Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr eller Mads Stampe på telefonnr , hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger."

Transkript

1 Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej Bjerringbro Kundenr Lånetilbud Som aftalt sender vi tilbud om lån. Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr eller Mads Stampe på telefonnr , hvis der er behov for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Nykredit Mads Stampe Assisterende erhvervsrådgiver Jørgen Mortensen Seniorerhvervsrådgiver Bilag: Informationsblad Låne- og pantsætningsaftale Tinglysningsaftale Samtykkeerklæring Nykredit Realkredit A/S Cvr. nr Nykredit Realkredit A/S Sct. Mathias Gade Viborg Tlf Fax /1

2 Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr Matr. nr Ejerlav 10 fn Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej Bjerringbro Kundenr Tilbud om kontant - annuitetslån i ejendommen Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro Låntype Kontant-annuitetslån Løbetid i år 15 Det lånte beløb (hovedstol) i kr Renteprocent pr. år 1, års ydelse i kr I dette lånetilbud findes de grundlæggende nøgletal og betingelser for lånet. Yderligere oplysninger om det videre låneforløb, beskrivelse af de forskellige låntyper samt de Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån findes i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Nykredit Realkredit A/S Cvr. nr Nykredit Realkredit A/S Sct. Mathias Gade Viborg Tlf Fax /7

3 Oplysninger om nyt lån Hovedtal Kontant-annuitetslån Løbetid i år 15 Det lånte beløb i kr Obligationshovedstol i kr Renteprocent pr. år 1,7676 Tilbudskurs 98,07 1. års ydelse i kr års rente og bidrag i kr Bidragssats i procent pr. år 0,7500 Effektiv rente p.a. ekskl. omkostninger i procent1 2,5 Afdragsform Annuitet Antal terminer pr. år 4 1) I den effektive rente ekskl. omkostninger i procent er indregnet kurstab/kursgevinst ved salg af obligationer samt bidrag. Beregningerne er baseret på kurserne den 16. oktober Tilbudskursen er foreløbig og 0,10 kurspoint under den officielle gennemsnitskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 16. oktober Kursen fastsættes først endeligt ved indgåelse af Fastkursaftale eller på lånets udbetalingstidspunkt. Ændring i kursen har for kontantlån indflydelse på de fremtidige ydelser og for obligationslån på provenuet. Lånet tilbydes med en individuel bidragssats, der gælder indtil videre. Læs mere om bidragssatsen i Långuiden. Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er 2,9%. Den årlige omkostning i procent (ÅOP) viser de samlede omkostninger i procent pr. år forbundet med oprettelse og afvikling af lånet under de nuværende forudsætninger. Læs mere om (ÅOP) i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: 1,50% Nykredit serie 01 Ead årgang 2032 fondskode Lånet er konverterbart. Hvis det tilbudte lån udbetales til en kurs over 100, kan det tidligst opsiges til kurs 100 til en termin 12 måneder efter lånets udbetalingstidspunkt. Indgåelse af Fastkursaftale sidestilles med udbetaling. Udbetalingsbetingelser Lånet kan udbetales, når vi har modtaget og godkendt Tinglyst anmærkningsfrit realkreditpantebrev eller garanti herfor samt underskrevet låne- og pantsætningsaftale. Kopi af brandpolice forhøjet i overensstemmelse med ejendommens værdi efter tilbygning. Erklæring om afgivelse af samtykke i underskrevet stand. Udskrift over stamdata fra det centrale virksomhedsregister (CVR.dk) eller registreringsbevis fra 2/7

4 SKAT, hvoraf navn og adresse skal fremgå. Ved foreninger også kopi af vedtægter og de seneste to generalforsamlingsreferater. Ejere, der ejer 25% eller mere (reelle ejere) af selskabet/fonden/foreningen, skal oplyses af selskabet/ fonden/foreningen og skal legitimeres efter reglerne for fysiske personer. Dokumentation for legitimationen må maks. være et år gammel, og skal i henhold til lovgivningen foreligge, før der kan udbetales lån. Kravet om, at kopi af legitimationsdokumenter skal vedlægges, kan ikke erstattes af garanti eller anden indeståelse for, at legitimation er forevist. (Fysiske personer legitimeres med kopi af pas eller kørekort, hvor CPR-nr. og underskrift fremgår, og kopi af sygesikringsbevis eller skattekort, hvor CPR-nr. og adresse fremgår). Tegningsberettigede, der underskriver Låne- og pantsætningsaftalen, skal legitimere sig ved kopi af pas eller kørekort og ved kopi af sundhedskort Udbetaling i øvrigt Dokumentation for at entrepriseforsikringen er forlænget til udløb af byggeperioden Ældre lån fra Nykredit skal indfries. Der kan tilbydes forskellige indfrielsesmetoder for de fleste låntyper. Ønskes et indfrielsestilbud, kontakt da venligst Nykredit for at opnå den bedste løsning. Ældre lån til Realkredit Danmark Hovedstol kr., kr. og kr skal indfries. Lånets prioritetsstilling: Valuta Hovedstol Kreditor kr ,00 Nykredit Realkredit A/S (tilbudt lån) Lånet skal udbetales senest den 17. april Konverterbare lån kan ikke udbetales senere end 6 måneder efter tilbuddets afgivelse, hvis den officielle kurs på de obligationer, der ligger bag lånet, er over kurs 100 på udbetalingstidspunktet. Når nærværende lånetilbud udbetales, bortfalder alle andre alternative lånetilbud, der måtte eksistere på lånudbetalingstidspunktet. Generelle oplysninger Ved at indgå en Fastkursaftale med Nykredit på det nye lån, er det muligt at fastlåse vilkårene for lånets udbetaling. Tilbuddet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra låntager. Fejl eller mangler heri kan medføre, at lånetilbuddet bortfalder, eller at lånet forlanges indfriet helt eller delvist. Nykredits gebyrer fremgår af prisbladet, der kan rekvireres. Ved obligationshandler i forbindelse med realkreditlån yder Nykredit den højeste kundebeskyttelse svarende til kundekategori: Detailkunde. Læs mere om kundebeskyttelse og kundekategori i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Ved obligationshandel med Nykredit i forbindelse med dette lån accepteres de Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel, som kan findes i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. 3/7

5 Der henvises i øvrigt til Långuiden, som ligger på nykredit.dk. I øvrigt kan vi oplyse Kontantlån, der optages af privatpersoner, er omfattet af reglerne i kursgevinstbeskatningsloven om beskatning af kursgevinster opnået ved en ekstraordinær hel eller delvis indfrielse af lånet. Kursgevinster, der fremkommer ved ekstraordinær indfrielse i forbindelse med overdragelse af ejendommen, vil normalt være undtaget fra beskatning, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Der gælder andre regler for den skattemæssige behandling af kursgevinster, når lånet optages af selskaber m.fl. I det nye låns hovedstol er der forudsat indfrielse af det bestående lån i Nykredit og i Realkredit Danmark. Det er frivilligt for Bjerringbro Idrætspark, om bestående lån i Nykredit indfries, mens det er en forudsætning, at der sker indfrielse af alle lån i Realkredit Danmark, således at Nykredit er eneste panthaver. Det forventede låneprovenu vil udgøre ca DKK efter indfrielse af samtlige bestående lån. Det endelige provenu vil dog afhænge af de endelige kurser på både indfrielse af bestående lån samt på udbetaling af det nye lån. Der henvises i øvrigt til de særskilte indfrielsestilbud. Såfremt bestående lån i Nykredit ikke indfries, reduceres lånebeløbet med DKK. Lånet kan udbetales, forinden det igangværende byggeri/projekt er afsluttet..br Efter afslutning af projektet jf. indleveret projektmateriale og byggetilladelse, skal Nykredit foretage endelig færdigmelding..br Der er lagt vægt på projektets samlede løft af den bestående bygningsmasse, dog uden at dette er et forbehold for lånets udbetaling. Ibrugtagningstilladelse og opdateret BBR-ejermeddelelse skal indleveres efter afsluttet projekt..br Projektet forventes afsluttet omkring For indfrielse af indekslån i Realkredit Danmark henvises til vedlagte særskilte indfrielsestilbud fra Indfrielsesbeløbet udgør jf. denne kr. 4/7

6 Budget for lånetilbud Kursværdi ved låneoptagelse Kontant-annuitetslån...kr Omkostninger ved optagelse af lån Lånoptagelse... kr Stiftelsesprovision...kr Individuel rabat...kr kr Kurtage... kr Sagsekspedition... kr Tinglysningsafgift til staten (procentdel)... kr Tinglysningsafgift til staten (fast del)... kr kr Anslået indfrielse af lån...kr Anslået beløb til udbetaling...kr Der er ikke taget højde for indfrielse af andre lån end anført. Ligesom der heller ikke er taget højde for det beløb, der skal betales i terminsydelse fra terminsperiodens start til indfrielsestidspunktet. Læs mere om delydelse i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. 5/7

7 Beregning af indfrielsesbeløb Lån nr. Kreditor Obligationsrestgæld i kr. Indfrielseskurs Kursværdi i kr Realkredit Danmark , Realkredit Danmark , Kursværdi i alt i kr Indfrielsesomkostninger + Indfrielsesgebyr i kr. for lån nr Opsigelsesrente i kr Indfrielsesgebyr i kr. for lån nr Opsigelsesrente i kr Indfrielsesomkostninger i alt i kr Anslået indfrielse af lån i kr ) Afrunding af obligationsrestgælden kan medføre, at kursværdien i kr. ikke svarer til det anførte beløb. Eventuelle delydelser, restancer og gebyrer indgår ikke i beregningen af indfrielsesbeløb. Der henvises i øvrigt til afsnittet om indfrielse i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Indfrielse af lån nr til Realkredit Danmark Indfrielsesmetoden er valgt som den billigste af "straksopsigelse" og "kontantindfrielse". I beregningen er forudsat, at lånet straksopsiges, og at indfrielsen sker pr. 20. oktober Opsigelsesfristen er 60 dage før terminen. Hvis lånet ikke opsiges til ovennævnte frist, er næste mulige dato for opsigelse sidste hverdag før den 1. februar Ved straksopsigelse skal der betales opsigelsesrente fra lånet indfries, og frem til obligationerne bag lånet kan udtrækkes og indfries.læs mere om beregning af opsigelsesrenten i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Mellemregningsrenten er pt. - 0,40% Der skal betales ydelse på lånet frem til indfrielsestidspunktet som beskrevet i Långuiden, som ligger på nykredit.dk, under delydelse. Delydelsen er beregnet til kr. Vilkårene for indfrielse af realkreditlån i forskellige realkreditinstitutter kan variere. Beregningerne er baseret på indfrielsesvilkårene for tilsvarende lån i Nykredit. Det faktiske indfrielsesbeløb kan derfor afvige fra det beregnede. Indfrielse af lån nr til Realkredit Danmark Indfrielsesmetoden er valgt som den billigste af "straksopsigelse" og "kontantindfrielse". I beregningen er forudsat, at lånet straksopsiges, og at indfrielsen sker pr. 20. oktober Opsigelsesfristen er 60 dage før terminen. Hvis lånet ikke opsiges til ovennævnte frist, er næste mulige dato for opsigelse sidste hverdag før den 1. februar Ved straksopsigelse skal der betales opsigelsesrente fra lånet indfries, og frem til obligationerne bag lånet kan udtrækkes og indfries.læs mere om beregning af opsigelsesrenten i Långuiden, som ligger på nykredit.dk. Mellemregningsrenten er pt. - 0,40% Der skal betales ydelse på lånet frem til indfrielsestidspunktet som beskrevet i Långuiden, som ligger 6/7

8 på nykredit.dk, under delydelse. Delydelsen er beregnet til kr. Vilkårene for indfrielse af realkreditlån i forskellige realkreditinstitutter kan variere. Beregningerne er baseret på indfrielsesvilkårene for tilsvarende lån i Nykredit. Det faktiske indfrielsesbeløb kan derfor afvige fra det beregnede. Specifikation af handelsomkostninger Anslåede handelsomkostninger ved optagelse af lån: Kursfradrag... kr Kurtage... kr Handelsomkostninger ved optagelse af lån i alt... kr Anslåede handelsomkostninger ved optagelse af lån udgør i alt 0,20% af summen af kursværdi og kursfradrag ved optagelse af lån. Er obligationerne bag lån til indfrielse ikke oplyst, er eventuelle handelsomkostninger ikke indregnet i indfrielsesbeløbet. Kontakt Nykredit, hvis handelsomkostningerne ved indfrielse ønskes oplyst. 7/7

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk www.estate.dk Autoriseret Nykredit Partner Ørslev Gade 65B - 4100 Ringsted SPEJDERHUS SÆLGES SÆLGES FOR

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær. Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.dk Salgsopstilling Adresse Mølle Alle 14, 2. th., 2500 Valby Sag nr. 20110236 Dato 13. marts 2012 Tilbehør

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Stort badeværelse og 2 skønne altaner.

Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Dalføret 11, 01. TH. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

TAULOV. Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia. Tel. 75 93 45 45 Fax 75 93 47 50. Niels Henrik Billund Statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar

TAULOV. Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia. Tel. 75 93 45 45 Fax 75 93 47 50. Niels Henrik Billund Statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar TAULOV Niels Henrik Billund Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia Sags nr. 20677 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Torndalstrand 23-9370 Hals Nyt og lækkert

Torndalstrand 23-9370 Hals Nyt og lækkert Estate mæglerne Allan Cocks ApS Allan Cocks Statsaut. ejendomsmægler Midtergade 34 C, st. 9370 Hals Tlf. 9638 3300 Fax 9638 3309 9370@estate-maeglerne.dk www.estate-maeglerne.dk Autoriseret Nykredit Partner

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Salgsopstilling. Ca. 200 kvm. bolig og 400 kvm. udhuse - harmonisk sammensat og i præsentable rammer.

Salgsopstilling. Ca. 200 kvm. bolig og 400 kvm. udhuse - harmonisk sammensat og i præsentable rammer. Agriteam Randers Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60, 1. 8960 Randers SØ Tlf. 70 26 77 00 Fax. 70 26 77 06 Mail: randers@agriteam.dk www.agriteam.dk Salgsopstilling Adresse Hadsundvej

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere