Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin"

Transkript

1 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin

2

3 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12 Amber Global Alpha...15 COIN Alternativer...18 Optimal Pension...21 oreningens noter...24 Anvendt regnskabspraksis...24 Hoved- og nøgletalsoversigt...25 Nærværende halvårsrapport for 2012 for Investeringsforeningen Investin indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. orventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Investeringsforeningen Investin 1

4 oreningsoplysninger Investeringsforeningen Investin blev stiftet den 28. april Medio 2012 omfattede foreningen 5 afdelinger: Amber Nordic Alpha, Amber Energy Alpha, Amber Global Alpha, COIN Alternativer og Optimal Pension. Investeringsforeningen Investin Otto Mønsteds Plads København V Telefon: ax: CVR nr: Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Jesper Lau Hansen (formand) Kim Esben Stenild Høibye Carsten Lønfeldt Depotselskab J.P. Morgan Europa (UK) Copenhagen Branch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Porteføljerådgivere COIN ondsmæglerselskab A/S Investeringsrådgiver Optimal Invest A/S Nykredit Bank A/S 2 Investeringsforeningen Investin

5 Ledelsespåtegning oreningens bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt halvårsrapporten for 2012 for Investeringsforeningen Investin. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar juni oreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 30. august 2012 Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage abrin-brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Bestyrelse Jesper Lau Hansen Kim Esben Stenild Høibye Carsten Lønfeldt ormand Investeringsforeningen Investin 3

6 ! "# $%& '(! ) * +, -! "# $%&. * +,! ) ), / - 0!!, $%&. & ) + ) ) + 1 ) "#, ), 2 3 -!, -!$%& & ) !5 + & / !6 ), &, 7!, ), ) ) ) " 8, 7 # ) $ / ) ), ) + /, / ) + ), + '#) ", " ) ) 3 8 #) ) * + " ) ) 8 ) + #) ", : ' ) ) $ % +/ *;) +, #) 8,

7 " ) + 8 ) ), $ " " 8 *) " ) 8 " 8 8 " " 8 " ), " + 8 8, ) 98 ",, 1 ) 8 8, " ) ), 1 ), ),! - -" # - - *) + ) < " " %+ ), 8 " + ) ), ), < +, *) 1 *) 8 &, ) ) ) 8, ) " + ) ) " + ) ) ), 8 ), # $ ) %, ) + 8 ) ) $ ) ) 8, ) " + ) 8 = ", ) 8, ) 8 *%$,, ) 8, + ) 1 *) 8 & % " ), > " * %, *%$, 1 " ) ) 8 " $ - - -%&'() - 1 " ", + ) 5 :) =?5: 1 8 ) ) 8 8 ) : =,, 8 " " 8 1 ) ", ) 8 8 ", * " 8 1 ) * ) + " ) 1 8 ), 1 " ) 1 98 " ) 8 ) " <, 8 " ) *) ) 8, 1 4 -

8 - $ - # -# # - % " 8 1 *) 8 &, ) 8, ) ) 8, 3 #) ) ) +! A! 1 ), < ), ", 1 ) ), ) 8 % ) ) ) # " 1 ) + ) 8 1 *) 8 & 1 8 ", 8 #) ) " ) 8 " ) ) ) ) % 8 )!, '

9 * <, 8 ) %, " 8, ) + " ) 8 8 % ) 1 ) ) 8, + ) 8 ) ) ) 1 *) 8 & ) 8 $ ), " ) 8 ) 1 * " ), 1 +, ) $ 1,, ), )!, 2,, <%! 0!:, + ),! '!) :,,! 7!, + ),!! 1 ), ),!!, 0! -! 1 B3$, 2 1= (! ", 1 + :! $ - # C 8 %+ ) ) # ) 8 ) " 8 ), 8 + = 8?$ D+ 8 7 ) ) 70( ) ) #) $ D+ *$<& -(! ),, + - -# ) ), # + ) " 8 %+ ) 9! $%& <% $%& *) $%& B, '!! --! 1 2$E&& /,!, "#, 6 8 ), ), ) ) < 8 " 8 * $%& *$ '7! 1 4 0

10 -, " ", " ), 3 ), " ) ) 8 ) # - ) ) 8 % ), $ " ) *) " <% ), 8 ) *) ), + " ) 8 ), + ) 1 " 8 8 ) 1 " 8, ) 8 8, <% *) + ) )1 ) + ) ), 1 " : *) " *), : ) 8 ) ) ), *) 1 ), ) "# " ) ), %+ ) :, " ) 8 8 ), ) ) ) ) 8 8, " ) ), ) ) 8 8, ", ), % ) ), D 8, ) "# 8 ) ) ) - -

11 Amber Nordic Alpha Afdelingsberetning Nedenstående afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer i aktier, udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har deres hovedaktiviteter i de nordiske og baltiske lande. Afdelingens udvikling i Afdelingen gav et afkast på 2,18% i løbet af Afkastet var således 4,74% lavere end afdelingens benchmark, der opnåede et afkast på 6,92%. I løbet af første halvår har afdelingens afkast været negativt påvirket af en konservativ porteføljesammensætning i et marked, der i perioder er steget pænt. Derudover har en række af afdelingens enkeltselskaber skuffet med faldende kurser til følge. Halvårets nettoresultat for afdelingen blev på 1,4 mio. kr. ormuen i afdelingen ultimo halvåret var 55,4 mio. kr., svarende til kr. 84,98 pr. andel. or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for orventninger oreningens generalforsamling har besluttet fusion af afdeling Amber Nordic Alpha med afdeling Nordiske okusaktier i Investeringsforeningen Nykredit Invest. usionen blev gennemført den 8. august Der henvises dermed til afsnittet vedrørende forventninger i halvårsrapporten for Investeringsforeningen Nykredit Invest, som findes på nykreditinvest.dk. Sektorfordeling 20% 10% Risiko i afdelingen Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste 5 år været 26,5% p.a., svarende til risikoniveau 7 på CI-risikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj. Sundhedspleje Industri Konsumentvarer inans Varige forbrugsg. Telekomm. Energi Materialer Likvider Informationstek. orsyning De primære risikofaktorer for afdelingen Amber Nordic Alpha er markedsrisiko, valutakursrisiko og selskabsspecifik risiko. Da afdelingens investeringer er begrænset til det nordiske marked, anses markedsrisikoen højere end for investeringer i det globale aktiemarked. Markedsrisikoen søges ikke begrænset i afdelingen, idet der ikke anvendes afledte, finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningen holdes på et minimum. Valutakursrisikoen søges ikke afdækket i afdelingen. Selskabsspecifik risiko søges begrænset ved at sprede investeringerne på selskaber i forskellige brancher samt forskellige lande i Norden. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden investin.dk. Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Investeringsforeningen Investin 9

12 Amber Nordic Alpha Nøgletal Periodens afkast i procent 2,18-20,69-9,41 1,42 19,30-1,59 Indre værdi pr. andel 84,98 83,17 95,00 86,33 63,20 100,90 A conto udlodning pr. andel (i kr.) - 0, Omkostningsprocent *) 1,22 2,06 1,03 1,08 2,65 1,19 Sharpe ratio -0,23-0,26-0, Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP *) - 3, *) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år. 10 Investeringsforeningen Investin

13 Amber Nordic Alpha Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt inansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 95,8 95,2 Øvrige finansielle instrumenter 4,2 4,8 inansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Investeringsforeningen Investin 11

14 Amber Energy Alpha Afdelingsberetning Nedenstående afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af selskaber, hvis virke er indenfor eller har relation til energisektoren. Afdelingens udvikling i Afdelingen gav et afkast på -1,51% i Afkastet var 0,57% højere end sammenligningsgrundlaget MSCI World Energy, der gav et afkast på -2,08% i samme periode. Afdelingens afkast blev positivt påvirket af en stigende oliepris og stigende investorinteresse for energisektoren samt lavere risikoaversion i første kvartal. I løbet af andet kvartal faldt afdelingen tilbage som følge af dels et tilbagefald i olieprisen, men også fordi prisen på naturgas i USA faldt dramatisk. Afdelingens eksponering til den amerikanske kulindustri påvirkede i den situation afkastet negativt. Den faldende oliepris ramte især afdelingens mindre uafhængige olieefterforskningsselskaber. De primære risikofaktorer for afdelingen Amber Energy Alpha er markedsrisiko, sektorrisiko, valutakursrisiko samt selskabsrisiko. Da afdelingens investeringsunivers er begrænset til energisektoren, anses afdelingens markedsrisiko/sektorrisiko som værende højere end for investeringer i det globale aktiemarked generelt. Markedsrisikoen søges ikke begrænset i afdelingen, idet der ikke anvendes afledte, finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningen holdes på et minimum. Valutakursrisikoen søges ikke afdækket i afdelingen. Selskabsrisiko søges begrænset ved at sprede investeringerne på mange forskellige selskaber. or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for orventninger På en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2012 blev det besluttet at afvikle afdeling Amber Energy Alpha som følge af utilfredsstillende resultater samt stærkt faldende formue. Afviklingen af afdelingen blev godkendt af inanstilsynet den 24. juli 2012, og afdelingen ventes endeligt afviklet i løbet af 2. halvår Regionsfordeling Afdelingens investeringer i selskaber beskæftiget med dybvandsboring bidrog positivt til afkastet i den sidste del af halvåret. Halvårets nettoresultat for afdelingen blev på -0,1 mio. kr. ormuen i afdelingen ultimo halvåret var 13,1 mio. kr., svarende til kr. 45,65 pr. andel. Nordamerika Sydamerika Risiko i afdelingen Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste 5 år været 29,8% p.a., svarende til risikoniveau 7 på CI-risikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj. Asien Europa Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden investin.dk. Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. 12 Investeringsforeningen Investin

15 Amber Energy Alpha Nøgletal Periodens afkast i procent -1,51-29,14-13,77 1,11 15,65-2,48 Indre værdi pr. andel 45,65 46,35 56,40 52,77 44,22 99,16 A conto udlodning pr. andel (i kr.) - 0, Omkostningsprocent *) 2,08 2,40 1,15 1,42 2,02 1,27 Sharpe ratio -0,60-0,63-0, Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP *) - 3, *) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år. Investeringsforeningen Investin 13

16 Amber Energy Alpha Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt inansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 92,9 98,2 Øvrige finansielle instrumenter 7,1 1,8 inansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 14 Investeringsforeningen Investin

17 Amber Global Alpha Afdelingsberetning Nedenstående afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer sine midler globalt i aktier. Afdelingens udvikling i Afdelingen gav et afkast på 5,07% i løbet af Afkastet var således 3,04% lavere end afdelingens benchmark, der opnåede et afkast på 8,11%. Strategien i afdelingen har i halvåret været defensiv med fokus på selskaber inden for sundhed og stabile forbrugsgoder. Derimod har afdelingen været undervægtet i forsynings- og telekommunikationssektorerne samt i den finansielle sektor, hvilket medførte, at afdelingen relativt til benchmark gav lavere afkast i 1. halvår. Halvårets nettoresultat for afdelingen blev på 1,4 mio. kr. ormuen i afdelingen ultimo halvåret var 26,4 mio. kr., svarende til kr. 85,91 pr. andel. or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for orventninger oreningens generalforsamling har besluttet fusion af afdeling Amber Global Alpha med afdeling Globale okusaktier i Investeringsforeningen Nykredit Invest. usionen blev gennemført den 8. august Der henvises dermed til afsnittet vedrørende forventninger i halvårsrapporten for Investeringsforeningen Nykredit Invest, som findes på nykreditinvest.dk. Sektorfordeling 10% Risiko i afdelingen Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste 5 år været 19,4% p.a., svarende til risikoniveau 6 på CI-risikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj. Informationstek. Varige forbrugsg. Sundhedspleje Konsumentvarer inans Industri Energi Materialer Likvider orsyning De primære risikofaktorer for afdelingen Amber Global Alpha er markedsrisiko, sektorrisiko, valutakursrisiko samt selskabsrisiko. Afdelingens markedsrisiko/sektorrisiko anses som værende på niveau med investeringer i det globale aktiemarked generelt. Markedsrisikoen søges ikke begrænset i afdelingen, idet der ikke anvendes afledte finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningen holdes på et minimum. Valutakursrisikoen søges ikke afdækket i afdelingen. Selskabsrisiko søges begrænset ved at sprede investeringerne på mange forskellige selskaber. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden investin.dk. Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Investeringsforeningen Investin 15

18 Amber Global Alpha Nøgletal * 2011* Periodens afkast i procent 5,07-18,23-9,11 Indre værdi pr. andel 85,91 81,77 90,89 A conto udlodning pr. andel (i kr.) - 0,00 - Omkostningsprocent 1,47 2,05 0,66 Sharpe ratio Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP - 3,01 - *) Afdelingen har været aktiv fra 14. februar Investeringsforeningen Investin

19 Amber Global Alpha Resultatopgørelse i kr * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt inansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 96,0 97,4 Øvrige finansielle instrumenter 4,0 2,6 inansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 *) Afdelingen har været aktiv fra 14. februar Investeringsforeningen Investin 17

20 COIN Alternativer Afdelingsberetning Nedenstående afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer i obligationer og andele i udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt i andele i danske investeringsforeninger og specialforeninger eller i foreningers afdelinger. Afdelingens udvikling i Afdelingen gav et negativt afkast på 0,35% i løbet af Afdelingen oplevede et positivt første kvartal som følge af reduceret risikoaversion, hvilket understøttede mere risikable aktiver, herunder afdelingens eksponering til virksomhedsobligationer. Tilsvarende betød den høje oliepris i årets første måneder positive resultater fra afdelingens råvareeksponering. I andet kvartal vendte udviklingen og faldende råvarepriser kostede afkast i afdelingen ligesom den intensiverede gældskrise i Europa satte virksomhedsobligationerne under pres or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for orventninger oreningens ledelse forventer et volatilt og usikkert, men også et moderat positivt andet halvår, fordi risikoaktiver vurderes attraktivt prissatte. Der er dog en række afgørende faktorer, der kan medføre volatilitet, navnlig udviklingen i den europæiske gældskrise, der kan påvirke erhvervsobligationer samt den uforudsigelige udvikling i Mellemøsten, som vil påvirke olieprisen. Aktivfordeling Råvarer Likvider Valuta Afdelingens beholdninger af mere sikre obligationer bidrog positivt til afkastet i denne fase. Halvårets nettoresultat for afdelingen blev på -0,2 mio. kr. ormuen i afdelingen ultimo halvåret var 28,4 mio. kr., svarende til kr. 97,90 pr. andel. Risiko i afdelingen Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste 5 år været 6,4% p.a., svarende til risikoniveau 4 på CI-risikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende middel. Obligationer Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden investin.dk. Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. 18 Investeringsforeningen Investin

21 COIN Alternativer Nøgletal * 2011* Periodens afkast i procent -0,35-1,76-0,45 Indre værdi pr. andel 97,90 98,24 99,55 A conto udlodning pr. andel (i kr.) - 0,00 - Omkostningsprocent 1,56 2,68 1,23 Sharpe ratio - - 0,00 Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP - 3,74 - *) Afdelingen har været aktiv fra 22. februar Investeringsforeningen Investin 19

22 COIN Alternativer Resultatopgørelse i kr * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt inansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 92,1 94,2 Øvrige finansielle instrumenter 7,9 5,8 inansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 *) Afdelingen har været aktiv fra 22. februar Investeringsforeningen Investin

23 Optimal Pension Afdelingsberetning Nedenstående afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer i en balanceret portefølje af både aktier og obligationer via investering i andele i udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt i andele i danske investeringsforeninger og specialforeninger eller i disse foreningers afdelinger i overensstemmelse med 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen følger en indeksstrategi, hvilket betyder, at afdelingens afkast skal følge afkastet for sammenligningsgrundlaget bortset fra påvirkningen fra investeringsomkostninger. Afdelingens udvikling i Afdelingen gav et afkast på 5,82 i Afkastet var 0,05% højere end sammenligningsgrundlaget, der gav et afkast på 5,77% i samme periode. Risiko i afdelingen Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste 5 år været 8,8% p.a., svarende til risikoniveau 4 på CI-risikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende middel. or yderligere uddybning af risiciene i afdelingen henvises til afsnittet om risiko i foreningens årsberetning for orventninger oreningens ledelse forventer et volatilt og usikkert, men også et moderat positivt andet halvår, fordi risikoaktiver vurderes attraktivt prissatte. Afdelingen ventes at kunne profitere af den balancerede eksponering med såvel risikoaktiver som mere stabile obligationer og levere et moderat positivt afkast med en middel risiko. Aktivfordeling Likvider I løbet af halvåret fulgte afdelingens afkast benchmarkudviklingen som forventet. Det lykkedes endvidere at skabe et lidt højere afkast end benchmark, hvilket primært skyldtes afdelingens eksponering til indeksobligationer. Aktier Obligationer Halvårets nettoresultat for afdelingen blev på 4,3 mio. kr. ormuen i afdelingen ultimo halvåret var 117,4 mio. kr., svarende til kr. 112,04 pr. andel. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden investin.dk. Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Investeringsforeningen Investin 21

24 Optimal Pension Nøgletal Periodens afkast i procent 5,82 2,21-3,30 Indre værdi pr. andel 112,04 105,88 100,17 Omkostningsprocent 0,35 0,39 0,39 Sharpe ratio Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP - 0,48-22 Investeringsforeningen Investin

25 Optimal Pension Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt inansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 99,3 98,9 Øvrige finansielle instrumenter 0,7 1,1 inansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Investeringsforeningen Investin 23

26 oreningens noter Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v., herunder inanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i regnskabsperioden. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent) delt med 7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Til beregningen af ÅOP anvendes en gennemsnitsformue opgjort som et gennemsnit af de daglige formueværdier i regnskabsåret. ÅOP opgøres på årsbasis. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinjer fra InvesteringsoreningsRådet. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo perioden med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. 24 Investeringsforeningen Investin

27 oreningens noter Hoved- og nøgletalsoversigt Periodens afkast i procent Amber Nordic Alpha 2,18-20,69-9,41 1,42 19,30-1,59 Amber Energy Alpha -1,51-29,14-13,77 1,11 15,65-2,48 Amber Global Alpha 1) 5,07-18,23-9, COIN Alternativer 2) -0,35-1,76-0, Optimal Pension 5,82 2,21-3, Indre værdi pr. andel Amber Nordic Alpha 84,98 83,17 95,00 86,33 63,20 100,90 Amber Energy Alpha 45,65 46,35 56,40 52,77 44,22 99,16 Amber Global Alpha 1) 85,91 81,77 90, COIN Alternativer 2) 97,90 98,24 99, Optimal Pension 112,04 105,88 100, A conto udlodning pr. andel (i kr.) Amber Nordic Alpha - 0, Amber Energy Alpha - 0, Amber Global Alpha 1) - 0, COIN Alternativer 2) - 0, Optimal Pension Omkostningsprocent Amber Nordic Alpha *) 1,22 2,06 1,03 1,08 2,65 1,19 Amber Energy Alpha *) 2,08 2,40 1,15 1,42 2,02 1,27 Amber Global Alpha 1) 1,47 2,05 0, COIN Alternativer 2) 1,56 2,68 1, Optimal Pension 0,35 0,39 0, Sharpe ratio Amber Nordic Alpha -0,23-0,26-0, Amber Energy Alpha -0,60-0,63-0, Amber Global Alpha 1) COIN Alternativer 2) Optimal Pension Periodens nettoresultat (i kr.) Amber Nordic Alpha Amber Energy Alpha Amber Global Alpha 1) COIN Alternativer 2) Optimal Pension Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Amber Nordic Alpha Amber Energy Alpha Amber Global Alpha 1) COIN Alternativer 2) Optimal Pension Investeringsforeningen Investin 25

28 oreningens noter Andele ultimo (i stk.) Amber Nordic Alpha Amber Energy Alpha Amber Global Alpha 1) COIN Alternativer 2) Optimal Pension ÅOP Amber Nordic Alpha *) - 3, Amber Energy Alpha *) - 3, Amber Global Alpha 1) - 3, COIN Alternativer 2) - 3, Optimal Pension - 0, ) Afdelingen har været aktiv fra 14. februar ) Afdelingen har været aktiv fra 22. februar *) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år. 26 Investeringsforeningen Investin

29

30 Investeringsforeningen Investin c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Tlf ax

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2010 CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber Nordic Alpha... 8 Amber Energy

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/ Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 17 20. august Halvårsrapport for Investeringsforeningen Investin for Foreningens bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...9 Optimal

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2010 edgeforeningen P Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Fund Governance 8... Væsentlige aftaler

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2017 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2006 CVR-nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Investin EUROTOP Sustainability 9 Investin

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...10

Læs mere