Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget"

Transkript

1 Published on Ballerup.dk ( Hjem > Økonomiudvalget Økonomiudvalget kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog Ali Abbasi (Ø) - Deltog Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog Lone Madsen (O) - Deltog Martin Jonassen (C) - Deltog Peter Als (A) - Deltog Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog Majbritt Bech Sørensen - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Kåre Harder Olesen (V) - Afbud Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Ikke bestemt Deltog ikke Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Orientering om møde i KKR Hovedstaden den 12. februar Bilag 1 bilag 2. Orientering om Kommunalpolitisk Topmøde der bliver afholdt den marts 2016 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Bilag 1 bilag

2 3. Kodeks for forvaltningens rådgivning fra KL. Bilag 2 bilag 4. Formandskabet fra KKR Hovedstaden ved formand Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og næstformand John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune deltager i Økonomiudvalgets møde til temadrøftelse fra kl Økonomiudvalgets ordinære møde slutter derfor kl Beslutning Taget til efterretning Punkt 2 Redegørelse for behandling af alkoholbevillinger Indhold Sammendrag Økonomiudvalget har anmodet om en redegørelse for praksis i behandling af alkoholbevillinger og herunder grundlaget for, at der gives kortere perioder end otte år. Baggrund Lovgrundlag: Restaurationsloven (LBK nr. 135 af 18. januar 2010). Sagsfremstilling Restaurationslovens udgangspunkt er, at alkoholbevillinger er gældende i otte år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt og betinges af vilkår. Ansøgningen om alkoholbevilling indgives til politiet, som efter indhentning af oplysninger og forberedelse af sagen sender den til behandling i kommunen. Ansøgningerne behandles af Kontrolgruppen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Ansøgningerne afgøres i Økonomiudvalget.

3 Alkoholbevillinger beror på et forvaltningsretligt skøn, og der skal ved hver ansøgning ske en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende virksomheden. Lovgivningen lægger op til, at der skal iagttages ordens-, samfunds- eller ædruelighedshensyn i den skønsmæssige vurdering. Det gælder både førstegangsbevillinger og fornyelser. Kontrolgruppen gennemgår virksomhedernes økonomi, forudsætninger og personalesammensætning, inden det vurderes, hvor længe en bevillingsperiode kan løbe ad gangen, dog med udgangspunkt i otte år. Ifølge restaurationsloven skal følgende kriterier indgå i vurderingen af om en ansøgning opfylder de ordens- ædrueligheds- og samfundsmæssige forhold, og der skal navnlig lægges vægt på: Om ansøgeren, et medlem af virksomhedens direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke bliver drevet på en forsvarlig måde Om bevillingshaverens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde Om bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden godtgør, at det må forventes, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet og serveringsstedets beliggenhed. Begrænset: De væsentlige begrundelser for at en bevilling tidsmæssigt skal begrænses er, at Kapitalen ikke er til stede på overtagelsesdagen Antallet af ansatte ikke kan dække åbningstiden Lønudgiften ikke svarer i regnskab/budget til indberetning til SKAT Der ikke foretages afregninger af moms og A-skat rettidigt Alle poster ikke er med i regnskab/budget Virksomheden drives ikke for egen regning og risiko Overskuddet ikke giver plads til nødvendige leveomkostninger Der er anmærkninger fra revisor til regnskabet Der er forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover.

4 Behandlingen af enkelte ansøgninger om alkoholbevillinger afsluttes med, at der gives afslag eller at en gældende bevilling ikke fornys, idet ansøgeren vurderes ikke at opfylde lovens krav. Ved afslag på fornyelse af en alkoholbevilling gives der en periode, således at ansøgeren får mulighed for at afhænde virksomheden eller ændre virksomhedens koncept. Oversigt over behandlede sager om alkoholbevillinger i 2015: Der er modtaget 18 sager om ansøgning af alkoholbevillinger. Der er udstedt en bevillingsperiode på 8 år i 7 sager. Der er udstedt en bevillingsperiode på 2 år i 4 sager. Begrundelse for bevillingsperioden er, at der er forhold omkring virksomhedernes økonomiske situation og ny forpagtning. Der er udstedt en bevillingsperiode på 1 år i 1 sag. Begrundelse for bevillingsperioden er, at der er væsentlig forhold omkring virksomhedens økonomiske situation. 5 sager er fortsat under behandling og 1 sag er henvist til anden kommune. På Økonomiudvalgets møde deltager afsnitsleder Claus Mercebach fra Ydelsescentret og specialist Mabel Videbæk fra Kontrolgruppen under behandling af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

5 1. Redegørelse for praksis i behandlingen af alkoholbevillinger tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 3 Principiel modstand mod omprioriteringsbidraget til staten Indhold Sammendrag Borgmesteren anbefaler at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune udtrykker sin principielle modstand over for det omprioriteringsbidrag på årligt 1 pct. af servicerammen, som et flertal i folketinget har indført. Baggrund Regeringen og et flertal i folketinget har med kommuneaftalen 2016 indført et nyt styringsregime over for kommunerne. Kommunerne skal fra 2016 og frem aflevere 1 pct. af sin serviceramme til et såkaldt omprioriteringsbidrag, som staten efterfølgende kan anvende til de formål, som staten finder relevante. Sagsfremstilling Regeringen og et flertal af folketinget har med indgåelsen af kommuneaftalen 2016 besluttet, at kommunerne hvert år skal aflevere 1 pct. af sine serviceramme i et såkaldt omprioriteringsbidrag til staten. Staten kan anvende midlerne til de formål, som et flertal i folketinget finder relevante. Der er ingen garanti for, at der kommer penge retur til kommunerne. Kommunalbestyrelsen udtrykker med denne sag sin klare principielle modstand mod omprioriteringsbidraget, og det angreb på det kommunale selvstyre, som det er udtryk for. Det kommunale selvstyre er en af hjørnestenene i den decentrale danske demokratiske model. Her kan borgerne se og gennemskue, hvordan de politiske valg og prioriteringer påvirker dem og deres hverdag, og hvert fjerde år kan borgerne ved kommunalvalget tage stilling til, om ansvaret forvaltes på den for borgerne rigtige måde. Kommunerne har vist villighed til at håndtere konsekvenserne af den økonomiske krise ved at spare og afskedige medarbejdere. Det var nødvendigt.

6 Med omprioriteringsbidraget bliver det desuden mere uigennemskueligt for borgerne, hvem der træffer de lokale prioriteringsbeslutninger. Det bliver ligeledes uklart, hvordan borgerne kan øve indflydelse på beslutningsprocesserne. Det er ikke til gavn for det lokale demokrati. I forhold til Ballerup Kommune, så svarer 1 pct. af servicerammen til ca. 25 mio. kr. årligt. Beløbet skal afleveres hvert år indtil videre til og med I 2016 var nettovirkningen ca. 5 mio. kr., fordi det var første år med det nye regime, og fordi KL ved kommuneforhandlingerne lykkedes med at forhandle hovedparten af omprioriteringsbidraget tilbage til kommunerne. Som et konkret eksempel på problemerne med omprioriteringsbidraget kan nævnes den såkaldte Værdighedsmilliard. Den er finansieret gennem finansloven, og en del af råderummet i finansloven er skabt af det kommunale omprioriteringsbidrag. Populært sagt fordrer folketingets flertal hunden med sin egen hale. Fra 2017 og frem skal Ballerup Kommune aflevere 25 mio. kr. Det er rigtig mange penge at tage ud af den daglige drift af kommunens service over for borgerne. I den situation har Ballerup Kommune valgt at igangsætte en omfattende spareplan, der har som mål at lave et værn over for den samlede besparelse fra svarende til i alt godt 75 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Men med de mange krav der rejses fra statens side til kommunerne, kombineret med den udfordring kommunerne står over for med flygtningesituationen, er det urimeligt og uhensigtsmæssigt, at kommunernes budgetter hvert år skal reduceres med 1 pct. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, at

7 1. Kommunalbestyrelsen udtrykker principiel modstand over for, at Folketingets indførte omprioriteringsbidrag til staten på årligt 1 pct. af servicerammen. 2. Borgmesteren meddeler KL Ballerup Kommunes principielle holdning. 3. Borgmesteren meddeler Indenrigs- og finansministerierne Ballerup Kommunes principielle holdning. Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 4 Flygtningemodtagelse og omkostningselementer Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 34 Indhold Sammendrag Sagen redegør for øgede omkostninger forbundet med den øgede tilgang af flygtninge. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til opførelse af yderligere 17 midlertidige indkvarteringspladser, og at denne frigives. Det indstilles desuden, at der gives en tillægsbevilling til øgede driftsudgifter for 2016, og at driftsudgifter for 2017 og frem indgår i budgetlægningen for 2017 og frem. Endelig indstilles det til godkendelse, at øvrige indkvarteringsmuligheder undersøges, herunder at etablering af privat indkvartering iværksættes. Baggrund Udlændingestyrelsen udsender hvert år inden den 1. april et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil komme til landet det kommende år. Sammen med landstallet fremlægger styrelsen et forslag til, hvordan de forventede asylmodtagere, skal fordeles i kommunerne. I praksis er det typisk sådan, at årets kvote af flygtninge modtages i perioden fra marts i det pågældende år til februar i det efterfølgende år. Ballerup Kommune har i perioden modtaget i gennemsnit 9 flygtninge om året. Grundet den øgede tilgang af flygtninge i det seneste års tid, har Udlændingestyrelsen løbende opjusteret kommunekvoterne. Ballerup Kommunes kvote for 2015 er således 31 flygtninge. I henhold til den oprindelige fordeling for 2016 skulle Ballerup Kommune modtage 42 flygtninge. Antallet blev dog i løbet af 2015 opjusteret, så Ballerup Kommune pt. står til at

8 modtage 72 flygtninge for Administrationen har i løbet af 2015 tilpasset opgaveløsningen og kapaciteten til det øgede antal flygtninge og har i den forbindelse igangsat en kapacitetsudvidelse af flygtningeindkvarteringen, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i juni Derudover er der løbende og i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2016 indlagt ekstra udgifter til integrationsydelse og kontanthjælp til flygtninge på baggrund af de udmeldte kvoter. Sagsfremstilling Med den senest udmeldte kvote for 2016 på 72 flygtninge er der behov for yderligere tilpasning af opgaveløsningen og kapaciteten til at løse de lovbestemte modtagelses- og integrationsopgaver. Administrationen har gennemført en analyse af opgavernes omfang og en vurdering af boligbehovet og har foretaget en beregning af udgifterne forbundet hermed (se bilag). De kommunale modtagelses- og integrationsopgaver er skitseret i et overblik over modtagelse af flygtninge (se bilag) og endelig er samarbejdet med civilsamfundet beskrevet (se bilag ). De kommunale modtagelses- og integrationsopgaver består kort fortalt i at modtage flygtningene, sørge for midlertidig indkvartering, aktivering herunder integrationsydelse, henvisning til danskundervisning og introduktion af børn og unge til dag- og skoletilbud samt introduktion til andre relevante kommunale tilbud. I det første møde mellem den nyankomne flygtning starter samarbejdet med Jobcenter Ballerup for hurtigst muligt at skabe en tilknytning til og viden om muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse. Hertil kommer en række opgaver, der ikke er lovbundne, som løses af foreninger og andre grupper af frivillige. Økonomiske konsekvenser og finansiering De samlede budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i bilag 1. Her redegøres for det anlægsmæssige investeringsbehov i forbindelse med udvidelse af den midlertidige boligkapacitet. Investeringsbehovet for 2016 beløber sig til 2,722 mio. kr. Der redegøres desuden for de driftsmæssige omkostninger til drift af den samlede

9 modtagelses- og integrationsopgave, inkl. drift af de midlertidige boliger. Den samlede ekstraomkostning på driftsbudgettet for 2016 beløber sig til 3,0 mio. kr. Ekstraomkostningen er 8,8 mio. kr. i 2017, 12,7 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i En del af udgiften er dækket af budgetgarantien, som kompenseres over de indtægter kommunen modtager via tilskud og udligning. Udfordringen på kommunens serviceramme er 3,8 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018 og 10,7 mio. kr. i Udfordringen foreslås håndteret til første budgetopfølgning Beregningerne vil løbende blive justeret i forbindelse med budgetopfølgningerne, så de matcher den faktiske tilgang. Bilag 3 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,722 mio. kr. til projekt nr , Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge. 2. Der frigives en anlægsbevilling på 2,722 mio. kr. til projekt nr , Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge. 3. Der frigives en anlægsbevilling på kr. til projekt nr , Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge. 4. Der gives en tillægsbevilling til finansiering af en driftsudgift på 3,0 mio. kr. i 2016 til varetagelse af opgaver vedrørende flygtninge i 2016 og at tillægsbevillingen indarbejdes til første budgetopfølgning Det godkendes at driftsudgiften for 2017 og frem til varetagelse af opgaver vedrørende flygtninge indgår i budgetlægningen og indarbejdes til første budgetopfølgning 2016.

10 6. Det godkendes at der arbejdes videre med at undersøge øvrige indkvarteringsmuligheder for 2017 og videre, herunder at etablering af privat indkvartering iværksættes. Beslutning Indstilles til godkendelse med denne bemærkning til indstillingens punkt 6: Arbejdet opprioriteres og der skal findes muligheder for indkvartering i hele Ballerup Kommune Punkt 5 Boligudbygningsplan 2016 Indhold Sammendrag Med udgangspunkt i boligudbygningsplan 2015, er der udarbejdet en boligudbygningsplan for 2016, der gælder i perioden Baggrund Boligudbygningsplanen er grundlaget for befolkningsprognosen, der udarbejdes en gang om året. Boligudbygningsplanen skal sikre de politiske målsætninger for befolkningsudvikling og boligpolitik, der er fastlagt i kommuneplanen (se bilag). Planen bliver til gennem en analyse af de potentielle byggemuligheder, der er i Ballerup Kommune. Efterspørgslen på boliger i Ballerup Kommune er dog afhængig af markedssituationen og også udbuddet af boliger i de kommuner, som kan konkurrere med Ballerup Kommunes boligudbud. Sagsfremstilling Boligudbygningsplan 2016 (se bilag) afspejler mulighederne for boligudbygning i perioden Det vurderes, at der inden for perioden er mulighed for at øge antallet af boliger med 1.377, hvoraf 27 boliger forventes at være indflytningsklar i løbet af 2016.

11 Der er udarbejdet en særskilt oversigt over planlagte almene boliger fordelt på bydelsniveau (se bilag). Denne oversigt viser, at der samlet set kan være 284 nye almene boliger, som vil kunne være indflytningsklare i årene Der er lavet en økonomisk oversigt over de kommunale forpligtigelser i forhold til de almene boliger, der på nuværende tidspunkt er truffet politisk aftale om at opføre (se bilag). Oversigten viser, at der over perioden er økonomisk dækning for de kommunale udgifter til grundkapitallån inden for de 6 mio. kr., som årligt er afsat på budgettet. Sammenholder man den øverste og nederste tabel (se bilaget om udgifter til grundkapital), kan man se de almene boligudbygningsplaner, der endnu ikke er truffet politiske aftale om. Disse boligudbygningsplaner er det foreløbige resultat af de drøftelser Ballerup Kommune og de pågældende boligselskaber løbende har om udbygningsønsker - som for eksempel i tråd med planerne om Skovlunde Bymidte. Dialogen med boligselskaberne omhandler tillige en detaljeret kvalificering med hensyn til antal, type, hvornår de ønskes opført osv. Dialogen fortsætter, og såfremt det kan få budgetmæssige konsekvenser, vil dette indgå i de årlige budgetforhandlinger. Med den politiske godkendelse af Boligudbygningsplan 2016, vil der være grundlag for en kommende opdatering af befolkningsprognosen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 5 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 1. Boligudbygningsplanen 2016, som ligger til grund for befolkningsprognose , godkendes. 2. Dialogen med boligselskaberne fortsætter, og såfremt der vil være budgetmæssige udfordringer, vil det indgå i de årlige budgetforhandlinger. Beslutning

12 Indstillingen godkendt Punkt 6 Opfølgning på nye mål på beskæftigelsesområdet Tidligere behandling Økonomiudvalget den 24. november 2015 Punkt 11 Indhold Sammendrag I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning i december 2014, om det fremtidige niveau for Jobcenter Ballerups lønsum besluttede Økonomiudvalget en række nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden Der følges op flere gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter et fast koncept. Hermed forelægges opfølgning, som er baseret på data til og med november 2015 eller tidligere. Baggrund Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden Sagsfremstilling Opfølgningen sker efter et fast koncept flere gange årligt i perioden til Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Der følges op på indfrielsen af de nye resultatmål og heraf følgende forventede besparelser på forsørgelsesudgifterne. Opfølgningen viser, at status på udviklingen indtil medio 2015 har været en markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden, og en markant negativ udvikling i forhold til sygedagpengeområdet. Som samlet konsekvens beregnes samlet set en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, nye fleksjob og sygedagpengeområdet). Opfølgningen på de nye mål for beskæftigelsesområdet blev præsenteret for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 9. februar Økonomiske konsekvenser og finansiering

13 De økonomiske konsekvenser af den beskrevne udvikling på forsørgelsesområdet håndteres alene i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsbemærkninger. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Opfølgningen på de nye mål på beskæftigelsesområdet tages til efterretning. Beslutning Udsættes Punkt 7 Statusrapport 2015 for Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner Indhold Sammendrag Statusrapport for 2015 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til efterretning for Kommunalbestyrelsen. Baggrund Ifølge aftalen om fælles husleje- og beboerklagenævnssekretariat skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet, hvert år udarbejde en statusrapport, som skal forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning. Sagsfremstilling Statusrapporten dækker perioden 1. januar 31. december 2015 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

14 Sagsbehandlingstiderne har ligget på tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne, hvilket er inden for lovens sagsbehandlingsfrister. Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 102 sager, heraf 70 i Beboerklagenævnet og 32 i Huslejenævnet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er kr. og udgør således en mindreudgift på kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes et lavere antal sager end budgetlagt, (budget 155 sager, faktisk antal 102). Se bilag. Bilag 3 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Politisk Sekretariat indstiller, at 1. Statusrapport for 2015 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner tages til efterretning. Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 8 Valg af stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Økonomiudvalget Tidligere behandling Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 6 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2016 godkendt ansøgning fra Ali Abbasi (Ø) om

15 orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Ali Abbasi til Økonomiudvalget for den pågældende periode. Baggrund Lov om kommunernes styrelse 28, stk. 2. Sagsfremstilling Ali Abbasi holder orlov i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Der skal udpeges en stedfortræder for Ali Abbasi i perioden. Den valggruppe, der har valgt Ali Abbasi, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven. På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 punkt 6, blev Ali Abbasi valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten - De Rød- Grønne). Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Sammensætning Økonomiudvalget består af 9 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Opgaver Udvalget varetager opgaver efter Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, samt de anliggender, der er underlagt Økonomiudvalget i medfør af 18 og 21 samt kapitel V i lov om kommunernes styrelse. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ali Abbasi modtager vederlag i hele fraværsperioden jævnfør vederlagsbekendtgørelsen 30,

16 stk. 2. Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. Der vælges en stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Økonomiudvalget i orlovsperioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø) Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 9 Valg af stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Teknikog Miljøudvalget Tidligere behandling Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 7 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2016 godkendt ansøgning fra Ali Abbasi (Ø) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj 2016.

17 Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Ali Abbasi til Teknik- og Miljøudvalget for den pågældende periode. Baggrund Lov om kommunernes styrelse 28, stk. 2 Sagsfremstilling Ali Abbasi holder orlov i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Der skal udpeges en stedfortræder for Ali Abbasi i orlovsperioden. Den valggruppe, der har valgt Ali Abbasi, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven. På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 punkt 7, blev Ali Abbasi valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten - De Rød- Grønne). Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Sammensætning Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt arealanvendelsesområdet, jævnfør Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, 14. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ali Abbasi modtager vederlag i hele fraværsperioden jævnfør vederlagsbekendtgørelsen 30, stk. 2. Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

18 Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. Der vælges en stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Teknik- og Miljøudvalget i orlovsperioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø) Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 10 Valg af stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Kommunalbestyrelsens it-udvalg Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 26 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2016 godkendt ansøgning fra Ali Abbasi (Ø) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Ali Abbasi til Kommunalbestyrelsens itudvalg for den pågældende periode. Baggrund Kommunalbestyrelsens it-udvalg nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov,

19 17, stk. 4. Sagsfremstilling Ali Abbasi holder orlov i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Der skal udpeges en stedfortræder for Ali Abbasi i orlovsperioden. Den valggruppe, der har valgt Ali Abbasi, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014 punkt 26 blev Ali Abbasi valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten - De Rød-Grønne). Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Sammensætning Kommunalbestyrelsens it-udvalg består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Opgaver Udvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver: opgaver: Bidrage med digital ledelse på det politiske niveau, specielt i relation til kommunens stigende ansvar for it-anvendelsen efter salget af KMD Bidrage til rådgivning og information af Økonomiudvalget i forhold til de fælles offentlige digitaliseringsstrategier og den fælles kommunale strategi og handleplan. Den digitale udvikling i den offentlige sektor i Danmark, og at følge den informationsteknologiske udvikling i forhold til Ballerup Kommune og kommunens borgere og virksomheder Udvalget kan fremkomme med anbefalinger til Økonomiudvalget, om hvorledes kommunen bør imødegå de udfordringer i form af eksempelvis nationale strategier for digitalisering af den offentlige sektor Bidrage til den løbende vurdering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes it-grundlag, herunder såvel it-arbejdspladser, it-understøttelse og it-support. Økonomiske konsekvenser og finansiering

20 Der udbetales ikke diæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsens it-udvalg. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. Der vælges en stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) til Kommunalbestyrelsens it-udvalg i orlovsperioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. marts Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø) Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 11 Valg af stedfortræder til KL's delegeretmøde for stedfortræder Ali Abbasi (Ø) Tidligere behandling Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 54 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2016 godkendt ansøgning fra Ali Abbasi (Ø) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder til KL's delegeretmøde for stedfortræder Ali Abbasi i den pågældende periode. Baggrund

21 KL's love. Sagsfremstilling Ali Abbasi holder orlov i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Der skal udpeges en stedfortræder for Ali Abbasi i orlovsperioden. Den valggruppe, der har valgt Ali Abbasi, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven. På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 punkt 54, blev Ali Abbasi valgt som stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten - De Rød-Grønne). Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. marts 2016 til og med den 31. maj Sammensætning En stemmeberettiget delegeret for hvert påbegyndte indbyggere. Vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstal. Der vælges en stedfortræder for hver af de delegerede. Opgaver KL's øverste myndighed. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der kan ikke ydes betaling for arbejdet fra kommunen. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, at

22 1. Der vælges en stedfortræder til KL's delegeret møde for stedfortræder Ali Abbasi (Ø) fra den 1. marts 2016 til og med den 31. marts Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø) Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 12 Revideret proces-og tidsplan for politisk vision 2029 Tidligere behandling Økonomiudvalget blev den 24. november 2015 Punkt 1 orienteret om den oprindelige procesog tidsplan for politisk vision Indhold Sammendrag Der har været et politisk ønske om at sikre en bredere borger- og virksomhedsinddragelse i den videre politiske visionsproces. Proces- og tidsplanen er revideret i forhold hertil, jævnfør bilag 1. Baggrund Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny politisk vision for Ballerup Kommune. Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske visionsproces har der været afholdt et politisk visionseminar og tre politiske temaworkshops: By og Mennesker, Fællesskab og Velfærd. For at imødekomme et politisk ønske om i højere grad at inddrage borgere, foreninger og virksomheder i udviklingen af en ny politisk vision for Ballerup Kommune, er proces- og tidsplanen revideret i forhold hertil. Det betyder bl.a., at politisk vision 2029 planlægges vedtaget november 2016.

23 Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Borgmester Jesper Würtzen indstiller, at: 1. Revideret proces- og tidsplan for politisk vision 2029 godkendes. Beslutning Indstilles til godkendelse Borgmester Jesper Würtzen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Punkt 13 Studietur for Økonomiudvalget 2016 Indhold Sammendrag For at give Økonomiudvalget mulighed for at få faglig inspiration i forhold til udvalgets ressortområde, herunder de forestående udfordringer omkring regeringens årlige krav om effektiviseringer i kommunernes drift, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at tage på studietur i Baggrund Økonomiudvalget har et budget til kurser, konferencer, og studierejser i valgperioden. Udvalget tager i starten af budgetåret stilling til udmøntningen af budgettet. Sagsfremstilling

24 Udvalget skal beslutte, om der skal planlægges en studietur herunder komme med input til mulige temaer, steder og varighed for studieturen. Kommunaldirektøren foreslår, at tidspunktet for en mulig studietur bliver i november Såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om at tage på studietur, vil det endelige program for turen, blive forelagt til udvalgets godkendelse. Økonomiske konsekvenser og finansiering Udgiften afholdes af udvalgets 4-årige ramme til rejser, kurser og konferencer. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Politisk Sekretariat indstiller, at 1. Der tages stilling til, om Økonomiudvalget ønsker at tage på studietur i november Der tages stilling til rammer og mulige temaer for studieturen. Beslutning Indstillingen godkendt Administrationen arbejder videre med et konkret forslag. Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen. Punkt 14 Arbejdstidsaftale om arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere Indhold

25 Sammendrag Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har udarbejdet lokalaftale vedrørende arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere. Baggrund Lokalaftalen om arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere, indgået i 2014, var en to-årig overgangsordning, som udløber den 31. juli Som konsekvens heraf har Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening forhandlet ny lokalaftale, som hvis den godkendes i Økonomiudvalget, kan træde i kraft den 1. august Aftalen indgås med hjemmel i lov og "Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler". Sagsfremstilling Lokalaftalen om arbejdstid og løn har til formål at skabe de bedste betingelser for arbejdet med folkeskolereformen og Ballerup Kommunes folkeskolevision "Skole med vilje". Lokalaftalen skal understøtte Ballerup Skolevæsen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere, da det er afgørende for at forløse ambitionerne i Ballerup Kommunes vision for folkeskolen: "Skole med vilje". Dertil hører skolernes mulighed for at tilpasse skoledagen til lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag. Udgangspunktet er, at en væsentlig del af opgaverne løses på skolen, da det skaber et godt fundament for forpligtende faglige fællesskaber, teamsamarbejde, skoleudvikling, medindflydelse og demokratiske processer, hvor ledelsen har ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse ved bl.a. at sætte mål og retning for medarbejdernes arbejde. Ændringer i aftalen i forhold til den tidligere aftale: Undervisningsmaksimum ændres fra 800 til 780 årlige timer Gennemsnitlig ugentlig tilstedeværelsestid ændres fra 31 til 33 timer Det professionelle råderum ændres fra 378 timer til 294 timer. Heri er indeholdt forældresamarbejde. Uddannelsesaftale ændres fra 7,4 timer pr. uddannelsesdag samt 5 dage til eksamen til 10 timer pr. ECTS-point Undervisningstillæg ændres til konkret afregning for undervisning udover undervisningsmaksimum

26 Nyuddannede lærere underviser maksimalt 720 timer første år og 750 timer andet år Der tildeles en ekstra ugentlig time til arbejdsmiljørepræsentantens arbejde indenfor tilstedeværelsen. Aftalen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser, men en fortsættelse af den gamle aftale uden ændringer ville have kostet Ballerup Kommune minimum kr årligt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 3 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Lokalaftale vedrørende arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 15 Tidsplan for renovering af East Kilbride Badet Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 27 Indhold Sammendrag I forbindelse med politisk godkendelse af planen for bygningsvedligeholdelse i 2016, blev der afsat midler til at gennemføre renovering af henholdsvis vandbehandlingsanlægget og taget på East Kilbride Badet. Den fysiske gennemførelse af renoveringsarbejderne på East Kilbride Badet foreslås udskudt til gennemførelse i 2017, med henblik på at give brugerne bedre mulighed for at planlægge anvendelse af alternative svømmehaller i perioden, hvor renoveringsarbejderne pågår.

27 Baggrund Der er i den politiske budgetaftale for 2016 afsat 16 mio. kr. til renovering af East Kilbride Badet. Midlerne skal sikre, at badet lever op til nye standarder for vandrensning, der indføres fra 2017 samt forbedre indeklimaet i hallen. Sagsfremstilling Planlægningen af renoveringsarbejderne på East Kilbride Badet er opstartet, og i denne forbindelse er der udarbejdet en grov hovedtidsplan for det samlede projekt. I planlægningen indgår naturligt, at badets brugere og personale inddrages. Det vil ske gennem et byggeudvalg samt gennem punktvise fællesmøder. En præcis plan for dette vil komme lidt længere henne i forløbet. Medio februar 2016 forventes det at kunne entrere med en rådgiver. Denne skal hjælpe med at afdække hvilke løsninger, der er optimale for East Kilbride Badet og efterfølgende projektere henholdsvis vandbehandlingen og tagrenoveringen. Tidsplanen viser, at trods en hurtig opstart er det ikke muligt at nå at udnytte lukkeperioden i sommerferien 2016 til renovering, men at arbejderne højst sandsynligt først kan opstartes i eftersommeren med forventet færdiggørelse med udgangen af Dette er ikke hensigtsmæssigt for hverken personale eller brugere af badet. Dels er der ikke er tid nok til en effektiv planlægning af anvendelse af alternative svømmehaller og dels er der ikke mulighed for at udnytte sommerferien og dermed sikre så meget vandtid for bl.a. klubberne som muligt. Det foreslås derfor at fortsætte planlægningen, projekteringen og prissætningen af projekterne i 2016 men at gennemføre renoveringsarbejderne over sommeren Dette giver de bedste betingelser for at planlægge processen optimalt - med fokus på mindst mulig gene for brugerne og valg af de mest kvalificerede installations- og bygningsmæssige løsninger for de afsatte midler. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der er i alt bevilget 16 mio. kr. til renovering af East Kilbride Badet, som finansieres med henholdsvis 2,4 mio. kr. over projekt nr , Energitiltag i forbindelse med

28 bygningsvedligeholdelse 2016 og 13,6 mio. kr. over projekt nr , Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget Der forventes nu anvendt 1,6 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser, projektering m.v. over projekt nr , Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget De resterende afsatte 12 mio. kr. til dette projekt omprioriteres af Center for Ejendomme til øvrige presserende vedligeholdelsesarbejder i 2016, som på nuværende tidspunkt er skubbet til De afsatte 2,4 mio. kr. over projekt nr , Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016 omprioriteres af Center for Ejendomme til andre relevante energitiltag i Der søges afsat midler til gennemførelse af renoveringsprojekterne på East Kilbride Badet i 2017 over Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget i december 2016, under den samlede sag om bygningsvedligeholdelse 2017, der forelægges i december I forbindelse med frigivelse af anlægsmidler til selve renoveringen i 2017 skal de driftsmæssige konsekvenser af renoveringen beregnes - fx byggestrøm, udgifter til vand (genopfyldning af bassin), mistede billetindtægter, personalemæssige udgifter m.m., idet disse udgiftsposter ikke indgår i de afsatte midler til renoveringen. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at 1. Projektering af renoveringsarbejderne på East Kilbride Badet igangsættes nu. 2. Gennemførelsen af renoveringsarbejderne udskydes til sommeren Der disponeres 1,6 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af projektet over projekt nr , Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget De resterende 12 mio. kr. over projekt. nr Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget samt 2,4 mio. kr. over projekt nr , Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016 omprioriteres af Center for Ejendomme, til øvrige

29 presserende vedligeholdelsesprojekter og energitiltag. Beslutning Indstillingen anbefales Punkt 16 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse og tilsyn på Opgangsfællesskabet Skolehaven i Ballerup i Boligselskabet Baldersbo, afdeling Skolehaven Tidligere behandling Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2015 Punkt 5 Indhold Sammendrag Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført to tilsyn i Opgangsfællesskabet Skolehaven i Ballerup. Socialtilsynet har meddelt, at Skolehaven er godkendt med vilkår om, at den juridiske konstruktion ændres. Der er alene tale om en juridisk problemstilling idet det er Socialtilsynets vurdering, at Skolehaven er et velfungerende tilbud. På møde den 1. september 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at tilpasse den juridiske konstruktion, så tilbuddet kan godkendes uden vilkår. Den ny konstruktion indebærer, at boligerne forbliver beboernes lejeboliger, og beboerne beholder deres lejekontrakter, men støtten til den enkelte beboer tildeles individuelt efter servicelovens 85 (socialpædagogisk støtte) og 83 (personlig og praktisk hjælp og pleje). Det vil indebære, at alle beboere skal re-visiteres til deres nuværende tilbud, så paragrafferne ændres. Den enkelte beboer vil ikke opleve nogen forskel i det daglige, da indholdet og omfanget af støtte til den enkelte beboer vil være uændret.

30 Sagen har været i høring i Handicaprådet. Baggrund Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Sagsfremstilling Skolehaven er et opgangfællesskab for 18 borgere med psykiske lidelser. Socialtilsynet skriver i rapporten, at borgerne bor i egne lejligheder og har adgang til to fællesrum, som danner rammen om det sociale fællesskab, hvilket konkluderes hensigtsmæssigt for målgruppen. Tilbuddet har arbejdet relevant med udviklingspunkter fra tilsyn Der er sket en genopfriskning af metoder, og der foreligger handleplaner efter servicelovens 141 på alle borgere, der ønsker en sådan. Det er socialtilsynets konklusion, at tilbuddet anvender relevante metoder i forhold til målgruppen som "Kognitiv Ressourcefokuseret" og "Anerkendende Pædagogik" (KRAP) og samtaler ud fra bl.a. den kognitive og Recovery-orienterede tilgang. Der er fokus på den løbende dokumentation, her anvendes bl.a. forandringskompasset, og det ses, at de mål, der er opsat i samarbejdsaftalen med borgeren, bliver opnået. Socialtilsynet konkluderer desuden, at tilbuddet har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse, det sker gennem dialog, i arbejdet med mål og de formaliserede beboermøder. Borgerne trives og får relevant støtte omkring den mentale og fysiske sundhed.

31 Det konkluderes også, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse som sætter rammer for den strategiske udvikling. Det prioriteres, at der er en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe med relevante kompetencer indenfor socialpsykiatrien, hvilket tilgodeser borgernes behov. Opgangsfællesskabet Skolehavens ledelse har ikke udarbejdet en handleplan, da der ikke er rejst konkrete kritikpunkter fra Socialtilsynet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 4 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Social og Sundhed indstiller, at 1. Tilsynsrapporterne og re-godkendelsen af Skolehaven tages til efterretning. Beslutning Indstillingen anbefales Punkt 17 Mål og strategi for Ballerup-borgere i løntilskud i 2016 Indhold Sammendrag Der lægges op til mål og strategi for indfrielse af budgetaftalens mål vedrørende 150 borgere i Ballerup Kommune i løntilskud løbende i Målet skal indfries inden for det nuværende budget og i overensstemmelse med Beskæftigelsesplan Der lægges dels op til klare mål for henholdsvis kommunale og ikke-kommunale løntilskudsansættelser, som skal sikre en fokuseret indsats, dels foreslås andre tiltag, som skal bidrage til at øge antallet af henholdsvis kommunale og ikke-kommunale løntilskudsansættelser.

32 Baggrund Af den politiske aftale mellem Socialdemokratiet og Venstre om budget 2016 fremgår, at der i 2016 arbejdes for, at der samlet set på tværs af offentlige og private arbejdspladser er 150 borgere i løntilskud. Der vil blive satset meget på de private løntilskudspladser, da det er dem, der har den største effekt på muligheden for at få borgere i varig beskæftigelse. Sagsfremstilling Målet i den politiske aftale om at der arbejdes for 150 borgere i løntilskud er ambitiøst sammenlignet med antallet af løntilskudsansatte i det seneste år. 150 borgere i løntilskud vil udgøre en stor del af det samlede mål på 360 fuldtidspersoner i virksomhedsaktivering i 2016, jævnfør Ballerup Kommunes Beskæftigelsesplan Samtidig er der stor forskel på økonomien, arbejdsgangen og de involverede parter i forbindelse med løntilskudsansættelser på henholdsvis kommunens egne arbejdspladser og andre arbejdspladser (private samt statslige og regionale arbejdspladser). For at sikre en fokuseret indsats foreslås det, at der arbejdes med særskilte delmål for antal løntilskudsansatte på henholdsvis kommunale og øvrige arbejdspladser. Løntilskudsansættelser på ikke-kommunale arbejdspladser etableres i samarbejde mellem den pågældende virksomhed, den ledige og Jobcenter Ballerup. Det sker typisk som resultat af den lediges eller jobcentrets opsøgende indsats, men i enkelte tilfælde annoncerer fx statslige arbejdspladser efter løntilskudsansatte. Ballerup Kommunes udgift til løntilskuddet under ansættelsen er typisk lidt lavere end udgiften til ledige, som ikke er i løntilskud. Løntilskudsansættelser på kommunens egne arbejdspladser etableres i samarbejde mellem den pågældende institution/center, den ledige og Jobcenter Ballerup som resultat af at arbejdspladsen stiller løntilskudspladser til rådighed. Det er således et ledelsesansvar at sikre, at de kommunale arbejdspladser i dialog med jobcentret stiller løntilskudspladser til rådighed, som er egnede til Ballerup Kommunes målgruppe af ledige. Det bemærkes, at det kan være problematisk at tilbyde løntilskudsansættelse på Ballerup Kommunes arbejdspladser sideløbende med evt. besparelser, fordi der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når en virksomhed ansætter en person med løntilskud. Den primære økonomiske konsekvens af at ansætte ledige på Ballerup Kommunes arbejdspladser er, at det belaster servicerammen, når forsikrede ledige ansættes i løntilskud, mens udgifterne til A-dagpenge ellers ikke er omfattet af servicerammen. Der er på servicerammen budgetteret med 45 løbende løntilskudsansatte forsikrede ledige på kommunens arbejdspladser. Derudover kan kontanthjælpsmodtagere mv. ansættes i løntilskud uden konsekvenser for servicerammen.

33 Antallet af løntilskudsansatte er faldet gennem de seneste fire år, både i Ballerup Kommune og resten af landet. Således har der i andet halvår af 2015 hver måned i alt været løntilskudsansatte svarende til fuldtidsansatte. Antallet af løntilskudsansatte borgere i Ballerup Kommune toppede omkring årsskiftet med ca. 150 fuldtidsaktiverede i løntilskud. Private løntilskud er faldet fra ca til ca. 45 fuldtidsansatte, mens offentlige løntilskud er faldet fra ca til ca. 20 fuldtidsansatte. Faldet i omfanget af løntilskud hænger sammen med udviklingen i ledigheden og en række regelændringer, se bilag. På grund af fremgangen i beskæftigelsen er ledigheden faldet, og blandt de tilbageværende ledige er der færre med gode kvalifikationer. Dermed er målgruppen for løntilskudsansættelser blevet mindre, og målgruppen er mindre attraktiv for virksomheder/arbejdspladser at ansætte end under finanskrisen. Regelændringerne omfatter afkortelse af varigheden af løntilskudsansættelser, som gør ordningen mindre attraktiv for virksomheder/arbejdspladser. Derudover er en karensregel blevet udvidet til også at omfatte den offentlige sektor, således at mange nyledige ikke kan tilbydes løntilskudsansættelse. Det har gjort målgruppen for især offentlige løntilskud mindre og mindre attraktiv. For at imødegå og vende tendensen med et faldende antal løntilskudsansatte borgere i Ballerup Kommune lægges der op til, at: Når Ballerup Kommune etablerer løntilskudsstillinger på kommunens egne arbejdspladser, skal det ske med henblik på ansættelse af kommunens egne ledige og i et samarbejde mellem jobcentret og de enkelte arbejdspladser Alle jobparate/uddannelsesparate ledige, der kan være i løntilskud, får tilsagn om løntilskud fra jobcentret ved selvfundne ansættelser (åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp er ikke i målgruppen for løntilskud). Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser, da forslaget er indenfor nuværende budget. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling

34 Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Indfrielsen af budgetaftalens mål om 150 borgere i løntilskud arbejdes for, at der i 2016 hver måned er 75 Ballerup-borgere i løntilskud på ikke-kommunale arbejdspladser og 75 på kommunale arbejdspladser, dog således at forsikrede ledige i løntilskud på Ballerup Kommunes egne arbejdspladser højst udgør 45 helårspersoner i Ballerup Kommune etablerer løntilskudsstillinger på kommunens egne arbejdspladser med henblik på ansættelse af kommunens egne ledige i et samarbejde mellem jobcentret og de enkelte arbejdspladser. 3. Alle jobparate/uddannelsesparate ledige i målgruppen for løntilskud får tilsagn om løntilskud fra Jobcenter Ballerup ved selvfundne ansættelser på ikke-kommunale arbejdspladser. Beslutning Indstillingen anbefales Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Jobcenterchef Ina Stevenius Ringsdal deltog under behandlingen af sagen. Punkt 18 Fremdriftsskema for KKR anbefalinger Indhold Sammendrag I forbindelse med at KKR Hovedstaden har godkendt en række anbefalinger for tværkommunalt samarbejde, blev det samtidig besluttet, at kommunens status på implementering af anbefalingerne skal behandles af den respektive kommunalbestyrelse. Der er udarbejdet status som viser, at Jobcenter Ballerup har implementeret samtlige SKALinitiativer i 2015 og alle KAN-initiativer, på nær et enkelt, som er i proces. Baggrund KKR Hovedstaden godkendte den 23. februar 2015 en række anbefalinger for tværkommunal samarbejde. Efterfølgende har alle 29 kommuner, heriblandt Ballerup Kommune, godkendt anbefalingerne, som der således er arbejdet med og nu forelægges en status på.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk (

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk ( Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 18.04.2017 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Schiermer

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-11-2013-21-11-2013 21.11.2013 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Nielsen (A) - Deltog Helle Hardø Tiedemann

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kunstrådet - 09-04-2014 Kunstrådet - 09-04-2014 09.04.2014 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Schiermer Nielsen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Punkt 2 Udmøntning af "Aftale om budget 2017" for

Punkt 2 Udmøntning af Aftale om budget 2017 for Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-03-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-03-2017 14.03.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Naturkvalitetsudvalget

Naturkvalitetsudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-12-2018-13-12-2018 13.12.2018 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog Stine Rahbek Pedersen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Peter Sebastian Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hanne Grangaard Fraværende: Torsten Sonne Petersen Bemærkninger:

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger for forsikrede

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 03-02-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 03-02-2015 03.02.2015 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-2-18 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 26.10.2009 i Borgmesterens Mødeværelse SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Direktionens opfølgning på mål for 2009... 4 3 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010...

Læs mere

Psykiatrirådet

Psykiatrirådet Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 30-10-2018-30-10-2018 30.10.2018 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Deltagere Ali Abbasi (Ø) Birgitte Dahl (O) Kåre Harder

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel.

Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel. Punkt 8. Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel. 2012-45796. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der iværksættes en investeringsmodel med henblik på at forøge antallet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 09.02.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale

Læs mere

ISAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND SAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND

ISAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND SAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND ISAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND SAMSPIL MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND Stevns Kommunalbestyrelse, den 23. november 2015 Dagsorden Lidt om roller i den politiske organisation Administration og

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Peter Als (A) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) -

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere