Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne"

Transkript

1 N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour København-Esbjerg for drøfte alternative krav til de tre valg Kvinder og mænd i utraditionelle job side 6 AF Vejle amt har haft succes med et nyt redskab, som gør ligestilling til en integreret del af formidlingsarbejdet Lærere skal vide mere om arbejdsmiljø side 7 Unge ergoterapeuter vil gerne medvirke til at udvikle bedre materialer til undervisningen i arbejdsmiljø og sundhed i folkeskolen Røde bordkort og 3 i 1-klippere side 8 LO-amter melder klart ud i valgkampen - de socialdemokratiske kandidater er klædt godt på til debatten med vælgerne Valgkamptema: Sundhed og integration Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne Der er brug for nydanskere på arbejdsmarkedet, hvis velfærdssamfundet skal sikres. Social- og sundhedsskolen i København har hjulpet mange elever med anden etnisk baggrund end dansk i gang på arbejdsmarkedet men der skal en større indsats til for at rette op på den alt for lille tilgang til hjemmehjælps- og plejeområdet. Manglen på uddannet arbejdskraft inden for sundhedssektoren vokser så stærkt, at den kan true et af de bærende elementer i velfærdssamfundet. Et konkret problem er, at kommunerne får stadig vanskeligere ved at skaffe kvalificerede hjemmehjælpere til pleje og omsorg af ældre. Det rammer ikke blot de svage ældre, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, men også familien, der bekymrer sig for deres nære pårørende. I Københavns kommune er behovet for tilgang af nye hjemmehjælpere opgjort til godt pr. år. Og det er præcis det antal elever, der er sikret plads til på den 1-årige uddannelse som social- og sundhedshjælper på Skolen for Social- og sundhedsuddannelserne i Københavns Kommune. Men de seneste to år er det kun lykkedes at rekruttere omkring en tredjedel af de elever, der er brug for. Og til overbygningsuddannelsen som social- og sundhedsassistent med ca. 250 pladser er det kun godt halvdelen af stolene, der er elever til. Skolen har derfor gjort en stor indsats for at udvide sit rekrutteringsgrundlag. Og et af de projekter, som ser mest lovende ud, er en art forberedelsesklasse for indvandrere og flygtninge, der gerne vil have beskæftigelse inden for plejesektoren. Barrierer skal væk Vi har haft rigtig gode erfaringer med de forkurser, vi har kørt forsøg med siden Uanset sprogproblemer og andre barrierer har vi haft nogle positive forløb, og de elever, der har en anden baggrund, har været utrolig glade for at få denne indgang til det danske arbejdsmarked, oplyser forstander Inger Margrethe Jensen fra Skolen for social- og sundhedsuddannelserne, der ligger på Nørrebro. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Hun er helt overbevist om, at der blandt indvandrere og flygtninge generelt vil være mange, som vil kunne gøre fyldest i social- og sundhedssektoren, og dermed bidrage til at få væsentlige dele af velfærdssamfundet til at fungere. Men en forudsætning er også, at en række af de barrierer, som skolen har kunnet konstatere i forhold til denne elevgruppe, bliver ryddet af vejen. Processen med at lære dansk er ikke det største problem. Det bliver jo automatisk bedre undervejs i forbindelse med undervisning og praktik.

2 Lige nu bekymrer det os, at eleverne fra 1. januar også skal lære engelsk som led i den reviderede social- og sundhedshjælperuddannelse. Og det kan jo været et problem for dem, der i forvejen har svært ved det danske. I hvert fald vil det kræve en ekstra indsats at få løftet dem op på det krævede niveau, påpeger Inger Margrethe Jensen. Pengene slår ikke til Det største problem er dog at skaffe finansiering af forkurserne, som efter skolens mening er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre den grundlæggende sosu-uddannelse. Skolen har samarbejdet bl.a. med AF og AOF s daghøjskole om disse forløb, som består både af undervisning og praktik. De bedste resultater nås ved rene etniske hold, men de må ikke være for store, hvis udbyttet skal være det bedst mulige. Derfor slår pengene fra AF ikke til. En del af de etniske elever på skolen er voksne flygtninge, som ofte har en erhvervsbaggrund, men mangler danskkundskaber. Blandt de yngre elever er der en del 2. generationsindvandrere, som ikke har fået den grundlæggende viden, de har brug for, fx i dansk og engelsk i folkeskolen. Også her vil der være behov for en stærkere indsats i elevernes egen interesse. Ny uddannelsesreform skal gøre plejeområdet mere attraktivt Pr. 1. januar træder en ny reform i kraft, som bringer social- og sundhedsuddannelserne på omgangshøjde med EUD-uddannelserne på erhvervsskolerne. Som noget nyt skal der undervises i almene fag dvs. dansk, naturfag og engelsk, og både sosu-hjælper- og -assistentuddannelsen forlænges med otte uger. Formålet med ændringerne er at sikre de færdiguddannede en række kvalifikationer, som de uvægerlig vil få brug for i deres arbejdssituation. Og derfor er der ikke mulighed for generelt at dispensere fra kravene i de almene fag. I engelsk behøver niveauet ikke være så højt, derfor tror jeg ikke det vil være uoverkommeligt for elever med en anden baggrund end dansk, siger forbundssekretær Lisa Dahl Christensen, Forbundet af Offentligt Ansatte. Hun har stor forståelse for, at indvandrere og flygtninge kan have særlige problemer. Men hvis de skal kunne bruge deres uddannelse på arbejdsmarkedet, har de en personlig interesse i at tilegne sig de krævede færdigheder. Hvis de starter på et meget lavt niveau, må der en bedre forberedelse til, påpeger Lisa Dahl Christensen. Hun tilføjer, at unge under 25 år skal gennemgå et 20 ugers grundkursus, inden de kan starte på den sosu-hjælperuddannelsen. Sosu-assistentuddannelsen, der bygger direkte på uddannelsen som sosu-hjælper, vil fra 1. januar give adgang til sygeplejerskeskolerne, idet det nuværende adgangskursus bortfalder, når reformen træder i kraft. SIDE 2

3 De politiske partier, der står bag den ny uddannelsesreform, håber, at det løft, der sker på sosu-området, kan gøre uddannelsen mere attraktiv både for unge og voksne, så det bliver lettere at rekruttere nye medarbejdere til denne centrale del af sundhedssektoren. Midt i valgkampen drog en busfuld faglige kvinder fra øst mod vest og tilbage mens de drøftede alternative valgtemaer med kvindelige kandidater fra alle dele af landet. Kønspolitik i valgkampen LO-opfordring til at stemme på kvinder Omkring 40 faglige og politiske kvinder drog den sidste onsdag inden valget tværs gennem landet fra Christiansborg til Esbjerg Højskole og tilbage igen for at sætte fokus på den kønspolitiske dagsorden. Undervejs, i Ringsted og Odense, stod lokale kvindelige kandidater på bussen. LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum sendte bussen af sted fra Christiansborg med ønsket om, at bus-tour en satte fokus på: At der stemmes på kvinder, idet andelen af opstillede kvinder er lavere end tidligere. At få drøftet nogle emner i valgkampen, der interesserer kvinder så det ikke bliver mændenes valgkamp, som undersøgelser fra IFKA tyder på. At ligestillingspolitikken sættes på dagsordenen i valgkampen herunder hvor ligestillingsfjendske V og K har været i valgperioden. I kvindebussen deltog flere generationer af kvinder samt kvinder med forskellig etnisk baggrund. Der var oplæg fra Jytte Larsen, historiker og redaktør på kvindebiografisk leksikon, Elisabeth Møller Jensen, KVIN- FO, samt Azam Javadi, forkvinde for Rådet for etniske minoriteter. Debatten om bord på bussen resulterede i en erkendelse af, at der er mange store og fælles kvindeinteresser på tværs af alder og etnisk baggrund. Samtidig er der brug for et fællesskab og et netværk på kryds og tværs, en ny-organisering af kvindeinteresserne. Frygt for polarisering Der var flere unge også med anden etnisk baggrund end dansk der efterlyste erfaringer og viden fra den gamle kvindebevægelse. En kommentar lød: Vi har brug for at lære af jeres erfaringer. Men en anden var: Alt for mange i vores generation tager tingene for givet. Vores uvidenhed om køn og ligestilling fører til al for mange fejltagelser og for stor holdningsløshed. Det blev også fremhævet, at den ældre generation af bevidste kvinder bør tage sig mere tid til at overføre viden til næste generation. Efter de mange oplæg og drøftelser blev der på sidste del af turen mellem Odense og København arbejdet med spørgsmålet om, hvad der vil ske med ligestillingen de næste 5-10 år. De politiske og faglige kvinder i bussen kunne forudse, at der vil ske en større polarisering mellem kvinder. Der vil komme flere kvinder på le- SIDE 3

4 Bus-tour en var arrangeret af deltagerne i den særlige FL-uddannelse en lederuddannelse for kvinder, som er oprettet af Fagbevægelsens Interne Uddannelser. Nærmere oplysninger om FL-uddannelsen og kvindebustour en kan fås ved henvendelse til LO-konsulent Susanne Fast Jensen, tlf delsesniveau, men samtidig er der risiko for, at flere kvinder bliver marginaliseret. Samtidig vil køn og etnicitet blive hægtet sammen på godt og ondt. Der kan blive kamp om legitimiteten i overhovedet at tale om ligestilling. Men trods alt er der også gode muligheder for ligestillingen, forudsat at kvinder forstår at bruge og opbygge netværk, der arbejder med viden og erfaringsudveksling. Da bussen ved midnatstid ankom til Christiansborgs hovedtrappe, var det en samling trætte, men optimistiske kvinder der tog afsked med hinanden. Der blev dog lige tid til at udveksle mail-adresser med henblik på at starte netværket. Valgkamptemaer 2001 Hvad kan LO levere? LO har i forhold til de centrale valgkamptemaer udarbejdet materialer på følgende områder: 1. Hvad lægger vælgerne vægt på LO følger løbende med i prognoserne for valgkampen, bearbejder tallene og lægger dem ind på LO s hjemmeside LO følger løbende med i, hvad de centrale temaer er, hvor de indtil nu har været flygtninge/indvandrere, sundhed og ældre. 2. Arbejdsmarkedspolitik V og K s forslag til forringelser af dagpenge og indsatsen over for de ledige. Hvad er en offensiv arbejdsmarkedspolitik. 3. Arbejdsmiljø S s forslag til en offensiv arbejdsmiljøpolitik. Hvad har VK foreslået på arbejdsmiljøområdet. Regeringens resultater på arbejdsmiljøområdet. 4. Arbejdsmarkedssituationen Beskrivelse af arbejdsmarkedssituationen i alle amter. Sammenligning af ledighed og beskæftigelse mellem alle amter. 5. Boligpolitik Hvad vil konsekvensen være af VK s boligpolitik. 6. Etnisk Fakta om flygtninge og indvandrere i Danmark. Hvordan er familiesammenføringsreglerne i Danmark. SIDE 4

5 7. Familie og børn Sammenligning af forslag til udvidet barselsorlov. Hvad betyder VK s forslag om, at pengene følger barnet. 8. Frit valg Hvad er konsekvensen af VK s forslag om frit valg på børneområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Erfaringerne fra New Zealand. 9. Sundhed Hvordan har indsatsen på sundhedsområdet under Nyrup-regeringen og tidligere faktisk været. Hvad indebærer private sundhedsforsikringer. 10. Uland Hvad er konsekvensen af VK s forslag om at reducere ulandsbistanden med 1,5 mia. kroner. 11. Udlicitering Hvad vil VK på udliciteringsområdet, og hvad er konsekvenserne? Hvilke erfaringer er der med udlicitering i Danmark på forskellige områder. 12. Ældre Hvad er det VK vil på ældreområdet, og hvad er konsekvenserne. Hvordan har rådighedsbeløbet for pensionister udviklet sig under Nyrup-regeringen. Send en mail til LO hvis du vil vide mere om emnerne. 13. Økonomi og skat Regeringens økonomiske resultater de seneste 8 år. Regeringens beskæftigelsesresultater de seneste 8 år. V og K s huller i finansieringen med valgløfter om forbedringer uden skattestigninger Hvad vil V og K på skatteområdet. 14. Uddannelse Regionale tal om situationen på erhvervsuddannelsesområdet. SIDE 5

6 Sund fornuft flytter kvinder til mandejob og omvendt AF i Vejle-regionen har udviklet nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Det er sket gennem et forsøg med ligestilling og uden brug af ekstra ressourcer. Et ligestillingsforsøg i AF i Vejle-regionen har vist, at man ved hjælp af sund fornuft og uden ekstra ressourcer er i stand til at flytte både holdninger og handlinger i forhold til at formidle arbejdskraft af et utraditionelt køn til bestemte job dvs. at introducere kvinder i mandejob og mænd i typiske kvindeerhverv. Ligestillingsforsøget var et såkaldt mainstreaming-projekt. Med mainstreaming af ligestilling menes, at man prøver at indarbejde ligestilling til at blive en naturlig del af alle funktioner i et system. Metoden kan med fordel bruges på andre af AF s områder f.eks. i forhold til etniske og ældre ledige. AF i Vejle-regionen havde fra starten den holdning, at forsøgsprojektet ikke skulle være et isoleret projekt. Man har derimod fra både Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR, den daglige ledelse og medarbejdersiden set projektet som et led i udviklingen af AF. Grundregistrering var forskellig Det er første gang, en ligestillingsindsats faktisk kan måles og dokumenteres. Det vil sige, vi har her fået et nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Fra starten skulle forsøget koncentreres om formidling af ledige job, men på medarbejdernes initiativ har vi taget grundregistreringen af de ledige med, fordi de to områder hænger så tæt sammen, siger ligestillingskonsulent Lena Hansen, AF i Vejle-regionen. Resultaterne i Vejle-regionen har udspring i nogle meget enkle metoder. Medarbejderne blev fra starten involveret i udviklingen af projektet nedefra og op, ligestillingstankegangen blev indarbejdet i undervisningen i nye EDB-værktøjer, medarbejderne alligevel skulle lære at bruge, og man indførte sidemandsoplæring mellem AF-kolleger med samme arbejdsområder for at se på grundregistreringen af de ledige med friske øjne. Det viste sig fx, at ledige kvinder og mænd med samme uddannelse og arbejdsbaggrund hidtil var blevet grundregistreret helt forskelligt. Kvinderne blev typisk grundregistreret med lavere fagbetegnelser, mens mændene blev registreret opad endda udover deres reelle kompetencer og kvalifikationer. Det er der nu lavet om på i Vejle-regionen. Bredere rekrutteringsgrundlag Når man bruger det nye registreringssystem optimalt og bevidst, er man i stand til at flytte kvinder over i mandeområder og omvendt. Før kunne vi se, at når vi endelig formidlede utraditionelt i forhold til køn, blev ikke så mange ansat. Når vi i dag formidler køns-utraditionelt, ansætter virksomhederne i vid udstrækning det utraditionelle køn. Nu hvor vi koncentrerer os om at kigge på kvalifikationer og kompetencer, bliver de ansat. Det vil sige, at virksomhedernes grundlag for rekruttering af nye medarbejdere udvides væsentligt. Ydermere har det ikke SIDE 6

7 kostet ekstra ressourcer, men blot sund fornuft. Vi har fået indarbejdet ligestillingsaspektet, uden at vi har skullet opbygge en stor projektorganisation omkring det. Jeg havde faktisk ikke drømt om, at det kunne flytte så meget, som det har gjort, siger Lena Hansen. Kommende aktiviteter 16-18/11 LO Ungdoms landsmøde på LO-Skolen. 22/11 LO s midtvejskonference om samarbejde mellem kommuner, A-kasser/faglige organisationer og AF på Middelfart KursusCenter /11 TR-topmøde i Odense. 30/11 LO s AMU-konference på LO-Skolen. 3/12 LO s kulturkonference på LO-Skolen. 5/12 LO-amtskonference i LO /1 Konference for koordinationsudvalgsmedlemmer på Hotel Hvide Hus i Køge. 30/1 LO- amtsformandsmøde i LO. Ergoterapeuter vil forbedre undervisning i arbejdsmiljø Undervisningen i arbejdsmiljø på lærerseminarierne skal forbedres kraftigt. Og der skal udvikles mere skræddersyede undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen. Men begge dele skal ske i et samarbejde mellem lærere og ergoterapeuter. Det mener fire studerende på Ergoterapeutskolen i Næstved, som i en ny rapport peger på, at deres faglige viden om sundhed og arbejdsmiljø bør nyttiggøres i arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. De unge ergoterapeuter har undersøgt, hvor mange klasselærere i Storstrøms amt der selv har fået undervisning i arbejdsmiljø på seminariet. Deres rapport er omtalt i det seneste nummer af fagbladet Ergoterapeuten. Til trods for, at arbejdsmiljø indgår i det obligatoriske fag uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i folkeskolen, er det kun otte ud af 275 klasselærere i amtet, der har lært om dette emne på seminariet. Til gengæld har 66 været på efteruddannelseskurser i arbejdsmiljø, og det er de lærere, der er mest engageret i skoleelevernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen viste også, at 90 pct. af klasselærerne selv mener, at undervisning i arbejdsmiljø er relevant for eleverne. Men mange kender end ikke de retningslinier, der gælder for faget. Derfor konkluderer SIDE 7

8 ergoterapeuterne, at der er behov for bedre undervisning på seminarierne, og at lærerne selv vil være motiveret for at dygtiggøre sig på området. Selv om et flertal af klasselærerne mener, at der findes meget godt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø, har de alligevel et ønske om, at det skal være mere målrettet bl.a. i forhold til de forskellige klassetrin. Derfor tilbyder de unge ergoterapeuter altså at bidrage med deres viden til at få udarbejdet flere materialer til arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. Rapport fra valgkampen Diplomer og negleklippere sætter prikken over I et LO-amterne melder klart ud i den tredobbelte valgkamp. Det er i lønmodtagernes interesse at stemme på de socialdemokratiske kandidater, for de vil lytte til fagbevægelsen, siger amtsformænd fra Nordjylland og Fyn. De politiske partier har brug for fagbevægelsen. Derfor er det vigtigt, at vi kan melde klart ud, hvilke interesser LO-medlemmerne har på en bred vifte af politikområder. Herudfra kan politikerne tage stilling og træffe beslutninger. Men hvis de skal være bæredygtige på længere sigt, skal disse beslutninger bygge på det input, som fagbevægelsen kan give på lønmodtagernes vegne. Det fastslår amtsformanden for LO Nordjyllands amt, Svend Erik Lang. Han lægger ikke skjul på, at fagbevægelsen har taget teten i den nordjyske valgkamp og gjort det klart for partierne, hvad lønmodtagerne forventer af dem lokalt og regionalt. Og de markante udmeldinger er blevet positivt modtaget over hele linjen. Den borgerlige spidskandidat til amtsrådsvalget har endda forsikret LO om, at hvis han bliver ny amtsborgmester, så skal han nok sørge for, at fagbevægelsen får sine mærkesager tilgodeset. Det bliver der dog næppe behov for, påpeger Svend Erik Lang. Den siddende socialdemokratiske amtsborgmester Orla Hav har et stort forspring i valgkampen, og han har på forhånd dokumenteret, at han er parat til at føre en politik, som er i overensstemmelse med lønmodtagernes interesser og behov. 3 i 1-bordkort i kantinerne Det er da fint, at Venstres kandidater også gerne vil gøre noget for LO-medlemmerne. Men vi kan jo ikke være sikre på, at de holder, hvad de lover. Især når det gælder miljø og arbejdsmiljø, nærer vi en berettiget tvivl, om Venstre kan levere den rigtige politik. De borgerlige kan hurtigt nå at ødelægge en masse på miljøområdet, hvis de kommer til. Derfor anbefaler vi at støtte socialdemokraterne, for de har den fornødne erfaring, tilføjer Svend Erik Lang. I den sidste fase af valgkampen går LO-amtet på banen med en annoncekampagne både i aviser og radio, hvor LO-medlemmerne anbefales at stemme på Socialdemokratiet ved alle tre valg. 3 i 1-temaet er blandt andet brugt til store røde bordkort, som er sendt ud til kantinerne på amtets arbejdspladser. Her kan medarbejderne læse om Socialdemokra- SIDE 8

9 tiets mærkesager både til byråds, amts- og folketingsvalget, mens de spiser deres frokost. Og som et humoristisk indslag i valgkampen er der indkøbt negleklippere med tre funktioner, som i weekenden vil blive uddelt på torve og stræder rundt om i amtet. Også med opfordring til at sætte alle tre kryds ved liste A. Diplom til borgmestre LO Nordjyllands amt har fra starten bevidst fokuseret på amtsrådsvalget, som ofte kan være vanskeligt at synliggøre. Men samtidig har de 26 LO-sektioner været meget opsøgende i forhold til kommunerne. Alle borgmestre i amtet har modtaget et diplom, hvor de får ros uanset partifarve for de tiltag, de har gennemført til gavn for lønmodtagerne. Men samtidig er diplomet også en ønskeseddel, hvor den lokale fagbevægelse oplister de mærkesager, som LO-medlemmerne i den enkelte kommune prioriterer højest: Det handler om en ordentlig service for kommunens ældre, om bedre rammer for den lokale folkeskole, bæredygtige arbejdspladser og et rummeligt arbejdsmarked, aktiv integration af nydanskere og et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter, som kan skabe trivsel og livskvalitet for både børn og voksne. Den lokale presse har vist stor interesse for at dække de mange borgmester-besøg ude i kommunerne. Kandidater blev klædt på På Fyn har LO-amtet ført sin valgkampagne i tæt samarbejde med Socialdemokratiet på regionalt og lokalt plan og senest er også folketingsvalget blevet koblet på kampagnen. Der har været enkelte større faglige valgaktiviteter. Således har LO-formand Hans Jensen været i Odense for at mødes med de faglige pensionister og de socialdemokratiske spidskandidater til Fyns amt og Odense kommune Poul-Erik Svendsen og Anker Boye. Der har også har været en tidlig morgenaktion på Lindøværftet, som er Fyns største arbejdsplads. Og formanden for LO Ungdom har været med DSU erne rundt på erhvervsskoler og gymnasier på Fyn for at uddele valgmaterialer med særlig appel til de unge elever. Men hovedstrategien i valgkampen har været at støtte op om de socialdemokratiske kandidater til alle tre valg og klæde dem godt på med masser af faglige argumenter, siger LO-amtsformand Bent Skovlund. Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Det er jo kandidaterne, der skal vælges, og ikke LO. Derfor har vi satset på at informere dem så godt som muligt om, hvilke temaer der er særlig vigtige for lønmodtagerne i den tredobbelte valgkamp. Vi har især prioriteret erhvervs- og beskæftigelsespolitikken og udviklingen af det rummelige arbejdsmarked. Men for den enkelte lønmodtager er det jo lige så vigtigt, at der er de veje, skoler og børnehavepladser, som der er brug for lokalt, tilføjer Bent Skovlund. SIDE 9

10 Amtet har gjort en stor indsats for at informere både LO-sektionerne og de lokale fagforeninger om de gennemgående valgtemaer. Og også tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser har modtaget valgmateriale om alle tre valg. Derudover har LO-amtet været med til at fremstille en stor valgavis, som er udsendt til alle husstande på Fyn. Avisen præsenterer de vigtigste kandidater til amtsråd, byråd og folketing. Og det er naturligvis dem, der fører ordet. Men LO har deltaget i redaktionsgruppen og bidraget til, at de holdninger og temaer, som vi lægger vægt på, er integreret i de politiske budskaber. Derfor tror vi også på, at vores mærkesager som socialt ansvar, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik osv. vil blive tilgodeset i den politiske proces, siger Bent Skovlund. SIDE 10

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering 2010 Udarbejdet for LO Mette Semey Kubix November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk Indhold Resumé... 4

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp LO S NYHEDSBREV 7 1998 Fra ledighed til kontanthjælp I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp............. 1 Massive forringelser vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp.

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere