Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)"

Transkript

1 Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk 4 Forventningertil2.halvår Udviklingeniforeningenihalvåret 6 Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår 7 Øvrigeforhold 10 Halvårsregnskab 11 DanskeFokusaktier 11 Anvendtregnskabspraksis 14 Nærværendehalvårsrapportfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)indeholderforventningeromfremtiden,somforeningensledelseogrådgiverehavdemedioaugust2015.Erfaringerneviser,atforudsigelservedrørendedenmakroøkonomiskeudviklingogmarkedsforholdforforeningensforskelligeinvesteringsuniverserløbendevilbliverevideretogkanværebehæftetmedstorusikkerhed.Forventninger udtryktihalvårsrapportenmåsåledesikkeopfattessomenkonkretanbefaling. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 1

4 Foreningsoplysninger Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) blev stiftetden12.marts2010.medio2015omfattedeforeningen enafdeling: PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) OttoMønstedsPlads9 1780KøbenhavnV DanskeFokusaktier Telefon: Fax: CVRnr: Finanstilsynetsreg.nr.: Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S Bestyrelse DirektørCarstenLønfeldt(formand) Professordr.jur.JesperLauHansen ProfessorDavidLando DirektørTineRoed Depositar NykreditBankA/S Revision DeloitteStatsautoriseretRevisionspartnerselskab Porteføljerådgiver NykreditAssetManagement 2 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

5 Ledelsespåtegning Foreningensbestyrelseogforvalterhardagsdatobehandletoggodkendthalvårsrapportenfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening). Halvårsrapporteneraflagtioverensstemmelsemedlovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilovominvesteringsforeningerm.v. Halvårsregnskabetforafdelingengiveretretvisendebilledeafafdelingensaktiver,passiver,finansiellestillingsamtresultatetforperioden1.januar-30.juni2015. Foreningensledelsesberetningindeholderenretvisenderedegørelseforudviklingeniforeningensogafdelingensaktiviteterogøkonomiskeforholdsamtenbeskrivelseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somforeningenogafdelingenkanblivepåvirket af. København,den19.august2015 Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S JimIsagerLarsen TageFabrin-Brasted Bestyrelse CarstenLønfeldt Formand JesperLauHansen DavidLando TineRoed PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 3

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten rapporten 2015ihovedtræk ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015etafkastpå27,3%,hvilketvarvæsentligthøjereend ventetprimoåret.sidenafdelingensstartijuni2010harafkastetværet139,2%,hvilketoverstigerafkastetafmarkedet. Afdelingen har således levet op til målsætningen om merafkastpå3-5årssigt,hvilketforeningensledelse findertilfredsstillende. Foreningensformuevar607mio.kr.ultimojuni2015mod481mio.kr.ultimo2014. Detsamlederegnskabsmæssigeresultatforforeningenvar133,7mio.kr.i1.halvår2015mod44,6mio.kr.isamme periodeåretfør. Desamledeadministrationsomkostningerudgjorde4,8mio.kr.i1.halvår2015mod2,7mio.kr.isammeperiode året før. Omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue var 0,84% i 1. halvår 2015 mod 0,85% i sammeperiodeåretfør. Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring,menvækstenblevlavereendforventet.Denhårde vinteriusabidrogtildenafdæmpedeudviklingibegyndelsenaf2015,menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetilstorbekymringfordekinesiskemyndigheder.euroområdetoplevedeetbegyndendecyklisk opsvingdrevetaffaldetioliepriserne,deneuropæiskecentralbankspengepolitiskelempelsersamtafsvækkelsenaf euroen. Definansiellemarkederblevihalvåretpåvirketafenrækkeforhold.Centralbankerneslempeligepengepolitikmedførtestigendeaktiekurser,menogsåfaldenderenterfremtilapril.Etskiftiforventningentildenøkonomiskevækst ogtilinflationenfikderefterrenternetilatstigefremmodultimohalvåret. Enrækkeenkeltståendeforholdpåvirkedemarkedernesærskilti1.halvår.Spekulationmoddenschweiziskefrancfik denschweiziskenationalbanktilatopgivefastkurspolitikkenoverforeuroenmedenkraftigrevalueringafschweizerfrancen til følge. Derimod kunne Danmarks Nationalbank holde stand overfor spekulation mod den danske krone vedhjælpafnegativerenterpåindskudsbeviser.ikinaopstodetkraftigtstigendeaktiemarkedfremtilmediojuni, hvorefterdetkinesiskeaktiemarkedoplevedeetkrakmedkursfaldpåover30%.markederneblevijuniendvidere påvirketnegativtafdentilspidsedesituationomkringgrækenland. Dedanskevirksomhederskønnesdetkommendeåratviseindtjeningsfremgang,hjulpetafdenøkonomiskevækst ogafsvækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalve år,dognogetmereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafforventningernetildenøkonomiskeudviklingskønnerledelsenetpositivtafkastiforeningensafdeling DanskeFokusaktieri2.halvåraf2015,omendpåetnogetlavereniveauendopnåeti1.halvår.Ledelsensforventningertilrestenaf2015eromgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. 4 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

7 Ledelsesberetning Forventningertil 2.halvår 2015 De ledende indikatorer tegner et billede af, at den globale økonomiske vækst vil fortsætte i det kommende år. Denne vækst ventes drevet af de udvikledeøkonomiersamtafolieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. I USA forventes tiltagende vækst i de kommende kvartaler. Indtil videre har de negative effekter af olieprisfaldet på investeringerne overskygget de positive effekter på forbruget. Enøgetforplantningafdelaveoliepriseriforbrugetvilpotentielt resultere i, at amerikansk økonomi vil opleve tiltagende væksti2.halvår.aktivitetenpådetamerikanskeboligmarked er voksende og vurderes at ville tiltage yderligere i de næste parkvartaler. DesenestetillidstaliEuropaunderstøtter,atdereretstærkere fundament under det europæiske opsving end tidligere. Den EuropæiskeCentralbanksstimulansogdenlaveolieprisskønnessammenmeddensvageeuroatvilleunderstøttevæksten fremadrettet. Situationen i Grækenland har ikke givet større rystelser i den europæiske økonomi og forventesikkeatforstyrredetspirendeopsvingieuropa. DenøkonomiskevækstiDanmarkerlangsomttiltagetdeseneste par år, og udviklingen skønnes at fortsætte med en vækstrateiomegnenaf2%iårogi2016.vækstskønnetbaserespåenforventningomenbeskæftigelsesfremgangiårog næste år, der vil understøtte en stigning i privatforbruget. Fremgangiprivatforbrugetvurderesdogaleneatblivemoderat, idet forbrugerne fortsat vil have fokus på opsparing og gældsnedbringelse, grundet det fortsat høje gældsniveau i husholdningerne. Vækstudviklingenidenglobaleøkonomivilidetkommendeår afhænge af Kina. Omstillingen af den kinesiske økonomi fra eksport og investering til indenlandsk forbrug forløber ikke heltproblemfrit,ogdekinesiskemyndighederharadflereomgange i 1. halvår 2015 lempet pengepolitikken for at sikre væksten fremadrettet. I august måned har den kinesiske centralbank foretaget yderligere tiltag i form af tre mindre devalueringerafdenkinesiskerenminbi. Centralbankerne forventes det næste år at fortsætte med at spilleenvæsentligrolleiudviklingenpådefinansiellemarkeder.denamerikanskecentralbankventesathævestyringsrenteni2.halvår,ligesombankofenglandogsåvurderesatindledeennormaliseringafpengepolitikkeniårellerprimo2016. De øvrige betydende centralbanker skønnes at fortsætte den megetlempeligepengepolitikdetnæsteårstid. Påbasisafovennævnteforventningertildenøkonomiskeudvikling vurderes renten på de lange obligationer at forblive uændretelleraleneudviseensvagtstigendetendens.renten påkorteobligationerieuropaskønnesderimodatforblivepå etlavtniveausomfølgeafdenførtepengepolitik. Dedanskevirksomhederskønnesatviseindtjeningsfremgang detkommendeår,hjulpetafdenøkonomiskefremgangogaf svækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalveår,dognoget mereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafdisseforventningerskønnerforeningensledelseet moderat positivt afkast i foreningensafdelingdanskefokusaktieri2.halvår2015,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.ledelsensforventningertilrestenaf2015er omgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 5

8 Ledelsesberetning Udviklingeniforeningeni halvåret Foreningen PlaceringsforeningenNykreditInvestblevstiftetden12.marts 2010medenenkeltafdeling,DanskeFokusaktier.Afdelingen startedesinaktivitetden21.juni2010. Foreningenblevoprindeligtstiftetsomenplaceringsforening, idetstrategieniafdelingdanskefokusaktierfordredeanvendelseafdedaværendeplaceringsregleri 142,stk.2,ilovom investeringsforeningerm.v.meddenneparagrafkunnederopnås en mere koncentreret portefølje end i UCITS, idet der kunneinvesteresoptil10%afafdelingensformueietenkelt selskab. Foreningen blev i 2014 omdannet til en kapitalforeningefter reglerne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Omdannelsen skete på en ekstraordinær generalforsamling den 21. februar Ved omdannelsen af foreningen skete deringenændringiinvesteringspolitikkenelleririsikorammerne. Ultimo juni 2015 havde foreningen en afdeling. Afdelingens investeringsområde,profilogrisicierbeskrevetiafdelingsberetningen,dererenintegreretdelafdenneledelsesberetning. Afkastudviklingeni halvåret ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015 etafkastpå27,3%.isammeperiodestegmarkedetmåltved OMXCCapGI-indeksetmed20,9%.Afkastudviklingenoversteg væsentligtledelsensforventningprimoåret,ogsammenlignet med markedsudviklingen findes afkastet meget tilfredsstillende. Sidenstartenijuni2010harafdelingDanskeFokusaktierleveretetsamletafkastpå139,2%.Isammeperiodeermarkedet steget med 122,7% målt ved OMXCCapGI-indekset. Set over denne5-årigeperiodeharafdelingenlevetoptilmålsætningen og givet et merafkast i forhold til markedet på 3-5 års sigt. Foreningens ledelse finder denne langsigtede afkastudvikling tilfredsstillende. Regnskabsresultatogformueudviklingmv. I 1. halvår 2015 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultatpå133,7mio.kr.mod44,6mio.kr.isammeperiode åretfør. Densamledeformueiforeningenvar607mio.kr.ultimojuni 2015 mod 481 mio. kr. ved starten af året. Udover afkastet stegformuensomfølgeafnettoemissionerpå65mio.kr.i1. halvår2015. I1.halvår2015varforeningenssamledeomkostningertiladministration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv.4,8mio.kr.mod2,7mio.kr.isammeperiodeåretfør. I1.halvår2015varomkostningernemåltiprocentafdengennemsnitlige formue 0,84% mod 0,85% i samme periode året før. 6 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

9 Ledelsesberetning Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår Moderatfremgangidenglobaleøkonomi Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring, menvækstenblevlavereendforventet.denhårdevinteriusa bidrog til den afdæmpede udvikling i begyndelsen af 2015, menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetil storbekymringfordekinesiskemyndigheder.øvrigeemerging markets lande havde også lavere end ventet vækstrater som følgeaffaldenderåvareeksporttilkinaoglaveråvarepriser. I 2. kvartal begyndte den globale økonomi imidlertid at vise bedretakter. SvagstartpååretiUSA Den amerikanske økonomi fik en overraskende svag start på året,hvorbådeenkoldvinterogdelaveoliepriserbidrogtil,at denøkonomiskevækstblevlavereendventet.denegativeeffekterafdenlaveolieprispå investeringerneoverskyggedede positiveeffekterafolieprisfaldetpåforbruget. I 2. kvartal viste amerikansk økonomi bedre takter. Beskæftigelsenogdetailsalgetsteg,ogaktivitetenpådetamerikanske boligmarkedvoksedesomtegnpåvækstefter stilstanden hen overvinteren. Spædtopsvingieuroområdet Euroområdet befandt sig i 1. halvår i en gunstig periode med økonomiskvækstinæstenallelande.medfremgangenvarder taleometbegyndendecykliskopsvingdrevetaffaldetioliepriserne, Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske lempelser samtafsvækkelsenafeuroen.denprimærekildetilvækstvar privatforbruget, hvor husholdningerne i mange lande har haft et opsparet behov for forbrug efter mange år med smalhals. Forbrugerneersåledesblevetomdrejningspunktetidetspæde europæiske opsving, men holdbarheden heraf vil afhænge af, omvirksomhederneforalvorbegynderatinvestere. De finansielle og monetære forhold i Europa er gennem 1. halvår2015blevetforbedret.faldetiudlånettilvirksomhederneerophørt,ogsåvelbankernesudlånsforventningersomvirk- somhedernesvurderingerafkreditmulighederneerblevetmere optimistiske.dettevarmestudprægetiitalien,menogsåsituationenispanienvaribedring. Deledendeøkonomiskeindikatorerharopmodultimohalvåret imidlertidværetblandede.indkøbschefernestillidsindeksskuffedelidtimajmedsvagheditysklandogfrankrig,menssituationeni Spanien ogitalien så bedreud. De nyestetal for juni vistedogfremgangmedstigningibådeindustriogservicefor heleeuroområdet,trodsudviklingenigrækenland. Dengræskekrise Gennem 1. halvår tilspidsede situationen omkring den store græskestatsgældsig.dengræskepremierministeralexistsiprasforsøgpåkompromisløsforhandlingstaktikoverforkreditorerneimf,euogdeneuropæiskecentralbankbarikkefrugt. Udeafstandtilatbetaleaftalteafdragpåstatsgældenogmed græskebanker,dervartvungettilatholdelukketpga.manglende tilførsel af likviditet fra Den Europæiske Centralbank, måttegrækerneijuliindgåenaftalemedkreditorerneomreformerforatfårettetoppådengræskeøkonomi. UsikkerhediKina Omstillingenafdenkinesiskeøkonomifra eksportoginvesteringer til øget indenlandsk privatforbrug viste i halvåret svaghedstegn.selvomdenøkonomiskevækstharholdtsigpå7%, har dette alene været muligt med pengepolitisk indgriben ad flereomgange gennem 1. halvår,senest ultimo juni, hvor den kinesiske centralbank sænkede styringsrenten og selektivt reduceredebankernesreservekrav. Denlempeligepengepolitikhari1.halvårhaftkraftigindvirkning på det kinesiske aktiemarked, der målt med indekset for Shanghai børs steg med ca. 60% fra årets start til 12. juni, hvoreftermarkedetfaldtmedover30%idefølgendeuger,indenmyndighedernefikstoppetmarkedskrakket. FremgangiDanmark Danskøkonomivistei1.halvår2015fortsatfremgang.Dermed oplevededanmarkdenlængsteperiodemedbnp-vækstsiden år 2000,idet der ind til videre har været uafbrudt fremgang i syvkvartaler. Opsvingetidanskøkonomi harværetdrevetafenfremgangi det danske privatforbrug. En af drivkræfterne bag det øgede privatforbrug har været en stigning i beskæftigelsen i alle landsdelei1.halvår2015. Det økonomiske opsving tegner dog til at blive forholdsvis svagt, da der fortsat er mange danskere, der har stor gæld i forhold til deres formue. Samtidig har der over de seneste år væretentendenstil,atvirksomhederneharøgetdedirekteinvesteringer i udlandet i stedet for i Danmark. Fortsætter den tendens,vildethæmmeopsvingetidendanskeøkonomi. Fortsatlempeligpengepolitik DenEuropæiskeCentralbank(ECB)påbegyndtei1.kvartaldet tidligere annoncerede opkøbsprogram. Med et månedligt opkøbafobligationerfor60mia.eurofremtilseptember2016er det et program af hidtil uset størrelse. Hensigten med programmeteratsættegangidenøkonomiskevækstieu,modvirkededeflationæretendenserognådenlangsigtedeinflationsmålsætningpå2%p.a. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 7

10 Ledelsesberetning Igangsættelsenafobligationsopkøbenepressederenternenedi Europa i 1.kvartal, hvilket samtidigmedførte en svækkelse af euroeniåretsførsteseksmåneder. EnafledteffektafECBskvantitativelempelsebleventilstrøm- ningaflikviditettilsikreøkonomiermedvalutabundettileuro- en, i første omgang Schweiz. Dette igangsatte en spekulation om revaluering af den schweiziske franc. Da presset blev for stort, valgte den schweiziske nationalbank at opgive fastkurspolitikken overfor euroen og lod schweizerfrancen stige med over20%indenforfåtimerijanuar2015. Efterdennestyrkelseafdenschweiziskefrancrettedeinteressen sig mod dendanskekrone.internationalespekulanter håbedepåogdanskepensionskasserm.v.frygtedeentilsvarende opskrivningafdendanskekronemeddetresultat,atvalutareserverne voksede uhensigtsmæssigt meget. Danmarks Nationalbankreageredevedatsænkerentenpåindskudsbeviserad fleregangetil-0,75%.selvomdanmarksnationalbankharhaft etønskeomatnormaliseredendanskepengepolitik,holdtden negativerentepå0,75%halvåretud. Denamerikanskecentralbankhari1.halvårafventetudviklingen i den amerikanske økonomi, og som ventet har den ikke foretagetjusteringeri denførte pengepolitik.signaletfraden amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, er imidlertid, at centralbankenmåforventesathævestyringsrentensenereiår. 8 PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening)

11 Ledelsesberetning Markedsudviklingeni1.halvår2015 Kraftigeudsvingpåobligationsmarkedet I1.halvår2015harderværetstoreudsvingiobligationsrenterne. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser medførte sammen med deflationsfrygt negative renter på korte statsobligationer i mange nordeuropæiske lande. Tro på økonomiskopsvingogøgetinflationieuropafikrentenpåstats- obligationertilatstigekraftigtiperiodenefterultimoapril. Over halvåret steg den 10-årige rente på statsobligationer i USA fra 2,2% til 2,4%. Renten på de 10-årige tyske eurostatsobligationer steg fra 0,5% til 0,8% ultimo halvåret, men varunder0,1%iaprilmåned.rentenpåden2-årigeamerikanskestatsobligationholdtsigderimodnogenlundeuændretiniveauet0,6%til0,7%i1.halvår2015,mensrentenpåen2-årig tyskeuro-statsobligationfaldtfra-0,1%til-0,2%. Det danske obligationsmarked blev påvirket af spekulationen moddendanskekronesamtafudviklingenidetinternationale renteniveau. I halvåret faldt den 2-årige danske statsrente fra lidt under 0% til-0,3%, mens den 10-årige danske statsrente stegfra0,8%til1,0%,menvarpå0,1%ifebruar,daspekulationenmoddendanskekronevarpåsithøjeste. Positivudviklingpåaktiemarkederne Aktiemarkedernebleviførstehalvåraf2015prægetafenpositiv kursudvikling. Lempelig pengepolitik og tro på økonomisk opsving understøttede aktiemarkederne. Mod slutningen af halvåretbegyndtedramaetomkringdegræskegældsproblemer atpåvirkedefinansiellemarkeder. I første halvår af 2015 gav verdensmarkedsindekset, MSCI All CountryWorld,etafkastpå11,6%måltidanskekroner. AfkastudviklingenisammeperiodeiMSCIUSA,MSCIEuropa, MSCIJapanogMSCIEmergingMarketsFreevarligeledespositiv.Degavetafkast påhenholdsvis10,2%,12,9%,23,5%og 11,9%. På det danske aktiemarked har afkastet i første halvår været 20,9%måltvedOMXCCapGI-indekset.Forsmå-ogmellemstore danske virksomheder målt ved KFMX-indekset har afkast været22,6%isammeperiode. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 9

12 Ledelsesberetning Øvrigeforhold Samfundsansvar Foreningensinvesteringerskermedinddragelseafhensynettil miljø,socialansvarlighedoggodselskabsledelse.isamarbejde med Nykredit koncernen har foreningenformuleretenpolitik for bæredygtige investeringer (SRI/Socially Responsible Investments). Politikken er beskrevet i afsnittet Bæredygtige investeringer iforeningensårsrapportfor2014. ForeningenadministreresafNykreditPorteføljeAdministration A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Administrationen af foreningenforegårindenforrammerneafnykreditkoncernens politik for samfundsmæssigt ansvar, hvortil der henvises på Nykreditshjemmeside nykredit.dk. Politikvedrørendedetunderrepræsenteredekøn Foreningenspolitiker,atbeggekønskalværerepræsentereti bestyrelsenmedetmåltalpå25%fordetunderrepræsenteredekøn.vedvalgafkandidatertilbestyrelsenskalderførstog fremmestsespåkvalifikationerogderefterkøn. Foreningenspolitikpåområdetvaropfyldti1.halvår2015. Foreningengørbrugafsinstemmeret,hvisdenudfraenkonkretvurderingskønner,atenaktivstillingtagen evt.isamarbejdemedandreinvestorer vilkunnegiveenpositiveffekt på afkastet eller bæredygtigheden i investeringen. Som udgangspunkt ønsker foreningens bestyrelse, at udøvelse af stemmeret sker over for virksomheder, der ikke lever op til foreningensbæredygtigeogetiskeinvesteringspolitik. Foreningenvilisinstemmeafgivelsealtidstøttevirksomheder, somledesmedetformålomattjeneaktionærernesoghermed foreningensinteresser. Foreningenharikkeanvendtsinstemmereti1.halvår2015. Usikkerhedvedindregningellermåling Deterledelsensvurdering,atderikkeervæsentligusikkerhed vedindregningellermålingafbalanceposter. Usædvanligeforholdderkanhavepåvirketindregnin gen ellermålingen Dererikkekonstateretusædvanligeforholdiforeningensafdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Politikvedrørendeudøvelseafstemmerettigheder Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal benytte den stemmeret på en generalforsamling, som følger med ejerskab af værdipapirer, hvis det kan være med til at opfylde målet medaktivtejerskab. Begivenhederefterregnskabsåretsudløb Dererfrabalancedagenogtildatoikkeindtrådtforhold,som forrykkervurderingenafhalvårsrapporten. 10 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

13 DanskeFokusaktier Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingeninvestereridanskeaktier.Formåletmedafdelingen eratgiveetafkast,dersomminimumoverstigermarkedsafkast fordanskeaktierpåtre-femårssigt. Afdelingen har en aktiv investeringsstrategi, hvor fokus er på detenkelteselskabsevnetilatskabeværdioglangsigtetvækst foraktionærerne.strategienerikkebaseretpåatopnåeneksponeringtilmarkedet,mentiludvalgteselskaber. Investeringsstrategien er baseret på en koncentreret stock pick-stil, hvor der udvælges danske børsnoterede selskaber. Dette er langt færre end i en traditionel investeringsforeningsafdelingmeddanskeaktier. Den anden aktietype i porteføljen er aktier, hvor risikoen ved selskabetfindesovervurderetafmarkedet.kursenpåsådanne aktierkanværemegetsvingende,damarkedetharforskellige opfattelserafrisikoenvedinvesteringiselskabet.derkanvære etstortkurspotentialeisådanaktier.denaktietypeudgørca. 25%afformueniafdelingen. Hvert selskab i porteføljen vil som udgangspunkt få samme vægt,dogmaksimalt10%afafdelingensformue,somerlovenskrav.dertagessåledesikkeudgangspunktidepågældendeselskabersmarkedsværdier. Kerneniafdelingenerdesåkaldtestabilevækstaktier,somudgørca.50%afporteføljen.Deterstørredanskeselskaber,som vurderes at klare sig godt næsten uafhængigt af konjunkturerne. DensidstetypeaktieriafdelingDanskeFokusaktiererselskaberunderforandring.Detervirksomheder,derbefindersigien udviklingsfase,menhvorderto-treårfremitidentegnersigen andentypevirksomhedmedstærkereindtjeningsprofil.aktieri selskaberunderforandringudgørderesterendeca.25%afafdelingen. Investeringshorisontenforselskaberiafdelingensporteføljevil normaltværetre-femår. Investeringsstrategien kan inkludere mindre og mellemstore danske børsnoterede selskaber, hvorfor der er grænser for, hvormegetderkaninvesteresviaafdelingen.foreningensvedtægterindeholderderforenbemyndigelsetil,atbestyrelsen midlertidigtellerpermanentkanlukkeforemissioneriafdelingenmedhenblikpåatbeskyttemedlemmernesinteresser. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingenopnåedeetafkastpå27,33%i1.halvår2015.Afkastet er væsentligt højere end ledelsens forventning primo åretsomfølgeaftildelsgoderesultaterideselskaber,somafdelingenharinvestereti,samtsomfølgeafdenmegetpositive stemningpådetdanskeaktiemarked. Afdelingensinvesteringibiotekselskabet,BavarianNordic,steg medover50%ihalvåretsomfølgeaf,atselskabetindgikaftale med amerikanske Bristol-Meyer Squibb vedrørende midlet Prostvacmodprostatacancer. Afdelingensafkastoverstegmarkedetsudvikling,daenrække af afdelingens investeringer steg kraftigt i 1. halvår. Således gavenafafdelingensstørstepositioner,genmab,enkursstigning på 61,5%. Genmabs samarbejdspartner JanssenPharmaceuticalstilkendegavihalvåret,atselskabetvillesøgeomgodkendelse hos de amerikanske myndigheder af midlet Daratumumab, der har vist lovende resultater i behandlingen af patientermedknoglemarvskræft. RingkjøbingLandbobankfortsattemedatleveresolideresultater. Banken er den mest effektive og bedst indtjenende bank på det danske marked, hvilket aktiemarkedet belønnede med enstigningiaktiekursenpåover31%i1.halvår. Afdelingensafkastblevi1.halvårendviderepåvirketpositivtaf investeringen i D/S Norden, der i tidligere år har skuffet. En positiv udvikling i selskabets tankdivision medførte et bedre endventetresultati1.kvartalsamtenopjusteringultimojuni. Aktiensteg28%i1.halvår. Simcorpblevi1.halvårgenerhvervetiafdelingenefteret2014 med svingende resultater, somkulmineredemedennedjusteringidecember.nedjusteringenblevdogafløstafenopjusteringtidligti2015,daselskabetdesidstedageaf2014fikdeli nyeordrer.degodenyhedererforsatgennem2015,hvoren stor engelsk porteføljeforvalter og det franske forsikringsselskabaxablevnyekunderisimcorp. Igennemåretsseksførstemånederblevderiafdelingenforetagetenkelteomlægninger.SåledesblevdertilafdelingentilkøbtpositioneriSimcorp,BavarianNordicogH+H,menspositioneriAurigaogNordeablevfrasolgthelt.Endvidereblevafdelingens positioner i Vestas, ISS og DSV øget gennem halvåret,mensvægtenicoloplastogg4sblevreduceret. Afdelingens nettoresultat blev på 133,7 mio. kr. Ultimo juni 2015udgjordeformueniafdelingen607,4mio.kr.svarendetil enindreværdipå168,62kr.pr.andel. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 11

14 DanskeFokusaktier Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015været15,2%p.a.,svarendetilrisikoniveau6påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillavrisiko,og7svarertilhøj risiko. Risikofaktorerne for afdelingen erudstederspecifikrisikosamt aktiemarkedsrisiko. Udstederspecifik risiko søges begrænset vedatspredeinvesteringerneiafdelingenpåminimum12selskaberfordeltpåforskelligebrancher,ogintetselskabmåudgøre mere end 10% af afdelingens formue. Spredningen er imidlertid mindre end for investeringsforeningsafdelinger med danskeaktier,ogrisikoeniafdelingenmåderforvurderessom værendehøjereendrisikoenidisseinvesteringsforeningsafdelinger. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Detdanskeaktiemarkedventesatbliveunderstøttetafdenpositive makroøkonomiske udvikling,denlempeligepengepolitik samt af den svækkede euro i 2. halvår. Der forventes derfor moderatpositiveafkastpåaktieridetkommendehalveår. På den baggrund skønnes afkastudviklingen i afdelingen at blivepositivi2.halvår,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.storeafkastudsvingmåforventes. Sektorfordeling Da afdelingens investeringsunivers er begrænset til Danmark, ansesafdelingensaktiemarkedsrisikosomværendehøjereend for investeringer i det globale aktiemarked. Markedsrisikoen søgesikkebegrænsetiafdelingen,idetderikkeanvendesafledte finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningenholdespåetminimum. Beholdningsoversigtenkanrekvireresvedhenvendelsetilforeningen. 12 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

15 DanskeFokusaktier Resultatopgørelsei1.000kr. 1.halvår halvår 2014 Renterogudbytter Kursgevinsterog-tab Øvrigeindtægter 32 - Administrationsomkostninger Resultatførskat Skat Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Andreaktiver Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 97,5 96,2 Øvrigefinansielleinstrumenter 1,8 2,2 99,3 98,4 Andreaktiver/Andengæld 0,7 1,6 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal 1.halvår halvår halvår halvår halvår 2011 Periodensafkastiprocent 27,33 20,21 15,18 10,63 12,41-5,48 Indreværdipr.andel 168,62 152,14 145,78 121,59 98,54 105,11 Omkostningsprocent 0,84 1,71 0,85 0,84 0,84 1,12 Sharperatio 1,19 0,87 1,07 0, Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 13

16 Anvendtregnskabspraksis Generelt Halvårsrapportenerudarbejdetioverensstemmelsemedregnskabsbestemmelserneilovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeningerm.v. Anvendtregnskabspraksiseruændretiforholdtilårsrapporten Årsrapporten 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendtregnskabspraksis,hvortilderhenvises. Dererikkeforetagetreviewellerrevisionafhalvårsrapporten. Nøgletal Regnskabs-ognøgletaleropgjortihenholdtilbekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. samt retningslinjerfrainvesteringsfondsbranchen. Præsentationafregnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrundafdefaktisketalmedtotaler,hvilketerdenmatematiskmestkorrektemetode.enefterregningafsumtotalerne vilivissetilfældegiveenafrundingsdifference,somerudtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Dereringenændringeriberegningsprincipperiforholdtilårsrapporten2014. Afkastiprocent Afkastiprocentangiverdetsamledeafkastidenpågældende afdelingiperioden.afkastetopgøressomændringiindreværdifraprimotilultimoperiodenmedkorrektionforevt.udlodningtilinvestorerneiåret. Indreværdipr.andel Indreværdipr.andelberegnessominvestorernesformuedivideretmedantalcirkulerendeandeleultimoperioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostningerforperiodendivideretmedgennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuenopgøressometgennemsnit afdedagligeformueværdieriperioden. Sharperatio Sharperatioeretudtrykforenafdelingsafkastsetiforholdtil den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkastminusdenrisikofrirentedivideretmedstandardafvigelsen pådetmånedligeafkastiperioden.sharperatioopgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højstforen60-månedersperiode. 14 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

17 Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax nykreditinvest.dk

18 0,00 PLACERINGFORE. NYKREDIT INVEST (KAPITALFOREN DANSKE FOKUSAKTIER Beholdningsoversigt pr Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr (100,00 pr ) AMBU A/S-B 174,50 AP MOELLER-MAERSK A/S-B ,00 AURIGA INDUSTRIES-B - BAVARIAN NORDIC A/S 311,50 COLOPLAST-B 439,10 D/S NORDEN 168,50 DANSKE BANK A/S 196,80 DSV A/S 216,80 FLSMIDTH & CO A/S 322,00 G4S PLC 28,43 GENMAB A/S 582,00 H+H INTERNATIONAL A/S-B 58,00 ISS A/S 220,80 NORDEA BANK AB - NOVO NORDISK A/S-B 364,60 PANDORA A/S 719,00 RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S 1.485,00 ROYAL UNIBREW 228,80 SCHOUW & CO 349,50 SIMCORP A/S 266,50 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 334, , , , , , , , , , , , , , , , , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST /

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST / halvårsrapport 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 30. august 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 5 Udviklingen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere...19 Fund Governance...20 Anvendt

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere