Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal Sagsnummer.: P Referat af Grønt Råds møde den 20. november 2014 Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, lokale E2.40. kl Kontaktperson: Erik Skibsted Dato: Deltagere: Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow Danmarks Naturfredningsforening: Jørgen Hovgaard Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredsklid Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen Friluftsrådet: Kenn Gaardsvig Hammerum Herreds Plantningsforening: Niels Jørgen Ottosen Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen Idrætsrådet i Herning Kommune: Egon Hansen Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth Johannes Videbæk, Teknik og Miljøudvalget, Herning Kommune Afbud: Erling Petersen, Teknik og Miljøudvalget, Herning Kommune Naturvejlederforeningen: Torben Bøgeskov Ikke mødt: Dansk Skovforening: John Milther Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune Dagsorden 1) Velkomst og introduktion v. Erik Skibsted, Herning Kommune (5 min) Erik Skibsted bød velkommen til mødet og bød særligt velkommen til Johannes Videbæk der deltog som repræsentant for Teknik- og miljø- - 1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 udvalget. 2) Præsentation af Rådets medlemmer samt orientering om emner af fælles interesse. (30 min) Idrætsrådet i Herning Kommune ved Egon Hansen- Der var ingen nyheder. Danmarks Sportsfiskerforbund ved Per Fredsklid. Der var ingen nyheder. Herning Kommune ved Søren Brandt. Der blev givet en kort orientering om et klimatilpasningsprojekt som kommunen har i tankerne. I Herning Kommune bliver der arbejdet med 4 forskellige projekter som skal opsamle vand der løber til Herning by og rundt om byen i Herningsholm Å. I Knudmosen arbejdes der på, at et kommunalt ejet areal som i dag er 3-beskyttet kan blive lavet til et vådområde. For at kunne det, skal der graves m 3 tørvejord af. Jorden skal deponeres vådt for at undgå udvaskning af jernforbindelser. Under tørven findes sand som kan bruges til byggeri. Lige ved siden af findes et område som har været tørvegravet i 50 erne. En løsning kunne være at tørven fyldes op i de gravede områder. På den måde kan det genskabe noget tørveflade. Det tørvegravede område er pt. udpeget som urørt skov. En anden løsning er at grave tørven af, grave sandet af for bagefter at lægge tørven tilbage i hullet. Derved bliver der et lavere niveau og der vil opstå et vådområde. Martin Winther Olesen og flere andre bemærkede at der vil være noget kulturhistorie der går tabt ved at lægge tørven i de gamle tørvegrave. Der er umiddelbart størst tilslutning til den løsning hvor man graver sandet væk og efterfølgende lægger tørven tilbage. Museum Midtjylland ved Martin Winther Olesen. Museet er fortsat i gang med flytning og motorvejsprojektet tager også meget tid. Tidsplanen følges, på trods af at projektet er tidsmæssigt presset. Museet har fået tildelt ressourcer til projektet. Familielandbruget Midt-Vest ved Vagn Mouritsen. Man efterlyser oplysning og information om Spor i landskabet. Desuden følger man problematikkerne omkring vandløb og 3. Erik Skibsted oplyste at Spor i landskabet ikke er et kommunalt projekt, men noget landbruget selv kører. Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Hovgaard. Der var ingen nyheder. Johannes Videbæk, Teknik og Miljøudvalget, Herning Kommune fortalte at han har set frem til at være med til mødet i dag. Johannes har tidligere været valgt ind i byrådet i Trehøje Kommune. Til daglig er han landmand og har en bedrift med kvæg. Han støtter gerne op om vandreruter og stier i lokalområdet. Han er ikke selv aktiv jæger, men er positiv over for den del af friluftslivet. Herning-Ikast Landboforening ved Jørgen Krøjgaard. Foreningen er blevet opmærksom på at rekreative arealer kan underkendes som støtteberettigede fra NaturErhverv. Det kan blive et problem for mange af de offentlige arealer der får støtte til afgræsning. Hammerum Herreds Plantningsforening ved Niels Jørgen Ottosen. Plantningen for i år er overstået og der skal ikke plantes før til foråret

3 Dansk Ornitologisk Forening ved Ole Olesen. Det er den stille sæson for foreningen. Atlasprojektet går sin gang. Stort set alle felter i Herningområdet er bemandet. Naturvejlederforeningen i Danmark ved Karen-Louise Smidth. Formanden for naturvejlederforeningen ønsker at træde af. Redaktionen på naturvejledernes blad er under udskiftning. Landsbykontaktudvalget ved Tove Magnusson. Der var ingen nyheder. Friluftsrådet ved Kenn Gaardsvig. Foreningen har fået ny formand. Danmarks Jægerforbund ved Ole Rønnow. Årets rågeregulering har givet 1228 nedlagte fugle mod 825 sidste år. 30 pers. har deltaget. Der blev udleveret veste, så det er tydeligt, hvem det er der regulerer og hvad det er der foregår. Der er i dag (tors. 20. nov. 2014) jagt i Knudmosen, det er en reguleringsjagt. Ole mente at Grønt Råd vil kunne bidrage til Naturplan Danmark, det er noget vi skal sættes os ind i, der er midler der kan søges. Det blev besluttet at det er et punkt vi kan tage op på et kommende møde. 3) Revision af vandløbsregulativer v. Daniel Lindvig, Herning Kommune (20 min) Vandløbsregulativerne skal revideres, da der findes mange forskellige typer som stammer fra amterne og de gamle kommuner. Det vil give en mere ensartet administration. Regulativerne skal føres over på digital form som vil give større brugervenlighed samtidig med at regulativet bliver dynamisk og altid er opdateret. Desuden arbejdes der med at få mere miljø indarbejdet i regulativerne. Det er nødvendigt fordi lovgivningen har ændret sig imod mere miljø og naturvenlighed. Et regulativ er et retsgyldigt dokument, så det indeholder nogle tunge regelsæt. Regulativet beskriver bl.a. vandløbets skikkelse. Skikkelsestypen kan være beskrevet ud fra geometri eller ud fra vandføringsevnen. Uanset hvilken skikkelsetype man benytter, så påvirker det ikke vandløbets vandføringsevne, denne skal fortsat leve op til de gældende regulativer. I de miljømålsatte vandløb anbefales en skikkelse beskrevet vha. vandføringsevnen og i de ikke målsatte vandløb anbefales en skikkelse beskrevet vha. af geometri. Processen er i sin opstartsfase. Der laves til en start regulativer for Hammerum bæk og Von Å, som danner erfaringsgrundaget for hvordan de resterende regulativer kommer til at se ud. Der er afholdes løbende workshops med Heden og Fjordens Landboforening om processen. Når regulativerne er klar, vil de blive sendt i høring inden man har det endelige produkt. Tilsynet vil være det samme. Og lodsejeren vil opleve det samme som i dag. Der var i Grønt Råd opbakning til revision af regulativer som foreslået. 1. generation af vandplanerne er endeligt vedtaget den 30. okt Kommunen skal lave en handleplan for de indsatser der skal laves den skal være færdig i foråret Indsatserne er: 3 rørlagte strækninger, 2 spærringer og 1 sørestaureringsprojekt

4 Næste generation af vandplanerne hedder vandområdeplaner og vil være gældende for perioden Man har indbygget lokal forankring ved at oprette lokale vandråd som har fungeret som rådgivende organ ifbm. Udarbejdelsen af forslag til indsatsprogram. Herning Kommune har indsatser i vandoplandene til Limfjorden, Nissum fjord og Ringkøbing fjord. Forslaget til indsatsprogram er sendt ind til NST. Vandområdeplanerne kommer i høring, supplerende høring og forventes endeligt vedtaget den 22. dec. 2015, således de er klar til implementering i starten af januar ) Udtalelse til Grønt Partnerskabsprojekt: Hodsager Rideskov. Bilag medsendt. Vi udarbejder en samlet udtalelse på mødet. (15 min) Rideskovsprojektet blev fremlagt af Mathias Utoft Jørgensen fra Herning Kommune. Projektet skal forbedre mulighederne for friluftsliv ved at forbedre adgangsforholdene til skoven. Der skal bygges ny toiletbygning og sheltere. I skoven laves der rideruter, hvor der opsættes spring. P-pladsen forbedres og der etableres en hestefold, så der bliver mulighed for at overnatte på pladsen sammen med sin hest. Partnerskabet består af Hodsager Rideklub, Aulum-Haderup-Grove Jagtforening, Dansk Islænderforening. Projektansøger er Herning Kommunes Natur og Grønne Områder. Der søges om kr. Danmarks Jægerforbund udtaler: der foregår mange aktiviteter i skoven, hundetræning, skydebaner, flugtskydning. Jægerforbundet er meget positive overfor rideprojektet. Der lægges op til at jagtlejen bør nedsættes, da der er så mange interesser i skoven. Ken Gaardsvig bemærker at der findes en særaftale for Hodsager Plantage, således at jagtlejen først kan forhandles om godt 10 år. Mathias Utoft Jørgensen bemærkede at Aulum-Haderup-Grove Jagtforening er repræsenteret i Projektet og at der har været et godt samarbejde. På mødet blev følgende udtalelse udarbejdet og vedtaget: Projektet er blevet drøftet på Grønt Råds møde d. 20. november Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for ridesporten og det friluftsliv der knytter sig til sporten. Adgangs- og p-pladsforholdene forbedres. Der vil blive bygget nye sheltere og toiletbygning som også kan benyttes af andre end ryttere. Projektet har allerede opnået økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Herning kommunes Kultur og fritidsudvalg. Projektet stemmer overens med de repræsentererede foreninger i Grønt Råds arbejdsfelt og rådet giver hermed sin fulde støtte til projektet. 5) Status på 3-opdateringsprojekt v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune. Bilag vedlagt. (5 min) Der er udsendt 1300 informationsbreve og det har giver 130 telefonopkald med spørgsmål om hjælp til at finde registreringerne på miljøportalen. Andre spørger til den gennerelle forståelse af 3 bestemmelserne, nogle har opdage konfliktarealer på - 4 -

5 deres ejendom og enkelte ønsker en besigtigelse af deres arealer. Det er vigtigt at understreje at registreringerne er vejledende. Der er i forbindelse med projektet identificeret 446 uoverensstemmelsessager. Ca. 75 % af sagerne handler om opdyrkning, omlægning, tilplantning og tørlægning af naturarealer. De resterende 25 % omhandler havearealer, bebyggelse, råstofgravning, jorddeponi, infrastruktur samt naturlig tilgroning. Sagerne vil blive behandlet snarest muligt. Louise viste hvordan man finder de registrerede beskyttede arealer på miljøportalen (http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/). 6) Friluftslivstrategi, brainstorm om indhold. Herning Kommune har påbegyndt arbejdet med en friluftslivstrategi. Der arbejdes ud fra en definition som lyder: Anvendelse af naturen, parker og byrum, til menneskelige aktiviteter, som skal fremme muligheden for at komme ud og bevæge sig, lære, opleve og samles i den friske luft. v. Louise Berg Hansen og Mathias Utoft Jørgensen begge fra Herning Kommune (20 min). Projektopbygning og tidsplan blev gennemgået. Projektgruppen er bygget op omkring Natur og Grønne Områder, Kultur og Fritid, Planafdelingen og Sundhedsfremmeafdelingen. De første møder er gået med at finde fælles fodslag afdelingerne imellem og man har udarbejdet ovenstående definition. Målene i strategien handler om at øge formidlingen af friluftslivet i kommunen, så det bliver synligt for flere. Derudover vil vi gerne gøre friluftslivet mere tværfagligt. Vi arbejder med 4 temaer: Læring, oplevelse, bevægelse og samvær. Et naturligt produkt af arbejdet er et kort over vores friluftsliv Kortet tænkes udformet på en digital måde. Det er ikke meningen der skal laves nye projekter, men vi skal udvikle de værdier der allerede findes. Tove Magnusson bemærkede at toiletter er vigtige. Det vil også være godt at tænke i Apps. Desuden kunne hun berette at der har været henvendelse fra turistforeningen om at lave bolle-stier Vagn Mouritsen savner skolerne ude i naturen. Det er de små klasser der kommer, hvad med de store? Martin Winther Olesen savner ambition om at strategien kan opdyrke interessen for kultur og natur. Ikke bare som læring (klassisk formidling med naturvejleder), men som noget folk selv kan aktivere sig med. Ole Olesen nævnte at det gamle udtryk Beskyttelse benyttelse stadig er gældende. Der behøver ikke være aktiviteter alle steder. Ole Rønnow mente at Herning Kommune er en rig kommune. Han er stolt af alle de perler der findes i kommunen. Han tror at der er mange der ikke er klar over hvad det er der findes derude. Johannes Videbæk bemærkede at det er centralt at vedligeholde de elementer vi har, så de er gode. Karen-Louise Smidth fortalte at kommunen har lavet forsøg på formidling og udbredelse af kendskabet til de elementer der er ved at lave naturtip hver uge i Herning - 5 -

6 Folkeblad hele foråret. I efteråret og vinteren kommer der hver måned et naturtip i avisen. Ken Gaardsvig bemærker at det er vigtigt med områder hvor der ikke er aktiviteter. Mange efterspørger den stille naturoplevelse. Erik Skibsted fortæller at det er godt vi har de kommunale skove. Her kan man lægge en masse aktiviteter, så de kan tage presset fra de områder hvor man gerne vil have den stille naturoplevelse, og så de private skovejere undgår de gener, som følger med øget besøg/brug af arealer m.m. 7) Brainstorm omkring emner som Grønt Råd kan drøfte på kommende møder. Sted og tema for møderne i 2015 drøftes. (20 min) Forskellige forslag til emner som kan drøftes på møderne i 2015 blev givet. Emnerne er skrevet ind sammen med datoerne herunder. Mødedatoer i 2015: 12. marts Friluftslivstrategi 3-gennemgang Naturindsatsen i juni Naturplan DK Lillelund Engpark/Von Å genslyngning gennem Kibæk 27. august Status på naturgenopretningsprojekter (Møltrup, ect.) Hvad er effekten? 19. november Polititiks deltagelse 8) Evt. (5 min) Med venlig hilsen Louise Berg Hansen - 6 -

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere