LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016"

Transkript

1 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

2 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets løbetid. Højst 30 år. Lånets løbetid regnes fra udbetalingsdagen. BRFkredit kan dog fastsætte forfaldsdagen for sidste terminsydelse til en forfaldsdag, der ligger højst 1,5 måneder før og højst 2 måneder efter udbetalingsdagen tillagt den løbetid, der anføres i låneaftalen. Afdragsform Afdragsfrihed Annuitetslån. Det betyder, at rente og afdrag tilsammen udgør en fast procentdel af hovedstolen. Obligationslån med fast rente kan også tilbydes med afdragsfrihed. Disse lån finansieres ved udstedelse af særlige obligationer. Du skal derfor på forhånd tage stilling til, om du vil have mulighed for afdragsfrihed. Lån med afdragsfrihed skal have en løbetid mellem 15 og 30 år. Der tilbydes mulighed for at aftale afdragsfrihed i op til 10 år. Afdragsfrihed kan aftales ned til en termin ad gangen. I den afdragsfri periode består terminsydelsen kun af rente og bidrag. Betaling af de udskudte afdrag begynder umiddelbart efter den afdragsfri periode. Aftale om afdragsfrihed skal indgås med BRFkredit senest 2 måneder før udløb af den terminsperiode, hvor afdragsfriheden ønskes påbegyndt. Afdragsfrihed kræver en særskilt bevilling. Tilbud Udbetaling Der kan ikke afgives tilbud, hvis obligationskursen er over 100. Obligationslån kan udbetales kontant eller ved overførsel af obligationerne til VP. På obligationslån ligger hovedstolen og renten fast, og terminsydelsen er derfor kendt på tilbudstidspunktet. Provenuet kendes først, når lånet bliver udbetalt, eller når kursen låses fast ved kurssikring. Indfrielse Lånet er ydet på baggrund af konverterbare obligationer. Lånet kan derfor altid indfris ved: Obligationsindfrielse Opsigelse til en termin til kurs 100 med 2 måneders varsel For tiden tilbydes også: Straksindfrielse med differencerente Kontant indfrielse til aktuel kursværdi Kursgevinstbeskatning Risikokategori Se Kursgevinstbeskatning. Grøn, hvis der betales afdrag i hele lånets løbetid. Gul, hvis der er afdragsfrihed i løbet af lånets løbetid. 2

3 KONTANTLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Kontantlån med fast rente. Renten er fast i hele lånets løbetid. Lånerenten og dermed terminsydelsen fastlægges først ved lånets udbetaling, eller når kursen låses fast ved en aftale om kurssikring. Lånerenten afhænger af obligationens rente og kurs samt lånets løbetid. Den endelige rente og terminsydelse (ekskl. bidrag) fastsættes dels med henblik på amortisering af lånet i den angivne løbetid og dels med henblik på amortisering af de udstedte obligationer i samme tidsrum. Løbetid Højst 30 år. Lånets løbetid regnes fra udbetalingsdagen. BRFkredit kan dog faststætte forfaldsdagen for sidste terminsydelse til en forfaldsdag, der ligger højst 1,5 måneder før og højst 2 måneder efter udbetalingsdagen tillagt den løbetid, der anføres i låneaftalen. Afdragsform Afdragsfrihed Tilbud Udbetaling Annuitetslån. Det betyder, at rente og afdrag tilsammen udgør en fast procentdel af hovedstolen. Ikke muligt. Der kan ikke afgives tilbud, hvis obligationskursen er over 100. På kontantlån ligger provenuet fast, og provenuet er derfor kendt inden udbetalingen. Lånet udbetales kontant og kan ikke udbetales ved overførsel af obligationer til VP. Indfrielse Lånet ydes på baggrund af konverterbare obligationer. Lånet kan derfor altid indfris ved: Obligationsindfrielse Opsigelse til en termin til kurs 100 med 2 måneders varsel For tiden tilbydes også: Straksindfrielse med differencerente Kontant indfrielse til aktuel kursværdi Kursgevinstbeskatning For private kunder (fysiske personer) er en eventuel kursgevinst i forbindelse med ekstraordinær nedbringelse (fx i forbindelse med en låneomlægning) skattepligtig. Der er dog visse undtagelser, hvis indfrielsen sker i forbindelse med en ejendomshandel. Se Kursgevinstbeskatning. Risikokategori Grøn 3

4 RENTETILPASNINGSLÅN Kort beskrivelse Rente Kontantlån med rentetilpasning. Lånerenten fastsættes ved lånets udbetaling på samme måde som for et fast forrentet kontantlån. Renten er fast i en periode, indtil lånet bliver rentetilpasset (fastrenteperioden). BRFkredit tilbyder pt. lån med fastrenteperioder på op til 6 år. Rentetilpasning sker ved udløbet af en fastrenteperiode med virkning fra 1. april (rentetilpasningsdatoen). Rentetilpasningsdatoen for det enkelte lån fremgår af det konkrete lånetilbud. For lån, hvor lånetilbud er udstedt den 23. juli 2016 eller senere, gælder pt. følgende: For lån med en fastrenteperiode på 1 år er rentetilpasningsdatoen 1. oktober. For lån med en længere fastrenteperiode er rentetilpasningsdatoen 1. april. Hvis du har fået tilbud på et lån med en fastrenteperiode på 1 år med rentetilpasning i oktober, og du inden udbetalingen ombestemmer dig og vælger en længere fastrenteperiode, vil lånet fremover blive rentetilpasset i april og omvendt, hvis du har fået tilbud med en længere fastrenteperiode og ombestemmer dig til en 1-årig. Sådanne ændringer vil påvirke den nøjagtige længde af fastrenteperioderne. Renten og de kvartårlige terminsydelser (ekskl. bidrag) for enhver fastrenteperiode fastsættes således, at lånet bliver tilbagebetalt som et annuitetslån i lånets løbetid. Terminsydelserne (ekskl. bidrag) i enhver fastrenteperiode skal kunne give dækning for forrentning af obligationsrestgælden og indløsning af den til låneafdragene svarende del af obligationerne. Rentetilpasning Ved rentetilpasning refinansieres lånet. Refinansiering betyder, at de obligationer, der svarer til restgælden på refinansieringstidspunktet indløses til kurs 100. Til finansiering heraf sælger BRFkredit nye obligationer efter BRFkredits valg. Renten i den efterfølgende fastrenteperiode er afhængig af, hvilke kurser BRFkredit opnår ved dette salg. Inden hver rentetilpasning fastlægger BRFkredit hvilke fastrenteperioder, der vil blive tilbudt. Hvis du i forbindelse med en refinansiering vælger enten at gå fra en fastrenteperiode på 1 år til en længere fastrenteperiode eller omvendt, vil lånets refinansieringstidspunktet blive ændret, jfr. ovenfor. Hvis BRFkredit i forbindelse med en rentetilpasning tilbyder samme fastrenteperiode som lånets nuværende, vil lånet automatisk blive rentetilpasset med denne fastrenteperiode, medmindre der allerede er indgået en aftale om en anden, eller låntager kontakter BRFkredit med henblik på at få den ændret. Hvis der ikke tilbydes samme fastrenteperiode, vil BRFkredit senest 4 mdr. inden rentetilpasningsdatoen kontakte låntager med henblik på at indgå aftale om en af de fastrenteperioder, der tilbydes. Hvis der ikke indgåes en sådan aftale, vil lånet automatisk få den fastrenteperiode, der ligger tættest på den nuværende. Ved hver refinansiering beregner BRFkredit kurskæring. Satsen er pt højst for lån med kort fastrenteperiode. Se BRFkredits prisoversigt. Ved lån med kort fastrenteperiode betyder kursskæringen derfor mere for de samlede omkostninger ved lånet både fordi kursskæringen betales oftere, og fordi satsen er højere. Fastrenteperioden kan ændres efter aftale med BRFkredit blandt de perioder, som BRFkredit tilbyder. Ønskes en ændret fastrenteperiode, skal BRFkredit kontaktes senest 2 mdr. inden rentetilpasningsdatoen. Se skema nedenfor. Kursen og dermed renten for den kommende fastrenteperiode kan fastlåses ved en aftale om kurssikring. En sådan aftale skal indgåes senest 2 mdr. inden rentetilpasningsdatoen. Se skema nedenfor. Da lånet altid skal rentetilpasses med virkning fra en bestemt rentetilpasningsdato, vil længden af første fastrenteperiode være afhængig af, hvornår lånet udbetales. Den første rentetilpasning for lånet fastsættes efter nedenstående regel. 4

5 For lån med en 1-årig fastrenteperiode skal der fra udbetalingsdagen gå mindst 2 måneder og højst 14 måneder inden første rentetilpasningsdato. For lån med en 2-årig fastrenteperiode skal der gå mindst 14 måneder og højst 26 måneder inden første rentetilpasningsdato. For lån med en 3-årig fastrenteperiode mindst 26 måneder og højst 38 måneder og for lån med en 4-årig fastrenteperiode mindst 37 måneder og højst 49 måneder. For hvert år fastrenteperioden er længere, øges mindste og højeste antal måneder inden første rentetilpasningsdato med 12 mdr. Det betyder fx at et lån med en fastrenteperiode på 1 år med rentetilpasningsdato den 1. oktober, som udbetales den 15. juli, får en første fastrenteperiode på 2,5 måned, mens et tilsvarende lån, der udbetales 15. august, får en første fastrenteperiode på 13,5 måned. BRFkredit kan med mindst 3 måneders varsel til en rentetilpasningsdato bestemme, at rentetilpasningsdatoen ændres til en anden dato. Ændring af rentetilpasningstidspunktet kan medføre, at den førstkommende fastrenteperiode derefter bliver kortere eller længere. Herefter vil lånet blive rentetilpasset med det interval, der er aftalt. BRFkredit kan senere på ny med samme varsel bestemme ændring af rentetilpasningstidspunktet. Længden af de to sidste fastrenteperioder fastlægges, således at den angivne løbetid ikke overskrides. Hvis alle obligationer ikke kan indfris ved refinansieringen og derfor ikke bliver erstattet af nye, vil de resterende løbe videre og indgå i beregningen af lånets rente, som om de var solgt til kurs 100. Det er således en del af obligationsvilkårene, at obligationen under normale markedsforhold vil blive udtrukket i forbindelse med lånets rentetilpasning, men at den principielt løber en længere periode. Når denne periode udløber, og såfremt, der fortsat er ekstraordinære markedsforhold, finder bestemmelserne i 6 i Lov om Realkreditlån og Realkreditobligationer m.v. anvendelse. Løbetid Højst 30 år. Løbetiden på et rentetilpasningslån er typisk ikke et helt antal år. Da lånet altid vil udløbe pr. 31. december, 31. marts eller 30. september, vil lånets faktiske løbetid være afhængig af udbetalingstidspunktet. For et 30 årigt lån, der udbetales 1. august 2016 og rentetilpasses med virkning fra 1. oktober, vil lånets sidste terminsydelse skulle betales 30. september 2045, og lånets reelle løbetid vil således være 29 år og 2 måneder. Fast ydelse/ variabel løbetid Der kan indgås aftale om betaling af en fast ydelse. Dette betyder, at lånets terminsydelser inklusive bidrag så vidt muligt vil være uafhængige af renteændringer. Dette medfører, at lånets endelige løbetid ikke er kendt. Hvis en rentetilpasning medfører en forhøjet rente, vil løbetiden blive længere og omvendt vil en lavere rente medføre kortere løbetid. Løbetiden bliver således genberegnet ved lånets udbetaling og ved hver rentetilpasning. Lånets løbetid kan aldrig overstige den i lånetilbuddet anførte maksimale løbetid. Dette betyder, at det efter en rentetilpasning kan blive nødvendigt at betale en højere ydelse end den aftalte. Bidragsændringer inden for en fastrenteperiode vil medføre, at der sker en ny beregning af den årlige terminsydelse inklusive bidrag. Denne beregning kan betyde, at det aftalte beløb overskrides. Ved førstkommende rentetilpasning vil der blive taget hensyn til det ændrede bidrag. Det beløb, der aftales, som fast ydelse, vil være udtryk for det maksimale bruttobeløb, der skal betales, med mindre det bliver nødvendigt at hæve beløbet på grund af rentestigning eller bidragsforhøjelse. For at overholde løbetid etc., vil det konkrete beløb, der skal betales typisk være lidt lavere. Aftaler om betaling af en fast ydelse kan indgåes i forbindelse med udbetaling af lånet eller i forbindelse med en rentetilpasning. Se skema nedenfor. Afdragsform Afdragsfrihed Annuitetslån. Det betyder, at rente og afdrag tilsammen udgør en fast procentdel af hovedstolen inden for hver fastrenteperiode. På rentetilpasningslån tilbydes op til 10 års afdragsfrihed. I en afdragsfri periode betales kun rente og bidrag. 5

6 De ikke-betalte afdrag kan betales på 2 forskellige måder: Som udgangspunkt tilbyder BRFkredit, at tilbagebetalingen udskydes, således at summen af de ikke-betalte afdrag tilbagebetales sammen med den sidste ydelse på lånet. Alternativt kan tilbagebetalingen påbegyndes umiddelbart efter den afdragsfri periode. Hvis denne tilbagebetalingsform ønskes, skal det blot oplyses i forbindelse med anmodning om lånetilbud. Senere ændring af tilbagebetalingsprincip kan ske mod betaling af gebyr. Aftaler om afdragsfrihed skal indgås i forbindelse med udbetalingen eller en rentetilpasning. Afdragsfrihed kan aftales for ned til en termin ad gangen. Forespørgsel om etablering af afdragsfrihed eller om ændring af allerede aftalt afdragsfrihed skal rettes til BRFkredit senest 2,5 måned. inden rentetilpasningsdatoen. Se nedenfor. Afdragsfrihed kræver en særskilt bevilling. Det er ikke muligt at have afdragsfrihed og fast ydelse i samme fastrenteperiode. Tilbud Udbetaling Der gives tilbud, selv om obligationskursen er over 100. Lånet er et kontantlån. Derfor ligger provenuet fast og er kendt inden udbetalingen. Rentetilpasningslån baseres på en kombination af obligationer med forskellige løbetider inden for fastrenteperiodens længde. Renten og terminsydelsen for første fastrenteperiode kendes først, når lånet bliver udbetalt, eller når kursen låses fast ved kurssikring. Lånet udbetales kontant og kan ikke udbetales ved overførsel af obligationer til VP. BRFkredit kan i forbindelse med udbetalingen beslutte at basere lånet på andre obligationer end dem, der er oplyst i lånetilbudet. Indfrielse Lånet er inkonverterbart. Lånet kan derfor kun indfris ved: obligationsindfrielse bortset fra de to kalendermåneder, der ligger forud for en rentetilpasningsdato. opsigelse til kontant indfrielse til kurs 100 i de to kalendermåneder, der ligger umiddelbart inden rentetilpasningsdatoen. Uanset hvornår lånet indfris i denne periode, betales der rente og bidrag indtil rentetilpasningsdatoen. Opsigelsen skal være skriftlig og være modtaget i BRFkredit senest den sidste bankdag inden de to kalendermåneder forud for rentetilpasningsdatoen. For tiden tilbydes også kontantindfrielse til aktuel kursværdi- bortset fra de to kalendermåneder, der ligger forud for en rentetilpasningsdato. Frister Rentetilpasningsdato Frist for henvendelse om etablering eller ændring af afdragsfrie perioder Sidste dag for indgåelse af aftale om kurssikring, ændring af fastrenteperiode ogfast ydelse Frist for modtagelse af opsigelse til kontant indfrielse til kurs januar 15. oktober 31. oktober Sidste bankdag i oktober 1. april 15. januar 31. januar Sidste bankdag i januar 1. oktober 15. juli 31. juli Sidste bankdag i juli Kursgevinstbeskatning Risikokategori Da lånet er et kontantlån, er en eventuel kursgevinst i forbindelse med ekstraordinær nedbringelse eller indfrielse (fx i forbindelse med en låneomlægning) skattepligtig. Der er dog visse undtagelser, hvis indfrielsen sker i forbindelse med en ejendomshandel. Se Kursgevinstbeskatning. Gul 6

7 RENTETILPASNINGSLÅN KORT RENTE Kort beskrivelse Rente Obligationslån med variabel rente og refinansiering. Lånets rente er variabel og fastsættes med udgangspunkt i en referencerente den fjerdesidste bankdag inden den dag, hvor renten skal gælde. Renten fastsættes som referencerenten * 365/360 + et tillæg. Referencerenten er CITA, 6 måneder. Renten på lånet fastsættes to gange årligt med virkning fra 1. januar og 1. juli. Da de obligationer, der udstedes i anledning af lånet, har en kortere løbetid end lånet, skal lånet refinansieres. Det fremgår af låneaftalen, hvornår lånet skal refinansieres første gang. I forbindelse med en refinansiering kan tillægget til renten ændres. Dette skyldes, at obligationerne, der skal sælges i anledning af refinansieringen, udbydes til en forud fastsat kurs inklusive kursskæring, og at det således er rentetillæggets størrelse, der fastlægges ved salget. Under visse omstændigheder kan BRFkredit beslutte, at rentetillægget i perioden fra refinansieringen til første rentefastsættelse er større end det, der i øvrigt skal gælde frem til næste refinansiering. BRFkredit kan bestemme, at låntager også skal betale gebyr og kurtage i forbindelse med refinansieringen. BRFkredit fastsætter hvilke obligationer, der skal udstedes i forbindelse med refinansieringen. Herunder kan det besluttes at udstede obligationer, der har kortere eller længere løbetid end de tidligere udstedte dog maksimalt en løbetid på 10 år, hvilket medfører, at der vil blive kortere eller længere intervaller mellem refinansieringerne. Det kan endvidere besluttes at udstede obligationer med en anden referencerente end den ovenfor anførte, hvilket kan medføre at renten ændres med andre intervaller. Den valgte referencerente skal dog opfylde de krav, der stilles til en referencerente i Lov om Finansiel Virksomhed. Hvis den instans, der beregner den referencerente, der gælder for lånet, ophører med at beregne den pågældende referencerente, vil rente blive beregnet som anført men på basis af en af BRFkredit valgt tilsvarende referencerente. Uanset hvilken referencerente der bliver gældende for lånet, kan BRFkredit vælge, at der ved rentefastsættelse i stedet for fastsættelse på baggrunde af satsen på en bestemt dag kan indgå observation over flere bankdage. Det kan endelig besluttes, at der udstedes obligationer med et renteloft, hvilket vil betyde, at der i den pågældende periode, vil være en grænse for, hvor meget renten kan stige. Referencerenten inklusive tillæg/fradrag kan ikke blive mindre end nul. BRFkredit kan i forbindelse med en refinansiering beslutte, at renten kan blive mindre end nul. I tilfælde af ekstraordinære markedsforhold kan bestemmelserne i 6 i Lov om Realkreditlån og realkreditobligationer m.v. træde i kraft. Det vil betyde, at refinansieringen udskydes og/eller, at renten fastlåses til et af loven fastlagt maksimum. Løbetid Højst 30 år. Lånets løbetid regnes fra udbetalingsdagen. BRFkredit kan dog fastsætte forfaldsdagen for sidste terminsydelse til en forfaldsdag, der ligger højst 1,5 måned før og højst 2 måneder efter udbetalingsdagen tillagt den løbetid, der anføres i låneaftalen. Afdragsform Annuitetslån. 7

8 Afdragsfrihed Der er mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. I en afdragsfri periode betales kun rente og bidrag. Betaling af de udskudte afdrag begyndes umiddelbart efter ophør af en afdragsfri periode. Afdragsfrihed kan aftales for ned til en termin ad gangen. Aftale om afdragsfrihed skal indgås med BRFkredit senest 2 måneder før udløb af den terminsperiode, hvor afdragsfriheden ønskes påbegyndt. Afdragsfrihed kræver særskilt bevilling. Tilbud Udbetaling Der gives tilbud, selvom obligationskursen er over 100. Lånet er et obligationslån. Det kan udbetales kontant eller udbetales ved overførsel af obligationerne til VP. På obligationslån ligger hovedstolen og renten fast. Da renten er variabel, er renten dog kun kendt indtil næste rentefastsættelse. Provenuet kendes først, når lånet bliver udbetalt, eller når kursen låses fast ved kurssikring. Indfrielse Lånet ydes på baggrund af inkonverterbare obligationer. Lånet kan derfor kun indfris ved: obligationsindfrielse bortset fra de to kalendermåneder, der ligger forud for en refinansieringsdato. opsigelse til kontant indfrielse til kurs 100 i de to kalendermåneder, der ligger umiddelbart inden refinansieringen. Uanset hvornår lånet indfris i denne periode, betales rente og bidrag indtil refinansieringsdatoen. Opsigelsen skal være skriftlig og være modtaget i BRFkredit senest den sidste bankdag inden de to kalendermåneder forud for refinansieringsdatoen. For tiden tilbydes også: Kontant indfrielse til aktuel kursværdi bortset fra de to kalendermåneder, der ligger forud for en refinansieringsdato. Kursgevinstbeskatning Risikokategori Se Kursgevinstbeskatning. Gul 8

9 HER FINDER DU EN GOD VEN AF HUSET Du er altid velkommen til at ringe til vores kundecenter, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du har brug for et godt råd. Ring på Alle ugens 7 dage mellem kl. 9 og 21 På BRFkredits hjemmeside kan du døgnet rundt søge svar på boligøkonomiske spørgsmål. Du kan fx beregne, hvad det koster at låne, og hvad du sparer ved at indfris dyre banklån med et billigt realkreditlån. Uanset hvor du har dine realkredit-lån, kan du få din helt egen personlige side Mine lån. På Mine lån kan du regne på omlægning af lån og vælge, om du vil indgå aftale online eller bestille et tilbud. Du kan også få rådgivning online om omlægning samt oprette din egen overvågning af lån. RÅDGIVNING HJEMME, NÅR DET PASSER DIG Du kan få gode råd om boligøkonomi hjemme hos dig selv, eller hvor det passer dig bedst. Book et møde med vores lokale BRFkredit-rådgiver også efter normal arbejdstid. På mødet kan I sammen i ro og mag vurdere, om du fortsat har de rigtige lån, tale om dine planer, som kræver finansiering, eller hvis du har overvejelser om køb af ny bolig. Den lokale BRFkredit-rådgiver har en solid finansiel uddannelse og erfaring med rådgivning om boligøkonomi. Og har selvfølgelig også kendskab til dit lokale boligområde. Book et møde på telefon eller brf.dk/lokalt Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon CVR-nr

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1 juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 3 Hvad skal der ske? side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen og

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISOVERSIGT PR. 1. JULI 2016 Stiftelsesprovision Der beregnes ikke stiftelsesprovision. Bidragssatser for nye lån Bidragssatser for lån med variabel rente Bidragssatser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER pr. 5. december 2016 Nærværende regulativ pr. 5. december 2016 erstatter regulativ pr. 18. november 2014. Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014 REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER pr. 19. november 2014 Nærværende regulativ pr. 19. november 2014 erstatter regulativ pr. 15. november 2013. Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017

LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017 LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til BRFkredit... side 3 Introduktion... side 4 Hvad skal der ske?... side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 6 Bemærkninger til

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Bilag A Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 17. november 2008 Dette regulativ pr. 17. november 2008 erstatter regulativ pr. 13. juni 2008. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 28. september 2016 v/ Jørgen Thorø, KHL To teorier på renteforventning 1. Tekniske analyser, der tager udgangspunkt i historiske gentagelser og psykologisk adfærd

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere