Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)"

Transkript

1 Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk 4 Forventningertil2.halvår Udviklingeniforeningenihalvåret 6 Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår 7 Øvrigeforhold 10 Halvårsregnskab 11 DanskeFokusaktier 11 Anvendtregnskabspraksis 14 Nærværendehalvårsrapportfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)indeholderforventningeromfremtiden,somforeningensledelseogrådgiverehavdemedioaugust2015.Erfaringerneviser,atforudsigelservedrørendedenmakroøkonomiskeudviklingogmarkedsforholdforforeningensforskelligeinvesteringsuniverserløbendevilbliverevideretogkanværebehæftetmedstorusikkerhed.Forventninger udtryktihalvårsrapportenmåsåledesikkeopfattessomenkonkretanbefaling. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 1

4 Foreningsoplysninger Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) blev stiftetden12.marts2010.medio2015omfattedeforeningen enafdeling: PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) OttoMønstedsPlads9 1780KøbenhavnV DanskeFokusaktier Telefon: Fax: CVRnr: Finanstilsynetsreg.nr.: Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S Bestyrelse DirektørCarstenLønfeldt(formand) Professordr.jur.JesperLauHansen ProfessorDavidLando DirektørTineRoed Depositar NykreditBankA/S Revision DeloitteStatsautoriseretRevisionspartnerselskab Porteføljerådgiver NykreditAssetManagement 2 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

5 Ledelsespåtegning Foreningensbestyrelseogforvalterhardagsdatobehandletoggodkendthalvårsrapportenfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening). Halvårsrapporteneraflagtioverensstemmelsemedlovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilovominvesteringsforeningerm.v. Halvårsregnskabetforafdelingengiveretretvisendebilledeafafdelingensaktiver,passiver,finansiellestillingsamtresultatetforperioden1.januar-30.juni2015. Foreningensledelsesberetningindeholderenretvisenderedegørelseforudviklingeniforeningensogafdelingensaktiviteterogøkonomiskeforholdsamtenbeskrivelseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somforeningenogafdelingenkanblivepåvirket af. København,den19.august2015 Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S JimIsagerLarsen TageFabrin-Brasted Bestyrelse CarstenLønfeldt Formand JesperLauHansen DavidLando TineRoed PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 3

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten rapporten 2015ihovedtræk ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015etafkastpå27,3%,hvilketvarvæsentligthøjereend ventetprimoåret.sidenafdelingensstartijuni2010harafkastetværet139,2%,hvilketoverstigerafkastetafmarkedet. Afdelingen har således levet op til målsætningen om merafkastpå3-5årssigt,hvilketforeningensledelse findertilfredsstillende. Foreningensformuevar607mio.kr.ultimojuni2015mod481mio.kr.ultimo2014. Detsamlederegnskabsmæssigeresultatforforeningenvar133,7mio.kr.i1.halvår2015mod44,6mio.kr.isamme periodeåretfør. Desamledeadministrationsomkostningerudgjorde4,8mio.kr.i1.halvår2015mod2,7mio.kr.isammeperiode året før. Omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue var 0,84% i 1. halvår 2015 mod 0,85% i sammeperiodeåretfør. Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring,menvækstenblevlavereendforventet.Denhårde vinteriusabidrogtildenafdæmpedeudviklingibegyndelsenaf2015,menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetilstorbekymringfordekinesiskemyndigheder.euroområdetoplevedeetbegyndendecyklisk opsvingdrevetaffaldetioliepriserne,deneuropæiskecentralbankspengepolitiskelempelsersamtafsvækkelsenaf euroen. Definansiellemarkederblevihalvåretpåvirketafenrækkeforhold.Centralbankerneslempeligepengepolitikmedførtestigendeaktiekurser,menogsåfaldenderenterfremtilapril.Etskiftiforventningentildenøkonomiskevækst ogtilinflationenfikderefterrenternetilatstigefremmodultimohalvåret. Enrækkeenkeltståendeforholdpåvirkedemarkedernesærskilti1.halvår.Spekulationmoddenschweiziskefrancfik denschweiziskenationalbanktilatopgivefastkurspolitikkenoverforeuroenmedenkraftigrevalueringafschweizerfrancen til følge. Derimod kunne Danmarks Nationalbank holde stand overfor spekulation mod den danske krone vedhjælpafnegativerenterpåindskudsbeviser.ikinaopstodetkraftigtstigendeaktiemarkedfremtilmediojuni, hvorefterdetkinesiskeaktiemarkedoplevedeetkrakmedkursfaldpåover30%.markederneblevijuniendvidere påvirketnegativtafdentilspidsedesituationomkringgrækenland. Dedanskevirksomhederskønnesdetkommendeåratviseindtjeningsfremgang,hjulpetafdenøkonomiskevækst ogafsvækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalve år,dognogetmereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafforventningernetildenøkonomiskeudviklingskønnerledelsenetpositivtafkastiforeningensafdeling DanskeFokusaktieri2.halvåraf2015,omendpåetnogetlavereniveauendopnåeti1.halvår.Ledelsensforventningertilrestenaf2015eromgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. 4 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

7 Ledelsesberetning Forventningertil 2.halvår 2015 De ledende indikatorer tegner et billede af, at den globale økonomiske vækst vil fortsætte i det kommende år. Denne vækst ventes drevet af de udvikledeøkonomiersamtafolieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. I USA forventes tiltagende vækst i de kommende kvartaler. Indtil videre har de negative effekter af olieprisfaldet på investeringerne overskygget de positive effekter på forbruget. Enøgetforplantningafdelaveoliepriseriforbrugetvilpotentielt resultere i, at amerikansk økonomi vil opleve tiltagende væksti2.halvår.aktivitetenpådetamerikanskeboligmarked er voksende og vurderes at ville tiltage yderligere i de næste parkvartaler. DesenestetillidstaliEuropaunderstøtter,atdereretstærkere fundament under det europæiske opsving end tidligere. Den EuropæiskeCentralbanksstimulansogdenlaveolieprisskønnessammenmeddensvageeuroatvilleunderstøttevæksten fremadrettet. Situationen i Grækenland har ikke givet større rystelser i den europæiske økonomi og forventesikkeatforstyrredetspirendeopsvingieuropa. DenøkonomiskevækstiDanmarkerlangsomttiltagetdeseneste par år, og udviklingen skønnes at fortsætte med en vækstrateiomegnenaf2%iårogi2016.vækstskønnetbaserespåenforventningomenbeskæftigelsesfremgangiårog næste år, der vil understøtte en stigning i privatforbruget. Fremgangiprivatforbrugetvurderesdogaleneatblivemoderat, idet forbrugerne fortsat vil have fokus på opsparing og gældsnedbringelse, grundet det fortsat høje gældsniveau i husholdningerne. Vækstudviklingenidenglobaleøkonomivilidetkommendeår afhænge af Kina. Omstillingen af den kinesiske økonomi fra eksport og investering til indenlandsk forbrug forløber ikke heltproblemfrit,ogdekinesiskemyndighederharadflereomgange i 1. halvår 2015 lempet pengepolitikken for at sikre væksten fremadrettet. I august måned har den kinesiske centralbank foretaget yderligere tiltag i form af tre mindre devalueringerafdenkinesiskerenminbi. Centralbankerne forventes det næste år at fortsætte med at spilleenvæsentligrolleiudviklingenpådefinansiellemarkeder.denamerikanskecentralbankventesathævestyringsrenteni2.halvår,ligesombankofenglandogsåvurderesatindledeennormaliseringafpengepolitikkeniårellerprimo2016. De øvrige betydende centralbanker skønnes at fortsætte den megetlempeligepengepolitikdetnæsteårstid. Påbasisafovennævnteforventningertildenøkonomiskeudvikling vurderes renten på de lange obligationer at forblive uændretelleraleneudviseensvagtstigendetendens.renten påkorteobligationerieuropaskønnesderimodatforblivepå etlavtniveausomfølgeafdenførtepengepolitik. Dedanskevirksomhederskønnesatviseindtjeningsfremgang detkommendeår,hjulpetafdenøkonomiskefremgangogaf svækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalveår,dognoget mereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafdisseforventningerskønnerforeningensledelseet moderat positivt afkast i foreningensafdelingdanskefokusaktieri2.halvår2015,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.ledelsensforventningertilrestenaf2015er omgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 5

8 Ledelsesberetning Udviklingeniforeningeni halvåret Foreningen PlaceringsforeningenNykreditInvestblevstiftetden12.marts 2010medenenkeltafdeling,DanskeFokusaktier.Afdelingen startedesinaktivitetden21.juni2010. Foreningenblevoprindeligtstiftetsomenplaceringsforening, idetstrategieniafdelingdanskefokusaktierfordredeanvendelseafdedaværendeplaceringsregleri 142,stk.2,ilovom investeringsforeningerm.v.meddenneparagrafkunnederopnås en mere koncentreret portefølje end i UCITS, idet der kunneinvesteresoptil10%afafdelingensformueietenkelt selskab. Foreningen blev i 2014 omdannet til en kapitalforeningefter reglerne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Omdannelsen skete på en ekstraordinær generalforsamling den 21. februar Ved omdannelsen af foreningen skete deringenændringiinvesteringspolitikkenelleririsikorammerne. Ultimo juni 2015 havde foreningen en afdeling. Afdelingens investeringsområde,profilogrisicierbeskrevetiafdelingsberetningen,dererenintegreretdelafdenneledelsesberetning. Afkastudviklingeni halvåret ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015 etafkastpå27,3%.isammeperiodestegmarkedetmåltved OMXCCapGI-indeksetmed20,9%.Afkastudviklingenoversteg væsentligtledelsensforventningprimoåret,ogsammenlignet med markedsudviklingen findes afkastet meget tilfredsstillende. Sidenstartenijuni2010harafdelingDanskeFokusaktierleveretetsamletafkastpå139,2%.Isammeperiodeermarkedet steget med 122,7% målt ved OMXCCapGI-indekset. Set over denne5-årigeperiodeharafdelingenlevetoptilmålsætningen og givet et merafkast i forhold til markedet på 3-5 års sigt. Foreningens ledelse finder denne langsigtede afkastudvikling tilfredsstillende. Regnskabsresultatogformueudviklingmv. I 1. halvår 2015 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultatpå133,7mio.kr.mod44,6mio.kr.isammeperiode åretfør. Densamledeformueiforeningenvar607mio.kr.ultimojuni 2015 mod 481 mio. kr. ved starten af året. Udover afkastet stegformuensomfølgeafnettoemissionerpå65mio.kr.i1. halvår2015. I1.halvår2015varforeningenssamledeomkostningertiladministration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv.4,8mio.kr.mod2,7mio.kr.isammeperiodeåretfør. I1.halvår2015varomkostningernemåltiprocentafdengennemsnitlige formue 0,84% mod 0,85% i samme periode året før. 6 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

9 Ledelsesberetning Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår Moderatfremgangidenglobaleøkonomi Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring, menvækstenblevlavereendforventet.denhårdevinteriusa bidrog til den afdæmpede udvikling i begyndelsen af 2015, menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetil storbekymringfordekinesiskemyndigheder.øvrigeemerging markets lande havde også lavere end ventet vækstrater som følgeaffaldenderåvareeksporttilkinaoglaveråvarepriser. I 2. kvartal begyndte den globale økonomi imidlertid at vise bedretakter. SvagstartpååretiUSA Den amerikanske økonomi fik en overraskende svag start på året,hvorbådeenkoldvinterogdelaveoliepriserbidrogtil,at denøkonomiskevækstblevlavereendventet.denegativeeffekterafdenlaveolieprispå investeringerneoverskyggedede positiveeffekterafolieprisfaldetpåforbruget. I 2. kvartal viste amerikansk økonomi bedre takter. Beskæftigelsenogdetailsalgetsteg,ogaktivitetenpådetamerikanske boligmarkedvoksedesomtegnpåvækstefter stilstanden hen overvinteren. Spædtopsvingieuroområdet Euroområdet befandt sig i 1. halvår i en gunstig periode med økonomiskvækstinæstenallelande.medfremgangenvarder taleometbegyndendecykliskopsvingdrevetaffaldetioliepriserne, Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske lempelser samtafsvækkelsenafeuroen.denprimærekildetilvækstvar privatforbruget, hvor husholdningerne i mange lande har haft et opsparet behov for forbrug efter mange år med smalhals. Forbrugerneersåledesblevetomdrejningspunktetidetspæde europæiske opsving, men holdbarheden heraf vil afhænge af, omvirksomhederneforalvorbegynderatinvestere. De finansielle og monetære forhold i Europa er gennem 1. halvår2015blevetforbedret.faldetiudlånettilvirksomhederneerophørt,ogsåvelbankernesudlånsforventningersomvirk- somhedernesvurderingerafkreditmulighederneerblevetmere optimistiske.dettevarmestudprægetiitalien,menogsåsituationenispanienvaribedring. Deledendeøkonomiskeindikatorerharopmodultimohalvåret imidlertidværetblandede.indkøbschefernestillidsindeksskuffedelidtimajmedsvagheditysklandogfrankrig,menssituationeni Spanien ogitalien så bedreud. De nyestetal for juni vistedogfremgangmedstigningibådeindustriogservicefor heleeuroområdet,trodsudviklingenigrækenland. Dengræskekrise Gennem 1. halvår tilspidsede situationen omkring den store græskestatsgældsig.dengræskepremierministeralexistsiprasforsøgpåkompromisløsforhandlingstaktikoverforkreditorerneimf,euogdeneuropæiskecentralbankbarikkefrugt. Udeafstandtilatbetaleaftalteafdragpåstatsgældenogmed græskebanker,dervartvungettilatholdelukketpga.manglende tilførsel af likviditet fra Den Europæiske Centralbank, måttegrækerneijuliindgåenaftalemedkreditorerneomreformerforatfårettetoppådengræskeøkonomi. UsikkerhediKina Omstillingenafdenkinesiskeøkonomifra eksportoginvesteringer til øget indenlandsk privatforbrug viste i halvåret svaghedstegn.selvomdenøkonomiskevækstharholdtsigpå7%, har dette alene været muligt med pengepolitisk indgriben ad flereomgange gennem 1. halvår,senest ultimo juni, hvor den kinesiske centralbank sænkede styringsrenten og selektivt reduceredebankernesreservekrav. Denlempeligepengepolitikhari1.halvårhaftkraftigindvirkning på det kinesiske aktiemarked, der målt med indekset for Shanghai børs steg med ca. 60% fra årets start til 12. juni, hvoreftermarkedetfaldtmedover30%idefølgendeuger,indenmyndighedernefikstoppetmarkedskrakket. FremgangiDanmark Danskøkonomivistei1.halvår2015fortsatfremgang.Dermed oplevededanmarkdenlængsteperiodemedbnp-vækstsiden år 2000,idet der ind til videre har været uafbrudt fremgang i syvkvartaler. Opsvingetidanskøkonomi harværetdrevetafenfremgangi det danske privatforbrug. En af drivkræfterne bag det øgede privatforbrug har været en stigning i beskæftigelsen i alle landsdelei1.halvår2015. Det økonomiske opsving tegner dog til at blive forholdsvis svagt, da der fortsat er mange danskere, der har stor gæld i forhold til deres formue. Samtidig har der over de seneste år væretentendenstil,atvirksomhederneharøgetdedirekteinvesteringer i udlandet i stedet for i Danmark. Fortsætter den tendens,vildethæmmeopsvingetidendanskeøkonomi. Fortsatlempeligpengepolitik DenEuropæiskeCentralbank(ECB)påbegyndtei1.kvartaldet tidligere annoncerede opkøbsprogram. Med et månedligt opkøbafobligationerfor60mia.eurofremtilseptember2016er det et program af hidtil uset størrelse. Hensigten med programmeteratsættegangidenøkonomiskevækstieu,modvirkededeflationæretendenserognådenlangsigtedeinflationsmålsætningpå2%p.a. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 7

10 Ledelsesberetning Igangsættelsenafobligationsopkøbenepressederenternenedi Europa i 1.kvartal, hvilket samtidigmedførte en svækkelse af euroeniåretsførsteseksmåneder. EnafledteffektafECBskvantitativelempelsebleventilstrøm- ningaflikviditettilsikreøkonomiermedvalutabundettileuro- en, i første omgang Schweiz. Dette igangsatte en spekulation om revaluering af den schweiziske franc. Da presset blev for stort, valgte den schweiziske nationalbank at opgive fastkurspolitikken overfor euroen og lod schweizerfrancen stige med over20%indenforfåtimerijanuar2015. Efterdennestyrkelseafdenschweiziskefrancrettedeinteressen sig mod dendanskekrone.internationalespekulanter håbedepåogdanskepensionskasserm.v.frygtedeentilsvarende opskrivningafdendanskekronemeddetresultat,atvalutareserverne voksede uhensigtsmæssigt meget. Danmarks Nationalbankreageredevedatsænkerentenpåindskudsbeviserad fleregangetil-0,75%.selvomdanmarksnationalbankharhaft etønskeomatnormaliseredendanskepengepolitik,holdtden negativerentepå0,75%halvåretud. Denamerikanskecentralbankhari1.halvårafventetudviklingen i den amerikanske økonomi, og som ventet har den ikke foretagetjusteringeri denførte pengepolitik.signaletfraden amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, er imidlertid, at centralbankenmåforventesathævestyringsrentensenereiår. 8 PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening)

11 Ledelsesberetning Markedsudviklingeni1.halvår2015 Kraftigeudsvingpåobligationsmarkedet I1.halvår2015harderværetstoreudsvingiobligationsrenterne. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser medførte sammen med deflationsfrygt negative renter på korte statsobligationer i mange nordeuropæiske lande. Tro på økonomiskopsvingogøgetinflationieuropafikrentenpåstats- obligationertilatstigekraftigtiperiodenefterultimoapril. Over halvåret steg den 10-årige rente på statsobligationer i USA fra 2,2% til 2,4%. Renten på de 10-årige tyske eurostatsobligationer steg fra 0,5% til 0,8% ultimo halvåret, men varunder0,1%iaprilmåned.rentenpåden2-årigeamerikanskestatsobligationholdtsigderimodnogenlundeuændretiniveauet0,6%til0,7%i1.halvår2015,mensrentenpåen2-årig tyskeuro-statsobligationfaldtfra-0,1%til-0,2%. Det danske obligationsmarked blev påvirket af spekulationen moddendanskekronesamtafudviklingenidetinternationale renteniveau. I halvåret faldt den 2-årige danske statsrente fra lidt under 0% til-0,3%, mens den 10-årige danske statsrente stegfra0,8%til1,0%,menvarpå0,1%ifebruar,daspekulationenmoddendanskekronevarpåsithøjeste. Positivudviklingpåaktiemarkederne Aktiemarkedernebleviførstehalvåraf2015prægetafenpositiv kursudvikling. Lempelig pengepolitik og tro på økonomisk opsving understøttede aktiemarkederne. Mod slutningen af halvåretbegyndtedramaetomkringdegræskegældsproblemer atpåvirkedefinansiellemarkeder. I første halvår af 2015 gav verdensmarkedsindekset, MSCI All CountryWorld,etafkastpå11,6%måltidanskekroner. AfkastudviklingenisammeperiodeiMSCIUSA,MSCIEuropa, MSCIJapanogMSCIEmergingMarketsFreevarligeledespositiv.Degavetafkast påhenholdsvis10,2%,12,9%,23,5%og 11,9%. På det danske aktiemarked har afkastet i første halvår været 20,9%måltvedOMXCCapGI-indekset.Forsmå-ogmellemstore danske virksomheder målt ved KFMX-indekset har afkast været22,6%isammeperiode. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 9

12 Ledelsesberetning Øvrigeforhold Samfundsansvar Foreningensinvesteringerskermedinddragelseafhensynettil miljø,socialansvarlighedoggodselskabsledelse.isamarbejde med Nykredit koncernen har foreningenformuleretenpolitik for bæredygtige investeringer (SRI/Socially Responsible Investments). Politikken er beskrevet i afsnittet Bæredygtige investeringer iforeningensårsrapportfor2014. ForeningenadministreresafNykreditPorteføljeAdministration A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Administrationen af foreningenforegårindenforrammerneafnykreditkoncernens politik for samfundsmæssigt ansvar, hvortil der henvises på Nykreditshjemmeside nykredit.dk. Politikvedrørendedetunderrepræsenteredekøn Foreningenspolitiker,atbeggekønskalværerepræsentereti bestyrelsenmedetmåltalpå25%fordetunderrepræsenteredekøn.vedvalgafkandidatertilbestyrelsenskalderførstog fremmestsespåkvalifikationerogderefterkøn. Foreningenspolitikpåområdetvaropfyldti1.halvår2015. Foreningengørbrugafsinstemmeret,hvisdenudfraenkonkretvurderingskønner,atenaktivstillingtagen evt.isamarbejdemedandreinvestorer vilkunnegiveenpositiveffekt på afkastet eller bæredygtigheden i investeringen. Som udgangspunkt ønsker foreningens bestyrelse, at udøvelse af stemmeret sker over for virksomheder, der ikke lever op til foreningensbæredygtigeogetiskeinvesteringspolitik. Foreningenvilisinstemmeafgivelsealtidstøttevirksomheder, somledesmedetformålomattjeneaktionærernesoghermed foreningensinteresser. Foreningenharikkeanvendtsinstemmereti1.halvår2015. Usikkerhedvedindregningellermåling Deterledelsensvurdering,atderikkeervæsentligusikkerhed vedindregningellermålingafbalanceposter. Usædvanligeforholdderkanhavepåvirketindregnin gen ellermålingen Dererikkekonstateretusædvanligeforholdiforeningensafdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Politikvedrørendeudøvelseafstemmerettigheder Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal benytte den stemmeret på en generalforsamling, som følger med ejerskab af værdipapirer, hvis det kan være med til at opfylde målet medaktivtejerskab. Begivenhederefterregnskabsåretsudløb Dererfrabalancedagenogtildatoikkeindtrådtforhold,som forrykkervurderingenafhalvårsrapporten. 10 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

13 DanskeFokusaktier Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingeninvestereridanskeaktier.Formåletmedafdelingen eratgiveetafkast,dersomminimumoverstigermarkedsafkast fordanskeaktierpåtre-femårssigt. Afdelingen har en aktiv investeringsstrategi, hvor fokus er på detenkelteselskabsevnetilatskabeværdioglangsigtetvækst foraktionærerne.strategienerikkebaseretpåatopnåeneksponeringtilmarkedet,mentiludvalgteselskaber. Investeringsstrategien er baseret på en koncentreret stock pick-stil, hvor der udvælges danske børsnoterede selskaber. Dette er langt færre end i en traditionel investeringsforeningsafdelingmeddanskeaktier. Den anden aktietype i porteføljen er aktier, hvor risikoen ved selskabetfindesovervurderetafmarkedet.kursenpåsådanne aktierkanværemegetsvingende,damarkedetharforskellige opfattelserafrisikoenvedinvesteringiselskabet.derkanvære etstortkurspotentialeisådanaktier.denaktietypeudgørca. 25%afformueniafdelingen. Hvert selskab i porteføljen vil som udgangspunkt få samme vægt,dogmaksimalt10%afafdelingensformue,somerlovenskrav.dertagessåledesikkeudgangspunktidepågældendeselskabersmarkedsværdier. Kerneniafdelingenerdesåkaldtestabilevækstaktier,somudgørca.50%afporteføljen.Deterstørredanskeselskaber,som vurderes at klare sig godt næsten uafhængigt af konjunkturerne. DensidstetypeaktieriafdelingDanskeFokusaktiererselskaberunderforandring.Detervirksomheder,derbefindersigien udviklingsfase,menhvorderto-treårfremitidentegnersigen andentypevirksomhedmedstærkereindtjeningsprofil.aktieri selskaberunderforandringudgørderesterendeca.25%afafdelingen. Investeringshorisontenforselskaberiafdelingensporteføljevil normaltværetre-femår. Investeringsstrategien kan inkludere mindre og mellemstore danske børsnoterede selskaber, hvorfor der er grænser for, hvormegetderkaninvesteresviaafdelingen.foreningensvedtægterindeholderderforenbemyndigelsetil,atbestyrelsen midlertidigtellerpermanentkanlukkeforemissioneriafdelingenmedhenblikpåatbeskyttemedlemmernesinteresser. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingenopnåedeetafkastpå27,33%i1.halvår2015.Afkastet er væsentligt højere end ledelsens forventning primo åretsomfølgeaftildelsgoderesultaterideselskaber,somafdelingenharinvestereti,samtsomfølgeafdenmegetpositive stemningpådetdanskeaktiemarked. Afdelingensinvesteringibiotekselskabet,BavarianNordic,steg medover50%ihalvåretsomfølgeaf,atselskabetindgikaftale med amerikanske Bristol-Meyer Squibb vedrørende midlet Prostvacmodprostatacancer. Afdelingensafkastoverstegmarkedetsudvikling,daenrække af afdelingens investeringer steg kraftigt i 1. halvår. Således gavenafafdelingensstørstepositioner,genmab,enkursstigning på 61,5%. Genmabs samarbejdspartner JanssenPharmaceuticalstilkendegavihalvåret,atselskabetvillesøgeomgodkendelse hos de amerikanske myndigheder af midlet Daratumumab, der har vist lovende resultater i behandlingen af patientermedknoglemarvskræft. RingkjøbingLandbobankfortsattemedatleveresolideresultater. Banken er den mest effektive og bedst indtjenende bank på det danske marked, hvilket aktiemarkedet belønnede med enstigningiaktiekursenpåover31%i1.halvår. Afdelingensafkastblevi1.halvårendviderepåvirketpositivtaf investeringen i D/S Norden, der i tidligere år har skuffet. En positiv udvikling i selskabets tankdivision medførte et bedre endventetresultati1.kvartalsamtenopjusteringultimojuni. Aktiensteg28%i1.halvår. Simcorpblevi1.halvårgenerhvervetiafdelingenefteret2014 med svingende resultater, somkulmineredemedennedjusteringidecember.nedjusteringenblevdogafløstafenopjusteringtidligti2015,daselskabetdesidstedageaf2014fikdeli nyeordrer.degodenyhedererforsatgennem2015,hvoren stor engelsk porteføljeforvalter og det franske forsikringsselskabaxablevnyekunderisimcorp. Igennemåretsseksførstemånederblevderiafdelingenforetagetenkelteomlægninger.SåledesblevdertilafdelingentilkøbtpositioneriSimcorp,BavarianNordicogH+H,menspositioneriAurigaogNordeablevfrasolgthelt.Endvidereblevafdelingens positioner i Vestas, ISS og DSV øget gennem halvåret,mensvægtenicoloplastogg4sblevreduceret. Afdelingens nettoresultat blev på 133,7 mio. kr. Ultimo juni 2015udgjordeformueniafdelingen607,4mio.kr.svarendetil enindreværdipå168,62kr.pr.andel. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 11

14 DanskeFokusaktier Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015været15,2%p.a.,svarendetilrisikoniveau6påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillavrisiko,og7svarertilhøj risiko. Risikofaktorerne for afdelingen erudstederspecifikrisikosamt aktiemarkedsrisiko. Udstederspecifik risiko søges begrænset vedatspredeinvesteringerneiafdelingenpåminimum12selskaberfordeltpåforskelligebrancher,ogintetselskabmåudgøre mere end 10% af afdelingens formue. Spredningen er imidlertid mindre end for investeringsforeningsafdelinger med danskeaktier,ogrisikoeniafdelingenmåderforvurderessom værendehøjereendrisikoenidisseinvesteringsforeningsafdelinger. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Detdanskeaktiemarkedventesatbliveunderstøttetafdenpositive makroøkonomiske udvikling,denlempeligepengepolitik samt af den svækkede euro i 2. halvår. Der forventes derfor moderatpositiveafkastpåaktieridetkommendehalveår. På den baggrund skønnes afkastudviklingen i afdelingen at blivepositivi2.halvår,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.storeafkastudsvingmåforventes. Sektorfordeling Da afdelingens investeringsunivers er begrænset til Danmark, ansesafdelingensaktiemarkedsrisikosomværendehøjereend for investeringer i det globale aktiemarked. Markedsrisikoen søgesikkebegrænsetiafdelingen,idetderikkeanvendesafledte finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningenholdespåetminimum. Beholdningsoversigtenkanrekvireresvedhenvendelsetilforeningen. 12 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

15 DanskeFokusaktier Resultatopgørelsei1.000kr. 1.halvår halvår 2014 Renterogudbytter Kursgevinsterog-tab Øvrigeindtægter 32 - Administrationsomkostninger Resultatførskat Skat Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Andreaktiver Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 97,5 96,2 Øvrigefinansielleinstrumenter 1,8 2,2 99,3 98,4 Andreaktiver/Andengæld 0,7 1,6 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal 1.halvår halvår halvår halvår halvår 2011 Periodensafkastiprocent 27,33 20,21 15,18 10,63 12,41-5,48 Indreværdipr.andel 168,62 152,14 145,78 121,59 98,54 105,11 Omkostningsprocent 0,84 1,71 0,85 0,84 0,84 1,12 Sharperatio 1,19 0,87 1,07 0, Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 13

16 Anvendtregnskabspraksis Generelt Halvårsrapportenerudarbejdetioverensstemmelsemedregnskabsbestemmelserneilovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeningerm.v. Anvendtregnskabspraksiseruændretiforholdtilårsrapporten Årsrapporten 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendtregnskabspraksis,hvortilderhenvises. Dererikkeforetagetreviewellerrevisionafhalvårsrapporten. Nøgletal Regnskabs-ognøgletaleropgjortihenholdtilbekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. samt retningslinjerfrainvesteringsfondsbranchen. Præsentationafregnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrundafdefaktisketalmedtotaler,hvilketerdenmatematiskmestkorrektemetode.enefterregningafsumtotalerne vilivissetilfældegiveenafrundingsdifference,somerudtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Dereringenændringeriberegningsprincipperiforholdtilårsrapporten2014. Afkastiprocent Afkastiprocentangiverdetsamledeafkastidenpågældende afdelingiperioden.afkastetopgøressomændringiindreværdifraprimotilultimoperiodenmedkorrektionforevt.udlodningtilinvestorerneiåret. Indreværdipr.andel Indreværdipr.andelberegnessominvestorernesformuedivideretmedantalcirkulerendeandeleultimoperioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostningerforperiodendivideretmedgennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuenopgøressometgennemsnit afdedagligeformueværdieriperioden. Sharperatio Sharperatioeretudtrykforenafdelingsafkastsetiforholdtil den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkastminusdenrisikofrirentedivideretmedstandardafvigelsen pådetmånedligeafkastiperioden.sharperatioopgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højstforen60-månedersperiode. 14 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

17 Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax nykreditinvest.dk

18 0,00 PLACERINGFORE. NYKREDIT INVEST (KAPITALFOREN DANSKE FOKUSAKTIER Beholdningsoversigt pr Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr (100,00 pr ) AMBU A/S-B 174,50 AP MOELLER-MAERSK A/S-B ,00 AURIGA INDUSTRIES-B - BAVARIAN NORDIC A/S 311,50 COLOPLAST-B 439,10 D/S NORDEN 168,50 DANSKE BANK A/S 196,80 DSV A/S 216,80 FLSMIDTH & CO A/S 322,00 G4S PLC 28,43 GENMAB A/S 582,00 H+H INTERNATIONAL A/S-B 58,00 ISS A/S 220,80 NORDEA BANK AB - NOVO NORDISK A/S-B 364,60 PANDORA A/S 719,00 RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S 1.485,00 ROYAL UNIBREW 228,80 SCHOUW & CO 349,50 SIMCORP A/S 266,50 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 334, , , , , , , , , , , , , , , , , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge CVR-nr. 29 62 32 01 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...4 Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2010 CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber Nordic Alpha... 8 Amber Energy

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere