STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013"

Transkript

1 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt 7.1. Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1. Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse 9.1. Antal forsøg 9.2. Tilmelding og afmelding 9.3. Ny prøve 9.4. Særlige prøvevilkår 9.5. Snyd 9.6. Forstyrrende adfærd ved eksamen 10. Merit 11. Censorkorps 12. Studievejledning 13. Klager og dispensation Ved bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Anke Klage over retlige forhold Dispensation 14. Overgangsordninger 15. Retsgrundlag

3 BILAG Bilag 1 Obligatoriske moduler (Ob) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Bilag 3 Uddannelsesretninger og retningsspecifikke moduler (Rs) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de retningsspecifikke moduler.

4 1. INDLEDNING Diplomuddannelsen i design & business er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Uddannelsesministeriet bekendtgørelse om diplomuddannelser. Uddannelsen hører under det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Uddannelsesministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af diplomuddannelsen i design & business: Københavns Erhvervsakademi VIA University College Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. 2. UDDANNELSENS FORMÅL Formålet med diplomuddannelsen i design og business er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, lede og udføre komplekse processer, der leder frem til innovative og kreative løsningsforslag inden for en given profession. Derudover giver uddannelsen forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelsesforløb nationalt såvel som internationalt. Diplomuddannelsen i design & business skal kvalificere den studerende til, inden for mode- og livsstilsbranchen, at kunne arbejde: professionelt og ansvarligt med processer og problemstillinger, hvor både design og business indgår. selvstændigt, systematisk, analytisk og markedsorienteret med løsningsforslag. innovativt, kreativt, entreprenant og kommunikativt på et højt fagligt og æstetisk niveau. teoretisk, praktisk og udviklingsorienteret på forskellige niveauer inden for professionen. i en holistisk og tværorganisatorisk kontekst. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som er fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1

5 3. UDDANNELSENS VARIGHED Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser. 4. UDDANNELSENS TITEL Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Diplom i design & business og den engelske betegnelse er Diploma of Design and Business jf. bekendtgørelse for diplomuddannelser bilag ADGANGSKRAV Adgang til optagelse på diplomuddannelsen i design & business eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Uddannelsens faglige profil er design, kommunikation og brand samt businessdesign inden for mode- og livsstilsområdet. Uddannelsen sigter mod, ved hjælp af interne og eksterne kapaciteter, at sikre niveau, aktualitet, motivation og engagement hos de studerende. 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte have udviklingsbaseret viden om de specialiserede fagområder samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode herom. Specialiserede fagområder Trends og markedsforhold Designproces og kollektions-, produkt- eller processudvikling Værdikæden Projektledelse Strategisk planlægning Visuel formidling Kultur og trendspotting Servicedesign og identitetsprogrammer. 2

6 kunne vurdere og anvende trends, markeds- og brancheforhold og tilrettelægge designudviklingen i forhold hertil. skal kunne vurdere og anvende undersøgende og eksperimenterende designprocesser og på baggrund heraf begrunde og vælge kommercielle koncepter og designløsninger. kunne vurdere designløsningers markedsparathed. kunne formidle faglige problemstillinger i forhold til identitet, koncept og designløsninger til samarbejdspartnere og brugere. kunne anvende og mestre de strategiske redskaber til styring af virksomhedens brand og koncepter. kunne anvende og mestre metoder og redskaber inden for kommunikationsplanlægning, PR og mediestrategi. kunne vurdere markedstrends og på baggrund heraf begrunde og vælge værdiskabende og tidsvarende designløsninger. selvstændigt kunne håndtere kollektionen/brandet. selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhæng. selvstændigt kunne håndtere interne og eksterne brandstrategier. kunne påtage sig ansvar for strategiske kommunikationsprojekter og processer. kunne håndtere trendforståelse og udarbejde trendscenarier i arbejdssammenhæng. 3

7 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Afgangsprojekt 15 ECTS Valgfrie moduler 30 ECTS Obligatorisk fag: Trendsociologi 5 ECTS Obligatorisk fag: Videnskabsfilosofi og designmetode 5 ECTS Obligatorisk fag: Design og Business 5 ECTS 4

8 Uddannelsen kan også tilrettelægges med to uddannelsesretninger, hvoraf de studerende kan vælge én med henblik på retningsbetegnelse. Afgangsprojekt 15 ECTS Valgfrie moduler 10 ECTS Retning: Design management Retning. Brand og kommunikation 20 ECTS Obligatorisk fag: Trendsociologi 5 ECTS Obligatorisk fag: Videnskabsfilosofi og designmetode 5 ECTS Obligatorisk fag: Design og Business 5 ECTS Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende uanset uddannelsesretning omfatter i alt 15 ECTS-point. Den obligatoriske del af uddannelsen omfatter 3 moduler. Et modul i Design og Business (5 ECTS-point), et modul i Videnskabsfilosofi og designmetode (5 ECTS-point) og et modul i Trendsociologi (5 ECTS-point). For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre mindst 10 ECTS-point. 5

9 For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Modulerne kan også vælges inden for diplomuddannelses uddannelsesretninger. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Uddannelsesretninger jf. bilag 3 Uddannelsen omfatter to specifikke uddannelsesretninger, hvor af den studerende kan vælge en. Hver uddannelsesretning er sammensat af et antal retningsspecifikke moduler, der for den enkelte studerende samlet skal omfatte 20 ECTS-point. Det er også muligt at vælge en uddannelse uden retning. Retningsspecifikke moduler kan tillige vælges som valgfrie moduler. For uddybende beskrivelser af uddannelsesretningerne, deres mål for læringsudbytte og retningsbetegnelse samt titel, læringsmål, indhold og omfang af de retningsspecifikke moduler henvises til bilag 3. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver. 7. AFGANGSPROJEKT Inden for design og business skal et selvstændigt projektarbejde udarbejdes af den studerende. Afgangsprojektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i uddannelsen. Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendte emne, og det dokumenteres i en projektrapport og eventuelt produkter. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed. 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Den studerende skal gennem projektarbejde specialisere sig i et afgrænset område inden for design & business. Den studerende skal kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på at løse en relevant problemstilling i praksis. have udviklingsbaseret viden om det valgte område inden for design & business og kunne anvende teori og metode herom. 6

10 kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teori og praksis ud fra det valgte område. mestre de færdigheder det kræver at udvikle en kompleks konceptuel prototype samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Det vil sige en prototype på fx en visuelidentitet, brandstrategi eller en anden kommunikationsløsning. kunne formidle en kompleks skriftlig rapport med dokumentation af: - det praktiske eksamensprojekts udviklingsforløb, projektstyring og ledelse - dybtgående analyser af problemfelter relateret til design & business. kunne vurdere teoretiske problemstillinger inden for minimum tre større relevante faglige emner. kunne håndtere komplekse og flerfaglige designprocesser i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere. selvstændigt være i stand til at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt Afgangsprojektets problemstilling skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende anvender teorier og metoder inden for det valgte områdets praksis. Derudover skal afgangsprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling. Uddannelsesinstitutionen udarbejder en opgavebeskrivelse i forhold til de fag den studerende har taget og opstiller nærmere retningslinjer for de formelle krav til projektet inden afgangsprojektet påbegyndes. 8. UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE TILRETTELÆGGELSE Uddannelsen omfatter både teori og praksis i en kombination, der udveksles værdier og kundskaber mellem uddannelsen og professionen/erhvervslivet som den enkelte studerende er forankret i via sin hverdag på arbejdspladsen, og centrale tendenser i professionen/erhvervslivet kan inddrages i uddannelsen ved den årlige evaluering. Undervisningsmetodikken består af en vekselvirkning mellem deduktive forelæsninger, induktiv undervisning, selvstudie og projektarbejde. Undervisningen er problemorienteret, hvor hensigten er dels at støtte de studerende i at anvende uddannelsesområdets generelle teorier, metoder og teknikker på konkrete problemstillinger; dels at skabe rammer for udvikling af de formelle kompetencer. 7

11 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen er tilrettelagt så der sikres en læringsmæssig fokusering samtidig med, at der skabes et åbent problemfelt med mulighed for at udvikle de ovenfor nævnte formelle kompetencer samt stimulering af videnudvikling. Ligeledes er vægtningen mellem individuelt arbejde og gruppearbejde af en sådan karakter, at de studerende udvikler selvstændighed og samarbejdskompetencer. Hensigten med casearbejdet er, at den studerende kan håndtere udviklingsorienterede situationer, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt tilegne sig færdigheder og ny viden i en struktureret sammenhæng i relation til professionen. 8.2 Evaluering Der gennemføres løbende evaluering på alle diplomuddannelser med henblik på at indhente information om de studerendes tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Evalueringerne bruges til efterfølgende refleksion og til fremtidig planlægning af fag og uddannelsen som helhed. 9. PRØVER OG BEDØMMELSER Alle prøver og eksamener er fastlagt af institutionen. Hvert modul afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse, jf. karakterskalaen i karakterbekendtgørelsen. Grundlaget for en bedømmelse er den studerendes individuelle præstation. Der gives en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige præsentation i de prøver, hvor den studerende skal forsvare et afleveret projekt/produkt. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. I den samlede bedømmelse af afgangsprojektet indgår den studerendes formulerings- og staveevner. Det faglige indhold vægter tungest, mens formuleringsevner indgår i vurderingen med en mindre, men dog betydende vægt, mens staveevner kun indgår med ringe vægt. Mindst tre obligatoriske moduler, hvoraf det ene er afgangsprojektet, bedømmes med ekstern censur. Der kan ses bort fra formulerings- og staveevnerne, hvis den studerende kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse. 9.1 Antal forsøg Den studerende kan deltage tre gange i samme prøve. Ved usædvanlige forhold kan der tillades ekstra prøvegange. En bestået prøve kan ikke tages om. Der findes tre variationer af omprøver: 1. En omprøve som skyldes, at den studerende skal bruge et nyt prøveforsøg, fordi prøven ikke er bestået, den studerende ikke møder op eller ikke har opfyldt aktivitetskravene. 2. En omprøve som skyldes, at en studerende i forbindelse med en klage over en prøve eller anke får tilbud om en ny prøve. 8

12 3. En omprøve som skyldes, at institutionen tilbyder en ny prøve på grund af væsentlige fejl og mangler. I version to og tre bruges der ikke et prøveforsøg ved omprøven. Møder den studerende ikke op til den tilmeldte prøve eller bortvises under prøven, tæller det også som et prøveforsøg. Der bruges også et prøveforsøg, hvis den studerende ikke har opfyldt de fastsatte aktivitetskrav inden prøven. Ved sygdom skal den studerende have dokumentation fra lægen. 9.2 Tilmelding og afmelding Når den studerende er tilmeldt et modul er vedkommende automatisk tilmeldt den tilhørende prøve. Skal en prøve afmeldes, skal det ske inden en bestemt tidsfrist, som fastsættes af institutionen. Sker afmeldingen ikke inden for den fastsatte frist tæller det som et prøveforsøg. Sidstnævnte gælder ikke ved dokumenteret sygdom. Er en prøve ikke bestået, vil den studerende fortsat være tilmeldt prøven, dog ikke efter tredje forsøg. Den studerende skal medbringe sit studiekort eller anden legitimation til samtlige prøver. 9.3 Ny prøve En ny prøve skal afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve afholdes igen på institutionen eller ved en eventuel sygeprøve. En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Indgår der flere dele i en prøve, hvor der gives karakter for hver del, kan den studerende kun aflægge prøve i den eller de dele, der ikke er gennemført med mindre andet følger af reglerne om uddannelsen. Dette gælder også, hvor de enkelte karakterer regnes sammen til én karakter for den samlede prøve. Resultatet af første prøveforsøg skal meddeles den studerende i så god tid, at en eventuel omprøve kan finde sted i samme eksamenstermin. I en prøveform hvor der indgår et projekt eller produkt, der skal afleveres inden selve prøven, skal der ved et nyt prøveforsøg, hvor den studerende ikke har bestået den forudgående prøve, ikke er mødt op til den tilmeldte prøve eller bortvist fra prøven, kan den studerende vælge enten at: aflevere et nyt projekt eller produkt aflevere samme projekt eller produkt aflevere en forbedring af det gamle projekt eller produkt. Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven eller prøverne, hvis det er begrundet i barsel eller usædvanlige forhold. 9

13 9.4 Særlige prøvevilkår Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. 9.5 Snyd En studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bliver bortvist fra prøven, hvilket betyder, at der bruges et prøveforsøg. Opstår der under eller efter en prøve en formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser institutionen den studerende fra prøven, hvilket betyder, at der bruges et prøveforsøg. Institutionen kan under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En bortvisning fra en prøve betyder af den studerende har brugt et prøveforsøg og en eventuel karakter bortfalder. En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse, skrive under på, at opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. 9.6 Forstyrrende adfærd ved eksamen Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. Institutionen kan under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En bortvisning fra en prøve betyder af den studerende har brugt et prøveforsøg og en eventuel karakter bortfalder. 10. MERIT Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres karakteren. Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis 10

14 det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået". 11. CENSORKORPS Diplomuddannelsen i design & business benytter det af Uddannelsesministeriet godkendte censorkorps for de samfundsfaglige, økonomiske og merkantile diplomuddannelser. 12. STUDIEVEJLEDNING Den enkelte institution tilbyder studievejledning før og under studiet. De udbydende institutioner kan desuden udarbejde en skriftlig studievejledning for uddannelsen. Studievejledningen indeholder en bredere redegørelse for uddannelsen, en praktisk vejledning for de studerende samt oplysninger om andre forhold af betydning for de studerendes planlægning af deres studium, herunder tidsfrister. På samme kan de udbydende institutioner udarbejde en eksamensvejledning med yderligere informationer om eksamensformen på uddannelsens enkelte moduler. Nærværende studieordning samt andre regler af betydning for de studerende på uddannelsen kan ses på institutionens hjemmeside. 13. KLAGER OG DISPENSATION Institutionen kan, når særlige forhold begrunder det, dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelsesgrundlaget, men alene er fastsat af institutionerne. Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til institutionen. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager over prøver behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 14. OVERGANGSORDNINGER Bekendtgørelse om diplomuddannelser trådte i kraft den 2. juli 2011 og har virkning for studerende der begynder diplomuddannelsen herefter eller senere. 15. RETSGRUNDLAG Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om diplomuddannelser 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 11

15 BILAG 1 OBLIGATORISKE MODULER Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Obligatoriske moduler: Design & Business Videnskabsfilosofi og designmetode Trendsociologi De obligatoriske moduler er beskrevet på de kommende sider. 12

16 Modul Ob1: Design & Business ECTS-point: 5 Indhold Den studerende skal lære teorier og metoder til anvendelse i en udviklingsorienteret praksis i de kreative brancher. Den studerende tilegnes metoder til udarbejdelse af værdiskabende koncepter, strategier og designløsninger samt validering og argumentation for valg og fravalg i designprocessen. Herudover læres inddragelse og udvikling af egen faglighed samt interageren i tværfaglige samarbejder. have udviklingsbaseret viden om design og business feltet. have udviklingsbaseret viden om designhistoriske retninger samt disses sammenhænge og værdibaserede forskelle. kunne reflektere over udviklingen inden for design og business. kunne forstå anvendelsen af designtænkning som strategisk forretningsmæssigt udviklingsværktøj. kunne forstå og reflektere over interaktionen mellem design og business. kunne anvende krydsfeltet mellem design og business metodisk til værdiskabelse kunne vurdere, analysere og afkode materielle og immaterielle designløsninger med udgangspunkt i semiotik. kunne anvende metoder og redskaber til at analysere virksomhedens interne og eksterne forhold samt interessenter. kunne anvende teori, metode og redskaber inden for design og business til at argumentere for valg og fravalg i strategisk udarbejdelse af værdiskabende designløsninger. kunne anvende metoder og redskaber til at vurdere værdiskabende koncepter og/eller designløsninger konceptuelle samt kunne begrunde valg af problemstillinger. kunne håndtere at inkorporere design- og businessteori og metode delen i komplekse og udviklingsorienterede værdiskabende koncept- og designløsninger. selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage med metodik og relevant teori fra såvel design som business til belysning af problemstillinger. kunne udvikle egen praksis i lyset af den gennemgåede design og businessteori og metode. 13

17 Modul Ob2: Videnskabsfilosofi og designmetode ECTS-point: 5 Indhold Den studerende lærer udfra toneangivende videnskabsfilosofiske strømninger at kunne reflektere over disse, deres kontekst og relevans for egen praksis. Den studerende lærer praktisk anvendelse af teori i forhold til videnskabelse, problemformulering, argumentation, brief- og projektopgaveskrivning. have udviklingsbaseret viden om grundlæggende videnskabsfilosofiske strømninger samt deres idehistoriske sammenhænge og værdibaserede forskelle. have udviklingsbaseret viden om argumentationsteori, herunder logisk og dialektisk argumentation. kunne forstå metodisk tilgang til videnskabelse. kunne reflektere over egen praksis og virkelighed i lyset af den gennemgåede videnskabsfilosofi. kunne anvende metode og redskaber til at problemorienteret og opstille fagligt relevante og centrale problemstillinger. kunne vurdere metoder i projektarbejde. kunne mestre argumentationsteori og appelformer til validering af konceptuelle og/ eller designmæssige løsningsforslag. kunne mestre at udarbejde et velstruktureret brief samt strukturere en projektopgave. kunne vurdere praksisnære problemstillinger i lyset af videnskabsteori. kunne formidle teoretisk funderet metodisk tilgang til kolleger og samarbejdspartnere. selvstændigt kunne håndtere designmetodik med udgangspunkt i videnskabsteoretiske retninger. formå at inkorporere dele fra de gennemgåede videnskabsfilosofiske strømninger i egen praksis. selvstændigt kunne håndtere metodisk indsamling af data. kunne håndtere og behandle kompleks data ud fra videnskabsfilosofi i en udviklingsorientret kontekst. selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage med metodik og relevant teori til belysning af problemstillinger. 14

18 Modul Ob3: Trendsociologi ECTS-point: 5 Indhold Den studerende skal lære at håndtere vidensindsamling om relevante forbrugergrupper, og sætte den indsamlede viden i en markedsteoretisk relation. have udviklingsbaseret viden om og kunne reflektere over moderne trend-, medie- og forbrugersociologi. have udviklingsbaseret viden om og kunne reflektere over anvendt antropologisk metode. have udviklingsbaseret viden om og kunne reflektere over anvendt interviewteknik. have udviklingsbaseret viden om og kunne reflektere over anvendt internetbaserede dataindsamlingsværktøjer. have udviklingsbaseret viden om hvorledes empirisk indsamlet data sættes i relation og i diskussion med relevant markedsorienteret teori. kunne anvende sociologisk teori og vurdere og formidle løsninger i et sociologisk perspektiv. kunne anvende metoder og redskaber til antropologisk metode. kunne anvende metoder og redskaber til interviewteknik. kunne anvende metoder og redskaber til internetbaserede dataindsamlingsværktøjer. kunne anvende og vurdere indsamlet empiri i forhold til relevant teori. kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere på baggrund af trendsociologiske teori og metode, redskaber til dataindsamling og metoder til at se mønstergenkendelse. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger ved at have indgående metoder og redskaber til at opnå forståelse for målgrupper med henblik på: o at optimere salg til samme o at optimere kommunikation til samme o at udvikle nye produkter til samme selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvaret for indsamling, vurdering og formidling af data i scenarier, der fremmer forståelsen for målgruppen og dennes kontekst. 15

19 Bilag 2 - Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler, som alle er på 5 ECTS-point: Brand Medie Management Cross Media Storytelling Kommunikation på sociale medier Team og projektstyring Designstrategi Designtænkning Designproces Præsentation og forhandlingsteknik Sustainability Thinking Post Retail De valgfri moduler er beskrevet på de kommende sider. 16

20 Modul Vf1: Brand Medie Management ECTS-point: 5 Indhold Den studerende uddannes til at udvikle og videreudvikle en virksomheds brandstrategi til eksekvering på tvær-mediale platforme, der skaber forretningsmæssig værdi. have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for branding og kommunikation på tvær-mediale platforme. kunne forstå samt reflektere over teorier og metoder inden for branding og kommunikation på tvær-mediale platforme. have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for målgrupper, interessenter samt distributionsmekanismer. kunne forstå samt reflektere over teorier og metoder til produktion af indhold samt grundlæggende retorik til digitale medier. kunne forstå og reflektere over effektmålinger. kunne anvende metoder og redskaber til at gennemføre kommunikative projekter der understøtter virksomhedens brandværdier og kerneforretning. kunne mestre de færdigheder, der knytter sig til at udvikle koncepter inden for branding og kommunikation på tvær-mediale platforme. kunne formidle succeskriterier for kommunikation på tvær-mediale platforme. kunne begrunde og vælge værktøjer til medieplanlægning samt distribution på en metodisk baggrund. kunne formidle forventninger til storytelling på tvær-mediale platforme. kunne mestre de færdigheder, der knytter sig til at etablere en strategi med tidslinje, formål, succeskriterier og leverancer. kunne anvende metoder og redskaber inden for effektmåling. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede kommunikative projekter der understøtter virksomhedens brandværdier og kerneforretning. selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for konceptudvikling inden for branding og kommunikation på tvær-mediale platforme. kunne håndtere og positionere brandet på tvær-mediale platforme. kunne håndtere og analysere baggrund for forbrugeradfærd og medieudvikling og reagere på omverdenens ændrede forventninger. kunne håndtere, tracke og analysere data om målgruppens respons på kommunikation og tilpasse kommunikation derefter. selvstændigt kunne påtage sig ansvaret for udvikling af brand og kommunikationsstrategier, der skaber forretningsmæssig værdi. kunne udvikle egen praksis inden for branding og kommunikation på tvær-mediale platforme. 17

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere