig tjeneste. At ingen af jer må blive hindret af det forgangne eller det nuværende, men må leve som iagttagere, er jeres lærers vedvarende og forhåbningsfulde bøn. Tibetaneren. 27

28 FØRSTE DEL 28

29 KAPITEL I I. Indledende bemærkninger 1. De tre mål ved studiet af strålerne. 2. Definition af: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst. 3. Specificering af de syv stråler. 4. Kristendommens betydning. 29

30 KAPITEL I Indledende bemærkninger 1. De tre mål ved studiet af strålerne Studiet af strålerne og en sand og dyb forståelse af denne læres indre betydning vil tydeliggøre tre ting for os: A. Studiet vil kaste meget lys over tidsperioderne og cyklerne i udviklingen af historiens panorama. I sidste instans udgør historie en sum af menneskets vækst og udvikling kige fra huleboerens stadium, hvor bevidstheden var centreret i det animale liv, op til nutiden, hvor menneskets bevidsthed bliver stedse mere inklusiv og mentak, og derefter videre op til stadiet for den fuldendte Guds søn. Historien udgør en sum af menneskets forståelse af de skabende ideer, der har formet menneskeslægten og tilvejebringer dens skæbne. Den giver os et dramatisk billede af de sjæles fremskridt, som føres ind i eller ud af manifestation ved en stråles fremkomst eller forsvinden. Vi vil under studiet finde, at vi har svært ved i ord at give udtryk for virkeligheden; vi må derfor stræbe efter at trænge ned under den tilsynekadende getydkmikmg ag kså frekrk til den esuteriske sandheds struktur. Disse stråler er i konstant bevægelse og cirkulation, og de udviser en aktivitet, som er progressiv og cyklisk, og som viser sig som en drivende kraft, der tiltager. 1 en periode er de dominerende, i en anden hvilende, og af den specielle stråle, som på et bestemt tidspunkt gør sin nærværelse mærkbar, afhænger civilisationens kvalitet samt typen af de former, der fremkommer i naturrigerne, og det deraf følgende bevidsthedsstadium hos de mennesker, der inkarnerer i denne specielle æra. Disse legemliggjorte væsener (i alle fire naturriger) vid være modtagelige over for den 30

31 pågældende stråles specielle vibration, kvalitet, farve og natur. Den stråle, der er i manifestation vil have en stærk påvirkning på de tre legemer, der udgør menneskets personlighed, og strålens indflydelse vil fremkalde forandringer i menneskets tankegang og emotionelle natur og betinge beskaffenheden af det fysiske legeme. Jeg er derfor klar over, at ved at formidle denne forholdsvis nye lære om strålerne og i forsøget på at kaste nyt lys over emnet, kan det midkertidigt synes mere indviklet, end det er. Men efterhånden som forsøget skrider frem, efterhånden som psykologer og psykoanakytikere i kaboratorier studerer mennesker med henblik på deres stråles kendetegn, og efterhånden som de nyere videnskaber bruges forstandigt og inden for deres rette virkefelt, vil vi vinde meget, og læren om strålerne vil blive bekræftet. Vi vil se, at der opstår en ny tilnærmelse til de gamle sandheder og en ny metode til udforskning af menneskeheden. Men inden da må vi koncentrere os om en klar fremstikling af sandheden om strålerne og søge at udarbejde tabeller samt skitsere og antyde stråkernes natur, formål og virknin&er. De syv stråler, som cyklisk kommer til syne, har kontinuerligt passeret ind i og ud af manifestation og har således ned gennem tidsaldrene efterladt deres præg på menneskeheden og er derfor nøglen til enhver sand historisk vurdering. En sådan vurdering er endnu ikke foretaget. B. Et andet resultat af studiet om strålerne vil være at tydeliggøre vor viden, hvad angår menneskets natur. Nutidens eksperimentelle og akademiske psykologi har gjort meget for at samle oplysninger med hensyn til, hvordan et menneske fungerer, hvordan naturen af hans reaktioner er samt beskáffemkshederi af hans tankeredskab og kvaliteten af hans fysiske mekanisme tillige med hans tænkemåde og hele den 31

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED Gud er enhed. Guddom er universelt ko-ordineret. Universet af universer er en umådelig integreret mekanisme som er absolut kontrolleret af et infinit sind. De fysiske, intellektuelle,

Læs mere

Det skal du vide efter 6 ugers kurset:

Det skal du vide efter 6 ugers kurset: Det skal du vide efter 6 ugers kurset: 1. VIDENSKAB Resultater af hjerneforskning - større lykke, mental kapacitet og mindre stress Hjernen og meditation (v. Troels Kjær) Positiv psykologi happiness set-point

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Indhold foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere