Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne"

Transkript

1 N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour København-Esbjerg for drøfte alternative krav til de tre valg Kvinder og mænd i utraditionelle job side 6 AF Vejle amt har haft succes med et nyt redskab, som gør ligestilling til en integreret del af formidlingsarbejdet Lærere skal vide mere om arbejdsmiljø side 7 Unge ergoterapeuter vil gerne medvirke til at udvikle bedre materialer til undervisningen i arbejdsmiljø og sundhed i folkeskolen Røde bordkort og 3 i 1-klippere side 8 LO-amter melder klart ud i valgkampen - de socialdemokratiske kandidater er klædt godt på til debatten med vælgerne Valgkamptema: Sundhed og integration Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne Der er brug for nydanskere på arbejdsmarkedet, hvis velfærdssamfundet skal sikres. Social- og sundhedsskolen i København har hjulpet mange elever med anden etnisk baggrund end dansk i gang på arbejdsmarkedet men der skal en større indsats til for at rette op på den alt for lille tilgang til hjemmehjælps- og plejeområdet. Manglen på uddannet arbejdskraft inden for sundhedssektoren vokser så stærkt, at den kan true et af de bærende elementer i velfærdssamfundet. Et konkret problem er, at kommunerne får stadig vanskeligere ved at skaffe kvalificerede hjemmehjælpere til pleje og omsorg af ældre. Det rammer ikke blot de svage ældre, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, men også familien, der bekymrer sig for deres nære pårørende. I Københavns kommune er behovet for tilgang af nye hjemmehjælpere opgjort til godt pr. år. Og det er præcis det antal elever, der er sikret plads til på den 1-årige uddannelse som social- og sundhedshjælper på Skolen for Social- og sundhedsuddannelserne i Københavns Kommune. Men de seneste to år er det kun lykkedes at rekruttere omkring en tredjedel af de elever, der er brug for. Og til overbygningsuddannelsen som social- og sundhedsassistent med ca. 250 pladser er det kun godt halvdelen af stolene, der er elever til. Skolen har derfor gjort en stor indsats for at udvide sit rekrutteringsgrundlag. Og et af de projekter, som ser mest lovende ud, er en art forberedelsesklasse for indvandrere og flygtninge, der gerne vil have beskæftigelse inden for plejesektoren. Barrierer skal væk Vi har haft rigtig gode erfaringer med de forkurser, vi har kørt forsøg med siden Uanset sprogproblemer og andre barrierer har vi haft nogle positive forløb, og de elever, der har en anden baggrund, har været utrolig glade for at få denne indgang til det danske arbejdsmarked, oplyser forstander Inger Margrethe Jensen fra Skolen for social- og sundhedsuddannelserne, der ligger på Nørrebro. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Hun er helt overbevist om, at der blandt indvandrere og flygtninge generelt vil være mange, som vil kunne gøre fyldest i social- og sundhedssektoren, og dermed bidrage til at få væsentlige dele af velfærdssamfundet til at fungere. Men en forudsætning er også, at en række af de barrierer, som skolen har kunnet konstatere i forhold til denne elevgruppe, bliver ryddet af vejen. Processen med at lære dansk er ikke det største problem. Det bliver jo automatisk bedre undervejs i forbindelse med undervisning og praktik.

2 Lige nu bekymrer det os, at eleverne fra 1. januar også skal lære engelsk som led i den reviderede social- og sundhedshjælperuddannelse. Og det kan jo været et problem for dem, der i forvejen har svært ved det danske. I hvert fald vil det kræve en ekstra indsats at få løftet dem op på det krævede niveau, påpeger Inger Margrethe Jensen. Pengene slår ikke til Det største problem er dog at skaffe finansiering af forkurserne, som efter skolens mening er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre den grundlæggende sosu-uddannelse. Skolen har samarbejdet bl.a. med AF og AOF s daghøjskole om disse forløb, som består både af undervisning og praktik. De bedste resultater nås ved rene etniske hold, men de må ikke være for store, hvis udbyttet skal være det bedst mulige. Derfor slår pengene fra AF ikke til. En del af de etniske elever på skolen er voksne flygtninge, som ofte har en erhvervsbaggrund, men mangler danskkundskaber. Blandt de yngre elever er der en del 2. generationsindvandrere, som ikke har fået den grundlæggende viden, de har brug for, fx i dansk og engelsk i folkeskolen. Også her vil der være behov for en stærkere indsats i elevernes egen interesse. Ny uddannelsesreform skal gøre plejeområdet mere attraktivt Pr. 1. januar træder en ny reform i kraft, som bringer social- og sundhedsuddannelserne på omgangshøjde med EUD-uddannelserne på erhvervsskolerne. Som noget nyt skal der undervises i almene fag dvs. dansk, naturfag og engelsk, og både sosu-hjælper- og -assistentuddannelsen forlænges med otte uger. Formålet med ændringerne er at sikre de færdiguddannede en række kvalifikationer, som de uvægerlig vil få brug for i deres arbejdssituation. Og derfor er der ikke mulighed for generelt at dispensere fra kravene i de almene fag. I engelsk behøver niveauet ikke være så højt, derfor tror jeg ikke det vil være uoverkommeligt for elever med en anden baggrund end dansk, siger forbundssekretær Lisa Dahl Christensen, Forbundet af Offentligt Ansatte. Hun har stor forståelse for, at indvandrere og flygtninge kan have særlige problemer. Men hvis de skal kunne bruge deres uddannelse på arbejdsmarkedet, har de en personlig interesse i at tilegne sig de krævede færdigheder. Hvis de starter på et meget lavt niveau, må der en bedre forberedelse til, påpeger Lisa Dahl Christensen. Hun tilføjer, at unge under 25 år skal gennemgå et 20 ugers grundkursus, inden de kan starte på den sosu-hjælperuddannelsen. Sosu-assistentuddannelsen, der bygger direkte på uddannelsen som sosu-hjælper, vil fra 1. januar give adgang til sygeplejerskeskolerne, idet det nuværende adgangskursus bortfalder, når reformen træder i kraft. SIDE 2

3 De politiske partier, der står bag den ny uddannelsesreform, håber, at det løft, der sker på sosu-området, kan gøre uddannelsen mere attraktiv både for unge og voksne, så det bliver lettere at rekruttere nye medarbejdere til denne centrale del af sundhedssektoren. Midt i valgkampen drog en busfuld faglige kvinder fra øst mod vest og tilbage mens de drøftede alternative valgtemaer med kvindelige kandidater fra alle dele af landet. Kønspolitik i valgkampen LO-opfordring til at stemme på kvinder Omkring 40 faglige og politiske kvinder drog den sidste onsdag inden valget tværs gennem landet fra Christiansborg til Esbjerg Højskole og tilbage igen for at sætte fokus på den kønspolitiske dagsorden. Undervejs, i Ringsted og Odense, stod lokale kvindelige kandidater på bussen. LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum sendte bussen af sted fra Christiansborg med ønsket om, at bus-tour en satte fokus på: At der stemmes på kvinder, idet andelen af opstillede kvinder er lavere end tidligere. At få drøftet nogle emner i valgkampen, der interesserer kvinder så det ikke bliver mændenes valgkamp, som undersøgelser fra IFKA tyder på. At ligestillingspolitikken sættes på dagsordenen i valgkampen herunder hvor ligestillingsfjendske V og K har været i valgperioden. I kvindebussen deltog flere generationer af kvinder samt kvinder med forskellig etnisk baggrund. Der var oplæg fra Jytte Larsen, historiker og redaktør på kvindebiografisk leksikon, Elisabeth Møller Jensen, KVIN- FO, samt Azam Javadi, forkvinde for Rådet for etniske minoriteter. Debatten om bord på bussen resulterede i en erkendelse af, at der er mange store og fælles kvindeinteresser på tværs af alder og etnisk baggrund. Samtidig er der brug for et fællesskab og et netværk på kryds og tværs, en ny-organisering af kvindeinteresserne. Frygt for polarisering Der var flere unge også med anden etnisk baggrund end dansk der efterlyste erfaringer og viden fra den gamle kvindebevægelse. En kommentar lød: Vi har brug for at lære af jeres erfaringer. Men en anden var: Alt for mange i vores generation tager tingene for givet. Vores uvidenhed om køn og ligestilling fører til al for mange fejltagelser og for stor holdningsløshed. Det blev også fremhævet, at den ældre generation af bevidste kvinder bør tage sig mere tid til at overføre viden til næste generation. Efter de mange oplæg og drøftelser blev der på sidste del af turen mellem Odense og København arbejdet med spørgsmålet om, hvad der vil ske med ligestillingen de næste 5-10 år. De politiske og faglige kvinder i bussen kunne forudse, at der vil ske en større polarisering mellem kvinder. Der vil komme flere kvinder på le- SIDE 3

4 Bus-tour en var arrangeret af deltagerne i den særlige FL-uddannelse en lederuddannelse for kvinder, som er oprettet af Fagbevægelsens Interne Uddannelser. Nærmere oplysninger om FL-uddannelsen og kvindebustour en kan fås ved henvendelse til LO-konsulent Susanne Fast Jensen, tlf delsesniveau, men samtidig er der risiko for, at flere kvinder bliver marginaliseret. Samtidig vil køn og etnicitet blive hægtet sammen på godt og ondt. Der kan blive kamp om legitimiteten i overhovedet at tale om ligestilling. Men trods alt er der også gode muligheder for ligestillingen, forudsat at kvinder forstår at bruge og opbygge netværk, der arbejder med viden og erfaringsudveksling. Da bussen ved midnatstid ankom til Christiansborgs hovedtrappe, var det en samling trætte, men optimistiske kvinder der tog afsked med hinanden. Der blev dog lige tid til at udveksle mail-adresser med henblik på at starte netværket. Valgkamptemaer 2001 Hvad kan LO levere? LO har i forhold til de centrale valgkamptemaer udarbejdet materialer på følgende områder: 1. Hvad lægger vælgerne vægt på LO følger løbende med i prognoserne for valgkampen, bearbejder tallene og lægger dem ind på LO s hjemmeside LO følger løbende med i, hvad de centrale temaer er, hvor de indtil nu har været flygtninge/indvandrere, sundhed og ældre. 2. Arbejdsmarkedspolitik V og K s forslag til forringelser af dagpenge og indsatsen over for de ledige. Hvad er en offensiv arbejdsmarkedspolitik. 3. Arbejdsmiljø S s forslag til en offensiv arbejdsmiljøpolitik. Hvad har VK foreslået på arbejdsmiljøområdet. Regeringens resultater på arbejdsmiljøområdet. 4. Arbejdsmarkedssituationen Beskrivelse af arbejdsmarkedssituationen i alle amter. Sammenligning af ledighed og beskæftigelse mellem alle amter. 5. Boligpolitik Hvad vil konsekvensen være af VK s boligpolitik. 6. Etnisk Fakta om flygtninge og indvandrere i Danmark. Hvordan er familiesammenføringsreglerne i Danmark. SIDE 4

5 7. Familie og børn Sammenligning af forslag til udvidet barselsorlov. Hvad betyder VK s forslag om, at pengene følger barnet. 8. Frit valg Hvad er konsekvensen af VK s forslag om frit valg på børneområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Erfaringerne fra New Zealand. 9. Sundhed Hvordan har indsatsen på sundhedsområdet under Nyrup-regeringen og tidligere faktisk været. Hvad indebærer private sundhedsforsikringer. 10. Uland Hvad er konsekvensen af VK s forslag om at reducere ulandsbistanden med 1,5 mia. kroner. 11. Udlicitering Hvad vil VK på udliciteringsområdet, og hvad er konsekvenserne? Hvilke erfaringer er der med udlicitering i Danmark på forskellige områder. 12. Ældre Hvad er det VK vil på ældreområdet, og hvad er konsekvenserne. Hvordan har rådighedsbeløbet for pensionister udviklet sig under Nyrup-regeringen. Send en mail til LO hvis du vil vide mere om emnerne. 13. Økonomi og skat Regeringens økonomiske resultater de seneste 8 år. Regeringens beskæftigelsesresultater de seneste 8 år. V og K s huller i finansieringen med valgløfter om forbedringer uden skattestigninger Hvad vil V og K på skatteområdet. 14. Uddannelse Regionale tal om situationen på erhvervsuddannelsesområdet. SIDE 5

6 Sund fornuft flytter kvinder til mandejob og omvendt AF i Vejle-regionen har udviklet nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Det er sket gennem et forsøg med ligestilling og uden brug af ekstra ressourcer. Et ligestillingsforsøg i AF i Vejle-regionen har vist, at man ved hjælp af sund fornuft og uden ekstra ressourcer er i stand til at flytte både holdninger og handlinger i forhold til at formidle arbejdskraft af et utraditionelt køn til bestemte job dvs. at introducere kvinder i mandejob og mænd i typiske kvindeerhverv. Ligestillingsforsøget var et såkaldt mainstreaming-projekt. Med mainstreaming af ligestilling menes, at man prøver at indarbejde ligestilling til at blive en naturlig del af alle funktioner i et system. Metoden kan med fordel bruges på andre af AF s områder f.eks. i forhold til etniske og ældre ledige. AF i Vejle-regionen havde fra starten den holdning, at forsøgsprojektet ikke skulle være et isoleret projekt. Man har derimod fra både Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR, den daglige ledelse og medarbejdersiden set projektet som et led i udviklingen af AF. Grundregistrering var forskellig Det er første gang, en ligestillingsindsats faktisk kan måles og dokumenteres. Det vil sige, vi har her fået et nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Fra starten skulle forsøget koncentreres om formidling af ledige job, men på medarbejdernes initiativ har vi taget grundregistreringen af de ledige med, fordi de to områder hænger så tæt sammen, siger ligestillingskonsulent Lena Hansen, AF i Vejle-regionen. Resultaterne i Vejle-regionen har udspring i nogle meget enkle metoder. Medarbejderne blev fra starten involveret i udviklingen af projektet nedefra og op, ligestillingstankegangen blev indarbejdet i undervisningen i nye EDB-værktøjer, medarbejderne alligevel skulle lære at bruge, og man indførte sidemandsoplæring mellem AF-kolleger med samme arbejdsområder for at se på grundregistreringen af de ledige med friske øjne. Det viste sig fx, at ledige kvinder og mænd med samme uddannelse og arbejdsbaggrund hidtil var blevet grundregistreret helt forskelligt. Kvinderne blev typisk grundregistreret med lavere fagbetegnelser, mens mændene blev registreret opad endda udover deres reelle kompetencer og kvalifikationer. Det er der nu lavet om på i Vejle-regionen. Bredere rekrutteringsgrundlag Når man bruger det nye registreringssystem optimalt og bevidst, er man i stand til at flytte kvinder over i mandeområder og omvendt. Før kunne vi se, at når vi endelig formidlede utraditionelt i forhold til køn, blev ikke så mange ansat. Når vi i dag formidler køns-utraditionelt, ansætter virksomhederne i vid udstrækning det utraditionelle køn. Nu hvor vi koncentrerer os om at kigge på kvalifikationer og kompetencer, bliver de ansat. Det vil sige, at virksomhedernes grundlag for rekruttering af nye medarbejdere udvides væsentligt. Ydermere har det ikke SIDE 6

7 kostet ekstra ressourcer, men blot sund fornuft. Vi har fået indarbejdet ligestillingsaspektet, uden at vi har skullet opbygge en stor projektorganisation omkring det. Jeg havde faktisk ikke drømt om, at det kunne flytte så meget, som det har gjort, siger Lena Hansen. Kommende aktiviteter 16-18/11 LO Ungdoms landsmøde på LO-Skolen. 22/11 LO s midtvejskonference om samarbejde mellem kommuner, A-kasser/faglige organisationer og AF på Middelfart KursusCenter /11 TR-topmøde i Odense. 30/11 LO s AMU-konference på LO-Skolen. 3/12 LO s kulturkonference på LO-Skolen. 5/12 LO-amtskonference i LO /1 Konference for koordinationsudvalgsmedlemmer på Hotel Hvide Hus i Køge. 30/1 LO- amtsformandsmøde i LO. Ergoterapeuter vil forbedre undervisning i arbejdsmiljø Undervisningen i arbejdsmiljø på lærerseminarierne skal forbedres kraftigt. Og der skal udvikles mere skræddersyede undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen. Men begge dele skal ske i et samarbejde mellem lærere og ergoterapeuter. Det mener fire studerende på Ergoterapeutskolen i Næstved, som i en ny rapport peger på, at deres faglige viden om sundhed og arbejdsmiljø bør nyttiggøres i arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. De unge ergoterapeuter har undersøgt, hvor mange klasselærere i Storstrøms amt der selv har fået undervisning i arbejdsmiljø på seminariet. Deres rapport er omtalt i det seneste nummer af fagbladet Ergoterapeuten. Til trods for, at arbejdsmiljø indgår i det obligatoriske fag uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i folkeskolen, er det kun otte ud af 275 klasselærere i amtet, der har lært om dette emne på seminariet. Til gengæld har 66 været på efteruddannelseskurser i arbejdsmiljø, og det er de lærere, der er mest engageret i skoleelevernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen viste også, at 90 pct. af klasselærerne selv mener, at undervisning i arbejdsmiljø er relevant for eleverne. Men mange kender end ikke de retningslinier, der gælder for faget. Derfor konkluderer SIDE 7

8 ergoterapeuterne, at der er behov for bedre undervisning på seminarierne, og at lærerne selv vil være motiveret for at dygtiggøre sig på området. Selv om et flertal af klasselærerne mener, at der findes meget godt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø, har de alligevel et ønske om, at det skal være mere målrettet bl.a. i forhold til de forskellige klassetrin. Derfor tilbyder de unge ergoterapeuter altså at bidrage med deres viden til at få udarbejdet flere materialer til arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. Rapport fra valgkampen Diplomer og negleklippere sætter prikken over I et LO-amterne melder klart ud i den tredobbelte valgkamp. Det er i lønmodtagernes interesse at stemme på de socialdemokratiske kandidater, for de vil lytte til fagbevægelsen, siger amtsformænd fra Nordjylland og Fyn. De politiske partier har brug for fagbevægelsen. Derfor er det vigtigt, at vi kan melde klart ud, hvilke interesser LO-medlemmerne har på en bred vifte af politikområder. Herudfra kan politikerne tage stilling og træffe beslutninger. Men hvis de skal være bæredygtige på længere sigt, skal disse beslutninger bygge på det input, som fagbevægelsen kan give på lønmodtagernes vegne. Det fastslår amtsformanden for LO Nordjyllands amt, Svend Erik Lang. Han lægger ikke skjul på, at fagbevægelsen har taget teten i den nordjyske valgkamp og gjort det klart for partierne, hvad lønmodtagerne forventer af dem lokalt og regionalt. Og de markante udmeldinger er blevet positivt modtaget over hele linjen. Den borgerlige spidskandidat til amtsrådsvalget har endda forsikret LO om, at hvis han bliver ny amtsborgmester, så skal han nok sørge for, at fagbevægelsen får sine mærkesager tilgodeset. Det bliver der dog næppe behov for, påpeger Svend Erik Lang. Den siddende socialdemokratiske amtsborgmester Orla Hav har et stort forspring i valgkampen, og han har på forhånd dokumenteret, at han er parat til at føre en politik, som er i overensstemmelse med lønmodtagernes interesser og behov. 3 i 1-bordkort i kantinerne Det er da fint, at Venstres kandidater også gerne vil gøre noget for LO-medlemmerne. Men vi kan jo ikke være sikre på, at de holder, hvad de lover. Især når det gælder miljø og arbejdsmiljø, nærer vi en berettiget tvivl, om Venstre kan levere den rigtige politik. De borgerlige kan hurtigt nå at ødelægge en masse på miljøområdet, hvis de kommer til. Derfor anbefaler vi at støtte socialdemokraterne, for de har den fornødne erfaring, tilføjer Svend Erik Lang. I den sidste fase af valgkampen går LO-amtet på banen med en annoncekampagne både i aviser og radio, hvor LO-medlemmerne anbefales at stemme på Socialdemokratiet ved alle tre valg. 3 i 1-temaet er blandt andet brugt til store røde bordkort, som er sendt ud til kantinerne på amtets arbejdspladser. Her kan medarbejderne læse om Socialdemokra- SIDE 8

9 tiets mærkesager både til byråds, amts- og folketingsvalget, mens de spiser deres frokost. Og som et humoristisk indslag i valgkampen er der indkøbt negleklippere med tre funktioner, som i weekenden vil blive uddelt på torve og stræder rundt om i amtet. Også med opfordring til at sætte alle tre kryds ved liste A. Diplom til borgmestre LO Nordjyllands amt har fra starten bevidst fokuseret på amtsrådsvalget, som ofte kan være vanskeligt at synliggøre. Men samtidig har de 26 LO-sektioner været meget opsøgende i forhold til kommunerne. Alle borgmestre i amtet har modtaget et diplom, hvor de får ros uanset partifarve for de tiltag, de har gennemført til gavn for lønmodtagerne. Men samtidig er diplomet også en ønskeseddel, hvor den lokale fagbevægelse oplister de mærkesager, som LO-medlemmerne i den enkelte kommune prioriterer højest: Det handler om en ordentlig service for kommunens ældre, om bedre rammer for den lokale folkeskole, bæredygtige arbejdspladser og et rummeligt arbejdsmarked, aktiv integration af nydanskere og et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter, som kan skabe trivsel og livskvalitet for både børn og voksne. Den lokale presse har vist stor interesse for at dække de mange borgmester-besøg ude i kommunerne. Kandidater blev klædt på På Fyn har LO-amtet ført sin valgkampagne i tæt samarbejde med Socialdemokratiet på regionalt og lokalt plan og senest er også folketingsvalget blevet koblet på kampagnen. Der har været enkelte større faglige valgaktiviteter. Således har LO-formand Hans Jensen været i Odense for at mødes med de faglige pensionister og de socialdemokratiske spidskandidater til Fyns amt og Odense kommune Poul-Erik Svendsen og Anker Boye. Der har også har været en tidlig morgenaktion på Lindøværftet, som er Fyns største arbejdsplads. Og formanden for LO Ungdom har været med DSU erne rundt på erhvervsskoler og gymnasier på Fyn for at uddele valgmaterialer med særlig appel til de unge elever. Men hovedstrategien i valgkampen har været at støtte op om de socialdemokratiske kandidater til alle tre valg og klæde dem godt på med masser af faglige argumenter, siger LO-amtsformand Bent Skovlund. Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Det er jo kandidaterne, der skal vælges, og ikke LO. Derfor har vi satset på at informere dem så godt som muligt om, hvilke temaer der er særlig vigtige for lønmodtagerne i den tredobbelte valgkamp. Vi har især prioriteret erhvervs- og beskæftigelsespolitikken og udviklingen af det rummelige arbejdsmarked. Men for den enkelte lønmodtager er det jo lige så vigtigt, at der er de veje, skoler og børnehavepladser, som der er brug for lokalt, tilføjer Bent Skovlund. SIDE 9

10 Amtet har gjort en stor indsats for at informere både LO-sektionerne og de lokale fagforeninger om de gennemgående valgtemaer. Og også tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser har modtaget valgmateriale om alle tre valg. Derudover har LO-amtet været med til at fremstille en stor valgavis, som er udsendt til alle husstande på Fyn. Avisen præsenterer de vigtigste kandidater til amtsråd, byråd og folketing. Og det er naturligvis dem, der fører ordet. Men LO har deltaget i redaktionsgruppen og bidraget til, at de holdninger og temaer, som vi lægger vægt på, er integreret i de politiske budskaber. Derfor tror vi også på, at vores mærkesager som socialt ansvar, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik osv. vil blive tilgodeset i den politiske proces, siger Bent Skovlund. SIDE 10

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje

FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde 2009 INDHOLD FORORD: Flere mænd. Tak! Side 4 INDLEDNING:

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere