Seniorjob - orientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorjob - orientering"

Transkript

1 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar Formålet med seniorjobordningen er at give ledige a-kassemedlemmer pt. i alderen år mulighed for at opnå beskæftigelse i et seniorjob i bopælskommunen, når deres ret til dagpenge fra A- kassen ophører. Ordningen har generelt været anvendt i begrænset omfang, og det har derfor ikke været nødvendigt med særtiltag i forhold til ordningen. Helsingør kommune har først i år modtaget ansøgninger, der opfylder betingelserne for seniorjob. Center for Job og Arbejdsmarked vurderer, at der vil være 100 potentielle ansøgere blandt borgere i Helsingør Kommune til seniorjob i Årsagen til denne pludselige stigning i antallet af ansøgere til seniorjob skyldes, at dagpengeperioden til forsikrede ledige ved lovændring er forkortet fra 4 år til 2 år samt stigende ledighed på arbejdsmarkedet og konjunkturerne i øvrigt. Der er ikke tidligere afsat budget til finansiering af ordningen. Retsgrundlag Lov om seniorjob nr af 20. december 2006 Vejledning til lov om seniorjob nr af 27. februar 2008 Relation til vision og tværgående politikker Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Helsingør Kommunes lokale MED aftale. Sagsfremstilling Helsingør kommune er forpligtet til at ansætte personer omfattet af 1 i lov om seniorjob (ledige på arbejdsløshedsunderstøttelse) med bopæl i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, som er fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse. Kommunen skal tilbyde deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en a-kasse. Derudover gælder følgende regler: Senioransøgeren er ledig og medlem af en a-kasse Senioransøgeren skal være fyldt 55 år, når dagpengeperiode er udløbet

2 2 Senioransøgeren skal have ret til efterløn den dag, de fylder 60 år På baggrund af ændringen af dagpengeperioden (fra 4 til 2 år) har Center for Job og Arbejdsmarked (Jobcenteret) en klar forventning om, at de ledige seniorer og a-kasserne vil anvende seniorjob-ordningen i langt højere grad end tidligere. Det er på nuværende tidspunkt bekræftet, at LO interesser sig meget for ordningen. Dette er en klar indikator på, at a-kasserne også vil have fokus på ordningen. Den 1. juli 2012 mister de første personer deres dagpengeret på grund af den kortere dagpengeperiode. Det er således pr. 1. juli 2012, at Helsingør kommune kan forvente at opleve en kraftig stigning i ansøgninger om seniorjob. Men allerede i dag eksisterer ordningen, og Center for Politik og Organisation har pt. modtaget ansøgninger fra 2 borgere, som opfylder betingelserne for et seniorjob. Center for Job og Arbejdsmarked har ikke noget grundlag for at vurdere tilgangen til ordningen i Med en forudsætning om en tilgang på ca. 1 person i seniorjob pr. måned året ud, vil der i 2011 være ca. 10 personer i et seniorjob i For 2012 vurderer Center for Job og Arbejdsmarked med baggrund i det kendte antal forsikrede ledige, at der vil være 100 personer i alderen år i Helsingør Kommune, der mister deres dagpengeret fra 1. juli. For 2013 og frem er det endnu for tidligt at vurdere antal potentielle ansøgere til et seniorjob, idet de personer, der vil være berettiget til et seniorjob i 2013 og frem, vil være personer, der er blevet ledige i 2011 og frem, og som ikke er kommet i arbejde. Ansættelsesvilkår i et seniorjob Ansættelse af personer i seniorjob hører under kommunen som arbejdsgiver, og kommunen tilrettelægger selv, hvorledes dette skal ske. Kommunen må ikke overdrage opgaven med at ansætte, matche eller formidle personer til seniorjob til kommunens jobcenter. Ansættelsen i et seniorjob sker på overenskomstmæssige vilkår. Det betyder bl.a., at senioransøgeren skal aflønnes med den overenskomstmæssige løn for stillingen. Kommunen får et statsligt tilskud til ansættelsen på kr (2011 niveau) på årsbasis svarende til kr. pr. måned. Hvis der eksempelvis ansættes en senioransøger med en årsløn på kr. inkl. pension, vil kommunens udgift til ansættelsen (efter statstilskud) være på ca kr. årligt pr. senioransøger. MED-udvalget på det tjenestested, hvor der tilbydes et seniorjob, skal medvirke til fastlæggelse af seniorjobbets indhold. Personer ansat i seniorjob skal deltage på lige fod med øvrige ansatte i relevant videre- og efteruddannelse. Indhold af seniorjob Seniorjob kan etableres inden for hele kommunens ansættelsesområde. Der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Det er Helsingør Kommune, der fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Senioransøgeren har ikke noget krav på ansættelse inden for bestemte områder, men kommunen skal tage udgangspunkt i senioransøgerens forudsætninger og interesser, herunder kvalifikationer, uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige kompetencer, når der gives tilbud om et seniorjob. Merbeskæftigelse Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbekæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Der må således ikke ansættes senioransøgere i vakante stillinger medmindre, at der er tale om ansættelse som afløser for fastansatte, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov, værnepligtsorlov

3 3 eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Det skal af Helsingør Kommunes tilbud til senioransøgeren om ansættelse i et seniorjob fremgå, at MED-udvalget er blevet hørt om ansøgningen, og om MED-udvalget er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. Det skal også fremgå, at der er enighed om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Kommunens forpligtelse Hvis Helsingør kommune ikke overholder lovens frister, skal kommunen betale en økonomisk kompensation til senioransøgeren. Kompensationen fastsættes til det beløb, som senioransøgeren modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb fratrukket eventuelle arbejdsindtægter, som senioransøgeren modtager i perioden med kompensation. Der skal ydes kompensation, indtil kommunen tilbyder ansøgeren et seniorjob. Betaling af kompensation tilsidesætter således ikke kommunens pligt til at ansætte senioransøgeren i et seniorjob. Efterlever kommunen ikke sin forpligtelse, vil sagen kunne tages op af kommunaltilsynet. Ophør af seniorjob Et seniorjob ophører senest på det tidspunkt, hvor dato for efterlønsalderen indtræder. Hvis senioransøgeren ansættes som 55-årig betyder det, at ansættelsen vil vare i 5 år. Et seniorjob ophører, hvis senioransøgeren får ordinær beskæftigelse, afslår et rimeligt ordinært arbejde, som personen er henvist til af Jobcentret eller opnår ret til en ny dagpengeperiode. Administration af ordningen Seniorjobordningen administreres af Center for Politik og Organisation, der formidler senioransøgere til kommunens tjenestesteder. Center for Politik og Organisation vurderer, at det ved en fordelingsnøgle ikke på forhånd er muligt at fastlægge, hvor mange seniorjob, det enkelte tjenestested skal aftage. Det skyldes, at Helsingør kommune skal tage udgangspunkt i den enkelte senioransøgers forudsætninger, interesser, kvalifikationer, uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige kompetencer, når der gives tilbud om et konkret seniorjob. Økonomi/Personaleforhold Kommunerne er ikke blevet kompenseret via bloktilskuddet i forbindelse med ordningens indførelse, idet KL og regeringen på daværende tidspunkt var enige om, at antallet af potentielle personer i seniorjob ville være yderst begrænset. Der er derfor ikke i forbindelse med indførelsen af seniorjobordningen afsat budget til ordningen i Helsingør Kommune, I henhold til lovgivning om seniorjob skal de personer, der tilbydes senior job som minimum tilbydes den overenskomstmæssige løn på området. Center for Økonomi og Service og Center for Job og Arbejdsmarked har vurderet de mulige afledte økonomiske konsekvenser af seniorjobordningen i 2012 i følgende 2 scenarier: 1. Scenarie 1: Ca. 1/3 af alle potentielle ansøgere til et seniorjob, opnår et seniorjob i Helsingør Kommune. 2. Scenarie 2: Ca. 1/6 af alle potentielle ansøgere til et seniorjob, opnår et seniorjob i Helsingør Kommune. Center for Job og Arbejdsmarked intensiverer jobformidling i ordinære jobs til potentielle ansøgere til et seniorjob. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange borgere, der vil fortsætte på ordningen og hvor

4 4 længe. Det afhænger bl.a. af den enkelte borgers alder og mulighed for at finde et ordinært job. Fra 2011 til 2012 forudsættes at borgere på seniorjobordningen fortsætter i Der er både i scenarie 1 og 2 forudsat, at nettotilgangen af borgere på ordningen er nul i 2013 og frem. Det forudsættes således, at hvis der kommer nye borgere i seniorjob i 2012 og frem, så vil der være et tilsvarende antal borgere i seniorjob, som overgår til ordinær beskæftigelse. Center for Politik og Organisation vurderer, at administrationen af ordningen for kommunen som arbejdsgiver vil bestå i en række administrative opgaver i forbindelse med ansættelse og etablering af seniorjobs. Konkret vil Center for Politik og Organisation skulle varetage opgaver med registrering og behandling af indkomne ansøgninger, kontakt til relevante tjenestesteder herunder information om ordningen. Derudover skal Center for Politik og Organisation udarbejde ansættelsesbreve, forestå lønudbetaling, indhente refusion samt varetage almindelige løn- og personaleadministrative opgaver for gruppen. Det vurderes, at der skal anvendes et 1/4 årsværk til disse opgaver. Scenarie 1 Helsingør Kommune regner med en gennemsnitlig udgift på kr årligt pr. medarbejder. Ud af den årlige udgift modtager Helsingør Kommune kr årligt pr. medarbejder i refusion fra staten som led i seniorjob ordningen (2011 pl-niveau). Udgift til én medarbejder i seniorjob i beskæftigelse i hele året kan derfor skønnes til kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Skønnet gennemsnitligt årlig nettolønudgift ved ansættelse i seniorjob. Kr. Løn fra Helsingør Kommune Refusion fra staten Samlet årlig udgift pr. senior job Center for Job og Arbejdsmarked vurderer, at 100 personer i 2012 vil være berettiget til et seniorjob. Heraf vurderer Center for Job og Arbejdsmarked, at et realistisk skøn er, at 1/3 af målgruppen vil søge Helsingør Kommune om et seniorjob, og at de vil kunne opnå seniorjob med virkning fra 1. juli 2012, dvs. i 6 måneder i I 2011 forudsættes, at 8 personer opnår et seniorjob fordelt med en tilgang på 1 person pr. måned fra maj 2011 og resten af året ud. Den samlede udgift til hhv. 8 medarbejdere i seniorjob (1 pr. måned fra maj 2011), 6 medarbejdere i seniorjob i første halvår i 2012 (1 pr. måned fra januar til juni) og 33 medarbejdere i seniorjob fra 1. juli 2012 og resten af 2012 fremgår af tabel 2. Tabel 2. Udgifter i scenarie 1. Kr Antal medarbejdere Udgift pr. medarbejder pr. mdr Årlig udgift Udgift til administration af seniorjob-ordningen

5 5 Samlet udgift *Den årlige udgift er udregnet på baggrund af hvor længe de enkelte medarbejdere forventes at være i arbejde i løbet af året. Scenarie 2 Center for Job og Arbejdsmarked vurderer, at det med en ekstraordinær indsats overfor målgruppen vil være muligt at nedbringe gruppen at ansøgere til et seniorjob. Det vurderes, at Center for Job og Arbejdsmarked realistisk set kan nedbringe antallet af ansøgere til seniorjob med minimum 50 %. Således skønner Center for Job og Arbejdsmarked, at antallet kan nedbringes til 4 personer i 2011 og til 16 personer i Såfremt Center for Job og Arbejdsmarked skal kunne yde en ekstra ordinær indsats på området, vil en indsats kræve tilførsel af 2 ekstra fuldtidsstillinger. Med en nedgang af antallet af seniorjob vil en tilførsel 2 ekstra fuldtidsstillinger være en positiv investering for kommunen. Center for Job og Arbejdsmarked anbefaler, at de to nye stillinger tilføres pr. 1. september 2011 for at øge muligheden for at hjælpe de ledige i målgruppen i arbejde. Center for Job og Arbejdsmarked kan være klar til at iværksætte en indsats fra sensommeren De samlede udgifter til hhv. 4 medarbejdere i seniorjob (1 hver anden måned fra maj 2011), 3 medarbejdere i seniorjob i første halvår i 2012 (1 hver anden måned fra januar til juni) og 16 medarbejdere i seniorjob fra 1. juli 2012 og resten af 2012 fremgår af tabel 3. Tabel 3. Udgifter i scenarie 2. Kr Antal medarbejdere Udgift pr. medarbejder pr. mdr Årlig udgift Udgift til 2 ekstrafuldtidsstillinger Udgift til administration af seniorjob-ordningen Samlet udgift for medarbejdere Besparelse i forhold til scenarie Center for Job og Arbejdsmarked vurderer, at det ikke vil være muligt at lave en indsats således, at hele målgruppen ikke bliver omfattet af seniorjob ordningen. Men antallet kan reduceres. Ligeledes vurderes Center for Job og Arbejdsmarked, at jo tidligere indsatsen iværksættes des større sandsynlighed er der for at nedbringe antallet af ansøgere til et seniorjob. Forslag til budget Center for Økonomi og Styring og Center for Job og Arbejdsmarked foreslår, at der til

6 6 afholdelse af udgifter til seniorjob-ordningen bliver afsat budget i en pulje på budgetområde 824 Puljer, idet det ikke på forhånd kan afgøres på hvilket fagområde, de enkelte stillinger vil blive etableret. Puljen gøres ikke-rammestyrede, således at et mer/mindreforbrug bliver udlignet over kassen. Centrene foreslår endvidere, at budgettet bliver fastlagt i overensstemmelse med scenarie 2, således at der udover budget til en pulje, også bliver afsat budget til to ekstra midlertidige fuldtidsstillinger på budgetområde 826 Administration og Planlægning. Bevillingen til de to ekstra stillinger ophører med udgangen af Endelig foreslår centrene, at budgettet for 2013 og frem er baseret på samme forudsætninger om antallet af seniorer på ordningen som i Budgettet vil på den baggrund blive højere i 2013 end i 2012, idet den fulde udgiftseffekt først slår igennem i Ordningen vil blive evalueret medio 2012 og medio 2013 mhp. en justering af budgettet, når der foreligger mere eksakt viden om antallet af potentielle seniorjobbere og hvis antallet af seniorer på ordningen afviger fra det forudsatte niveau. Der vil ligeledes blive foretaget en evaluering af om den administrative opnormering har den forudsatte effekt ift. at nedbringe antallet af borgere i seniorjob. Centrenes forslag indebærer følgende bevillingsmæssige ændringer: Drift Drift kr kr. Tillægsbevilling til vedtaget budget Budget Overslagsår Budgetområde Funktion , Administration og Planlægning 6.51 Sekr. og forv Puljer 6.51 Sekr. og forv Tillægsbevilling (Nettovirkning på kassebeholdning) Opstart/ Ikrafttrædelse, den 1. september 2011 Indstilling Center for Politik og Organisation, Center for Job og Arbejdsmarked og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. på budgetområde 824 Puljer i at der gives en tillægsbevilling på kr. på budgetområde 826 Administration og Planlægning i 2011

7 7 3. at budget på kr. på budgetområde 824 Puljer bliver indarbejdet i budget at budget på årligt kr. på budgetområde 824 Puljer bliver indarbejdet i budget

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem 03.09 1 9. Procesplan for samling

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere