SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake."

Transkript

1 1

2 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake 2

3 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107 Indhold: Hierarkisk bevidsthed Teknikker til større erkendelse: Budbringerne skal være selve budskabet. Hjulene i hjulene i Solens hjerte. Der bliver fokus på aspiranter, disciple, indviede og andre med utraditionel tænkning. Idealer, sådan som de formuleres nu, vil forsvinde, fordi menneskeheden er på vej ind i Den Nye Tidsalder, hvor alt vil blive fornyet. Man kan uden videre give afkald på idealerne, når de erstattes af en ægte sjælskærlighed til menneskeheden hierarkisk, vital og nyttig. Idealer formuleres af menneskets tænkeevne. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

4 Fra kærlighed til samhørighed Perspektiv er vigtigt. Symbolsk set kommer personlighedens logisk til udtryk som konkret intelligens, og det fornuftige og kærlige sjælsprincip udtrykker sig som hierarkisk intelligens, mens abstrakt monadisk intuitiv forståelse er synteseskabende intelligens (som når den er synteseskabende inkluderer både hierarkisk og personlig intelligens). Et vigtigt eksempel på perspektiv er, at forening med sjælen er en kendsgerning set fra et abstrakt perspektiv, mens det fortsat er en begivenhed, der er under udvikling og kommer til udtryk som adskillende bevidsthed. At udvide bevidstheden til at inkludere både personligheds- og sjælsbevidsthed er ikke tilstrækkeligt til at ændre den kendsgerning, at man fortsat er begrænset af en grundlæggende oplevelse af fortid og fremtid. For at kunne ændre sit perspektiv, kræver det, at forståelsen overgår det, man allerede véd. Selv komplicerede religiøse og teologiske sandheder er symbolske former, og former er i sig selv ikke åndelige principper ikke engang former som sjæl, hjerte, bevidsthed, og Hierarkiet. Fortolkning af symbolik kræver billeder, aksiomer, legender og regler for at fremme forståelsen af det metafysiske og mystiske, så den sekventielle intuitive forståelse af den højere virkelighed får mening, indtil denne virkelighed kan opfattes direkte. Symboler eksempelvis idealer er logiske formuleringer (former), som står mellem menneskets intellekt og virkeligheden i bevidstheden. 4

5 I den nuværende udviklingsperiode har menneskehedens eksistens været afhængig af, hvordan den fortolker en symbolsk sandhed, men metoden er ved at blive ændret. I løbet af tusinder af år med symbolsk fortolkning af orakler bl.a. ved Apollon-templet i Delfi opnåede den åndelige symbolik status som høj kunst. På porten til templet var der indgraveret en instruktion til besøgende, der ønskede fortolkning af den salgs symboler Kend dig selv. Til de, der ikke forstod det, var der en præst, der hjalp med fortolkningen. Han havde uden tvivl meget travlt, for selv i nutiden hvis det gælder den magiske proces om at kende sig selv er alt for mange tilfredse med kun at få viden om sjælen, og dermed forspildes muligheden for at få viden om den højere abstrakte intelligens. Symbol (stammer fra græsk symbolon, varsel eller tegn) betyder, at det er noget, der illustrerer eller står for noget andet et synligt tegn for noget usynligt eller uhåndgribeligt. Abstraktion (stammer fra latin abstractus, at trække noget væk) betyder den egentlige værdi, fravær af tænkning eller uden mening. 5

6 At kende sig selv fuldt ud betyder, at man bruger alle tre elementer i sin intelligens. I virkeligheden erstatter den synteseskabende intelligens den direkte opfattelse (selvom den stadig er til stede) og den bogstavelige logik i begivenheder og i den symbolske fornuftsbetonede bevidsthed. Menneskets forståelse af det midterste princip eller sjælsprincippet er veludviklet, og de fleste har ressourcer nok til at bemærke forskellene mellem sjælsteknikker til sjælsbevidsthed (relationer, korrespondenser) og monadiske teknikker til samhørighed (identifikation, syntese), men har endnu ikke brugt dem med tilstrækkelig intensitet. Der findes intet bedre valg, når man arbejder med perspektiv, end den videnskabelige metode med personlige forsøg og iagttagelser sådan som Francis Bacon foreslog i det 16. århundrede for at kunne rejse ind i den abstrakte tænkeevnes enkelhed, der er synteseskabende intelligens. Sjælsbevidsthed er ligesom relationer et teoretisk spændingsfelt mellem den konkrete og den abstrakte tænkeevne. Sjælen er ikke en genstand eller en ting, og den eksisterer ikke på et sted eller hænger over hovedet som en sky. Og den har ikke tilknytning til personligheden på en personlig måde. Den Ene Sjæl er et symbol på en speciel version af hierarkisk solar intelligens, og når man ikke længere giver efter for den personlige tænkning, vil sjælen være udtryk for, hvem man er, uanset om man ved det eller ej. Der er ikke risiko for, at man mister kontakten til kærlighed, fordi shamballisk syntese er knyttet til kærlighedens kosmiske livsprincip. Det synteseskabende intelligensprincip er evigt tilgængeligt for mennesket ud fra en abstrakt betragtning, men for menneskeheden i almindelighed skal vægten fortsat lægges på sjælen, Solens hjerte, strålerne, Hierarkiet og Kristi sjælsbevidsthed. Synteseskabende Centrale Shamballa 1 Monade 1 Kosmisk 1 Bevidsthed 1 Åndelige Sol 1 Sjæls- Solens Hierarki Sjæl Solar bevidsthed hjerte Personligheds- Planetens Menneskehed Personlighed Planetarisk intelligens Sol Som gruppe fokuserer man i særlig grad som én sjæl eller på det hierarkiske midterprincip dvs. relationen mellem den evige mangfoldighed og den absolutte enkelhed, mellem den konkrete og den abstrakte tænkeevne, mellem delene og helheden. Som en færdigbygget bro er man sjælen, det sande hjertecenter, hvis natur er hierarkisk intelligens (kærlighed). For at forenes sig effektivt med monadens synteseskabende erkendelse har man imidlertid behov for mere end kun sjælsenhed og gruppebevidsthed. Utallige former for hierarkisk bevidsthed ( Solens hjerte ) har støttet og betinget mennesket, når det praktiserede den disciplin, og det gjorde de forsøg, der var nødvendige for at kunne gå fra en erkendelse til en anden, men det vil fra nu af blive med en afklaret tænkeevne via den synteseskabende påvirkning fra den Centrale Åndelige Sol (shamballisk erkendelse), at man når frem til at frigøre sit virkelige Selv. For at opleve samhørighed fortrænger man symbolsk: Sekventiel, hierarkisk sjælsopfattelse til et frit liv, som ER, og oplever en evig samhørighed med den virkelige verden. 1 Synteseskabende energi er til stede overalt og ifølge sagens natur omfatter den begge lavere korrespondenser. 6

7 Udover aspirantens personlige intelligens (lys), og den indviedes synteseskabende intelligens (vilje) og disciplens hierarkiske intelligens (kærlighed) har disse stadier også andre navne f.eks. bevidsthed, sjæl, hjertecenter, tænkeevne, Kristus- eller Merkur-princippet, relation, mentalt midterprincip, Solenglen, Solens hjerte, det faste kors, strålerne, Hierarkiet, og mange hundrede navne fra forskellige kulturer op gennem menneskehedens historie, men de repræsenterer alle den samme relation mellem ånd og stof. Uanset om man kalder spændingsfeltet for sjælen, sjælsbevidsthed eller bare bevidsthed, så skaber det en inspirerende relation, der er redskab for den abstrakte tænkeevne og for monadisk væren. Bevidsthed har altid eksisteret, men (på grund af den iboende personlighed i dens relation til stof) kan den aldrig selv VÆRE. Når man erkender sig selv som sjæl selvom sjælen aldrig kan være så befinder man sig enten i uvished, eller tager nogle nøgleord fra åndsvidenskaben for at kunne fungere fra et højere niveau. Identificerer man sig med den evige samhørighed, så frigør man sig fra hjertets og sjælens endelige sjælsbevidsthed og fra restriktionerne for altid og evigt. 7

8 At give afkald på de åndelige idealer Når man tænker mere klart vedr. egenskaber (ikke forskelle) mellem sjælsbevidsthed og syntese, mellem åndelig og guddommelig, mellem planetarisk og solar, så toner en mulighed frem, der er helt ny for nogle, nemlig at man kan arbejde som én. Ikke som enkeltperson, ikke i en symbolsk midte af alle tilstedeværendes sjælsbevidsthed, hvor man deler en individualiseret erkendelse, ikke som en del af en hierarkisk gruppebestræbelse, men hvor man reelt arbejder sjælsbetonet med mange (der er i og ude af inkarnation), der tænker som en enkelt intelligens, ikke i sit eget tankesind, men som en synteseskabende intelligens i Det Ene Sind. At kunne fortrænge sjælsbevidsthed med en stærk følelse af individualitet kræver, at man på sjælsbetonet måde (i modsætning til personlighedens) accepterer betydningen af samhørighed. Når man som gruppe fungerer som sjæl og som budbringer, kan man følge de, der arbejder som synteseskabende intelligenser, dvs. monaden, mesteren, budskabet. Sjælsbevidsthedens begrænsninger Denne shamballiske idé medfører fokus på begrænsningerne i sjælsbevidstheden (med hierarkisk bevidsthed i almindelighed), og dermed kastes man tilbage, og på menneskets opfindsomme måde spreder man byrden af sin egen halvhjertede stræben og sin modvilje mod at tillægge åndelig fremgang større betydning. Hvad angår samhørighed (den guddommelige vilje), så er stræben et alvorligt problem. Både individuelt og mere vigtigt som gruppe vil stræben efter passende sanselige 8

9 virkninger forhale tidspunktet for adgangen til højere funktioner. Hvis man vil frigøre sig fra den konkrete og personlige tænkeevne, er stræben (både en tilstand og et produkt af menneskets bevidsthed) ikke personlig, men den er personligt valgt og opretholdt. Alle er født med bevidsthed. Menneskets tilstand i relation til stræben, er et kollektivt resultat af normal vekselvirkning mellem legeme og sjæl, hjerne og tænkning, personlig og hierarkisk intelligens. Stimulerer man sin stræben (enten menneskelig eller åndelig), så inspireres man til at leve, til at vokse, til at lære og til at vise kærlighed. Men ikke til at være. For at bruge den sjælsbevidste intelligens til at lære den abstrakte tænkeevne nærmere at kende skal man først opfylde et krav om at acceptere den konkrete tænkeevne i samme grad, som man accepterer den abstrakte. Man skal lære at vise en ubetinget kærlighed til menneskeheden, men det kan man først, når man fuldt ud accepterer svaghederne og begrænsningerne i sin alt for menneskelige konkrete tænkeevne med dens temmelig irriterende personlighed. Og først når man har opbygget tilstrækkelig tillid til at opgive sin stræben efter hierarkisk samhørighed, efter indvielse og efter ashramisk sjælsbevidsthed, kan man begynde at opfatte den subtile samhørigheds virkelighed. Beslutningen om at skifte fra åndelig kærlighed til guddommelig samhørighed kan i nogen grad tage modet fra de fleste, fordi det kræver velvidende, at man kunne være så meget mere at man accepterer, at man er åndeligt egnet til opgaven på det udviklingstrin, som man befinder sig på netop nu. Man har naturligvis ikke løst alle mysterier eller forstået alle trin i sjælsbevidstheden, men at man har accepteret sig selv og andre som ligestillede uden forbehold, danner grundlaget for en direkte monadisk intuitiv opfattelse kombineret med åndelig modenhed. 9

10 Uanset hvad man vælger, så kan den motiverende kraft i åndelig stræben sammenlignes med en benzintank, der før eller senere bliver tom. Hvis sensitiviteten til synteseskabende intelligens, (som er den guddommelige vilje) derefter er utilstrækkelig til at føre mennesket frem til en erkendelse af, at jeg og Faderen er ét dvs. sjælsintegreret personlighed og monade, der samlet udgør én synteseskabende intelligens så er man kørt fast i en situation, hvor det kun i begrænset omfang er muligt at fremme modenheden ved brug af hjernen. I den resterende stræben venter utallige åndelige former, der er parate til at blive stimuleret fra det daglige liv og på at trække på selve livsenergien. Tilstanden opfattes som ægte (og stadig luller mange sig ind i åndelig selvtilfredshed), fordi den stræbsomme holdning er blevet legaliseret, og den støttes af religioners toneangivende præster og uvidende mennesker, der fortolker den symbolske bevidsthed for fundamentalister, der er interesseret i at begrænse sig til helgener og åndelige personer herunder Gud. Kronisk stræben Kronisk stræben skaber en subtil form for åndelig kulde. Når man indser, at der findes andre tilstande, men at man tilsyneladende aldrig kan nå dertil, opstår der en form for mental overfladiskhed. Man venter tålmodigt på, at en mester skal vise sig og glemmer, at den første mester er sjælen. Man er allerede mesteren. Bag denne mester, findes den mester, som man venter på, og det er den abstrakte tænkeevne. Ligesom en spejleffekt kommer monaden eller mesteren nærmere, efterhånden som man nærmer sig den abstrakte tænkeevne. Hvis man venter på, at en dør vil åbne sig, eller at der vil ske et mirakel, så sker det aldrig. Forandringer sker, efterhånden som man udvikler en mere sensitiv respons på abstraktion ved at kontemplere over og at arbejde med syntese, samhørighed, vilje, guddommelighed og specielt med tanken om evighed. 10

11 Gennemtænk betydningerne af den kosmiske kendsgerning, at livet ingen begyndelse har og derfor heller ingen afslutning. Man er vant til begyndelser og fremskridt, men det er besværligt at begynde med at vinkle tænkeevnen i forhold til betydningen af evighed, for det er gruppens opgave. Når en ufuldkommen og personlig opfattelse af evighed afholder et menneske fra at forstå den iboende åndelige modenhed, så går man ganske enkelt ud fra, at sådan er det og opgiver enhver illusion om at gøre flere fremskridt. Efterhånden som samhørighed og væren strømmer gennem tænkningen, så ændres holdningen i tilstrækkelig grad til, at man vender tilbage til monadisk erkendelse af syntesens virkelighed. Evigheden er ikke et eller andet sted deroppe den er her og nu. Det mellemliggende hjerte I meningens verden eksperimenterer man med det sekventielle synspunkt hos den iagttagende ved at bruge den imaginative skabende som-om -metode til at bygge bro over og til symbolsk at praktisere monadisk/shamballisk samhørighed. I det mindste antager man, at man arbejder med samhørighed. Når man arbejder som en enhed med en højere intelligens, så er en respektfuld følelse på sin plads. Retten til at være dér er, at man er med som en guddommelig deltager, en synteseskabende intelligens, som Den Ene tænkeevne, hvis interesse og perspektiv er kosmisk. I de mange forskellige tendenser på bevidsthedsvejen vil evnen til at arbejde hierarkisk med mening og kærlighed begynde på et bestemt tidspunkt. På nuværende tidspunkt forventer man fra begyndelsen at kunne eksperimentere med samhørighed i den personlige udforskning af den sjælsbevidste intelligens, som den tibetanske mester Djwhal Khul kalder betydningens verden. Mange vil mislykkes, når de prøver. Måske har man ikke engang bemærket eller følt, at tænkning er vanskelig, eller at syntese opleves som truende. Abstraktion betyder, at man skal give fantasien frit løb, og så risikerer man at føle sig åndeligt enestående. Derfor fortsætter nogle med at føle kærlighed (ved hjælp af astrallegemet) i stedet for at benytte tænkeevnen (mentallegemet). En vigtig og nyttig erstatning for jeg føler er jeg tænker, for ved at tænke hierarkisk så udslettes adskillelsen mellem kærlighed og tænkning. 11

12 Fordi mange i nutiden har hierarkisk erkendelse, bliver de trukket væk fra det hellige midtpunkt og optaget i Herrens Råd. Med andre ord, overgår de til et arbejde på et højere niveau og bliver vogtere af den abstrakte viljesenergi og ikke kun vogtere af kærlighedsenergien. De vil derefter arbejde som enheder af kraft og ikke kun som enheder af lys. Deres arbejde bliver dynamisk i stedet for magnetisk, og de vil beskæftige sig med livsaspektet og ikke kun med sjæls- og bevidsthedsaspektet. 2 Jo mere klart man forstår abstraktion i den tibetanske mesters lære, jo mere vil intelligensen tjene selve livet, for så vil man helt håndgribeligt kunne stabilisere det kaos, man har omkring sig, når man tænker som en enhed. Den hierarkiske struktur Dan et indre billede af lysbølger (æteriske, fysiske) og lyspartikler (tætte, fysiske), der stråler ud fra den fysiske sol og fortsætter videre som lys gennem planeterne ud til kanten af solsystemet. Det symboliserer den opflammende personlige intelligens i den lavere konkrete tænkeevne. Den samme cirkulation af energi, der cirkulerer og reflekteres magnetisk tilbage til Solen, vender igen tilbage til alle planeterne som kærlighed fra Solens hjerte. Det symboliserer sjælsbevidsthedens hierarkiske intelligens. Den Centrale Åndelige Sol repræsenterer en kosmisk syntese af begge, og al manifesteret intelligens i solsystemet symboliseres med et punkt i midten af en cirkel. Som et stykke af en kosmisk lagkage repræsenterer toppunktet i enhver trekant det midterste punkt Den Enes synteseskabende intelligens (Shamballa) mens cirklens kant svarer til trekantens tre ydre kanter, der repræsenterer den højeste personlige intelligens (menneskeheden). Trekantens indre rum repræsenterer relationen mellem cirklen og punktet, uanset om det er manifesteret eller ej, den abstrakte og den konkrete tænkeevne, sjælen på sit eget plan eller bevidsthed som en forenet gruppe (Hierarkiet). Det er let at forstå, hvorfor mennesker, der tænker konkret i relation til personlig tænkning tror på mangfoldige sjæle, engle, ånder, skytsånder osv., mens de sjælsbevidst tænkende, der står over for det monadiske center, blot ser én sjæl. Hele livssynet ændrer sig, og perspektivet og alle fortolkninger vil afhænge af en hierarkisk styring af den mentale holdning. Set fra en monadisk synsvinkel kan man se hele billedet. Inde i den guddommelige cirkulation af dette hierarkis ydre/indre intelligens har hvert spændingsfelts kant (der abstrakt relateres til Den Ene og konkret relateres til de mange) sin egen teknik, krav og udfordringer. Afhængig af synspunktet, sætter de mennesker, der giver udtryk for mørke og lys, sig ikke op mod hinanden, som de, der symbolsk står side om side med helt forskellige synspunkter. Sjælsbevidsthed hjælper mennesket til med tiden at forstå, at begge synspunkter baner vej for en synteseskabende erkendelse. 2 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

13 Den dynamik, der findes i viljen, som benyttes af Den Nye Verdenstjenergruppe, af verdens disciple og af indviede, vil vende massernes instinktive respons til erfaring og skabe den nye karakter, som livet vil forsøge at manifestere i Den Nye Tidsalder De tre guddommelige aspekter: Liv, kvalitet og tilsynekomst er nu ved at vise sig i deres endelige form i den nuværende cyklus. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 132 Menneskets egnethed afhænger af forståelsen af, at væren og eksistens ikke er det samme som manifestation. Det er stort set et spørgsmål om, hvad man lægger vægt på. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 335 Symbolsk set er mennesket bevidsthed. Abstrakt set er mennesket intelligens. Mennesket har en intelligens, som det kan bruge, og en erkendelse, som det har behov for. Abstraktion er subtil og benytter ikke tænkeevnen til at opfatte symbolsk, men til at forstå syntese i relation til samhørighed. At komme ind i tænkeevnens midterprincip hjerte og sjæl var så begivenhedsløst, at kun få registrerede det, for det kræver, at tænkeevnen har to niveauer den konkrete og den abstrakte. Det lærer mange allerede i grundskolen. Når man registrerer, at den abstrakte tænkeevne er en kendsgerning, bliver man iagttager et forbindende princip eller en bevidsthed mellem to områder. Den abstrakte tænkeevnes monadiske erkendelse bliver derefter målet. Man kan ikke skifte direkte fra den konkrete tænkeevnes personlige tænkning til den abstrakte opfattelse uden selv et kort øjeblik at blive en hierarkisk iagttager, der erkender og accepterer både den konkrete og den abstrakte tænkeevne. Overgangsbevidstheden som bevidst sjæl er afgørende for at kunne opfatte og relatere de to elementer i den dobbelte tænkeevne, men sjælsbevidstheden er kun nødvendig til et vist punkt. Bag sjælsbevidstheden er en tredobbelt tænkning en forhindring. 13

14 Da Isaac Newton påstod (privat, naturligvis), at doktrinen om treenigheden var en bedragerisk påstand i det 3. og 4. århundrede 3, set fra den abstrakte og matematiske tænknings synsvinkel, så havde han i virkeligheden fuldkommen ret. Set fra et synteseskabende intelligensperspektiv opfattes den sekventielle bevidsthed som en symbolsk illusion. Newton, ligesom Pythagoras, forstod, at mennesket bedst bevarer kilderne til den ældgamle visdom ved omhyggelige, præcise og abstrakte analyser af læren, og ikke gennem åndelige eller mystiske eksperimenter. Hvis man tror, at man selv nærmer sig målet for modtagelse af den energi, der kommer fra oven, så er man forhindret i at identificere sig effektivt med det, som man bestræber sig på at blive det, som man dybest set er. Ved at fundere over sin egen version af åndelig opfattelse og misforståelse for at få dem væk fra de udtjente symbolske forhindringer, som tænkeevnen ikke længere tvivler på, skaber man en ny sammenhæng i sin forståelse. Ud fra den nye begyndelse, afmystificerer, tydeliggør og korrigerer man enhver personlig, vildledende og ukorrekt mental forestilling, der er prentet ind i hukommelsen som et foto under inkarnationens udviklingsmæssige gentagelse på vejen. I Herkules tolv arbejder beskriver Alice A. Bailey på inspirerende måde vandbærerens rengøring af Augians stald en seriøs hovedrengøring af den logiske, symbolske tænkeevne, der kastede lys over alle sekventielt samlede trossætninger, herunder den illusoriske natur af indvielse. Det var en overraskende begivenhed for de, der endnu ikke klart forstår betydningen af forskellen mellem bevidsthed (sjæl) og monade (ånd). Når man er gruppebevidst, er indvielse en proces og ikke en begivenhed. 4 Rent abstrakt kan man forstå, at aspiranten er blevet sjælsbevidst og derfor en indviet. Glem aldrig, at sjælen på sit eget plan er en indviet med forskellige grader. Dybest set er indvielse en virkeliggørelse og en erkendelse i hjernebevidstheden af forskellige sfærer og stadier af den guddommelige erkendelse, som derefter kommer til udtryk i livet som et faktum. 5 Sjælen på sit eget plan er monadisk intelligens uden begrænsninger af tidsfornemmelse, mens gruppebevidsthed eksisterer og forbliver i den sekventielle tids relative virkelighed. 3 Biografi/af Isaac Newton, Arts & Entertainment Channel, Texas, 8/8/96 4 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

15 Åndelig modenhed fører tanken om relativitet i en ny retning, fordi sjælsbevidsthed og syntese begge er sande begreber, men set fra forskellige perspektiver. Alle er og alle har altid været indviet af alle grader. Det vil man langt bedre forstå, når man fatter naturen af og kendsgerningen om samhørighed i intelligensen og ser både tid og bevidsthed som relativt nyttige. Egoisme binder mennesket til formen, og Guds vilje forbinder menneskets sjæl med ånden. Det er først efter tredje indvielse, at disciplen bliver klar over det. 6 Menneskeheden bruger stadigvæk ure, og kommer alligevel for sent til aftaler, men begrænsningerne i tid og proces forstyrrer ikke længere tænkningen. Når man er frigjort fra trangen til åndeligt fremskridt, forsvinder skyklapperne, så man kan fortsætte mod forståelse på et højere niveau. Til sidst forstår man, at man er det virkelige selv i en virkelig verden på grund af den synteseskabende intelligens positive påvirkning, der er den frigørende guddommelige vilje. 6 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

16 For længe siden erkendte Buddha, at Altet er ånd, og at ånden har en dobbelt natur. Og Kristus erkendte, at sjælen forbinder de to, så de bliver en helhed. Ved at sammensmelte sjæl og monade (bevidsthed og den abstrakte tænkeevne) gav Buddha udtryk for visdom. Ved at sammensmelte personlighed og sjæl (bevidsthed og den konkrete tænkeevne) gav Kristus udtryk for kærlighed. I den kommende tidsalder vil menneskets bidrag, menneskets udfordring og menneskets arbejde gå ud på at skabe syntese af den konkrete tænkeevne og den abstrakte tænkeevne, af personlighed og monade, medmenneskelighed og shamballisk intelligens for at give udtryk for en ny guddommelig kvalitet, synteseskabende kraft. Den personlige kamp ligger bag menneskeheden og de glædelige skabende udfordringer i livet ligger åbne. 16

17 17

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn 1 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn www.visdomsnettet.dk 2 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn Ingen pris er for høj at betale, hvis man ønsker at være til gavn for Hierarkiet ved fuldmånen

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere