DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 Danske Afdeling SMÅTRYKSAFDELINGEN Vejledning r DET KONGELIGE BIBLIOTEK Publikumsorienteringer 7 København 1988

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 Danske Afdeling SMÅTRYKSAFDELINGEN Vejledning 2. rev. udg. DET KONGELIGE BIBLIOTEK Publikumsorienteringer 7 København 1988

6 INDHOLD: I. Indledning s. 3 II. Hvad er småtryk? s. 3 HI. Beskrivelse af Småtryksafdelingen s. 4 IV. Benyttelse af småtryk s. 5 V. Søgning og bestilling af småtryk s. 5 VI. Litteratur s. 14 Tillæg: Oversigt over emnegrupperne s. 15 Redigeret af Anne-Marie Smith og Steen Bille Larsen Det kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 7 ISSN Kgl. Bibi. Tryk København

7 3 I. INDLEDNING Siden 1697 har der eksisteret forskellige bestemmelser om pligtaflevering til Det kongelige Bibliotek. Småtryksafdelingen i Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling blev oprettet i 1902 i forbindelse med en udvidelse af afleveringspligten, der bl.a. medførte, at flere småtryk blev afleveret. IL HVAD ER SMATRYK? Samlingernes indhold Ordet "småtryk" skal ikke forstås helt bogstaveligt, idet småtrykket normalt defineres efter tryksagens karakter og ikke efter størrelsen. Småtryksafdelingen indeholder først og fremmest tryk, som omhandler korporationers (dvs. institutioner, firmaer og foreningers) aktuelle, interne forhold. Publikationer af mere alment/ fagligt eller historisk indhold skal søges i Danske Afdelings kataloger. Tryk med tilknytning til en korporation Karakteristiske småtryk med tilknytning til en korporation er følgende; Love og vedtægter Årsbereminger Byråds- og amtsrådsforhandlinger Regnskaber Interne tidsskrifter Vejledninger Medlemsfortegnelser og matrikler Kataloger Prislister Programmer og plakater Reklametryksager Lejlighedsaviser Sange og viser Jubilæumsskrifter og andre skrifter af blandet indhold, hvis mere end 50 % af indholdet er af aktuel, intem karakter. (Før 1937 er næsten alle jubilæumsskrifter katalogiseret).

8 4 Lokale tidsskrifter Tryk uden tilknytning til en korporation Endvidere er siden ca bestemte kategorier af lokale tidsskrifter placeret i Småtryksafdelingen: politiske blade, menighedsblade, idrætsblade, KFUM og K-blade, FDF-blade, grundejer- og lejerforeningsblade. Endelig placeres traditionelt i Småtryksafdelingen en række kategorier, som ikke har tilknytning til en korporation, men som det har været uhensigtsmæssigt at katalogisere: Enkelte lyriske digte Skillingsviser (især fra 2. halvdel af det 19. århundrede) Enkelte personelle lejlighedsviser og -taler Enkelte prædikener Enkelte mindre traktater Telefonbøger Kalendere Lommebøger Vejvisere fra ca ff. IH. BESKRIVELSE AF SMÅTRYKS AFDELINGEN Ordning og opstilling Det fordres ikke, at låneren kender de interne opstillingsprincipper, men en kort orientering er nyttig. Danske Afdelings Småtryksafdeling er en systematisk opstillet samling af tryksager, ordnet efter et særligt system, som er et kombineret biblioteks- og arkivsystem. Stoffet er opstillet i ca. 100 emnegrupper (se side 15), inden for hvilke en korporations udgivelser holdes samlet på den plads i systemet, den efter sit hovedformål har fået. Inden for den enkelte gruppe gælder normalt, at en korporations underafdelinger holdes sammen med korporationen, selv om deres virksomhed ikke naturligt hører hjemme i emnegruppen, f.eks. følger et firmas musik-, kunst-, teater- og idrætsforeninger firmaet.

9 Udtaget småtryk Hovedparten af småtrykket fra før 1902 er ikke indordnet i de ovennævnte emnegrupper, men skal søges i den systematiske katalog for samling, hvor det er afmærket med rødt og blåt kryds. IV. BENYTTELSE AF SMATRYK Benyttelse Besøg i afdelingen Kopiering af materiale Småtryk kan ikke hjemlånes, men skal benyttes på Det kongelige Biblioteks læsesal. Dog kan det som regel udlånes til andre biblioteker. Ved større undersøgelser kan man i særlige tilfælde efter forudgående aftale arbejde med materialet i selve Småtryksafdelingen. Kopiering af materiale - fotokopi, mikrofilm etc - kan foretages på bibliotekets sædvanlige vilkår. V. SØGNING OG BESTILLING AF SMÅTRYK Forundersøgelsen Søgning af småtryk kan til en vis grad sammenlignes med søgning af arkivmateriale. Man må i givet fald igennem en forundersøgelse for at finde frem til de institutioner, foreninger eller firmaer, som på et givet tidspunkt har eksisteret, og hvis virksomhed har relation til det pågældende emne. Drejer det sig f.eks. om en topografisk undersøgelse, bør man først sætte sig ind i det pågældende lokalområdes historie. På samme måde må man først sætte sig ind i f.eks. et bestemt fags udvikling for derefter at kunne finde frem til de pågældende lokaliteter og virksomheder. Her kan man støtte sig på den eksisterende litteratur og på håndbøger (vejvisere, telefonbøger, statistiske værker, årbøger, samlede fremstillinger m.m.).

10 AALBORG STIFTSTIDENDE A/S Reg. nr VEDTÆGTER Aalborg. 1977

11 Søgning i Danske Afdeling: Begynd som hovedregel i katalogerne Bestilling uden søgning i katalogerne: Korporation og nøjagtig titel kendes Når man - efter en eventuel forundersøgelse - skal foretage selve materialesøgningen i Danske Afdeling, begynder man som hovedregel i afdelingens kataloger. Det skyldes, at man ikke altid ud fra titlen kan se, om en publikation er småtryk. Man kan dog undgå at søge i katalogerne, hvis materialet falder ind under de i afsnit II, (side 3) nævnte kategorier. På grund af samlingens opbygning skal den udgivende eller omhandlede korporation altid fremgå af bestillingen. Såfremt korporationens navn og publikationens nøjagtige og fuldstændige titel og udgivelsesår kendes, anføres disse oplysninger på bestillingssedlen således: DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN NB 1 TYDELIG SKRIFT [ Bibliotekets noteringer Katalogsignatur Format Tidssknftysene, bind, år Forfatter/udgiver (efternavn først) Titel Dato Aalborg Stiftstidende Vedtægter i Navn, adresse 1/ Navn Eksp af Antal bd Byttet Udlånt Dato HOLD Adresse : Trykkested Aalborg Trykkeår 1977 Tlf nr Plads- el vognnr

12 K 1 K K i ; L I C, F O R K N I N f. F O H INDRE MISSION I K 0 B K N H A V N IS 8. >3/1 ) GAVER OG REGNSKAB 1, JANUAR 31. DECEMBER 1922 SANGBLAD ^ Ch' fføw :( Kirkelig Forening for indre Mission i København.

13 Korporation kendes, men ikke titel Ønsker man at vide, om der findes småtryk vedr. en bestemt korporation, udfylder man en bestillingsseddel, hvor man angiver, hvilken korporation, man ønsker undersøgt, samt hvilke typer af materiale, man er interesseret i. Periode skal altid anføres: DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN NB' TYDELIG SKRIFT Bibliotekets noteringer Katalogsignatur Format Tidssknftyserie, bind. år Forfatter/udgiver (efternavn først) Titel Småtryk vedr. Kirkelig forening for Indre mission i København T Trykkested : Trykkeår Dato (love, beretninger, regnskaber) for perioden Navn, adresse Navn Eksp af Antal bd j Byttet Adresse Udlånt Dato Til nr H L Plads- el vognnr. Bestilling efter søgning i katalogerne Indførsler mærket med rødt og blåt kryds - udtaget småtryk I alle andre tilfælde bør man - efter en eventuel forundersøgelse - starte sin søgning i Danske Afdelings kataloger. I samlings systematiske katalog vil man kunne finde indførsler af småtryk - især fra tiden før som er mærket med rødt og blåt kryds. I den systematiske katalog for samling findes småtrykket især i de lokalafgrænsede katalogbind: Norden 31; Danmarks almindelige Topografi. Københavns Topografi og Historie 32, Danmarks specielle Topografi 33 ;

14 Love Dagmap-TIxeatrøts Personale. 20. Å! Skrigen, Kalden, Syngen, Dansen, Pægtuiog og Støien paa Scenen, naar Tæppet er nede, mu&feres fra det Øjeblik Huset aabnes for PuWikiun indtil Forestillingens Bude med 4 Kr. for dem,,s<nn ere sysselsatte ved Optøreisen og med 8 Kr. for dem, %m ere tilstede paa 'J'lieatret uden af have Tjeneste. mar Saison

15 Danmarks indre Forhold 34^'^; Færøerne, Island, Grønland, Vestindien 39; Slesvig og Holsten 40 Norge 41, Der findes en særlig vejledning i benyttelsen af den systematiske katalog for samling (se side 14), og et emneordsregister, som kan være en hjælp ved søgning af litteratur om et bestemt emne. Det udtagne småtryk bestilles ved at anføre titel og trykkeår, samt katalogsignatur med tilføjelsen "Udt. småtryk". Nedenstående eksempel er fra katalogbind 34 side 474. Tryksagen er i oktavformat: NB 1 TYDELIG SKRIF Kalalogsignatur ttt Format Udt. småtryk Tidsskn'l/sene bmcl. ar DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN Bibliotekets notei Forfatter/udgiver (efternavn forsti Titel Love for Dagmarteatrets Personale Datu Navr, adresse 3/ Navn Eksp af j Antal bd, Byttet Adresse : Trykkested. Trykkeår København 1882 Udlånt Dato TI! nr H L Plads- e: vognnr Overstregede indførsler I samlings systematiske katalog vil man desuden kunne finde publikationer, især fra tiden før 1902, som er overført til Småtryksafdelingen. Dette er markeret med en blyantsoverstregning. Disse titler bestilles som det øvrige småtryk ved på bestillingssedlen at angive korporationens navn og publikationens nøjagtige

16 12 pi Ijj'l * X**'* idd/ajje jk-jx /$-. > «*.<, Æ I JuULJrJ XaA-fé.,, Éj..,&éijU~ l.//lu/tt 3U> yø 1-4 v I ri«^amiiy ftrpumv, li.sfhusut- /t.fy/- l!b~ 4f Jf i&] '.tåj JUJ* éf A- 1* j.kit^a" ««/» <ya'-aoalje* Jtn&ts* tø- Sl.-JlUtfj Cl JnnJt Ju/e-duifa *.i..,,'6^ tsuf b /cjidkfi ^jufauy fm-ffi, (i&* ttf' /n rre/ / /% /< MAJ få /tø 1 X^' V>^ - Jtdt&J-SfM' ^rj+fta.a $t/2. AfZ,/&S' 9 tnj*#*/ *>,*//**?%. U / t**,åmi-*.*>~'jf*r 'J-U***** ^ / jfa*f4yrvf>ak d*r*&rxa ^,..._.i -.., J'j, < 01, //v/ \3* J ^J4 %i. i! M - -,? X'xi 1: \s%*, t i i ø i'j "n/f'*,! J/\* rjifhri /'/ y ' y f/r t,./*,, ^/it./i'// ( /l?? / ~' f' ) >1 t ^.. Jlé~i>»U(e/t/,.,.**- JH'/,. y - a *i h,gfci gfatjøim *rtf, attåtaht6 tin. yfeåtr, - -.jiifytk L futiiitiky Juik, J,/> ihcu'irfea/ith b fr- ~ t, ri.j,//.r,./ t /&. / g/,/j tr rt ^tn 'i '* r**', t:j, i*jt. -ÅiiHfdu, W- J(6-HfiUu>», a Jle^rtUt fyfafa**'*, *>U >'^c&'ic V XTHS,,»r.-Åuf»/La., / h*4t Mum* ^ m m/k f. J&j I.-<> -.// j..,få.ty.i,,),/&% i * < /. t^'cxk.w*' "^*2 'H ' b.^isua. jfaturmk tf.fø. -w b- *t ' 'ja. '-eb*#'. \. K w^ ; '»> Wi ^4.^- \ t»w - '&%**'* CvAAÅy^,,a ** J/*\ *rti-l* W,,.^ t 0! -^,. i.viv.«f«'m» li'i»i»/.jajm. t}fa'au M***., 7 L^//,f.^ /jføulj&j fi P^J,- atyj A^S ^ (3 ' C* ) *, /l%/. '4,/' I ; im?,, /«/. /><r/- ^ XiU&M^d^ ^»-...^ tf 'Awr--» j««fc % fø'tdbjjr&jmtfi-h.jp' M&é f %JUk» laf,,%w»<w/y, d.dj&m mmu. w: ay' ' mzt.éa.aéjj ém: 'lårml. fm*;, - ft'* *i<s*.-jm:j&;& ij e*i -*imtu "of-m a^to...e.-.i/ut c +?7, lis* 4*- fyjiffø* j/k.'ii <M,. /'. >!( Eksempel på kalalogside: Kalalogbind 34^', side 474 i Danske Afdelings samling. To krydser i margenen markerer udtaget småtryk. En blyantsoverstregning viser, at tryksagerne er overført til selve Småtryksafdelingen.

17 og fuldstændige titel og udgivelsesår. Se eksemplet på side Vejledning fra Småtryksafdelingens personale Hvis en undersøgelse i katalogerne ikke har givet resultat, eller hvis man ønsker en mere dybtgående undersøgelse, må man rette henvendelse til selve Småtryksafdelingen. Dette gælder også for tiden før 1902, hvilket skyldes at en væsentlig del af småtrykket i katalogbind 32, 33 og 60 (blandede tidsskrifter) er udgået af katalogeme ved en omskrivning og overført til Småtryksafdelingen. Desuden er tryksager fra tiden før 1902, der på et senere tidspunkt er indgået i biblioteket som køb eller gave, placeret i selve Småtryksafdelingen. Småtryksafdelingens personale vil altid være parat til at hjælpe med yderligere vejledning. Interne registranter Der findes følgende internt opstillede registranter: 1. Alfabetisk registrant over periodica efter 1960, der udkommer mere end en gang årligt (indeholder alle egentlige tidsskrifter af intern karakter: skoleblade, firmablade, lokale fore- ningsblade osv.). 2. Alfabetisk udgiverregistrant over alle periodica efter 1960, der udkommer en gang årligt eller sjældnere (byrådsforhandlinger, årsberetninger, kongresbereminger osv.). 3. Alfabetisk udgiverregistrant over alle periodica efter 1962, der udkommer en gang årligt eller sjældnere på 5 sider eller derunder (hovedsageligt regnskaber). 4. Alfabetisk titelregistrant over kalendere og lommebøger. 5. Pladskatalog over mikrofilm af småtryk Endelig er en skillingsviseregistrant under udarbejdelse. Småtryk i REX Med overgangen til online-katalogen REX vil en række tryksager, som er placeret i Småtryksafdelingen, kunne lokaliseres. F.eks. vil alle periodica med ISSN (International Standard Serial Number) blive lagt ind i REX. Småtryk vil i REX få signaturen: DA-småtryk

18 14 V. LITTERATUR Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kgl. Bibliotek. (Fortid og Nutid, bd , side 63-98). Steen Bille Larsen: Det kgl. Biblioteks danske Småtryksafdeling - dens anvendelse i studier af arbejderbevægelsens historie. (Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, nr , side 31-51). Danske Afdeling. Systematisk katalog for samling ( ). Vejledning. København. Det kongelige Bibliotek (Publikumsorienteringer 6). ISSN Lokale småtryk: fortegnelse over småtryk vedrørende danske lokaliteter uden for København: registreret i Småtryksafdelingen i Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. Roskilde. Dansk Lokalbibliografi samling ved Therese Høeg Jacobsen s. 2. samling ved Therese Høeg Jacobsen og Eva Rasmussen XIV, 376 s.

19 15 TILLÆG: Oversigt over emnegrupperne Genoptryk af s af Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kongelige Bibliotek. (Fortid og nutid, bd ). Kortfattet oversigt over emnegrupperne med angivelse af emner og typer af tryk, hvis placering ikke forekommer umiddelbart indlysende, og de væsentligste placeringsregler. Adspredelser. Programmer og plakater for cirkus, varietéer og aftenunderholdninger. Enkelte kunstnere (varieté- og kabaretkunstnere, oplæsere, visesangere etc.)- Basarer, panoptikon, menagerier, folkemøder og -fester (karneval, bal). Artister, tankelæsere, tryllekunstnere. Engageringsbureauer. Foreninger af personer, som er beskæftiget i forlystelsesbranchen. Anti-afholdsforeninger (Den personli Afhold. Redningshjem og afholdshjem. ge friheds værn). En stor gruppe, der tidligere havde en enorm accession af foreningstryksager. Den er nu hendøende og fortæller ligesom gruppen Filantropi sin egen historie om det private initiativs forfald. Emnet er alkohol og tobak, nu også narkotika. Aktieselskaber. Alfabetisk ordnet. Opsamlingsgruppe for alle andre firmaer end andelsselskaber (Handel) og firmaer, der trækkes til andre emnegrupper (Forsikring, Penge, Landbrug, Havebrug etc.). Indeholder enkelte firmaers vedtægter, regnskaber og beretninger, tidsskrifter m. m. Instruktionsbøger o. 1. for enkelte varer findes her, men ikke kataloger og prislister (Prislister). Arbejdsgivere. Foreninger alfabetisk ordnet efter fag. Opsamlingsgruppe for foreninger af arbejdsgivere (mestre) inden for alle fag, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand, el etc.). Auktioner. Auktionskataloger over løsøre - kun opbevaret i begrænset omfang. Opsamlingsgruppe for auktioner, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Bogvæsen, Kunst). Bogvæsen. Boghandler-, antikvar- og auktionskataloger. Fagets repræsentanter: Forlæggere, boghandlere, bogtrykkere, typografer og bogbindere. Bibliofilklubber. Skriftprøvebøger. En samling af ældre subskriptionsindbydelser.

20 16 Borgerforeninger. Lokalt ordnet. Brandvæsen. Lokalt ordnet. Broderskaber. Alfabetisk ordnet. Loger og ordener: Frimurere, I.O.O.F. Rotary og andre. Bygningsvæsen. Institutioner beskæftiget med byggeforskning, byplanlægning og boligtilsyn. Bygningsvedtægter. Parcel-, grundejer-, ejendoms-, boligselskaber og -foreninger. Lejerforeninger. Bygningsinspektører, ejendomsmæglere og -handlere. Fjernvarmecentraler. Vejlag. Danmark under og efter Besættelsen. Opråb og plakater. Særlige foranstaltninger, foreninger og korps. Den almindelige påvirkning af det danske samfund under besættelsen og krigen (vareknaphed, dyrtid etc.) skal søges i andre emnegrupper (Handel, Forsorg etc.). Illegale tryksager er i hovedsagen indlemmet i Det kgl. Biblioteks illegale samling (småtrykket kan findes i bibliografien Besættelsestidens illegale blade og bøger , trykt I Besættelsestidens Fakta er optaget Frihedsrådets proklamationer og meddelelser). Danske i udlandet. Foreninger af danske, der er eller har været i udlandet. Emigration. Rebildfester. Efterkommere af danske betragtes ikke som danske (se dog Udenlandsk småtryk). Herunder kun foreninger, der har til formål at opretholde en kontakt eller venskabsforbindelse med udlandet. Foreninger, der som formål har at dyrke kulturelle eller politiske forbindelser med udlandet, findes under Politik, og foreninger, der som hovedformål har at dyrke et fremmed lands sprog eller litteratur, under Lærde selskaber: Sprog. Gruppen trækker i forhold til Udenlandsk småtryk. De dansk-vestindiske øer. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. En scrap-bog for årene En del småtryk om øsalget. Faglige foreninger. Alfabetisk ordnet efter fag. Herunder også lærlingeforeninger. Indeholder vedtægter, (kongres)beretninger etc., men ikke overenskomster, se næste gruppe. Opsamlingsgruppe for faglige svende- og arbejderforeninger inden for alle fag, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand, el etc.).

21 Faglige forhold. Arbejdsdirektoratet. Udbyttedelingsnævnet. Arbejdsløshed og arbejdsanvisning. Voldgift (kendelser). Strejker. Overenskomster og aftaler (alfabetisk ordnet efter fag) mellem arbejdsgivere og faglige svende- og arbejderforeninger undtagen dem. der indgås af foreninger placeret under andre emnegrupper (se ovenfor under Faglige foreninger). Overenskomster indordnes altid under den forening, hvis medlemmer udfører arbejdet. Filantropi. Stiftelser. Legater. Filantropiske foretagender med formål som fremskaffelse af arbejde, bespisning, oprettelse af hjem for mænd, kvinder og børn. understøttelse til nødlidende (under krige) og syge, tyende og fanger. Hær. Kristeligt filantropisk arbejde findes under Kirkeliv. Gruppen Forsorgs vækst i forhold til denne gruppe viser samfundsudviklingen. 17 Frelsens Filn} og lysbilleder. Det danske Filmmuseum. Statens filmcentral. Dansk Kulturfilm. Filmproduktion og -udlejning. Skolefilm. Fagets repræsentanter (biografinspektører etc.). lokalt ordnet efter biograf). Filmprogrammer (de nyere er alfabetisk ordnet, de ældre Fiskeri. Gruppen har trukket fiskehandlere og lystfiskere (som kunne have været placeret under henholdsvis Handel og Idræt). Salterier. Røgerier og fiskekonservesindustri. Stenfiskere. Det er dog vist en tilsnigelse, når enkelte fiskekasse- og fiskenetfabrikker er placeret her (burde have været placeret under Aktieselskaber/Prislister). Derimod horer emnet i almindelighed hjemme her. Forsikring. Hovedsagelig alfabetisk ordnet efter forsikringsart. Selv om de fleste forsikringsselskaber nu har blandet forsikring, opretholdes inddelingen, men der findes et hjælpekartotek. Trækker efter de nye regler alle enkelte branchers forsikring. Herunder sygeforsikring. men de anerkendte statsunderstøttede syge- og fortsættelsessygekasser findes under Gensidig støtte. horsorg. Socialforskningsinstituttet. Social forvaltning og socialkontorer (lokalt ordnet). Socialinspektører og -rådgivere. Pleje- og forsorgshjem. Børnehjem. Mødrehjælp. Folkepensionister. Dyrtidsforanstaltninger (Rationeringskort). Trækker alle sociale foranstaltninger, der ikke er begyndt som filantropiske foretagender eller er placeret i andre emnegrupper. Gruppen omfatter ikke institutioner, der har patientbehandling (Hospitaler, åndssvage- og sindssygeanstalter findes under Lægekunst). Færøerne. Trækker alle tryksager vedrørende Færøerne og på det færøske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.

22 18 Gas- vand. el. Gas-, vand- og elværker. Foreninger af funktionærer og arbejdere. Danmarks elektriske materielkontrol. Stærkstrømsreglementer. Gensidig støtte. Syge- og begravelses-, støtte- og hjælpekasser. Spareforeninger. 100-mandsforeninger. Foreninger af dannebrogsmænd og-riddere. Ordensvæsenet findes under Statsstyre. Når de statsanerkendte og -understøttede sygekasser findes her, skyldes det, at de har deres oprindelse i forrige århundredes helt private sygekassesystem. Grønland. Trækker alle tryksager vedrørende Grønland og på det grønlandske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. Handel. Børsen. Vekselerere. Justervæsenet. Foreninger af handlende, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Bogvæsen, Pressen (bladhandlere), Kunst, Fiskeri etc.). Handelens arbejdsgiver- og understøttelsesforeninger. Foreninger af handels- og kontorfolk og personer med højere handelsuddannelse. Firmaer inden for spedition, reklame. Toldklarerere. Mæglere (ikke skibs- og ejendomsmæglere). Oplysningsbureauer. Kreditbøger. Kreditorforeninger. Kriseforanstaltninger (Priskontrolrådet etc., se også Forsorg). Andelsforeninger og -foretagender (andelsmejerier og -slagterier findes under Landbrug). Havebrug. (Planteavl). Statens forsøgsvirksomheder og laboratorier. Planteskoler (herunder også kataloger og prislister. Haveselskaber og kolonihaver. Dyrkning af frø og enkelte planter. Foreninger af personer med tilknytning til havebrug: havearkitekter, gartnere etc. Havne- og brovæsen. Lokalt ordnet. Hertugdømmerne. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. (Enkelte grupper savnes dog - således findes intet personelt småtryk). Herunder småtryk vedrørende Hertugdømmerne som helhed eller enkeltvis og småtryk omhandlende tidligere danske områder i den danske periode. Endvidere småtryk omhandlende forhold med relation til grænseproblemerne, herunder aktivitet til fremme for danskhed eller tyskhed i grænseområderne. Udtrykket skal fortolkes meget bredt: Hvis en tryksag anvender nabolandets sprog, betragtes dette som»aktivitet til fremme for danskhed, henholdsvis tyskhed«. Sønderjydske foreninger, grænseforeninger placeres her. Småtryk uden relation til grænseproblemerne placeres uanset udgivelses- eller trykkestedet under de øvrige emnegrupper, når det omhandler forhold nord for den nuværende grænse, eller i gruppen Udenlandsk småtryk, når det omhandler forhold syd for grænsen. Hvis det omhandler forhold syd for grænsen, skal det naturligvis kun opbevares, hvis det enten er på dansk eller udgivet/trykt i Danmark.

23 1 gruppen rindes tryksager om Genforeningen, medens småtryk om krigene i og findes under Militærvæsen. 19 Højere umlervisningsanstajter. Universiteterne. De polytekniske og farmaceutiske læreanstalter. Landbohøjskolen. Tandlægehøjskolen (Kunstakademiet er under Kunst, Musikkonservatoriet under Særlige skoler). Institutter og laboratorier under de forskellige undervisningsanstalter. Lektionskataloger. Matrikler. Beretninger. Foreninger af studerende inden for de forskellige fag. Studenterforeninger i almindelighed er placeret under gruppen Studenter. Foreninger af kandidater er placeret i de emnegrupper, hvor de efter deres fag hører hjemme. Idræt. Alfabetisk ordnet efter sportsgren (lystfiskere er dog placeret under Fiskeri). Herunder sptjdervæsen (også KFUM og K-spejdere). Set. Georgsgilder. Friluftsrådet. Fagenes fest. Industri. Industrielle fonds. Arbejds-. erhvervs- og bedriftsråd. Dansk standardiseringsråd. Statsprøveanstalten. Dansk kedelforening. Rationaliseringsforeninger. Forskellige moderåd. Håndværk og husflid. Arbejdstilsynet. Arbejderbeskyttelse. Patentvæsen. Industri- og håndværkerforeninger i almindelighed. Navere. svende og lærlinge i almindelighed. De enkelte fags svende og lærlinge er placeret under Faglige foreninger, mestrene under Arbejdsgivere. Island. Trækker aile tryksager vedrørende Island og på det islandske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. Jernhanevwsen. Herunder jernbanefærger og -broer. (ikke afleveringspligtige siden 1927). Eksempler på køreplaner Kalendere og lommebøger. Kalendere uden tekst er ikke afleveringspligtige siden Kirkeliv. Folkekirken. Kirkelige embeder (fra bisper til kordegne og klokkere). Foreninger (Foreningen for borgerlig konfirmation og borgerligt ægteskab, Oxfordbevægelsen, nu Moralsk oprustning). Enkelte sogne (kirker, menighedsarbejde, -børnehaver etc.). Filantropisk arbejde (Diakonissestiftelsen, Set. Lukasstiftelsen den lægelige del af arbejdet findes under Lægekunst). Vestindisk, grønlandsk, islandsk kirkesag vistnok den eneste undtagelse fra reglen om, at disse områder trækker alle tryksager. Indre og ydre mission. KFUM og K (undtagen spejderne). FDF. søndagsskoler. Salmer. Traktater (mindre, fortrinsvis 4-sider og folders).

24 20 Kirkegårde i almindelighed findes her, men enkelte kirkegårde findes under Topografi. Andre trossamfund. Alfabetisk ordnet. Komnninalvæsen. Spidsgruppe til Topografi; Byerne, idet den indeholder foreninger af kommunale embedsmænd. Kommunale valg og vælgerforeninger. Folketingsvalg og tryksager udgivet af politiske foreninger i anledning af kommunale valg placeres under Politik. Kongehuset. Især lejlighedstryk (programmer, festaviser, menuer, viser). Kunst. Kunstmuseer. Kunstakademiet. Arkitektur, fotografering, kunsthåndværk. Proveniensprincippet er her i nogen grad underordnet det personelle ordningsprincip. Således trækker kunst- og kunstnerforeninger de af dem afholdte udstillinger, men enkelte kunstnere trækker frem for udstillingslokalet. Dog holdes nummererede katalogrækker samlet, og der skrives henvisninger til de enkelte kunstnere. Af enkelte firmaer findes her kun kunsthandlere, reproduktionsanstalter, arkitektfirmaer. Guld- og sølvsmede, porcelænsfabrikker, keramikere etc. er flyttet til Aktieselskaber/Prislister, da gruppen efterhånden blev overfyldt med prislister, og det også blev meget svært at skelne mellem kunsthåndværk og ren industri. Kvinder. Statens husholdningsråd. Herunder alle kvindeforeninger - undtagen de politiske - og alt hvad der ifølge gammel tradition henregnes til de specielt kvindelige sysler; husholdning, håndarbejde (strikkeopskrifter), skønhedspleje etc. (dog ikke barnepleje, se Lægekunst, Filantropi, Forsorg). Landbrug. Korn- og foderstofforeninger og -forretninger. Gødningsselskaber. Mergelselskaber. Hedeselskaber. Mosekultur. Grundforbedring. Laboratorier. Diverse landbrugsinstitutioner og -foreninger. Landøkonomiske selskaber, landboog husmandsforeninger. Fleste (Hestesport under Idræt). Kvæg, herunder husdyrsygdomme). Svin (herunder svineslagterier). Andre Husdyr. Stambøger. Mejerivæsen (herunder enkelte mejerier, smør. ost. Fagets foreninger). Lejligheds- og juleaviser. Denne gruppe er ved sin blotte eksistens kommet til at trække tryksager, der ifølge proveniensprincippet skulle placeres i andre grupper (blade udgivet af handelsstandsforeninger o. 1.). Lotteri. Lægekunst. Sundhedsvedtægter. Hospitaler og institutioner for sindssyge, andssvage. blinde, døve, vanføre. Rekonvalescenthjem, kursteder og sygehjem. Me

25 21 dicinalfabrikker (herunder også kataloger og prislister). Apoteker, farmaceuter. Læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre etc. (Skolelæger under Skolevæsen). Dansk Rode Kors. Samariter. Massage. Badeanstalter. Naturlæger. Ligbrænding. Veterinærvæsen (ikke husdyrsygdomme). Rotteudryddelse og mange andre emner, som ikke har meget med hinanden at gøre. Lærde selskaber. Alfabetisk ordnet efter videnskabsgren eller stikord. Museer og arkiver, botaniske og zoologiske haver. En del foreninger er trukket ud til diverse fag (lægevidenskabelige foreninger. juristforeninger, magisterforeninger, men ikke ingeniørforeninger). Til Filosofi; Etik er flyttet det meste af en tidligere eksisterende gruppe: Humane selskaber (omfattende foreninger mod racehad, sladder etc.). Militærvæsen. Hær. flåde og luftvåben. Soldaterhjem og -mission. Hjemmeværn. Luftværn. Civilforsvar. Foreninger af hjemsendte soldater. Tryksager om krige (løbesedler, skillingsviser etc., især fra og 1864). Musik. Det samme gælder her som under Kunst. Proveniensprincippet er i nogen grad underordnet det personelle ordningsprincip. Således trækker musik- og musikerforeninger de af dem afholdte koncerter, men enkelte kunstneres koncerter trækker frem for koncertlokalet. Dog holdes koncertrækker samlet. Musikkonservatoriet er ikke her (cfr. Kunstakademiet under Kunst) og har åbenbart heller ikke været fornemt nok til at blive placeret under Højere læreanstalter, men er placeret under Særlige skoler. Musik har trukket alle faglige foreninger, ikke blot af musikere, men også klaverstemmere etc. Musikhandlere, instrumentfabrikker og grammofonselskaber findes også her (herunder kataloger og prislister). Oplysning. Folkeuniversitetet. Biblioteksvæsen (her placeres alle institutionsbiblioteker. som fungerer selvstændigt). Læseselskaber. Forsamlingshuse (den nyere tids forsamlingshuse som Ålborghallen er spredt under de forskellige emner, og tryksager om selve bygningen er placeret under Bygningsvæsen). Ungdomsforeninger (ikke de politiske). Penge. Penge og bank, men ikke børs (Handel). Sparekasser. Kredit- og hypotekforeninger. Financieringsselskaber. Låne- og andelskasser. Assistentshuset. Pantelånere. Foreninger af banker etc. og funktionærer. Personalhistorie. Lejlighedstryk (taler o. 1., men ikke viser). Gruppen er ikke stor, da det meste personelle småtryk går til andre grupper: Personelle viser. Kongehuset, Politik. Kunst, Musik, Adspredelser og andre grupper, som trækker personer qua medlemmer af en korporation. Island, Færøerne og Grønland trækker personelt småtryk.

26 22 Politi. Politivedtægter / Detektivbureauer / Politihunde / C. B. og C. B. U. Vagtværn. Evakuering. Politik. Landsting og folketing. De politiske partier og foreninger. Landstings- og folketingsvalg (kommunale valg står i Kommunalvæsen). Forsvarsog fredsforeninger. Internationale organisationer. Kulturelle forbindelser med udlandet, herunder danske institutter, Det danske Selskab etc. (se også sprogforeninger under Lærde selskaber). Skandinaviske foreninger (Norden), hjemstavnsforeninger (lokalpatriotisme!). Politiske viser (skillingsviser), viser fra grundlovs- og Himmelbjergfester. Post- og telegrafvæsen. Post- og telegrafreglementer. Filatelist- og korrespondanceklubber. Frimærkehandlere (de fleste frimærkekataloger hører ikke hjemme i Småtryksafdelingen, da de ikke er kataloger over eksisterende samlinger). Pressen. Bladhusenes interne tryksager (regnskaber, omdelerblade etc.) og tryksager vedrørende dagblade og tidsskrifter (regnskaber etc.). De politiske partiers presse. Journalister. Bladhandlere. Presse- og annoncebureauer. Dansk pressemuseum. Prislister og kataloger. Alfabetisk ordnet efter salgsartikel (der findes et å jourført kortkatalog over emnegruppen, hvoraf fremgår, hvilke kataloger skal søges under andre emnegrupper). Visse artikler er gået til andre grupper (medicinalvarer, planter, musikinstrumenter, grammofonplader etc.). Priskuranter over udført arbejde findes under Faglige forhold og andre emnegrupper (Gas, vand, el. Bogvæsen etc.). Radio og TV. Kursushefter. Lytter- og fjernseerforeninger. Radiobrancheforeninger. Foreninger af radioteknikere og -mekanikere, båndamatører. Rejseliv. Mindre turisthåndbøger. Hoteller, restauranter etc. Beværter-, hotelejer* og restauratørforeninger (ikke skibsrestauratørforeninger). Funktionærer i hotelbranchen. Turistforeninger og -bureauer. Rejsebureauer og -klubber. Automobilselskaber (Taxa). Luftfart (Sportsflyvning under Idræt). Eksempler på fartplaner, som ikke er afleveringspligtige siden Retspleje. Enkelte mindre lovsamlinger ifølge en ældre praksis (Pios love og August Olsens love). Retshjælp. Juristforeninger. Fængselsvæsenet. Enkelte love er placeret under de emner, hvor de hører hjemme. Selskabelige foreninger. Lokalt ordnet. Skattevæsen. Skattedepartementet. Landsskatteretten. Statens ligningsdirektorat. Vedtægter og skattebøger.

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

A GRATIS SERVICE YDELSER FOR BEBOERNE:

A GRATIS SERVICE YDELSER FOR BEBOERNE: A GRATIS SERVICE YDELSER FOR BEBOERNE: KLUBBEN: - Adgang til Lounge-baren - Biblioteket - Lokale med internet og mulighed for vidiokonferencer - Forretningscenter - Fjernsyns-foyer - Spillelokale - Konferrence

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning Hvad er småtryk? Småtrykssamlingen oprettes 1902 Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere