Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø"

Transkript

1 Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1

2 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige. Af hensyn til alle beboeres trivsel er det afgørende nødvendigt, at denne Husorden overholdes af alle. Reglerne beskrevet i denne Husorden er gældende for alle ejere og lejere i ejendommen Stockholmsgade 21. Evt. spørgsmål til Husordenen kan rettes til Ejerforeningens Bestyrelse. Se kontaktpersoner, og telefonnumre på. Endvidere henvises til Ejerforeningens tinglyste Vedtægter for Ejerforeningen Stockholmsgade 21. 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Affald Afløb i køkken/badeværelse Aflåsning Antanner/paraboler Cykler Ejerskifte Ejendomsadministration Ejere/Lejere Fester Fællesarealer Ind- og udflytning Generalforsamling Hjemmeside Husdyr Håndværkere Klager Kælderrum Loftsrum Nøgler Omgangstone og -form: Oprydningsdag Overtrædelse af Husorden Postkasser Snerydning Storskrald Støj Trappevask og opgang Vand, varme og el Vicevært og opgaver i Ejendommen

4 1. Affald Ejerforeningen er tilmeldt Københavns Kommunes affaldsordning, hvilket betyder, at du skal aflevere dit husholdningsaffald, aviser m.m. i den grønne container. Containeren bliver tømt to gange om ugen (mandag og torsdag), så vær opmærksom på ikke at fylde containeren mere, end at der også er plads til de øvrige beboeres husholdningsaffald. Alt andet affald, f.eks. efter en større oprydning, udflytning, indflytning, m.m. skal du selv sørge for at få bortskaffet, se evt. København Kommunes hjemmeside og under punkt 24 Storskrald. For såvel husholdningsaffald som alt andet affald gælder, at du ikke må bruge trappeopgangene eller baggården som midlertidig oplagringsplads. Overholdes retningslinierne for affald ikke, vil enhver udgift til fjernelse heraf blive pålagt forureneren. 2. Afløb i køkken/badeværelse Det er vigtigt hyppigt at rense riste/vandlåse i afløb i køkken/badeværelse. Specielt badeværelsesgulvene har gentagne gange vist sig sarte og tåler ikke større mængder af vand. Hvis de ikke bliver renset kan der opstå vandskade hos underbo. Som ejer/lejer vil man være økonomisk ansvarlig for udbedring af en evt. skade, som er forårsaget af mangel på vedligehold af riste i afløb. 3. Aflåsning Hoveddør, døre til kælder, loft og cykelkælder samt bagtrappe skal altid være aflåste. 4. Antenner/paraboler Opsætning af antenner/paraboler udenfor lejligheden er ikke tilladt. 5. Cykler Cykler kan placeres i aflåst cykelkælder. 6. Ejerskifte Ejerforeningens Bestyrelse skal orienteres om ejerskifte for ajourføring af medlemskartotek og opkrævning af fællesudgifter. Ved salg af en lejlighed skal vedtægter og husorden fremlægges for køber. Begge dele findes på Ejerforeningens hjemmeside. 4

5 Ved ejerskifte skal desuden oprettes et ejerpantebrev på kr i den nye ejers navn. Når ejerpantebrevet er oprettet fremsendes kopi af tingbogsattesten elektronisk til bestyrelsen. Tingbogsattesten kan hentes på idet man som ejer har mulighed for gratis at hente pantebrevet efter log ind med Nem ID eller Digital Signatur. 7. Ejendomsadministration Ejerforeningen har indgået en administrationsaftale med Advokat Jan Joensen Al dialog med Ejendomsadministrator foregår via Ejerforeningens Bestyrelse. 8. Ejere/Lejere Ejere og lejere af en lejlighed kan få praktisk information om ejendommen på Ejerforeningens hjemmeside. For at gøre informationsudvekslingen effektiv og billig vil information blive distribueret via hjemmesiden, sørg derfor for at checke hjemmesiden for nyheder jævnligt. Ejere og lejere skal sikre, at Bestyrelsen er i besiddelse af en gyldig adresse samt postadresse på fraflyttede. Det er ejerens ansvar, at lejere overholder Ejerforeningens Husorden. Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Ejerforeningens Bestyrelse på , se Ejerforeningens hjemmeside. 9. Fester Skal du holde fest, skal du nogle dage i forvejen varsle de øvrige beboere i opgangen. Uanset denne varsling, skal der naturligvis tages hensyn til ejendommens øvrige beboere, og der skal være ro i ejendommen senest kl. 01:00 i weekender og kl på hverdage. Ved ro menes, at alle vinduer og døre skal være lukkede, og at støjniveauet ikke må genere hverken over-, under- eller genboerne. Vis respekt og forståelse for, at vi er en ejerforening med ejere/lejere i forskellige aldersgrupper, med forskelligt søvnbehov og med forskellige arbejdsrytmer. Det er dit ansvar, at fællesarealerne fremstår rene og ryddede efter festen, senest dagen efter arrangementet. Det er også dit ansvar som ejer/lejer, at dine gæster ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere. Se også under afsnittet Støj. 5

6 10. Fællesarealer Al vedligeholdelse af fællesarealer skal igangsættes af Ejerforeningen, jf paragraf 18 i Vedtægterne. Har du forslag til ændringer og forbedringer af fællesarealerne jf. ovenstående, kontakt da Ejerforeningens Bestyrelse. 11. Ind- og udflytning Ved ind- og udflytning af lejligheder skal der udvises størst mulig forsigtighed for ikke at beskadige trappeopgang. I tilfælde af skader, f.eks. huller og afskrabning af maling, vil skadevolderen blive holdt økonomisk ansvarlig. Ved ind- og udflytning skal du sørge for at bestille ændring af navneskiltet på postkassen i opgangen, på entredør og ved hoveddøren (se hvordan på ). Husk at meddele fraflytningsdato og ny bopælsadresse til Ejerforeningens Bestyrelse. 12. Generalforsamling Hvert år i april/maj måned afholdes der Generalforsamling i Ejerforeningen. Som ejer er deltagelse på Generalforsamlingen vigtig, da alle større beslutninger om Ejerforeningen bliver truffet og drøftet på dette møde. Har du som ejer ikke mulighed for at deltage er det muligt at afgive en fuldmagt. Kontakt Ejerforeningens Bestyrelse. Som lejer er du - uden stemmeret - velkommen til at møde op for at høre, hvilke tiltag og planer Ejerforeningen har for det kommende år. 13. Hjemmeside og kommunikation På kan du finde forskellige informationer om ejendommen og Ejerforeningen, aktuelle nyheder og meget mere. Du er altid velkommen til at kontakte Ejerforeningens Bestyrelse med forslag til yderligere informationer eller andet, som hjemmesiden stiller til rådighed. Hjemmesiden er åben på world wide web (www), dog er visse sider kun tilgængelig for Ejerforeningens medlemmer. Adgangskode tildeles hvert medlem. Ejerforeningens Bestyrelsesmedlemmer er ansvarlig for ajourføring af siden. Kun Ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer har redigeringsrettigheder til siden. Al kommunikation mellem Ejerforeningens Bestyrelse og øvrige medlemmer kan foregå elektronisk. 6

7 14. Husdyr Beboere med husdyr (hund og/eller kat) skal udvise hensynsfuld adfærd omkring disse, det gælder støj og slid på fællesarealer. Husdyr skal føres i snor på matriklen. Manglende hensyntagen kan sanktioneres i henhold til Vedtægternes paragraf Håndværkere Hvis du opdager fejl eller mangler ved fællesarealerne, skal du kontakte Ejerforeningens Bestyrelse. Du må ikke rekvirere håndværkere på Ejerforeningens vegne. 16. Klager Klager over andre ejer/lejere eller forhold i ejendommen, skal stiles skriftligt til Ejerforeningens Bestyrelse, som tager hånd om klagen. Med mindre klagen er af akut karakter vil Bestyrelsen behandle henvendelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Er sagen af akut karakter vil Bestyrelsen omgående tage affære. 17. Kælderrum Alle ejere har et aflåst kælderrum. Bestyrelsen skal have en nøgle til alle kælderrum, f.eks. i tilfælde af oversvømmelse, dog har Bestyrelsen pligt til at informere ejerne, hvis man skal have adgang til kælderrummene. Det anbefales, at alle genstande henstilles løftet fra jorden og placeret således, at ydervæggene ikke berøres. Cykelkælderen anvendes til henstilling af cykler. Desuden kan et mindre markeret område anvendes til storskrald. Se evt. under punktet Storskrald. 18. Loftsrum Alle ejere har fået udleveret nøgle til adgang til loftet. Der er ingen aflåste loftsrum, hvorfor evt. opbevarede ting er på eget ansvar. De opbevarede ting skal være markeret med navn. Bestyrelsen kan med kort varsel kræve at henstillede genstande på loftet bliver fjernet. 7

8 19. Nøgler Der er adgang til ejendommen med systemnøgler. Der er udleveret 5 komplette sæt per lejlighed. Systemnøglen virker til hoveddøren, kælderdørene, postkassen og det individuelle kælderrum. Supplerende er også udleveret nøgle til loftet (ikke systemnøgle). Bestilling af ekstranøgler sker via Ejerforeningens Bestyrelse. Lejere får nøgler udleveret af udlejer. 20. Omgangstone og -form: At have en velfungerende Ejerforening kræver gensidig respekt samt en pæn og høflig omgangstone fra alle beboere i Ejendommen. Klager over andre beboeres omgangstone og form stiles skriftligt til Ejerforeningens Bestyrelse. 21. Oprydningsdag En gang årligt afholder Ejerforeningen en fælles oprydningsdag, hvor det henstilles til hver enkelt lejlighed at stille med mindst en person. Ved manglende fremmøde afholder Ejerforeningen evt. udgifter til de nødvendige opgaver. På dagen rydder vi op på fællesarealerne (gårdhave, bagtrappe, loft, kælderrum, m.m.). Oprydningsdagen er fastlagt til 1. lørdag i juni måned fra kl til 17.30, hvorefter der er fælles spisning på Ejerforeningens regning. Bestyrelsen planlægger detaljerne omkring afvikling af dagen. 22. Overtrædelse af Husorden Overtrædelse af Husorden sanktioneres i henhold til Vedtægternes paragraf Postkasser Ved ændring af navne eller hvis label på postkasser bliver beskadiget skal labels udskiftes. Nye labels bestilles per mail hos Bestyrelsen. 8

9 24. Snerydning Det påhviler hver ejer/lejer at deltage i snerydningen og saltning af fortov efter den af Bestyrelsen udarbejdede plan, offentliggjort på Ejerforeningens hjemmeside. Hvis en ejer/lejer er bortrejst eller på anden måde forhindret i at rydde sne på de aftalte datoer, er man forpligtet til selv at indgå aftale med anden ejer/lejer om at overtage opgaven eller evt. bytte dag. Ejerforeningens snerydningsgrej står i cykelkælderen. 25. Storskrald Københavns Kommune har en storskraldsordning, hvor det er muligt at bestille afhentning af storskrald. Søg oplysninger herom på København Kommunes hjemmeside Ejere/lejere er forpligtet til selv at sørge for aflevering af storskrald. I det sydøstlige hjørne af cykelkælderen er der med gule streger afmærket et mindre område, hvor storskrald kan henstilles midlertidigt. Af brandhensyn er det vigtigt, at storskrald ikke henstilles andre steder i kælderen. 26. Støj Alle ejere/lejere, skal vise hensyn til naboer både over-, under- og genboer. Dette betyder, at der fra de enkelte lejligheder ikke må være støj på tidspunkter, som er til gene for de øvrige beboere. 27. Trappevask og opgang Der er ansat hjælp til rengøring af for- og bagtrappe. Fortrappen rengøres en gang om ugen og bagtrappen en gang om måneden. Døre, dørkarme og dørmåtter skal rengøres af den enkelte beboer. Skotøj m.m. må ikke stilles på for- eller bagtrappe. 9

10 28. Vand, varme og el Al vand-, varme- og elarbejde i den enkelte lejlighed skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinier og lovgivning. Ejerforeningen har vedligeholdelsespligten af de lodrette rør og fald-stammer, kontakt Ejerforenngens Bestyrelsen ved evt. opgaver. Foreningens varmeregnskab udarbejdes 1 x årligt, som hovedregel i januar/februar måned. Varme betales forud med opkrævning hvert kvartal. Varmeregnskabet udsendes til de enkelte beboere via administrator. 29. Vicevært og opgaver i Ejendommen Ejerforeningen har ikke tilknyttet en vicevært. Kontakt Ejerforeningens Bestyrelse ved spørgsmål. Aktuelle opgaver er listet i opgaveloggen, som ligger på Ejerforeningens hjemmeside. Opgaveloggen ajourføres løbende. Bestyrelsen kan i fornødent omfang forespørge andre medlemmer af Ejerforeningen om at deltage i løsningen af opgaver. Dette kan ske enten fordi arbejdsopgaverne bliver for omfattende for Bestyrelsen eller fordi enkelte medlemmer af Bestyrelsen har særlig ekspertise som Ejendommen kan drage fordel af. Husorden vedtaget og gældende fra den 7. maj

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere