Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99"

Transkript

1 LO S NYHEDSBREV LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige LOmedlemmer anser efterlønnen for at være det vigtigste politiske problem i Fuld gennemslagskraft for fagbevægelsens opgaver LOmedlemmernes prioritering af de vigtigste arbejdsopgaver for fagbevægelsen i 1999 er klar: Bedre arbejdsmiljø, bekæmpelse af arbejdsløsheden og flere skånejob. Fire ud af ti LOmedlemmer vil ikke betale efterlønskontingentet Næsten fire ud af ti LOmedlemmer nægter at betale det nye efterlønskon tingent. Meningsmåling afslører store forskelle mellem generationerne på arbejdsmarkedet. Holdningen: Information og kommunikation må i højsædet Af LO s formand Hans Jensen. Efterlønnen springer top 10liste over politiske problemer i 99 Hele 38 pct. af LOmedlemmerne ser efterlønnen, som det væsentligste problem, politikerne skal løse i det kommende år. Det viser en Gallupanalyse, som UDSPIL har fået gennemført. Fra slet ikke at være et problem for LOmedlemmerne sidste år, topper efterlønnen listen i år. Sidste år kom miljøproblemerne ind på en sikker andenplads. I år kan bare tre pct. af LOmedlemmerne se miljø som et væsentligt problem Finanslovsforhandlingerne og de markante ændringer i efterlønsordningen og folkepensionen vinder ikke gehør blandt de menige LOmedlemmer. I hvert fald ser hele 38 pct. af LO s medlemmer efterlønnen som det vigtigste politiske problem, som politikerne skal finde løsninger på i Det viser en dugfrisk Gallupanalyse, som LO s nyhedsbrev Udspil har fået gennemført. Analysen er gennemført som telefoninterview blandt 1028 LOmedlemmer i perioden fra den 12. december sidste år og frem til den 6. januar i år. Ved telefoninterviewet blev medlemmerne bedt om at svare på hvilke politiske problemer, der er de vigtigste i Danmark lige nu. Der kunne gives mere end et svar og svarene er givet uhjulpent. Analysen afslører en direkte utilfredshed med regeringens politik. I hvert fald målt i forhold til samme undersøgelse sidste år, hvor efterlønsspørgsmålet slet ikke blev nævnt. Sidste år så LOmedlemmerne flygtninge og indvandrerpolitik, miljøet, og ældrepolitik som de tre vigtigste problemer. I 1999undersøgelsen hedder topscoren blandt LOmedlemmerne altså efterlønnen, og på andenpladsen markerer 13 pct. af medlemmerne, at ældrepolitikken er et af de vigtigste problemer. På femtepladsen dukker endnu et nyt emne op, som ni pct. af medlemmerne ser som et vigtigt politisk problem, nemlig statsminister Poul Nyrup Rasmussen selv. De ni pct. af LOmedlemmerne ser enten statsministeren selv som et problem eller markerer, at han har et troværdighedsproblem eller har begået løftebrud. En anden indikator på LOmedlemmernes manglende accept af finanslovforligets konsekvenser er, at seks pct. af medlemmerne peger på pension og pensionsordninger som et af de vigtigste politiske problemer i I 98undersøgelsen var der ingen medlemmer, der pegede på dette som et vigtigt problem. Et tredje område som er nyt i årets undersøgelse er, at mange LOmedlemmer oplever, at der er problemer generelt med politikernes troværdighed og selve det demokratiske system. Fire pct. mener i år, at det er det vigtigste problem mod nul procent sidste år. 14. januar 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Gitte Redder (DJ). Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSNnr.:

2 De vigtigste politiske problemer 99 Efterløn Ældres vilkår/ældrepolitik Flygtningeog indvandrerpolitik Økonomien Poul Nyrup/S troværdighedsproblem, løfteebrud Sundhedspolitik/ventelister Socialområdet/velfærdspolitik Pension/pensionsordninger Arbejdsløsheden Børne og ungdomspolitik/ forhold for børnefamilier EUpolitik Politikernes troværdighed/ det demokratiske system Miljøet Skattepolitik Andet Ved ikke Pct Kilde: Gallup/LO Procentsatserne summerer til mere end 100% da det har været muligt at angive mere end ét svar. Flygtninge og miljøproblemer mindsket Da U DSPIL sidste år gennemførte den samme undersøgelse, afspejlede resultaterne de foregående måneders hede debat i medierne og blandt befolkningen om flygtninge og indvandrerpolitikken. I 1998 mente hele 52 pct. af LO s medlemmer, at problemerne omkring flygtninge og indvandrere var det vigtigste politiske problem. I dag vil blot 12 pct. af LO s medlemmer skrive under på dette udsagn. Den megen uro omkring finanslovsforhandlingerne og ændringerne i efterlønnen har åbenbart sat sit tydelige spor blandt LOmedlemmerne. For et år siden kom miljøproblemerne ind på en klar andenplads. I UDSPIL s nye undersøgelse har blot tre pct. af medlemmerne markeret miljøet som et vigtigt problem. At efterlønsproblematikken optager megen plads i debatten blandt LO s medlemmer, fremgår også af det faktum, at et problem som arbejdsløshed ikke længere vægtes som et vigtigt problem af mere end fem pct. På listen over problemer var det sidste år det sjette vigtigste, mens det i år er faldet til en niendeplads. Økonomien opleves som pro b l e m f y l d t Trods stadigt faldende ledighed og en nogenlunde stabil økonomi oplever 11 pct. af LOmedlemmerne økonomien som et af de vigtigste problemer. Det er en stigning i forhold til undersøgelsen sidste år på tre pct. Det kan måske tages som udtryk for, at LOmedlemmerne trods pinsepakke og finanslovforlig ikke oplever samme behov for indgreb og forandringer, som politikerne og regeringspartierne. Årets holdningsundersøgelse er i udpræget grad kendetegnet ved LOmedlemmernes bekymring over de resultater, som regeringspartierne har fået gennemført. Det viser svarene, der markerer utilfredshed med såvel efterlønnen, økonomien generelt og i særdeleshed det politiske system og statsministerens person. Emner eller problemstillinger, der slet ikke var nævnt i 1998undersøgelsen. Derfor er de to års undersøgelser ikke helt sammenlignelige. Det skal nævnes, at mange medlemmer i alt 13 pct. nævner en række emner som de vigtigste politiske problemer i Dog har ingen af disse emner kunnet samle mere end to pct., hvorfor de er placeret i rubrikken andet. Disse emner spænder fra erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik til ulandshjælp og fødevarepolitik. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Side 2

3 LOholdningsanalyse Fuld gennemslagskraft for fagbevægelsens opgaver LOmedlemmerne kvitterer for LO s faglige fokusering på retten til et sundt arbejde og solidariteten med samfundets svagest stillede. Det viser ny Gallupanalyse af medlemmernes prioritering af fagbevægelsens vigtigste opgaver i 1999 Skal de faglige ledere levere en god faglig og politisk indsats i år, står et bedre arbejdsmiljø øverst på en prioriteret opgaveliste fra fagbevægelsens medlemmer. Det fremgår af en Gallupanalyse, som UDSPIL har fået gennemført samtidig med undersøgelsen af LOmedlemmernes prioritering af de vigtigste politiske problemer, Danmark står overfor i Undersøgelsen baserer sig på telefoninterview med 1028 LOmedlemmer, og er gennemført i perioden 12. december og frem til den 6. januar i år. Medlemmerne blev bedt om at forholde sig til en række forskellige faglige politikområder og vurdere, om de var meget vigtige, vigtige, ikke så vigtige eller slet ikke vigtige. Resultatet er en entydig opbakning til fagbevægelsens vigtigste indsatsområder. De fem højest prioriterede politikområder hedder arbejdsmiljø, bekæmpelse af arbejdsløshed, skånejob, bedre uddannelsesmuligheder og bedre pensionsordninger. Først på en sjetteplads kommer ønsket om højere løn. I bunden af listen kommer emner, som det at udgive aviser, behandle EUspørgsmål, kortere arbejdstid, integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og længere ferie. Solidaritet i højsædet Det er et meget tilfredsstillende resultat, som fagbevægelsen kun kan glæde sig over. Først og fremmest fordi fagbevægelsens medlemmer er mere fremsynede end de ellers får skyld for at være. Det er i mine øjne langt mere progressivt og udtryk for en stærk solidaritet, når så mange af LOmedlemmerne interesserer sig for et bedre arbejdsmiljø, bekæmpelse af ledigheden, etablering af skånejob og bedre uddannelse fremfor de mere kortsigtede forbedringer, der kan opnås gennem højere løn, længere ferie og kortere arbejdstid. Det viser, at LOmedlemmerne udmærket er klar over, at det er vigtigere at få vore ledige kolleger i arbejde og skaffe plads på arbejdsmarkedet til de alt for mange, der ikke er i stand til at levere en fuld arbejdsindsats, siger LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum i en kommentar til undersøgelsen. Æ l d re LOmedlemmer vil have skånejob Et af de interessante resultater ved dette års undersøgelse er, at i alt 47 pct. LOmedlemmerne mener, at det er meget vigtigt, at fagbevægelsen skal kæmpe for flere skånejob til kolleger, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at levere en fuld arbejdsindsats. Da undersøgelsen blev gennemført sidste år, kunne bare 36 pct. skrive under på, at det er meget vigtigt. Side 3

4 Fagbevægelsens vigtigste opgaver ifølge LOmedlemmerne Arbejdsmiljø Bekæmpe arbejdsløshed Skånejobs Bedre uddannelsesmuligheder Pensionsordninger Bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv Højere løn Gøre arbejdet mere interessant Udligne lønforskelle Længere ferie Integration af flygtninge/indvandrere på arbejdsmarkedet Kortere arbejdstid EUspørgsmål Udgive aviser 4 % 21 % 21 % 19 % 17 % 14 % 11 % 30 % 28 % 54 % 52 % 47 % 41 % 40 % Arbejdmiljø, bekæmpelse af ledigheden og etablering af skånejob er ifølge LOmedlemmerne de tre vigtigste opgaver som fagbevægelsenskal løse. Kilde: Gallup og LO Udspil. Ser man lidt nærmere på tallene, viser undersøgelsen, at det især er de lidt ældre LOmedlemmer, der finder det meget vigtigt med skånejob. I alt 37 pct. af de 1524 årige mener, at det er meget vigtigt, mens hele 66 pct. af de LOmedlemmer, der er mere end 60 år mener, det er meget vigtigt. Der er også en mindre forskel mellem mænd og kvinder, idet 45 pct. af de mandlige LOmedlemmer mener, det er meget vigtigt med skånejob mod 49 pct. af kvinderne. B e d re sammenhæng mellem familie og arbejdsliv Også når der fokuseres på opgaven med at skabe bedre sammenhænge mellem familieog arbejdslivet, er der markant forskel på mænds og kvinder prioritering. I alt 30 pct. af alle LOmedlemmer mener, at det er meget vigtigt, at fagbevægelsen leverer denne vare. Men det dækker over, at bare 26 pct. af mændene kan skriver under på dette udsagn mod 34 pct. af kvinderne. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Side 4

5 LOmedlemmerne og efterlønnen Fire ud af ti LOmedlemmer vil ikke betale efterlønskontingentet Pct Pct. som har tænkt sig at betale det nye særlige efterlønskontingent, som fremover vil være en forudsætning for at kunne gå på efterløn. Kilde: Gallup/LO Næsten syv ud af ti LOmedlemmer vil trække sig senere tilbage Pct F i re ud af ti LOmedlemmer siger nej til efterlønskontingentet LOmedlemmerne deler sig næsten i tre lige store lejre, når der skal tages stilling til de nye efterlønsregler. Næsten fire ud af ti siger nej til at ville betale det nye efterlønskontingent. Næsten lige så mange siger ja til at ville betale, mens hver fjerde ikke har taget stilling, viser en meningsmåling UDSPIL har fået gennemført. Undersøgelsen viser også, at der er skabt en kløft mellem generationerne i spørgsmålet om efterlønnen 38 pct. af LOmedlemmerne har tænkt sig at betale det nye efterlønskontingent. Men næsten lige så mange helt præcist 37 pct. afviser at ville betale det ekstra kontingent. Set fra akassernes og fagbevægelsens side er det mindst lige så bekymrende, at hele 25 pct. endnu ikke har taget stilling. Det viser en meningsmåling, som Gallupanalyseinstituttet har foretaget for UDSPIL. Det tyder på, at der er behov for klar og faktuel information til medlemmerne, så ingen er i tvivl om den nye ordning, når den træder i kraft. Men det kræver jo, at folketing og regering med stor hast får færdiggjort lovgrundlaget. Det venter vi på i spænding, siger LO s formand i en kommentar til undersøgelsens resultat. Stor generationskløft Undersøgelsen, som er gennemført som telefoninterview blandt 899 LOmedlemmer, viser også, at spørgsmålet om det nye efterlønskontingent splitter LOmedlemmerne på tværs af generationerne. Blandt medlemmer under 40 år siger kun 32 pct. ja til at ville betale det nye kontingent. Omvendt siger hele 54 pct. blandt medlemmerne over 60 år ja. I alle aldersgrupper vil ca. hver tredje sige nej tak til at betale kontingentet. Det er blandt tvivlerne, der er størst tendens til at ende med at betale kontingent i takt med stigende alder. Således er der blot 14 pct., der ikke ved, om de vil betale eller ej, når de er 60 år eller derover. Virker efter hensigten Hvis hensigten fra partierne bag finansloven har været at få lønmodtagerne til at arbejde i længere tid, vil de nye pensions og efterlønsregler virke efter intentionerne. I hvert fald viser undersøgelsen klart, at hele 69 pct. af LOmedlemmerne nu planlægger en senere tilbagetrækningsalder end før ændringerne. Kun fire pct. vil trække sig endnu tidligere tilbage, mens hele 27 pct. endnu ikke har taget stilling til, om de nye regler får dem til at blive længere tid på arbejdsmarkedet eller ej. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yd e r l i g e re kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Pct. som på baggrund af de nye regler for efterløn og pension vil trække sig tidligere eller senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Kilde: Gallup/LO Side 5

6 Holdningen Af LO s formand Hans Jensen I n f o rmation og kommunikation må i højsædet Når holdningsundersøgelser afslører, at op mod hvert fjerde LOmedlem er i tvivl om de nye efterløns og pensionsregler, kan det slås fast, at det måske aldrig har været vigtigere med en sober og faktuel information til medlemmerne om de nye regler og deres konsekvenser. Men det kræver, at regering og folketing hurtigt får skabt lovgrundlaget, så LOmedlemmerne kan tage stilling. Usikkerheden må udryddes, skriver LO s formand Hans Jensen i Holdningen Usikkerhed, ny efterløn og ændrede pensionsregler, dårlig kommunikation og hastværk. Det er nogle af de ingredienser, der har bagt den rævekage, som for indeværende har givet Socialdemokratiet de dårligste meningsmålinger i dette århundrede. I bagklogskabens hellige navn havde det været bedre at indgå en hensigtserklæring og så få ændret efterlønnen og folkepensionen efter en grundig debat med befolkningen og dens partier og interesseorganisationer. De overordnede mål kunne været nået uden det hastværk og den usikkerhed, som finanslovaftalen nu har medført. Når næsten fire ud af ti LOmedlemmer ønsker ikke at betale det ekstra efterlønskontingent og når næsten hvert fjerde medlem endnu ikke ved, om de vil betale, når ordningen bliver gennemført, ja, så siger det klarere end med mange ord, at der slet og ret mangler information om den nye ordning. Ren og faktuel information, der hverken har til hensigt at overbevise om det fornuftige eller ufornuftige i ordningen. Men information, der ærligt og redeligt sætter hver enkelt i stand til at træffe sit eget valg. Det er naturligvis også en stor opgave for fagbevægelsen og akasserne. Og en opgave, som vi gerne påtager os. Men det kræver, at der snart kommer afklaring på en række udestående problemer. En afklaring, som vi først kan tage stilling til, når lovgrundlaget foreligger. Og det gør det ikke endnu. LOundersøgelsen viser klart, at der er skabt en splittelse mellem generationerne. De yngre LOmedlemmer er mest utilbøjelige til at ville betale, mens de ældre medlemmer åbenbart stadig har tiltro, at efterlønnen eksisterer, når de bliver 60 år, og dermed kan benytte sig af ordningen. Regering og folketing skylder LOmedlemmerne at skabe den nødvendige afklaring, så også de yngre generationer kan få den nødvendige tiltro til, at ordningen fortsat eksisterer, når den bliver aktuel for dem. Eller at den i det mindste er skruet sådan sammen, at der er tale om en personlig efterlønskonto, der betyder, at kontingentet betales tilbage, hvis ordningen ophæves eller ændres drastisk. Det vil levere den nødvendige tryghed, så LOmedlemmerne vælger at blive i ordningen og forhindre en stor generationskløft. En sådan aftale har LO faktisk indgået med regeringen. Men vi mangler endnu at se den skrevet ind i lovteksten. Side 6

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere