Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND"

Transkript

1 Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006

2 1

3 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne redegørelse har til formål kort at orientere om baggrund og formål med lokalplanen, om eksisterende og fremtidige forhold, om lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning og lovgivning. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, at fastsætte detaljerede retningslinier for delområde I, at fastlægge retningslinier for veje og stier i delområde I, at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer og at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er vist på kortbilagene og omfatter følgende matrikelnumre, alle af Troelstrup By, Haslev: 8-ae, 9-b og 9-c og del af 9-a og 9-e samt del af vejlitra b og r. Området afgrænses mod nord af Teestrupvej, mod øst af jordbrugsparcellerne Hanegal, mod syd af landbrugsareal og mod vest af et gartneri. DE NUVÆRENDE FORHOLD Området der er skrånende mod syd, dyrkes i dag som landbrugsjord. DE FREMTIDIGE FORHOLD Inden for lokalplanens grænser kan der udstykkes grunde til boligformål. Den overordnede disponering af lokalplanområdet er 50% til åben-lav boligbebyggelse (bebyggelsesprocent 25) og 50% tæt-lav boligbebyggelse (bebyggelsesprocent 35). Bebyggelsesprocenten for området som helhed er 30. Delområde I: Området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse. De enkelte parcelhuse kan eventuelt udføres og udstykkes som dobbelthuse. Der skal udlægges veje, stier og pladser i delområde I efter principperne på Kortbilag 3. Den interne vej skal anlægges med 5 m kørebane, fortov i den ene side og 1 m rabat i den anden side. I den ene side af vejen skal der ud for hvert skel placeres et træ. Grunde til boligformål må ikke udstykkes mindre end 700 m 2. Hvis en grund bebygges med et dobbelthus med lodret lejlighedsskel, kan grunden dog deles i 2 grunde der ikke må være mindre end 350 m 2. Der må ikke opføres dobbelthuse i randen af delområde I. Delområde II: Indenfor delområde II kan der opføres både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Delområde II forventes bebygget med store parcelhusgrunde langs områdets rand, og tæt-lav bebyggelse i midten. For at udstykke og bebygge delområde II kræves det at der udarbejdes en lokalplan for delområdet. Delområde III: Delområde III er eksisterende bebyggelse. Der fastlægges ikke særskilte bestemmelser for ejendommene. Delområde IV: Delområde IV udlægges i en bredde af 18 m. Området skal bruges til udvidelse af Skovholmslundvej. VAND OG KLOAK Området forsynes med vand fra Haslev Vandværk og spildevandsafløb føres til det kommunale centralrenseanlæg.

4 3 TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN I kommuneplanen er område B20 udlagt til boligformål med en max. bebyggelsesprocent på 25. Lokalplan nr er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår bebyggelsesprocent. Lokalplanen indeholder derfor et tillæg nr. 6 til Kommuneplan , hvor der oprettes et nyt rammeområde B31. Anvendelsen indenfor rammeområdet bliver tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent for området som helhed på 30. Fremlæggelsestiden og indsigelsesmulighederne er de samme som ved lokalplanen. ZONEFORHOLD Området er beliggende i landzone og overføres til byzone ved lokalplanens godkendelse. ARKÆOLOGISKE INTERESSER Bygherre/entreprenør har mulighed for at indhente det arkæologiske museums udtalelse forud for jordarbejder jf. museumslovens 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejder og udgifter til arkæologiske undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke på arealet findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. SDR. TEESTRUPVEJ I kommuneplanen er der planlagt en fremtidig Sdr. Teestrupvej fra Troelstrupvej, under banen og mod vest. Samtidigt er der vist en forlængelse af Islandsgade mod syd til Sdr. Teestrupvej. Sdr. Teestrupvej er udført på et stykke fra Troelstrupvej, men resten af vejen forventes ikke udført i mange år. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING I regionplanen for Vestsjællands Amt er lokalplanområdet udlagt som kommuneplanlagt byområde. I lokalplanområdets østlige skel mod Hanegal ligger et beskyttet stendige. Dette stendige skal bevares. I lokalplanområdets sydlige kant overlappes området af en økologisk forbindelse. Uddrag fra Vestsjællands Amts regionplan: Med udpegningen af økologiske forbindelser ønsker amtet bl.a. at skabe og beskytte et net af grønne forbindelser, der giver dyr og planter mulighed for spredning i eller gennem landskabet. Dyr og planters spredningsmuligheder i og mellem de internationale beskyttelsesområder ønskes i særlig grad fremmet. På længere sigt skal et net af levesteder sikre overlevelse af områdets dyr og planter - herunder ikke mindst de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder. Mange dyr og planter har haft en stor tilbagegang. I de seneste årtier har årsagen til arternes tilbagegang ofte været, at bestandene er blevet isolerede i forhold til hinanden. Herved bliver bestandene sårbare overfor genetisk indavl og tilfældige katastrofer af menneskelig eller naturlig oprindelse. De truede arter vil typisk være opført på de røde lister over særligt beskyttelseskrævende arter. Indsatsen for at forbedre arternes spredningsmuligheder og fri bevægelighed vil derfor i høj grad fokusere

5 4 på, hvilke behov disse rødliste arter har. Som eksempel på sårbare eller truede arter i Vestsjælland kan nævnes hasselmus, perlemorsommerfugl, den lille dagsommerfugl, fransk bredpande, oddere, samt de sjældne vilde orkideer mygblomst og pukkellæbe. Der er udpeget økologiske forbindelser mellem ens naturtyper. Ud over de internationale beskyttelsesområder er det primært områder med truede arter, der er søgt forbundet med tilsvarende områder. Hvor de økologiske forbindelser følger større sammenhængende naturområder, eller hvor der i et område er flere ensartede men mindre naturområder, er disse områder udpeget som beskyttelsesområde. Tilsvarende er de områder, der i regionplanen er udpeget som potentielle vådområder - de såkaldte våde enge - også udpeget som beskyttelsesområde. Interessen kan til dels varetages ved administration af naturbeskyttelseslovens 3, miljøbeskyttelsesloven mv., men det vil være nødvendigt med et samarbejde med landbruget, der sikrer de dele af nettet, som ikke er omfattet af lovens bestemmelser. Kommunerne bør i det videre kommuneplanarbejde søge at sikre det mere finmaskede net af økologiske forbindelser. Den økologiske forbindelse er indarbejdet i lokalplanen ved at udlægge grønt område i delområde I s syd-vestlige hjørne. I forbindelse med lokalplanlægning af delområde II skal der tages hensyn til økologiske forbindelse ved udlægning af friarealer. MILJØVURDERING Planforslaget er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planmyndigheden har truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering med den begrundelse, at planen ikke skønnes at have en væsentlig miljømæssig indvirkning på området eller det omgivende miljø. Denne afgørelse forventes offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget med en klagefrist på 4 uger.

6 BYØKOLOGI Byrådet ønsker at fastholde Haslev Kommune som Den Grønne Skole og Erhvervskommune. Byrådet ønsker derfor, at der ved byggemodning, byggeri, materialevalg og brug af områder, tilstræbes anvendt materialer og fremgangsmåder, der er så skånsomme over for miljøet som muligt. Det er ligeledes ønsket at der ved byggemodning og byggeri anvendes materialer med den bedst mulige livscyklus. Haslev Kommune har udarbejdet vejledningen Vejledning i byøkologi, som kan rekvireres hos Teknik og Miljø. Formålet med Vejledning i Byøkologi er at sætte nogle bindende og vejledende bestemmelser for offentligt byggeri og indretning af huse på en måde, så energi- og ressourceforbruget minimeres samt, at belastningen af miljøet med forurening begrænses mest muligt. Derudover skal vejledningen tjene til inspiration og ledesnor for private bygherrer, således at også det private byggeri bliver mere bæredygtigt med reduktion i forbrug og ressourcer. 5

7 6 HASLEV KOMMUNE TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed rammer for et nyt boligområde B31. Placeringen af enkeltområde B31 fremgår af nedenstående kortudsnit og rammebestemmelserne af nedenstående beskrivelse. Haslev Byråd har vedtaget forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan til offentlig fremlæggelse den 12. december Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

8 7 Enkeltområde Benævnelse Gældende byplanvedtægter og lokalplan Områdets fremtidige anvendelse B31 Skovholmslund Ingen BOLIGFORMÅL Liberale erhverv Bebyggelsens art Lav boligbebyggelse Max bebyggelsesprocent Max antal etager Max bygningshøjde 30 for området som helhed 25 for åben, lav bebyggelse for hver enkelt ejendom 35 for tæt, lav bebyggelse for hver enkelt ejendom 1 etage med udnyttelig tagetage 8,5 m Min. antal parkeringspladser 1 pr. bolig i tæt, lav bebyggelse 2 pr. bolig i åben, lav bebyggelse Andet Generelle rammer Der kendes i området spor af bondestenalderens gravanlæg, der oftest ligger i klynger. Det må derfor formodes, at der på området kan være rester af flere gravanlæg og evt. yderligere forhistorisk bebyggelse på det sydskrånende areal.

9 8 HASLEV KOMMUNE Lokalplan nr LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Bestemmelser: I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte lokalplanområde. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er : - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, - at fastsætte detaljerede retningslinier for delområde I, - at fastlægge retningslinier for veje og stier i delområde I, - at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer og - at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område er vist på kortbilagene og omfatter følgende matrikelnumre, alle af Troelstrup By, Haslev: 8-ae, 9-b og 9-c og del af følgende matrikelnumre, alle af Troelstrup By, Haslev: 9-a og 9-e samt del af vejlitra b og r. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter denne lokalplans ikrafttræden udstykkes fra nævnte matrikelnumre. 2.2 Hele lokalplanens område er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres lokalplanens område til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til åben-lav og tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 Delområde I må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse 3.3 Delområde II må anvendes til blandet åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse bebyggelse fastlægges i en senere lokalplan 3.4 Delområde III må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse 3.5 Delområde IV må kun anvendes til Kommunevej Skovholmslundvej og arealreservation til udvidelse af vejarealet til 18 m bredde 3.6 Byrådet kan tillade, at der fra boliger drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig. - at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til ved den pågældende bolig. 3.7 Vej-, parkerings- og opholdsarealer indenfor området kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne. 4 UDSTYKNING Delområde I:

10 9 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag 3 viste principskitse for udstykning. 4.2 Der må max. udstykkes 30 parcelhusgrunde i området. 4.3 Grunde til boligformål må ikke udstykkes mindre end 700 m 2. Hvis en grund bebygges med et dobbelthus med lodret lejlighedsskel, kan grunden dog deles i 2 grunde der ikke må være mindre end 350 m 2. Der må ikke opføres dobbelthuse i randen af delområde I. Delområde II: 4.4 Området må ikke udstykkes yderligere, før lokalplan for området er politisk vedtaget. Delområde IV: 4.5 Området må ikke udstykkes yderligere 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG YDRE FREMTRÆDEN Delområde I: 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må kun opføres i én etage eventuelt med udnyttet tagetage. Højden må ikke overstige 8,5 m. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer på tagene indenfor området. På tage må der opsættes solfangere. Delområde II: 5.3 Retningslinier fastlægges ved senere lokalplanlægning af området. Delområde IV: 5.4 Må ikke bebygges. 5.5 Delområdet udlægges i en bredde af 18 m, så kommunevejen kan udvides. 6 VEJE, PARKERING, STIER OG BYGGELINIER 6.1 Vejadgang til delområderne I og II sker fra Skovholmslundvej som vist på Kortbilag Vejadgang til delområderne III og IV sker fra Teestrupvej. 6.3 Skovholmlundsvej (delområde IV) er stamvej for områderne I og II. Vejen skal være facadeløs og der udlægges areal, så vejarealet kan udvides til 18 m. 6.4 Der udlægges byggelinier 2,5 m fra skel mod Skovholmslundvej og interne veje. 6.5 Der udlægges byggelinier 5 m fra skel mod Teestrupvej. 6.6 Garager og carporte skal placeres min. 5 m fra adgangsvej. 6.7 Der skal udlægges veje, stier og pladser i delområde I efter principperne på Kortbilag Boligvejen i delområde I skal udlægges i en bredde på min. 8 m. Vejen skal anlægges med 5 m kørebane, fortov i den ene side og 1 m rabat i den anden side. I den ene side af vejen skal der ud for hvert skel placeres et træ. 6.9 Der skal på hver grund anlægges mindst 2 parkeringspladser, hvoraf den ene eller begge kan være carport eller garage I delområde I skal der etableres et stiforløb fra Teestrupvej ned gennem boligområdet og fællesarealet ned mod det åbne land syd for delområdet. Samt mellem de 2 vendepladser i områdets østlige side og fra denne sti til fællesarealet. Stierne skal etableres efter principperne vist på Kortbilag 3. 7 FRIAREALER, HEGN OG BEPLANTNING 7.1 I delområde I skal udlægges fællesarealer for beboerne efter princippet på Kortbilag 3. Bygherrer anlægger arealerne i forbindelse med byggemodning.

11 10 Fællesarealerne må ikke udstykkes eller bebygges til beboelse. 7.2 Når grundejerforeninger er dannet, skal de tage skøde på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 7.3 På fællesarealerne i området, kan grundejerforeninger efter Byrådets nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber, samt bygge containerskjul eller lignende, til benyttelse for grundejerforeningens medlemmer. 7.4 I delområde I må levende hegn mod adgangsvej være max 1,5 m højt og skal placeres 0,4 m bag skel mod vej. Der må ikke rejses plankeværk mod adgangsvej. 7.5 Det er tilladt at rejse plankeværk mod Teestrupvej, hvor det ikke er til gene for oversigt. 7.6 I delområde I og II skal der langs Teestrupvej etableres en ensartet trærække evt. som Bornholmsk Røn - 1 m fra skel. Trærækken plantes i forbindelse med byggemodning. 8 GRUNDEJERFORENING 8.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens delområder I og II. 8.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når byrådet kræver det. 8.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 8.4 Grundejerforeningerne er forpligtet til at tage skøde på evt. selvstændigt udstykkede vej-, sti- og fællesarealer, jf. 3.4, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer. 8.5 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 8.6 Grundejerforeningen er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 9 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 9.1 Inden grunde udstykkes til boligformål skal der indhentes tilladelse til ophævelse af landbrugspligten hos Direktoratet for FødevareErhverv. 10 OPVARMNING OG LEDNINGSANLÆG 10.1 Ny bebyggelse i området har tilslutningspligt til naturgasnettet I området må der etableres de for elforsyningen nødvendige kabler og transformatorstationer. Der må ikke etableres luftledninger. 11 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 11.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 12 LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er inde-

12 11 holdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Haslev Byråd har den 12. december 2006 vedtaget forslag til lokalplan nr til offentlig fremlæggelse. Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

13 12 Haslev Kommune Kortbilag 1 til lokalplan nr for området Skovholmslund Eksisterende forhold og lokalplanens grænser

14 13

15 14 Haslev Kommune Kortbilag 2 til lokalplan nr for området Skovholmslund Lokalplangrænse, delområdegrænse og princip for vejadgang

16 15

17 Haslev Kommune Kortbilag 3 til lokalplan nr for området ved Skovholmslund Illustrationsplan for delområde I 16

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere