Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at arbejdsmiljøet ikke adskiller sig væsentligt fra resten af arbejdsmarkedet. Stærk sammenhæng mellem OKdækning og sikkerhedsarbejdet. 3 Hver anden arbejdsplads, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst har heller ikke en sikkerhedsrepræsentant. Holdningen At mangle en sikkerhedsrepræsentant er et symptom på, at arbejdsgiverne ikke har forstået, at ansvaret for arbejdsmiljøet kun kan løftes i samarbejdet mellem virksomheden og dens medarbejdere, skriver LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Arbejdsmiljø Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven På næsten hver tredje af de mindre virksomheder med mellem 5 og 2 ansatte har de ansatte ikke valgt nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at arbejdsmiljøet målt på antallet af ulykker ikke adskiller sig væsentligt fra resten af arbejdsmarkedet. Manglen på sikkerhedsrepræsentanter er især voldsom inden for handel og i hotel- og restaurationsbranchen. Mange lønmodtagere på mindre arbejdspladser har ikke nogen sikkerhedsrepræsentant. I virksomheder med mellem 5 og 2 ansatte er det op mod en tredjedel 32 procent som ikke har nogen sikkerhedsrepræsentant, sådan som Arbejdsmiljøloven ellers foreskriver. Det viser LO-undersøgelsen Ansættelses- og organisationsforhold 2, som baserer sig på interview med godt 5. LO-lønmodtagere. Dette hul i virksomhedernes sikkerhedsarbejde, skyldes ikke, at der er mindre problemer med arbejdsmiljøet i form af færre ulykker sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked. En særkørsel fra Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik, som LO har fået foretaget, viser, at 14 procent af de anmeldte ulykker i 1999 stammede fra netop denne gruppe af virksomheder. Går man videre med regnestykket og ser på risikoen for at blive udsat for en arbejdsulykke ved at sammenholde antallet af registrerede ulykker med antallet af ansatte, når man ganske vist frem til, at der på de mindre arbejdspladser er en smule lavere ulykkesrisiko end gennemsnitligt. Den beregning tager dog ikke højde for, at problemet med manglende anmeldelse og registrering af arbejdsulykker især er udpræget på mindre virksomheder. Derfor er det rimeligt at antage, at ulykkesrisikoen på mindre arbejdspladser er mindst lige så stor som på arbejdsmarkedet i øvrigt. Antal lønmodtagere, der ikke har valgt sikkerhedsrepræsentant, procent 8 68 Udspil 9. marts 21 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf. 3524, fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: >1 Kilde: LO, Ansættelses- og organisationsforhold 2.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Andel, der i år 2 havde valgt en sikkerhedsrepræsentant på virksomheder med fem eller flere ansatte på forskellige brancheområder, procent Offentlig administration 9 Undervisning 89 Velfærdsinstitutioner 87 Fremstilling 81 Transport 81 Primær 78 Anden 74 Bygge/anlæg 71 Penge/ejendom 71 Øvrig service 67 Handel 54 Restauration 44 Kilde: LO, Ansættelses- og organisationsforhold 2. Alt i alt blev der i 1999 anmeldt arbejdsulykker fra virksomheder med under 1 ansatte. Det - sammenholdt med den lave dækning af valgte sikkerhedsrepræsentanter - peger i retning af, at det er nødvendigt at skærpe arbejdsmiljøindsatsen på de mindre virksomheder eksempelvis ved at skærpe kravet om organisering af sikkerhedsarbejdet med henvisning til, at de små virksomheder også har behov for at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet. Lever ikke op til regler Med undtagelse af handel- og kontorområdet har virksomheder siden 1998 haft pligt til at oprette sikkerhedsorganisation, hvis der er fem eller flere ansatte på arbejdspladsen. Tidligere lå grænsen på ti medarbejdere. Den grænse fik handel og kontor lov til at beholde frem til 1. juli i år, hvor fem personers-reglen så kommer til at gælde for alle. Alligevel viser LO s undersøgelse, at der stadig er 43 procent af virksomhederne, med 5-9 ansatte, der ikke har valgt en sikkerhedsrepræsentant. Ser man på, hvor mange lønmodtagere, som har sikkerhedsrepræsentant fordelt efter virksomhedernes størrelse, viser det sig, at langt de fleste lønmodtagere på offentlige virksomheder er omfattet af en sikkerhedsorganisation. På private virksomheder, er der også en pæn del af lønmodtagerne på de store virksomheder, som er omfattet, selvom der stadig kun er 75 procent af lønmodtagerne på virksomheder med mellem 2 til 1 ansatte som har sikkerhedsorganisation. Og på små virksomheder med under 2 ansatte drejer det sig om endnu færre. I private virksomheder med under 1 ansatte mangler der sikkerhedsrepræsentant på næsten to ud af tre arbedspladser. Både inden for det private såvel som i de offentlige virksomheder bliver den andel af lønmodtagerne, som ikke har sikkerhedsrepræsentant mindre og mindre jo større virksomheder der undersøges. Arbejdsulykker i alt og alvorlige ulykker fordelt på virksomhedsstørrelse, indeks= >1 Arbejdsulykker i alt Alvorlige ulykker Note: Indeks 1 svarer til gennemsnitsniveauet for samtlige ulykker. Kilde: Arbejdstilsynet, Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Lempelse slår igennem De lempelige regler for sikkerhedsorganisering i handelssektoren slår igennem, hvis man ser på tallene branchevis. Inden for handel er det kun 54 procent af medarbejderne, der har valgt en sikkerhedsrepræsentant. Overraskende er det imidlertid, at også restaurationsbranchen ligger meget lavt. Her har kun 44 procent valgt en sikkerhedsrepræsentant. Årsagen til, at det især er inden for hotel og restauration og handel, der mangler sikkerhedsorganisation, kan blandt andet være, at disse brancher generelt har flere små arbejdspladser. Såvel i handels- som i hotelog restaurationsbranchen er en stor del af arbejdsstyrken beskæftiget på mindre virksomheder. I alt er cirka 3 procent af handels- og hotelog restaurationsbranchens lønmodtagere ansat på arbejdspladser med færre end 1 ansatte. Og omkring 5 procent, dvs. næsten halvdelen, er beskæftiget på arbejdspladser med færre end 2 ansatte. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon Den samlede analyse af udbredelsen af sikkerhedsorganisationen og sikkerhedsrepræsentanter i offentlige og private virksomheder offentliggøres i LO-publikationen Øje på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø Arbejdspladser med overenskomst har også sikkerhedsrepræsentant Hver anden arbejdsplads, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst har heller ikke en sikkerhedsrepræsentant. Der er en meget stærk sammenhæng mellem, om en virksomhed har tegnet overenskomst med sine ansatte, og om de så også har en sikkerhedsrepræsentant. LO-undersøgelsen, Ansættelses- og organisationsforhold 2 viser, at på arbejdspladser med fem eller flere ansatte har hele 85 procent af de medarbejdere, der er dækket af en kollektiv overenskomst, også en sikkerhedsrepræsentant. Til sammenligning er der kun valgt sikkerhedsrepræsentant på 41 procent af de arbejdspladser, hvor der ikke er tegnet overenskomst mellem ledelse og ansatte. Med andre ord har over halvdelen af virksomhederne uden overenskomst heller ikke nogen sikkerhedsrepræsentant. Andel overenskomstdækkede/ikke-overenskomstdækkede virksomheder med fem ansatte og derover der har valgt/ikke har valgt en sikkerhedsrepræsentant, procent Procent med sikkerhedsrep. Procent uden sikkerhedsrep. Antal i alt Kollektiv OK Ingen kollektiv OK Kilde: LO, Ansættelses- og organisationsforhold 2.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Samtidig er overenskomstdækningen generelt dårligere på mindre arbejdspladser, og derfor kan sammenhængen mellem valg af sikkerhedsrepræsentanter og overenskomstdækning være en af forklaringerne på, at det tilsyneladende er så svært at få de mindre virksomheder til at leve op til lovgivningens krav på området. Det er dog næppe hele forklaringen, hvilket ses af, at der på arbejdspladser med 5-9 medarbejdere er 43 procent af de, som er dækket af en kollektiv overenskomst, der har valgt en sikkerhedsrepræsentant, mens tallet for de større virksomheder ligger langt højere. Omvendt er det kun 14 procent, der har valgt sikkerhedsrepræsentant på små virksomheder (5-9 medarbejdere) uden overenskomst. På samme måde er der en klar sammenhæng mellem, om der er valgt henholdsvis en sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant på virksomheden eller ej. På offentlige virksomheder ser det dog ud til, at sammenfaldet mellem valgt tillidsrepræsentant og valgt sikkerhedsrepræsentant er endnu tydeligere, men også at en større andel af de offentlige virksomheder har sikkerhedsrepræsentant, selvom de ikke har tillidsrepræsentant. Særligt på de små virksomheder har det meget stor betydning for sikkerhedsarbejdet, om der er valgt tillidsrepræsentant. Det betyder at en indsats for at få valgt tillidsrepræsentant på de små virksomheder med under 2 ansatte med stor sandsynlighed også vil betyde, at der vil blive valgt sikkerhedsrepræsentant. At der er en sammenhæng mellem overenskomster og organisering af sikkerhedsarbejdet særligt på små virksomheder kunne tyde på, at manglende overenskomst er et udtryk for at de lokale fagforeninger Sikkerhedsrepræsentanter på private virksomheder henholdsvis med og uden tillidsrepræsentant, procent >1 Pct. sikkerhedsrepræsentanter på virksomheder med tillidsrepræsentant Pct. sikkerhedsrepræsentanter på virksomheder uden tillidsrepræsentant Kilde: LO, Ansættelses- og organisationsforhold 2.

5 LO s nyhedsbrev side 5 ikke har fået etableret et samarbejde med virksomhederne endsige har fået valgt tillidsrepræsentant, og derfor heller ikke har formået at understøtte valg af sikkerhedsrepræsentant og dermed oprettelsen af en sikkerhedsorganisation. Det taler for, at de faglige organisationer forstærker den opsøgende indsats overfor små virksomheder. Det vil både kunne medføre, at der i større omfang blev indgået overenskomst og valgt sikkerhedsrepræsentanter, hvilket vil være en nødvendighed, da det åbenbart kun er relativt få mindre virksomheder, som af egen kraft får oprettet sikkerhedsorganisation. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon Sikkerhedsrepræsentanter på offentlige virksomheder henholdsvis med og uden tillidsrepræsentant, procent >1 Pct. sikkerhedsrepræsentanter på virksomheder med tillidsrepræsentant Pct. sikkerhedsrepræsentanter på virksomheder uden tillidsrepræsentant Kilde: LO, Ansættelses- og organisationsforhold 2.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Holdningen Vi må ikke svigte de små virksomheder Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Næsten hver tredje lønmodtager på virksomheder med mindre end 2 ansatte har ingen sikkerhedsrepræsentant. Det er den nedslående kendsgerning, som er blevet åbenbaret via den kortlægning af virksomhedernes sikkerhedsarbejde, som LO nu fremlægger. Men den dårlige nyhed skal ikke få os til at slå opgivende ud med armene. At mangle en sikkerhedsrepræsentant er et alvorligt problem for de ansatte uanset virksomhedernes størrelse. Men det er samtidig også et symptom. Et symptom på at arbejdsgiverne ikke har forstået, at ansvaret for arbejdsmiljøet via lovgivningen er placeret på deres skuldre, og at dette ansvar kun kan løftes i samarbejde mellem virksomheden og dens medarbejdere. Den påstand bekræftes af LO s analysearbejde som viser, at der er en snæver sammenhæng mellem et velorganiseret sikkerhedsarbejde, overenskomstdækning og det faglige aktivitetsniveau på arbejdspladsen i øvrigt. De ting kan ikke skilles ad. Derfor står vi sammen med arbejdsgiverne over for et stort arbejde med at få rusket op i de mange små virksomheder, som ikke lever op til lovgivningens krav. Ikke så meget for lovens skyld, men netop fordi de konkrete arbejdsmiljøproblemer ikke bliver mindre, bare fordi man opholder sig på en lille arbejdsplads. Ser man på antallet af anmeldte arbejdsulykker viser statistikken ganske vist, at der bliver anmeldt en smule færre ulykker på de mindre virksomheder. Men forskellen er så lille, at den bliver spist op af det velkendte fænomen, at stabelen med ulykkesanmeldelser helt automatisk stiger den dag, der bliver taget professionelt fat på at holde øje på arbejdsmiljøet. Så det korte af det lange er, at arbejdsmiljøet i de små virksomheder, hverken er værre eller bedre end i de store. Fagbevægelsen har et stort ansvar for at lønmodtagerne får valgt sikkerhedsrepræsentanter, selvom det selvfølgelig er en del af arbejdsgivernes ansvar at sørge for at medarbejdere får den nødvendige indflydelse på virksomhedens arbejdsmiljø. Der har altid været virksomheder, som ikke har oprette sikkerhedsorganisation efter arbejdsmiljølovens regler, og i LO s medlemsforbund er dette en af de faglige kerneopgaver. Det stemmer rigtigt godt overens med, at LO-medlemmerne i en lang årrække har peget på, at arbejdsmiljøet er en af de vigtigste opgaver for fagbevægelsen om ikke den vigtigste. Men der bliver endnu mere brug for, at fagbevægelsen styrker sin faglige arbejdsmiljøindsats i fremtiden. Alt for mange lønmodtagere nedslides og marginaliseres på grund af det dårlige arbejdsmiljø, og det er uacceptabelt både for de ramte lønmodtagere og deres familier, men også for virksomhederne som allerede nu mangler arbejdskraft, og som de næste 2 år vil få endnu sværere ved skaffe sig nye medarbejdere på grund af de store forandringer i befolkningens sammensætning.

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere