Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)"

Transkript

1 Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk 4 Forventningertil2.halvår Udviklingeniforeningenihalvåret 6 Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår 7 Øvrigeforhold 10 Halvårsregnskab 11 DanskeFokusaktier 11 Anvendtregnskabspraksis 14 Nærværendehalvårsrapportfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)indeholderforventningeromfremtiden,somforeningensledelseogrådgiverehavdemedioaugust2015.Erfaringerneviser,atforudsigelservedrørendedenmakroøkonomiskeudviklingogmarkedsforholdforforeningensforskelligeinvesteringsuniverserløbendevilbliverevideretogkanværebehæftetmedstorusikkerhed.Forventninger udtryktihalvårsrapportenmåsåledesikkeopfattessomenkonkretanbefaling. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 1

4 Foreningsoplysninger Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) blev stiftetden12.marts2010.medio2015omfattedeforeningen enafdeling: PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) OttoMønstedsPlads9 1780KøbenhavnV DanskeFokusaktier Telefon: Fax: CVRnr: Finanstilsynetsreg.nr.: Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S Bestyrelse DirektørCarstenLønfeldt(formand) Professordr.jur.JesperLauHansen ProfessorDavidLando DirektørTineRoed Depositar NykreditBankA/S Revision DeloitteStatsautoriseretRevisionspartnerselskab Porteføljerådgiver NykreditAssetManagement 2 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

5 Ledelsespåtegning Foreningensbestyrelseogforvalterhardagsdatobehandletoggodkendthalvårsrapportenfor2015forPlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening). Halvårsrapporteneraflagtioverensstemmelsemedlovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilovominvesteringsforeningerm.v. Halvårsregnskabetforafdelingengiveretretvisendebilledeafafdelingensaktiver,passiver,finansiellestillingsamtresultatetforperioden1.januar-30.juni2015. Foreningensledelsesberetningindeholderenretvisenderedegørelseforudviklingeniforeningensogafdelingensaktiviteterogøkonomiskeforholdsamtenbeskrivelseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somforeningenogafdelingenkanblivepåvirket af. København,den19.august2015 Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S JimIsagerLarsen TageFabrin-Brasted Bestyrelse CarstenLønfeldt Formand JesperLauHansen DavidLando TineRoed PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 3

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten rapporten 2015ihovedtræk ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015etafkastpå27,3%,hvilketvarvæsentligthøjereend ventetprimoåret.sidenafdelingensstartijuni2010harafkastetværet139,2%,hvilketoverstigerafkastetafmarkedet. Afdelingen har således levet op til målsætningen om merafkastpå3-5årssigt,hvilketforeningensledelse findertilfredsstillende. Foreningensformuevar607mio.kr.ultimojuni2015mod481mio.kr.ultimo2014. Detsamlederegnskabsmæssigeresultatforforeningenvar133,7mio.kr.i1.halvår2015mod44,6mio.kr.isamme periodeåretfør. Desamledeadministrationsomkostningerudgjorde4,8mio.kr.i1.halvår2015mod2,7mio.kr.isammeperiode året før. Omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue var 0,84% i 1. halvår 2015 mod 0,85% i sammeperiodeåretfør. Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring,menvækstenblevlavereendforventet.Denhårde vinteriusabidrogtildenafdæmpedeudviklingibegyndelsenaf2015,menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetilstorbekymringfordekinesiskemyndigheder.euroområdetoplevedeetbegyndendecyklisk opsvingdrevetaffaldetioliepriserne,deneuropæiskecentralbankspengepolitiskelempelsersamtafsvækkelsenaf euroen. Definansiellemarkederblevihalvåretpåvirketafenrækkeforhold.Centralbankerneslempeligepengepolitikmedførtestigendeaktiekurser,menogsåfaldenderenterfremtilapril.Etskiftiforventningentildenøkonomiskevækst ogtilinflationenfikderefterrenternetilatstigefremmodultimohalvåret. Enrækkeenkeltståendeforholdpåvirkedemarkedernesærskilti1.halvår.Spekulationmoddenschweiziskefrancfik denschweiziskenationalbanktilatopgivefastkurspolitikkenoverforeuroenmedenkraftigrevalueringafschweizerfrancen til følge. Derimod kunne Danmarks Nationalbank holde stand overfor spekulation mod den danske krone vedhjælpafnegativerenterpåindskudsbeviser.ikinaopstodetkraftigtstigendeaktiemarkedfremtilmediojuni, hvorefterdetkinesiskeaktiemarkedoplevedeetkrakmedkursfaldpåover30%.markederneblevijuniendvidere påvirketnegativtafdentilspidsedesituationomkringgrækenland. Dedanskevirksomhederskønnesdetkommendeåratviseindtjeningsfremgang,hjulpetafdenøkonomiskevækst ogafsvækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalve år,dognogetmereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafforventningernetildenøkonomiskeudviklingskønnerledelsenetpositivtafkastiforeningensafdeling DanskeFokusaktieri2.halvåraf2015,omendpåetnogetlavereniveauendopnåeti1.halvår.Ledelsensforventningertilrestenaf2015eromgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. 4 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

7 Ledelsesberetning Forventningertil 2.halvår 2015 De ledende indikatorer tegner et billede af, at den globale økonomiske vækst vil fortsætte i det kommende år. Denne vækst ventes drevet af de udvikledeøkonomiersamtafolieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. I USA forventes tiltagende vækst i de kommende kvartaler. Indtil videre har de negative effekter af olieprisfaldet på investeringerne overskygget de positive effekter på forbruget. Enøgetforplantningafdelaveoliepriseriforbrugetvilpotentielt resultere i, at amerikansk økonomi vil opleve tiltagende væksti2.halvår.aktivitetenpådetamerikanskeboligmarked er voksende og vurderes at ville tiltage yderligere i de næste parkvartaler. DesenestetillidstaliEuropaunderstøtter,atdereretstærkere fundament under det europæiske opsving end tidligere. Den EuropæiskeCentralbanksstimulansogdenlaveolieprisskønnessammenmeddensvageeuroatvilleunderstøttevæksten fremadrettet. Situationen i Grækenland har ikke givet større rystelser i den europæiske økonomi og forventesikkeatforstyrredetspirendeopsvingieuropa. DenøkonomiskevækstiDanmarkerlangsomttiltagetdeseneste par år, og udviklingen skønnes at fortsætte med en vækstrateiomegnenaf2%iårogi2016.vækstskønnetbaserespåenforventningomenbeskæftigelsesfremgangiårog næste år, der vil understøtte en stigning i privatforbruget. Fremgangiprivatforbrugetvurderesdogaleneatblivemoderat, idet forbrugerne fortsat vil have fokus på opsparing og gældsnedbringelse, grundet det fortsat høje gældsniveau i husholdningerne. Vækstudviklingenidenglobaleøkonomivilidetkommendeår afhænge af Kina. Omstillingen af den kinesiske økonomi fra eksport og investering til indenlandsk forbrug forløber ikke heltproblemfrit,ogdekinesiskemyndighederharadflereomgange i 1. halvår 2015 lempet pengepolitikken for at sikre væksten fremadrettet. I august måned har den kinesiske centralbank foretaget yderligere tiltag i form af tre mindre devalueringerafdenkinesiskerenminbi. Centralbankerne forventes det næste år at fortsætte med at spilleenvæsentligrolleiudviklingenpådefinansiellemarkeder.denamerikanskecentralbankventesathævestyringsrenteni2.halvår,ligesombankofenglandogsåvurderesatindledeennormaliseringafpengepolitikkeniårellerprimo2016. De øvrige betydende centralbanker skønnes at fortsætte den megetlempeligepengepolitikdetnæsteårstid. Påbasisafovennævnteforventningertildenøkonomiskeudvikling vurderes renten på de lange obligationer at forblive uændretelleraleneudviseensvagtstigendetendens.renten påkorteobligationerieuropaskønnesderimodatforblivepå etlavtniveausomfølgeafdenførtepengepolitik. Dedanskevirksomhederskønnesatviseindtjeningsfremgang detkommendeår,hjulpetafdenøkonomiskefremgangogaf svækkelsenafeuroen.detdanskeaktiemarkedforventesderforatudviklesigpositivtidetkommendehalveår,dognoget mereafdæmpetsammenlignetmed1.halvår2015. Påbasisafdisseforventningerskønnerforeningensledelseet moderat positivt afkast i foreningensafdelingdanskefokusaktieri2.halvår2015,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.ledelsensforventningertilrestenaf2015er omgærdetafusikkerhed,ogstorekursudsvingkanikkeudelukkes. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 5

8 Ledelsesberetning Udviklingeniforeningeni halvåret Foreningen PlaceringsforeningenNykreditInvestblevstiftetden12.marts 2010medenenkeltafdeling,DanskeFokusaktier.Afdelingen startedesinaktivitetden21.juni2010. Foreningenblevoprindeligtstiftetsomenplaceringsforening, idetstrategieniafdelingdanskefokusaktierfordredeanvendelseafdedaværendeplaceringsregleri 142,stk.2,ilovom investeringsforeningerm.v.meddenneparagrafkunnederopnås en mere koncentreret portefølje end i UCITS, idet der kunneinvesteresoptil10%afafdelingensformueietenkelt selskab. Foreningen blev i 2014 omdannet til en kapitalforeningefter reglerne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Omdannelsen skete på en ekstraordinær generalforsamling den 21. februar Ved omdannelsen af foreningen skete deringenændringiinvesteringspolitikkenelleririsikorammerne. Ultimo juni 2015 havde foreningen en afdeling. Afdelingens investeringsområde,profilogrisicierbeskrevetiafdelingsberetningen,dererenintegreretdelafdenneledelsesberetning. Afkastudviklingeni halvåret ForeningensafdelingDanskeFokusaktiergavi1.halvår2015 etafkastpå27,3%.isammeperiodestegmarkedetmåltved OMXCCapGI-indeksetmed20,9%.Afkastudviklingenoversteg væsentligtledelsensforventningprimoåret,ogsammenlignet med markedsudviklingen findes afkastet meget tilfredsstillende. Sidenstartenijuni2010harafdelingDanskeFokusaktierleveretetsamletafkastpå139,2%.Isammeperiodeermarkedet steget med 122,7% målt ved OMXCCapGI-indekset. Set over denne5-årigeperiodeharafdelingenlevetoptilmålsætningen og givet et merafkast i forhold til markedet på 3-5 års sigt. Foreningens ledelse finder denne langsigtede afkastudvikling tilfredsstillende. Regnskabsresultatogformueudviklingmv. I 1. halvår 2015 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultatpå133,7mio.kr.mod44,6mio.kr.isammeperiode åretfør. Densamledeformueiforeningenvar607mio.kr.ultimojuni 2015 mod 481 mio. kr. ved starten af året. Udover afkastet stegformuensomfølgeafnettoemissionerpå65mio.kr.i1. halvår2015. I1.halvår2015varforeningenssamledeomkostningertiladministration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv.4,8mio.kr.mod2,7mio.kr.isammeperiodeåretfør. I1.halvår2015varomkostningernemåltiprocentafdengennemsnitlige formue 0,84% mod 0,85% i samme periode året før. 6 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

9 Ledelsesberetning Deøkonomiskeomgivelseri1.halvår Moderatfremgangidenglobaleøkonomi Denglobaleøkonomifortsattei1.halvårdengradvisebedring, menvækstenblevlavereendforventet.denhårdevinteriusa bidrog til den afdæmpede udvikling i begyndelsen af 2015, menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetil storbekymringfordekinesiskemyndigheder.øvrigeemerging markets lande havde også lavere end ventet vækstrater som følgeaffaldenderåvareeksporttilkinaoglaveråvarepriser. I 2. kvartal begyndte den globale økonomi imidlertid at vise bedretakter. SvagstartpååretiUSA Den amerikanske økonomi fik en overraskende svag start på året,hvorbådeenkoldvinterogdelaveoliepriserbidrogtil,at denøkonomiskevækstblevlavereendventet.denegativeeffekterafdenlaveolieprispå investeringerneoverskyggedede positiveeffekterafolieprisfaldetpåforbruget. I 2. kvartal viste amerikansk økonomi bedre takter. Beskæftigelsenogdetailsalgetsteg,ogaktivitetenpådetamerikanske boligmarkedvoksedesomtegnpåvækstefter stilstanden hen overvinteren. Spædtopsvingieuroområdet Euroområdet befandt sig i 1. halvår i en gunstig periode med økonomiskvækstinæstenallelande.medfremgangenvarder taleometbegyndendecykliskopsvingdrevetaffaldetioliepriserne, Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske lempelser samtafsvækkelsenafeuroen.denprimærekildetilvækstvar privatforbruget, hvor husholdningerne i mange lande har haft et opsparet behov for forbrug efter mange år med smalhals. Forbrugerneersåledesblevetomdrejningspunktetidetspæde europæiske opsving, men holdbarheden heraf vil afhænge af, omvirksomhederneforalvorbegynderatinvestere. De finansielle og monetære forhold i Europa er gennem 1. halvår2015blevetforbedret.faldetiudlånettilvirksomhederneerophørt,ogsåvelbankernesudlånsforventningersomvirk- somhedernesvurderingerafkreditmulighederneerblevetmere optimistiske.dettevarmestudprægetiitalien,menogsåsituationenispanienvaribedring. Deledendeøkonomiskeindikatorerharopmodultimohalvåret imidlertidværetblandede.indkøbschefernestillidsindeksskuffedelidtimajmedsvagheditysklandogfrankrig,menssituationeni Spanien ogitalien så bedreud. De nyestetal for juni vistedogfremgangmedstigningibådeindustriogservicefor heleeuroområdet,trodsudviklingenigrækenland. Dengræskekrise Gennem 1. halvår tilspidsede situationen omkring den store græskestatsgældsig.dengræskepremierministeralexistsiprasforsøgpåkompromisløsforhandlingstaktikoverforkreditorerneimf,euogdeneuropæiskecentralbankbarikkefrugt. Udeafstandtilatbetaleaftalteafdragpåstatsgældenogmed græskebanker,dervartvungettilatholdelukketpga.manglende tilførsel af likviditet fra Den Europæiske Centralbank, måttegrækerneijuliindgåenaftalemedkreditorerneomreformerforatfårettetoppådengræskeøkonomi. UsikkerhediKina Omstillingenafdenkinesiskeøkonomifra eksportoginvesteringer til øget indenlandsk privatforbrug viste i halvåret svaghedstegn.selvomdenøkonomiskevækstharholdtsigpå7%, har dette alene været muligt med pengepolitisk indgriben ad flereomgange gennem 1. halvår,senest ultimo juni, hvor den kinesiske centralbank sænkede styringsrenten og selektivt reduceredebankernesreservekrav. Denlempeligepengepolitikhari1.halvårhaftkraftigindvirkning på det kinesiske aktiemarked, der målt med indekset for Shanghai børs steg med ca. 60% fra årets start til 12. juni, hvoreftermarkedetfaldtmedover30%idefølgendeuger,indenmyndighedernefikstoppetmarkedskrakket. FremgangiDanmark Danskøkonomivistei1.halvår2015fortsatfremgang.Dermed oplevededanmarkdenlængsteperiodemedbnp-vækstsiden år 2000,idet der ind til videre har været uafbrudt fremgang i syvkvartaler. Opsvingetidanskøkonomi harværetdrevetafenfremgangi det danske privatforbrug. En af drivkræfterne bag det øgede privatforbrug har været en stigning i beskæftigelsen i alle landsdelei1.halvår2015. Det økonomiske opsving tegner dog til at blive forholdsvis svagt, da der fortsat er mange danskere, der har stor gæld i forhold til deres formue. Samtidig har der over de seneste år væretentendenstil,atvirksomhederneharøgetdedirekteinvesteringer i udlandet i stedet for i Danmark. Fortsætter den tendens,vildethæmmeopsvingetidendanskeøkonomi. Fortsatlempeligpengepolitik DenEuropæiskeCentralbank(ECB)påbegyndtei1.kvartaldet tidligere annoncerede opkøbsprogram. Med et månedligt opkøbafobligationerfor60mia.eurofremtilseptember2016er det et program af hidtil uset størrelse. Hensigten med programmeteratsættegangidenøkonomiskevækstieu,modvirkededeflationæretendenserognådenlangsigtedeinflationsmålsætningpå2%p.a. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 7

10 Ledelsesberetning Igangsættelsenafobligationsopkøbenepressederenternenedi Europa i 1.kvartal, hvilket samtidigmedførte en svækkelse af euroeniåretsførsteseksmåneder. EnafledteffektafECBskvantitativelempelsebleventilstrøm- ningaflikviditettilsikreøkonomiermedvalutabundettileuro- en, i første omgang Schweiz. Dette igangsatte en spekulation om revaluering af den schweiziske franc. Da presset blev for stort, valgte den schweiziske nationalbank at opgive fastkurspolitikken overfor euroen og lod schweizerfrancen stige med over20%indenforfåtimerijanuar2015. Efterdennestyrkelseafdenschweiziskefrancrettedeinteressen sig mod dendanskekrone.internationalespekulanter håbedepåogdanskepensionskasserm.v.frygtedeentilsvarende opskrivningafdendanskekronemeddetresultat,atvalutareserverne voksede uhensigtsmæssigt meget. Danmarks Nationalbankreageredevedatsænkerentenpåindskudsbeviserad fleregangetil-0,75%.selvomdanmarksnationalbankharhaft etønskeomatnormaliseredendanskepengepolitik,holdtden negativerentepå0,75%halvåretud. Denamerikanskecentralbankhari1.halvårafventetudviklingen i den amerikanske økonomi, og som ventet har den ikke foretagetjusteringeri denførte pengepolitik.signaletfraden amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, er imidlertid, at centralbankenmåforventesathævestyringsrentensenereiår. 8 PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening)

11 Ledelsesberetning Markedsudviklingeni1.halvår2015 Kraftigeudsvingpåobligationsmarkedet I1.halvår2015harderværetstoreudsvingiobligationsrenterne. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser medførte sammen med deflationsfrygt negative renter på korte statsobligationer i mange nordeuropæiske lande. Tro på økonomiskopsvingogøgetinflationieuropafikrentenpåstats- obligationertilatstigekraftigtiperiodenefterultimoapril. Over halvåret steg den 10-årige rente på statsobligationer i USA fra 2,2% til 2,4%. Renten på de 10-årige tyske eurostatsobligationer steg fra 0,5% til 0,8% ultimo halvåret, men varunder0,1%iaprilmåned.rentenpåden2-årigeamerikanskestatsobligationholdtsigderimodnogenlundeuændretiniveauet0,6%til0,7%i1.halvår2015,mensrentenpåen2-årig tyskeuro-statsobligationfaldtfra-0,1%til-0,2%. Det danske obligationsmarked blev påvirket af spekulationen moddendanskekronesamtafudviklingenidetinternationale renteniveau. I halvåret faldt den 2-årige danske statsrente fra lidt under 0% til-0,3%, mens den 10-årige danske statsrente stegfra0,8%til1,0%,menvarpå0,1%ifebruar,daspekulationenmoddendanskekronevarpåsithøjeste. Positivudviklingpåaktiemarkederne Aktiemarkedernebleviførstehalvåraf2015prægetafenpositiv kursudvikling. Lempelig pengepolitik og tro på økonomisk opsving understøttede aktiemarkederne. Mod slutningen af halvåretbegyndtedramaetomkringdegræskegældsproblemer atpåvirkedefinansiellemarkeder. I første halvår af 2015 gav verdensmarkedsindekset, MSCI All CountryWorld,etafkastpå11,6%måltidanskekroner. AfkastudviklingenisammeperiodeiMSCIUSA,MSCIEuropa, MSCIJapanogMSCIEmergingMarketsFreevarligeledespositiv.Degavetafkast påhenholdsvis10,2%,12,9%,23,5%og 11,9%. På det danske aktiemarked har afkastet i første halvår været 20,9%måltvedOMXCCapGI-indekset.Forsmå-ogmellemstore danske virksomheder målt ved KFMX-indekset har afkast været22,6%isammeperiode. PlaceringsforeningenNykreditInvest(kapitalforening) 9

12 Ledelsesberetning Øvrigeforhold Samfundsansvar Foreningensinvesteringerskermedinddragelseafhensynettil miljø,socialansvarlighedoggodselskabsledelse.isamarbejde med Nykredit koncernen har foreningenformuleretenpolitik for bæredygtige investeringer (SRI/Socially Responsible Investments). Politikken er beskrevet i afsnittet Bæredygtige investeringer iforeningensårsrapportfor2014. ForeningenadministreresafNykreditPorteføljeAdministration A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Administrationen af foreningenforegårindenforrammerneafnykreditkoncernens politik for samfundsmæssigt ansvar, hvortil der henvises på Nykreditshjemmeside nykredit.dk. Politikvedrørendedetunderrepræsenteredekøn Foreningenspolitiker,atbeggekønskalværerepræsentereti bestyrelsenmedetmåltalpå25%fordetunderrepræsenteredekøn.vedvalgafkandidatertilbestyrelsenskalderførstog fremmestsespåkvalifikationerogderefterkøn. Foreningenspolitikpåområdetvaropfyldti1.halvår2015. Foreningengørbrugafsinstemmeret,hvisdenudfraenkonkretvurderingskønner,atenaktivstillingtagen evt.isamarbejdemedandreinvestorer vilkunnegiveenpositiveffekt på afkastet eller bæredygtigheden i investeringen. Som udgangspunkt ønsker foreningens bestyrelse, at udøvelse af stemmeret sker over for virksomheder, der ikke lever op til foreningensbæredygtigeogetiskeinvesteringspolitik. Foreningenvilisinstemmeafgivelsealtidstøttevirksomheder, somledesmedetformålomattjeneaktionærernesoghermed foreningensinteresser. Foreningenharikkeanvendtsinstemmereti1.halvår2015. Usikkerhedvedindregningellermåling Deterledelsensvurdering,atderikkeervæsentligusikkerhed vedindregningellermålingafbalanceposter. Usædvanligeforholdderkanhavepåvirketindregnin gen ellermålingen Dererikkekonstateretusædvanligeforholdiforeningensafdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Politikvedrørendeudøvelseafstemmerettigheder Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal benytte den stemmeret på en generalforsamling, som følger med ejerskab af værdipapirer, hvis det kan være med til at opfylde målet medaktivtejerskab. Begivenhederefterregnskabsåretsudløb Dererfrabalancedagenogtildatoikkeindtrådtforhold,som forrykkervurderingenafhalvårsrapporten. 10 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

13 DanskeFokusaktier Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingeninvestereridanskeaktier.Formåletmedafdelingen eratgiveetafkast,dersomminimumoverstigermarkedsafkast fordanskeaktierpåtre-femårssigt. Afdelingen har en aktiv investeringsstrategi, hvor fokus er på detenkelteselskabsevnetilatskabeværdioglangsigtetvækst foraktionærerne.strategienerikkebaseretpåatopnåeneksponeringtilmarkedet,mentiludvalgteselskaber. Investeringsstrategien er baseret på en koncentreret stock pick-stil, hvor der udvælges danske børsnoterede selskaber. Dette er langt færre end i en traditionel investeringsforeningsafdelingmeddanskeaktier. Den anden aktietype i porteføljen er aktier, hvor risikoen ved selskabetfindesovervurderetafmarkedet.kursenpåsådanne aktierkanværemegetsvingende,damarkedetharforskellige opfattelserafrisikoenvedinvesteringiselskabet.derkanvære etstortkurspotentialeisådanaktier.denaktietypeudgørca. 25%afformueniafdelingen. Hvert selskab i porteføljen vil som udgangspunkt få samme vægt,dogmaksimalt10%afafdelingensformue,somerlovenskrav.dertagessåledesikkeudgangspunktidepågældendeselskabersmarkedsværdier. Kerneniafdelingenerdesåkaldtestabilevækstaktier,somudgørca.50%afporteføljen.Deterstørredanskeselskaber,som vurderes at klare sig godt næsten uafhængigt af konjunkturerne. DensidstetypeaktieriafdelingDanskeFokusaktiererselskaberunderforandring.Detervirksomheder,derbefindersigien udviklingsfase,menhvorderto-treårfremitidentegnersigen andentypevirksomhedmedstærkereindtjeningsprofil.aktieri selskaberunderforandringudgørderesterendeca.25%afafdelingen. Investeringshorisontenforselskaberiafdelingensporteføljevil normaltværetre-femår. Investeringsstrategien kan inkludere mindre og mellemstore danske børsnoterede selskaber, hvorfor der er grænser for, hvormegetderkaninvesteresviaafdelingen.foreningensvedtægterindeholderderforenbemyndigelsetil,atbestyrelsen midlertidigtellerpermanentkanlukkeforemissioneriafdelingenmedhenblikpåatbeskyttemedlemmernesinteresser. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingenopnåedeetafkastpå27,33%i1.halvår2015.Afkastet er væsentligt højere end ledelsens forventning primo åretsomfølgeaftildelsgoderesultaterideselskaber,somafdelingenharinvestereti,samtsomfølgeafdenmegetpositive stemningpådetdanskeaktiemarked. Afdelingensinvesteringibiotekselskabet,BavarianNordic,steg medover50%ihalvåretsomfølgeaf,atselskabetindgikaftale med amerikanske Bristol-Meyer Squibb vedrørende midlet Prostvacmodprostatacancer. Afdelingensafkastoverstegmarkedetsudvikling,daenrække af afdelingens investeringer steg kraftigt i 1. halvår. Således gavenafafdelingensstørstepositioner,genmab,enkursstigning på 61,5%. Genmabs samarbejdspartner JanssenPharmaceuticalstilkendegavihalvåret,atselskabetvillesøgeomgodkendelse hos de amerikanske myndigheder af midlet Daratumumab, der har vist lovende resultater i behandlingen af patientermedknoglemarvskræft. RingkjøbingLandbobankfortsattemedatleveresolideresultater. Banken er den mest effektive og bedst indtjenende bank på det danske marked, hvilket aktiemarkedet belønnede med enstigningiaktiekursenpåover31%i1.halvår. Afdelingensafkastblevi1.halvårendviderepåvirketpositivtaf investeringen i D/S Norden, der i tidligere år har skuffet. En positiv udvikling i selskabets tankdivision medførte et bedre endventetresultati1.kvartalsamtenopjusteringultimojuni. Aktiensteg28%i1.halvår. Simcorpblevi1.halvårgenerhvervetiafdelingenefteret2014 med svingende resultater, somkulmineredemedennedjusteringidecember.nedjusteringenblevdogafløstafenopjusteringtidligti2015,daselskabetdesidstedageaf2014fikdeli nyeordrer.degodenyhedererforsatgennem2015,hvoren stor engelsk porteføljeforvalter og det franske forsikringsselskabaxablevnyekunderisimcorp. Igennemåretsseksførstemånederblevderiafdelingenforetagetenkelteomlægninger.SåledesblevdertilafdelingentilkøbtpositioneriSimcorp,BavarianNordicogH+H,menspositioneriAurigaogNordeablevfrasolgthelt.Endvidereblevafdelingens positioner i Vestas, ISS og DSV øget gennem halvåret,mensvægtenicoloplastogg4sblevreduceret. Afdelingens nettoresultat blev på 133,7 mio. kr. Ultimo juni 2015udgjordeformueniafdelingen607,4mio.kr.svarendetil enindreværdipå168,62kr.pr.andel. PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 11

14 DanskeFokusaktier Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015været15,2%p.a.,svarendetilrisikoniveau6påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillavrisiko,og7svarertilhøj risiko. Risikofaktorerne for afdelingen erudstederspecifikrisikosamt aktiemarkedsrisiko. Udstederspecifik risiko søges begrænset vedatspredeinvesteringerneiafdelingenpåminimum12selskaberfordeltpåforskelligebrancher,ogintetselskabmåudgøre mere end 10% af afdelingens formue. Spredningen er imidlertid mindre end for investeringsforeningsafdelinger med danskeaktier,ogrisikoeniafdelingenmåderforvurderessom værendehøjereendrisikoenidisseinvesteringsforeningsafdelinger. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Detdanskeaktiemarkedventesatbliveunderstøttetafdenpositive makroøkonomiske udvikling,denlempeligepengepolitik samt af den svækkede euro i 2. halvår. Der forventes derfor moderatpositiveafkastpåaktieridetkommendehalveår. På den baggrund skønnes afkastudviklingen i afdelingen at blivepositivi2.halvår,omendpåetnogetlavereniveauend opnåeti1.halvår.storeafkastudsvingmåforventes. Sektorfordeling Da afdelingens investeringsunivers er begrænset til Danmark, ansesafdelingensaktiemarkedsrisikosomværendehøjereend for investeringer i det globale aktiemarked. Markedsrisikoen søgesikkebegrænsetiafdelingen,idetderikkeanvendesafledte finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningenholdespåetminimum. Beholdningsoversigtenkanrekvireresvedhenvendelsetilforeningen. 12 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

15 DanskeFokusaktier Resultatopgørelsei1.000kr. 1.halvår halvår 2014 Renterogudbytter Kursgevinsterog-tab Øvrigeindtægter 32 - Administrationsomkostninger Resultatførskat Skat Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Andreaktiver Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 97,5 96,2 Øvrigefinansielleinstrumenter 1,8 2,2 99,3 98,4 Andreaktiver/Andengæld 0,7 1,6 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal 1.halvår halvår halvår halvår halvår 2011 Periodensafkastiprocent 27,33 20,21 15,18 10,63 12,41-5,48 Indreværdipr.andel 168,62 152,14 145,78 121,59 98,54 105,11 Omkostningsprocent 0,84 1,71 0,85 0,84 0,84 1,12 Sharperatio 1,19 0,87 1,07 0, Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening) 13

16 Anvendtregnskabspraksis Generelt Halvårsrapportenerudarbejdetioverensstemmelsemedregnskabsbestemmelserneilovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeningerm.v. Anvendtregnskabspraksiseruændretiforholdtilårsrapporten Årsrapporten 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendtregnskabspraksis,hvortilderhenvises. Dererikkeforetagetreviewellerrevisionafhalvårsrapporten. Nøgletal Regnskabs-ognøgletaleropgjortihenholdtilbekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. samt retningslinjerfrainvesteringsfondsbranchen. Præsentationafregnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrundafdefaktisketalmedtotaler,hvilketerdenmatematiskmestkorrektemetode.enefterregningafsumtotalerne vilivissetilfældegiveenafrundingsdifference,somerudtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Dereringenændringeriberegningsprincipperiforholdtilårsrapporten2014. Afkastiprocent Afkastiprocentangiverdetsamledeafkastidenpågældende afdelingiperioden.afkastetopgøressomændringiindreværdifraprimotilultimoperiodenmedkorrektionforevt.udlodningtilinvestorerneiåret. Indreværdipr.andel Indreværdipr.andelberegnessominvestorernesformuedivideretmedantalcirkulerendeandeleultimoperioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostningerforperiodendivideretmedgennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuenopgøressometgennemsnit afdedagligeformueværdieriperioden. Sharperatio Sharperatioeretudtrykforenafdelingsafkastsetiforholdtil den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkastminusdenrisikofrirentedivideretmedstandardafvigelsen pådetmånedligeafkastiperioden.sharperatioopgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højstforen60-månedersperiode. 14 PlaceringsforeningenNykreditInvest(Kapitalforening)

17 Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax nykreditinvest.dk

18 0,00 PLACERINGFORE. NYKREDIT INVEST (KAPITALFOREN DANSKE FOKUSAKTIER Beholdningsoversigt pr Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr (100,00 pr ) AMBU A/S-B 174,50 AP MOELLER-MAERSK A/S-B ,00 AURIGA INDUSTRIES-B - BAVARIAN NORDIC A/S 311,50 COLOPLAST-B 439,10 D/S NORDEN 168,50 DANSKE BANK A/S 196,80 DSV A/S 216,80 FLSMIDTH & CO A/S 322,00 G4S PLC 28,43 GENMAB A/S 582,00 H+H INTERNATIONAL A/S-B 58,00 ISS A/S 220,80 NORDEA BANK AB - NOVO NORDISK A/S-B 364,60 PANDORA A/S 719,00 RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S 1.485,00 ROYAL UNIBREW 228,80 SCHOUW & CO 349,50 SIMCORP A/S 266,50 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 334, , , , , , , , , , , , , , , , , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere